Partner z donorské země. Číslo projektu. Doba realizace. Celkové náklady projektu Kč. Místo realizace (kraj) Přidělený grant Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner z donorské země. Číslo projektu. Doba realizace. Celkové náklady projektu Kč. Místo realizace (kraj) Přidělený grant Kč"

Transkript

1 Číslo projektu Žadatel Název projektu Partner z donorské země Doba realizace Přidělený grant Kč Celkové náklady projektu Kč Místo realizace (kraj) ZAHRADA, o.p.s. (Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj HERE Creative Centre svf. (Island) Kč Kč Praha Hlavním cílem projektu (Po)známe se? je podpora komunitního života, rozvoj transparentního komunitního plánování, které je přístupné všem skupinám obyvatel a rozvoj místního partnerství. Tohoto cíle bude dosaženo skrze aplikaci různých metod, ať už samotného komunitního plánování, tak etnografického výzkumu či participativních akcí (výstava, diskuze). Hlavním přínosem projektu bude vytvoření komunitních rad a tzv. sítě lokálního partnerství, která propojí obyvatele Prahy 14 s vedením MČ Praha 14 a vytvoří tak flexibilnější, transparentnější a otevřenější místní samosprávu Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic Zvyšováním participace NNO a občanů ke kvalitnějším opatřením a legislativě v odpadovém hospodářství N/A Kč Kč Jihomoravský kraj ČR patří v nakládání s odpady mezi nejhorší státy v EU - produkce komunálních odpadů je vysoká, což s sebou nese výrazné ekonomické i environmentální nevýhody. Zásadní v tomto ohledu je, že participace veřejnosti a NNO při přípravě relevantních legislativ, jež determinují hospodaření s veřejnými prostředky v řádech miliard, je v současnosti velmi nízká. Předkládaný projekt pomáhá situaci řešit pomocí vytvoření neformální platformy stakeholderů, posilováním dialogu se státní správou, advokační prací a zapojováním veřejnosti. Celkem bude zapojeno přes 500 organizací a osloveno občanů Transparency International Česká republika ROK MÍSTNÍCH REFEREND N/A Kč Kč Praha Místní referendum je institut umožňující přímý výkon práva na samosprávu a představuje tak efektivní formu přímé demokracie, neboť realizuje veřejnou moc bezprostředně oprávněnými osobami, které se jeho prostřednictvím vyjadřují k širokému spektru otázek obce, města či městské části ve věcech územní samosprávy. Zastává tak nepopiratelnou úlohu v procesu rozhodování na místní úrovni, a to především v současné době, kdy lze zaznamenat překotný nárůst zájmu o jeho využití. Ruku v ruce se vzrůstající oblibou tohoto nástroje však narůstají i sporné situace způsobené obstrukcemi ze strany zastupitelstva. Projekt se snaží poskytnout aktivním občanům efektivní pomoc k překonání těchto potíží formou praktických workshopů, příručky, analýzy místních referend uskutečněných v roce 2014 a faktického propojení a síťování jednotlivých NNO a občanů již aktivních s občany aktivními potencionálně pomocí on-line platformy k diskusi a výměně zkušeností. Ústředním tématem a cílem projektu je posílení angažovanosti občanů a jejich účasti na rozhodování otázek, které se těchto občanů na místní úrovni přímo dotýkají. Tak jako v předchozích projektech Transparency International se předpokládá spolupráce dobrovolníků a místních občanských spolků ŽIVOT 90 Webová agora pro seniory N/A Kč Kč Praha Vytvoříme webový nástroj, který umožní uživatelům z naší cílové skupiny 65+ vyjadřovat své názory, šířit je, propojovat se navzájem v rámci skupiny a v neposlední řadě vytvářet tlak na tvůrce politik (máme zde na mysli různé druhy politik, které se uskutečňují ve veřejném prostoru). Webová agora bude mixem diskusního fóra a petičního webu s dalšími přidanými prvky. Chceme tímto způsobem vytvořit unikátní sociální síť v rámci naší cílové skupiny a podpořit možnost síťování - navazování nových známostí prostřednictvím formulování nejen generačních témat Centrum pro podporu občanů O Praze otevřeně: zapojení obyvatel do rozhodování o podobě města N/A Kč Kč Praha

2 Územní plán Prahy byl po celé roky velkým zdrojem korupce, občané byli přehlíženi. Po komunálních volbách je možná změna. Projekt vytváří informační a debatní portál Otevřená Praha, vzdělává komunální politiky a občanské spolky s cílem zapojit co nejvíce obyvatele Prahy do rozhodovacího procesu, poskytuje pomoc lidem poškozeným nezákonným rozhodováním. Modelové veřejné projednání a příklady ze zahraničí ukáží praxi dobré správy. Soutěž O pražskou chobotnici vyvolá celospolečenskou debatu o kvalitě architektury a potřebách města. Vznikne koalice pražských spolků pro sledování územního plánu Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund Udržitelnost a rozvoj kapacit žensko-právních a LGBT+ organizací N/A Kč Kč Praha Projekt bude posilovat a rozvíjet personální, organizační a odborné kapacity žensko-právních a LGBT+ organizací, které aktivně působí v oblasti ženských a LGBT+ práv v České republice. Zaměřuje se na dosažení udržitelné změny prostřednictvím workshopů, posilování spolupráce, výměny a přenosu domácích i zahraničních teoretických a praktických poznatků, zručností a zkušeností pro vybrané oblasti posilování kapacit a identifikaci, výměnu a prezentaci dobré praxe Centrum pro komunitní práci západní Čechy KOMPAS - komunikace a participace samozřejmostí Ideas Bank Foundation Kč Kč Plzeňský kraj Cílem projektu je posílit participativní plánování a rozhodování ve venkovských městech Plzeňského kraje. Partneři projektu CpKP ZČ a IBF Norway, společně se zástupci veřejné správy a občanských iniciativ tří vybraných měst, budou realizovat sérii aktivit zahrnujících i)zpracování Koncepce komunikace a spolupráce města a občanů, ii) zavedení moderních komunikačních nástrojů města s občany a iii) realizace modelového zapojení veřejnosti do vybraných rozhodování/plánování města. Dalším komponentem projektu je vzdělávání a předávání zkušeností do dalších měst ČR P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků N/A Kč Kč Praha Cílem projektu je zvýšení informovanosti o možnostech praktického využívání společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek pro podporu sociálního podnikání za účelem zvyšování transparentnosti veřejné správy a efektivnějšího využívání veřejných zdrojů. Projekt navazuje na již realizované aktivity P3 a spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která je spolupracující organizací v projektu. Cílovými skupinami jsou veřejná správa a sociální podniky. Popíšeme příklady dobré praxe, uskutečníme 8 seminářů a vydáme publikaci. Zkušenosti a výstupy budeme prosazovat v regionech i ve vládě Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice Společně za práva migrantů N/A Kč Kč Praha Cílem projektu je realizace advokačních a monitorovacích aktivit v kontextu poslání Konsorcia, kterým je prosazování transparentní migrační, azylové a integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Projekt povede k zvýšení občanské participace migrantů a zajistí pluralitní informování veřejnosti o postavení migrantů v ČR a v EU. Posílí se role Konsorcia a jeho 18 členských organizací podporou vzdělávání členů.projekt podpoří vliv Konsorcia coby silného protihráče a zastánce práv migrantů vůči zejm. státní správě a politické reprezentaci Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Zvyšování kvality a transparentnosti činnosti organizací poskytujiích služby v environmentální výchově N/A Kč Kč Praha Cílem projektu je zvýšit kvalitu a transparentnost činnosti poskytovatelů environmentální výchovy, kteří jsou hlavní cílovou skupinou projektu. Tohoto cíle se projekt snaží dosáhnout vytvořením základních standardů kvality pro jejich činnost, zavedením systému certifikace těchto organizací do praxe a vytvořením vzdělávacího a poradenského systému pro tyto subjekty a jejich pracovníky. V rámci projetu bude ustavena expertní skupina, jejíž úlohou bude vyvíjet činnosti pro obnovení a další posílení vztahů mezi poskytovateli EV a veřejnou správou.

3 Oživení, o.s. CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Nejsem blázen, pískám fauly. Měníme postavení oznamovatelů nekalých jednání ve společnosti. N/A Kč Kč Praha Projekt cílí na problém vnímání oznamovatelů nekalých jednání ve společnosti. Nedostatek informací a absence mediátora celé oblasti umocňuje neutěšenou situaci oznamovatelů a jejich ochrany. Cílem projektu je přispět ke změně společenského vnímání oznamovatelů nekalých jednání, ve smyslu prosazení pozitivního vnímání jejich role při ochraně veřejného zájmu. Zároveň je cílem podpořit samotné oznamovatele v konkrétních situacích, jakož i přijetí odpovídajícího legislativního rámce jejich ochrany Síť mateřských center o.s. Akademie svobodného a aktivního občanství Nord-Odal Kommune Kč Kč Praha Projekt je zaměřen na posílení role aktivního občanství, zvýšení občanských kompetencí, na aktivní participaci na veřejném dění a motivaci NNO k aktivnímu ovlivňování života společnosti a rozhodovacích procesů i na vytvoření platformy pro komunální zastupitelky. Na základě norské inspirace vznikne metodická příručka. NNO budou řešit konkrétní problémy, vytvářet sítě a rovnocenné partnerství na místní úrovni prostřednictvím metody Local to Local Dialog. Projekt uzavře sympozion, kde budou prezentovány příklady dobré praxe Spiralis Tematická platforma NNO k nové legislativě N/A Kč Kč Praha Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost k , představuje zásadní změny pro NNO v ČR. Na tuto situaci projekt reaguje systémově a komplexně. Vytváří tematickou platformu síť poradenských center k nové legislativě (zahrnuje 28 členů). Nastavuje udržitelný model sdílení informací v rámci sítě. Znalosti z legislativní praxe šíří prostřednictvím sítě směrem k dalším organizacím, především místním NNO a jejich klíčovým partnerům (300 institucí). Za účelem co nejširší informovanosti projekt vytváří informační a poradenský webový portál (odhadovaný dopad: organizací) INEX - Sdružení dobrovolných aktivit Synergický efekt dobrovolnictví - posilování občanské společnosti propojováním NNO, obcí a veřejnosti Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS) (Island) Kč Kč Praha Projekt reaguje na nízkou kapacitu NNO a obcí vytvářet partnerství v mezinárodních dobrovolnických projektech a zapojit další relevantní partnery do spolupráce (aktivní dobrovolníky, veřejnost, soukromý sektor). Záměr projektu je propagace dobrovolnictví jako nástroje budování občanské společnosti a posílení kapacit cílových skupin (NNO, obce, aktivní dobrovolníci) prostřednictvím vzdělávacího modulu, síťovacích příležitostí a výzkumu o dopadu dobrovolnictví na místní komunitu. Partnerství s NNO AUS z Islandu přispěje k přenosu dobré praxe mezi ČR a Islandem a posílení bilaterální spolupráce Koalice nevládek Pardubicka, o. s. Burza filantropie - cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru N/A Kč Kč Praha Cílem projektu je vytvořit platformu - Burzu filantropie - pro spolupráci mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Jedná se o přenos know-how z Pardubického kraje, kde Burzu filantropie pořádá nezisková zastřešující organizace Koalice nevládek Pardubicka s podporou Pardubického kraje. Burza filantropie zde slouží jako nástroj pro navázání spolupráce mezi jednotlivými sektory, díky čemuž dochází k transparentnější a jednodušší výměně služeb, výrobků a podpory, což má za následek rozvoj daného regionu. Projekt si klade za cíl nastartovat tento proces spolupráce i ve Středočeském kraji Iuridicum Remedium, o. s. Zvyšování know-how nevládních organizací při sdílení, šíření a ochraně informací N/A Kč Kč Praha

4 Projekt vychází z dosavadních aktivit a zkušeností IuRe na poli lidských práv, nových technologií a práce s informacemi, a to jak v oblasti svobodného a efektivního sdílení a šíření informací, tak ochrany osobních údajů. Jeho primárním cílem je posílit profesionalitu a know how nevládních organizací při využívání svobodných licencí Creative Commons pro efektivnější zpracování a šíření informací produkovaných NNO, jakož i implementace pravidel zpracování osobních údajů klientů NNO a posílení pozic NNO ve vztahu k orgánům státní správy Schola Empirica enazor.cz- podpora e-participace na místní úrovni N/A Kč Kč Praha Cílem projektu je podpořit rozvoj e-participace jako jednohé z důležitých součástí zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Výstupem projektu bude online nástroj a soubor metodik a doporučení pro zavádění e- participace do rozhodování na místní úrovni. Důraz bude kladen na dlouhodobé a udržitelné využití vytvořených participačních nástrojů, tj. zejména na jednoduchost, srozumitelnost a věcnou i nákladovou efektivitu. Součástí projektu bude pilotní ověření nástrojů v 6 vybraných obcích a následná rozsáhlá informační a osvětová kampaň. Cílovou skupinou jsou obce a veřejnost Unie pro řeku Moravu Řeky pro města N/A Kč Kč Olomoucký kraj Projekt je zaměřen na vytváření a podporu partnerských sítí i koalic, a to v oblasti ochrany řek Moravy a Bečvy v městském prostoru Olomouce, Litovle, Přerova, Hranic a Lipníku n/b. Protipovodňová ochrana (PPO) měst bude aktuálně projekčně řešena a projednávána. Oficiální cíle sledují pouze zajištění PPO, nikoliv již ekologické a urbanistické funkce řek ve městech. Smyslem projektu je vytvořit prostor pro partnerství a dialog mezi občany, jejich iniciativami, NNO a veřejnou správou (města, stát) i firmami, který povede ke zkvalitnění protipovodňových záměrů o přírodní a městotvorné aspekty Zelený kruh Hlas veřejnosti má zelenou N/A Kč Kč Praha Primárním cílem projektu je zachování všech základních atributů účasti veřejnosti práva na informace, účasti při rozhodování a přístupu k soudům - v souvislosti s chystanými legislativními změnami v roce Tohoto cíle chceme dosáhnout vytvořením Koalice pro veřejný prostor ze zástupců odborné veřejnosti a systematickým připomínkováním legislativních změn, pravidelnými schůzkami s představiteli politických stran a klíčovými úředníky a aktivizací široké veřejnosti prostřednictvím Veřejné výzvy pro zachování účasti veřejnosti Agora CE o.p.s. Participativní rozpočtování - inovativní nástroj dialogu radnic s občany Stiftelsen IdéBanken Kč Kč Praha Projekt si klade za cíl představit, otestovat a zavést participativní rozpočtování jako metodu dialogu mezi veřejností a místní správou v České republice. Metoda bude představena na konferenci a otestována ve třech vybraných municipalitách. Na základě monitoringu procesu bude vytvořena metodika, kterou budeme distribuovat na závěrečné konferenci a prostřednictvím SMO také všem obcím. Participativní rozpočtování posílí zájem veřejnosti o lokální témata, zvýší zapojení lidí do řešení komunálních problémů a zlepší vztahy mezi radnicemi a občany Plán B 55 metrů čtverečních dobrovolnictví N/A Kč Kč Jihomoravský kraj

5 Projektem, který předkládáme, chceme posílit a zlepšit potenciál, který v Brně, potažmo v Jihomoravském kraji, v oblasti dobrovolnictví vidíme. Nabízíme řešení aktuálních problémů: oslovování nových dobrovolníků, potřeba profesionalizace organizací při práci s dobrovolníky, síťování a vytváření funkční střechy nad hlavou (prostorové zázemí pro skupiny a organizace)a také nedostatečná kapacita naší organizace s ohledem na zvyšující se zájem ze strany klientů. Poslední aktivita směřuje k posílení finanční kapacity naší organizace prostřednictvím vypracování finančního plánu a jeho realizace KohoVolit.eu Parlamentní watchdog v České republice N/A Kč Kč Olomoucký kraj Cílem projektu je posílení parlamentního watchdogu pokračováním, rozšířením a provázáním watchdogových činností žadatele a partnerů. Rozšíření spočívá ve vývoji technologických nástrojů pro šíření kvalitních informací o činnosti zákonodárců (inventury hlasování, widgety) a pro detekci střetu zájmů a rizik korupce (strojové propojení životopisných profilů politiků a úředníků s příjemci veřejných financí a společnostmi v offshore destinacích). Provázání činností spočívá v integraci programů datově analytických stáží.

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko)

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko) 3630037 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Název Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Ideas Bank Foundation 21 1 763 591 1 959 546 Plzeňský Cílem

Více

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace

Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Zpráva o výsledcích 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace Prioritní oblast IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny I. Identifikace programu a výzvy Název programu Číslo výzvy k předkládání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice

Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Jedním ze základních pilířů stabilní demokracie je fungující občanská společnost, založená na aktivní participaci a zapojení občanů do věcí veřejných

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Pracovní verze červenec 2015 Obsah 1. MISE a základní principy... 3 2. Vize:... 5 3. Hierarchie a provázanost cílů

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Akční plán pro rok 2011

Akční plán pro rok 2011 PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území Jihomoravského

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více