Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu"

Transkript

1 ROZVAHA dle vyhlášky 54/ Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd 73, spolek Horní Hnychov Liberec 8 Účetní jednotk doručí: 1 x příslušnému finnčnímu orgánu AKTIVA A. Dlouhodobý mjetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný mjetek celkem 1. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje 2. Softwre 3. Ocenitelná práv 4. Drobný dlouhodobý nehmotný mjetek 5. Osttní dlouhodobý nehmotný mjetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný mjetek 7. Poskytnuté zálohy n dlouhodobý nehmotný mjetek II. Dlouhodobý hmotný mjetek celkem 1. Pozemky 2. Umělecká díl, předměty sbírky 3. Stvby 4. Smosttné movité věci soubory movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvlých porostů 6. Zákldní stádo tžná zvířt 7. Drobný dlouhodobý hmotný mjetek 8. Osttní dlouhodobý hmotný mjetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný mjetek 1. Poskytnuté zálohy n dlouhodobý hmotný mjetek III. Dlouhodobý finnční mjetek celkem 1. Podíly v ovládných řízených osobách 2. Podíly v osobách pod podsttným vlivem 3. Dluhové cenné ppíry držené do spltnosti 4. Půjčky orgnizčním složkám 5. Osttní dlouhodobé půjčky 6. Osttní dlouhodobý finnční mjetek 7. Pořizovný dlouhodobý finnční mjetek IV. Oprávky k dlouhodobému mjetku celkem 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu vývoje 2. Oprávky k softwru 3. Oprávky k ocenitelným právům 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému mjetku 5. Oprávky k osttnímu dlouhodobému nehmotnému mjetku 6. Oprávky ke stvbám 7. Oprávky k smosttným movitým věcem souborům movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvlých porostů 9. Oprávky k zákldnímu stádu tžným zvířtům 1. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému mjetku 11. Oprávky k osttnímu dlouhodobému hmotnému mjetku Stv k Stv k prvnímu dni poslednímu dni účetního období účetního období c d Odesláno dne: Právní form Podpis osoby sttut. Podpis osoby odpovědné Okmžik sestvení osoby: orgánu: z sestvení: z sestvení: spolek Milen Lánská Ev Vondrášková Telefon:

2 AKTIVA B. Krátkodobý mjetek celkem 1. Zásoby celkem 1. Mteriál n skldě 2. Mteriál n cestě 3. Nedokončená výrob 4. Polotovry vlstní výroby 5. Výrobky 6. Zvířt 7. Zboží n skldě v prodejnách 8. Zboží n cestě 9. Poskytnuté zálohy n zásoby II. Pohledávky celkem 1. Odběrtelé 2. Směnky k inksu 3. Pohledávky z eskontovné cenné ppíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Osttní pohledávky 6. Pohledávky z změstnnci 7. Pohledávky z institucemi sociálního zbezpečení veřejného zdrvotního pojištění 8. Dň z příjmů 9. Osttní přímé dně 1. Dň z přidné hodnoty 11. Osttní dně popltky 12. Nároky n dotce osttní zúčtování se stát.rozpočtem 13. Nár.n dotce ost.zúčt.s rozp.org.územ.smosp.celků 14. Pohledávky z účstníky sdružení 15. Pohledávky z pevných termínových opercí 16. Pohledávky z vydných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohdné účty ktivní 19. Oprvná položk k pohledávkám III. Krátkodobý finnční mjetek celkem 1. Pokldn 2. Ceniny 3. Účty v bnkách 4. Mjetkové cenné ppíry k obchodování 5. Dluhové cenné ppíry k obchodování 6. Osttní cenné ppíry 7. Pořizovný krátkodobý finnční mjetek 8. Peníze n cestě IV. Jiná ktiv celkem 1. Nákldy příštích období 2. Příjmy příštích období 3. Kursové rozdíly ktivní AKTIVA CELKEM Stv k Stv k prvnímu dni poslednímu dni účetního období účetního období c d

3 PASIVA A. Vlstní zdroje celkem I. Jmění celkem 1. Vlstní jmění 2. Fondy 3. Oceňovcí rozdíly z přecenění mjetku závzků II. Výsledek hospodření celkem 1. Účet výsledku hospodření 2. Výsledek hospodření ve schvlovcím řízení 3. Nerozdělený zisk,neuhrzená ztrát minulých let B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1. Rezervy celkem II. Dlouhodobé závzky celkem 1. Dlouhodobé bnkovní úvěry 2. Emitovné dluhopisy 3. Závzky z pronájmu 4. Přijté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhrdě 6. Dohdné účty psivní 7. Osttní dlouhodobé závzky III. Krátkodobé závzky celkem 1. Dodvtelé 2. Směnky k úhrdě 3. Přijté zálohy 4. Osttní závzky 5. Změstnnci 6. Osttní závzky vůči změstnncům 7. Závzky k institucím soc. zbezp. veřej. zdrv. poj. 8. Dň z příjmů 9. Osttní přímé dně 1. Dň z přidné hodnoty 11. Osttní dně popltky 12. Závzky ze vzthu ke státnímu rozpočtu 13. Závzky ze vzthu k rozp.org.územ.smospráv.celků 14. Závzky z upsných nesplc.cenných ppírů vkldů 15. Závzky k účstníkům sdružení 16. Závzky z pevných termínových opercí 17. Jiné závzky 18. Krátkodobé bnkovní úvěry 19. Eskontní úvěry 2. Vydné krátkodobé dluhopisy 21. Vlstní dluhopisy 22. Dohdné účty psivní 23. Osttní krátkodobé finnční výpomoci IV. Jiná psiv celkem 1. Výdje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kursové rozdíly psivní ÚHRN PASIV Stv k Stv k prvnímu dni poslednímu dni účetního období účetního období c d

4 Ministerstvo finncí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY dle vyhlášky 54/ Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd 73, spolek Fügnerov 667/7, OC Delt Horní Hnychov 153 Účetní jednotk doručí: Liberec 8 1 x příslušnému finnčnímu orgánu Název ukztele A. NÁKLADY I. Spotřebovné nákupy celkem 1.Spotřeb mteriálu 2.Spotřeb energie 3.Spotřeb osttních neskldovtelných dodávek 4.Prodné zboží II. Služby celkem 5.Oprvy udržování 6.Cestovné 7.Nákldy n reprezentci 8.Osttní služby III. Osobní nákldy celkem 9.Mzdové nákldy 1.Zákonné sociální pojištění 11.Osttní sociální pojištění 12.Zákonné sociální nákldy 13.Osttní sociální nákldy IV. Dně popltky celkem 14.Dň silniční 15.Dň z nemovitosti 16.Osttní dně popltky V. Osttní nákldy celkem 17.Smluvní pokuty úroky z prodlení 18.Osttní pokuty penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 2.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dry 23.Mnk škody 24.Jiné osttní nákldy VI. Odpisy, prodný mjetek, tvorb rezerv opr. pol. celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku 26.Zůsttková cen prodného dlouhodobého nehmot. hmot.mjetku 27.Prodné cenné ppíry podíly 28.Prodný mteriál 29.Tvorb rezerv 3.Tvorb oprvných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskytnuté příspěvky zúčtovné mezi orgnizčními složkmi 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII. Dň z příjmů celkem 33. Dodtečné odvody dně z příjmů Nákldy celkem Činnosti hlvní hospodářská Celkem b c d e x x x x Odesláno dne: Právní form Podpis osoby sttut. Podpis osoby odpovědné Okmžik sestvení osoby: orgánu: z sestvení: spolek Milen Lánská Ev Vondrášková Telefon:

5 Název ukztele B. VÝNOSY I. Tržby z vlstní výkony z zboží celkem 1.Tržby z vlstní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby z prodné zboží II. Změny stvu vnitroorgnizčních zásob celkem 4.Změn stvu zásob nedokončené výroby 5.Změn stvu zásob polotovrů 6.Změn stvu zásob výrobků 7.Změn stvu zvířt III. Aktivce celkem 8.Aktivce mteriálu zboží 9.Aktivce vnitroorgnizčních služeb 1.Aktivce dlouhodobého nehmotného mjetku 11.Aktivce dlouhodobého hmotného mjetku IV. Osttní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty úroky z prodlení 13.Osttní pokuty penále 14.Pltby z odepsné pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné osttní výnosy V. Tržby z prodeje mteriálu, zúčtování rezerv opr. pol. celk. 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného hmotného mjetku 2.Tržby z prodeje cenných ppírů podílů 21.Tržby z prodeje mteriálu 22.Výnosy z krátkodobého finnčního mjetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finnčního mjetku 25.Zúčtování oprvných položek VI. Přijté příspěvky celkem 26.Přijté příspěvky zúčtovné mezi orgnizčními složkmi 27.Přijté příspěvky (dry) 28.Přijté členské příspěvky VII. Provozní dotce celkem 29.Provozní dotce Výnosy celkem C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 34.Dň z příjmů D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ Činnosti hlvní hospodářská Celkem b c d e x x x x

6 Příloh k účetní závěrce k 31. prosinci 213 sdružení Ještěd 73 (v Kč) 1. Chrkteristik sdružení hlvní ktivity Zložení chrkteristik sdružení Ještěd 73 je sdružením občnů podle zákon č.83/199 S., ze dne 27, březn 199 o sdružování občnů. Ještěd 73 byl zložen s cílem prezentovt Ještěd jednotně vůči veřejnosti povzbuzovt zájem turistů i odborníků o tuto dominntu. Sdružení chce sjednotit koordinovt ktivity různých skupin týkjících se Ještědu npomoci vzniku podkldů projektů pro budoucí rekonstrukci této stvby. Zkldtelé sdružení členství Ještěd 73 je smosttnou právnickou osobou, kterou zložili členové příprvného výboru. Členem se může stát fyzická osob strší 18 let i právnická osob, které souhlsí se stnovmi cíli sdružení hodlá se ktivně podílet n činnosti směřující k nplňování cílu sdružení. O členství rozhoduje rd sdružení dle Stnov sdružení. Sídlo sdružení Horní Hnychov 153, Liberec 8, 46 8 Orgnizční struktur Nejvyšším orgánem sdružení je vlná hromd, kterou tvoří všichni členové. Výkonným orgánem sdružení je rd, která se řídí usneseními sněmu odpovídá mu z svoji činnost. Rd volí ze svých členů předsedu místopředsedu, koordinuje činnost sdružení, svolává vlnou hromdu, zprcovává podkldy pro rozhodnutí vlné hromdy. Sdružení je nvenek zstoupeno předsedou, který jedná jeho jménem, přijímá změstnnce sdružení do prcovního poměru rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Předsedu volí rd sdružení. Z hospodření sdružení odpovídá rd sdružení, která kždoročně předkládá vlné hromdě zprávu o hospodření včetně účetní závěrky. Změstnnci vedoucí prcovníci Průměrný počet změstnnců vedoucích prcovníků osobní nákldy z rok 212: 212 počet změstnnců Mzdové nákldy Soc. zdrv. pojištění sociální nákldy Změstnnci Vedoucí prcovníci CELKEM

7 Příloh k účetní závěrce k 31. prosinci 213 sdružení Ještěd 73 (v Kč) Tržby Popis 212 Z prodeje služeb Úroky 93 Osttní výnosy Dotce Zúčtování fondů CELKEM Odměny půjčky členům sttutárních orgánů sdružení: V roce 212 nebyly vyplceny žádné odměny. 2. Zásdní účetní postupy používné sdružením () Dlouhodobý hmotný nehmotný mjetek Dlouhodobý hmotný nehmotný mjetek je evidován v pořizovcí ceně. Dlouhodobý hmotný mjetek v pořizovcí ceně do 1 tis. Kč dlouhodobý nehmotný mjetek v pořizovcí ceně do 1 tis. Kč není vykzován v rozvze je účtován do nákldů v roce jejich pořízení je veden v opertivní evidenci. Dlouhodobý hmotný mjetek v pořizovcí ceně od 1 tis. do 4 tis. Kč nd 4 tis. je odepisován dle zákon o dni z příjmu. Dlouhodobý nehmotný mjetek v pořizovcí ceně nd 6 tis. Kč sdružení nemá. Odepisování technického zhodnocení njtého mjetku Ve sdružení není (b) Dlouhodobý finnční mjetek Sdružení nemá dlouhodobý finnční mjetek. (c) Zásoby Sdružení zásoby nemá. (d) Stnovení oprvných položek rezerv Sdružení tvoří oprvné položky k pohledávkám dle zákon č. 593/1992 Sb., rezervy netvoří. (e) Přepočty cizích měn Přepočet ke dni sestvení účetní závěrky: pro přepočet je používán výhrdně denní kurz (směnný kurz devizového trhu yhlšovný Českou národní bnkou) pltný v den, ke kterému se sestvuje účetní závěrk. Účetní jednotk pro rok 212 cizí měnu nepoužil. (f) Pronájmy Sdružení nemá

8 Příloh k účetní závěrce k 31. prosinci 213 sdružení Ještěd 73 (v Kč) (g) Dň z příjmů Dň z příjmů z dné období se skládá ze spltné dně. O odložené dni sdružení neúčtuje. (h) Způsob zprcování účetních záznmů, způsob místo jejich úschovy Účetní záznmy jsou zprcovávány počítčově. Účetnictví je zprcováváno v progrmu Proservis od společnosti ProServis-SW, s.r.o. Evidence mjetku mzdová gend je zprcováván od společnosti ProServis-SW,s.r.o. Dokldy jsou rchivovány běžným způsobem. 3. Změn účetních metod postupů Sdružení v roce 212 nezměnil žádnou účetní metodu ni postup. 4. Dlouhodobý hmotný nehmotný mjetek ) Dlouhodobý nehmotný mjetek Sdružení nemá b) Dlouhodobý hmotný nehmotný mjetek Sdružení eviduje dlouhodobý hmotný mjetek v pořizovcí ceně. Dlouhodobý nehmotný mjetek sdružení nemá. c) Finnční opertivní pronájmy Společnost není zvázán pltit lesingové splátky z finnční lesing doprvních prostředků strojů zřízení. 5. Dlouhodobý hmotný mjetek DHM DDHM nedokončený mjetek CELKEM Pořizovcí cen Zůsttek k Přírůstky Úbytky Zůsttek k Oprávky Zůsttek k Přírůstky 9 9 Úbytky Zůsttek k Zůsttková hodnot k Zůsttková hodnot k

9 Příloh k účetní závěrce k 31. prosinci 213 sdružení Ještěd 73 (v Kč) 6. Zásoby Sdružení nevlstní. 7. Pohledávky závzky z obchodního styku () Krátkodobé pohledávky z obchodního styku činí Kč (předch.rok Kč), ze kterých Kč (předch.rok Kč) předstvují pohledávky 18 dní po lhůtě spltnosti. Oprvná položk k pohledávkám není tvořen. (b) Krátkodobé obchodní závzky činí Kč (předch.rok Kč), ze kterých žádná nepředstvuje závzky nd 3 dní po lhůtě spltnosti. (předch.rok Kč) 8. Vlstní kpitál () Přehled pohybů vlstního jmění Vlstní jmění Zisk běžného období Nerozdělená ztrát / zisk Fondy - přijté dry CELKEM Zůsttek k Převod nerozděleného zisku Změn stvu fondů Zisk ktuálního účetního období Zůsttek k Rezervy Sdružení nevytváří žádné rezervy. 1. Dlouhodobé bnkovní úvěry Sdružení nemá žádné úvěry. 11. Výzkum vývoj Sdružení v roce v roce 212 nevynložilo žádné finnční prostředky n výzkum vývoj. 12. Dň z příjmů Spltná dň z příjmů z zdňovcí období 212 činí Kč (rok 211 Kč). 13. Závzky nevykázné v rozvze Sdružení neeviduje žádné závzky nevykázné v rozvze. 14. Mjetek s tržní hodnotou výrzně převyšující účetní hodnotu Není tkový mjetek. 15. Význmná následná událost Nenstl. V Liberci dne 28. únor 214. Milen Lánská předsedkyně sdružení

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Píloha k roní úetní závrce za rok 2013 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2013 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2013 Od roku 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do

Více