Slánská radnice Slovo na úvod Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se budou na území České repu-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice Slovo na úvod Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se budou na území České repu-"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červen 2004 Číslo 6 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, vždy, když objevím nějaký zajímavý životní příběh svého krajana, zažívám pocity zlatokopa při nálezu první zlatinky. Před mnoha lety jsem se tak seznámil s neuvěřitelnými zážitky Eduarda Ingriše, rodáka ze Zlonic na Slánsku. To byl ještě pan Ingriš naživu. V exilu na Floridě. Nedávno jsem si své někdejší znalosti připomenul při čtení krásné knihy, která o Ingrišovi vyšla. Jsem prodchnutý hrdostí na ve světě slavného Čecha, který u nás upadnul téměř v zapomenutí. Stal se nesmírně úspěšným skladatelem. Složil přes 60 operet a hudebních komedií, stovky písní. Byl nejmladším dirigentem v Praze. Zpíval jako tenorista u Karla Hašlera. Na konzervatoři se učil ve třídě J. B. Foerstera. Stál u zrodu trampingu. Napsal kytarovou školu a mnoho trampských písní, z nichž asi nejznámější je Teskně hučí Niagara. Jeho písně hrál a zpíval s neuvěřitelným úspěchem R. A. Dvorský. Největší zpěváci a orchestry předválečného Československa si u něj zadávali skladbu. Díky svému všestrannému nadání se stal brz y milionářem. Byl vynikající fotograf a filmař. Mimo jiné natočil popravu K. H. Franka. Po únorovém komunistickém puči zůstal úplně bez prostředků v Jižní Americe. Miloval Amazonii. Sjel na voru její divokou řeku Huallaga. Zajali ho kanibalové. Několikrát byl prohlášen za mrtvého. Byl lodním technikem, ladičem pian, fotografem, učitelem hudby, zaměstnancem u kouzelníka, který experimentoval s elektrickými rejnoky, vedl expedice do Cuzca, Machu Picchu, k jezeru Titicaca, do Bolívie. Stal se dirigentem Národního symfonického orchestru v Limě. Dvakrát se vydal jako kapitán na vlastnoručně vyrobeném balzovém voru do Tichého oceánu, aby podpořil teorii svého přítele Thora Heyerdahla. Natočil mnoho nádherných filmů. Náhodou se seznámil se slavným hercem Johnem Waynem, kterému hrál na kytaru při namlouvání jeho budoucí ženy. Pro E. Hemingwaye dělal poradce pro lov velkých ryb při jeho pobytu v Peru Pro mne je zlonický rodák Eduard Ingriš hrdina a lidský vzor. Dalo by se o něm napsat mnoho stran. Snad někdy příště. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat v pátek 11. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. června od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky obdrží voliči poštou nejpozději tři dny přede dnem voleb. Na obálce je nad adresou voliče uvedena adresa a číslo volebního okrsku, do kterého volič svým trvalým pobytem spadá. Oznámení o době a místě konání voleb, kde jsou vyjmenovány adresy všech volebních místností a ulice s čísly popisnými, které pod jednotlivé místnosti spadají, jsou zveřejněny na výlepových plochách ve městě. Co učiní volič po příchodu do volební místnosti? Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a nebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Jak volič hlasuje? Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Dokončení na straně května proběhl již 6. ročník Husitských slavností (J. J.)

2 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 2 Volby do Evropského parlamentu V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Kde získat informace? Informační kancelář Evropského parlamentu zřídila k červnovým volbám do Evropského parlamentu na telefonním čísle informační modrou linku, kde jsou operátoři připraveni poskytovat občanům základní informace o volbách každý den včetně víkendu od 8 do 20 hodin. Linka je zpoplatněna jako místní volání. Upozornění: Oproti posledním volbám došlo ke změně u tří okrsků, a sice: občané spadající do okrsků číslo 14 a 15 (tj. volili v Posádkovém domě armády v Tomanově ulici) půjdou hlasovat do budovy bývalé MŠ Bětuška, Dražkovická ulice 1246 a občané z Otrub budou hlasovat v bytovce č. p. 34, 1. patro, byt č. 3. Z městské rady a zastupitelstva 31. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 21. DUBNA 2004 Rada projednala bytové záležitosti města, kdy schválila prodloužení smlouvy na byt č. 8 v č. p. 495 standardně o dva roky, dále projednala zápis ze zasedání bytové komise, kdy neschválila přidělení dvou ubytování v č. p. 392 v Ouvalově ulici a naopak schválila přidělení bytu č. 1 v č. p. 815 v Kreibichově ulici, bylo schváleno přidělení bytů č. 88 a 49 v penzionu Na Sadech a bytu v č. p. 140 na Dolíně (předplacený nájem, nejvyšší nabídce), dále se rada zabývala návrhem na III. vlnu privatizace bytového fondu, kde požádala doplnění materiálu o další podklady a odložila jej. Rada projednala výsledky hospodaření za rok 2003 příspěvkových organizací zřízených městem (školská zařízení) včetně jejich vypořádání a doporučila je ke schválení zastupitelstvu, přičemž si vyhradila rozhodování o používání rezervních fondů těchto organizací. Z nebytových prostor byl schválen pronájem v č. p. 473 ve Vikově ulici ve Slaném o celkové výměře 88,04 m 2 paní Janě Prokešové za účelem zřízení prodejny Levné zboží, látky, textil a koberce, pronájem garáže č. 26 v č. p. 494 v Bezručově ulici panu Ing. Huljakovi (výběr formou losu ze čtyř uchazečů), schválila podnájem části nebytového prostoru v č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném mezi panem Pavlem SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ íslo Adresa volebního okrsku 1 M stský ú ad, Velvarská p Sokolovna Slaný, T ebízského p Restaurace Skalka, Jungmannova p ZŠ Komenského nám ZŠ Komenského nám. 6 Finan ní ú ad Slaný, Pod Horou p M stský ú ad, Velvarská p Budova MŠ, Vít zná p ZŠ Rabasova p Budova MŠ, Vít zná p Sokolovna Kví ek 12 Truhlá ství Kvíc, p Sokolovna Slaný, T ebízského p Bývalá MŠ B tuška, Dražkovická Bývalá MŠ B tuška, Dražkovická ZŠ Rabasova p ZŠ Rabasova p Lotouš, p Trpom chy, p Dolín, p Želev ice továrna Linet 22 Otruby p. 34 (byt. 3) Ing. Alena Burešová, vedoucí správního odboru telefon: , Vyhnánkem a ČSOB pro umístění bankomatu (nájem se navýší o 500 Kč za měsíc), pronájem části nebytových prostor v přízemí Městského centra Grand za účelem realizace prodejny řetězce DROXI. Dále byla schválena výpůjčka autobusového nádraží na dobu 5 let společnosti ČSAD Slaný a. s. V rámci valné hromady VSH Slaný byla schválena úprava ceníku poskytovaných služeb touto společností v návaznosti na změnu sazeb DPH. 32. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 5. KVĚTNA 2004 Rada města schválila organizační řády: Základní školy Slaný, Politických vězňů 777, Základní školy Slaný, Komenského náměstí 618, Základní školy Slaný, Rabasova 821, Školní jídelny Slaný, Na Sadech Rada projednala výsledky hospodaření za rok 2003 příspěvkových organizací zřízených městem (nemocnice, muzeum a městské kino) včetně jejich vypořádání a doporučila je ke schválení zastupitelstvu, přičemž rozhodla o použití rezervního fondu Nemocnice Slaný na pokrytí ztráty za rok 2003 ve výši ,08 Kč a z předcházejících let ve výši ,81 Kč, celkem tedy ,89 Kč pokrýt z rezervního fondu, jehož zůstatek ve výši ,48 Kč bude doplněn převodem z fondu odměn ve výši ,89 Kč. Rada projednala návrh na prodej bytů z majetku města Slaného do osobního vlastnictví III. vlna a doporučila jej s úpravami předložit k rozhodnutí zastupitelstvu.

3 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 3 Rada se seznámila s návrhy studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové, Ateliéru písma a typografie Praha, kteří zvítězili ve výběrovém řízení při vypracování loga města a nové výtvarné podoby městského znaku. Postupně prezentovali své myšlenky a postup práce, které je vedly k předložení daných návrhů. Po diskusi byly radními sepsány připomínky k návrhu znaku, podle kterých jej jeho autor upraví a opětovně jej předloží k posouzení radě města. 33. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 19. KVĚTNA 2004 Rada města schválila uzavření nových Smluv o nájmu bytu na byty č. 4 v č. p. 490, č. 10 v č. p. 176 a č. 31 v č. p Naopak rozhodla o ukončení nájmu s nájemníkem v bytě č. 3 v č. p. 815 panem Kroupou. Dále odsouhlasila doporučení odprodeje bytu č. 29 v č. p (privatizace) zastupitelstvu. Rada města schválila jako nejvhodnější nabídku na dodávku akce: Oprava oken výměnným způsobem na č. p. 1436, 1437, 1438 Rabasova ulice, Slaný nabídku firmy Stavitelství Kladno, společnost s r. o., Kladno za cenu korun. Rada města po projednání schválila pronájem části pozemkové parcely č. k. 1961/1 o výměře cca m 2 ostatní plocha a pozemkové parcely č. k. 1961/2 o výměře 394 m 2 ostatní plocha vše v k. ú. Slaný dle předloženého návrhu (jedná se o pozemky města v sadech obhospodařovaných panem Hubáčkem, kdy v zájmu zpřístupnění kostela sv. Václava v Ovčárech je panu Hubáčkovi tímto pronájmem umožněno si jím obhospodařované pozemky oplotit). Dále se rada zabývala žádostmi o odprodeje pozemků, kdy zastupitelstvu doporučila odprodej dvou pozemků (10 a 84 m 2 ) v Otrubech a naopak nedoporučila odprodej pozemku v Lotouši (600 m 2 ) a v Dolíně (2500 m 2 ). Dále neschválila návrh státu na bezúplatný převod pozemku na Pražské ulici do majetku města (svah a skály za domy č. p ) a návrh na úplatný převod odvalu bývalého dolu Slaný za 4,5 mil. Kč od Východočeských uhelných dolů st. p. opět do majetku města. 9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 19. KVĚTNA Na začátku jednání byl schválen zápis z 8. zasedání (jeden z ověřovatelů měl k jeho znění připomínky, o kterých podle jednacího řádu zastupitelstvo rozhodlo), dále složil slib do rukou starosty nový člen zastupitelstva města pan Ing. Jaromír Horáček, který nastoupil na mandát uvolněný z osobních důvodů paní Ing. Evou Spěvákovou. Zastupitelstvo schválilo bez výhrad závěrečný účet města za rok 2003 (bude zveřejněn na www stránkách města a byl k dispozici na úřední desce MěÚ). Zastupitelstvo také schválilo úpravu jednacího řádu, kterou umožnilo doplnit a částečně i suplovat psaný zápis ze zastupitelstva kompletním zvukovým záznamem z jednání (i ten bude k dispozici občanům). V dalších bodech jednání schválilo zastupitelstvo celou řadu rozpočtových opatření zahrnujících např. zahrnutí státní dotace na provoz regionální knihovny (581 tis. Kč), poskytnutí dotace 100 tis. Kč na pořízení přetlakové nafukovací haly pro LTC Slaný (ke grantu získanému od Středočeského kraje), posílení finančních prostředků na přípravu projektů (Vinařického a Ouvalova ulice) financovaných ze zdrojů EU, příspěvek 400 tis. Kč na rekonstrukci kabin zimního stadionu (HK Lev získal na tuto akci 800 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), příspěvek na opravu střechy děkanství (celkové náklady 230 tis. Kč, z toho město 46 tis. Kč), dotace na přímé výdaje škol zřizovaných městem ve výši Kč, dotace na činnost odborného lesního hospodáře Kč, nákup systému LIDAR laserového radaru na měření rychlosti (celkové náklady 524 tis. Kč 250 tis. Kč úspora nákladů u městské policie, zbytek úpravou rozpočtu odboru dopravy). Z majetkových věcí zastupitelstvo projednalo záměr odprodeje bytového fondu tzv. III. vlny privatizace. V jejím rámci budou domy č. p. 34, 35 v Otrubech, č. p. 814, 815 Kreibichova ulice, 835, 836, 1329 Navrátilova ulice, 837, 838 Třebízského ulice 870, 871, 914, 915 Ouvalova ulice a 1494 Nosačická ulice nabídnuty k odprodeji jako celky (většinou se jedná o domy, které se nepodařilo v předchozích vlnách privatizace z důvodu malého zájmu jejich nájemníků zprivatizovat). Dále domy č. p. 272, 467, 515, 516, 517 Vikova ul., 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 Bezručova ul., 506, 507, 508, 509, 510, 511 ul. Na Dolíkách, 1629, 1631, 1632, 1633 Arbesova ul. a 1630 Tomanova ulice budou nabídnuty k odprodeji podle Pravidel pro prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., přičemž oproti minulým vlnám budou pravidla upravena následovně: cena bytu bude stanovena jako cena zjištěná znaleckým posudkem násobena koeficientem 0,4 (jedná se ve všech případech o panelovou výstavbu, pro kterou v minulých vlnách byl tento koeficient 0,22), nabídková cena nebude dále upravena, tzn. prodávající nebude poskytovat slevu z nabídkové ceny, nebytové prostory budou nabízeny vzniklým společenstvím vlastníků za odhadní ceny s výjimkou garáží, které si budou moci přednostně koupit současní nájemníci bytů v domech, kde se garáže nacházejí, v soutěži, kdy vyvolávací cena bude odpovídat 1,5 násobku ceny odhadní. Dalšími majetkoprávními body bylo doplnění usnesení ze dne (záměr prodeje pozemků Na Dolíkách na výstavbu obytných domů o parcelní čísla všech souvisejících pozemků), dále schválení záměru odprodeje domu č. p v Dražkovické ulici (vila Bětuška ) včetně souvisejících pozemků, výjimku z prodeje nebytových prostor v privatizovaných domech u č. p vzhledem k velmi zanedbanému stavu stávajících prostor a k záměru společenství vrátit prostorám jejich bývalé využití, tj. kočárkárna, prádelna a sušárna (cena dle pravidel 378 tis. Kč, sleva na 90 tis. Kč). Dále zastupitelstvo města schválilo odprodej bytů č. 395/14, č. 813/1, č. 813/11, č. 1380/4, a č. 1668/9 (prodej obsazených bytů neprodaných v minulých vlnách privatizace). Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

4 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 4 Přemyslovské střední Čechy získaly 5 milionů korun Zájmové sdružení právnických osob PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY se sídlem ve Slaném, zaregistrované u Krajského úřadu Středočeského kraje, získalo z Programu LEADER ČR 5 milionů Kč na projekty týkající se obnovy a zachování přírodních a kulturních zdrojů regionu Přemyslovské střední Čechy. Z celé ČR bylo vybráno 14 subjektů a 1 náhradník (z 31 přihlášených), z toho 2 subjekty (a náhradník) ze středních Čech. Přemyslovské střední Čechy se nacházejí na území Středočeského kraje, severozápadně od Prahy. Mají rozlohu ha a sdružují šedesát sedm obcí příslušejících do správních obvodů celkem čtyř obcí s rozšířenou působností (Černošice, Kladno, Kralupy nad Vltavou a Slaný), ve kterých žije celkem obyvatel. O kulturním bohatství regionu svědčí dodnes městské památkové zóny ve Slaném, Smečně, Velvarech a Zlonicích. V regionu je celá řada významných především gotických a barokních stavebních památek církevních i světských, stejně jako dřevěné zvonice, typické pro celé Slánsko. Historii regionu dokumentují též muzea a památníky v Hobšovicích, Roztokách, Slaném, Smečně, Velvarech a Zlonicích, národopisné muzeum ve Třebízi či zámky ve Veltrusech a Nelahozevsi. Zájmové sdružení právnických osob PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY je tvořeno 27 členy, kterými jsou: AUTOCAMP Obora Veltrusy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Petrklíč Kladno se sídlem Přelíc Asociace sport pro všechny Veltrusy COMA X, spol. s r. o., Velvary Církev československá husitská, Náboženská obec Slaný Dobrovolný svazek obcí Přemyslovské střední Čechy se sídlem ve Slaném Dobrovolný svazek obcí Mikroregion povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích DSO Mikroregion Svatojiřského potoka se sídlem ve Zvoleněvsi DSO Mikroregion Veltruský park se sídlem ve Veltrusech Kolpingova rodina Smečno Město Slaný Občanské sdružení Budeč, Kováry Občanské sdružení Intergration Velké Přílepy Občanské sdružení Přemyslovy Čechy, Velké Přílepy Občanské sdružení Wotrubia, Otruby-Slaný Okresní hospodářská komora Kladno Orion klub Slaný Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy Římskokatolická farnost Libčice nad Vltavou Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech Silnice Slaný, spol. s r. o. SOKER CZ, s. r. o., se sídlem Bratkovice Spolek pro obnovu únětické kultury se sídlem Unětice Sdružení Roztoč se sídlem Roztoky Svazek obcí od Okoře k Vltavě se sídlem Velké Přílepy TOM Svišti a Bubliny sdružené v Asociaci turistických oddílů mládeže ČR se sídlem v Roztokách Zemědělské družstvo Velké Přílepy. Stanovy sdružení, stejně jako seznam volených orgánů a další informace, jsou zveřejněny na stránkách premyslovci.slansko.cz a také na v oddíle Přemyslovské střední Čechy. Ing. Pavel Bartoníček VÝZVA Zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy v souladu s Programem LEADER ČR vyzývá k předkládání projektů v oblasti Obnova a zachování přírodních a kulturních zdrojů regionu Přemyslovské střední Čechy Úplné znění pokynů pro žadatele je k dispozici v sekretariátu Zájmového sdružení PSČ na adrese Městský úřad Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, Velvary (1. poschodí, kontaktní osoby Jaroslava Saifrtová, DiS, Lenka Rohanová), nebo na internetových stránkách a Kontaktní pro dotazy: Projekty musí být doručeny osobně nejpozději do 17. června 2004 do 14 hodin. Jak je to s III. vlnou odprodeje části bytů ve vlastnictví města Odpověď starosty na diskusi, která je na internetovém diskusním fóru města. Vážení diskutující, v souvislosti s tak zvanou III. vlnou odprodeje části bytových jednotek ve vlastnictví města do soukromého vlastnictví se objevila řada připomínek. Pokusím se na ně odpovědět. Zároveň se budu snažit být maximálně věcný a racionální. Na rozdíl od mnohých emotivních příspěvků, které často zamlžují podstatu problémů. Předem upozorňuji, že se nevyhnu určitým odkazům na zákonné souvislosti a osvětlování kompetencí radních, zastupitelů a starosty. Svůj příspěvek jsem rozdělil na několik částí a věřím, že tak odpovím na většinu dotazů. A. Připomenutí podmínek předchozích privatizačních vln ve Slaném. B. Důvody III. privatizační vlny. C. Co se vlastně privatizuje a jak probíhal výběr objektů pro odprodeje.

5 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 5 D. Jak vznikal návrh nabídkové ceny bytové jednotky pro odprodej dle zákona č. 72/1994 Sb. při porovnání s jinými okolními městy, to znamená, proč se měnil koeficient? E. Kdo je členem zastupitelstva, rady; jak a podle čeho se řídí schůze zastupitelstva; co to je střet zájmu u některých zastupitelů při III. vlně privatizace. F. Kolik město obdrželo peněz z předchozích privatizačních vln a jak dosud použilo získané prostředky, tj. Fond bydlení. A. PŘIPOMENUTÍ PODMÍNEK PŘEDCHOZÍCH PRI- VATIZAČNÍCH VLN VE SLANÉM Uváděné číslování jednotlivých privatizačních vln je pouze orientační a trochu zavádějící. Proto shrnuji: Ve Slaném se privatizuje bytový fond města již od roku 1995 (volební období , starosta Čepelák). A to takto: 1. vlna 31 nájemních jednotek 2. vlna 35 nájemních jednotek 3. vlna 58 nájemních jednotek, celkem tedy 124 bytů, tj. 5,46 % bytového fondu Výše uvedené byty se odprodávaly v domech nabízených jako celek nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení. Přednostní hledisko nabídky pro stávající nájemníky nebylo uplatněno. Ve volebním období (starosta Rubík) byla zastupitelstvem v roce 2000 zahájena rozsáhlá privatizace dle zákona č. 72/1994 Sb., který umožňuje odprodávat byty jednotlivě zájemcům a dokáže zohlednit předkupní právo stávajících nájemníků. 4. vlna, tzv. I. vlna nabídnuto 933 bytových jednotek. U 90 bytů (8 domů) se nabídka nesetkala s alespoň 50 % poptávkou u nájemníků, tzn. neprivatizovalo se a domy zůstaly v majetku města. Cena se rovnala ceně ze znaleckého posudku (zohledňující atraktivitu lokality, podlaží, podílové vlastnictví společných prostor, opotřebení majetku, fyzický stav infrastruktury domu atd.) násobené koeficientem. Koeficient byl pro panelové domy 0,22, pro cihlové domy 0,35. Poskytovala se půjčka na opravy ve výši 15 % z nabídkové ceny každé jednotky. Tato půjčka je splatná do 6 měsíců po lhůtě 8 let, pokud vzniklé společenství vlastníků neprokáže účelovost čerpání poskytnuté půjčky (společné části domu, opláštění, střešní plášť, vnitřní rozvody atd.). Poskytovala se tzv. rychlostní sleva 15 % při 100% zájmu o odprodej do 6 měsíců od doručení návrhu Smlouvy, 10 % při více než 90% zájmu o odprodej. 5. vlna, tzv. II. vlna byla de facto podvlnou I. vlny. Zastupitelstvo o rok později (2001) pouze rozšířilo nabídku o dalších 398 bytových jednotek v rámci možného navýšení zakázky pro vítěznou firmu z výběrového řízení na zprostředkování odprodejů (od roku 1999 firma Sever, Ústí nad Labem). Nabídnuto 398 bytových jednotek, u 8 bytů (3 domů) nebyl alespoň 50% zájem, tzn. domy zůstaly v majetku města. Protože se jednalo o podvlnu, o změně podmínek odprodeje se v zastupitelstvu vůbec nejednalo (a ani nemohlo) a nabídkové ceny tak zůstaly stejné. V I. a II. vlně, respektive 4. a 5. vlně, nebyly zastupitelstvem do odprodeje nabídnuty domy s pečovatelskou službou, s větším podílem nebytových prostor, s byty zvláštního určení (tzv. vojenské dle 7 a 8), se složitějším technickým zázemím (kotelny, výměníkové stanice, antény různých společností, v I. vlně kryty CO), památkově chráněné či se zástavními smlouvami u bankovních institucí). Zjednodušeně napsáno, ty domy, kde by se odprodej mohl komplikovat, nebyly nabízeny. K problematice tzv. vojenských bytů. Zákon číslo 102/1992 Sb. charakterizoval následující podmínky: 7, odst. 1, písm. c) Služební byty jsou: byty ozbrojených složek, za něž se považují byty v domech výhradně určených pro ubytování vojáků z povolání a 8 Byty, které mají přechodně charakter služebních bytů, jsou jednotlivé byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být vojákem z povolání nebo příslušníkem ozbrojené složky nebo jestliže nájemcem se stala i jiná osoba. Tyto omezující podmínky (pro možnou privatizaci) zákona č. 102/1992 Sb. byly napadnuty nálezem Ústavního soudu č. 280/1996, který umožnil odprodej bytů zvláštního určení bez souhlasu příslušných orgánů. (Zjednodušeně napsáno byty vlastnilo město, ale nemohlo je bez předchozího souhlasu vojenských složek prodávat.) Po konzultaci města s právní kanceláří (argumenty právníků v České republice neexistuje precedenční právo, zbytečná komplikace) a s vědomím, že byty dle 8 stejně během 3 až 5 let přejdou do dispozičního práva města, nebyly byty zvláštního určení většinou nabízeny k odprodeji. Odprodávaly se pouze domy, kde byly byty dle 8 v menšině k celkovým bytovým jednotkám v domě (př. Na Vavřinci čp , Rabasova ulice čp , Gagarinova ulice čp. 1647, ulice Otakara Jaroše čp ). B. DŮVODY III. PRIVATIZAČNÍ VLNY Jednoznačně veskrze pozitivní zkušenosti s I. a II. vlnou (4. a 5. vlnou). Ve většině případů se ukazuje, že Společenství vlastníků dokáží se svým majetkem hospodařit daleko lépe než město. Fyzický stav u mnohých domů se po jejich odprodeji jednoznačně zlepšil. Jsou samozřejmě i negativní příklady, ale těch je podstatně méně. Většinou se jedná o domy, kde díky sousedským vztahům nejsou zatím majitelé schopni se vzájemně

6 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 6 dohodnout o prioritách oprav. Nyní to mají pouze ve svých rukou. Druhým hlavním důvodem byl velký zájem stávajících nájemců o odprodej. Rada a zastupitelstvo tomuto zájmu chtěly vyhovět. C. CO SE VLASTNĚ PRIVATIZUJE V TZV. III. VLNĚ A JAK PROBÍHAL V ÝBĚR OBJEKTŮ PRO ODPRODEJE V nabídce zastupitelstva je 108 bytů nabízených k odprodání jako celek, tzn. celé domy nejvyšší nabídce. Většinou se jedná o čísla popisná, u kterých nebyla privatizace dle zákona č. 72/1994 Sb. úspěšná. Dále je v nabídce 395 bytů doporučených zastupitelstvem odprodávat po jednotlivých bytových jednotkách, tzn. dle zákona č. 72/1994 Sb. U mnohých z těchto domů pominuly zákonné důvody, které znesnadňovaly jejich odprodej před čtyřmi lety. Jsou mezi nimi domy, kde všechny byty byly původně vojenské (již zmiňovaný 7) příkladem je Vikova čp Domy, kde většina bytů byla původně vojenskými příkladem je Vikova , kde z celkového počtu 36 bytů je 12 bytů ( 7) a 10 bytů ( 8). Ale i domy, kde není jediný byt dříve zařazený pod ochranu 7 či 8 příkladem je Arbesova č (25 bytových jednotek). Souhrnně: rada a posléze zastupitelstvo se v III. vlně (respektive 6. vlně) privatizace neřídily žádnými omezujícími faktory. Jsou nabízeny domy s nebytovými prostorami (vhodné pro pronájmy), bez nebytových prostor, s technickým zařízením (bude vyřešeno věcnými břemeny), s garážemi, domy s byty původně vojenskými, domy bez vojenských bytů atd. Na zastupitelstvu dne 19. května t. r. nebyla vznesena jediná připomínka typu tento dům do privatizace zařadit či nezařadit. A jak probíhal výběr? Na koncepčním zasedání rady 28. ledna 2004 bylo z výše uvedených důvodů radními zadán úkol pro odbor správy majetku. Cituji ze zápisu: rada se zabývala otázkou dalšího postupu při privatizaci bytového fondu města. Rozhodla se pro pokračování a stanovila dvě různé oblasti pro dva různé postupy při privatizaci domů. U domů, kde již byla privatizace podle zákona č. 72/1994 Sb. provedena a pro malý zájem nájemníků se nepodařila, postupovat formou odprodeje celé nemovitosti (ulice Třebízského, Kreibichova, Navrátilova a Ouvalova). Dále rada stanovila oblasti na vytipování domů vhodných pro privatizaci dle zákona č. 72/1994 Sb., čili prodej formou, kterou byla privatizována většina bytového fondu města (ulice Bezručova, Vikova, Arbesova, Mírová a zbytek sídliště Na Dolíkách). Tento závěr rady byl zveřejněn v březnovém čísle Slánské radnice, str. 3. Odbor radním předal podklady obsahující důvodovou zprávu a návrhy na rozsah a způsob privatizace na jednání 21. dubna t. r. Rada materiál projednala, neučinila žádný závěr a požádala o doplnění důvodové zprávy o další podklady (detailní rozpisy technického zařízení, podíly bytů s volným nájemným, další typy nájemného, předpoklady růstu nájemného do roku 2006, průměrné roční nájemné na m2 a další údaje). Důvodová zpráva byla doplněna a radními projednána o čtrnáct dnů později, tj. 5. května. Radní odsouhlasili zhruba 90 % navrhovaných postupů. Dva domy přeřadily z privatizace dle zákona č. 72/1994 Sb. do odprodejů jako celek, jeden dům vyřadili z privatizace úplně (s úmyslem v domě vytvořit půdní vestavby). Z nabízených způsobů stanovení ceny si radní vybrali koeficient K=0,40 (navrhováno bylo až za odhadní cenu, nejnižší návrh byl 0,35) s tím, že chtějí zachovat půjčku na opravy ve výši 15 % z nabídkové ceny každé jednotky. Takto upravený návrh byl doporučen k projednání zastupitelům. Zastupitelstvo bylo, jako vždy, svoláno v souladu se zákonem (dokonce ještě nad jím vymezený rámec). Návrh programu tak byl zveřejněn 7 dnů před konáním na všech úředních vývěskách městského úřadu, na všech plakátovacích plochách ve městě, včetně místních částí, opakovaně byly program a pozvánka ohlášeny v městském rozhlase. D. JAK VZNIKAL NÁVRH NABÍDKOVÉ CENY BYTOVÉ JEDNOTKY PRO ODPRODEJ DLE ZÁKONA Č. 72/1994 SB. PŘI POROVNÁNÍ S JINÝMI OKOLNÍMI MĚSTY, TZN. PROČ SE MĚNIL KOEFICIENT Od samého počátku bylo jasné, že nabídková cena a podmínky nebudou shodné s předcházejícími 4. a 5. privatizační vlnou. Za čtyři roky se změnily legislativní podmínky, tržní ceny bytů, trh s byty, podmínky odprodeje v okolních městech Neznám jediné město v republice, kde by se jednotlivé privatizační vlny od sebe nelišily cenou, případně dalšími podmínkami (slevy, půjčky, podílové vlastnictví atd.). Porovnali jsme návrhy tvorby nabídkové ceny s okolními městy (byty v panelových domech, I. kategorie, rozměr cca 60 m 2 ): Praha 7 a další (např. Praha 5) odhadní cena minus 30%. Louny (dále od Prahy, vyšší nezaměstnanost, nižší platy) byt 3+1 cca korun bez půjčky do Fondu oprav a beze slev. Kladno (větší město, blíže Praze, většinou horší technický stav domů města) cena za m 2 bytové jednotky vychází na Kč (pro srovnání Slaný I. a II. vlna cca 1500 Kč/m 2 ), bez půjčky do Fondu oprav, s jednorázovou slevou 30 tis. Kč pro občany nad 70 let věku a se změněnou pracovní schopností. Litoměřice (velikostí obdobné město, dobrá dostupnost do Prahy, obdobné problémy) odhadní cena násobená podle atraktivity lokality K=0,4 nebo 0,5 nebo 0,6 nebo 0,7 plus cena pozemku pod domem ve výši 150 Kč/m 2, žádná půjčka do Fondu oprav, rychlostní slevy 5 až 10 %. Rozhodnutí slánského zastupitelstva je tedy na spodním okraji cen bytů odprodávaných městy z výše uvedených příkladů.

7 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 7 E. KDO JE ČLENEM ZASTUPITELSTVA, RADY; JAK A PODLE ČEHO SE ŘÍDÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA; CO TO JE STŘET ZÁJMU U NĚKTERÝCH ZASTU- PITELŮ PŘI III. VLNĚ PRIVATIZACE Ve volebním období je 9 radních, zastupitelstvo je 27členné. Koaliční dohodu má 13 zastupitelů zvolených za ODS, 4 za nezávislé kandidáty a KDU-ČSL a 2 za nezávislé kandidáty a US-DEU. V opozici je 5 zastupitelů za KSČM a 3 za ČSSD. Členy rady jsou starosta (ODS) a oba místostarostové (1. místostarosta J. Hložek kandidoval jako bezpartijní za US-DEU, druhý místostarosta P. Bartoníček jako bezpartijní za ODS) a dalších 6 radních (3 za ODS, 1 bezpartijní za ODS, 1 za KDU- -ČSL a 1 nezávislý na kandidátce NK a KDU-ČSL). Podle zákona o obcích program zastupitelstva stanovuje rada. Zastupitelstvo je vrcholným politickým orgánem města. V podstatě mu je podřízena rada i starosta. Zastupitelstvo se řídí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a z něho vyplývajícího jednacího řádu (ten si zastupitelé odsouhlasili na svém prvním zasedání). 83 tohoto zákona stanovuje: Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, střet zájmů u některých zastupitelů (včetně pana Dušáka) byl jednoznačně dán. Buď by byli zvýhodněni (odprodej pouze za 40 % ceny odhadní), nebo (dle jiných argumentů) poškozeni (odprodej až za 40 % ceny odhadní). Střet zájmů jsem nalezl u pánů Jiskry a Šimáka (oba nezávislí za KDU-ČSL), Dušáka (za ČSSD), Šmehlíka (za KSČM) a Štěpánka (ODS). Přečtete-li si pozorně, co říká zákon, měli se zastupitelé přihlásit sami. Neučinili tak, proto jsem byl nucen na tuto skutečnost upozornit sám. Zastupitelstvo hlasovalo a umožnilo všem přítomným ve střetu zájmů jednat a hlasovat. (Pánové Šmehlík a Štěpánek nebyli přítomni.) F. KOLIK MĚSTO SLANÝ OBDRŽELO PENĚZ Z PŘEDCHOZÍCH PRIVATIZAČNÍCH VLN A JAK DOSUD POUŽILO ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY, TJ. FOND BYDLENÍ Fond bydlení byl vytvořen v roce 2000 jako fond naplňovaný penězi z privatizace. O způsobu použití peněz z Fondu bydlení rozhoduje jen a jen zastupitelstvo města. Několik příkladů stavu účtu k 18. květnu 2004: hrubý výnos z I. a II. vlny (respektive 4. a 5.) privatizace = Kč čistý výnos z téhož (po odečtení půjček a slev) = Kč do Fondu oprav vyplatilo město Společenstvím vlastníků Kč na slevách město vyplatilo Kč náklady spojené s privatizací a vedením účtu za čtyři roky (mandátní smlouva s realitní kanceláří, daně, poplatky bankám, vrácení kaucí, právní služby) = Kč výstavba bytů (kasárna, zateplení, opravy, půdní vestavby, nové byty) = Kč výstavba Městského centra Grand (vydražení, rekonstrukce) = Kč ve Fondu je ,53 Kč (k ) K uvedenému problému mohu ještě uvést mnoho dalších argumentů. Například záchrana Grandu se stala jednoznačnou prioritou tohoto i předchozího zastupitelstva. I v Grandu mají v dalších etapách vzniknout malometrážní byty. Jen náklady na ostrahu areálu po bezplatném převodu kasáren na město se od června 2001 dosud vyšplhaly na ,70 Kč. A tak dále. A tak podobně. Co napsat závěrem? Chápu vyvolané emoce. Vždyť jde o peníze. Vnímám ale, že emoce byly vyvolány na základě nesprávných a někdy zavádějících údajů od zastupitele ve střetu zájmu. Zda je v emocích politický podtext (a některé příspěvky k tomuto závěru mohou vést), nechám na posouzení každého. Stále platí nepsaný zákon nabídky a poptávky. Žádný stávající nájemník nemá povinnost byt koupit. Rozhodnutí, zda zůstane v pronájemním vztahu, nebo se stane vlastníkem, je čistě jen na něm. Nikdo nájemníky ke koupi nebude a ani nemůže nijak nutit. Ivo Rubík, starosta Významná logistická společnost se sídlem Praha 6, ul. U Prioru přijme pro svůj nový sklad do HPP šikovné ženy a muže na pozici: Skladník Praxe ve skladu a VZV výhodou. Administrativní pracovnice Praxe v administrativě a znalost PC podmínkou Směnný provoz Nástup Dobré mzdové podmínky. Volejte: paní Malá, 777/615715

8 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 8 Vinařství na Slánsku Vinařství má u nás dlouhou tradici a zřejmě souvisí s rozšířením křesťanství, které ke svým bohoslužebným úkonům víno potřebovalo. Z velkomoravského centra v Mikulčicích známe pecičky z vinné révy, ze kterých větší část pochází z lesní plané odrůdy, menší část je již z odrůd pěstovaných. Zajímavý doklad z 10. století pochází z Pražského hradu, kde byly objeveny terásky považované za zbytky vinohradu. Máme ale i doklady písemné, jako je legenda o svatém Václavu (Crescente fide) sepsaná v Praze nebo v Řezně po roce 974. Ta popisuje, jak sv. Václav chodil v noci na vinici, odřezával hrozny a z nich pak sám lisoval a připravoval mešní víno. Lisování vína svatým Václavem se dokonce objevuje na minci denáru knížete Fridricha z let (obr. 1). Scény z této legendy byly později zobrazeny kolem roku 1340 ve Velislavově bibli nebo na nástěnných malbách na Karlštejně z doby kolem roku Tam také vidíme i vybavení tehdejšího vinařského hospodářství jako jsou sudy, putny, koše, vinné kádě a lisy. Vinařství dosáhlo u nás největšího rozkvětu za vlády Karla IV., kdy byly zavedeny nové druhy révy rakouské a burgundské a uplatněny lepší pěstitelské metody. Obr. 1 Vinice se zakládaly zpravidla na svazích obrácených k jihu. Proti splavování půdy se stavěly nízké terasy, které se u Slaného dochovaly až do nedávné doby na stráních směrem k Blahoticům. Bohužel tyto terasy byly v sedmdesátých letech minulého století zničeny, takže při průtrži mračen byla blahotická silnice několikrát zanesena bahnem. Vinice se rozkládala i na jižní straně Slánské hory, kde se terasy, dnes ovšem značně zarostlé, dosud zachovaly. Vinici na Slánské hoře můžeme ve zjednodušené podobě vidět na Hoefnagelově rytině z konce 16. století (obr. 2). V té době podle historika Josefa Laciny ve Obr. 2 Slaném působilo osmnáct vinařů (pro srovnání v téže době pracovalo ve Slaném mimo dalších řemeslníků osmadvacet bečvářů, pětadvacet kolářů, dvaatřicet soukeníků, koželuhů a hrnčířů). Kořeny slánského vinařství jsou však starší. Písemné prameny uvádějí, že slánskému proboštství a kostelu sv. Gotharda již v roce 1277 patřil výnos vinice v Ovčářích. Ze zpráv z počátku 14. století se dovídáme, že kostelu sv. Gotharda patřily i vinice na Slánské hoře a na Těhuli. Patrně v téže době byl u Ovčár postaven kostelík zasvěcený patronu vinařů a rybářů sv. Václavu. Ve třicátých letech 19. století byl v souvislosti se stavbou silnice k Velvarům přemístěn k ohradní hřbitovní zdi starobylý sloup vinařů a rybářů (obr. 3), který se Obr. 3 však do dnešních dnů nedochoval. Fotografie Františka Durasa však umožnila sochaři Václavu Nejtkovi vytvořit kopii, která od čtyřicátých let minulého století stojí při cestě za slánskými hřbitovy. Slánský archivář Jindřich Hulinský píše, že v 16. století bylo ve Slaném 18 vinařů, 14 knapů (stálých dělníků na vinicích) a 8 šrotýřů (zkoušečů vína). Ve Slaném a okolí se také uvádějí vinné lisy ( presy ), známé jsou i sklepy ( lochy ), z nichž některé se v neporušeném stavu dochovaly do dnešních dnů. Vinice v okolí města byla pojmenována zpravidla podle majitelů patřila sem vinice Alešovská, Hromádkovská, Vepřkova a řada dalších. Mezi horlivé vinaře patřil slánský měšťan Hynek Branovský, pohřbený v roce 1561 (Ferdinand Velc uvádí rok úmrtí 1551) v ovčárském kostelíku. Na opukové náhrobní desce je kromě nápisu vytesán věnec, uvnitř kterého je paže držící větev révy se dvěma listy a dvěma hrozny (obr. 4). Označení vinice se mohlo také vztahovat k určitému místu např. na Golgotě (v místech dnešního kláštera a jeho zahrady) nebo na Těhuli, psalo se i o vinici panské, obecní nebo zádušní. Ještě v roce

9 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana bylo ve Slaném 53 vinic (5 hraběcích martinických a 48 sousedských ). Jen ze sousedských vinic bylo ve dvanácti presech vylisováno 59 sudů bílého a 172 sudů červeného vína, což představovalo více než tisíc hektolitrů. Úpadek a posléze zánik slánského vinařství nastal po třicetileté válce. Kromě vzácně zachovaných zbytků viničných teras nám bývalou slávu vinařství dnes připomínají jen místní pojmenování, jako je např. poloha Na vinici u Želenic, Vinopalna (dnes Smetanovo Cestou V. B. Třebízského Obr. 4 Letos si připomínáme 120. výročí úmrtí českého spisovatele Václava Beneše Třebízského. A jak jinak lépe uctít jeho dílo nežli vzpomínkou na jeho sice krátký, ale plodný život. Při této příležitosti jsme se tedy 24. dubna 2004 sešli v prostorách bývalé piaristické koleje ve Slaném, kde odbor kultury Městského úřadu Slaný ve spolupráci s Vlastivědným muzeem připravil v areálu expozice muzea výstavu, která v širokém rozsahu obsáhla nejenom tvorbu, ale i životní cestu Václava Beneše. Pod doškovými střechami její výstižný název nás uvedl do období let Po slavnostním zahájení si návštěvníci mohli prohlédnout, kromě míst Václavu Benešovi blízkých, zdokumentovaných fotografiemi laděnými do zemitě-hnědého tónu, také ukázky jeho knih, mezi které patří především Pomněnky s vroucí Modlitbou za vlast. Prostřednictvím vystavených dopisů je nám také umožněno úzce nahlédnout do Benešovy soukromé korespondence, vyznačující se úhledným rukopisem a citlivým slohem. Výstavu je možné zhlédnout do 19. prosince tohoto roku. Ale abychom nezůstali pouze u odkazů prezentovaných nám touto expozicí, vydali jsme se Po stopách Václava Beneše Třebízského do jeho rodiště malebné středočeské vesničky do Třebíze. Naše putování bylo zaměřeno nejenom na cestu, kterou kdysi malý žáček primy chodíval ze slánské piaristické koleje domů, ale i na obce, o jejichž dějiny se Václav Beneš zajímal a o kterých se dočteme v jeho literárním díle. Blíže jsme se tak seznámili s historií Lidic u Slaného (někdy též chybně nazývaných Lidický dvůr), Královic a Neprobylic kde jsme se mimo jiné mohli, snad i s mírnou nostalgií, zaposlouchat do hlasu neprobylických zvonů Za dalším pozastavením v Kvílicích nás už čekal cíl naší cesty. Celé putování bylo obohaceno fundovaným výkladem PhDr. Václava Mouchy z Archeologického ústavu AV ČR a profesora Antonína Leopolda. Třebíz nás však přivítala, snad i symbolicky, několikaminutovým krupobitím, které nejenom všechny pěšky příchozí, ale i ostatní návštěvníky Třebíze, (kteří měli možnost při této příležitosti do obce zavítat zvláštním autobusem) neomylně náměstí) v Slaném nebo název obce Vinařic. Podle historické zprávy mělo být poslední slánské víno vypito při svatbě dcery slánského lékaře Petra Radnického v roce Za zmínku stojí pokus obnovit slánské vinařství v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy se vinná réva odvážela ke zpracování do Mělníka; toto slánské víno se pak krátkou dobu prodávalo v sídle tehdejších Státních statků v budově hotelu Pošta na náměstí. Zdá se však, že slánskému vinařství se přece jenom blýská na lepší časy. Nadějí jsou nové vinice u Kvíce, založené rodinnou firmou Vinařství Petr Rychtařík (Slaný-Kvíc) a v Ovčárech, založené firmou Zahradnické centrum Slaný-Blahotice, Ing. Jan Matoušek. Ivana Hušáková nasměrovalo do místního společenského sálu. Příjemné teplo, praskání v kamnech, horký čaj a něco malého dobrého zde pak vytvořilo spolu s vyprávěním kronikářů Jaroslava Sojky a Václava Šedivého zajímavou atmosféru. Ve 14 hodin pak v kapli sv. Martina zazněl zpěv slánských bosých karmelitánů předcházející mši svaté, kterou sloužil P. Petr Blecha OCD. A jaképak by to bylo putování Po stopách Václava Beneše Třebízského, kdybychom nenahlédli do jeho rodného domu, významně dotvářejícího malebný celek třebízské návsi. Roku 1904 zde bylo Jindřichem Šimonem Baarem zřízeno muzeum připomínající slavného rodáka, na tuto tradici posléze navázalo Národopisné muzeum Slánska ukázka lidové architektury kraje, které bylo slavnostně otevřeno v květnu A právě jeho prohlídkou, spolu se zastavením a položením květin u pomníku Václava Beneše Třebízského, jsme první vzpomínkovou akci zakončili. Ku příležitosti 120. výročí úmrtí Václava Beneše českého spisovatele, historického povídkáře a skromného vesnického kaplana ( ) se dne 26. června 2004 uskuteční Národní pouť na pražský Vyšehrad, kde bude od 9 hodin sloužena mše svatá hlavní celebrant emeritní biskup Mons. Jaroslav Škarvada. Ze Slaného bude vypraven autobus, vzhledem k omezenému počtu míst je rezervace nezbytná bližší informace: Vlastivědné muzeum Slaný, Božena Franková, telefon: Jana Mašková, odbor kultury Zastávka u zvonice v Neprobylicích (P. Vychodil)

10 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 10 Vzácný astronomický úkaz přechod Venuše přes sluneční kotouč Svatojánská noc na Hájích Čtyřiadvacátý červen je podle křesťanského kalendáře dnem narození Jana Křtitele, jednoho z nejvýznamnějších světců. Tento den je přímo stvořený k čarování. Podle ověřené zprávy mají letos všechny čarodějnice a strašidla sraz na hřišti 1. základní školy Na Hájích ve Slaném. Kouzla, čáry, rej čarodějnic a strašidel kolem hořící vatry bude doplněn zábavným programem, ve kterém osvětlíme něco málo z historie oslav letního slunovratu, žáci předvedou svá vystoupení a připraví výstavku školních prací. O svatojánskou noc rozkvétá zlaté kapradí, otevírají se skryté poklady a rostliny získávají léčivou moc. Jak nám prozradily čarodějnice, letos rostou nejléčivější byliny na zahradě 1. základní školy. Proč? Protože o ně s láskou pečují žáci této školy. A nemají to vůbec jednoduché. Podzimní zahradní slavností započala rekonstrukce této zahrady. Sponzoři navezli novou zeminu a žáci se svými učiteli shrabali staré listí, odplevelili pozemek a zbavili jej odpadků, které se na něm nahromadily během let. Na dvou velkých záhonech již pěstují luskoviny, ředkev i byliny. Existují astronomické úkazy, které můžeme spatřit jednou za několik roků. Mezi ně patří například zatmění Slunce. Jsou ovšem ještě vzácnější úkazy, které nastávají jednou za několik desetiletí. Jedná se například o déšť meteorů nebo o výjimečně jasnou kometu. A jsou také nebeské úkazy, které nespatřil ani jeden člověk, který dnes žije na naší planetě. Jedno takové vzácné představení přitom proběhne v úterý 8. června dopoledne. Z Evropy, Afriky a Asie bude tento den po šest hodin pozorovatelný přechod planety Venuše přes sluneční kotouč. Úkaz, který se naposledy uskutečnil v roce 1882, tedy před 122 roky. Co nás v úterý 8. června 2004 čeká? Celý průběh přechodu Venuše přes sluneční kotouč potrvá přes pět a půl hodiny, to nejzajímavější se ale odehraje v prvních a posledních dvaceti minutách. Venuše se objeví u spodního okraje Slunce v 7 hodin 19 minut a 40 sekund středoevropského letního času. V dalekohledu s dostatečným zvětšením (a s patřičným filtrem) uvidíte světlý prstýnek kolem celého temného kotoučku planety, tedy sluneční světlo rozptýlené v atmosféře planety Venuše. Před Slunce Venuše zcela vstoupí kolem 7 hodin a 39 minut. Právě v těchto chvílích přitom dostaneme šanci zahlédnout efekt černé kapky, tedy jev, který sužoval dávné lovce délkové míry, astronomické jednotky. Temný kotouček sice bude už zcela na světlém disku, směrem k okraji však od něj bude vybíhat jakási tmavá spojnice. Jedná se o kombinaci neklidu zemské atmosféry a ohybových jevů v dalekohledu. V průběhu několika hodin bude dále Venuše putovat směrem doprava po slunečním disku. Největší fáze přechodu bude kolem půl jedenácté a po celou dobu bude patrná jako nepřehlédnutelná temná tečka. Ve 13 hodin 3 minuty se Venuše opět přiblíží ke slunečnímu okraji. Nejdříve nám předvede efekt černé kapky, pak se rozzáří atmosféra planety a po dvaceti minutách se Venuše ztratí na sluncem přezářené denní obloze. To bude kolem 13 hodin 23 minut. Ve velkých dalekohledech by však mohla být pozorovatelná i nadále Příště se nám Venuše před sluneční kotouč vrátí 6. června 2012 a pak až v prosinci Na závěr si snad jen přejme, aby se počasí na Medarda opravdu vydařilo. Městská hvězdárna bude otevřena v den úkazu v úterý 8. června od 7 do hodin. Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna ve Slaném Tím, že se děti podílejí na rekonstrukci zahrady a vidí, jaké úsilí obnáší zvelebení každého kousku země, získávají ke škole úplně jiný vztah. Výuka se posouvá z teoretické roviny do praxe, dochází k prolínání různých předmětů. Některé děti se prvně ve svém životě seznamují s některým nářadím a zúrodňováním půdy. Zejména žáci, kteří nevykazují příliš dobré studijní výsledky, pracují na zahradě s velkým nasazením. Neformální setkání dětí, rodičů, zástupců slánských škol, školských zařízení, zástupců města, sponzorů a dalších významných hostů by mělo sloužit k tomu, aby se všichni dobře pobavili, pohovořili o budoucích záměrech školy, jejích úspěších i problémech v poněkud jiné rovině, než nabízejí klasická jednání. A protože se Letní zahradní slavnost plánuje právě o svatojánskou noc, všichni věříme, že se nám podaří v příjemné atmosféře teplé letní noci vyčarovat hezké vztahy pro další spolupráci. Budou-li se kouzla dařit, je možné, že se podaří získat to nejcennější pro zahradu vodu. Vlastní studnu pro užitkovou vodu na zalévání škola nemá, a kdo ví, co všechno se během kouzelné noci může přihodit Ing. Věra Bělochová Aktuální číslo Slánské radnice, jakožto i čísla starší naleznete také na internetové adrese

11 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 11 Regionální soutěž českých vín Slaný 18. května 2004 Celkem bylo do soutěže přihlášeno 107 vzorků tichých vín, z toho 67 bílých vín, 4 růžová vína, 36 červených vín. Celkem bylo uděleno 19 zlatých medailí, 16 za bílá vína, 3 za červená vína. Champion bílých vín: Rulandské bílé výběr z hroznů 2003, Žernosecké zámecké vinařství. Champion červených vín: Svatovavřinecké barrique pozdní sběr, Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem. Hodnocení proběhlo 100 bodovým systémem OIV dne v Integrované střední škole ve Slaném. Výstava proběhne ve dnech od 14 do 20 hodin a od 10 do 14 hodin v Městském centru Grand ve Slaném. Slavnostní vyhodnocení pro vystavovatele a pozvané hosty proběhne dne od 12 do 14 hodin v Městském centru Grand. Ing. Jan Matoušek, Slaný-Blahotice, předseda soutěže Křižáci ze Slaného i Prahy děkují SOU strojírenskému ve Slaném a Ostrovu DDM za laskavou podporu. (J. J.) Z Husitských slavností (J. J.) Znáte své město? soutěž pro všechny věkové kategorie S bojovými výkřiky jsme se probojovali přes Husitské slavnosti, ale nikdo z Vás se neprobojoval ke správným odpovědím na zadané otázky z minulého zadání. Možná, že otázky byly těžké, ale i přesto s radostí a s úsměvem jsem pro Vás připravila další zajímavé otázky z jiné oblasti. Těšíme se na Vaší soutěživost a milé odpovědi. Odpovědi z minulého čísla budou uvedeny v příštím čísle Slánské radnice. Jaroslava Prošková A tady jsou nové zajímavé soutěžní otázky na téma Znáte své město : 1. Vyjmenuj nejméně 10 zvonic našeho kraje (Slánsko). 2. Jak se jmenuje pilíř se sochou z roku 1697, který byl nalezen na Pražském předměstí, a kam byl z důvodu stavby silnic přemístěn? Odpovědi můžete zasílat em na adresu: poštou na adresu Městský úřad Slaný, Velvarská 136, Slaný, sekretariát starosty města nebo ve vestibulu MěÚ Slaný bude umístěna schránka, kam budete mít možnost vhodit své odpovědi. Nezapomeňte ke svým správným odpovědím uvést své jméno, adresu, příp. telefon. číslo, nebo ovou adresu a věk. Uzávěrka odevzdání odpovědí bude vždy do 15. dne v příslušném měsíci. I. H.

12 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 12 Výpis z činnosti městské policie od do zjistil operační MP kamerovým systémem ženu, která rozkopávala reklamní cedule v Husově ulici. Přivolaná hlídka ženu zadržela a po zjištění totožnosti a sepsání zápisu o podaném vysvětlení pachatelce udělila blokovou pokutu zadrželi strážníci muže, který z rozbité výlohy u Bati odcizil vystavený batoh. Vzhledem k tomu, že rusky mluvící muž u sebe neměl doklad totožnosti, byl na místě předán Policii ČR byl kamerovým systémem zjištěn pokus o vloupání do vozidla. Přivolaná hlídka zadržela dva podezřelé muže, kteří se snažili ujet, a vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu tyto předala na místě Policii ČR se na žádost občana pokoušela hlídka vyřešit rušení nočního klidu z bytu v Bezručově ulici, odkud se po dvaadvacáté hodině oz ývala hlasitá hudba a hluk. Jelikož pachatelé odmítli hlídce otevřít a případ řešit, byl přestupek předán Přestupkové komisi MěÚ požádal o pomoc hlídku občan, který uvedl, že jeho syn nechtěně zakopl míč do otevřené garáže jiného občana a ten mu míč nechce vydat. Vzhledem k tomu, že ani hlídce po poučení o protiprávním jednání majitele garáže tento míč nevydal, předali případ strážníci Přestupkové komisi MěÚ provedli strážníci spolu s pracovníky firmy RDK kontrolu ubytovny Mexiko. Při kontrole byl zadržen a předán Jasná kometa na večerní obloze Tým NEAT (Near Earth Asteroid Tracking) se, jak vidíme v jeho názvu, zaměřuje především na blízkozemní planetky, podobně jako naše observatoř na Kleti. Při takovéto práci se vám do zorného pole sem tam vloudí i nějaká ta kometa, takže ani C/2001 Q4 nebyla první objevenou kometou tohoto týmu. Stačí zapátrat nějaký ten rok nazpět, kdy byla vidět vcelku zajímavá a jasná kometa C/2002 V1 (NEAT). Policii ČR muž z České Lípy, který se nacházel na seznamu osob hledaných policií zjistila hlídka při řešení přestupku proti občanskému soužití, že pachatel se nalézá na seznamu osob hledaných policií. Muže strážníci zadrželi a předali Policii ČR v hodin z jistil operační kamerovým systémem osobu, která vlezla do odstaveného osobního vagónu na nádraží. Toulenem z fetovaného mladíka musela přivolaná hlídka z vagónu vyvést pomocí donucovacích prostředků. Na možnost vymáhání mladíkem způsobené škody na zařízení vagónu byly upozorněny odpovědné orgány ČD zadrželi strážníci v hod v ulici Na Chmelnici 4 osoby, které se ze zahrady rodinného domku snažily odcizit železný materiál. Po marném pokusu o útěk, byly hlídkou ztotožněny tři ženy a jeden muž, všichni ze Slaného. Na místě byla všem udělena bloková pokuta a materiál vrácen zpět majiteli při kontrole totožnosti muže, který si u čerpací stanice natankoval do sudu asi 60 l nafty a neměl na zaplacení, z jistila hlídka, že se jedná o osobu v pátrání. Na místo byla okamžitě přivolána hlídka Policie ČR, které strážníci muže předali odchytila hlídka v ulici Wilsonova psa, NO, stáří asi 7 let, bez obojku. Pes byl umístěn do útulku. Pavel Štěpánek, velitel městské policie mag, takže uvidíme. Každopádně by tato kometa měla být pozorovatelná okem poblíž souhvězdí Velkého vozu až do prvních červnových dnů. Poté zůstane zajímavým objektem pro dalekohledy a triedrem bude dostupná asi do poloviny července přímo poblíž zadních kol Velkého vozu. (J. T.) Kometární úlovek z roku 2001 se po propočtech dráhy jevil od počátku jako velmi zajímavá kometa. Byla aktivní už ve velké vzdálenosti od Slunce, a tak se očekával přílet velmi jasné komety v první polovině roku Pro pozorovatele na severní polokouli bude zajímavá tehdy, až se vyhoupne poprvé po setmění nad obzor, což by mohlo být zhruba 5. května za soumraku. Lépe by pak měla být vidět po květnu Jasnost komety se očekávala kolem 1 mag v maximu, ale novější odhady dávají spíše hodnotu nižší, možná tři Hledací mapka pro kometu (Observatory Kleť)

13 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 13 Turistická sezona 2004 Se začátkem nové turistické sezony slánské Infocentrum prodloužilo od 1. dubna 2004 provozní dobu. Nyní je otevřeno každý den od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu a ve svátek od 9 do 14 hodin. Letní turistická sezona potrvá až do konce října. Zahájili jsme ji vernisáží výstavy EXLIBRIS. Expozici zapůjčil Ing. Jiří Hruška z Ikaros Galerie Antik. Na prázdninové měsíce připravujeme vzpomínkovou výstavu o slánském rodáku a publicistovi Ladislavu Kochánkovi, nazvanou Ladislav Kochánek a jeho NEJ Tento člověk za celý svůj život shromáždil největší sbírku u nás o českých a světových superlativech. Letošní turistická sezóna je oproti loňské obohacena o nové trasy. Z spolupráce mezi Městským úřadem ve Slaném a ředitelky Vlastivědného muzea ve Slaném paní Boženy Frankové, pana Karla Hampla, ředitele Městského divadla ve Slaném, děkana Pavla Táborského (kostel sv. Gotharda) a převora P. Glogara (klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů ve Slaném) se podařilo sestavit nabídku sedmi turistických vycházek ve městě. Návštěvníci se mohou těšit, že budou moci zhlédnout místa a vidět, co není běžně možné. Navštívíme zrekonstruované městské divadlo a jeho zákulisí, dovíme se zajímavosti Wilsonovy ulice, na slánských hřbitovech se zastavíme u náhrobků významných lidí, kteří zasáhli do života města. Při vycházce Z náměstí do kláštera Nejsvětější Trojice budeme mít možnost vidět prostory kláštera a kostel se známou loretou. Při našich vycházkách nemůžeme vynechat jednu z dominant města a tou je kostel sv. Gotharda, který je součástí vycházky Město v hradbách. Historický střed města zve na návštěvu slánského Ma sarykova náměstí s krásnou renesanční radnicí a gotickou věží Velvarské brány, kde jsou vystaveny exponáty fortifikace města. Cestovní ruch se ve Slaném pomalu rozbíhá. Věříme, že i když se požadavky turistů mění a stávají se čím dál více náročnější, je a bude vždy naší snahou jim vyhovět a naše město a celý region Slánska i Přemyslovských středních Čech zpřístupnit většímu počtu návštěvníků. Zoja Kučerová, Infocentrum Slaný TURISTICKÁ SEZÓNA VYCHÁZKY V ČERVNU 2004 (prohlídky města a jeho zajímavostí s průvodcem) Datum prohlídky Slánsk I. hřbitov Z náměstí do kláštera Nejsvětější Trojice Velvarská brána Slánské náměstí a kaple Zasnoubení Panny Marie Procházka po vinicích v Blahoticích (Ing. Matoušek) (SO) (SO) (SO) (SO) (SO) Kuchyňské studio Na Střelnici Prodej kuchyňských linek na míru Grafické a cenové návrhy zdarma Rekonstrukce bytových jader Odborná kompletní montáž Nově od Koupelnový nábytek Slaný, Fügnerova 172, Tel.: , www. kuchyne-slany.cz Vše pro Vaši kuchyň!

14 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 14 Z pohádky do pohádky Literární soutěž tohoto názvu vyhlásila Knihovna Václava Štecha ve Slaném v prosinci loňského roku. Vyzvali jsme všechny ve věku od 6 do 19 let, kteří pohádky rádi čtou, aby si napsali vlastní. Mohla být dlouhá nebo krátká, pouze v textu měl být použit jakýkoliv tvar slova slaný a vítěz mohl získat knihy dle vlastního výběru v hodnotě Kč. Díky internetu se naše výzva dostala do celé republiky, byla uveřejněna na dětském internetovém portálu www. kidsland.cz a našich webových stránkách kvs.slansko.cz. Jaké bylo naše překvapení, když první příspěvky byly ze Starého Města na Moravě, si málokdo dovede představit. A to byl pouhý začátek. Další příspěvky přišly z Kladna, Chebu, Plzně, Třemešné (Jeseníky), Ostravy-Poruby a Sedlice (Jižní Čechy). Slánské a okolní školy nezůstaly pozadu. Mladí autoři byli z Integrované střední školy Slaný, Obchodní akademie a Gymnázia Slaný, z 1., 2. a 3. ZŠ ve Slaném, ze ZŠ Zlonice, Kvílice, Hostouň a Pchery. Pohádek bylo celkem 147 a poslední přišla dva dny po uzávěrce, která byla 20. března Nelehkou, velmi zodpovědnou a přesolenou práci měla pětičlenná odborná porota ve složení Jaroslav Hložek a Ivo Horňák za Městský úřad ve Slaném, Hana Březáková, překladatelka, Pavel Novák, profesor českého jazyka, a Naďa Rollová, za knihovnu neboť většina pohádek byla kouzelná a byly i ilustrované. Vybrat z každé věkové skupiny tři, které by získaly cenu, se nepovedlo a oceněných bylo více. V první kategorii 6 12 let si odnesli čestné uznání Jan Fiala ze ZŠ Zlonice, Ester Kučerová a David Tor z Kladna, 3. místo Vojtěch Zaňák ze ZŠ Pchery, 2. místo Daniela Polatová ze Slaného a 1. místo Michal Štancl, ZŠ Zlonice, jehož pohádka se jmenovala Jak čaroděj Sulmůr vyčaroval sůl a vymyslel polévku. V druhé kategorii (13 19 let) získala čestné uznání Michaela Vargová z ISŠ Slaný s porotci zatracovanou i chválenou pohádkou Jak jsem solil slimáka, 3. místo Barbora Mlejnková z Gymnázia Slaný a Katka Přibylová z Kladna, 2. místo Pavlína Havelková z Kladna a 1. místo Kateřina Kaprová z OA Slaný s pohádkou o Markétce a vílím lese. Knihovna a infocentrum nabízí DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY 10. června 2004 ve 14 hodin Čtení čtení z knihy Kimury lovecké příběhy a pohádky z Afriky od Josefa a Zdeňka Vágnerových. 22. června 2004 od 8 hodin Cestou Václava Beneše Třebízského soutěžní výlet ze Slaného do Třebíze pro žáky 8. tříd. 28. června 2004 od 9 hodin Pasování prvňáčků na čtenáře po divadelním představení Můj medvěd Flóra předáme dětem průkazku do knihovny. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 1. června 2004 od 10 hodin Lepší než prstem do oka beseda se spisovatelem Janem Malindou pro Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném (beseda se koná v městském kině). 16. června 2004 od 17 hodin Čaj o páté vzpomínka na podvečery s Violou praktická hodina se koná v prostorách knihovny. Bližší informace Viola Benešová, Textilní galanterie v Kynského ulici. INFOCENTRUM 6. června 2004 Střípky ze Zlonic Poznávejte s námi památky na Slánsku. Sraz je v 8 hodin u slánského Infocentra (Masarykovo náměstí). Půjdeme přes Dolín a Beřovice do Zlonic. Zpět pojedeme vlakem. Předpokládané výdaje na vstupné a jízdné budou přibližně 100 Kč. Návrat okolo 16. hodiny. 28. června 2004 Zahájení výstavy o slánském rodáku a publicistovi Ladislavu Kochánkovi. Tento člověk za celý svůj život shromáždil největší sbírku u nás o českých a světových superlativech. Vítězné pohádky si můžete přečíst na našich webových stránkách a všechny ostatní ve studovně knihovny, která je otevřená mimo středy každý všední den 9 18 hod a v sobotu 9 12 hodin. Bylo nám líto nechat tolik pohádek, kde sůl je slaná a slanečci žijí v moři, jen tak ležet v knihovních regálech. Od 1. června jsme vyhlásili výtvarnou soutěž k těmto pohádkám. Neočekáváme tolik obrázků, jako bylo příspěvků, ale kdo ví. Uzávěrka soutěže bude v polovině září a pak třeba se nám podaří vydat knihu takový šťastný konec slaných pohádek. Uvidíme. Naďa Rollová, ředitelka Knihovny V. Štecha ve Slaném Z Husitských slavností (J. J.)

15 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 15 Slánské pamětihodnosti Sochařská výzdoba Modletického domu Každý den ráno procházím okolo Modletického domu čp. 14 ve Vinařického ul. ve Slaném, který zachytil již Willenberg kolem roku 1600 na své proslulé kresbě Slaného. Dům pochází ze středověku, v renesanci a baroku byl pak přestavěn. Z doby renesanční pochází i portál, jenž je datován rokem 1578 na štítku naznačeném svorníku ve vrcholu ostění, a to společně s monogramem S a W. Tento poměrně výpravný architektonický prvek s předstupující dvojicí kanelovaných sloupů představuje ve Slaném jedinečný doklad pronikajícího renesančního umění. Obdobnou památku ve Slaném nalezneme až u bývalého hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice, tento portál však vznikl přibližně o dvacet let později. Zatímco portál hřbitovního kostela je realizován v pokročilejším a renesančním slohu, autor portálu Modletického byl přece jen více svázán se středověkou tradicí. Pokud běží o díla obdobná portálu Modletického domu, snad nejbližší příklady nalezneme v Litoměřicích. Slánské dílo je zhotoveno z hrubozrnného pískovce, jenž byl vytěžen z některého z lomů u Kamenných Žehrovic. Působivý dekor je prostý; jak na soklech, na kterých stojí předstupující sloupy, tak na vlastním ostění se uplatňuje motiv rozety různé velikosti. V době barokní byla výzdoba doplněna o svatojánskou sochu. Zdá se, že této barokní výzdobě ustoupilo nějaké jiné architektonické nebo výtvarné renesanční řešení. Mučedník zpovědního tajemství sv. Jan Nepomucký je proveden v pokleku, přičemž jej andělé nadnášejí vzhůru; u nohou má kněžský biret a v ruce křížek. Dnes se kloníme k názoru, že světec adoroval větší kříž, který měl položen na obou rukou, nikoliv malý křížek. Ten mu byl vložen do pravé ruky v průběhu restaurování v roce Současné řešení působí poněkud rozpačitě a nevychází z tradičního pojetí, které můžeme sledovat na mnoha jiných barokních sochách. Tak jako sv. Jan Nepomucký jsou i boční menší skulptury andělů zhotoveny z jemnozrnného mšenského pískovce. Anděl po pravici sv. Jana má před ústy prst a v ruce zámek připomínku mlčenlivosti sv. Jana, druhý pak ratolest, připomínku jeho mučednické smrti. Nad druhým vstupním portálem Modletického domu, později zazděným, který byl obrácen ke kostelu, upravili v té samé době niku s mušlí, do které umístili sochu jmenovce Jana Nepomuckého sv. Jana Křtitele. Oba světce spojuje nejen jméno Jan, ale i vztah k vodě. Zatímco sv. Jan Nepomucký zahynul ve vlnách Vltavy, sv. Jan Křtitel křtil vodou Ježíše Krista. A voda souvisí i s domem Modletickým, neboť na prostranství před ním stávala odnepaměti studna. Skulptura svatého Jana Křtitele představuje sedícího světce s kožešinou přes ramena, který má v pravé ruce mušli nádobu na křestní vodu a u nohou mu sedí beránek. To vše má připomínat křest Krista, kterého socha beránka Beránka Božího (latinsky Agnus Dei) reprezentuje. V evangeliu sv. Jana čteme To se stalo v Betanii, na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Sochařská výzdoba Modletického domu nám dokumentuje pozoruhodný stavební vývoj jednoho z nejznámějších slánských domů. Na průčelí měšťanského domu se uplatňuje jak reprezentace sebevědomého královského města (renesanční portál), tak následná kultura baroku s působivou sochařskou výzdobou. Je nám dokladem o estetickém cítění minulých slánských generací, z jejichž odkazu se dodnes můžeme těšit, nezapomínejme tedy na to (Vladimír Přibyl) Sv. Jan Křtitel nad zazděným portálem Modletického domu (I. H.) Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č. j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 1. června Uzávěrka byla 15. května Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

16 HEJTMANSKÝ DVÙR Vážení spoluobčané, na této stránce Vás společnost Hejtmanský dvůr formou placené inzerce seznamuje s nabídkou akcí konaných v prostorách restaurace ATRIUM, Vinárny Jana Šultyse z Felsdorfu, Dividýlka a RELAX centra a dalšími aktualitami z činnosti společnosti. Hejtmanský dvůr, Masarykovo nám. 114, Slaný, tel: , 120, 130, GSM: , LETNÍ JAHODOVÉ MENU SERIÁL Vinaøství mìsíce S příchodem jara a zvláště pak teplých letních dnů, které jsou již za dveřmi, jsme pro Vás připravili velice zajímavou gastronomickou nabídku JAHODOVÝCH POKRMŮ. Jahody jsou oblíbenou pochoutkou na dvorech králů, prezidentů, ale i v domácnostech skromnějších, a proto jsou (třeba na rozdíl od ústřic, lanýžů či kaviáru) pochoutkou demokratickou, dostupnou všem a všemi stejně vysoce ceněnou. Proto jsme pro Vás připravili jarně-letní variaci na téma jahody. Každý si dokáže představit chuť jahod podávaných ve formě knedlíků, jahody jako náplň do palačinek, nebo coby doplněk zmrzlinových pohárů. Mnoho z nás již okusilo populární jahody se šampaňským. Jahody jsou ovšem mezi gurmány vysoce ceněny i jako ingredience jídel zdánlivě chuťově odlišných. Obzvláště v kombinaci se sýrem a vínem se jahody stávají velice harmonickým prvkem slaných jídel. Proto i my podáváme například: Lehký salát s kuřecím masem, Nivou, ledovým salátem a jahodami, se zálivkou z olivového oleje a octem Aceto-balsamico, nebo Kuřecí prsíčka plněná sýrem a jahodami na jemné vinné omáčce Beringer. Zkrátka u nás samozřejmě nepřijdou ani milovníci sladkých jahod. Nabízíme Vám Nadýchaný trhanec s čerstvými jahodami a zmrzlinou, zdobený čerstvým ovocem, Jahody smažené ve vanilkovém těstíčku, podávané na koňakové omáčce. Kulinární klasikou je také námi připravovaný Velký pohár z čerstvých jahod, zalitý švýcarskou čokoládou a šlehačkou. Výtečná je i naše Studená jahodová polévka s bílým vínem a piškoty, kterou dětem (i přes jistý obsah piškotů) rozhodně nemůžeme doporučit. Těšímese na shledanou svámi nad mísou jahod. V prostorách VINÁRNY Jana Šultyse z Felsdorfu nabízíme vína 11 českých vinařství, ale i vína francouzská a bulharská! V tomto měsíci bychom Vám chtěli blíže představit bulharské vinařství, jako národní a historický fenomén našich slovanských přátel. Jako typického zástupce tradičního vinařského umění jsme vybrali jedno z nejlepších vinařství Bulharska Chateau Menada. Bulharské království bylo založeno v roce 681, ovšem víno se na území Bulharska pěstuje více než 3000 let. Úpadek vinařství byl zaznamenán pouze v období muslimské nadvlády v letech Ve dvacátém století se víno opět stalo významným vývozním artiklem. Rozloha bulharských vinic nyní zaujímá plochu ha a roční produkce vína činí tři milióny hektolitrů. Spotřeba vína na obyvatele je zajímavých 15 litrů. Bulharsko se stalo seriózní vinařskou zemí, se kterou je potřeba počítat na mezinárodních stolech i trhu. CHATEAU MENADA Vinařství Chateau Menada vzniklo v roce 1901 a rozkládá se na 300 ha. V roce 2002 zakoupila toto vinařství francouzská společnost BELVEDERE SA, s cílem prosadit velice kvalitní vína CHM na široký evropský trh. Vinařství Chateau Menada se nachází v Trakijské nížině, která zaujímá 22% z celkové vinařské plochy a která se zaměřuje na produkování červených vín.vinohrady se rozkládají na území dvou apelací (míst kontrolovaného původu) Stara Zagora a Oriachovica. Vinné menu na mìsíc èerven Víno mìsíce: Cabernet Sauvignon Rosé 2003 Z nejlepších vín vinařství Chateau Menada jsme pro Vás vybrali jako víno měsíce CABERNET SAUVIGNON ROSE Jedná se o svěží, suché růžové víno výrazné třešňové barvy, dobře vyvážené, s dlouhým závěrem.víno je typické svým ovocným buketem jahod, malin a lesního ovoce. Podává se k předkrmům, salátům, mořským plodům barbecue a sýrům. Zvláště k tomuto vyjímečnému vínu pro Vás šéfkuchař p. Radek Kuliha připravil: DELIKÁTNÍ Filátko z candáta podávané na pikantní krevetové omáčce se zeleninovými špagetami a mini tomaty. Tuto kombinaci nabízíme jako Červnové vinné menu za 145,- Kč (jídlo + 0,2l vína) ve Vinárně Jana Šultyse z Felsdorfu a v Restauraci Atrium od do

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY Prezidenta republiky Starosta města Slaný podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

Více

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Starosta města Slaný v souladu s ustanovením 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 23.10.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. října 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 06. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. června 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. února 2007 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.vojtěch

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha MINISTERSTVO VNITRA ČR odbor správy majetku č.j.: MV- 86256-1/OSM-2013 Praha, 16. 7. 2013 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha I. Vyhlašovatel a prodávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 74/2016/RM Místo konání: Den konání: 15. 09. 2016 Městský úřad Slaný, kancelář starosty Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 6. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. června 2004 Přítomni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček,

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.12.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18. 12. 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner,

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 07. 12. 2016 číslo jednání: 82/2016/RM Přítomní radní: Jiří Víšek, Martin Matoušek,

Více

Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení

Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení MĚSTO VELKÝ ŠENOV Zásady pro prodej domů se stavebními parcelami a bytů z majetku města Velký Šenov Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení 1) Město Velký Šenov upřednostňuje prodej domů jako celku. 2) Předmětem

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11.5. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 11. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 24. listopadu 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 15. 12. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. 11. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. listopadu 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, MUDr. Bohumil Vašek, p.

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více