Program RIB RTwalls. Protokol zadání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program RIB RTwalls. Protokol zadání:"

Transkript

1 Program RIB RTwalls Verze: Název projektu: Záporová pažící konstrukce Název souboru: Záporové pažení.rtw Protokol zadání: Veškeré údaje na m se vztahují na b ž. m délky st ny. Použitá norma: CSN St na: Sou adnice koruny st ny: x= 0.00 m z= 0.00 m Typ st ny: Záporová st na Rozte pažení a:2.50 Ší ka fošen:0.60 Smyková plocha Aq = 11 cm2 EI (b ž.m) EI = knm2 EA (b ž.m) EA = kn Tíha st ny (b ž.m) g = 0.17 kn/m Hodnoty vrstvy:

2 Legenda: phi[ ] delta.a[ ] delta.p[ ] c'[kn/m2] Sp.tíha[kN/m3] Sp.tíha'[kN/m3] delta.c[ ] delta.av[ ] p edp.kah,k0h p edp.kph p edp.kach p edp.kpch propustnost kprou.[cm/s] VodaHDH[mVoda]...Úhel vnit ního t ení...úhel t ení na st n aktivní...úhel t ení na st n pasivní...koheze...specifická tíha zeminy bez vodního vztlaku...specifická tíha zeminy p i vodním vztlaku...úhel t ení na st n náhradní síly....úhel t ení na st n posudek V...P edepsaný akt. sou initel tlaku zeminy (klid. tlak)...p edepsaný pasivní sou initel tlaku zeminy...p edepsaný aktivní sou initel tlaku zeminy (koheze)...p edepsaný pasivní sou initel tlaku zeminy (koheze)...vrstva je vodopropustná...sou initel propustnosti...výška vodního sloupce na DH nepropustné vrstvy Parametry vrstvy zeminy: Název phi delta.a delta.p c'spec.tíha Sp.tíha' Název delta.c delta.av p edp.kah p edp.kphp edp.kachp edp.kpch Název prop.vrstva kproud VodaHDH Ne Ne Kotva: z[m] min.l[m] Sklon[ ]Pružina[kN] v[m]

3 Volby výpo tu: Všechna zatížení se vztahují na 1 m ší ky st ny. Prutový systém Volby výpo tu Maximální po et iterací: 30 P esnost eps pro konvergenci 0.10 m Použitá norma: CSN Stavební stav A: Hloubka výkopu zs= 3.00 m Zatížení: Zatížení systému Nekone ná pásová zatížení: pasivní x[m] z[m] q[kn/m2] Prom nné T ení Ano Ne Ano

4 Volby výpo tu stavebního stavu A Obecn : Hloubka patky se stanovuje iterativn. Druh konvergence: Vetknutí patky dle BLUMa. Druh uložení koruny: voln Horizontální posuvy p sobí v následujících stavech jako posuvy podpor: Ne Zadat po áte ní hloubku pro iteraci: Ano Po áte ní hloubka: 4.00 m Díl í sou initelé pro ú inky a namáhání: Návrhový stav 2 Návrhové situace: NS-P(1) NS-T(2) NS-T(2)/3 NS-A(3) STR/GEO-2: Posouzení mezních stav konstrukce : stálá, všeobecn : stálé ú inky voda (EAU): nepíznivé prom nné: stálé, klid.tlak zeminy: EQU: Posouzení statické rovnováhy píznivé, stálé: nepíznivé, stálé píznivé, prom nné: nepíznivé, prom nné: Síla proud ní nepíznivé podloží: GEO-3: Použitelnost (smyková kružnice) stálé: nepíznivé, prom nné: STR,GEO-2: Odolnosti (usmyknutí, stabilita podloží, návrhy ŽB) Odolnost zeminy: Odolnost ocelového táhla: Odolnost injektážního t lesa: Odolnost kotvy bez zainjektování: GEO-3: Geotechnické parametry (smyková kružnice) tan phi': Koheze c':

5 Redistribuce tlaku zeminy: Neprobíhá žádná zm na pr b hu tlaku zeminy. Ú inky po dno výkopu, hloub ji nep sobí tlak zeminy (d lená st na). Posudek smykové kružnice: Provádí se výpo et smykových kružnic. Obdélník st ed kružnic: Ší ka: m Výška: m Vzdál.-x: 0.00 m Vzdál.-Z 0.00 m Patka st ny=fixní bod, p ídavek k patce st ny: 0.00 m Stavební stav B: Hloubka výkopu zs= 8.35 m Zatížení: Zatížení systému

6 Nekone ná pásová zatížení: pasivní x[m] z[m] q[kn/m2] Prom nné T ení Ano Ne Ano Kotva: z[m] min.l[m] Sklon[ ]Pružina[kN] v[m] P edp Volby výpo tu stavebního stavu B Obecn : Hloubka patky se stanovuje iterativn. Druh konvergence: Patka horizontáln posuvná, el.uložení možné Druh uložení koruny: voln Horizontální posuvy p sobí v následujících stavech jako posuvy podpor: Ne Zadat po áte ní hloubku pro iteraci: Ano Po áte ní hloubka: 8.45 m Díl í sou initelé pro ú inky a namáhání: Návrhový stav 2 Návrhové situace: NS-P(1) NS-T(2) NS-T(2)/3 NS-A(3) STR/GEO-2: Posouzení mezních stav konstrukce : stálá, všeobecn : stálé ú inky voda (EAU): nepíznivé prom nné: stálé, klid.tlak zeminy: EQU: Posouzení statické rovnováhy píznivé, stálé: nepíznivé, stálé píznivé, prom nné: nepíznivé, prom nné: Síla proud ní nepíznivé podloží: GEO-3: Použitelnost (smyková kružnice) stálé: nepíznivé, prom nné: STR,GEO-2: Odolnosti (usmyknutí, stabilita podloží, návrhy ŽB) Odolnost zeminy: Odolnost ocelového táhla: Odolnost injektážního t lesa: Odolnost kotvy bez zainjektování: GEO-3: Geotechnické parametry (smyková kružnice)

7 tan phi': Koheze c': Redistribuce tlaku zeminy: Geometrie obdélníková. Uplatuje se tlak zeminy z prom nných zatížení Ú inky po dno výkopu, hloub ji nep sobí tlak zeminy (d lená st na). Posudek smykové kružnice: Provádí se výpo et smykových kružnic. Obdélník st ed kružnic: Ší ka: m Výška: m Vzdál.-x: 0.00 m Vzdál.-Z 0.00 m Kotevní síly s vlivem na t ení Patka st ny=fixní bod, p ídavek k patce st ny: 0.00 m Výpo et kotev: Ur ení délky kotvy dle Ranke/Ostermayera. P ídavek na kotevní síly pro hlubokou smykovou spáru: 0.00 % Prodloužení virtuální kotevní st ny sm rem dol : 0.00 m Úhel t ení na fiktivní st n (aktivní tlak zeminy) se p ebírá z vrstev zeminy. Úhel t ení na fiktivní st n (odolnost zeminy) se uvažuje delta.p=0. Stavební stav C:

8 Hloubka výkopu zs= m Zatížení: Zatížení systému Nekone ná pásová zatížení: pasivní x[m] z[m] q[kn/m2] Prom nné T ení Ano Ne Ano Kotva: z[m] min.l[m] Sklon[ ]Pružina[kN] v[m] P edp Volby výpo tu stavebního stavu C Obecn : Hloubka patky se stanovuje iterativn. Druh konvergence: Patka horizontáln posuvná, el.uložení možné Druh uložení koruny: voln Horizontální posuvy p sobí v následujících stavech jako posuvy podpor: Ne Zadat po áte ní hloubku pro iteraci: Ano Po áte ní hloubka: m Díl í sou initelé pro ú inky a namáhání: Návrhový stav 2 Návrhové situace: NS-P(1) NS-T(2) NS-T(2)/3 NS-A(3) STR/GEO-2: Posouzení mezních stav konstrukce : stálá, všeobecn : stálé ú inky voda (EAU): nepíznivé prom nné: stálé, klid.tlak zeminy: EQU: Posouzení statické rovnováhy píznivé, stálé: nepíznivé, stálé píznivé, prom nné: nepíznivé, prom nné: Síla proud ní nepíznivé podloží: GEO-3: Použitelnost (smyková kružnice) stálé: nepíznivé, prom nné:

9 STR,GEO-2: Odolnosti (usmyknutí, stabilita podloží, návrhy ŽB) Odolnost zeminy: Odolnost ocelového táhla: Odolnost injektážního t lesa: Odolnost kotvy bez zainjektování: GEO-3: Geotechnické parametry (smyková kružnice) tan phi': Koheze c': Redistribuce tlaku zeminy: Geometrie obdélníková. Uplatuje se tlak zeminy z prom nných zatížení Ú inky po dno výkopu, hloub ji nep sobí tlak zeminy (d lená st na). Posudek smykové kružnice: Provádí se výpo et smykových kružnic. Obdélník st ed kružnic: Ší ka: m Výška: m Vzdál.-x: 0.00 m Vzdál.-Z 0.00 m Kotevní síly s vlivem na t ení Patka st ny=fixní bod, p ídavek k patce st ny: 0.00 m Výpo et kotev: Ur ení délky kotvy dle Ranke/Ostermayera. P ídavek na kotevní síly pro hlubokou smykovou spáru: 0.00 % Prodloužení virtuální kotevní st ny sm rem dol : 0.00 m Úhel t ení na fiktivní st n (aktivní tlak zeminy) se p ebírá z vrstev zeminy. Úhel t ení na fiktivní st n (odolnost zeminy) se uvažuje delta.p=0.

10 Stavební stav D: Hloubka výkopu zs= m Zatížení: Zatížení systému Nekone ná pásová zatížení: pasivní x[m] z[m] q[kn/m2] Prom nné T ení Ano Ne Ano Kotva: z[m] min.l[m] Sklon[ ]Pružina[kN] v[m] P edp

11 Volby výpo tu stavebního stavu D Obecn : Hloubka patky je p edepsána. Druh konvergence: žádné, patka horizontáln posuvná, el. uložení možné Druh uložení koruny: voln Délka st ny: m Díl í sou initelé pro ú inky a namáhání: Návrhový stav 2 Návrhové situace: NS-P(1) NS-T(2) NS-T(2)/3 NS-A(3) STR/GEO-2: Posouzení mezních stav konstrukce : stálá, všeobecn : stálé ú inky voda (EAU): nepíznivé prom nné: stálé, klid.tlak zeminy: EQU: Posouzení statické rovnováhy píznivé, stálé: nepíznivé, stálé píznivé, prom nné: nepíznivé, prom nné: Síla proud ní nepíznivé podloží: GEO-3: Použitelnost (smyková kružnice) stálé: nepíznivé, prom nné: STR,GEO-2: Odolnosti (usmyknutí, stabilita podloží, návrhy ŽB) Odolnost zeminy: Odolnost ocelového táhla: Odolnost injektážního t lesa: Odolnost kotvy bez zainjektování: GEO-3: Geotechnické parametry (smyková kružnice) tan phi': Koheze c':

12 Redistribuce tlaku zeminy: Geometrie obdélníková. Uplatuje se tlak zeminy z prom nných zatížení Ú inky po dno výkopu, hloub ji nep sobí tlak zeminy (d lená st na). Posudek smykové kružnice: Provádí se výpo et smykových kružnic. Obdélník st ed kružnic: Ší ka: m Výška: m Vzdál.-x: 0.00 m Vzdál.-Z 0.00 m Kotevní síly s vlivem na t ení Patka st ny=fixní bod, p ídavek k patce st ny: 0.00 m Výpo et kotev: Ur ení délky kotvy dle Ranke/Ostermayera. P ídavek na kotevní síly pro hlubokou smykovou spáru: 0.00 % Prodloužení virtuální kotevní st ny sm rem dol : 0.00 m Úhel t ení na fiktivní st n (aktivní tlak zeminy) se p ebírá z vrstev zeminy. Úhel t ení na fiktivní st n (odolnost zeminy) se uvažuje delta.p=0. Výsledek: Stavební stav A NS-T(2): Hloubka výkopu zs= 3.00 m Spo tená délka st ny = 4.03 m Hloubka vetknutí ts= 1.03 m Výpo et (výpo et délky vetknutí): ez Hloubka[m] M[kNm]

13 Pídavek hloub.vetknutí: Druh uložení patky: Hloubka dna zs[m]: Patka st ny zf[m] (bez p ídavku délky): Délka vetknutí t (bez p ídavku na délku ): Pídavek hloubky vetknutí dle EAB: P ídavek delta t= 0.2*t= Nový bod patky st ny: zf+delta_t= = Vetknutí dle Bluma 3.00 m 3.86 m 0.86 m 0.17 m 4.03 m Použije se p ídavek hloubky vetknutí dle EAB. Tlak zeminy a odolnosti zeminy: Volby tlaku zeminy Druh zeminy: nevazká zemina. Zp sob výpo tu tlaku zeminy: aktivní Tlak zeminy od zatížení se nestanovuje iterativn pro horizontální bloková zatížení. Zohledn ní koheze dle DIN 4085 min kagh: 0.20 Záporné hodnoty tlaku zeminy od vlastní tíhy a p itížení p i adit 0 Zohlednit vertikální podíl tlaku zeminy: Ne Úhel smykové plochy: 45+phi/2 Aproximace dle Culmann p i klasickém výpo tu odolnosti zeminy (svah):ne Volby odolnosti zeminy Druh výpo tu odolnosti zeminy: klasicky Krok u pasivního výpo tu d. Gudehuse: 0.50 m po ítat vždy rovinn (bez Caquot-Kerisela) Obrázek... Tlak zeminy a odolnost

14 Sou initele tlaku zeminy: Spo tené sou initele tlaku zeminy: Název delta beta thetaa thetap Kah K0h Kach Název delta beta Kph Kpch Caquot Kpph Tlak zeminy od vlastní tíhy: Výsledek aktivního tlaku zeminy: Plochy k ivky= Charakteristický tlak zeminy Ehk Sou initel bezpe nosti gama= 1.20 Nr. z-pos[m] eh[kn/m] eh*gamma Odolnost zeminy vlivem vl.tíhy (spojitá st na): Výsledek odolnosti zeminy od vlastní tíhy: Plochy k ivky= Charakteristická odolnost zeminy Ephk Sou initel odolnosti = 1.30 Nr. z-pos[m] eh[kn/m] eh*1/gamma Odolnost zeminy vlivem stálého zatížení: Výsledek odolnosti zeminy od stálých zatížení: Plochy k ivky= Sou initel odolnosti = 1.30 Nr. z-pos[m] eh[kn/m] eh*1/gamma

15 Odolnost zeminy pi malých tlakových plochách: Posudek dle Weißenbachapro b žný m st ny Rozte pilot a: a= 2.50 m Ší ka pilot b0: b0= 0.60 m Sv tla ší ka fošen bl: bl= 1.90 m Hloubka vetknutí t0: t0= 0.86 m Sou initel odporu zeminy pro t ecí složku KR: KR= 7.12 Sou initel odporu zeminy pro kohezní složku KK: KK= 3.23 Sou initel odporu zeminy s delta=0 KR0: KR0= 3.70 Sou initel odporu zeminy s delta=0 KK0: KK0= 1.92 Náhradní ší ka vlivem t ení bsr: 0.6*tan(phi)*t0= 0.6*tan(35.00)*0.86= bsr= 0.36 m Náhradní ší ka vlivem koheze bsk: 0.9*(1+tan(phi)*t0=0.9*(1+tan(35.00))*0.86= bsk= 1.31 m Kritická tlaková ší ka st ny bkr: 0.3*t0 = 0.3*0.86= bkr= 0.26 m Ší ka tlakové oblasti bt: bt= 0.60 m Celková odolnost zeminy z malých tlakových ploch EKR: EKR=(0.5*gama*KR*(bt+bsR)*t0*t0+ Pp*KR*t0*(bt+bsR)+2*cp*KK*t0*(bt+bsk))/a= (0.5*12.00*7.12*(0.96)*0.86* *3.23*0.96*(0.86)+ 2*10.00*3.23*0.86*(1.91))/2.50= EKR= kn/lfm dov.e= E/gamaEp = / (1.30)= zul.e= kn/m E= min(e,edu)= E= kn/lfm Redistribuovaný tlak zeminy a odolnost zeminy: Tlak zeminy na aktivní stran (Návrh) Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy p i malých tlakových plochách (návrhové síly):

16 Hoorizontální zatížení a vnitní ú inky (iterace): H[kN/m2] M[kNm] 47.0 Q[kN] Hloubka výkopu zs= 3.00 m Podpora: x:0.00 m z:3.86 m... Vetknutá podpora, horizontální Fx: kn Fz:0.000 kn M: knm Tabulka hodnot: Hloubka H-tlak Pr hyb MomentPosouv.síla A-H El.uložení [m] [kn/m2] [mm] [knm] [kn] [kn/m2] M C 0.00

17 Hoorizontální zatížení a vnitní ú inky (charakteristická stálá): Hg[kN/m2] Mg[kNm] Qg[kN] Ng[kN] Hloubka výkopu zs= 3.00 m Podpora: x:0.00 m z:3.86 m... Vetknutá podpora, horizontální Fx: kn Fz:0.000 kn M: knm Tabulka hodnot: Hloubka H-tlak Pr hyb MomentPosouv.síla A-H El.uložení [m] [kn/m2] [mm] [knm] [kn] [kn/m2] M C 0.00

18 Návrhové vnitní ú inky: Md[kNm] 47.0 Qd[kN] Nd[kN] -0.8 Tabulka hodnot návrhových ú ink: z[m] Md[kNm] Qd[kN] Nd[kN] Extremální hodnoty: z [m] = 0.00 maxm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 3.86 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 3.21 minm [knm] = p ísl.q [kn]= 2.04 z [m] = 3.00 minq [kn] = p ísl.m [knm= Výpo et smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3:

19 Výsledek: Kružnice s min. bezpe ností: x:0.00 m z:0.00 m rádius:4.03 m Ed(P sobící síla): kn Rd(Vzdorující síla): kn Ed<=Rd.. Posudek vyhovuje. Geotechnické posudky GEO-2: Únosnost zemního uložení GEO-2: Ú inek [kn] Odolnost [kn] γg*ugh,k= 1.20*49.99= /1.30= γq*uqh,k= 1.30*-0.00= Suma Uh,d= Ephodol,d= Ephodol,d >= Uh,d >= Posudek vyhovuje Eph,d>= d.eah*lw/a+uhd 94.23>=(10.42* =67.91)...vyhovuje Eph,d... návrhová hodnota odolnosti zeminy uzav ené st ny d.eah... aktivní tlak zeminy mezi dnem výkopu a patkou Uh,d... návrhová hodnota výpo etního uložení v zemin Ephodol... odolnost zeminy p i malých tlakových plochách lw... sv tlá ší ka mezi pilotami (fošnami) a... rozte pilot (fošen) Horizontální a vertikální síly: Poloha H síla Síla V Vrstvy zeminy na pravé stran : 1: z1/z2=0.00/3.00 delta= Tíha st ny Gk: 0.69 Horizontální charakteristická náhradní síla Chk vpravo: Chk = CGhk + CQhk+ CWhk = = Vert. náhr. síla Cvk: tan(deltac)*chk=tan(11.67 )*39.19= 8.09 Suma Vk: Horizontální charakteristická reakce Bhk vlevo: Bhk= BGhk+BQhk+BWhk = = Relevantní deltap = Bvk = Bhk * tan(deltap) = kn * tan(17.50 ) = Sou et: (nahoru) Zjednodušený posudek: Sou et Vk >=Bvk >= nevyhovuje (zmenšit deltap!) P esný posudek dle Weißenbacha: Gk+Suma Vk(bez Cvk) + 0.5*Cvk >= (Bhk-0.5*Chk)*tan deltapk *8.09 >= ( *39.19)*tan(17.50) = 8.14 >=9.58 nevyhovuje (zmenšit deltap!)

20 Posudek síly C (odolnost náhradní síly) GEO-2: Sou.-Z náhradní síly: 3.86 m Návrhová hodnota síly C Chd: Chd = CGhk*gama_g+CQhk*gama_Q+CWhk*gama_W = 39.19* * *1.25= kn Sou initel odporu zeminy kphc: v oblasti od C,bei phi=35.00 deltac=11.67 kphc= epghck=(gama_zemina*zs+ gama_zemina*t+ pk)*kphc+2*c*sqrt(kphc)= (12.00* * )*2.50+2*10.00*1.58= kn/m Ú inná oblast delta t od C: delta t= 0.2*Hloubka_vetknutí= 0.2*0.86= 0.17 m Výsledná odolnost: Rd=EphCd= 2*delta_t*epghCk/gama_Ep=2*0.17*147.22/1.30= kn Stupe využití: Chd/Rd= 47.02/38.87= > Posudek nevyhovuje delta t musí být prodlouženo delta t,nut= Chd *gama_ep/(2*epghck)= 47.02*1.30/(2*147.22)= 0.21 Toto následn dává: Rd=EphCd= 2*delta_t*epghCk/gama_Ep=2*0.21*147.22/1.30= Stupe využití= Chd/Rd= Posudek vyhovuje Posouzení použitelnosti (deformace pi charakteristickém plném zatížení): Deformace st ny: Nr. z-pos[m] Posuv X[mm]

21 Pehled posudk Stavební stav A NS-T(2): Hloubka patky se stanovuje iterativn. Druh konvergence: Vetknutí patky dle BLUMa. Druh uložení koruny: voln Hloubka výkopu zs= 3.00 m Spo tená délka st ny = 4.03 m Hloubka vetknutí ts= 1.03 m Návrhové vnitní ú inky: z [m] = 0.00 maxm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 3.86 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 3.21 minm [knm] = p ísl.q [kn]= 2.04 z [m] = 3.00 minq [kn] = p ísl.m [knm= Výpo et smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3: Kružnice s min. bezpe ností: x:0.00 m z:0.00 m rádius:4.03 m Ed(P sobící síla): kn Rd(Vzdorující síla): kn Ed<=Rd.. Posudek vyhovuje. Únosnost zemního uložení GEO-2: Ephodol,d >= Uh,d >= Posudek vyhovuje Eph,d>= d.eah*lw/a+uhd 94.23>=(10.42* =67.91)...vyhovuje Eph,d... návrhová hodnota odolnosti zeminy uzav ené st ny d.eah... aktivní tlak zeminy mezi dnem výkopu a patkou Uh,d... návrhová hodnota výpo etního uložení v zemin Ephodol... odolnost zeminy p i malých tlakových plochách lw... sv tlá ší ka mezi pilotami (fošnami) a... rozte pilot (fošen) Horizontální a vertikální síly: Sou et: H=0.00 kn V=-3.58 kn Zjednodušený posudek: Sou et Vk >=Bvk >= nevyhovuje (zmenšit deltap!) P esný posudek dle Weißenbacha: Gk+Suma Vk(bez Cvk) + 0.5*Cvk >= (Bhk-0.5*Chk)*tan deltapk *8.09 >= ( *39.19)*tan(17.50) = 8.14 >=9.58 nevyhovuje (zmenšit deltap!)

22 Posudek síly C (odolnost náhradní síly) GEO-2: Rd=EphCd= 2*delta_t*epghCk/gama_Ep=2*0.17*147.22/1.30= kn Stupe využití: Chd/Rd= 47.02/38.87= > Posudek nevyhovuje delta t musí být prodlouženo delta t,nut= Chd *gama_ep/(2*epghck)= 47.02*1.30/(2*147.22)= 0.21 Toto následn dává: Stupe využití= Chd/Rd= Posudek vyhovuje Stavební stav B NS-T(2): Hloubka výkopu zs= 8.35 m Spo tená délka st ny = 8.89 m Hloubka vetknutí ts= 0.54 m Výpo et (výpo et délky vetknutí): z[m] Ephodol,d>= Uhd[kN] delta Eahd (d.eahd+uhd)<= Ephd Tlak zeminy a odolnosti zeminy: Volby tlaku zeminy Hodnoty stejné jako ve stavebním stavu 'A' Obrázek... Tlak zeminy a odolnost

23 Sou initele tlaku zeminy: Spo tené sou initele tlaku zeminy: Název delta beta thetaa thetap Kah K0h Kach Název delta beta Kph Kpch Caquot Kpph Tlak zeminy od vlastní tíhy: Výsledek aktivního tlaku zeminy: Plochy k ivky= Charakteristický tlak zeminy Ehk Nr. z-pos[m] eh[kn/m]

24 Odolnost zeminy vlivem vl.tíhy (spojitá st na): Výsledek odolnosti zeminy od vlastní tíhy: Plochy k ivky= Charakteristická odolnost zeminy Ephk Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy vlivem stálého zatížení: Výsledek odolnosti zeminy od stálých zatížení: Plochy k ivky= Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy pi malých tlakových plochách: Posudek dle Weißenbachapro b žný m st ny Rozte pilot a: a= 2.50 m Ší ka pilot b0: b0= 0.60 m Sv tla ší ka fošen bl: bl= 1.90 m Hloubka vetknutí t0: t0= 0.54 m Sou initel odporu zeminy pro t ecí složku KR: KR= 7.12 Sou initel odporu zeminy pro kohezní složku KK: KK= 3.23 Sou initel odporu zeminy s delta=0 KR0: KR0= 3.70 Sou initel odporu zeminy s delta=0 KK0: KK0= 1.92 Náhradní ší ka vlivem t ení bsr: 0.6*tan(phi)*t0= 0.6*tan(35.00)*0.54= bsr= 0.23 m Náhradní ší ka vlivem koheze bsk: 0.9*(1+tan(phi)*t0=0.9*(1+tan(35.00))*0.54= bsk= 0.82 m Kritická tlaková ší ka st ny bkr: 0.3*t0 = 0.3*0.54= bkr= 0.16 m Ší ka tlakové oblasti bt: bt= 0.60 m Celková odolnost zeminy z malých tlakových ploch EKR: EKR=(0.5*gama*KR*(bt+bsR)*t0*t0+ Pp*KR*t0*(bt+bsR)+2*cp*KK*t0*(bt+bsk))/a= (0.5*12.00*7.12*(0.83)*0.54* *3.23*0.83*(0.54)+ 2*10.00*3.23*0.54*(1.42))/2.50= EKR= kn/lfm dov.e= E/gamaEp = / (1.30)= zul.e= kn/m

25 E= min(e,edu)= E= kn/lfm Redistribuovaný tlak zeminy a odolnost zeminy: Tlak zeminy na aktivní stran (charakter.): Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy p i malých tlakových plochách (návrhové síly):

26 Horizontální zatížení a charakt. vnitní ú inky (plné zatížení): H[kN/m2] M[kNm] Q[kN] Hloubka výkopu zs= 8.35 m Podpora: x:0.00 m z:8.67 m... Posuvná podpora, horizontální Fx: kn Fz:0.000 kn M:0.000 knm Uh = Fx = kn Podpora: x:0.00 m z:8.89 m... Posuvná podpora, vertikální Fx:0.000 kn Fz:1.511 kn M:0.000 knm Kotva: x:0.00 m z:2.50 m Ah: kn Tabulka hodnot: Hloubka H-tlak Pr hyb MomentPosouv.síla A-H El.uložení [m] [kn/m2] [mm] [knm] [kn] [kn/m2] A M C C 0.00

27 Hoorizontální zatížení a vnitní ú inky (charakteristická stálá): Hg[kN/m2] 10.0 Mg[kNm] Qg[kN] Ng[kN] Hloubka výkopu zs= 8.35 m Podpora: x:0.00 m z:8.67 m... Posuvná podpora, horizontální Fx: kn Fz:0.000 kn M:0.000 knm Uh = Fx = kn Podpora: x:0.00 m z:8.89 m... Posuvná podpora, vertikální Fx:0.000 kn Fz:1.511 kn M:0.000 knm Kotva: x:0.00 m z:2.50 m Ah: kn Tabulka hodnot: Hloubka H-tlak Pr hyb MomentPosouv.síla A-H El.uložení [m] [kn/m2] [mm] [knm] [kn] [kn/m2] A M C C 0.00

28 Extremální hodnoty: z [m] = 6.10 maxm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 2.50 minm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 minq [kn] = p ísl.m [knm= Návrhové vnitní ú inky: Md[kNm] Qd[kN] Nd[kN] Tabulka hodnot návrhových ú ink: z[m] Md[kNm] Qd[kN] Nd[kN] Extremální hodnoty: z [m] = 6.10 maxm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 2.50 minm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 minq [kn] = p ísl.m [knm= Výpo et kotev (glob. stabilita ve hluboké kluzné spáe): Posuvná patka bez el. uložení, st ed otá ení = patka st ny Bod otá ení ve st n : sou.z= 8.89 m. Poloha Ahg+q,k min.dél nut.dél eta AHmož. AHstáv. AHmož.d AHstáv. [m] kn/lfm [m] [m] kn/lfm kn/lfm kn/lfm kn/lfm Výpo et.1: eta=1.380

29 Výsledky: TypPoloha Sklon Ahg+q,k min.dél nut.dél AHmož.d- AHstáv. spln na? [m] [ ] [kn/lfm] [m] [m] [kn/lfm] [kn/lfm] A Ano Poloha kotvy A1: aktivní kotva: 1 Hodnoty smykových kivek: Smykové ploch x1 z1 x2 z Výpo et smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3: Výsledek: Kružnice s min. bezpe ností: x:-1.67 m z:0.00 m rádius:9.04 m Ed(P sobící síla): kn Rd(Vzdorující síla): kn Ed<=Rd.. Posudek vyhovuje. Geotechnické posudky GEO-2: Únosnost zemního uložení GEO-2: Ú inek [kn] Odolnost [kn] γg*ugh,k= 1.20*22.70= /1.30= γq*uqh,k= 1.30*0.00= Suma Uh,d= Ephodol,d= Ephodol,d >= Uh,d >= Posudek vyhovuje Eph,d>= d.eah*lw/a+uhd 40.62>=(13.34* =37.39)...vyhovuje Eph,d... návrhová hodnota odolnosti zeminy uzav ené st ny d.eah... aktivní tlak zeminy mezi dnem výkopu a patkou Uh,d... návrhová hodnota výpo etního uložení v zemin Ephodol... odolnost zeminy p i malých tlakových plochách lw... sv tlá ší ka mezi pilotami (fošnami) a... rozte pilot (fošen)

30 Horizontální a vertikální síly: Poloha H síla Síla V Vrstvy zeminy na pravé stran : 1: z1/z2=0.00/8.35 delta= Tíha st ny Gk: 1.51 Síly kotvení: Kotva 1: x/z=0.00/2.50 Sklon= Suma Vk: Horizontální charakteristická reakce Bhk vlevo: Bhk= BGhk+BQhk+BWhk = = Relevantní deltap = Bvk = Bhk * tan(deltap) = kn * tan(17.50 ) = Sou et: (dol ) Zjednodušený posudek: Sou et Vk >=Bvk >= Posudek vyhovuje Posouzení použitelnosti (deformace pi charakteristickém plném zatížení): Deformace st ny: Nr. z-pos[m] Posuv X[mm]

31 Pehled posudk Stavební stav B NS-T(2): Hloubka patky se stanovuje iterativn. Druh konvergence: Patka horizontáln posuvná, el.uložení možné Druh uložení koruny: voln Hloubka výkopu zs= 8.35 m Spo tená délka st ny = 8.89 m Hloubka vetknutí ts= 0.54 m Návrhové vnitní ú inky: z [m] = 6.10 maxm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 2.50 minm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 minq [kn] = p ísl.m [knm= Kotevní(A)- a podporové(s) reakce: TypPoloha Sklon Ahg,k Ahq,k Ahg+q,k min.dél nut.dél Ag+q,k [m] [ ] [kn/lfm] [kn/lfm] [kn/lfm] [m] [m] [kn/lfm] A Výpo et smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3: Kružnice s min. bezpe ností: x:-1.67 m z:0.00 m rádius:9.04 m Ed(P sobící síla): kn Rd(Vzdorující síla): kn Ed<=Rd.. Posudek vyhovuje. Únosnost zemního uložení GEO-2: Ephodol,d >= Uh,d >= Posudek vyhovuje Eph,d>= d.eah*lw/a+uhd 40.62>=(13.34* =37.39)...vyhovuje Eph,d... návrhová hodnota odolnosti zeminy uzav ené st ny d.eah... aktivní tlak zeminy mezi dnem výkopu a patkou Uh,d... návrhová hodnota výpo etního uložení v zemin Ephodol... odolnost zeminy p i malých tlakových plochách lw... sv tlá ší ka mezi pilotami (fošnami) a... rozte pilot (fošen) Horizontální a vertikální síly: Sou et: H=-0.00 kn V=31.48 kn Zjednodušený posudek: Sou et Vk >=Bvk >= Posudek vyhovuje

32 Stavební stav C NS-T(2): Hloubka výkopu zs= m Spo tená délka st ny = m Hloubka vetknutí ts= 0.68 m Výpo et (výpo et délky vetknutí): z[m] Ephodol,d>= Uhd[kN] delta Eahd (d.eahd+uhd)<= Ephd Tlak zeminy a odolnosti zeminy: Volby tlaku zeminy Hodnoty stejné jako ve stavebním stavu 'A' Obrázek... Tlak zeminy a odolnost Sou initele tlaku zeminy: Spo tené sou initele tlaku zeminy: Název delta beta thetaa thetap Kah K0h Kach Název delta beta Kph Kpch Caquot Kpph

33 Tlak zeminy od vlastní tíhy: Výsledek aktivního tlaku zeminy: Plochy k ivky= Charakteristický tlak zeminy Ehk Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy vlivem vl.tíhy (spojitá st na): Výsledek odolnosti zeminy od vlastní tíhy: Plochy k ivky= Charakteristická odolnost zeminy Ephk Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy vlivem stálého zatížení: Výsledek odolnosti zeminy od stálých zatížení: Plochy k ivky= Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy pi malých tlakových plochách: Posudek dle Weißenbachapro b žný m st ny Rozte pilot a: a= 2.50 m Ší ka pilot b0: b0= 0.60 m Sv tla ší ka fošen bl: bl= 1.90 m Hloubka vetknutí t0: t0= 0.68 m Sou initel odporu zeminy pro t ecí složku KR: KR= 7.12 Sou initel odporu zeminy pro kohezní složku KK: KK= 3.23 Sou initel odporu zeminy s delta=0 KR0: KR0= 3.70 Sou initel odporu zeminy s delta=0 KK0: KK0= 1.92 Náhradní ší ka vlivem t ení bsr: 0.6*tan(phi)*t0= 0.6*tan(35.00)*0.68= bsr= 0.29 m Náhradní ší ka vlivem koheze bsk: 0.9*(1+tan(phi)*t0=0.9*(1+tan(35.00))*0.68= bsk= 1.04 m Kritická tlaková ší ka st ny bkr: 0.3*t0 = 0.3*0.68= bkr= 0.20 m Ší ka tlakové oblasti bt: bt= 0.60 m Celková odolnost zeminy z malých tlakových ploch EKR: EKR=(0.5*gama*KR*(bt+bsR)*t0*t0+ Pp*KR*t0*(bt+bsR)+2*cp*KK*t0*(bt+bsk))/a= (0.5*12.00*7.12*(0.89)*0.68* *3.23*0.89*(0.68)+ 2*10.00*3.23*0.68*(1.64))/2.50= EKR= kn/lfm dov.e= E/gamaEp = / (1.30)= zul.e= kn/m E= min(e,edu)= E= kn/lfm

34 Redistribuovaný tlak zeminy a odolnost zeminy: Tlak zeminy na aktivní stran (charakter.): Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy p i malých tlakových plochách (návrhové síly): Horizontální zatížení a charakt. vnitní ú inky (plné zatížení): H[kN/m2] M[kNm] Q[kN]

35 Hloubka výkopu zs= m Podpora: x:0.00 m z:12.91 m... Posuvná podpora, horizontální Fx: kn Fz:0.000 kn M:0.000 knm Uh = Fx = kn Podpora: x:0.00 m z:13.18 m... Posuvná podpora, vertikální Fx:0.000 kn Fz:2.241 kn M:0.000 knm Kotva: x:0.00 m z:2.50 m Ah: kn Kotva: x:0.00 m z:7.85 m Ah: kn Tabulka hodnot: Hloubka H-tlak Pr hyb MomentPosouv.síla A-H El.uložení [m] [kn/m2] [mm] [knm] [kn] [kn/m2] A A M C C 0.00 Hoorizontální zatížení a vnitní ú inky (charakteristická stálá): Hg[kN/m2] 15.0 Mg[kNm] Qg[kN] Ng[kN] -31.0

36 Hloubka výkopu zs= m Podpora: x:0.00 m z:12.91 m... Posuvná podpora, horizontální Fx: kn Fz:0.000 kn M:0.000 knm Uh = Fx = kn Podpora: x:0.00 m z:13.18 m... Posuvná podpora, vertikální Fx:0.000 kn Fz:2.241 kn M:0.000 knm Kotva: x:0.00 m z:2.50 m Ah: kn Kotva: x:0.00 m z:7.85 m Ah: kn Tabulka hodnot: Hloubka H-tlak Pr hyb MomentPosouv.síla A-H El.uložení [m] [kn/m2] [mm] [knm] [kn] [kn/m2] A A M C C 0.00 Extremální hodnoty: z [m] = maxm [knm] = p ísl.q [kn]= 0.14 z [m] = 7.85 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 2.50 minm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 7.85 minq [kn] = p ísl.m [knm=

37 Návrhové vnitní ú inky: Md[kNm] Qd[kN] Nd[kN] Tabulka hodnot návrhových ú ink: z[m] Md[kNm] Qd[kN] Nd[kN] Extremální hodnoty: z [m] = maxm [knm] = p ísl.q [kn]= 0.16 z [m] = 7.85 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 2.50 minm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 7.85 minq [kn] = p ísl.m [knm= Výpo et kotev (glob. stabilita ve hluboké kluzné spáe): Posuvná patka bez el. uložení, st ed otá ení = patka st ny Bod otá ení ve st n : sou.z= m. Poloha Ahg+q,k min.dél nut.dél eta AHmož. AHstáv. AHmož.d AHstáv. [m] kn/lfm [m] [m] kn/lfm kn/lfm kn/lfm kn/lfm Výpo et.1: eta=

38 Výsledky: TypPoloha Sklon Ahg+q,k min.dél nut.dél AHmož.d- AHstáv. spln na? [m] [ ] [kn/lfm] [m] [m] [kn/lfm] [kn/lfm] A Ano A Ano Poloha kotvy A1: aktivní kotva: 1 Hodnoty smykových kivek: Smykové ploch x1 z1 x2 z Poloha kotvy A2: aktivní kotva: 2 1 Hodnoty smykových kivek: Smykové ploch x1 z1 x2 z Výpo et smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3: Výsledek: Kružnice s min. bezpe ností: x:-3.33 m z:-1.67 m rádius:15.22 m Ed(P sobící síla): kn Rd(Vzdorující síla): kn Ed<=Rd.. Posudek vyhovuje.

39 Geotechnické posudky GEO-2: Únosnost zemního uložení GEO-2: Ú inek [kn] Odolnost [kn] γg*ugh,k= 1.20*24.48= /1.30= γq*uqh,k= 1.30*0.00= Suma Uh,d= Ephodol,d= Ephodol,d >= Uh,d >= Posudek vyhovuje Eph,d>= d.eah*lw/a+uhd 54.50>=(25.14* =48.48)...vyhovuje Eph,d... návrhová hodnota odolnosti zeminy uzav ené st ny d.eah... aktivní tlak zeminy mezi dnem výkopu a patkou Uh,d... návrhová hodnota výpo etního uložení v zemin Ephodol... odolnost zeminy p i malých tlakových plochách lw... sv tlá ší ka mezi pilotami (fošnami) a... rozte pilot (fošen) Horizontální a vertikální síly: Poloha H síla Síla V Vrstvy zeminy na pravé stran : 1: z1/z2=0.00/12.50 delta= Tíha st ny Gk: 2.24 Síly kotvení: Kotva 1: x/z=0.00/2.50 Sklon= Kotva 2: x/z=0.00/7.85 Sklon= Suma Vk: Horizontální charakteristická reakce Bhk vlevo: Bhk= BGhk+BQhk+BWhk = = Relevantní deltap = Bvk = Bhk * tan(deltap) = kn * tan(17.50 ) = Sou et: (dol )

40 Zjednodušený posudek: Sou et Vk >=Bvk >= Posudek vyhovuje Posouzení použitelnosti (deformace pi charakteristickém plném zatížení): Deformace st ny: Nr. z-pos[m] Posuv X[mm]

41 Pehled posudk Stavební stav C NS-T(2): Hloubka patky se stanovuje iterativn. Druh konvergence: Patka horizontáln posuvná, el.uložení možné Druh uložení koruny: voln Hloubka výkopu zs= m Spo tená délka st ny = m Hloubka vetknutí ts= 0.68 m Návrhové vnitní ú inky: z [m] = maxm [knm] = p ísl.q [kn]= 0.16 z [m] = 7.85 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 2.50 minm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 7.85 minq [kn] = p ísl.m [knm= Kotevní(A)- a podporové(s) reakce: TypPoloha Sklon Ahg,k Ahq,k Ahg+q,k min.dél nut.dél Ag+q,k [m] [ ] [kn/lfm] [kn/lfm] [kn/lfm] [m] [m] [kn/lfm] A A Výpo et smykové kružnice: (metoda Krey-Bishop) GEO-3: Kružnice s min. bezpe ností: x:-3.33 m z:-1.67 m rádius:15.22 m Ed(P sobící síla): kn Rd(Vzdorující síla): kn Ed<=Rd.. Posudek vyhovuje. Únosnost zemního uložení GEO-2: Ephodol,d >= Uh,d >= Posudek vyhovuje Eph,d>= d.eah*lw/a+uhd 54.50>=(25.14* =48.48)...vyhovuje Eph,d... návrhová hodnota odolnosti zeminy uzav ené st ny d.eah... aktivní tlak zeminy mezi dnem výkopu a patkou Uh,d... návrhová hodnota výpo etního uložení v zemin Ephodol... odolnost zeminy p i malých tlakových plochách lw... sv tlá ší ka mezi pilotami (fošnami) a... rozte pilot (fošen)

42 Horizontální a vertikální síly: Sou et: H=0.00 kn V=82.38 kn Zjednodušený posudek: Sou et Vk >=Bvk >= Posudek vyhovuje Stavební stav D NS-T(2): Hloubka výkopu zs= m Spo tená délka st ny = m Hloubka vetknutí ts= 2.00 m Tlak zeminy a odolnosti zeminy: Volby tlaku zeminy Hodnoty stejné jako ve stavebním stavu 'A' Obrázek... Tlak zeminy a odolnost Sou initele tlaku zeminy: Spo tené sou initele tlaku zeminy: Název delta beta thetaa thetap Kah K0h Kach Název delta beta Kph Kpch Caquot Kpph Tlak zeminy od vlastní tíhy: Výsledek aktivního tlaku zeminy: Plochy k ivky= Charakteristický tlak zeminy Ehk Nr. z-pos[m] eh[kn/m]

43 Odolnost zeminy vlivem vl.tíhy (spojitá st na): Výsledek odolnosti zeminy od vlastní tíhy: Plochy k ivky= Charakteristická odolnost zeminy Ephk Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy vlivem stálého zatížení: Výsledek odolnosti zeminy od stálých zatížení: Plochy k ivky= Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy pi malých tlakových plochách: Posudek dle Weißenbachapro b žný m st ny Rozte pilot a: a= 2.50 m Ší ka pilot b0: b0= 0.60 m Sv tla ší ka fošen bl: bl= 1.90 m Hloubka vetknutí t0: t0= 2.00 m Sou initel odporu zeminy pro t ecí složku KR: KR= 7.12 Sou initel odporu zeminy pro kohezní složku KK: KK= 3.23 Sou initel odporu zeminy s delta=0 KR0: KR0= 3.70 Sou initel odporu zeminy s delta=0 KK0: KK0= 1.92 Náhradní ší ka vlivem t ení bsr: 0.6*tan(phi)*t0= 0.6*tan(35.00)*2.00= bsr= 0.84 m Náhradní ší ka vlivem koheze bsk: 0.9*(1+tan(phi)*t0=0.9*(1+tan(35.00))*2.00= bsk= 3.06 m bsk=3.06 > bl=1.90 => bsk=bl= 1.90 m Kritická tlaková ší ka st ny bkr: 0.3*t0 = 0.3*2.00= bkr= 0.60 m Ší ka tlakové oblasti bt: bt= 0.60 m Celková odolnost zeminy z malých tlakových ploch EKR: EKR=(0.5*gama*KR*(bt+bsR)*t0*t0+ Pp*KR*t0*(bt+bsR)+2*cp*KK*t0*(bt+bsk))/a= (0.5*12.00*7.12*(1.44)*2.00* *3.23*1.44*(2.00)+ 2*10.00*3.23*2.00*(2.50))/2.50= EKR= kn/lfm dov.e= E/gamaEp = / (1.30)= zul.e= kn/m Sv tlá ší ka fošny bl=1.90 je menší než hloubka vetknutí t0=2.00 m. Musí být vypo tena odolnost zeminy protínajících se postranních odolností Edu. Edu= [[0.5*gama*KR0*t0*t0*bl+ 0.5*gama*KR*t0*t0*b0]/a+ [2*c*KK0*t0*bl+ 2*c*KK*t0*b0]/a] [(0.5*12.00*3.70*2.00*2.00* *12.00*7.12*2.00*2.00*0.60) / (2*10.00*1.92*2.00* *10.00*3.23*2.00*0.60) / 2.50)] Edu= /1.30= Edu= kn/lfm E= min(e,edu)= E= kn/lfm

44 Redistribuovaný tlak zeminy a odolnost zeminy: Tlak zeminy na aktivní stran (charakter.): Nr. z-pos[m] eh[kn/m] Odolnost zeminy p i malých tlakových plochách (návrhové síly): Horizontální zatížení a charakt. vnitní ú inky (plné zatížení): H[kN/m2] M[kNm] Q[kN]

45 Hloubka výkopu zs= m Podpora: x:0.00 m z:16.70 m... Posuvná podpora, horizontální Fx: kn Fz:0.000 kn M:0.000 knm Uh = Fx = kn Podpora: x:0.00 m z:17.50 m... Posuvná podpora, vertikální Fx:0.000 kn Fz:2.975 kn M:0.000 knm Kotva: x:0.00 m z:2.50 m Ah: kn Kotva: x:0.00 m z:7.85 m Ah: kn Kotva: x:0.00 m z:12.00 m Ah: kn Tabulka hodnot: Hloubka H-tlak Pr hyb MomentPosouv.síla A-H El.uložení [m] [kn/m2] [mm] [knm] [kn] [kn/m2] A A A M C C 0.00

46 Hoorizontální zatížení a vnitní ú inky (charakteristická stálá): Hg[kN/m2] Mg[kNm] Qg[kN] Ng[kN] Hloubka výkopu zs= m Podpora: x:0.00 m z:16.70 m... Posuvná podpora, horizontální Fx: kn Fz:0.000 kn M:0.000 knm Uh = Fx = kn Podpora: x:0.00 m z:17.50 m... Posuvná podpora, vertikální Fx:0.000 kn Fz:2.975 kn M:0.000 knm Kotva: x:0.00 m z:2.50 m Ah: kn Kotva: x:0.00 m z:7.85 m Ah: kn Kotva: x:0.00 m z:12.00 m Ah: kn Tabulka hodnot: Hloubka H-tlak Pr hyb MomentPosouv.síla A-H El.uložení [m] [kn/m2] [mm] [knm] [kn] [kn/m2] A A A M C C 0.00 Extremální hodnoty: z [m] = maxm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 2.50 minm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 minq [kn] = p ísl.m [knm=

47 Návrhové vnitní ú inky: Md[kNm] Qd[kN] Nd[kN] Tabulka hodnot návrhových ú ink: z[m] Md[kNm] Qd[kN] Nd[kN] Extremální hodnoty: z [m] = maxm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 maxq [kn] = p ísl.m [knm= z [m] = 2.50 minm [knm] = p ísl.q [kn]= z [m] = 2.50 minq [kn] = p ísl.m [knm=

48 Výpo et kotev (glob. stabilita ve hluboké kluzné spáe): Posuvná patka bez el. uložení, st ed otá ení = patka st ny Bod otá ení ve st n : sou.z= m. Poloha Ahg+q,k min.dél nut.dél eta AHmož. AHstáv. AHmož.d AHstáv. [m] kn/lfm [m] [m] kn/lfm kn/lfm kn/lfm kn/lfm Výpo et.1: eta= Výpo et.2: eta= Výpo et.3: eta= Výsledky: TypPoloha Sklon Ahg+q,k min.dél nut.dél AHmož.d- AHstáv. spln na? [m] [ ] [kn/lfm] [m] [m] [kn/lfm] [kn/lfm] A Ano A Ano A Ano Poloha kotvy A1: aktivní kotva: 1 Hodnoty smykových kivek: Smykové ploch x1 z1 x2 z Poloha kotvy A2: aktivní kotva: 2 1 Hodnoty smykových kivek: Smykové ploch x1 z1 x2 z Poloha kotvy A3: aktivní kotva: Hodnoty smykových kivek: Smykové ploch x1 z1 x2 z

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. DOC. ING. BOHUMIL STRAKA, CSc. ING. KAREL SÝKORA D EV NÉ KONSTRUKCE

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. DOC. ING. BOHUMIL STRAKA, CSc. ING. KAREL SÝKORA D EV NÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. BOHUMIL STRAKA, CSc. ING. KAREL SÝKORA D EV NÉ KONSTRUKCE MODUL BO03 M04 D EV NÉ PLNOST NNÉ A P ÍHRADOVÉ KONSTRUKCE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

KONSTRUKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

KONSTRUKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ KONSTRUKCE a bezpečnost staveb ze dřeva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ OBSAH STATICKÁ ANALÝZA TUHOSTÍ U PLNÉ VAZBY KROVU 1 ÚVOD. 2 2 TYPY MODELŮ............................................................................

Více

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník.

Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 2014 RIB Software AG Dílec: Typový prefabrikovaný vazník Soubor: Prefabrikovaný vazník. Typový prefabrikovaný vazník RIB RTbalken SN EN 1992-1-1 214 RIB Software AG Soubor: Prefabrikovaný vazník.rtbal Zat žov ací stav 1 - technologie Sníh max Dodate ná zatížení A - 1-2.8 2.8 B $ % 7.4 7.4

Více

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec: RIB Software AG Funda V15.0 Build-Nr. 06062015 Typ: Kalich Soubor: Základ s kalichem.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání: ČSN EN 1997-1

Více

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec:

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Položka: Dílec: RIB Software AG Funda V15.0 Build-Nr. 06062015 Typ: Základ s botkou Soubor: Prefabrikovaný základ.rtfun Informace o projektu Zakázka Název Položka Dílec Systémové informace Schéma systému Normy Zakládání:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

technická zpráva D.1.1.01 V A L P R O J E K T Ing. Landa Ing. Vyleta

technická zpráva D.1.1.01 V A L P R O J E K T Ing. Landa Ing. Vyleta Zodp. projektant: Vypracoval: Kreslil: Ing. Landa Ing. Vyleta V A L P R O J E K T projektová a inž. innost ve výstavb - Ing. Miloslav Landa 441 01 Podbo any, Partyzánská 93 I O: 10439625 Investor: Akce:

Více

BL01. Prvky betonových konstrukcí

BL01. Prvky betonových konstrukcí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BL01 Prvky betonových konstrukcí Výukové texty, příklady a pomůcky Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEOTECHNIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEOTECHNICS NÁVRH ZALOŽENÍ POLYFUNKČNÍHO DOMU V BRNĚ FUNDATION DESIGN

Více

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie

RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie RIBTEC RTcdesign Uživatelská příručka teorie Tato uživatelská příručka je určena jako pracovní předloha uživatelům systémů RIBTEC. Postupy uvedené v této příručce, jakož i příslušné programy, jsou majetkem

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

DLT Spojitý nosník. Příručka pro uţivatele programů pro statické výpočty Frilo. Friedrich + Lochner GmbH 2010

DLT Spojitý nosník. Příručka pro uţivatele programů pro statické výpočty Frilo. Friedrich + Lochner GmbH 2010 DLT Spojitý nosník Příručka pro uţivatele programů pro statické výpočty Frilo Friedrich + Lochner GmbH 2010 Web společnosti Frilo v síti Internet www.frilo.de E-mailová adresa: info@frilo.de Příručka k

Více

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31 Manuál Základové patky EN 1997 Stránka 1/31 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do

Více

Obnova mostu ev.. 333-006 B ehy u P elou e

Obnova mostu ev.. 333-006 B ehy u P elou e Stavba: PR VODNÍ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1. Název akce a ozna ení stavby... 3 1.2. Katastrální území... 3 1.3. Obec... 3 1.4. Okres... 3 1.5. Investor, Stavebník... 3 1.6. Správce

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK PROJEKTOVÁNÍ DOMŮ, INTERIÉRŮ A ZAHRAD INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK PROJEKTOVÁNÍ DOMŮ, INTERIÉRŮ A ZAHRAD INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK PROJEKTOVÁNÍ DOMŮ, INTERIÉRŮ A ZAHRAD INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Vzdělávání v oblasti projektování domů CZ.1.07/1.3.44/01.0071 2 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Projektování domů, interiérů a zahrad

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 111 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Více

IZOLACE STAVEB a KONSTRUKCE STAVEB

IZOLACE STAVEB a KONSTRUKCE STAVEB REVIZE ČSN 73 1901 PRVNÍ NÁVRH ŘEŠITELSKÝ TÝM: Doc.Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. Ing. Jiří Tokar Ing. Luboš Káně CTN DEK, Expertní a znalecká kancelář IZOLACE STAVEB a KONSTRUKCE STAVEB CTN DEK, DEK a.s. CTN

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

B5 Železobetonové podpory

B5 Železobetonové podpory B5 Železobetonové podpory Příručka pro uživatele programů pro statické výpočty Frilo Friedrich + Lochner GmbH 2009 Web společnosti Frilo v síti Internet www.frilo.de E-mailová adresa: info@frilo.de Příručka

Více

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

Protiradonové izolace

Protiradonové izolace Radon Stavební souvislosti I. Sešit I Protiradonové izolace Návrh a pokládka pro radonových izolací v nových i stávajících stavbách Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ Ú AD PRO JADERNOU BEZPE NOST STAVEBNÍ

Více

EFX 410 / 413. Návod k obsluze 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Návod k obsluze 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Návod k obsluze 51296716 11.14 EFX 410 EFX 413 C Prohlášení o shod Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobce nebo jeho zastoupení v EH EFX 410 EFX 413 Typ Volitelné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

P ÍLOHA. 1 K ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 3/2010

P ÍLOHA. 1 K ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 3/2010 P ÍLOHA. 1 K ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 3/2010 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2011 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH P EDM 1. Schodišt 2.

Více

(dále také jen Zadavatel ) stavební firma: (dále také jen Uchaze )

(dále také jen Zadavatel ) stavební firma: (dále také jen Uchaze ) SPORTOVN ST ELECKÝ KLUB SUŠICE ROK.p. 14, SUŠICE, PS : 342 01 I O: 269 89 115 DI : CZ 269 89 115 GSM: + 420 723 365 593 e-mail: strelnice@ssksusice.cz www.ssksusice.cz (dále také jen Zadavatel ) stavební

Více