Setkání s představiteli obcí, měst, krajů a zástupců státní správy ve vodním hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání s představiteli obcí, měst, krajů a zástupců státní správy ve vodním hospodářství"

Transkript

1 Setkání s představiteli obcí, měst, krajů a zástupců státní správy ve vodním hospodářství Ing. Jiří Nedoma generální ředitel Česká Lípa, 11. března 2015 Spravované území území o celkové rozloze větší než 9500 km 2 5 krajů 33 obcí s rozšířenou působností přes 1700 tis. obyvatel 1

2 Organizační členění Ředitelství podniku se sídlem v Chomutov ě útvar generálního ředitele úsek technicko-provozního ředitele úsek ekonomického a správního ředitele úsek investičního ředitele závodterezín závod Karlovy Vary závod Chomutov provoz Terezín provoz Karlovy Vary provoz Chomutov provoz Žatec provoz Cheb provoz Teplice provoz Česká Lípa Organizační členění Ředitelstv í státního podniku se sídlem v Chomutov ě Bezručova 4219 Chomutov tel.: Vodohospodářský dispečink: , Záv od Karlov y Vary Horova 12 Karlovy Vary tel.:

3 Organizační členění Ředitelstv í státního podniku se sídlem v Chomutov ě Bezručova 4219 Chomutov tel.: Vodohospodářský dispečink: , Záv od Chomutov Spořická 4949 Chomutov tel.: Organizační členění Ředitelstv í státního podniku se sídlem v Chomutov ě Bezručova 4219 Chomutov tel.: Vodohospodářský dispečink: , Záv od Terezín Pražská 319 Terezín tel.:

4 Management podniku Ing. Jindřich Břečka technicko-provozní ředitel Ing. Vlastimil Hasík investiční ředitel Ing. Jiří Nedoma generální ředitel Ing. Jaroslav Šebesta ekonomický a správní ředitel Ing. Petr Vít ředitel závodu Chomutov Ing. Pavel Eger ředitel závodu Terezín Ing. Martin Zoul ředitel závodu Karlovy Vary Důležité kontakty v edoucí útvaru generálního ředitele Ing. Dana Křivánková poh.cz tiskov ý mluvčí Ing. Jan Svejkovský

5 Hlavní poslání podniku v ýkon f unkce správce povodí, správce významných a určených drobných v odních toků prov oz v odohospodářského dispečinku prov oz a údržba v odních děl v e vlastnictví státu hospodaření s v odami ochrana před pov odněmi péče o jakost v ody rev italizace říčních systémů v y užití vodní energie v odohospodářské plánování Správa vodních toků a vodních děl 5

6 Správa vodních toků a vodních děl Správ a Jednotka Stav Délka vodních toků celkem km 6 463,1 Délka významných vodních toků km 4 508,6 z toho délka upravených vodních toků km 1 481,8 Délka vodních toků dle 48 odst.4 Vodního zákona km 1 954,5 Délka umělých kanálů a přivaděčů km 183,1 Čerpací a přečerpávací stanice počet 7 Jezy celkem počet 42 Velké vodní nádrže počet 22 Celkový objem nádrží tis. m Ostatní vodní nádrže počet 57 Plocha stanovených záplavových území při Q 100 km 2 267,3 Majetek ve správě Povodí Ohře, státní podnik, spravuje majetek státu v celkové hodnotě mil. Kč, z toho dlouhodobý majetek činí mil. Kč Správa Hodnota (mil. Kč) Pozemky 445 Budovy 526 Nádrže Úpravy vodních toků Ostatní stavby Technologie na VD a MVE 604 Dopravní a mechanizační prostředky 205 Nedokončený majetek 121 Ostatní dlouhodobý majetek 345 Celkem dlouhodobý majetek

7 Odběry povrchové vody Tržby za odběry povrchové vody jsou jedním z významných zdrojů financování činností Povodí Ohře, státní podnik. V roce 2014 činila cena pov rchov é vody 4,34 Kč/m 3. V roce 2015 činí cena pov rchov é vody 4,54 Kč/m 3. Vývoj placených odběrů povrchové vody v letech Stav odběrů povrchové vody v r Odběr vody Množství odebrané vody v r (tis.m 3 ) Celkem z toho Podkrušnohorský přivaděč Průmyslový vodovod Nechranice Energetika Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů je druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů pro financování činnosti Povodí Ohře, státní podnik. Povodí Ohře, státní podnik provozuje 21 malých vodních elektráren a 5 fotovoltaických elektráren. Roční výroba elektrické energie 7

8 Opravy a údržba dlouhodobého majetku Opravy a údržba na vodních tocích a na vodních dílech jsou vždy prováděny s ohledem na optimální využití prostředků Povodí Ohře, státní podnik. Opravy využíváme především v intravilánech měst a obcí, kde místní podmínky nedovolují významnější technickou změnu opevnění koryt vodních toků a tím zlepšení stavu jejich hydromorfologie při zachování či posílení ochranné funkce. Opravy provádíme většinou dodavatelsky. Při údržbě především využíváme vlastní zaměstnance a technické prostředky. Přehled nákladů péče o dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč ,1 277,5 287,4 265,8 262,5 206,7 196,5 209,7 156,4 149, ,9 90,5 99,9 97, investice opravy údržba Inform ování veřejnosti 8

9 Informování veřejnosti aktuální informace o hydrologické situaci v povodí, tiskové zprávy, informace o akcích podniku pořádaných pro veřejnost, informace o procesu plánování v oblasti vod, Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe, informace pro žadatele o vyjádření, informace pro uživatele vody k ISPOP, výsledky vodohospodářské bilance, mapa čistoty vod, informace o záplavových územích vodních toků, výroční zprávy, informace o významných stavbách PPO, vodních dílech, nabídky služeb (úřední měření, služby vodohospodářské laboratoře) a mnoho dalších zajímavostí Informování veřejnosti Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost jsou pořádány již tradičně v roce 2014 se uskutečnily den otevřených dveří u příležitosti oslav 110 let uvedení do provozu VD Kamenička den otevřených dveří na VD Skalka, VD Stanovice, VD Janov (100 let) a PPO Terezín u příležitosti již 9. ročníku Dne Ohře v Kynšperku n. O. také na VD Horka 9

10 Monitoring stavů a průtoků, Vodohospodářský dispečink Monitoring stavů a průtoků Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, státní podnik, provozuje vlastní automatickou monitorovací síť, která aktuálně zahrnuje: 143 automatických monitorovacích stanic na vodních tocích 31 automatických monitorovacích stanic na vodních dílech 47 automatických srážkoměrných stanic 10

11 Vodohospodářský dispečink zabezpečuje podmínky pro zásobování obyvatelstva vodou řídí dodávku vody průmyslu a zemědělství zajišťuje minimální hygienické průtoky pod vodními díly chrání území a objekty před účinky velkých vod zajišťuje hlásnou a předpovědní povodňovou službu provozuje systém včasného varování prostřednictvím sms řeší ekologické havárie, zimní režimy toků vytváří podmínky pro chov a reprodukci živočichů a rekreaci Monitorovací systém VHD 2000 data z 286ti měřících stanic každých 10 minut zajišťuje automatické měření 11

12 Monitoring jakosti povrchových vod Monitoring jakosti povrchových vod Povodí Ohře, státní podnik využívá pro monitoring jakosti povrchových vod celkem 396 profilů. v roce 2014 aktivních 237 profilů z toho 25 profilů monitoringu jakosti vod ve vodárenských nádržích roční náklady na monitoring cca 27 mil. Kč 12

13 Monitoring jakosti povrchových vod Monitoring jakosti povrchových vod podpora procesu plánování v oblasti vod k vyhodnocení stavu vodních útvarů chemické a biologické ukazatele nyní na nových vodních útvarech Radiační monitoring Monitoring podle Nitrátové směrnice Monitoring podle Rybí směrnice Monitoring Chráněných území Vodohospodářské laboratoře Odbor vodohospodářských laboratoří, Novosedlická 758, Teplice Autorizace osvědčení o akreditaci povolení k měření a hodnocení radionuklidů ve vodě SÚJB Metody a postupy vycházejí z norem ČSN Systém kontroly kvality v souladu s normou ČSN EN ISO Subdodavatelé osvědčení o akreditaci osvědčení o správné činnosti laboratoře 13

14 Mapa čistoty vod Správa povodí, Vodohospodářská bilance, Hraniční vodní toky přeshraniční spolupráce 14

15 Správa povodí Správa povodí se neomezuje pouze na správu vodních toků a vodních děl, ale představuje odbornou a ucelenou péči o vody ve spravovaném povodí. K činnostem spjatým se správou povodí patří např.: vyjadřovací, posudková a poradenská činnost, kontrolní činnosti (hospodaření v ochranných pásmech VZ, odběrů..), sestavení vodohospodářská bilance, vedení vodohospodářské evidence, správa hraničních vodních toků přeshraniční spolupráce, zpracovávání a poskytování podkladů pro územní plánování, zpracovávání podkladů pro statistické účely, zpracovávání podkladů pro Zprávy o stavu vodního hospodářství, spolupráce na odběrech povrchové vody apod. Vodohospodářská bilance Povodí Ohře, státní podnik ze zákona zpracovává bilanci povrchových a podzemních vod. Povrchové vody BÍLINA- profil ov liv něnív odního tok u Bílina podélný profil ovlivnění v roce 2009 vodního 1,5 toku 1,2 Podzemní vody 0,9 0,6 0,3 Zm ěna p růt oku v m 3 /s 0,0 80, 0 70,0 60,0 50,0 40, 0 30, 0 20, 0 10, 0 0, 0-0, 3 Zm ěna průtoku vli vem uží vání vody ř íční km - 0, 6 Hospodaření na vodních dílech V D Březová 1, 8 1, 6 1, o bje m ( mil.m3) 1, 2 1 0, 8 0, 6 0, 4 0, hl adi na (m n.m. ) Bilanční vyhodnocení hydrogeologických rajónů 0 led en únor bř ezen dub en květ en čer ven čer venec srpe n zář í ř íj en l i stopa d prosin ec 40 0 obj em (mi l. m3) h lad ina ( m n. m.) 15

16 Hraniční vodní toky přeshraniční spolupráce spolupráce se SRN v rámci Smlouvy o spolupráci na HVT v oblasti vodního hospodářství (12/1995) společné státní hranice mají délku 811 km, z toho 290 km je tvořeno hraničními vodami rozděleny na saský a bavorský hraniční úsek Česko-německá komise pro hraniční vody (od roku 1998) Stálý výbor Sasko a Stálý výbor Bavorsko činnost je řízena Ministerstvem životního prostředí za spolupráce Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra, krajských úřadů, státních podniků Povodí a dalších organizací a orgánů, např. ČHMÚ, VÚV T.G.M. spravujeme 278 hraničních vodních toků v saském úseku státních hranic (zbývající 4 jsou ve správě Povodí Labe) naším partnerem při přímé spolupráci je Zemská správa přehrad Svobodného státu Sasko spravujeme 64 hraničních vodních toků v bavorském úseku státních hranic (ostatní jsou ve správě Povodí Vltavy) našimi partnery při přímé spolupráci jsou místně příslušné bavorské vodohospodářské úřady HVT č. S 131 Mohelnice 16

17 Plánování v oblasti vod Plány pro zvládání povodňových rizik Plánování v oblasti vod Rámcová směrnice o vodách 2000/60/ES Rámcová směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES vodní zákon Plány povodí Národní plány povodí (Labe, Odra, Dunaj) Plány pro zvládání povodňových rizik 10 plánů dílčích povodí 17

18 Plánování v oblasti vod Povodí Ohře, státní podnik ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady pořizuje Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe ( zveřejněn návrh pro období k připomínkám do , bude schvalován zastupitelstvy dotčených krajů v 12/2015). Spolupracujeme na pořízení Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (Mandava, Lužnička) a pořízení Národního plánu povodí Labe a Národního plánu povodí Odry. Plánování v oblasti vod Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe naplňuje požadavky RS 2000/60/ES, cílem je dosažení dobrého stavu vod aktualizaci stávajícího dosud platného Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe provádíme vlastními silami z vlastních zdrojů financujeme monitoring povrchových vod potřebný pro hodnocení stavu vod realizujeme opatření přijatá k dosažení dobrého stavu vod, jejichž jsme v Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe nositeli (revitalizace vodních toků, migrační prostupnost) nad rámec požadavků RS 2000/60/ES byla již do prvních plánů povodí pro období v ČR zařazena ochrana před povodněmi k navrženým a zrealizovaným protipovodňovým opatřením z Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe patří např. PPO Bohušovice, PPO Terezín, studie proveditelnosti Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi atd. 18

19 Plánování v oblasti vod Plány pro zvládání povodňových rizik naplňuje požadavky RS 2007/60/ES s cílem zvládání povodňových rizik pořizování Plánů pro zvládání povodňových rizik probíhá stejně jako pořizování ostatních Plánů povodí v šestiletých cyklech ( , , ) Plány pro zvládání povodňových rizik pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady a schvaluje je vláda Povodí Ohře, státní podnik je pořizovatelem: předběžného vymezení povodňových rizik a oblastí s významným povodňovým rizikem, map povodňového nebezpečí a map rizik dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem pro spravované území Zavádění opatření Plán pro zvládání povodňových rizik včetně programu opatření 2012 Předběžné vymezení povodňových rizik a oblastí s významným povodňovým rizikem Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem vč. návrhů cílů a opatření Plánování v oblasti vod Oblasti s významným povodňovým rizikem ve správě Povodí Ohře, státní podnik bylo vymezeno celkem 49 úseků vodních toků o celkové délce přes 367 km 19

20 Plánování v oblasti vod Oblasti s významným povodňovým rizikem závod Terezín Úsek Název toku Úsek Název toku POH-01 Ohře POH-39 Ploučnice POH-02 Ohře POH-40 Ploučnice POH-17 Chomutovka POH-41 Šporka POH-30 Blšanka POH-42 Svitavka POH-31 Blšanka POH-43 Šporka POH-32 Dolánecký p. POH-44 Kamenice POH-33 Liboc POH-45 Kamenice POH-34 Pšovka POH-46 Mandava POH-35 Jílovský p. POH-47 Mandava POH-36 Bělský p. POH-48 Vilémovský p. POH-37 Panenský p. POH-49 Liščí p. POH-38 Ploučnice vymezeno 23 úseků vodních toků o celkové délce přes 200 km Plánování v oblasti vod Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro oblasti s významným povodňovým rizikem - vypracovány pro každou oblast s významným povodňovým rizikem 20

21 Plánování v oblasti vod Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem vypracovány pro každou oblast s významným povodňovým rizikem shrnují výsledky předchozí mapování navrhují cíle a opatření potřebná k jejich dosažení jsou podkladem pro zpracování Plánů pro zvládání povodňových rizik Sucho 21

22 Sucho Česká republika je prameništěm dvou významných evropských veletoků Labe a Odry. Voda, kterou nezadržíme v nádržích a v krajině, odtéká z našeho území. Na území v naší správě se nacházejí dvě z meteorologicky nejsušších oblastí České republiky Žatecko a Lounsko. Prognózy klimatických scénářů se shodují v: pokračujícím nárůstu teplot, změn sezonního rozložení srážek, zvýšení četnosti výskytu extrémních jevů (přívalových srážek, povodní a období sucha). nutnost adaptace území a hospodářstv í ČR na tyto změny Sucho VD Přísečnice, listopad 2013 Sucho Povodí Ohře, státní podnik, se dlouhodobě zabývá problematikou zajištěnosti potřebných zdrojů vody. Pro území v naší správě byly vypracovány následující studie: Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v oblasti povodí Ohře a dolního Labe východní část, Povodí Ohře, státní podnik, VÚV T. G. Masaryka, v. v. i., VRV a.s., 02/2010 Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji, Karlovarský kraj, VÚV T. G. M., v.v.i., VRV, a.s. 04/2009 Z těchto studií v yplynuly problematické lokality, které byly prověřeny studií: Studie potřeb v ody pro pov odí v odních toků Blšanka a Liboc (VÚV TGM, 2009) Studií bylo nav rženo opatření v podobě v íceúčelové nádrže na Blšance, jejíž realizaci ov ěřujeme studií prov editelnosti (termín dokončení SP 06/2015) V dlouhodobém horizontu je nezbytná ochrana území z Generelu území chráněných pro akumulaci v od pro zajištění kvalitních zdrojů vod budoucím generacím. Na základě pokynu Ministerstv a zemědělstv í j e zadáno zpracování studie prov editelnosti a inv estičního záměru pro lokalitu Hlubocká pila. 22

23 Sucho Území chráněná pro akumulaci vod (Generel území chráněných pro akumulaci vod) Sucho 23

24 Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Povodí Ohře, státní podnik při ochraně před povodněmi vykonává povinnosti spojené se správou povodí, správou vodních toků a vlastníka vodních děl. K nejzákladnějším činnostem patří: pořizování studií záplavových území vykonávání hlásné a předpovědní povodňové služby ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem sledování a vyhodnocování hydrologické situace v povodí a podávání aktuálních informací povodňovým orgánům, řízení ovlivňování odtokových poměrů v rámci oblasti povodí manipulacemi na vodních dílech spolupráce s vlastníky vodních děl při oznamování nebezpečí zvláštní povodně, navrhování vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity povodňovým orgánům, poskytování odborné, technické a organizační podpory činnosti povodňových komisí krajů, koordinace provádění zabezpečovacích prací z hlediska odtokového režimu v rámci oblasti povodí zabezpečení dokumentování průběhu povodně v povodí odstraňování následků povodní provádění technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech, ke kterým máme právo hospodařit 24

25 Ochrana před povodněmi Záplavová území Povodí Ohře, státní podnik, má zpracované studie záplavových území pro více než 1586 km vodních toků (z toho záplavová území stanovena téměř na 1559 km vodních toků). Ochrana před povodněmi Možnosti ovlivnění povodňové vlny Hlav ní parametry ochranného účinku vodního díla Ochranný prostor nádrže Neškodný průtok Poloha na toku Povodeň Ohře Nechranice, červen

26 Ochrana před povodněmi Možnosti ovlivnění povodňové vlny Ochranný (retenční) prostor nádrže Ochrana před povodněmi Možnosti ovlivnění povodňové vlny Průtok Neškodný průtok je nejvyšší průtok na odtoku z vodního díla, který ještě nezpůsobí pov odňov é škody. Hodnota je stanovena v manipulačním řádu vodního díla a odvíjí se od míry protipov odňov é ochrany v toku pod vodním dílem. Čím nižší protipovodňová ochrana území pod VD, tím nižší neškodný průtok snížení ochranného účinku vodního díla, neboť dochází k většímu zadržování povodňové vlny od samého počátku a k rychlejšímu zaplnění ochranného prostoru v nádrži. Poloha vodního díla na toku Velikost pov odí ovlivněného vodním dílem má také vliv na ochranný efekt vodního díla pokud leží dílo níže po toku, má nad sebou větší část povodí toku a ovládá tak průtok z větší části povodí. Navíc dotokov á doba povodňové vlny do nádrže je delší a je možno lépe a přesněji odhadnout objem a kulminační průtok přicházející povodňové vlny a zpřesnit tak povodňovou manipulaci na vodním díle. 26

27 Náklady na opatření na ochranu před povodněmi 86 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) (1) Jednotlivé obce mohou činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území. Stát a kraje mohou na tato opatření přispět. Obce mohou požádat vlastníky pozemku, který je těmito opatřeními chráněn, o příspěvek na jejich výstavbu. (2) Právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi. (3) Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích hradí jejich správci. Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto vodních dílech. (4) Náklady na záchranné práce, kromě nákladů podle odstavce 2, hradí obce, kraje a stát v souladu s působnostmi v systému povodňové ochrany podle zvláštního předpisu. Výskyt povodní Pov odeň 06/2013 Ohře - Louny, kulminace 316 m3/s (Q 1 - Q 2 ) Labe - Mělník, kulminace 3640 m3/s (Q 50 ) 27

28 Výskyt povodní Výskyt povodní Povodňové zprávy zpracováváme pro každou povodeň veřejně dostupné na /povodnove_zpravy.htm 28

29 Ochrana životního prostředí Ochrana rostlin a živočichů zvláště chráněné druhy Bobr evropský druh silně ohrožený (VD Jesenice, jez Slapany, VD Všechlapy) Rak říční, rak bahenní kriticky ohrožený a ohrožený (VD Podhora, VD Křímov, VD Jirkov, VD Kamenička) Velevrub malířský, velevrub tupý, škeble rybničná zvláště chráněné druhy (VD Jesenice, VD Březová, VD Nechanice, jez Doksany) 29

30 Ochrana rostlin a živočichů zvláště chráněné druhy zákon č.114/1992 Sb. činnost musí být koordinována se zájmy ochrany přírody zajišťujeme výjimky z ochranných podmínek ZCHD pro manipulace, stavební činnost, transfery k druhům vyskytujícím se na našem území patří např. rak říční a bahenní, velevrub malířský a tupý, škeble rybničná, bobr evropský. Chráněné druhy výskyt na vodních dílech 30

31 Financov ání podniku, počet zaměstnanců Státní podnik Pov odí Ohře není, stejně jako ostatní podniky Povodí, financov án ze státního rozpočtu. 620 zaměstnanců ( cca 50% r. 1989) Základem celkového ročního příjmu podniku jsou zákonné platby ( 101, zák. 254/2001 Sb.) za odběr a dodáv ku pov rchov é v ody k úhradě správ y vodních toků a správ y pov odí ( asi 70 %) a tržby za elektrickou energii z vodních elektráren (až 25 %). Odběry pov rchov é v ody meziročně stále klesaj í a odběratelé odmítají přijmout tomu odpovídající zvýšení zákonné platby ( cena vody ), protože nejsou tuto skutečnost nuceni respektovat a znamená pro ně zvýšení nákladů. Náklady kalkulované ( Cenový věstníkem MF - věcně usměrňovaná cena) na správ u v odních toků a pov odí vztažené k výši odběru a dodávky povrchové vody j sou j iž několik let v yšší než dosažitelné příj my ze zákonné platby. (r = 4,61 Kč/m 3, r = 4,79 Kč/m 3. Odběry v r ve výši 118 mil. m 3 dotovány 72 mil. Kč z tržeb za el. energii, tj. dotace 0,61 Kč/m 3.). Bez výnosů z provozovaných vodních elektráren by příjmy ze zákonných plateb za odběr a dodávky povrchové vody nebyly dostatečné k zajištění činnosti státního podniku. Některé problémy současnosti i rizika budoucího v ýv oje Klesající odběry povrchové vody (cca 70% příjmu). Nejisté (kolísající) výkupní ceny elektrické z MVE (cca 25% příjmu). Rostoucí objem majetku financovaného z dotačních zdrojů bez možnosti tvorby odpisů a zajištění zdrojů financování péče a provozu. Dlouhodobá nevyjasněnost správcovství majetku hydrické rekultivace zbytkových jam po těžbě nerostů v severozápadních Čechách financovaného z dotačního zdroje bez dalších prostředků na provoz a péči. Snaha o převedení nových vodních děl jiných investorů (PPO, přeložky toků apod.) do správy Povodí Ohře s.p. bez zajištění zdrojů na provoz a údržbu. Dlouhodobě nevyřešený nesoulad legislativy (zákona o vodách a zákona o ochraně přírody a krajiny) a nepřiměřený jednostranný postup orgánů v oblasti ochrany životního prostředí. Rozsáhlá havarijní znečištění vod (automobily, produktovody, terorizmus apod.) Přírodní vlivy (povodně, sucho,...). 31

32 Vybrané dotazy Magistrát Města Děčín Městský úřad Osečná Městský úřad Benešov nad Ploučnicí Závěrečné shrnutí Státní podnik Pov odí Ohře: působí na území severozápadních Čech o rozloze téměř 10 tisíc km 2, spravuje téměř 6,5 tisíc km vodních toků, 22 v elkých vodních nádrží s celkovým objemem 530 mil. m 3, zaměstnává 620 zaměstnanců (50% oproti r. 1989) na 3 závodech se 7 provozními středisky, je podnikatelským subj ektem s podstatnou částí činnosti v e veřejném zájmu, je poskytov atelem odborné podpory orgánům státní správy a samosprávy i dalším subjektům v území své působnosti a informací veřejnosti (), není orgánem státní správ y a nevydává rozhodnutí, není financov án ze státního rozpočtu má zákonné příjmy k úhradě správy vodních toků a správy povodí, a to vztažené k výši odběrů PV, získává podstatnou část příj mů také z tržeb za el. energii z provozovaných zdrojů obnovitelné energie, v eškeré příj my v kládá zpět do sv é činnosti, žádné finanční prostředky nej sou v yv áděny mimo podnik. 32

33 Děkuji za pozornost. Pov odí Ohře, státní podnik, Bezručov a 4219, Chomutov 33

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 1.2 Shromáždění podkladů pro přípravné práce a zpracování návrhu plánů (podle 5 vyhlášky) Pořizovatel: Zpracovatel: Číslo zakázky: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská

Více

Komise pro Plán dílčího povodí Dyje Brno. Povodí Moravy, s.p 27. 5. 2014

Komise pro Plán dílčího povodí Dyje Brno. Povodí Moravy, s.p 27. 5. 2014 Komise pro Plán dílčího povodí Dyje Brno Povodí Moravy, s.p 27. 5. 2014 1. Zahájení Předseda Komise pro plán dílčího povodí Dyje Dr. Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí Strana 2 1. Zahájení Rozšíření

Více

12. Magdeburský seminář

12. Magdeburský seminář 12. Magdeburský seminář o ochraně vod Rámcová sm o vodách (WFD) směrnice František HLADÍK Povodí Vltavy, státní podnik hladik @ pvl.cz Český Krumlov 10. 13. Října 2006 Hlavní povodí ČR HLAVNÍ TÉMATA SEMINÁŘE

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZJIŠTĚNÝCH V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZJIŠTĚNÝCH V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZJIŠTĚNÝCH V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE a SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PRO PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE MATERIÁL

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Profil společnosti VRV a.s. je zcela nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři - fyzickými osobami. Nemá návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

Záznam z jednání. Komise pro Plán dílčího povodí Dyje (KPDP-D) uskutečněného v Brně na Povodí Moravy, s.p. dne 27. 5. 2014

Záznam z jednání. Komise pro Plán dílčího povodí Dyje (KPDP-D) uskutečněného v Brně na Povodí Moravy, s.p. dne 27. 5. 2014 Záznam z jednání 1 Komise pro Plán dílčího povodí Dyje (KPDP-D) uskutečněného v Brně na Povodí Moravy, s.p. dne 27. 5. 2014 Přítomni: Omluveni : dle prezenčních listin (originály jsou uloženy u správce

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 76/2002 Sb. (k 1.1.2003) v 126 doplňuje odst. 5 320/2002 Sb. (k 1.1.2003)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR)

( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR) Vrty pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí Metodické doporučení pro stavební a vodoprávní úřady ( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR) Zpracovatel: Ministerstvo

Více

plk. Ing. Ivan Koleňák

plk. Ing. Ivan Koleňák Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Konference Vodní nádrže 2015 VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 3 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

MANIPULAČNÍ ŘÁD VODNÍHO DÍLA MODLANY

MANIPULAČNÍ ŘÁD VODNÍHO DÍLA MODLANY MANIPULAČNÍ ŘÁD VODNÍHO DÍLA MODLANY V Praze, květen 2011 Výtisk č. VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon 221 408 111* Fax 224 212 803 www.vdtbd.cz Ředitel Vedoucí útvaru 402 Vedoucí

Více

1) Zpráva vydána dne: 11.9.2015 v 10.00 hod., hydrologická data k 11.9. 07.00 hod.

1) Zpráva vydána dne: 11.9.2015 v 10.00 hod., hydrologická data k 11.9. 07.00 hod. Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Vodohospodářský dispečink Tel.: 257 329 425 Fax: 257 326 310 GSM: 724 067 719 GSM: 724 602 947 (vedoucí VHD) www.pvl.cz dispecink@pvl.cz Informační

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2016

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

JINDŘICHŮV HRADEC. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem JINDŘICHŮV HRADEC BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace 3

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

OBSAH SDĚLENÍ METODICKÝ POKYN 4. METODICKÝ POKYN

OBSAH SDĚLENÍ METODICKÝ POKYN 4. METODICKÝ POKYN ROČNÍK XXII BŘEZEN 2012 ČÁSTKA 3 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 4. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. ÚzP pro Prahu 1 stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28

Odůvodnění veřejné zakázky. ÚzP pro Prahu 1 stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28 Odůvodnění veřejné zakázky ÚzP pro Prahu 1 stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2010 Bilance příjmů a výdajů za rok 2010 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo přebytkové se saldem

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Libotov Sídlem:

Více

A.VĚCNÁ ČÁST III. ODTOKOVÉ POMĚRY

A.VĚCNÁ ČÁST III. ODTOKOVÉ POMĚRY A.VĚCNÁ ČÁST III. ODTOKOVÉ POMĚRY Obsah Postupové doby povodňových průtoků... 3 Tok... 3 Úsek... 3 Úvod... 3 Odtokové poměry... 3 Legislativa... 4 2 Postupové doby povodňových průtoků Tok Morava Bečva

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení ární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen Fond )

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Text předpisu: 66 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 543/1991 Sb. a zákonem č. 366/2000 Sb. Česká národní rada

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Jan Maršák / Jan Slavík Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

Zpráva o zajištění stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe

Zpráva o zajištění stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe Zpráva o zajištění stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe Povodí Labe, státní podnik, požádalo dopisy ze dne 15.2.2009

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

7/30 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Členský stát: Česká republika. Průvodní dokument k ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

7/30 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Členský stát: Česká republika. Průvodní dokument k ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft 7/30 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Členský stát: Česká republika Průvodní dokument k ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ týkající se provádění

Více

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ČÁST TŘETÍ Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 2.3. Rybářství Podopatření 2.3.2. Chov vodních živočichů akvakultura Investiční záměr: a) zvýšení produkční kapacity

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího

Více

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov IČO 49295934, DIČ CZ49295934 Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové Základní informace o stavbě a pokyny pro vlastníky nemovitostí Obsah

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: Platnost od: 18.01.2016 Účinnost od : 01.02.2016 Platnost do: Portál

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: Platnost od: 18.01.2016 Účinnost od : 01.02.2016 Platnost do: Portál MĚSTO KRÁLÍKY O r g a n i z a č n í ř á d M ě s t s k é h o ú ř a d u K r á l í k y Spis. značka: Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: Platnost od: 18.01.2016 Účinnost od : 01.02.2016 Platnost

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Informace nakladatelství

Informace nakladatelství Informace nakladatelství Nabídka publikací Otevřený informační portál pro podnikovou ekologii a ŽP Povinnosti firem v podnikové ekologii Ne každý je nebo chce být odborníkem na problematiku podnikové ekologie.

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

Ochrana a využití vod

Ochrana a využití vod Část C Ochrana a využití vod podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách Předmluva V tomto průvodci Vás seznámíme jednoduchou a srozumitelnou formou s hlavními povinnostmi podnikové ekologie a jejich základním

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 57683/2016 Sp. zn.: S-JMK 43867/2016 OŽP/Dah Vyřizuje: Bc. Hana Daňková Telefon:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Hodnocení dopadů Plánu dílčího povodí Horní Vltavy na životní prostředí na úrovni formulovaných cílů a návrhu opatření

Hodnocení dopadů Plánu dílčího povodí Horní Vltavy na životní prostředí na úrovni formulovaných cílů a návrhu opatření Hodnocení dopadů Plánu dílčího povodí Horní Vltavy na životní prostředí na úrovni formulovaných cílů a návrhu opatření Zajištění environmentální integrity strategického dokumentu PRAHA 2015 Objednatel:

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více