VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2"

Transkript

1 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012

2 2

3 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ÈÁST II. - FINANÈNÍ PØÍLOHA 3

4 4

5 1.1. HISTORIE Plastika navazuje na nìkdejší výrobní družstvo Plastika v.d. založené v Kromìøíži v r Družstvo bylo konvertováno na akciovou spoleènost PLASTIKA a.s., kterou v r pøevzala spoleènost SPV Int a. s.. Tato spoleènost následnì pøevzala i název PLASTIKA a.s. a obchodní znaèku. V r odkoupila Plastika Group a.s. 100 % akcií PLASTIKA a.s. (bývalé SPV Int a.s.). K sfúzovaly spoleènosti Plastika Group a.s. a PLASTIKA a.s.. Èinnost spoleènosti je koncentrována v areálu v prùmyslové zónì v Kaplanovì ul. v Kromìøíži. Spoleènost si pronajímá sklad v blízkosti Kromìøíže pro skladování forem a zásoby s nižší obrátkou. Spoleènost byla vždy orientována na prùmyslové zpracování plastù. Bìhem 90. let se firma zaèala orientovat na významné zahranièní zákazníky a s touto zmìnou i na komplexnìjší plastové moduly a komponenty. Aktuálnì výroba zahrnuje komplexní proces od návrhu forem až po finální povrchovou úpravu, montáž a logistické služby. Základem výroby je 35 lisù pro tlakové vstøikování termoplastù s uzavírací silou od 25 do 800 tun èásteènì vybavených roboty a manipulátory. Na tuto výrobu navazuje øada dalších operací a provozù, napø. lakovna a další. Hlavní milníky budování technických kompetencí: 1970 spuštìní tlakového vstøikování 1975 otevøení nástrojárny 1992 certifikace ISO první automatická montáž PC klávesnic s laserovým popisem 2005 otevøení logistického centra 2007 èistý provoz pro výrobu transparentních dílù 2008 robotická lakovací linka 2009 robotické èištìní dílù zkapalnìným CO automatická mycí linka 2012 rozšíøení ISO na oblast montáží pro automobilový prùmysl Dnes se PLASTIKA a.s. profiluje jako spolehlivý a kompetentní dodavatel komplexních a pøesných plastových modulù pro prùmyslové zákazníky. Skladba kompetencí a technologií ji do jisté míry pøedurèuje pro dodávky specifických komponent a tím se zároveò profiluje proti konkurenci. 5

6 1.2. ZÁKLADNÍ FAKTA Název spoleènosti Právní forma PLASTIKA a.s. akciová spoleènost Sídlo spoleènosti Kaplanova èp. 2830, è.o. 4, Kromìøíž, IÈO Rozhodující pøedmìt èinnosti Základní kapitál Organizaèní složka podnikající v zahranièí zprostøedkování obchodu zprostøedkování služeb výroba plastických výrobkù a pryžových výrobkù nástrojaøství ,00 Kè ne 6

7 1.3. VLASTNICKÁ STRUKTURA Akcie spoleènosti PLASTIKA a.s. vlastní 6 fyzických osob. Žádná z tìchto osob nevlastní majoritní podíl. 5 z nich je zároveò èleny pøedstavenstva spoleènosti. PLASTIKA a.s. dále vlastní 50% obchodní podíl v PLS Lakovna s. r. o., a druhou polovinu vlastní akcionáø PLASTIKA a.s. Ing. Hájek. PLS Lakovna je plnì integrována v organizaèní struktuøe závodu. PLASTIKA a.s. PLS Lakovna s.r.o. 7

8 1.4. ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA Spoleènost neprovedla významné zmìny ve struktuøe podniku. Na úrovni jednotlivých støedisek rovnìž nedošlo ke zmìnám struktury. Michal NOSEK Pøedseda pøedstavenstva Jaroslav MICHÁLEK Výrobní øeditel Jana LAŠTOVICOVÁ Personální øeditelka Dalibor MATIS Vedoucí IT Daniel BARTOŠEK Obchodní øeditel Pavel BRADA Øeditel technického úseku Petr ÈERVENKA Finanèní øeditel Bohdan PAAR Øeditel úseku øízení jakosti Michal RAMBOUSEK Hlavní kontrolor René SKÝPALA Vedoucí nákupu a logistiky 8

9 1.5. PØEDSTAVENSTVO A DOZORÈÍ RADA Složení pøedstavenstva a dozorèí rady k Pøedstavenstvo Dozorèí rada Pøedseda Ing. Michal Nosek, MBA Pøedseda Rùžena Daòková Èlenové Ing. Jiøí Gregor, CSc. Èlenové Petra Quirsfeldová Clive Bateson Martina Tvrdíková funkèní období Ing. Stanislav Šrámek, MBA bylo ukonèeno k Ing. Stanislav Zbranek Ing. Michal Nosek, MBA Ing. Jiøí Gregor, CSc. Clive Bateson Ing. Stanislav Šrámek, MBA Ing. Stanislav Zbranek Pøedseda pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva Èlen pøedstavenstva 9

10 2. OBCHOD Spoleènost dosáhla v r výrobních tržeb ve výši 500 Mil. Kè a PKR 155 Mil. Kè. Tržby z prodeje zboží (formy) dosáhly 42 Mil. Kè s marží 6,6 Mil. Kè. Plán roku 2013 poèítá s nárùstem tržeb na 545 Mil. Kè, a to zejména u automobilních zákazníkù. Významné nárùsty èekáme u Faurecia, TI a Robert Bosch. Pozitivním jevem zde je diversifikace od dosud nejvìtšího zákazníka Continental. Objemovì ménì významným, ale strategickým zákazníkem pak je novì získaná Škoda Auto. Pøíspìvek na krytí režií je plánován na 164 Mil. Kè, tj. nárùst o 5,8 % oproti roku Tabulka ukazuje rozdìlení tržeb Automobilový prùmysl PC prùmysl Elektro prùmysl Ostatní 414 Mil. Kè 64,5 Mil. Kè 13,5 Mil. Kè 8 Mil. Kè 10

11 Rozložení produktového portfolia 82,8% Automobilový prùmysl 12,9% PC prùmysl 2,7% Elektro prùmysl 1,6% Ostatní 11

12 3. ØÍZENÍ JAKOSTI Hlavní cíle se v oblasti kvality soustøedí na další snižování nákladù na nejakost. 1 V oblasti nákladù souvisejících s nejakostí je v posledních tøech letech zøetelný pokles procentních NNJ vlivem "usazení" nových provozù (v r èistý provoz a poté v r.2009 lakovna). Kromì samotného vlivu rozjezdu nových technologií došlo i k významnému nárùstu podílu komplexních automobilních dílù ve výrobním portfoliu. % NNJ Cíl 2013 Skut Cíl 2012 Skut Cíl 2011 Cíl 2011 Skut Cíl 2010 revize è. 1 (od 13/5/2011) 001 / odvedená výroba 0,70% 0,75% 0,70% 0,56% 0,90% 1,50% 0,59% 0,65% 002 / odvedená výroba 2,45% 2,49% 2,70% 2,90% 2,50% 2,30% 4,03% 3,28% 003 / odvedená výroba 10,00% 10,56% 10,00% 10,63% 14,00% 12,00% 44,12% 18,60% / odvedená výroba 3,34% 3,28% 3,70% 3,71% 3,32% 2,99% 5,58% 4,37% 006 / odvedená výroba 0,0000% 0,0000% 0,0001% 0,0000% 0,0001% 0,0001% 0,00% 0,00% 007 / odvedená výroba 0,80% 0,83% 1,19% 1,19% 1,20% 1,10% 0,94% 1,39% 008 / odvedená výroba 5,70% 5,62% 7,00% 8,83% 11,00% 12,00% 48,46% 17,90% CELKEM NNJ / tržby 2,60% 2,65% 2,90% 3,33% 3,04% 3,05% 3,77% 3,73% Pro rok 2013 Plastika plánuje udržet snižující se trend 2 1 mìøených jako procento k odvedené výroby toho kterého provozu nebo tržeb celé firmy v pøípadì celkových NNJ 2 do r.2009 Plastika vyrábìla klávesnice a v r.2009 obmìnila polovinu výrobního portfolia, vìtšinou za produkty s vyšší složitostí zpracování a využitím nových technologií (èistý provoz, lakovna). V souvislosti s tím došlo k navýšení NNJ v r

13 NNJ (%) NNJ (tis. Kè) 4% % % %

14 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE Investice v roce 2012 a priority pro rok 2013 V r.2012 spoleènost podnikla øadu opatøení pro racionalizaci výroby a snížení nejakosti. Patøila sem zejména intenzivní série úprav procesu lakování a pøestavba vstøikovny s lisy menších a støedních tonáží. Tato umožnila zvýšení podílu vícestrojových obsluh a lepší využití prostoru haly, kde Plastika dále plánuje zlepšit systém manipulace s materiály a zvýšit stupeò robotizace u malých lisù. Základní technologie vstøikování byla doplnìna o lis s tonáží 800t, který byl pùvodnì urèen pro výrobu bezpeènostních obalù nicménì brzy po své instalaci byl vysoce vytížen transferovanou výrobou pro zákazníka z oboru automotive. Dále byl v prùbìhu roku instalován lis 200t a 90t. Spoleènost dále vyøadila nìkteré zastaralé lisy støedních tonáží. Dceøinná spoleènost PLS Lakovna s.r.o. zavedla na zaèátku roku nástøik barvy zahøátým ionizovaným dusíkem, což vedlo k dalšímu zvýšení kvality díky lepší adhezi takto nanášeného laku. Spoleènost se rozhodla reagovat na zvyšující se poptávku po formách a službách v oblasti vývoje produktù a v závìru r.2012 byla zahájena pøíprava pro výstavbu vývojového centra. Plastika v stávající nástrojárnì doplnila jeøáb s cílem zproduktivnit úpravy vìtších forem. V oblasti systémù øízení pokraèovala implementace první fáze systému plánování výroby (APS) a projektového øízení integrovaného na stávající CRM systém. Paralelnì probíhala øada drobných vylepšení v systémech ERP a BI. Na pøelomu roku se spoleènost rozhodla implementovat novou verzi BI Cognos a zpracovala zadávací dokument pro nový systém produktových kalkulací. 14

15 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ PLASTIKA a.s. byla od svého vzniku (jako Plastika v.d.) zamìøena na zamìstnávání zdravotnì postižených osob. Pøi transformaci na a.s. a odkupu akcií se noví vlastníci zavázali tuto strategii zachovat. Díky tomu spoleènost získává nejen významné dotace a úlevy na dani z pøíjmu právnických osob, ale také lze konstatovat vyšší míru loajality zamìstnancù. Nevýhodou pak je vyšší než prùmìrná dlouhodobá nemocnost a potøeba jistého know-how v navazující administrativì pøi najímání operátorù. V roce 2013 by se spoleènost mìla zamìøit na získávání dotací z programù podpory vzdìlávání souvisejících s reakcí státu na poklesy odbytu. Tyto dotace na mzdové a externí náklady na vzdìlávání by spoleènost mohla využít k odborným školením na všech úrovních organizace, tj. od školení operátorù po jazykové kurzy a odborné vzdìlávání manažerù leden únor bøezen duben kvìten èerven èervenec srpen záøí øíjen listopad prosinec

16 6. FINANCE Hospodáøský výsledek Plastiky a.s. v r dosáhl 10,049 Mil. Kè a byl ovlivnìn: - vyšší marží z prodeje zboží (formy), - vyššími výkony, - nižší výkonovou spotøebou, - nárùstem mezd, - snížením sazeb lakovny. 16

17 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 Spoleènost pøi stanovení priorit r.2013 vychází ze svého poslání a z oèekávání pokraèujícího ekonomického zpomalení v Evropì. Priority pro rok 2013 jsou: - dosažení konsolidovaného HV ve výši 15 Mil. Kè, - akvizice nových zakázek a výrobních procesù s vysokou pøidanou hodnotou a využitím dostupných technologií, - zvyšování produktivity a snižování nákladù na nejakost všemi formami vèetnì investic do výrobních prostor a øídících systémù, - rozvoj systémù øízení, kalkulaèní metodiky a nástrojù, nákladový controling, - øízení likvidity a plánování cash-flow s ohledem na strategické investice, - výrobní diverzifikace mimo EU. Kromì bìžné obnovy strojového parku se pøed spoleèností otevírá nìkolik zásadních investièních pøíležitostí. Jejich realizace je zejména ovlivnìna dostupností zdrojù financování. Vývojové centrum Poptávka po službách v oblasti vývoje produktù a forem i aktuální trend rychlé obnovy modelù v automobilním prùmyslu vedl k úvaze o vybudování vývojového centra, jehož cílem bude nezávislý vývoj a výroba vstøikovacích forem, èímž dojde k významnému rozšíøení kompetence Plastiky. Plastika zažádala o dotaci z programu OPPI Potenciál ve výši 40% z celkových investièních nákladù 32 Mil. Kè. V dobì vzniku tohoto dokumentu byla dotace spoleènosti pøidìlena. 17

18 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáøùm spoleènosti PLASTIKA a.s. Na základì provedeného auditu jsme dne vydali k úèetní závìrce, která je souèástí této výroèní zprávy, zprávu následujícího znìní: Provedli jsme audit pøiložené úèetní závìrky spoleènosti PLASTIKA a.s., se sídlem Kaplanova 2830/4, Kromìøíž, identifikaèní èíslo , která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty, pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu a pøehledu o penìžních tocích za období od do a pøílohy této úèetní závìrky, která obsahuje popis použitých podstatných úèetních metod a další vysvìtlující informace. Odpovìdnost statutárního orgánu úèetní jednotky za úèetní závìrku Statutární orgán spoleènosti PLASTIKA a.s. je odpovìdný za sestavení úèetní závìrky, která podává vìrný a poctivý obraz v souladu s èeskými úèetními pøedpisy, a za takový vnitøní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úèetní závìrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. 18

19 Odpovìdnost auditora Naší odpovìdností je vyjádøit na základì provedeného auditu výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito pøedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupù k získání dùkazních informací o èástkách a údajích zveøejnìných v úèetní závìrce. Výbìr postupù závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajù uvedených v úèetní závìrce zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi vyhodnocování tìchto rizik auditor posoudí vnitøní kontrolní systém relevantní pro sestavení úèetní závìrky podávající vìrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit se k úèinnosti vnitøního kontrolního systému úèetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že dùkazní informace, které jsme získali, poskytují dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spoleènosti PLASTIKA a.s. k a nákladù a výnosù a_výsledku jejího hospodaøení a penìžních tokù za období od do , v souladu s èeskými úèetními pøedpisy." 19

20 Zpráva o ovìøení výroèní zprávy Ovìøili jsme též soulad výroèní zprávy spoleènosti PLASTIKA a.s. s úèetní závìrkou, která je v této výroèní zprávì obsažena. Za správnost výroèní zprávy je zodpovìdný statutární orgán spoleènosti PLASTIKA a.s. Naším úkolem je vydat na základì provedeného ovìøení výrok o souladu výroèní zprávy s úèetní závìrkou. Ovìøení jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ovìøení tak, aby získal pøimìøenou jistotu, že informace obsažené ve výroèní zprávì, které popisují skuteènosti, jež jsou též pøedmìtem zobrazení v úèetní závìrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s pøíslušnou úèetní závìrkou. Jsme pøesvìdèeni, že provedené ovìøení poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroèní zprávì spoleènosti PLASTIKA a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou úèetní závìrkou. V Praze dne 11. øíjna 2013 BDO Audit s. r. o., auditorské oprávnìní è. 018 zastoupená partnery: Ing. Vlastimil Hokr, CSc. auditorské oprávnìní è Ing. Michal Gabriel auditorské oprávnìní è

21 ÈÁST II. - FINANÈNÍ PØÍLOHA Obchodní firma, u níž bylo provedeno ovìøení úèetní závìrky Sídlo PLASTIKA a.s. Kaplanova è.p. 2830, è.o. 4, Kromìøíž Identifi kaèní èíslo Právní forma Pøedmìt èinnosti: Zpráva auditora je urèena akciová spoleènost Zprostøedkování obchodu a služeb. Výroba plastických výrobkù a pryžových výrobkù. Nástrojaøství. Akcionáøùm spoleènosti Ovìøované období 1. leden 2012 až 31. prosinec 2012 Ovìøení provedli Auditorská firma BDO Audit s. r. o., auditorské oprávnìní è. 018 Olbrachtova 1980/5 Praha 4 Auditoøi Ing. Vlastimil Hokr, CSc.,auditorské oprávnìní è Ing. Michal Gabriel, auditorské oprávnìní è Asistenti auditora Rozdìlovník Ing. Alice Ucová, Ing. Robert Elgner, Ing. Šárka Vychodilová Výtisk è. 1 4: PLASTIKA a.s. Výtisk è. 5: BDO Audit s. r. o

22 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v celých tisících Kè) Oznaèení AKTIVA Bìžné úèetní období Minulé úèetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zøizovací výdaje Software Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanèní majetek Pùjèky a úvìry - ovládající a øídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanèní majetek

23 Oznaèení AKTIVA Bìžné úèetní období Minulé úèetní období Brutto Korekce Netto Netto C. Obìžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahù 0 0 C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky - ovládající a øídící osoba Stát - daòové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanèní majetek C. IV. 1. Peníze Úèty v bankách D. I. Èasové rozlišení D. I. 1. Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období

24 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v celých tisících Kè) Oznaèení PASIVA Stav v bìžném úèetním období Stav v minulém úèetním období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù (+/-) A. III. Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedìlitelný fond A. IV. Výsledek hospodaøení minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) A. V. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení Jiné závazky Odložný daòový závazek

25 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v celých tisících Kè) Oznaèení PASIVA Stav v bìžném úèetním období Stav v minulém úèetním období B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahù Závazky k èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Stát - daòové závazky a dotace Krátkodobé pøijaté zálohy Dohadné úèty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvìry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci 0 C. I. Èasové rozlišení C. I. 1. Výdaje pøíštích období

26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Úèetní období až (v celých tisících Kè) Oznaèení TEXT Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti Aktivace B. Výkonová spotøeba Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Sociální náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

27 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Úèetní období až (v celých tisících Kè) Oznaèení TEXT Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. "Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblastia komplexních nákladù pøíštích období" IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pøevod provozních výnosù I. Pøevod provozních nákladù * Provozní výsledek hospodaøení VI. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku "Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách a v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem" 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù a podílù 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku 27

28 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Úèetní období až (v celých tisících Kè) Oznaèení TEXT Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém VIII. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku K. Náklady z finanèního majetku IX. Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù L. Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù M. Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve finanèní oblasti (+/-) X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanèní výnosy O. Ostatní finanèní náklady XII. Pøevod finanèních výnosù P. Pøevod finanèních nákladù * Finanèní výsledek hospodaøení Q. Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost splatná 2. - odložená ** Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost XIII. Mimoøádné výnosy R. Mimoøádné náklady 28

29 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Úèetní období až (v celých tisících Kè) Oznaèení TEXT Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém S. Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti splatná 2. - odložená * Mimoøádný výsledek hospodaøení 0 0 T. Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm (+/-) *** Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-) **** Výsledek hospodaøení pøed zdanìním (+/-)

30 PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Úèetní období až (v celých tisících Kè) Poèáteèní zùstatek Zvýšení Snížení Koneèný zùstatek A. Základní kapitál zaplaný v obchodním rejstøíku B. Základní kapitál nezaplaný v obchodním rejstøíku 0 C. Souèet A +/- B D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 * Souèet A +/- B +/- D E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondyze zisku 0 H. Kapitálové fondy 0 I. Rozdíly z pøecenìní nezahrnuté do HV J. Zisk minulých pèetních období 0 K. Ztráta minulých úèetních období L. Zisk/ztráta za úèetní období po zdanìní * Celkem

31 PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH Úèetní období až (v celých tisících Kè) P Stav penìžních prostøedkù a ekvivalentù na zaèátku období Penìžní toky z hlavní výdìleèné èinnosti (provozní èinnosti) Z Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním A.1 Úpravy o nepenìžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv a umoøování opravné položky k nabytému majetku A.1.2 Zmìna stavu opravných položek, rezerv A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv 214 A.1.4 Výnosy z dividend a podílù na zisku 0 A.1.5 Vyúètované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úrokù A.1.6 Úpravy o ostatní nepenìžní operace 272 A * Èistý penìžní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním A.2 Zmìny stavu nepenìžních složek pracovního kapitálu A.2.1 Zmìna stavu pohledávek z prov.èinn., aktivních úètù ÈR a dohad.úètù aktivních A.2.2 Zmìna stavu závazkù z prov.èinn., pasivních úètù ÈR a dohad.úètù pasivních A.2.3 Zmìna stavu zásob A.2.4 Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku nespadajícího do pen.prostøedkù 0 A ** Èistý penìžní tok z provozní èinnosti A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokù A.4 Pøijaté úroky A.5 Zaplacená daò z pøíjmù za bìžnou èinnost a domìrky danì za minulá období 0 A.6 Pøíjmy a výdaje z mimoøádného výsl.hospodaøení vèetnì uhrazené splatné danì 0 31

32 PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH Úèetní období až (v celých tisících Kè) A.7. Pøijaté dividendy a podíly na zisku 0 A *** Èistý penìžní tok z provozní èinnosti Penìžní toky z investièní èinnosti B.1 Výdaje spojení s nabytím stálých aktiv B.2 Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám 0 B.4 Zmìna stavu investièních závazkù 0 B.5 Zmìna stavu pohledávek z prodeje investièního majetku 0 B *** Èistý penìžní tok z investièní èinnosti Penìžní toky z finanèní èinnosti C.1 Dopady zmìn dlouhodobých popø. krátkodobých závazkù ve finanè. èinnosti C.2 Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky a penìžní ekvivalenty 0 C.2.1 Zvýšení penìžních prostøedkù z titulu zvýšení ZK, em.ážia vèetnì záloh 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleèníkùm 0 C.2.3 Další vklady penìžních prostøedkù spoleèníkù a akcionáøù 0 C.2.4 Úhrada ztráty spoleèníky 0 C.2.5 Pøímé platby na vrub fondù 0 C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku vèetnì srážkové danì 0 C *** Èistý penìžní tok vztahující se k finanèní èinnosti F Èisté zvýšení/snížení penìžních prostøedkù R Stav penìžních prostøedkù a ekvivalentù na konci období

33 PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY ZA ROK 2011 Název úèetní jednotky Právní forma Sídlo PLASTIKA a.s. akciová spoleènost Kaplanova 2830/4, Kromìøíž IÈ Datum zpracování úèetní uzávìrky Podpis statutárního orgánu funkce pøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva jméno ing. Michal Nosek MBA ing. Stanislav Zbranek 33

34 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Založení a charakteristika spoleènostinázev úèetní jednotky:plastika a.s. Právní forma: akciová spoleènost Datum vzniku spoleènosti: 27. dubna 2006 Sídlo úèetní jednotky: Kaplanova èp. 2830, è.o. 4, Kromìøíž, IÈO: Rozhodující pøedmìt èinnosti: - zprostøedkování obchodu - zprostøedkování služeb - výroba plastických výrobkù a pryžových výrobkù - nástrojaøství Základní kapitál: ,00 Kè 1.2 Hlavní vlastníci spoleènosti Fyzické osoby, podílející se více než 20 % na základním kapitálu spoleènosti: Ing. Michal Nosek MBA, Ing. Stanislav Zbranek 1.3 Název a sídlo obchodní spoleènosti èi družstva, v nichž má úèetní jednotka vìtší než 20% podíl na základním kapitálu PLS Lakovna s.r.o., výše podílu na základním kapitálu je 50 %, vlastní kapitál spoleènosti za rok 2012 je tis. Kè, úèetní HV za rok 2012 je tis. Kè. 34

35 1.4 Organizaèní struktura spoleènosti K mìla organizaèní struktura následující podobu: 35

36 1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada K bylo složení pøedstavenstva a dozorèí rady následující: Pøedstavenstvo Dozorèí rada Pøedseda Ing. Michal Nosek, MBA Pøedseda Rùžena Daòková Èlenové Ing. Jiøí Gregor, CSc. Èlenové Petra Quirsfeldová Clive Bateson Martina Tvrdíková Ing. Stanislav Šrámek, MBA Ing. Stanislav Zbranek 2 ÚÈETNÍ METODY, OBECNÉ ÚÈETNÍ ZÁSADY A ZPÙSOBY OCEÒOVÁNÍ Úèetnictví spoleènosti je vedeno a úèetní závìrka byla sestavena v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví v platném znìní, vyhláškou è. 500/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou podnikateli úètujícími v soustavì podvojného úèetnictví a Èeskými úèetními standardy pro podnikatele. Úèetnictví respektuje obecné úèetní zásady, pøedevším zásadu o oceòování majetku historickými cenami, zásadu úètování ve vìcné a èasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pøedpoklad o schopnosti úèetní jednotky pokraèovat ve svých aktivitách. Tyto úèetní metody byly pøevzaty nástupnickou spoleèností, v rámci projektu fúze, od spoleènosti zanikající. 2.1 Zpùsoby ocenìní, odpisování a tvorby opravných položek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenìní je vyšší než 20 tis. Kè v jednotlivém pøípadì a doba použitelnosti je delší než jeden rok pøi respektování principu významnosti a vìrného a poctivého zobrazení majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek se oceòuje poøizovací cenou, která obsahuje cenu poøízení a náklady s poøízením související. Nehmotný majetek, který není v naší spoleènosti považován za dlouhodobý, se pøi poøízení zahrne pøímo do nákladù jako poskytnutí služeb. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenìní je vyšší než 20 tis. Kè v jednotlivém pøípadì a doba použitelnosti je delší než jeden rok pøi respektování principu významnosti a vìrného a poctivého zobrazení majetku. 36

37 Dlouhodobý hmotný majetek je oceòován v poøizovacích cenách, které zahrnují cenu poøízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s poøízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvoøený vlastní èinností je ocenìn vlastními náklady. Dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním se oceòuje reprodukèní poøizovací cenou a úètuje se ve prospìch úètu ostatních kapitálových fondù. Technické zhodnocení, pokud pøevýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaòovací období èástku 40 tis. Kè zvyšuje poøizovací cenu dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek v hodnotì do 20 tis. Kè je sledován v operativní evidenci a podléhá inventarizaci. Úèetní odpisy Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vycházejí z pøedpokládané doby používání jednotlivých druhù movitých vìcí a nemovitostí a jsou uplatnìny tyto zpùsoby odpisování: - lineární zpùsob: veškerý dlouhodobý majetek mimo forem - výkonový zpùsob: formy Daòové odpisy Pøi uplatòování daòových odpisù se spoleènost pro rok 2012 rozhodla uplatnit jen odpisy z vyøazeného majetku. Dùvodem k tomuto rozhodnutí je daòová optimalizace využití odeètu daòové ztráty z roku Dlouhodobý finanèní majetek Ocenìní Podíly, cenné papíry a deriváty jsou pøi nabytí ocenìny poøizovací cenou. Cenné papíry, zakládající podstatný nebo rozhodující vliv na jiné spoleènosti, které naše spoleènost drží dlouhodobì, byly k okamžiku sestavení úèetní závìrky pøecenìny ekvivalenèní metodou. Zpùsob tvorby opravných položek Opravné položky nejsou vytvoøeny. 37

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A

V Ý R O È N Í Z P R Á V A V ÝROÈNÍ ZPRÁVA 211 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení,

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování

OBSAH. 1. Vymezení podniku. 2. Zásady oceòování Ekonomické pojmy Zpùsoby ocenìní: Zákon o oceòování Aneb - oceòování významých podílù na majetku obchodních spoleèností, typicky podílù na základním jmìní (= základním kapitálu) akciových spoleèností, èi spoleèností s ruèením omezeným, ev. i jiných typù

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více