Setkání s představiteli obcí, měst, krajů a zástupců státní správy ve vodním hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání s představiteli obcí, měst, krajů a zástupců státní správy ve vodním hospodářství"

Transkript

1 Setkání s představiteli obcí, měst, krajů a zástupců státní správy ve vodním hospodářství Ing. Jiří Nedoma generální ředitel Česká Lípa, 11. března 2015 Spravované území území o celkové rozloze větší než 9500 km 2 5 krajů 33 obcí s rozšířenou působností přes 1700 tis. obyvatel 1

2 Organizační členění Ředitelství podniku se sídlem v Chomutov ě útvar generálního ředitele úsek technicko-provozního ředitele úsek ekonomického a správního ředitele úsek investičního ředitele závodterezín závod Karlovy Vary závod Chomutov provoz Terezín provoz Karlovy Vary provoz Chomutov provoz Žatec provoz Cheb provoz Teplice provoz Česká Lípa Organizační členění Ředitelstv í státního podniku se sídlem v Chomutov ě Bezručova 4219 Chomutov tel.: Vodohospodářský dispečink: , Záv od Karlov y Vary Horova 12 Karlovy Vary tel.:

3 Organizační členění Ředitelstv í státního podniku se sídlem v Chomutov ě Bezručova 4219 Chomutov tel.: Vodohospodářský dispečink: , Záv od Chomutov Spořická 4949 Chomutov tel.: Organizační členění Ředitelstv í státního podniku se sídlem v Chomutov ě Bezručova 4219 Chomutov tel.: Vodohospodářský dispečink: , Záv od Terezín Pražská 319 Terezín tel.:

4 Management podniku Ing. Jindřich Břečka technicko-provozní ředitel Ing. Vlastimil Hasík investiční ředitel Ing. Jiří Nedoma generální ředitel Ing. Jaroslav Šebesta ekonomický a správní ředitel Ing. Petr Vít ředitel závodu Chomutov Ing. Pavel Eger ředitel závodu Terezín Ing. Martin Zoul ředitel závodu Karlovy Vary Důležité kontakty v edoucí útvaru generálního ředitele Ing. Dana Křivánková poh.cz tiskov ý mluvčí Ing. Jan Svejkovský

5 Hlavní poslání podniku v ýkon f unkce správce povodí, správce významných a určených drobných v odních toků prov oz v odohospodářského dispečinku prov oz a údržba v odních děl v e vlastnictví státu hospodaření s v odami ochrana před pov odněmi péče o jakost v ody rev italizace říčních systémů v y užití vodní energie v odohospodářské plánování Správa vodních toků a vodních děl 5

6 Správa vodních toků a vodních děl Správ a Jednotka Stav Délka vodních toků celkem km 6 463,1 Délka významných vodních toků km 4 508,6 z toho délka upravených vodních toků km 1 481,8 Délka vodních toků dle 48 odst.4 Vodního zákona km 1 954,5 Délka umělých kanálů a přivaděčů km 183,1 Čerpací a přečerpávací stanice počet 7 Jezy celkem počet 42 Velké vodní nádrže počet 22 Celkový objem nádrží tis. m Ostatní vodní nádrže počet 57 Plocha stanovených záplavových území při Q 100 km 2 267,3 Majetek ve správě Povodí Ohře, státní podnik, spravuje majetek státu v celkové hodnotě mil. Kč, z toho dlouhodobý majetek činí mil. Kč Správa Hodnota (mil. Kč) Pozemky 445 Budovy 526 Nádrže Úpravy vodních toků Ostatní stavby Technologie na VD a MVE 604 Dopravní a mechanizační prostředky 205 Nedokončený majetek 121 Ostatní dlouhodobý majetek 345 Celkem dlouhodobý majetek

7 Odběry povrchové vody Tržby za odběry povrchové vody jsou jedním z významných zdrojů financování činností Povodí Ohře, státní podnik. V roce 2014 činila cena pov rchov é vody 4,34 Kč/m 3. V roce 2015 činí cena pov rchov é vody 4,54 Kč/m 3. Vývoj placených odběrů povrchové vody v letech Stav odběrů povrchové vody v r Odběr vody Množství odebrané vody v r (tis.m 3 ) Celkem z toho Podkrušnohorský přivaděč Průmyslový vodovod Nechranice Energetika Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů je druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů pro financování činnosti Povodí Ohře, státní podnik. Povodí Ohře, státní podnik provozuje 21 malých vodních elektráren a 5 fotovoltaických elektráren. Roční výroba elektrické energie 7

8 Opravy a údržba dlouhodobého majetku Opravy a údržba na vodních tocích a na vodních dílech jsou vždy prováděny s ohledem na optimální využití prostředků Povodí Ohře, státní podnik. Opravy využíváme především v intravilánech měst a obcí, kde místní podmínky nedovolují významnější technickou změnu opevnění koryt vodních toků a tím zlepšení stavu jejich hydromorfologie při zachování či posílení ochranné funkce. Opravy provádíme většinou dodavatelsky. Při údržbě především využíváme vlastní zaměstnance a technické prostředky. Přehled nákladů péče o dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč ,1 277,5 287,4 265,8 262,5 206,7 196,5 209,7 156,4 149, ,9 90,5 99,9 97, investice opravy údržba Inform ování veřejnosti 8

9 Informování veřejnosti aktuální informace o hydrologické situaci v povodí, tiskové zprávy, informace o akcích podniku pořádaných pro veřejnost, informace o procesu plánování v oblasti vod, Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe, informace pro žadatele o vyjádření, informace pro uživatele vody k ISPOP, výsledky vodohospodářské bilance, mapa čistoty vod, informace o záplavových územích vodních toků, výroční zprávy, informace o významných stavbách PPO, vodních dílech, nabídky služeb (úřední měření, služby vodohospodářské laboratoře) a mnoho dalších zajímavostí Informování veřejnosti Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost jsou pořádány již tradičně v roce 2014 se uskutečnily den otevřených dveří u příležitosti oslav 110 let uvedení do provozu VD Kamenička den otevřených dveří na VD Skalka, VD Stanovice, VD Janov (100 let) a PPO Terezín u příležitosti již 9. ročníku Dne Ohře v Kynšperku n. O. také na VD Horka 9

10 Monitoring stavů a průtoků, Vodohospodářský dispečink Monitoring stavů a průtoků Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, státní podnik, provozuje vlastní automatickou monitorovací síť, která aktuálně zahrnuje: 143 automatických monitorovacích stanic na vodních tocích 31 automatických monitorovacích stanic na vodních dílech 47 automatických srážkoměrných stanic 10

11 Vodohospodářský dispečink zabezpečuje podmínky pro zásobování obyvatelstva vodou řídí dodávku vody průmyslu a zemědělství zajišťuje minimální hygienické průtoky pod vodními díly chrání území a objekty před účinky velkých vod zajišťuje hlásnou a předpovědní povodňovou službu provozuje systém včasného varování prostřednictvím sms řeší ekologické havárie, zimní režimy toků vytváří podmínky pro chov a reprodukci živočichů a rekreaci Monitorovací systém VHD 2000 data z 286ti měřících stanic každých 10 minut zajišťuje automatické měření 11

12 Monitoring jakosti povrchových vod Monitoring jakosti povrchových vod Povodí Ohře, státní podnik využívá pro monitoring jakosti povrchových vod celkem 396 profilů. v roce 2014 aktivních 237 profilů z toho 25 profilů monitoringu jakosti vod ve vodárenských nádržích roční náklady na monitoring cca 27 mil. Kč 12

13 Monitoring jakosti povrchových vod Monitoring jakosti povrchových vod podpora procesu plánování v oblasti vod k vyhodnocení stavu vodních útvarů chemické a biologické ukazatele nyní na nových vodních útvarech Radiační monitoring Monitoring podle Nitrátové směrnice Monitoring podle Rybí směrnice Monitoring Chráněných území Vodohospodářské laboratoře Odbor vodohospodářských laboratoří, Novosedlická 758, Teplice Autorizace osvědčení o akreditaci povolení k měření a hodnocení radionuklidů ve vodě SÚJB Metody a postupy vycházejí z norem ČSN Systém kontroly kvality v souladu s normou ČSN EN ISO Subdodavatelé osvědčení o akreditaci osvědčení o správné činnosti laboratoře 13

14 Mapa čistoty vod Správa povodí, Vodohospodářská bilance, Hraniční vodní toky přeshraniční spolupráce 14

15 Správa povodí Správa povodí se neomezuje pouze na správu vodních toků a vodních děl, ale představuje odbornou a ucelenou péči o vody ve spravovaném povodí. K činnostem spjatým se správou povodí patří např.: vyjadřovací, posudková a poradenská činnost, kontrolní činnosti (hospodaření v ochranných pásmech VZ, odběrů..), sestavení vodohospodářská bilance, vedení vodohospodářské evidence, správa hraničních vodních toků přeshraniční spolupráce, zpracovávání a poskytování podkladů pro územní plánování, zpracovávání podkladů pro statistické účely, zpracovávání podkladů pro Zprávy o stavu vodního hospodářství, spolupráce na odběrech povrchové vody apod. Vodohospodářská bilance Povodí Ohře, státní podnik ze zákona zpracovává bilanci povrchových a podzemních vod. Povrchové vody BÍLINA- profil ov liv něnív odního tok u Bílina podélný profil ovlivnění v roce 2009 vodního 1,5 toku 1,2 Podzemní vody 0,9 0,6 0,3 Zm ěna p růt oku v m 3 /s 0,0 80, 0 70,0 60,0 50,0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0, 0-0, 3 Zm ěna průtoku vli vem uží vání vody ř íční km - 0, 6 Hospodaření na vodních dílech V D Březová 1, 8 1, 6 1, o bje m ( mil.m3) 1, 2 1 0, 8 0, 6 0, 4 0, hl adi na (m n.m. ) Bilanční vyhodnocení hydrogeologických rajónů 0 led en únor bř ezen dub en květ en čer ven čer venec srpe n zář í ř íj en l i stopa d prosin ec 40 0 obj em (mi l. m3) h lad ina ( m n. m.) 15

16 Hraniční vodní toky přeshraniční spolupráce spolupráce se SRN v rámci Smlouvy o spolupráci na HVT v oblasti vodního hospodářství (12/1995) společné státní hranice mají délku 811 km, z toho 290 km je tvořeno hraničními vodami rozděleny na saský a bavorský hraniční úsek Česko-německá komise pro hraniční vody (od roku 1998) Stálý výbor Sasko a Stálý výbor Bavorsko činnost je řízena Ministerstvem životního prostředí za spolupráce Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra, krajských úřadů, státních podniků Povodí a dalších organizací a orgánů, např. ČHMÚ, VÚV T.G.M. spravujeme 278 hraničních vodních toků v saském úseku státních hranic (zbývající 4 jsou ve správě Povodí Labe) naším partnerem při přímé spolupráci je Zemská správa přehrad Svobodného státu Sasko spravujeme 64 hraničních vodních toků v bavorském úseku státních hranic (ostatní jsou ve správě Povodí Vltavy) našimi partnery při přímé spolupráci jsou místně příslušné bavorské vodohospodářské úřady HVT č. S 131 Mohelnice 16

17 Plánování v oblasti vod Plány pro zvládání povodňových rizik Plánování v oblasti vod Rámcová směrnice o vodách 2000/60/ES Rámcová směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES vodní zákon Plány povodí Národní plány povodí (Labe, Odra, Dunaj) Plány pro zvládání povodňových rizik 10 plánů dílčích povodí 17

18 Plánování v oblasti vod Povodí Ohře, státní podnik ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady pořizuje Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe ( zveřejněn návrh pro období k připomínkám do , bude schvalován zastupitelstvy dotčených krajů v 12/2015). Spolupracujeme na pořízení Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (Mandava, Lužnička) a pořízení Národního plánu povodí Labe a Národního plánu povodí Odry. Plánování v oblasti vod Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe naplňuje požadavky RS 2000/60/ES, cílem je dosažení dobrého stavu vod aktualizaci stávajícího dosud platného Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe provádíme vlastními silami z vlastních zdrojů financujeme monitoring povrchových vod potřebný pro hodnocení stavu vod realizujeme opatření přijatá k dosažení dobrého stavu vod, jejichž jsme v Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe nositeli (revitalizace vodních toků, migrační prostupnost) nad rámec požadavků RS 2000/60/ES byla již do prvních plánů povodí pro období v ČR zařazena ochrana před povodněmi k navrženým a zrealizovaným protipovodňovým opatřením z Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe patří např. PPO Bohušovice, PPO Terezín, studie proveditelnosti Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi atd. 18

19 Plánování v oblasti vod Plány pro zvládání povodňových rizik naplňuje požadavky RS 2007/60/ES s cílem zvládání povodňových rizik pořizování Plánů pro zvládání povodňových rizik probíhá stejně jako pořizování ostatních Plánů povodí v šestiletých cyklech ( , , ) Plány pro zvládání povodňových rizik pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady a schvaluje je vláda Povodí Ohře, státní podnik je pořizovatelem: předběžného vymezení povodňových rizik a oblastí s významným povodňovým rizikem, map povodňového nebezpečí a map rizik dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem pro spravované území Zavádění opatření Plán pro zvládání povodňových rizik včetně programu opatření 2012 Předběžné vymezení povodňových rizik a oblastí s významným povodňovým rizikem Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem vč. návrhů cílů a opatření Plánování v oblasti vod Oblasti s významným povodňovým rizikem ve správě Povodí Ohře, státní podnik bylo vymezeno celkem 49 úseků vodních toků o celkové délce přes 367 km 19

20 Plánování v oblasti vod Oblasti s významným povodňovým rizikem závod Terezín Úsek Název toku Úsek Název toku POH-01 Ohře POH-39 Ploučnice POH-02 Ohře POH-40 Ploučnice POH-17 Chomutovka POH-41 Šporka POH-30 Blšanka POH-42 Svitavka POH-31 Blšanka POH-43 Šporka POH-32 Dolánecký p. POH-44 Kamenice POH-33 Liboc POH-45 Kamenice POH-34 Pšovka POH-46 Mandava POH-35 Jílovský p. POH-47 Mandava POH-36 Bělský p. POH-48 Vilémovský p. POH-37 Panenský p. POH-49 Liščí p. POH-38 Ploučnice vymezeno 23 úseků vodních toků o celkové délce přes 200 km Plánování v oblasti vod Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem - vypracovány pro každou oblast s významným povodňovým rizikem 20

21 Plánování v oblasti vod Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem vypracovány pro každou oblast s významným povodňovým rizikem shrnují výsledky předchozí mapování navrhují cíle a opatření potřebná k jejich dosažení jsou podkladem pro zpracování Plánů pro zvládání povodňových rizik Sucho 21

22 Sucho Česká republika je prameništěm dvou významných evropských veletoků Labe a Odry. Voda, kterou nezadržíme v nádržích a v krajině, odtéká z našeho území. Na území v naší správě se nacházejí dvě z meteorologicky nejsušších oblastí České republiky Žatecko a Lounsko. Prognózy klimatických scénářů se shodují v: pokračujícím nárůstu teplot, změn sezonního rozložení srážek, zvýšení četnosti výskytu extrémních jevů (přívalových srážek, povodní a období sucha). nutnost adaptace území a hospodářstv í ČR na tyto změny Sucho VD Přísečnice, listopad 2013 Sucho Povodí Ohře, státní podnik, se dlouhodobě zabývá problematikou zajištěnosti potřebných zdrojů vody. Pro území v naší správě byly vypracovány následující studie: Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v oblasti povodí Ohře a dolního Labe východní část, Povodí Ohře, státní podnik, VÚV T. G. Masaryka, v. v. i., VRV a.s., 02/2010 Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji, Karlovarský kraj, VÚV T. G. M., v.v.i., VRV, a.s. 04/2009 Z těchto studií v yplynuly problematické lokality, které byly prověřeny studií: Studie potřeb v ody pro pov odí v odních toků Blšanka a Liboc (VÚV TGM, 2009) Studií bylo nav rženo opatření v podobě v íceúčelové nádrže na Blšance, jejíž realizaci ov ěřujeme studií prov editelnosti (termín dokončení SP 06/2015) V dlouhodobém horizontu je nezbytná ochrana území z Generelu území chráněných pro akumulaci v od pro zajištění kvalitních zdrojů vod budoucím generacím. Na základě pokynu Ministerstv a zemědělstv í j e zadáno zpracování studie prov editelnosti a inv estičního záměru pro lokalitu Hlubocká pila. 22

23 Sucho Území chráněná pro akumulaci vod (Generel území chráněných pro akumulaci vod) Sucho 23

24 Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Povodí Ohře, státní podnik při ochraně před povodněmi vykonává povinnosti spojené se správou povodí, správou vodních toků a vlastníka vodních děl. K nejzákladnějším činnostem patří: pořizování studií záplavových území vykonávání hlásné a předpovědní povodňové služby ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem sledování a vyhodnocování hydrologické situace v povodí a podávání aktuálních informací povodňovým orgánům, řízení ovlivňování odtokových poměrů v rámci oblasti povodí manipulacemi na vodních dílech spolupráce s vlastníky vodních děl při oznamování nebezpečí zvláštní povodně, navrhování vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity povodňovým orgánům, poskytování odborné, technické a organizační podpory činnosti povodňových komisí krajů, koordinace provádění zabezpečovacích prací z hlediska odtokového režimu v rámci oblasti povodí zabezpečení dokumentování průběhu povodně v povodí odstraňování následků povodní provádění technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech, ke kterým máme právo hospodařit 24

25 Ochrana před povodněmi Záplavová území Povodí Ohře, státní podnik, má zpracované studie záplavových území pro více než 1586 km vodních toků (z toho záplavová území stanovena téměř na 1559 km vodních toků). Ochrana před povodněmi Možnosti ovlivnění povodňové vlny Hlav ní parametry ochranného účinku vodního díla Ochranný prostor nádrže Neškodný průtok Poloha na toku Povodeň Ohře Nechranice, červen

26 Ochrana před povodněmi Možnosti ovlivnění povodňové vlny Ochranný (retenční) prostor nádrže Ochrana před povodněmi Možnosti ovlivnění povodňové vlny Průtok Neškodný průtok je nejvyšší průtok na odtoku z vodního díla, který ještě nezpůsobí pov odňov é škody. Hodnota je stanovena v manipulačním řádu vodního díla a odvíjí se od míry protipov odňov é ochrany v toku pod vodním dílem. Čím nižší protipovodňová ochrana území pod VD, tím nižší neškodný průtok snížení ochranného účinku vodního díla, neboť dochází k většímu zadržování povodňové vlny od samého počátku a k rychlejšímu zaplnění ochranného prostoru v nádrži. Poloha vodního díla na toku Velikost pov odí ovlivněného vodním dílem má také vliv na ochranný efekt vodního díla pokud leží dílo níže po toku, má nad sebou větší část povodí toku a ovládá tak průtok z větší části povodí. Navíc dotokov á doba povodňové vlny do nádrže je delší a je možno lépe a přesněji odhadnout objem a kulminační průtok přicházející povodňové vlny a zpřesnit tak povodňovou manipulaci na vodním díle. 26

27 Náklady na opatření na ochranu před povodněmi 86 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) (1) Jednotlivé obce mohou činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území. Stát a kraje mohou na tato opatření přispět. Obce mohou požádat vlastníky pozemku, který je těmito opatřeními chráněn, o příspěvek na jejich výstavbu. (2) Právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi. (3) Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích hradí jejich správci. Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto vodních dílech. (4) Náklady na záchranné práce, kromě nákladů podle odstavce 2, hradí obce, kraje a stát v souladu s působnostmi v systému povodňové ochrany podle zvláštního předpisu. Výskyt povodní Pov odeň 06/2013 Ohře - Louny, kulminace 316 m3/s (Q 1 - Q 2 ) Labe - Mělník, kulminace 3640 m3/s (Q 50 ) 27

28 Výskyt povodní Výskyt povodní Povodňové zprávy zpracováváme pro každou povodeň veřejně dostupné na /povodnove_zpravy.htm 28

29 Ochrana životního prostředí Ochrana rostlin a živočichů zvláště chráněné druhy Bobr evropský druh silně ohrožený (VD Jesenice, jez Slapany, VD Všechlapy) Rak říční, rak bahenní kriticky ohrožený a ohrožený (VD Podhora, VD Křímov, VD Jirkov, VD Kamenička) Velevrub malířský, velevrub tupý, škeble rybničná zvláště chráněné druhy (VD Jesenice, VD Březová, VD Nechanice, jez Doksany) 29

30 Ochrana rostlin a živočichů zvláště chráněné druhy zákon č.114/1992 Sb. činnost musí být koordinována se zájmy ochrany přírody zajišťujeme výjimky z ochranných podmínek ZCHD pro manipulace, stavební činnost, transfery k druhům vyskytujícím se na našem území patří např. rak říční a bahenní, velevrub malířský a tupý, škeble rybničná, bobr evropský. Chráněné druhy výskyt na vodních dílech 30

31 Financov ání podniku, počet zaměstnanců Státní podnik Pov odí Ohře není, stejně jako ostatní podniky Povodí, financov án ze státního rozpočtu. 620 zaměstnanců ( cca 50% r. 1989) Základem celkového ročního příjmu podniku jsou zákonné platby ( 101, zák. 254/2001 Sb.) za odběr a dodáv ku pov rchov é v ody k úhradě správ y vodních toků a správ y pov odí ( asi 70 %) a tržby za elektrickou energii z vodních elektráren (až 25 %). Odběry pov rchov é v ody meziročně stále klesaj í a odběratelé odmítají přijmout tomu odpovídající zvýšení zákonné platby ( cena vody ), protože nejsou tuto skutečnost nuceni respektovat a znamená pro ně zvýšení nákladů. Náklady kalkulované ( Cenový věstníkem MF - věcně usměrňovaná cena) na správ u v odních toků a pov odí vztažené k výši odběru a dodávky povrchové vody j sou j iž několik let v yšší než dosažitelné příj my ze zákonné platby. (r = 4,61 Kč/m 3, r = 4,79 Kč/m 3. Odběry v r ve výši 118 mil. m 3 dotovány 72 mil. Kč z tržeb za el. energii, tj. dotace 0,61 Kč/m 3.). Bez výnosů z provozovaných vodních elektráren by příjmy ze zákonných plateb za odběr a dodávky povrchové vody nebyly dostatečné k zajištění činnosti státního podniku. Některé problémy současnosti i rizika budoucího v ýv oje Klesající odběry povrchové vody (cca 70% příjmu). Nejisté (kolísající) výkupní ceny elektrické z MVE (cca 25% příjmu). Rostoucí objem majetku financovaného z dotačních zdrojů bez možnosti tvorby odpisů a zajištění zdrojů financování péče a provozu. Dlouhodobá nevyjasněnost správcovství majetku hydrické rekultivace zbytkových jam po těžbě nerostů v severozápadních Čechách financovaného z dotačního zdroje bez dalších prostředků na provoz a péči. Snaha o převedení nových vodních děl jiných investorů (PPO, přeložky toků apod.) do správy Povodí Ohře s.p. bez zajištění zdrojů na provoz a údržbu. Dlouhodobě nevyřešený nesoulad legislativy (zákona o vodách a zákona o ochraně přírody a krajiny) a nepřiměřený jednostranný postup orgánů v oblasti ochrany životního prostředí. Rozsáhlá havarijní znečištění vod (automobily, produktovody, terorizmus apod.) Přírodní vlivy (povodně, sucho,...). 31

32 Vybrané dotazy Magistrát Města Děčín Městský úřad Osečná Městský úřad Benešov nad Ploučnicí Závěrečné shrnutí Státní podnik Pov odí Ohře: působí na území severozápadních Čech o rozloze téměř 10 tisíc km 2, spravuje téměř 6,5 tisíc km vodních toků, 22 v elkých vodních nádrží s celkovým objemem 530 mil. m 3, zaměstnává 620 zaměstnanců (50% oproti r. 1989) na 3 závodech se 7 provozními středisky, je podnikatelským subj ektem s podstatnou částí činnosti v e veřejném zájmu, je poskytov atelem odborné podpory orgánům státní správy a samosprávy i dalším subjektům v území své působnosti a informací veřejnosti (), není orgánem státní správ y a nevydává rozhodnutí, není financov án ze státního rozpočtu má zákonné příjmy k úhradě správy vodních toků a správy povodí, a to vztažené k výši odběrů PV, získává podstatnou část příj mů také z tržeb za el. energii z provozovaných zdrojů obnovitelné energie, v eškeré příj my v kládá zpět do sv é činnosti, žádné finanční prostředky nej sou v yv áděny mimo podnik. 32

33 Děkuji za pozornost. Pov odí Ohře, státní podnik, Bezručov a 4219, Chomutov 33

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Praha, srpen 2011 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Zadavatel: Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Osoby oprávn né jednat: ve v cech technických: eská geologická

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Í R O D O V D E C K Á F A K U L T A Ú E T N I C T V Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P E D M T U Úvod... 3 1. Význam

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Dokumentace oblastí s významným povod ovým rizikem v díl ím povodí Horní Odry

Dokumentace oblastí s významným povod ovým rizikem v díl ím povodí Horní Odry Dokumentace oblastí s významným povod ovým rizikem v díl ím povodí Horní Odry 2.8 Olše 10100039_2 (POD 9) km 6,200 25,800 Olše 10100039_3 (POD 10) km 34,800 47,900 ERVEN 2014 Dokumentace oblastí s významným

Více

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Pavel Dlouhý, JUDr.

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Euroregionu NISA. Poskytovatel :

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Euroregionu NISA. Poskytovatel : Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Euroregionu NISA. EVROPSKÁ UNIE P EKRA UJEME HRANICE Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ V ROCE 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ V ROCE 2010 ZELENÁ HORA stavební bytové dru stvo Brn nská 1146/30 591 01 ár nad Sázavou I O: 00 05 07 84 DI : CZ 00 05 07 84 Zápis dru stva v obchodním rejst íku je veden u Krajského soudu v Brn, oddíl Dr XXXIV,vlo

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN TECHNOLOGICKÁ FAKULTA. Spole nost a ivotní prost edí BAKALÁ SKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN TECHNOLOGICKÁ FAKULTA. Spole nost a ivotní prost edí BAKALÁ SKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN TECHNOLOGICKÁ FAKULTA Institut mezioborových studií Brno Spole nost a ivotní prost edí BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce: Mgr. Franti ek nitr Chramosta Vypracoval:

Více

Územní plán Habartov

Územní plán Habartov Územní plán Habartov Zm na. 1 Záznam o ú innosti Zm na. 1 Územního plánu Habartov Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo m sta Habartov Datum nabytí ú innosti: Oprávn ná ú ední osoba po

Více

Strategický plán rozvoje m sta Ostrova

Strategický plán rozvoje m sta Ostrova Strategický plán rozvoje m sta Ostrova schváleno Zastupitelstvem m sta dne 10.11.2005 usnesením. 249/05. Pln ní za rok 2006 a aktualizace pro rok 2007: schváleno usn.. 116/07 ze dne 17.05.2007 Pln ní rok

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada Duben 2010 ADVISORY Dobrovolný svazek obcí Jezero

Více

Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást 1 Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel:

Více

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady MŽP, b ezen 2006 Zpracováno s využitím: KOTOULOVÁ, Z. a kol.: Situa ní zpráva k Realiza nímu programu Plánu odpadového hospodá ství R pro odpady ze

Více

Záv re ná zpráva. Úkoly komise:

Záv re ná zpráva. Úkoly komise: Záv re ná zpráva Odborné komise k posouzení problematiky ochrany archiválií, digitalizace a informa ních systém v Ústavu pro studium totalitních re im a Archivu bezpe nostních slo ek Odborná komise (dále

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 Ob anské sdru ení V r ovém sadu Komenského 4, O echov u Brna I : 26605601 V Ý R O N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prost ednictvím Opera ního

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Problematika odstraňování fosforu při čištění odpadních vod v domovních čistírnách. Alena Koryčanová

Problematika odstraňování fosforu při čištění odpadních vod v domovních čistírnách. Alena Koryčanová Problematika odstraňování fosforu při čištění odpadních vod v domovních čistírnách Alena Koryčanová Bakalářská práce 2011 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Akademický rok: 2010/2011

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více