Slánská radnice Slovo na úvod Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se budou na území České repu-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice Slovo na úvod Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se budou na území České repu-"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červen 2004 Číslo 6 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, vždy, když objevím nějaký zajímavý životní příběh svého krajana, zažívám pocity zlatokopa při nálezu první zlatinky. Před mnoha lety jsem se tak seznámil s neuvěřitelnými zážitky Eduarda Ingriše, rodáka ze Zlonic na Slánsku. To byl ještě pan Ingriš naživu. V exilu na Floridě. Nedávno jsem si své někdejší znalosti připomenul při čtení krásné knihy, která o Ingrišovi vyšla. Jsem prodchnutý hrdostí na ve světě slavného Čecha, který u nás upadnul téměř v zapomenutí. Stal se nesmírně úspěšným skladatelem. Složil přes 60 operet a hudebních komedií, stovky písní. Byl nejmladším dirigentem v Praze. Zpíval jako tenorista u Karla Hašlera. Na konzervatoři se učil ve třídě J. B. Foerstera. Stál u zrodu trampingu. Napsal kytarovou školu a mnoho trampských písní, z nichž asi nejznámější je Teskně hučí Niagara. Jeho písně hrál a zpíval s neuvěřitelným úspěchem R. A. Dvorský. Největší zpěváci a orchestry předválečného Československa si u něj zadávali skladbu. Díky svému všestrannému nadání se stal brz y milionářem. Byl vynikající fotograf a filmař. Mimo jiné natočil popravu K. H. Franka. Po únorovém komunistickém puči zůstal úplně bez prostředků v Jižní Americe. Miloval Amazonii. Sjel na voru její divokou řeku Huallaga. Zajali ho kanibalové. Několikrát byl prohlášen za mrtvého. Byl lodním technikem, ladičem pian, fotografem, učitelem hudby, zaměstnancem u kouzelníka, který experimentoval s elektrickými rejnoky, vedl expedice do Cuzca, Machu Picchu, k jezeru Titicaca, do Bolívie. Stal se dirigentem Národního symfonického orchestru v Limě. Dvakrát se vydal jako kapitán na vlastnoručně vyrobeném balzovém voru do Tichého oceánu, aby podpořil teorii svého přítele Thora Heyerdahla. Natočil mnoho nádherných filmů. Náhodou se seznámil se slavným hercem Johnem Waynem, kterému hrál na kytaru při namlouvání jeho budoucí ženy. Pro E. Hemingwaye dělal poradce pro lov velkých ryb při jeho pobytu v Peru Pro mne je zlonický rodák Eduard Ingriš hrdina a lidský vzor. Dalo by se o něm napsat mnoho stran. Snad někdy příště. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat v pátek 11. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. června od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky obdrží voliči poštou nejpozději tři dny přede dnem voleb. Na obálce je nad adresou voliče uvedena adresa a číslo volebního okrsku, do kterého volič svým trvalým pobytem spadá. Oznámení o době a místě konání voleb, kde jsou vyjmenovány adresy všech volebních místností a ulice s čísly popisnými, které pod jednotlivé místnosti spadají, jsou zveřejněny na výlepových plochách ve městě. Co učiní volič po příchodu do volební místnosti? Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a nebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Jak volič hlasuje? Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Dokončení na straně května proběhl již 6. ročník Husitských slavností (J. J.)

2 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 2 Volby do Evropského parlamentu V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Kde získat informace? Informační kancelář Evropského parlamentu zřídila k červnovým volbám do Evropského parlamentu na telefonním čísle informační modrou linku, kde jsou operátoři připraveni poskytovat občanům základní informace o volbách každý den včetně víkendu od 8 do 20 hodin. Linka je zpoplatněna jako místní volání. Upozornění: Oproti posledním volbám došlo ke změně u tří okrsků, a sice: občané spadající do okrsků číslo 14 a 15 (tj. volili v Posádkovém domě armády v Tomanově ulici) půjdou hlasovat do budovy bývalé MŠ Bětuška, Dražkovická ulice 1246 a občané z Otrub budou hlasovat v bytovce č. p. 34, 1. patro, byt č. 3. Z městské rady a zastupitelstva 31. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 21. DUBNA 2004 Rada projednala bytové záležitosti města, kdy schválila prodloužení smlouvy na byt č. 8 v č. p. 495 standardně o dva roky, dále projednala zápis ze zasedání bytové komise, kdy neschválila přidělení dvou ubytování v č. p. 392 v Ouvalově ulici a naopak schválila přidělení bytu č. 1 v č. p. 815 v Kreibichově ulici, bylo schváleno přidělení bytů č. 88 a 49 v penzionu Na Sadech a bytu v č. p. 140 na Dolíně (předplacený nájem, nejvyšší nabídce), dále se rada zabývala návrhem na III. vlnu privatizace bytového fondu, kde požádala doplnění materiálu o další podklady a odložila jej. Rada projednala výsledky hospodaření za rok 2003 příspěvkových organizací zřízených městem (školská zařízení) včetně jejich vypořádání a doporučila je ke schválení zastupitelstvu, přičemž si vyhradila rozhodování o používání rezervních fondů těchto organizací. Z nebytových prostor byl schválen pronájem v č. p. 473 ve Vikově ulici ve Slaném o celkové výměře 88,04 m 2 paní Janě Prokešové za účelem zřízení prodejny Levné zboží, látky, textil a koberce, pronájem garáže č. 26 v č. p. 494 v Bezručově ulici panu Ing. Huljakovi (výběr formou losu ze čtyř uchazečů), schválila podnájem části nebytového prostoru v č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném mezi panem Pavlem SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ íslo Adresa volebního okrsku 1 M stský ú ad, Velvarská p Sokolovna Slaný, T ebízského p Restaurace Skalka, Jungmannova p ZŠ Komenského nám ZŠ Komenského nám. 6 Finan ní ú ad Slaný, Pod Horou p M stský ú ad, Velvarská p Budova MŠ, Vít zná p ZŠ Rabasova p Budova MŠ, Vít zná p Sokolovna Kví ek 12 Truhlá ství Kvíc, p Sokolovna Slaný, T ebízského p Bývalá MŠ B tuška, Dražkovická Bývalá MŠ B tuška, Dražkovická ZŠ Rabasova p ZŠ Rabasova p Lotouš, p Trpom chy, p Dolín, p Želev ice továrna Linet 22 Otruby p. 34 (byt. 3) Ing. Alena Burešová, vedoucí správního odboru telefon: , Vyhnánkem a ČSOB pro umístění bankomatu (nájem se navýší o 500 Kč za měsíc), pronájem části nebytových prostor v přízemí Městského centra Grand za účelem realizace prodejny řetězce DROXI. Dále byla schválena výpůjčka autobusového nádraží na dobu 5 let společnosti ČSAD Slaný a. s. V rámci valné hromady VSH Slaný byla schválena úprava ceníku poskytovaných služeb touto společností v návaznosti na změnu sazeb DPH. 32. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 5. KVĚTNA 2004 Rada města schválila organizační řády: Základní školy Slaný, Politických vězňů 777, Základní školy Slaný, Komenského náměstí 618, Základní školy Slaný, Rabasova 821, Školní jídelny Slaný, Na Sadech Rada projednala výsledky hospodaření za rok 2003 příspěvkových organizací zřízených městem (nemocnice, muzeum a městské kino) včetně jejich vypořádání a doporučila je ke schválení zastupitelstvu, přičemž rozhodla o použití rezervního fondu Nemocnice Slaný na pokrytí ztráty za rok 2003 ve výši ,08 Kč a z předcházejících let ve výši ,81 Kč, celkem tedy ,89 Kč pokrýt z rezervního fondu, jehož zůstatek ve výši ,48 Kč bude doplněn převodem z fondu odměn ve výši ,89 Kč. Rada projednala návrh na prodej bytů z majetku města Slaného do osobního vlastnictví III. vlna a doporučila jej s úpravami předložit k rozhodnutí zastupitelstvu.

3 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 3 Rada se seznámila s návrhy studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové, Ateliéru písma a typografie Praha, kteří zvítězili ve výběrovém řízení při vypracování loga města a nové výtvarné podoby městského znaku. Postupně prezentovali své myšlenky a postup práce, které je vedly k předložení daných návrhů. Po diskusi byly radními sepsány připomínky k návrhu znaku, podle kterých jej jeho autor upraví a opětovně jej předloží k posouzení radě města. 33. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 19. KVĚTNA 2004 Rada města schválila uzavření nových Smluv o nájmu bytu na byty č. 4 v č. p. 490, č. 10 v č. p. 176 a č. 31 v č. p Naopak rozhodla o ukončení nájmu s nájemníkem v bytě č. 3 v č. p. 815 panem Kroupou. Dále odsouhlasila doporučení odprodeje bytu č. 29 v č. p (privatizace) zastupitelstvu. Rada města schválila jako nejvhodnější nabídku na dodávku akce: Oprava oken výměnným způsobem na č. p. 1436, 1437, 1438 Rabasova ulice, Slaný nabídku firmy Stavitelství Kladno, společnost s r. o., Kladno za cenu korun. Rada města po projednání schválila pronájem části pozemkové parcely č. k. 1961/1 o výměře cca m 2 ostatní plocha a pozemkové parcely č. k. 1961/2 o výměře 394 m 2 ostatní plocha vše v k. ú. Slaný dle předloženého návrhu (jedná se o pozemky města v sadech obhospodařovaných panem Hubáčkem, kdy v zájmu zpřístupnění kostela sv. Václava v Ovčárech je panu Hubáčkovi tímto pronájmem umožněno si jím obhospodařované pozemky oplotit). Dále se rada zabývala žádostmi o odprodeje pozemků, kdy zastupitelstvu doporučila odprodej dvou pozemků (10 a 84 m 2 ) v Otrubech a naopak nedoporučila odprodej pozemku v Lotouši (600 m 2 ) a v Dolíně (2500 m 2 ). Dále neschválila návrh státu na bezúplatný převod pozemku na Pražské ulici do majetku města (svah a skály za domy č. p ) a návrh na úplatný převod odvalu bývalého dolu Slaný za 4,5 mil. Kč od Východočeských uhelných dolů st. p. opět do majetku města. 9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 19. KVĚTNA Na začátku jednání byl schválen zápis z 8. zasedání (jeden z ověřovatelů měl k jeho znění připomínky, o kterých podle jednacího řádu zastupitelstvo rozhodlo), dále složil slib do rukou starosty nový člen zastupitelstva města pan Ing. Jaromír Horáček, který nastoupil na mandát uvolněný z osobních důvodů paní Ing. Evou Spěvákovou. Zastupitelstvo schválilo bez výhrad závěrečný účet města za rok 2003 (bude zveřejněn na www stránkách města a byl k dispozici na úřední desce MěÚ). Zastupitelstvo také schválilo úpravu jednacího řádu, kterou umožnilo doplnit a částečně i suplovat psaný zápis ze zastupitelstva kompletním zvukovým záznamem z jednání (i ten bude k dispozici občanům). V dalších bodech jednání schválilo zastupitelstvo celou řadu rozpočtových opatření zahrnujících např. zahrnutí státní dotace na provoz regionální knihovny (581 tis. Kč), poskytnutí dotace 100 tis. Kč na pořízení přetlakové nafukovací haly pro LTC Slaný (ke grantu získanému od Středočeského kraje), posílení finančních prostředků na přípravu projektů (Vinařického a Ouvalova ulice) financovaných ze zdrojů EU, příspěvek 400 tis. Kč na rekonstrukci kabin zimního stadionu (HK Lev získal na tuto akci 800 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), příspěvek na opravu střechy děkanství (celkové náklady 230 tis. Kč, z toho město 46 tis. Kč), dotace na přímé výdaje škol zřizovaných městem ve výši Kč, dotace na činnost odborného lesního hospodáře Kč, nákup systému LIDAR laserového radaru na měření rychlosti (celkové náklady 524 tis. Kč 250 tis. Kč úspora nákladů u městské policie, zbytek úpravou rozpočtu odboru dopravy). Z majetkových věcí zastupitelstvo projednalo záměr odprodeje bytového fondu tzv. III. vlny privatizace. V jejím rámci budou domy č. p. 34, 35 v Otrubech, č. p. 814, 815 Kreibichova ulice, 835, 836, 1329 Navrátilova ulice, 837, 838 Třebízského ulice 870, 871, 914, 915 Ouvalova ulice a 1494 Nosačická ulice nabídnuty k odprodeji jako celky (většinou se jedná o domy, které se nepodařilo v předchozích vlnách privatizace z důvodu malého zájmu jejich nájemníků zprivatizovat). Dále domy č. p. 272, 467, 515, 516, 517 Vikova ul., 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 Bezručova ul., 506, 507, 508, 509, 510, 511 ul. Na Dolíkách, 1629, 1631, 1632, 1633 Arbesova ul. a 1630 Tomanova ulice budou nabídnuty k odprodeji podle Pravidel pro prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., přičemž oproti minulým vlnám budou pravidla upravena následovně: cena bytu bude stanovena jako cena zjištěná znaleckým posudkem násobena koeficientem 0,4 (jedná se ve všech případech o panelovou výstavbu, pro kterou v minulých vlnách byl tento koeficient 0,22), nabídková cena nebude dále upravena, tzn. prodávající nebude poskytovat slevu z nabídkové ceny, nebytové prostory budou nabízeny vzniklým společenstvím vlastníků za odhadní ceny s výjimkou garáží, které si budou moci přednostně koupit současní nájemníci bytů v domech, kde se garáže nacházejí, v soutěži, kdy vyvolávací cena bude odpovídat 1,5 násobku ceny odhadní. Dalšími majetkoprávními body bylo doplnění usnesení ze dne (záměr prodeje pozemků Na Dolíkách na výstavbu obytných domů o parcelní čísla všech souvisejících pozemků), dále schválení záměru odprodeje domu č. p v Dražkovické ulici (vila Bětuška ) včetně souvisejících pozemků, výjimku z prodeje nebytových prostor v privatizovaných domech u č. p vzhledem k velmi zanedbanému stavu stávajících prostor a k záměru společenství vrátit prostorám jejich bývalé využití, tj. kočárkárna, prádelna a sušárna (cena dle pravidel 378 tis. Kč, sleva na 90 tis. Kč). Dále zastupitelstvo města schválilo odprodej bytů č. 395/14, č. 813/1, č. 813/11, č. 1380/4, a č. 1668/9 (prodej obsazených bytů neprodaných v minulých vlnách privatizace). Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

4 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 4 Přemyslovské střední Čechy získaly 5 milionů korun Zájmové sdružení právnických osob PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY se sídlem ve Slaném, zaregistrované u Krajského úřadu Středočeského kraje, získalo z Programu LEADER ČR 5 milionů Kč na projekty týkající se obnovy a zachování přírodních a kulturních zdrojů regionu Přemyslovské střední Čechy. Z celé ČR bylo vybráno 14 subjektů a 1 náhradník (z 31 přihlášených), z toho 2 subjekty (a náhradník) ze středních Čech. Přemyslovské střední Čechy se nacházejí na území Středočeského kraje, severozápadně od Prahy. Mají rozlohu ha a sdružují šedesát sedm obcí příslušejících do správních obvodů celkem čtyř obcí s rozšířenou působností (Černošice, Kladno, Kralupy nad Vltavou a Slaný), ve kterých žije celkem obyvatel. O kulturním bohatství regionu svědčí dodnes městské památkové zóny ve Slaném, Smečně, Velvarech a Zlonicích. V regionu je celá řada významných především gotických a barokních stavebních památek církevních i světských, stejně jako dřevěné zvonice, typické pro celé Slánsko. Historii regionu dokumentují též muzea a památníky v Hobšovicích, Roztokách, Slaném, Smečně, Velvarech a Zlonicích, národopisné muzeum ve Třebízi či zámky ve Veltrusech a Nelahozevsi. Zájmové sdružení právnických osob PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY je tvořeno 27 členy, kterými jsou: AUTOCAMP Obora Veltrusy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Petrklíč Kladno se sídlem Přelíc Asociace sport pro všechny Veltrusy COMA X, spol. s r. o., Velvary Církev československá husitská, Náboženská obec Slaný Dobrovolný svazek obcí Přemyslovské střední Čechy se sídlem ve Slaném Dobrovolný svazek obcí Mikroregion povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích DSO Mikroregion Svatojiřského potoka se sídlem ve Zvoleněvsi DSO Mikroregion Veltruský park se sídlem ve Veltrusech Kolpingova rodina Smečno Město Slaný Občanské sdružení Budeč, Kováry Občanské sdružení Intergration Velké Přílepy Občanské sdružení Přemyslovy Čechy, Velké Přílepy Občanské sdružení Wotrubia, Otruby-Slaný Okresní hospodářská komora Kladno Orion klub Slaný Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy Římskokatolická farnost Libčice nad Vltavou Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech Silnice Slaný, spol. s r. o. SOKER CZ, s. r. o., se sídlem Bratkovice Spolek pro obnovu únětické kultury se sídlem Unětice Sdružení Roztoč se sídlem Roztoky Svazek obcí od Okoře k Vltavě se sídlem Velké Přílepy TOM Svišti a Bubliny sdružené v Asociaci turistických oddílů mládeže ČR se sídlem v Roztokách Zemědělské družstvo Velké Přílepy. Stanovy sdružení, stejně jako seznam volených orgánů a další informace, jsou zveřejněny na stránkách premyslovci.slansko.cz a také na v oddíle Přemyslovské střední Čechy. Ing. Pavel Bartoníček VÝZVA Zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy v souladu s Programem LEADER ČR vyzývá k předkládání projektů v oblasti Obnova a zachování přírodních a kulturních zdrojů regionu Přemyslovské střední Čechy Úplné znění pokynů pro žadatele je k dispozici v sekretariátu Zájmového sdružení PSČ na adrese Městský úřad Velvary, náměstí Krále Vladislava 1, Velvary (1. poschodí, kontaktní osoby Jaroslava Saifrtová, DiS, Lenka Rohanová), nebo na internetových stránkách a Kontaktní pro dotazy: Projekty musí být doručeny osobně nejpozději do 17. června 2004 do 14 hodin. Jak je to s III. vlnou odprodeje části bytů ve vlastnictví města Odpověď starosty na diskusi, která je na internetovém diskusním fóru města. Vážení diskutující, v souvislosti s tak zvanou III. vlnou odprodeje části bytových jednotek ve vlastnictví města do soukromého vlastnictví se objevila řada připomínek. Pokusím se na ně odpovědět. Zároveň se budu snažit být maximálně věcný a racionální. Na rozdíl od mnohých emotivních příspěvků, které často zamlžují podstatu problémů. Předem upozorňuji, že se nevyhnu určitým odkazům na zákonné souvislosti a osvětlování kompetencí radních, zastupitelů a starosty. Svůj příspěvek jsem rozdělil na několik částí a věřím, že tak odpovím na většinu dotazů. A. Připomenutí podmínek předchozích privatizačních vln ve Slaném. B. Důvody III. privatizační vlny. C. Co se vlastně privatizuje a jak probíhal výběr objektů pro odprodeje.

5 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 5 D. Jak vznikal návrh nabídkové ceny bytové jednotky pro odprodej dle zákona č. 72/1994 Sb. při porovnání s jinými okolními městy, to znamená, proč se měnil koeficient? E. Kdo je členem zastupitelstva, rady; jak a podle čeho se řídí schůze zastupitelstva; co to je střet zájmu u některých zastupitelů při III. vlně privatizace. F. Kolik město obdrželo peněz z předchozích privatizačních vln a jak dosud použilo získané prostředky, tj. Fond bydlení. A. PŘIPOMENUTÍ PODMÍNEK PŘEDCHOZÍCH PRI- VATIZAČNÍCH VLN VE SLANÉM Uváděné číslování jednotlivých privatizačních vln je pouze orientační a trochu zavádějící. Proto shrnuji: Ve Slaném se privatizuje bytový fond města již od roku 1995 (volební období , starosta Čepelák). A to takto: 1. vlna 31 nájemních jednotek 2. vlna 35 nájemních jednotek 3. vlna 58 nájemních jednotek, celkem tedy 124 bytů, tj. 5,46 % bytového fondu Výše uvedené byty se odprodávaly v domech nabízených jako celek nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení. Přednostní hledisko nabídky pro stávající nájemníky nebylo uplatněno. Ve volebním období (starosta Rubík) byla zastupitelstvem v roce 2000 zahájena rozsáhlá privatizace dle zákona č. 72/1994 Sb., který umožňuje odprodávat byty jednotlivě zájemcům a dokáže zohlednit předkupní právo stávajících nájemníků. 4. vlna, tzv. I. vlna nabídnuto 933 bytových jednotek. U 90 bytů (8 domů) se nabídka nesetkala s alespoň 50 % poptávkou u nájemníků, tzn. neprivatizovalo se a domy zůstaly v majetku města. Cena se rovnala ceně ze znaleckého posudku (zohledňující atraktivitu lokality, podlaží, podílové vlastnictví společných prostor, opotřebení majetku, fyzický stav infrastruktury domu atd.) násobené koeficientem. Koeficient byl pro panelové domy 0,22, pro cihlové domy 0,35. Poskytovala se půjčka na opravy ve výši 15 % z nabídkové ceny každé jednotky. Tato půjčka je splatná do 6 měsíců po lhůtě 8 let, pokud vzniklé společenství vlastníků neprokáže účelovost čerpání poskytnuté půjčky (společné části domu, opláštění, střešní plášť, vnitřní rozvody atd.). Poskytovala se tzv. rychlostní sleva 15 % při 100% zájmu o odprodej do 6 měsíců od doručení návrhu Smlouvy, 10 % při více než 90% zájmu o odprodej. 5. vlna, tzv. II. vlna byla de facto podvlnou I. vlny. Zastupitelstvo o rok později (2001) pouze rozšířilo nabídku o dalších 398 bytových jednotek v rámci možného navýšení zakázky pro vítěznou firmu z výběrového řízení na zprostředkování odprodejů (od roku 1999 firma Sever, Ústí nad Labem). Nabídnuto 398 bytových jednotek, u 8 bytů (3 domů) nebyl alespoň 50% zájem, tzn. domy zůstaly v majetku města. Protože se jednalo o podvlnu, o změně podmínek odprodeje se v zastupitelstvu vůbec nejednalo (a ani nemohlo) a nabídkové ceny tak zůstaly stejné. V I. a II. vlně, respektive 4. a 5. vlně, nebyly zastupitelstvem do odprodeje nabídnuty domy s pečovatelskou službou, s větším podílem nebytových prostor, s byty zvláštního určení (tzv. vojenské dle 7 a 8), se složitějším technickým zázemím (kotelny, výměníkové stanice, antény různých společností, v I. vlně kryty CO), památkově chráněné či se zástavními smlouvami u bankovních institucí). Zjednodušeně napsáno, ty domy, kde by se odprodej mohl komplikovat, nebyly nabízeny. K problematice tzv. vojenských bytů. Zákon číslo 102/1992 Sb. charakterizoval následující podmínky: 7, odst. 1, písm. c) Služební byty jsou: byty ozbrojených složek, za něž se považují byty v domech výhradně určených pro ubytování vojáků z povolání a 8 Byty, které mají přechodně charakter služebních bytů, jsou jednotlivé byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být vojákem z povolání nebo příslušníkem ozbrojené složky nebo jestliže nájemcem se stala i jiná osoba. Tyto omezující podmínky (pro možnou privatizaci) zákona č. 102/1992 Sb. byly napadnuty nálezem Ústavního soudu č. 280/1996, který umožnil odprodej bytů zvláštního určení bez souhlasu příslušných orgánů. (Zjednodušeně napsáno byty vlastnilo město, ale nemohlo je bez předchozího souhlasu vojenských složek prodávat.) Po konzultaci města s právní kanceláří (argumenty právníků v České republice neexistuje precedenční právo, zbytečná komplikace) a s vědomím, že byty dle 8 stejně během 3 až 5 let přejdou do dispozičního práva města, nebyly byty zvláštního určení většinou nabízeny k odprodeji. Odprodávaly se pouze domy, kde byly byty dle 8 v menšině k celkovým bytovým jednotkám v domě (př. Na Vavřinci čp , Rabasova ulice čp , Gagarinova ulice čp. 1647, ulice Otakara Jaroše čp ). B. DŮVODY III. PRIVATIZAČNÍ VLNY Jednoznačně veskrze pozitivní zkušenosti s I. a II. vlnou (4. a 5. vlnou). Ve většině případů se ukazuje, že Společenství vlastníků dokáží se svým majetkem hospodařit daleko lépe než město. Fyzický stav u mnohých domů se po jejich odprodeji jednoznačně zlepšil. Jsou samozřejmě i negativní příklady, ale těch je podstatně méně. Většinou se jedná o domy, kde díky sousedským vztahům nejsou zatím majitelé schopni se vzájemně

6 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 6 dohodnout o prioritách oprav. Nyní to mají pouze ve svých rukou. Druhým hlavním důvodem byl velký zájem stávajících nájemců o odprodej. Rada a zastupitelstvo tomuto zájmu chtěly vyhovět. C. CO SE VLASTNĚ PRIVATIZUJE V TZV. III. VLNĚ A JAK PROBÍHAL V ÝBĚR OBJEKTŮ PRO ODPRODEJE V nabídce zastupitelstva je 108 bytů nabízených k odprodání jako celek, tzn. celé domy nejvyšší nabídce. Většinou se jedná o čísla popisná, u kterých nebyla privatizace dle zákona č. 72/1994 Sb. úspěšná. Dále je v nabídce 395 bytů doporučených zastupitelstvem odprodávat po jednotlivých bytových jednotkách, tzn. dle zákona č. 72/1994 Sb. U mnohých z těchto domů pominuly zákonné důvody, které znesnadňovaly jejich odprodej před čtyřmi lety. Jsou mezi nimi domy, kde všechny byty byly původně vojenské (již zmiňovaný 7) příkladem je Vikova čp Domy, kde většina bytů byla původně vojenskými příkladem je Vikova , kde z celkového počtu 36 bytů je 12 bytů ( 7) a 10 bytů ( 8). Ale i domy, kde není jediný byt dříve zařazený pod ochranu 7 či 8 příkladem je Arbesova č (25 bytových jednotek). Souhrnně: rada a posléze zastupitelstvo se v III. vlně (respektive 6. vlně) privatizace neřídily žádnými omezujícími faktory. Jsou nabízeny domy s nebytovými prostorami (vhodné pro pronájmy), bez nebytových prostor, s technickým zařízením (bude vyřešeno věcnými břemeny), s garážemi, domy s byty původně vojenskými, domy bez vojenských bytů atd. Na zastupitelstvu dne 19. května t. r. nebyla vznesena jediná připomínka typu tento dům do privatizace zařadit či nezařadit. A jak probíhal výběr? Na koncepčním zasedání rady 28. ledna 2004 bylo z výše uvedených důvodů radními zadán úkol pro odbor správy majetku. Cituji ze zápisu: rada se zabývala otázkou dalšího postupu při privatizaci bytového fondu města. Rozhodla se pro pokračování a stanovila dvě různé oblasti pro dva různé postupy při privatizaci domů. U domů, kde již byla privatizace podle zákona č. 72/1994 Sb. provedena a pro malý zájem nájemníků se nepodařila, postupovat formou odprodeje celé nemovitosti (ulice Třebízského, Kreibichova, Navrátilova a Ouvalova). Dále rada stanovila oblasti na vytipování domů vhodných pro privatizaci dle zákona č. 72/1994 Sb., čili prodej formou, kterou byla privatizována většina bytového fondu města (ulice Bezručova, Vikova, Arbesova, Mírová a zbytek sídliště Na Dolíkách). Tento závěr rady byl zveřejněn v březnovém čísle Slánské radnice, str. 3. Odbor radním předal podklady obsahující důvodovou zprávu a návrhy na rozsah a způsob privatizace na jednání 21. dubna t. r. Rada materiál projednala, neučinila žádný závěr a požádala o doplnění důvodové zprávy o další podklady (detailní rozpisy technického zařízení, podíly bytů s volným nájemným, další typy nájemného, předpoklady růstu nájemného do roku 2006, průměrné roční nájemné na m2 a další údaje). Důvodová zpráva byla doplněna a radními projednána o čtrnáct dnů později, tj. 5. května. Radní odsouhlasili zhruba 90 % navrhovaných postupů. Dva domy přeřadily z privatizace dle zákona č. 72/1994 Sb. do odprodejů jako celek, jeden dům vyřadili z privatizace úplně (s úmyslem v domě vytvořit půdní vestavby). Z nabízených způsobů stanovení ceny si radní vybrali koeficient K=0,40 (navrhováno bylo až za odhadní cenu, nejnižší návrh byl 0,35) s tím, že chtějí zachovat půjčku na opravy ve výši 15 % z nabídkové ceny každé jednotky. Takto upravený návrh byl doporučen k projednání zastupitelům. Zastupitelstvo bylo, jako vždy, svoláno v souladu se zákonem (dokonce ještě nad jím vymezený rámec). Návrh programu tak byl zveřejněn 7 dnů před konáním na všech úředních vývěskách městského úřadu, na všech plakátovacích plochách ve městě, včetně místních částí, opakovaně byly program a pozvánka ohlášeny v městském rozhlase. D. JAK VZNIKAL NÁVRH NABÍDKOVÉ CENY BYTOVÉ JEDNOTKY PRO ODPRODEJ DLE ZÁKONA Č. 72/1994 SB. PŘI POROVNÁNÍ S JINÝMI OKOLNÍMI MĚSTY, TZN. PROČ SE MĚNIL KOEFICIENT Od samého počátku bylo jasné, že nabídková cena a podmínky nebudou shodné s předcházejícími 4. a 5. privatizační vlnou. Za čtyři roky se změnily legislativní podmínky, tržní ceny bytů, trh s byty, podmínky odprodeje v okolních městech Neznám jediné město v republice, kde by se jednotlivé privatizační vlny od sebe nelišily cenou, případně dalšími podmínkami (slevy, půjčky, podílové vlastnictví atd.). Porovnali jsme návrhy tvorby nabídkové ceny s okolními městy (byty v panelových domech, I. kategorie, rozměr cca 60 m 2 ): Praha 7 a další (např. Praha 5) odhadní cena minus 30%. Louny (dále od Prahy, vyšší nezaměstnanost, nižší platy) byt 3+1 cca korun bez půjčky do Fondu oprav a beze slev. Kladno (větší město, blíže Praze, většinou horší technický stav domů města) cena za m 2 bytové jednotky vychází na Kč (pro srovnání Slaný I. a II. vlna cca 1500 Kč/m 2 ), bez půjčky do Fondu oprav, s jednorázovou slevou 30 tis. Kč pro občany nad 70 let věku a se změněnou pracovní schopností. Litoměřice (velikostí obdobné město, dobrá dostupnost do Prahy, obdobné problémy) odhadní cena násobená podle atraktivity lokality K=0,4 nebo 0,5 nebo 0,6 nebo 0,7 plus cena pozemku pod domem ve výši 150 Kč/m 2, žádná půjčka do Fondu oprav, rychlostní slevy 5 až 10 %. Rozhodnutí slánského zastupitelstva je tedy na spodním okraji cen bytů odprodávaných městy z výše uvedených příkladů.

7 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 7 E. KDO JE ČLENEM ZASTUPITELSTVA, RADY; JAK A PODLE ČEHO SE ŘÍDÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA; CO TO JE STŘET ZÁJMU U NĚKTERÝCH ZASTU- PITELŮ PŘI III. VLNĚ PRIVATIZACE Ve volebním období je 9 radních, zastupitelstvo je 27členné. Koaliční dohodu má 13 zastupitelů zvolených za ODS, 4 za nezávislé kandidáty a KDU-ČSL a 2 za nezávislé kandidáty a US-DEU. V opozici je 5 zastupitelů za KSČM a 3 za ČSSD. Členy rady jsou starosta (ODS) a oba místostarostové (1. místostarosta J. Hložek kandidoval jako bezpartijní za US-DEU, druhý místostarosta P. Bartoníček jako bezpartijní za ODS) a dalších 6 radních (3 za ODS, 1 bezpartijní za ODS, 1 za KDU- -ČSL a 1 nezávislý na kandidátce NK a KDU-ČSL). Podle zákona o obcích program zastupitelstva stanovuje rada. Zastupitelstvo je vrcholným politickým orgánem města. V podstatě mu je podřízena rada i starosta. Zastupitelstvo se řídí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a z něho vyplývajícího jednacího řádu (ten si zastupitelé odsouhlasili na svém prvním zasedání). 83 tohoto zákona stanovuje: Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, střet zájmů u některých zastupitelů (včetně pana Dušáka) byl jednoznačně dán. Buď by byli zvýhodněni (odprodej pouze za 40 % ceny odhadní), nebo (dle jiných argumentů) poškozeni (odprodej až za 40 % ceny odhadní). Střet zájmů jsem nalezl u pánů Jiskry a Šimáka (oba nezávislí za KDU-ČSL), Dušáka (za ČSSD), Šmehlíka (za KSČM) a Štěpánka (ODS). Přečtete-li si pozorně, co říká zákon, měli se zastupitelé přihlásit sami. Neučinili tak, proto jsem byl nucen na tuto skutečnost upozornit sám. Zastupitelstvo hlasovalo a umožnilo všem přítomným ve střetu zájmů jednat a hlasovat. (Pánové Šmehlík a Štěpánek nebyli přítomni.) F. KOLIK MĚSTO SLANÝ OBDRŽELO PENĚZ Z PŘEDCHOZÍCH PRIVATIZAČNÍCH VLN A JAK DOSUD POUŽILO ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY, TJ. FOND BYDLENÍ Fond bydlení byl vytvořen v roce 2000 jako fond naplňovaný penězi z privatizace. O způsobu použití peněz z Fondu bydlení rozhoduje jen a jen zastupitelstvo města. Několik příkladů stavu účtu k 18. květnu 2004: hrubý výnos z I. a II. vlny (respektive 4. a 5.) privatizace = Kč čistý výnos z téhož (po odečtení půjček a slev) = Kč do Fondu oprav vyplatilo město Společenstvím vlastníků Kč na slevách město vyplatilo Kč náklady spojené s privatizací a vedením účtu za čtyři roky (mandátní smlouva s realitní kanceláří, daně, poplatky bankám, vrácení kaucí, právní služby) = Kč výstavba bytů (kasárna, zateplení, opravy, půdní vestavby, nové byty) = Kč výstavba Městského centra Grand (vydražení, rekonstrukce) = Kč ve Fondu je ,53 Kč (k ) K uvedenému problému mohu ještě uvést mnoho dalších argumentů. Například záchrana Grandu se stala jednoznačnou prioritou tohoto i předchozího zastupitelstva. I v Grandu mají v dalších etapách vzniknout malometrážní byty. Jen náklady na ostrahu areálu po bezplatném převodu kasáren na město se od června 2001 dosud vyšplhaly na ,70 Kč. A tak dále. A tak podobně. Co napsat závěrem? Chápu vyvolané emoce. Vždyť jde o peníze. Vnímám ale, že emoce byly vyvolány na základě nesprávných a někdy zavádějících údajů od zastupitele ve střetu zájmu. Zda je v emocích politický podtext (a některé příspěvky k tomuto závěru mohou vést), nechám na posouzení každého. Stále platí nepsaný zákon nabídky a poptávky. Žádný stávající nájemník nemá povinnost byt koupit. Rozhodnutí, zda zůstane v pronájemním vztahu, nebo se stane vlastníkem, je čistě jen na něm. Nikdo nájemníky ke koupi nebude a ani nemůže nijak nutit. Ivo Rubík, starosta Významná logistická společnost se sídlem Praha 6, ul. U Prioru přijme pro svůj nový sklad do HPP šikovné ženy a muže na pozici: Skladník Praxe ve skladu a VZV výhodou. Administrativní pracovnice Praxe v administrativě a znalost PC podmínkou Směnný provoz Nástup Dobré mzdové podmínky. Volejte: paní Malá, 777/615715

8 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 8 Vinařství na Slánsku Vinařství má u nás dlouhou tradici a zřejmě souvisí s rozšířením křesťanství, které ke svým bohoslužebným úkonům víno potřebovalo. Z velkomoravského centra v Mikulčicích známe pecičky z vinné révy, ze kterých větší část pochází z lesní plané odrůdy, menší část je již z odrůd pěstovaných. Zajímavý doklad z 10. století pochází z Pražského hradu, kde byly objeveny terásky považované za zbytky vinohradu. Máme ale i doklady písemné, jako je legenda o svatém Václavu (Crescente fide) sepsaná v Praze nebo v Řezně po roce 974. Ta popisuje, jak sv. Václav chodil v noci na vinici, odřezával hrozny a z nich pak sám lisoval a připravoval mešní víno. Lisování vína svatým Václavem se dokonce objevuje na minci denáru knížete Fridricha z let (obr. 1). Scény z této legendy byly později zobrazeny kolem roku 1340 ve Velislavově bibli nebo na nástěnných malbách na Karlštejně z doby kolem roku Tam také vidíme i vybavení tehdejšího vinařského hospodářství jako jsou sudy, putny, koše, vinné kádě a lisy. Vinařství dosáhlo u nás největšího rozkvětu za vlády Karla IV., kdy byly zavedeny nové druhy révy rakouské a burgundské a uplatněny lepší pěstitelské metody. Obr. 1 Vinice se zakládaly zpravidla na svazích obrácených k jihu. Proti splavování půdy se stavěly nízké terasy, které se u Slaného dochovaly až do nedávné doby na stráních směrem k Blahoticům. Bohužel tyto terasy byly v sedmdesátých letech minulého století zničeny, takže při průtrži mračen byla blahotická silnice několikrát zanesena bahnem. Vinice se rozkládala i na jižní straně Slánské hory, kde se terasy, dnes ovšem značně zarostlé, dosud zachovaly. Vinici na Slánské hoře můžeme ve zjednodušené podobě vidět na Hoefnagelově rytině z konce 16. století (obr. 2). V té době podle historika Josefa Laciny ve Obr. 2 Slaném působilo osmnáct vinařů (pro srovnání v téže době pracovalo ve Slaném mimo dalších řemeslníků osmadvacet bečvářů, pětadvacet kolářů, dvaatřicet soukeníků, koželuhů a hrnčířů). Kořeny slánského vinařství jsou však starší. Písemné prameny uvádějí, že slánskému proboštství a kostelu sv. Gotharda již v roce 1277 patřil výnos vinice v Ovčářích. Ze zpráv z počátku 14. století se dovídáme, že kostelu sv. Gotharda patřily i vinice na Slánské hoře a na Těhuli. Patrně v téže době byl u Ovčár postaven kostelík zasvěcený patronu vinařů a rybářů sv. Václavu. Ve třicátých letech 19. století byl v souvislosti se stavbou silnice k Velvarům přemístěn k ohradní hřbitovní zdi starobylý sloup vinařů a rybářů (obr. 3), který se Obr. 3 však do dnešních dnů nedochoval. Fotografie Františka Durasa však umožnila sochaři Václavu Nejtkovi vytvořit kopii, která od čtyřicátých let minulého století stojí při cestě za slánskými hřbitovy. Slánský archivář Jindřich Hulinský píše, že v 16. století bylo ve Slaném 18 vinařů, 14 knapů (stálých dělníků na vinicích) a 8 šrotýřů (zkoušečů vína). Ve Slaném a okolí se také uvádějí vinné lisy ( presy ), známé jsou i sklepy ( lochy ), z nichž některé se v neporušeném stavu dochovaly do dnešních dnů. Vinice v okolí města byla pojmenována zpravidla podle majitelů patřila sem vinice Alešovská, Hromádkovská, Vepřkova a řada dalších. Mezi horlivé vinaře patřil slánský měšťan Hynek Branovský, pohřbený v roce 1561 (Ferdinand Velc uvádí rok úmrtí 1551) v ovčárském kostelíku. Na opukové náhrobní desce je kromě nápisu vytesán věnec, uvnitř kterého je paže držící větev révy se dvěma listy a dvěma hrozny (obr. 4). Označení vinice se mohlo také vztahovat k určitému místu např. na Golgotě (v místech dnešního kláštera a jeho zahrady) nebo na Těhuli, psalo se i o vinici panské, obecní nebo zádušní. Ještě v roce

9 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana bylo ve Slaném 53 vinic (5 hraběcích martinických a 48 sousedských ). Jen ze sousedských vinic bylo ve dvanácti presech vylisováno 59 sudů bílého a 172 sudů červeného vína, což představovalo více než tisíc hektolitrů. Úpadek a posléze zánik slánského vinařství nastal po třicetileté válce. Kromě vzácně zachovaných zbytků viničných teras nám bývalou slávu vinařství dnes připomínají jen místní pojmenování, jako je např. poloha Na vinici u Želenic, Vinopalna (dnes Smetanovo Cestou V. B. Třebízského Obr. 4 Letos si připomínáme 120. výročí úmrtí českého spisovatele Václava Beneše Třebízského. A jak jinak lépe uctít jeho dílo nežli vzpomínkou na jeho sice krátký, ale plodný život. Při této příležitosti jsme se tedy 24. dubna 2004 sešli v prostorách bývalé piaristické koleje ve Slaném, kde odbor kultury Městského úřadu Slaný ve spolupráci s Vlastivědným muzeem připravil v areálu expozice muzea výstavu, která v širokém rozsahu obsáhla nejenom tvorbu, ale i životní cestu Václava Beneše. Pod doškovými střechami její výstižný název nás uvedl do období let Po slavnostním zahájení si návštěvníci mohli prohlédnout, kromě míst Václavu Benešovi blízkých, zdokumentovaných fotografiemi laděnými do zemitě-hnědého tónu, také ukázky jeho knih, mezi které patří především Pomněnky s vroucí Modlitbou za vlast. Prostřednictvím vystavených dopisů je nám také umožněno úzce nahlédnout do Benešovy soukromé korespondence, vyznačující se úhledným rukopisem a citlivým slohem. Výstavu je možné zhlédnout do 19. prosince tohoto roku. Ale abychom nezůstali pouze u odkazů prezentovaných nám touto expozicí, vydali jsme se Po stopách Václava Beneše Třebízského do jeho rodiště malebné středočeské vesničky do Třebíze. Naše putování bylo zaměřeno nejenom na cestu, kterou kdysi malý žáček primy chodíval ze slánské piaristické koleje domů, ale i na obce, o jejichž dějiny se Václav Beneš zajímal a o kterých se dočteme v jeho literárním díle. Blíže jsme se tak seznámili s historií Lidic u Slaného (někdy též chybně nazývaných Lidický dvůr), Královic a Neprobylic kde jsme se mimo jiné mohli, snad i s mírnou nostalgií, zaposlouchat do hlasu neprobylických zvonů Za dalším pozastavením v Kvílicích nás už čekal cíl naší cesty. Celé putování bylo obohaceno fundovaným výkladem PhDr. Václava Mouchy z Archeologického ústavu AV ČR a profesora Antonína Leopolda. Třebíz nás však přivítala, snad i symbolicky, několikaminutovým krupobitím, které nejenom všechny pěšky příchozí, ale i ostatní návštěvníky Třebíze, (kteří měli možnost při této příležitosti do obce zavítat zvláštním autobusem) neomylně náměstí) v Slaném nebo název obce Vinařic. Podle historické zprávy mělo být poslední slánské víno vypito při svatbě dcery slánského lékaře Petra Radnického v roce Za zmínku stojí pokus obnovit slánské vinařství v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy se vinná réva odvážela ke zpracování do Mělníka; toto slánské víno se pak krátkou dobu prodávalo v sídle tehdejších Státních statků v budově hotelu Pošta na náměstí. Zdá se však, že slánskému vinařství se přece jenom blýská na lepší časy. Nadějí jsou nové vinice u Kvíce, založené rodinnou firmou Vinařství Petr Rychtařík (Slaný-Kvíc) a v Ovčárech, založené firmou Zahradnické centrum Slaný-Blahotice, Ing. Jan Matoušek. Ivana Hušáková nasměrovalo do místního společenského sálu. Příjemné teplo, praskání v kamnech, horký čaj a něco malého dobrého zde pak vytvořilo spolu s vyprávěním kronikářů Jaroslava Sojky a Václava Šedivého zajímavou atmosféru. Ve 14 hodin pak v kapli sv. Martina zazněl zpěv slánských bosých karmelitánů předcházející mši svaté, kterou sloužil P. Petr Blecha OCD. A jaképak by to bylo putování Po stopách Václava Beneše Třebízského, kdybychom nenahlédli do jeho rodného domu, významně dotvářejícího malebný celek třebízské návsi. Roku 1904 zde bylo Jindřichem Šimonem Baarem zřízeno muzeum připomínající slavného rodáka, na tuto tradici posléze navázalo Národopisné muzeum Slánska ukázka lidové architektury kraje, které bylo slavnostně otevřeno v květnu A právě jeho prohlídkou, spolu se zastavením a položením květin u pomníku Václava Beneše Třebízského, jsme první vzpomínkovou akci zakončili. Ku příležitosti 120. výročí úmrtí Václava Beneše českého spisovatele, historického povídkáře a skromného vesnického kaplana ( ) se dne 26. června 2004 uskuteční Národní pouť na pražský Vyšehrad, kde bude od 9 hodin sloužena mše svatá hlavní celebrant emeritní biskup Mons. Jaroslav Škarvada. Ze Slaného bude vypraven autobus, vzhledem k omezenému počtu míst je rezervace nezbytná bližší informace: Vlastivědné muzeum Slaný, Božena Franková, telefon: Jana Mašková, odbor kultury Zastávka u zvonice v Neprobylicích (P. Vychodil)

10 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 10 Vzácný astronomický úkaz přechod Venuše přes sluneční kotouč Svatojánská noc na Hájích Čtyřiadvacátý červen je podle křesťanského kalendáře dnem narození Jana Křtitele, jednoho z nejvýznamnějších světců. Tento den je přímo stvořený k čarování. Podle ověřené zprávy mají letos všechny čarodějnice a strašidla sraz na hřišti 1. základní školy Na Hájích ve Slaném. Kouzla, čáry, rej čarodějnic a strašidel kolem hořící vatry bude doplněn zábavným programem, ve kterém osvětlíme něco málo z historie oslav letního slunovratu, žáci předvedou svá vystoupení a připraví výstavku školních prací. O svatojánskou noc rozkvétá zlaté kapradí, otevírají se skryté poklady a rostliny získávají léčivou moc. Jak nám prozradily čarodějnice, letos rostou nejléčivější byliny na zahradě 1. základní školy. Proč? Protože o ně s láskou pečují žáci této školy. A nemají to vůbec jednoduché. Podzimní zahradní slavností započala rekonstrukce této zahrady. Sponzoři navezli novou zeminu a žáci se svými učiteli shrabali staré listí, odplevelili pozemek a zbavili jej odpadků, které se na něm nahromadily během let. Na dvou velkých záhonech již pěstují luskoviny, ředkev i byliny. Existují astronomické úkazy, které můžeme spatřit jednou za několik roků. Mezi ně patří například zatmění Slunce. Jsou ovšem ještě vzácnější úkazy, které nastávají jednou za několik desetiletí. Jedná se například o déšť meteorů nebo o výjimečně jasnou kometu. A jsou také nebeské úkazy, které nespatřil ani jeden člověk, který dnes žije na naší planetě. Jedno takové vzácné představení přitom proběhne v úterý 8. června dopoledne. Z Evropy, Afriky a Asie bude tento den po šest hodin pozorovatelný přechod planety Venuše přes sluneční kotouč. Úkaz, který se naposledy uskutečnil v roce 1882, tedy před 122 roky. Co nás v úterý 8. června 2004 čeká? Celý průběh přechodu Venuše přes sluneční kotouč potrvá přes pět a půl hodiny, to nejzajímavější se ale odehraje v prvních a posledních dvaceti minutách. Venuše se objeví u spodního okraje Slunce v 7 hodin 19 minut a 40 sekund středoevropského letního času. V dalekohledu s dostatečným zvětšením (a s patřičným filtrem) uvidíte světlý prstýnek kolem celého temného kotoučku planety, tedy sluneční světlo rozptýlené v atmosféře planety Venuše. Před Slunce Venuše zcela vstoupí kolem 7 hodin a 39 minut. Právě v těchto chvílích přitom dostaneme šanci zahlédnout efekt černé kapky, tedy jev, který sužoval dávné lovce délkové míry, astronomické jednotky. Temný kotouček sice bude už zcela na světlém disku, směrem k okraji však od něj bude vybíhat jakási tmavá spojnice. Jedná se o kombinaci neklidu zemské atmosféry a ohybových jevů v dalekohledu. V průběhu několika hodin bude dále Venuše putovat směrem doprava po slunečním disku. Největší fáze přechodu bude kolem půl jedenácté a po celou dobu bude patrná jako nepřehlédnutelná temná tečka. Ve 13 hodin 3 minuty se Venuše opět přiblíží ke slunečnímu okraji. Nejdříve nám předvede efekt černé kapky, pak se rozzáří atmosféra planety a po dvaceti minutách se Venuše ztratí na sluncem přezářené denní obloze. To bude kolem 13 hodin 23 minut. Ve velkých dalekohledech by však mohla být pozorovatelná i nadále Příště se nám Venuše před sluneční kotouč vrátí 6. června 2012 a pak až v prosinci Na závěr si snad jen přejme, aby se počasí na Medarda opravdu vydařilo. Městská hvězdárna bude otevřena v den úkazu v úterý 8. června od 7 do hodin. Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna ve Slaném Tím, že se děti podílejí na rekonstrukci zahrady a vidí, jaké úsilí obnáší zvelebení každého kousku země, získávají ke škole úplně jiný vztah. Výuka se posouvá z teoretické roviny do praxe, dochází k prolínání různých předmětů. Některé děti se prvně ve svém životě seznamují s některým nářadím a zúrodňováním půdy. Zejména žáci, kteří nevykazují příliš dobré studijní výsledky, pracují na zahradě s velkým nasazením. Neformální setkání dětí, rodičů, zástupců slánských škol, školských zařízení, zástupců města, sponzorů a dalších významných hostů by mělo sloužit k tomu, aby se všichni dobře pobavili, pohovořili o budoucích záměrech školy, jejích úspěších i problémech v poněkud jiné rovině, než nabízejí klasická jednání. A protože se Letní zahradní slavnost plánuje právě o svatojánskou noc, všichni věříme, že se nám podaří v příjemné atmosféře teplé letní noci vyčarovat hezké vztahy pro další spolupráci. Budou-li se kouzla dařit, je možné, že se podaří získat to nejcennější pro zahradu vodu. Vlastní studnu pro užitkovou vodu na zalévání škola nemá, a kdo ví, co všechno se během kouzelné noci může přihodit Ing. Věra Bělochová Aktuální číslo Slánské radnice, jakožto i čísla starší naleznete také na internetové adrese

11 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 11 Regionální soutěž českých vín Slaný 18. května 2004 Celkem bylo do soutěže přihlášeno 107 vzorků tichých vín, z toho 67 bílých vín, 4 růžová vína, 36 červených vín. Celkem bylo uděleno 19 zlatých medailí, 16 za bílá vína, 3 za červená vína. Champion bílých vín: Rulandské bílé výběr z hroznů 2003, Žernosecké zámecké vinařství. Champion červených vín: Svatovavřinecké barrique pozdní sběr, Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem. Hodnocení proběhlo 100 bodovým systémem OIV dne v Integrované střední škole ve Slaném. Výstava proběhne ve dnech od 14 do 20 hodin a od 10 do 14 hodin v Městském centru Grand ve Slaném. Slavnostní vyhodnocení pro vystavovatele a pozvané hosty proběhne dne od 12 do 14 hodin v Městském centru Grand. Ing. Jan Matoušek, Slaný-Blahotice, předseda soutěže Křižáci ze Slaného i Prahy děkují SOU strojírenskému ve Slaném a Ostrovu DDM za laskavou podporu. (J. J.) Z Husitských slavností (J. J.) Znáte své město? soutěž pro všechny věkové kategorie S bojovými výkřiky jsme se probojovali přes Husitské slavnosti, ale nikdo z Vás se neprobojoval ke správným odpovědím na zadané otázky z minulého zadání. Možná, že otázky byly těžké, ale i přesto s radostí a s úsměvem jsem pro Vás připravila další zajímavé otázky z jiné oblasti. Těšíme se na Vaší soutěživost a milé odpovědi. Odpovědi z minulého čísla budou uvedeny v příštím čísle Slánské radnice. Jaroslava Prošková A tady jsou nové zajímavé soutěžní otázky na téma Znáte své město : 1. Vyjmenuj nejméně 10 zvonic našeho kraje (Slánsko). 2. Jak se jmenuje pilíř se sochou z roku 1697, který byl nalezen na Pražském předměstí, a kam byl z důvodu stavby silnic přemístěn? Odpovědi můžete zasílat em na adresu: poštou na adresu Městský úřad Slaný, Velvarská 136, Slaný, sekretariát starosty města nebo ve vestibulu MěÚ Slaný bude umístěna schránka, kam budete mít možnost vhodit své odpovědi. Nezapomeňte ke svým správným odpovědím uvést své jméno, adresu, příp. telefon. číslo, nebo ovou adresu a věk. Uzávěrka odevzdání odpovědí bude vždy do 15. dne v příslušném měsíci. I. H.

12 Slánská radnice Číslo 6 / Ročník VII. Strana 12 Výpis z činnosti městské policie od do zjistil operační MP kamerovým systémem ženu, která rozkopávala reklamní cedule v Husově ulici. Přivolaná hlídka ženu zadržela a po zjištění totožnosti a sepsání zápisu o podaném vysvětlení pachatelce udělila blokovou pokutu zadrželi strážníci muže, který z rozbité výlohy u Bati odcizil vystavený batoh. Vzhledem k tomu, že rusky mluvící muž u sebe neměl doklad totožnosti, byl na místě předán Policii ČR byl kamerovým systémem zjištěn pokus o vloupání do vozidla. Přivolaná hlídka zadržela dva podezřelé muže, kteří se snažili ujet, a vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu tyto předala na místě Policii ČR se na žádost občana pokoušela hlídka vyřešit rušení nočního klidu z bytu v Bezručově ulici, odkud se po dvaadvacáté hodině oz ývala hlasitá hudba a hluk. Jelikož pachatelé odmítli hlídce otevřít a případ řešit, byl přestupek předán Přestupkové komisi MěÚ požádal o pomoc hlídku občan, který uvedl, že jeho syn nechtěně zakopl míč do otevřené garáže jiného občana a ten mu míč nechce vydat. Vzhledem k tomu, že ani hlídce po poučení o protiprávním jednání majitele garáže tento míč nevydal, předali případ strážníci Přestupkové komisi MěÚ provedli strážníci spolu s pracovníky firmy RDK kontrolu ubytovny Mexiko. Při kontrole byl zadržen a předán Jasná kometa na večerní obloze Tým NEAT (Near Earth Asteroid Tracking) se, jak vidíme v jeho názvu, zaměřuje především na blízkozemní planetky, podobně jako naše observatoř na Kleti. Při takovéto práci se vám do zorného pole sem tam vloudí i nějaká ta kometa, takže ani C/2001 Q4 nebyla první objevenou kometou tohoto týmu. Stačí zapátrat nějaký ten rok nazpět, kdy byla vidět vcelku zajímavá a jasná kometa C/2002 V1 (NEAT). Policii ČR muž z České Lípy, který se nacházel na seznamu osob hledaných policií zjistila hlídka při řešení přestupku proti občanskému soužití, že pachatel se nalézá na seznamu osob hledaných policií. Muže strážníci zadrželi a předali Policii ČR v hodin z jistil operační kamerovým systémem osobu, která vlezla do odstaveného osobního vagónu na nádraží. Toulenem z fetovaného mladíka musela přivolaná hlídka z vagónu vyvést pomocí donucovacích prostředků. Na možnost vymáhání mladíkem způsobené škody na zařízení vagónu byly upozorněny odpovědné orgány ČD zadrželi strážníci v hod v ulici Na Chmelnici 4 osoby, které se ze zahrady rodinného domku snažily odcizit železný materiál. Po marném pokusu o útěk, byly hlídkou ztotožněny tři ženy a jeden muž, všichni ze Slaného. Na místě byla všem udělena bloková pokuta a materiál vrácen zpět majiteli při kontrole totožnosti muže, který si u čerpací stanice natankoval do sudu asi 60 l nafty a neměl na zaplacení, z jistila hlídka, že se jedná o osobu v pátrání. Na místo byla okamžitě přivolána hlídka Policie ČR, které strážníci muže předali odchytila hlídka v ulici Wilsonova psa, NO, stáří asi 7 let, bez obojku. Pes byl umístěn do útulku. Pavel Štěpánek, velitel městské policie mag, takže uvidíme. Každopádně by tato kometa měla být pozorovatelná okem poblíž souhvězdí Velkého vozu až do prvních červnových dnů. Poté zůstane zajímavým objektem pro dalekohledy a triedrem bude dostupná asi do poloviny července přímo poblíž zadních kol Velkého vozu. (J. T.) Kometární úlovek z roku 2001 se po propočtech dráhy jevil od počátku jako velmi zajímavá kometa. Byla aktivní už ve velké vzdálenosti od Slunce, a tak se očekával přílet velmi jasné komety v první polovině roku Pro pozorovatele na severní polokouli bude zajímavá tehdy, až se vyhoupne poprvé po setmění nad obzor, což by mohlo být zhruba 5. května za soumraku. Lépe by pak měla být vidět po květnu Jasnost komety se očekávala kolem 1 mag v maximu, ale novější odhady dávají spíše hodnotu nižší, možná tři Hledací mapka pro kometu (Observatory Kleť)

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Oznámení o zahájení zadávacího řízení a ZADAVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění znaleckých posudků s názvem Název zadavatele: Město Semily

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení

Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení MĚSTO VELKÝ ŠENOV Zásady pro prodej domů se stavebními parcelami a bytů z majetku města Velký Šenov Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení 1) Město Velký Šenov upřednostňuje prodej domů jako celku. 2) Předmětem

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 38 konané dne 23. 4. 2012 Usnesení č. 130/12 RM Zastupitelstvu města Brtnice schválit směnu části pozemku v k.ú. Střížov p.č. 595/14 zahrada, o výměře 43 m 2,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více