Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace Ing. Martina Janoušková Ing. Alice Šrámková Dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), březen 2012

2 Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) V tomto dodatku k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Praktické aplikace (aktualizované vydání pro účetní období , vyd. ICÚ 2009), vám přinášíme přehled důležitých změn a novinek v IFRS s účinností pro účetní období začínající 1. ledna 2011 a později, ve stavu k 28. únoru Tyto změny a novinky se týkají následujících oblastí: Koncepční rámec pro účetní výkaznictví strana 2 Nový standard IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka a novela IAS 27 strana 5 Nový standard IFRS 11 Společná ujednání a novela IAS 28 strana 7 Nový standard IFRS 12 Zveřejnění investic v jiných účetních jednotkách strana 8 Nový standard IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou strana 9 Novela IAS 1 Prezentace účetní závěrky strana 13 Novela IAS 12 Daně ze zisku strana 14 Novela IAS 24 Zveřejňování spřízněných stran strana 17 Stanovisko k praxi 1 Komentář vedení strana 18 Nový standard IFRS 9 Finanční nástroje v tomto dodatku uveden není. Důvody pro jeho neuvedení jsou v zásadě dva: V současné době stále není tento standard úplný. Jsou nahrazeny části IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování týkající se klasifikace a vykazování finančních aktiv a závazků, jejich prvotní vykázání a ocenění, následné přecenění a odúčtování. Stále ovšem nejsou, mimo jiné, dořešeny oblasti zajišťovacího účetnictví a znehodnocení finančních aktiv oceňovaných amortizovanými pořizovacími náklady. Ačkoliv byla povinná účinnost standardu IFRS 9 původně navržena pro účetní období začínající 1. ledna 2013 a později, Rada pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IASB) následně navrhla posunout povinnou účinnost IFRS 9 až na 1. leden 2015 se zachováním možnosti jeho dřívějšího použití. Důvodem pro tento posun je dosavadní nedokončenost standardu. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

3 1. Koncepční rámec pro účetní výkaznictví IASB už delší dobu pracuje na revizi Koncepčního rámce. Tento projekt je rozdělen do několika částí, a prozatím byla dokončena jen první z nich, upravující definici cíle účetní závěrky a charakteristiky účetní závěrky. Zbývajícími, zatím nedokončenými, částmi jsou: Fáze B Definice prvků, prvotní vykázání a odúčtování Fáze C Oceňování Fáze D Koncept vykazující účetní jednotky Fáze E Hranice účetního výkaznictví, vykazování a zveřejňování Fáze F Smysl a statut koncepčního rámce Fáze G Použití koncepčního rámce na neziskové účetní jednotky Fáze H Zbývající záležitosti, pokud budou V současné době není znám očekávaný termín dokončení celého projektu Definice cíle účetní závěrky Cílem obecné účetní závěrky je poskytovat finanční informace o účetní jednotce ( ÚJ ), které jsou užitečné pro stávající a potenciální investory, poskytovatele výpůjčního kapitálu a jiné věřitele při rozhodování o poskytování zdrojů ÚJ. Tato rozhodnutí zahrnují koupi, prodej nebo držení kapitálových a dluhových nástrojů a poskytování nebo vypořádávání úvěrů a jiných forem dluhu. Novinkou je tedy omezení výčtu uživatelů pouze na výše uvedené tři skupiny, zatímco původní znění Koncepčního rámce zmiňovalo i zaměstnance, odběratele, veřejnost a stát a jeho instituce Charakteristiky účetní závěrky Nově jsou zavedeny dvě kategorie kvalitativních charakteristik účetní závěrky tzv. fundamentální kvalitativní charakteristiky a vylepšující kvalitativní charakteristiky. Jako fundamentální kvalitativní charakteristiky Koncepční rámec uvádí relevanci a věrné zobrazení. Vylepšujícími kvalitativními charakteristikami jsou pak srovnatelnost, ověřitelnost, včasnost a srozumitelnost. Níže je uvedeno porovnání původních a nový kvalitativních charakteristik účetní závěrky: Nové znění Koncepčního rámce Relevance Relevantní účetní informace může změnit rozhodování uživatelů tím, že má předpovědní hodnotu, ujišťovací hodnotu, nebo oboje. Předpovědní a ujišťovací hodnoty spolu navzájem souvisejí (informace, která má předpovědní hodnotu, má obvykle také ujišťovací hodnotu například údaj o tržbách za běžné období, která může sloužit jako základ při odhadování tržeb pro příští roky, může být rovněž porovnávána s předpověďmi tržeb na běžné období, které byly formulovány v minulých obdobích V rámci relevance je definována i významnost (informace je významná, pokud by její vynechání v účetní závěrce určité vykazující účetní jednotky, nebo její chybné uvedení, ovlivnilo ekonomická rozhodnutí uživatelů, provedená na základě účetních informací). Ekvivalent v původním Koncepčním rámci Relevance Informace je relevantní, pokud pomáhá uživatelům: hodnotit minulé, stávající nebo budoucí události; potvrdit nebo opravit jejich minulá hodnocení. Relevance informací je ovlivňována jejich: a) podstatou; a b) významností (informace je významná, pokud by její vynechání nebo chybné uvedení ovlivnilo ekonomická rozhodnutí uživatelů). Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

4 Věrné zobrazení Aby byla informace užitečná, musí nejen zobrazovat relevantní jev, ale musí jej zobrazovat věrně. Perfektně věrné zobrazení má následující tři charakteristiky: úplnost jsou uvedeny všechny informace nezbytné pro to, aby uživatel porozuměl zobrazenému jevu, včetně popisů a vysvětlivek; nezaujatost nezkreslenost informací, které nesmějí být záměrně prezentovány tak, aby byly kladně či záporně přijaty uživateli; bezchybnost tím je míněno, že popis jevu neobsahuje chyby a je úplný, a že proces sestavení vykázané informace byl vybrán a použit bezchybně. Věrné zobrazení samo o sobě nemusí nutně znamenat, že informace je užitečná. Viz spolehlivost Viz věrné zobrazení Spolehlivost Informace jsou spolehlivé, když neobsahují významné chyby, a nejsou předpojaté. Spolehlivá informace: podává věrný a poctivý obraz transakcí a jiných událostí; zobrazuje podstatu a ekonomickou realitu, nikoliv pouze právní formu; je nestranná; je předložená v souladu se zásadou opatrnosti, kdy nejsou ani nadhodnocovány výnosy nebo aktiva, ani podhodnocovány náklady nebo závazky; je úplná (z hlediska významnosti informací a nákladů na jejich získávání). Srovnatelnost Srovnatelnost umožňuje uživatelům identifikovat a porozumět podobnostem a rozdílům u položek. Se srovnatelností souvisí i konzistence stejné položky jsou vykazovánu stejně, ať už u jedné účetní jednotky v průběhu času, tak v jednom účetním období u různých účetních jednotek. Cílem je srovnatelnost, konzistence tento cíl umožňuje dosáhnout. Srovnatelnost Uživatelé musí mít možnost srovnat: účetní závěrky podniku v průběhu času; účetní závěrky různých podniků. To vyžaduje, mimo jiné, konsistentní oceňování a vykazování finančního dopadu podobných transakcí a ostatních událostí. Uživatelé musí být informováni o účetních pravidlech použitých při sestavování účetní závěrky a o všech změnách těchto pravidel a o finančním dopadu těchto změn. Účetní závěrka musí obsahovat srovnávací informace za předchozí období. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

5 Ověřitelnost Díky ověřitelnosti se uživatelé mohou ujistit, že informace věrně zobrazuje ekonomické jevy, které má prezentovat. Ověřitelnost znamená, že různí znalí a nezávislí pozorovatelé mohou dojít ke shodě, i když ne nutně úplné ve všem, že zachycení určité transakce či položky v účetní závěrce je věrně zobrazené. Včasnost Včasností je míněno to, že informace jsou uživatelům k dispozici včas, aby mohly ovlivnit jejich rozhodování. Srozumitelnost Jasná a stručná klasifikace, popis a prezentace informace jí dělá srozumitelnou. Některé jevy jsou ze své podstaty komplexní, a ne jednoduše pochopitelné. Ale ani tyto jevy není možné z účetní závěrky vynechat, protože ta by mohla být bez nich zavádějící. Účetní závěrky jsou připravovány pro uživatele, kteří mají znalosti o podnikání a ekonomických činnostech na rozumné úrovni, a kteří čtou a analyzují informace s patřičnou svědomitostí. Explicitně neřešeno Explicitně neřešeno Srozumitelnost Předpokládá se, že uživatelé mají dostatečné poznatky o podnikatelských a ekonomických aktivitách a o účetnictví, a že jsou ochotni věnovat studiu těchto informací potřebnou péči. Informace o složitých záležitostech by z účetní závěrky neměly být vylučovány jen proto, že mohou být pro některé uživatele obtížně pochopitelné Datum účinnosti Nové kapitoly Koncepčního rámce jsou povinně platné od data jejich zveřejnění IASB dne 28. září Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

6 2. IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Nový standard IFRS 10 staví na existujících principech tím, že stanovuje koncept ovládání (kontroly) jako klíčový při určování, zda má být určitá účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky mateřského podniku. Standard poskytuje pomocné návody použitelné při zjišťování úrovně vlivu v případě, kdy je jeho posouzení obtížné. IFRS 10 se nezabývá účetní problematikou vlastního získání kontroly nad jiným podnikem, a jejího vlivu na konsolidaci; toto zůstává v působnosti IFRS 3 Podnikové kombinace. Cílem IFRS 10 je stanovit principy pro prezentaci a přípravu konsolidované účetní závěrky účetní jednotky, která ovládá jednu nebo více jiných účetních jednotek. IFRS 10 tedy: požaduje, aby účetní jednotka (mateřský podnik), která ovládá jednu nebo více jiných účetních jednotek (dceřiné podniky), sestavila a zveřejnila konsolidovanou účetní závěrku; definuje princip ovládání a určuje ovládání (kontrolu) jako základ pro konsolidaci; stanovuje jak použít princip ovládání při zjišťování, zda investor ovládá investovaného (účetní jednotka, ve které investor drží podíl) a zda tedy musí investovaného konsolidovat; a stanovuje požadavky na vykazování v samostatné a konsolidované účetní závěrce Kontrola ovládání Podle pravidel IFRS 10 investor ovládá investované tehdy a jen tehdy, pokud může prokázat všechny z následujících bodů: moc nad investovaným; vystavení se rizikům z nebo právům k proměnlivým návratnostem z jeho angažovanosti v investovaném; a schopnost použít svou moc nad investovaným k ovlivnění výše investorových návratností. Investor by měl při posuzování míry vlivu nad investovaným zvážit všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, a toto posuzování by měl opakovat vždy, kdy dojde ke změně v některém z výše uvedených bodů. V případě, kdy jeden investor nemůže ovládat investovaného sám, ale jen společně ve shodě s jiným/i investorem/ry, pak každý z těchto investorů vykáže svůj podíl na investovaném podle pravidel relevantního standardu, tedy IFRS 11 Společná ujednání, IAS 28 Investice v přidružených a společných podnicích, nebo IFRS 9 Finanční nástroje (IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování) Moc nad investovaným Investor má nad investovaným moc v případě, kdy má investor taková výkonná práva ve vztahu k investovanému, díky kterým je investor schopen řídit takové činnosti, které významně ovlivňují návratnost účasti v investovaném. Moc je obvykle dána právy, a v některých případech je její prokázání jednoduché. Například pokud moc nad investovaným vychází přímo z hlasovacích práv spojených s nástroji, jako jsou kmenové akcie investovaného, které investor vlastní. Ve složitějších případech je nutné při rozhodování o výši vlivu posoudit více faktorů, jako jsou například práva vyplývající z různých smluvních ujednání. Při posuzování výše vlivu je vhodné vzít v úvahu například následující okolnosti: smysl (cíl) a charakter investovaného; jaké jsou relevantní činnosti investovaného, a jakým způsobem je o těchto činnostech rozhodováno; zda práva dávají investorovi schopnost řídit relevantní činnosti; zda je investor vystaven variabilitě návratnosti ze své účasti v investovaném, ať již ve formě zisků či ztrát; zda je investor schopen použít svou moc nad investovaným pro ovlivnění výše návratnosti. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

7 2.3. Návratnosti Investor je vystaven variabilitě návratnosti ze své účasti na investovaném v případě, kdy se výše této návratnosti může měnit v závislosti na výkonnosti investovaného. Tato návratnost může být pozitivní, negativní, nebo oboje. Může se ale stát, že jeden investor ovládá investovaného, ale i jiné osoby mají podíl na návratnosti z investovaného například nekontrolní podíly v dceřiném podniku Vztah mezi mocí a návratností Investor ovládá investovaného v případě, kdy má nejen moc nad investovaným a je vystaven variabilitě návratnosti ze své investice v investovaném, ale kdy je zároveň i schopen ovlivnit výši této návratnosti. Proto by měl investor, který má rozhodovací pravomoc ve vztahu k investovanému, vždy určit, zda je v pozici hlavní osoby (anglicky principal ), nebo v pozici zástupce (anglicky agent ). Investor, který je pouze zástupcem hlavní osoby, nemá nad investovaným kontrolu, a proto investovaného neovládá, ačkoliv jedná v souladu s jemu svěřenými rozhodovacími pravomocemi Sestavení konsolidované účetní závěrky Obecně lze říci, že pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky podle IFRS 10 se výrazně neliší od současných pravidel IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka. IFRS 10 nahrazuje SIC-12 Konsolidace Jednotky zvláštního určení a části IAS 27 zabývající se konsolidovanou účetní závěrkou. IAS 27 se nově bude zabývat pouze přípravou individuální účetní závěrky těch účetních jednotek, které mají investice v dceřiných, přidružených nebo společných podnicích. Tyto investice mají být obecně vykázány buď v pořizovací ceně, nebo v souladu s IAS 39 / IFRS 9 či IFRS Datum účinnosti IFRS 10 je povinně platný pro účetní závěrky za roční období počínající dne 1. července 2013 nebo později, jeho dřívější použití je povoleno. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

8 3. IFRS 11 Společná ujednání Nový standard IFRS 11 zavádí nová pravidla pro vykazování účastí ve společných ujednáních, a více se opírá o zohlednění práv a povinností vyplývajících pro investora ze společných ujednání, než o právní formu těchto společných ujednání. Pravidla IFRS 11: Klasifikují společná ujednání na dva typy společné činnosti a společné podniky. - Společná činnost je takové společné ujednání, při kterém strany, které spoluovládají dané ujednání, mají práva k aktivům a povinnosti ze závazků vztahujících se k ujednání (ekvivalent spoluovládaných činností a spoluovládaných aktiv ve znění původního standardu IAS 31 Podíly ve společných podnicích). - Společný podnik je takové společné ujednání, při kterém strany, které spoluovládají dané ujednání, mají práva k čistým aktivům ujednání (ekvivalent spoluovládané jednotky ve znění původního standardu IAS 31). Vyžadují, aby spolučinník (účastník na společné činnosti) vykázal a ocenil ta aktiva a závazky (a vykázal související výnosy a náklady) vztahující se k jeho podílu v ujednání v souladu s relevantními IFRS platícími pro daná aktiva, závazky, výnosy a náklady. Vyžadují, aby spoluvlastník (investor ve společném podniku vykázal investici ve společném podle ekvivalenční metody v souladu s IAS 28 Investice v přidružených a společných podnicích, pokud spoluvlastník není osvobozen od povinnosti použít ekvivalenční metodu podle pravidel IAS 28. IAS 28 povoluje pouze použití ekvivalenční metody pro vykázání přidružených i společných podniků v účetní závěrce účetní jednotky, která drží podíly v těchto podnicích. Původní znění IAS 31 při vykazování spoluovládaných jednotek v účetní závěrce spoluvlastníka preferuje použití poměrné metody konsolidace, a to buď po jednotlivých řádcích, nebo souhrnně na jednom řádku v aktivech a na jednom řádku v závazcích. Ekvivalenční metoda je IAS 31 povolena, ale jen jako nepreferovaná alternativa. IFRS 11 naopak použití poměrné metody neumožňuje, a tak je při vykazování spoluovládaných jednotek možné použít pouze ekvivalenční metodu (metoda v současné době i v budoucnu používaná při vykazování přidružených podniků). Pravidla pro vykazování společných činností se v zásadě neliší od současných pravidel IAS 31 pro vykazování spoluovládaných činností a spoluovládaných aktiv. IFRS 11 nahrazuje IAS 31 a SIC-13 Spoluovládané jednotky Nepeněžní vklady spoluvlastníků, které proto přestávají platit Datum účinnosti IFRS 11 je povinně platný pro roční účetní období počínající dne 1. července 2013 nebo později, jeho dřívější použití je povoleno. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

9 4. IFRS 12 Zveřejnění investic v jiných účetních jednotkách IFRS 12 je nový komplexní standard předepisující požadavky na zveřejnění v účetní závěrce vykazující účetní jednotky, která vykazuje podíly na jiných účetních jednotkách, včetně společných ujednání, přidružených podniků, dceřiných podniků, jednotek zvláštního určení a jiných podrozvahových prostředků (anglicky vehicles ). IFRS 12 požaduje, aby vykazující účetní jednotka zveřejnila informace, které umožní uživatelům její účetní závěrky posoudit: charakter investic a rizika spojená s jejími investicemi v jiných jednotkách; a vliv těchto podílů na její finanční situaci, výkonnost a peněžní toky. IFRS 12 stanovuje cíle informací zveřejněných vykazující účetní jednotkou, které mají uživatelům její účetní závěrky umožnit: porozumět: - podstatným rozhodnutím a předpokladům (a změnám v těchto rozhodnutích a předpokladech) provedeným při určování charakteru podílu v jiné účetní jednotce nebo ujednání (tzn. ovládání, spoluovládání nebo podstatný vliv), a při určování druhu společného ujednání, na kterém má účetní jednotka podíl; a - podílům, které mají nekontrolní podíly na aktivitách a peněžních tocích skupiny; a posoudit: - charakter a rozsah podstatných omezení jejího přístupu k aktivům a použití aktiv a úhrady závazků skupiny; - charakter rizik spojených s jejími podíly v konsolidovaných strukturovaných jednotkách, a změny těchto rizik; - charakter a rozsah jejích podílů v nekonsolidovaných strukturovaných jednotkách, a charakter rizik spojených s těmito podíly a změny těchto rizik; - charakter a rozsah jejích podílů ve společných ujednáních a přidružených podnicích, a charakter rizik spojených s těmito podíly a změny těchto rizik; - důsledky změn velikosti vlastnického podílu mateřského podniku v dceřiném podniku, které neměly za následek ztrátu kontroly; a - důsledky ztráty kontroly nad dceřiným podnikem v průběhu zveřejněného období. IFRS 11 předepisuje minimální zveřejňované informace, které vykazující účetní jednotka může rozvést do větších podrobností, pokud je to podle jejího názoru vhodné pro lepší porozumění těmto informacím. Na druhou stranu IFRS 11 umožňuje agregaci informací, které jsou nevýznamné a podobné Datum účinnosti IFRS 12 je povinně platný pro roční účetní období počínající dne 1. července 2013 nebo později, jeho dřívější použití je povoleno. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

10 5. IFRS 13 Oceňování reálné hodnoty Nový standard IFRS 13 nerozšiřuje požadavek na vykazování v reálných hodnotách, ale nabízí návod, jak má být reálná hodnota zjišťována v případech, kdy je její zjištění a použití vyžadováno nebo umožňováno jiným standardem nebo interpretací. IFRS 13 proto nahrazuje návody týkající se oceňování reálné hodnoty, obsažené v jednotlivých IFRS. Pravidla pro ocenění a zveřejnění daná tímto standardem se nevztahují na následující:: a) úhrady vázané na akcie v rozsahu působnosti IFRS 2 Úhrady vázané na akcie; b) leasingové transakce v rozsahu působnosti IAS 17 Leasingy; a c) ocenění, která mají určité podobné znaky jako reálná hodnota, ale reálnou hodnotou nejsou, jako například čistá realizovatelná hodnota v IAS 2 Zásoby nebo hodnota z užívání v IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. IFRS 13 definuje reálnou hodnotu jako cenu, za kterou by bylo možné prodat aktivum nebo převést závazek v běžné transakci mezi účastníky na trhu k danému datu. Tato definice reálné hodnoty zdůrazňuje, že je vychází z tržního ocenění a ne ocenění specifickém pro účetní jednotku. Při určování reálné hodnoty účetní jednotka použije předpoklady, které by použili účastníci trhu při stanovování ceny aktiva či závazku v aktuálních tržních podmínkách, včetně promítnutí předpokladů týkajících se rizik. Proto úmysl účetní jednotky aktivum nadále používat či jej naopak prodat není při určování reálné hodnoty relevantní. Podle IFRS 13 účetní jednotka při oceňování reálné hodnoty určí následující: a) identitu aktiva či závazku, které jsou oceňovány; b) u nefinančních aktiv nejlepší a nejvyšší využití aktiva, a zda je aktivum využíváno ve spojení s jinými aktivy nebo samostatně; c) trh, na kterém by pro dané aktivum či závazek proběhla běžná transakce; a d) vhodnou/é oceňovací techniku/y pro oceňování reálné hodnoty. Použitá/é oceňovací technika/y by měla/y maximálně využít relevantní pozorovatelné vstupy a minimálně využít nepozorovatelné vstupy. Tyto vstupy by měly být konzistentní se vstupy, které by použili účastníci trhu při stanovování ceny aktiva nebo závazku (více o vstupech viz část 5.6.) Reálná hodnota aktiva nebo závazku Reálná hodnota je určována pro určité aktivum či závazek. Proto při jejím zjišťování účetní jednotka musí vzít v úvahu ty charakteristiky aktiva a závazku, které by při určování ceny transakce brali v úvahu účastníci trhu. Tyto charakteristiky mohou například zahrnovat následující: a) stav aktiva a jeho umístění; a b) případná omezení týkající se použití či prodeje aktiva. Reálnou hodnotu bude účetní jednotka určovat buď pro jednotlivé aktivum či závazek, nebo pro skupinu aktiv, skupinu závazků nebo skupinu aktiv a závazků (například v případě penězotvorné jednotky nebo podniku). Při oceňování reálné hodnoty bude účetní jednotka vycházet z předpokladu, že k transakci by došlo: a) na hlavním trhu pro dané aktivum či závazek, nebo b) při absenci hlavního trhu na nejvýhodnějším jiném trhu pro dané aktivum či závazek. Cena z hlavního trhu s daným aktivem / závazkem bude považována za jeho reálnou hodnotu i v případě, kdy ceny z jiných trhů k datu ocenění jsou potenciálně výhodnější. Cena z hlavního nebo nejvýhodnějšího trhu není upravena o transakční náklady, které jsou vykázány v souladu s pravidly relevantních IFRS. Za součást transakčních nákladů ale není považováno dopravné. Pokud je cena aktiva odvislá od jeho umístění (například u komodit), je cena z hlavního trhu upravena o případné náklady, které by bylo nutné vynaložit pro dopravení daného aktiva ze současného místa na tento trh. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

11 5.2. Nejvyšší a nejlepší použití nefinančního aktiva Ocenění reálné hodnoty nefinančního aktiva bere v úvahu schopnost účastníků trhu vytvářet ekonomický užitek buď nejvyšším a nejlepším používáním aktiva, nebo jeho prodejem jinému účastníkovi trhu, který by ho tímto nejvyšším a nejlepším způsobem používal. Nejvyšší a nejlepší použití nefinančního aktiva bere v úvahu použití aktiva, které je fyzicky možné, povolené zákony a finančně možné: a) Fyzicky možné použití bere v úvahu fyzické vlastnosti aktiva, které by účastník trhu bral v úvahu při jeho ocenění (například umístění nebo velikost aktiva). b) Použití povolené zákony bere v úvahu veškerá zákonná omezení použití aktiva, které by bral v úvahu účastník trhu při jeho ocenění (například územní plány týkající se daného pozemku). c) Finančně možné použití bere v úvahu to, zda fyzicky možné a zákony povolené použití aktiva přinese dostatečný zisk či peněžní toky (po zohlednění nákladů na uvedení aktiva do užívání) tak, aby aktivum přinášelo návratnost investice v míře, kterou by účastníci trhu požadovali od investice do daného aktiva při daném použití. Nejvyšší a nejlepší použití nefinančního aktiva proto zavádí následující oceňovací premisu, použitou při ocenění reálné hodnoty aktiva: a) Nejvyšší a nejlepší použití nefinančního aktiva může přinést maximální hodnotu účastníkům trhu prostřednictvím jeho použití v kombinaci ve skupině s jiným aktivy, nebo v kombinaci s jinými aktivy a závazky (například v podobě podniku). b) Nejvyšší a nejlepší použití nefinančního aktiva může přinést maximální hodnotu účastníkům trhu samo o sobě. Pokud nejvyšší a nejlepší použití finančního aktiva je možno na individuální bázi, je reálná hodnota aktiva cena, kterou by bylo možné získat běžnou transakcí při prodeji tohoto aktiva účastníkovi trhu, který by toto aktivum používal samostatně Závazky a kapitálové nástroje účetní jednotky Ocenění reálné hodnoty předpokládá, že finanční či nefinanční závazek vykazující účetní jednotky nebo kapitálový nástroj vykazující účetní jednotky (například vlastní akcie emitované v rámci podnikové kombinace) je převeden na jiného účastníka trhu k datu ocenění reálné hodnoty. Pro převod závazku nebo vlastního kapitálového nástroje vykazující účetní jednotky se vychází z následujících předpokladů: a) Závazek zůstane nesplacený, a účastník trhu, který na sebe závazek převezme, bude mít povinnost závazek vypořádat. K datu ocenění tento závazek nebude vypořádán ani nezanikne jiným způsobem. b) Vlastní kapitálové nástroje vykazující účetní jednotky zůstanou v oběhu, a účastník trhu, na kterého budou převedeny, na sebe převezme práva a povinnosti spojené s tímto nástrojem. Nástroj nebude k datu ocenění zrušen, ani jinak nezanikne. I když pro převod závazku nebo vlastních kapitálových nástrojů vykazující účetní jednotky nebude existovat pozorovatelný trh, ze kterého by bylo možné získat informace pro ocenění reálné hodnoty tohoto závazku či kapitálového nástroje (například z důvodu omezení jejich převoditelnosti), může být možné najít pozorovatelný trh s podobnými položkami, pokud je jiné strany drží jako aktiva (např. obligace nebo kupní opce na akcie účetní jednotky). Závazky a kapitálové nástroje držené jinými osobami jako aktiva V případě, kdy není k dispozici kotovaná cena závazku nebo kapitálového nástroje účetní jednotky z aktivního trhu, a stejná položka je držena jinou účetní jednotkou jako aktivum, vykazující účetní jednotka ocení reálnou hodnotu závazku či kapitálového nástroje z pohledu účastníka trhu, který tuto identickou položku drží k datu ocenění Závazky a kapitálové nástroje nedržené jinými osobami V případě, kdy není k dispozici kotovaná cena závazku nebo kapitálového nástroje účetní jednotky z aktivního trhu, a stejná položka není držena jinou účetní jednotkou jako aktivum, vykazující účetní jednotka ocení reálnou hodnotu závazku či kapitálového nástroje pomocí oceňovací techniky z pohledu účastníka trhu, který dluží závazek, nebo emitoval kapitálový nástroj. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

12 5.4. Reálná hodnota při prvotním vykázání Při prvotním vykázání je dosažená transakční cena často považovaná za reálnou hodnotu této transakce v případě, že aktivum je pořízeno na trhu, na kterém by zároveň mohlo být prodáno. Cena, za kterou je aktivum koupeno, totiž obvykle nebývá cenou, za kterou by mohlo být prodáno (obdobně to platí i u závazků) Oceňovací techniky Účetní jednotka použije takové oceňovací techniky, které jsou vhodné vzhledem k okolnostem, a pro které má účetní jednotka k dispozici potřebné údaje k datu ocenění, při respektování požadavku na maximalizaci pozorovatelných vstupů a minimalizaci nepozorovatelných vstupů. Tři nejčastěji používané oceňovací techniky jsou tržní přístup, přístup založený na pořizovací ceně, a přístup založený na zisku. Oceňovací techniky pro oceňování reálné hodnoty mají být používány konzistentně. K její změně, případně ke změně v jejím použití, může dojít, například pokud dojde k některé z následujících událostí: vznikne nový trh; jsou k dispozici nové informace; dříve používané informace již nejsou k dispozici; dojde k vylepšení oceňovacích technik; změní se tržní podmínky Vstupy pro oceňovací techniky Vstupy jsou ve smyslu IFRS 13 míněny předpoklady, které by účastníci trhu použili při oceňování aktiva nebo závazku, včetně předpokladů týkajících se rizika, jako jsou například: rizika vlastní té oceňovací technice, která je použita pro ocenění reálné hodnoty (například model stanovení ceny), a rizika vlastní vstupům, použitým při aplikaci oceňovací techniky. Vstupy mohou být pozorovatelné nebo nepozorovatelné. Pozorovatelné vstupy jsou takové, které vycházejí z tržních dat, jako jsou například veřejně dostupné informace o skutečných událostech a transakcích, které zároveň reflektují předpoklady, které by účastníci trhu brali v úvahu při určování ceny pro aktivum či závazek. Nepozorovatelné vstupy jsou naopak takové, pro které nejsou k dispozici tržní data, a které jsou vytvořeny na základě nejlepších dostupných informací o předpokladech, které by účastníci trhu brali v úvahu při určování ceny pro aktivum či závazek. Oceňovací techniky používané při oceňování reálné hodnoty musejí v maximální možné míře používat pozorovatelné vstupy, a naopak minimalizovat nepozorovatelné vstupy. Účetní jednotka použije ty vstupy, které jsou v souladu s charakteristikou aktiva či závazku, kterou by účastníci trhu brali v úvahu. V některých případech je proto nutné ocenění upravit o slevy či přirážky, pokud by při oceňovaném objemu aktiva / závazku slevy a přirážky mohly být do ceny promítnuty. Hierarchie reálné hodnoty IFRS 13 určuje hierarchii reálné hodnoty, která rozděluje vstupy pro oceňovací techniky do tří úrovní. Nejvyšší prioritu dává kotovaným cenám (neupraveným) na aktivních trzích pro stejná aktiva nebo závazky (vstupy první úrovně), další jsou jiné než kotované ceny na aktivních trzích pro daná aktiva a závazky, ale vstupy, které jsou buď přímo či nepřímo pozorovatelné (vstupy druhé úrovně), a nejnižší prioritu nepozorovatelným vstupům (vstupy třetí úrovně). Nepozorovatelné vstupy mohou být použity pro oceňování reálné hodnoty pouze v případě, kdy nejsou pozorovatelné vstupy k dispozici. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

13 5.7. Datum účinnosti IFRS 13 je povinně platný pro roční účetní období začínající 1. července 2013 nebo později, jeho dřívější použití je povoleno. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

14 6. IAS 1 Prezentace účetní závěrky V červnu 2011 IASB vydala relativně malou novelu IAS 1 Prezentace účetní závěrky, týkající se prezentace položek ostatního úplného výsledku. Důvodem pro vydání této novely je zvýšení konzistence a srozumitelnosti prezentace položek v rámci ostatního úplného výsledku (OÚV). Novela nijak nemění základní pravidla určování toho, které položky mají být v rámci OÚV vykázány, ale zaměřuje se na vylepšení toho, jak jsou tyto položky prezentovány. Hlavní přijatou změnou je požadavek, aby účetní jednotky seskupovaly položky OÚV na základě toho, zda tyto položky jsou potenciálně reklasifikovatelné do výsledovky. Novela nemění možnost vykazovat položky OÚV v částkách před nebo po zdanění. Ale pokud jsou položky vykázány v částce před zdaněním, je nutné odděleně vykázat odloženou daň vznikající z potenciálně reklasifikovatelných a nereklasifikovatelných položek. Ilustrace rozdělení položek ostatního úplného výsledku Ostatní úplný výsledek: Položky, které nebudou reklasifikovány do výsledovky: Zisk z přecenění nemovitostí Pojistně matematické zisky / ztráty plánu definovaných požitků Daň ze zisku týkající se položek, které nebudou reklasifikovány Položky, které mohou být následně reklasifikovány do výsledovky: Finanční investice klasifikované ve skupině držené k prodeji Zajištění peněžních toků Daň ze zisku týkající se položek, které budou reklasifikovány Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění celkem Datum účinnosti Novela IAS 1 je povinně platná pro roční účetní období počínající dne nebo později, její dřívější použití je povoleno. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

15 7. Novela IAS 12 Daně ze zisku V prosinci 2010 IASB vydala novelu standardu IAS 12 Daně ze zisku, která zpřesňuje pravidla pro oceňování odložené daně z přecenění dlouhodobých aktiv, zejména tedy pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv vykazovaných podle modelu přecenění, a investic do nemovitostí vykazovaných podle modelu reálné hodnoty. IAS 12 původně umožňoval účetním jednotkám ( ÚJ ) vykázání odloženého daňového závazku z přecenění aktiv, ale toto nebylo striktně vyžadováno. Nejasnosti panovaly zejména v následujících případech: v některých zemích je zisk z prodeje aktiva daněn jinou sazbou, než je zdaněn zisk vytvořený používáním aktiva např. při výrobě; v některých zemích je částka odčitatelná při prodeji aktiva vyšší, než je částka, kterou je možné uplatnit formou daňových odpisů daného aktiva. Podle nově zavedených pravidel IAS 12 ÚJ je ocenění odloženého daňového závazku či pohledávky odvislé od daňových dopadů vyplývajících ze způsobu, jakým bude zpětně získána či uhrazena zůstatkové hodnota aktiv či závazků ÚJ. V případě nemovitostí oceněných podle Modelu reálné hodnoty IAS 40 Investice do nemovitostí novela zavádí předpoklad, že jejich zůstatková hodnota bude zpětně získána jejích prodejem. Proto je související odložená daň oceněna použitím daňové sazby, kterou by byl zdaněn zisk z prodeje tohoto aktiva. Příklad 1 Podnik Alfa při přípravě účetní závěrky za rok končící identifikoval následující přechodné rozdíly mezi účetními hodnotami a daňovými základnami aktiv: tis. Kč Pronajímaná budova (investice do nemovitostí) odčitatelný Budova používaná pro vlastní potřeby zdanitelný Obě tato aktiva byla pořízena na začátku běžného účetního období. Budova používaná pro vlastní potřeby podniku je vykazována podle modelu pořizovací ceny, investice do nemovitostí podnik vykazuje podle modelu reálné hodnoty. Daňové zákony země, ve které podnik Alfa působí, určují následující daňové sazby: sazba pro daň ze zisku z podnikání za rok % sazba pro daň ze zisku z podnikání za rok % sazba pro daň ze zisku z prodeje dlouhodobých aktiv za rok % sazba pro daň ze zisku z prodeje dlouhodobých aktiv za rok % Úkol: Určete výši odložené daně ve výkazu o finanční situaci k a ve výsledovce za rok končící Předpokládejte plnou uplatitelnost daňových ztrát proti budoucím zdanitelným ziskům. Řešení příkladu 1 tis. Kč Odložená daňová pohledávka z investice do nemovitostí (2 500 * 22 %) 550 Odložený daňový závazek z používané budovy (1 200 * 19 %) -228 Čistá odložená daňová pohledávka dlouhodobá aktiva 322 Výnos z odložené daně 322 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

16 7.1. Datum účinnosti Novela IAS 12 povinně platná pro roční účetní období počínající dne nebo později, její dřívější použití je povoleno. Tato novela rovněž zavádí do IAS 12 i zbývající návody dříve obsažené interpretaci SIC-21 Daně ze zisku Zpětné získání hodnoty přeceněných neodepisovaných aktiv, která je proto zrušena. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

17 8. IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran V listopadu 2009 IASB zveřejnila novelu standardu, který upravuje požadavky na zveřejnění informací o transakcích a zůstatcích se spřízněnými stranami vykazující účetní jednotky. Výčet stran, které mohou být považovány za spřízněné strany účetní jednotky podle tohoto standardu, byl do určité míry zjednodušený, zejména v případě podstatného vlivu a spoluovládání. Nově byla do standardu zahrnuta výjimka z povinnosti zveřejňovat informace o spřízněných stranách v případě účetních jednotek, ve kterých má určitý podíl stát. Takové účetní jednotky mohou v příloze zveřejnit následující informace: identifikace daného státu a popis charakteru vztahu mezi tímto státem a vykazující účetní jednotkou; podstata a částka jednotlivě významných transakcí; kvalitativní nebo kvantitativní informace o rozsahu ostatních transakcí, kterou jsou celkově významné Datum účinnosti Nové znění IAS 24 je povinně zpětně platné pro závěrky za účetní období počínající 1. ledna 2011 či později (je tedy nutné v příloze upravit zveřejňované informace za srovnávací období). Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

18 9. Stanovisko k praxi 1 Komentář vedení Komentář vedení není povinnou součástí účetní závěrky, ale je obvyklou součástí výroční zprávy vykazující účetní jednotky, ve které je zveřejněna i samotná účetní závěrka. IASB se proto rozhodla vydat Stanovisko k praxi (anglicky Practice Statement ) 1 Komentář vedení upravující obsah tohoto komentáře. Toto stanovisko k praxi bylo v konečném znění zveřejněno v prosinci Stanovisko k praxi může být použito při přípravě komentáře vedení vykazující účetní jednotky, která sestavuje účetní závěrku podle IFRS. Pokud ale vedení účetní jednotky nepoužije toto Stanovisko k praxi a zveřejnění ve výroční zprávě Komentář vedení neobsahující náležitosti předepsané tímto stanoviskem, neznamená to, že by účetní závěrka obsažená ve stejné výroční zprávě nemohla být považována za sestavenou v souladu s IFRS. Komentář vedení připravený v souladu se Stanoviskem k praxi 1 bude: doplňovat a dokládat informace obsažené v účetní závěrce; hledět do budoucna. Komentář vedení by měl obsahovat části, zabývající se popisy: charakteru podnikání účetní jednotky; cílů účetní jednotky a strategie vedení účetní jednotky, které by měly vést k jejich dosažení; nejvýznamnějších zdrojů účetní jednotky, rizik, kterým je účetní jednotka vystavena, a jejich vzájemné souvislosti; výsledky činností účetní jednotky a výhledy do budoucna; kritického zhodnocení minulé výkonnosti účetní jednotky a indikátory, které vedení účetní jednotky používá pro hodnocení výsledků účetní jednotky při porovnávání se stanovenými cíli Datum účinnosti Stanovisko k praxi Komentář vedení může být použito prospektivně pro komentáře vedení vydané po 8. prosinci 2010, kdy bylo tento dokument vydán. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví dodatek k učebnici, březen

IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ

IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 16 (novelizovaného v roce 2003) Pozemky,

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

IPSAS 13 LEASINGY. E-mail: publications@iasb.org Internet: http://www.iasb.org IPSAS 13 334

IPSAS 13 LEASINGY. E-mail: publications@iasb.org Internet: http://www.iasb.org IPSAS 13 334 IPSAS 13 LEASINGY Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 17 (novelizovaného v roce 2003) Leasingy vydaného Radou

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY JEDNOTLIVÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A SPECIFICKÝCH PRVKŮ, (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po

Více

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21 OBSAH Seznam zkratek......................................... 10 Úvod................................................... 11 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 13 1.1 Harmonizace účetnictví v Evropě......................

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura 4.1.1. Struktura rozvahy 4.1.2. Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Obecné pokyny. Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů 03. 07. 2013 ESMA/2013/232

Obecné pokyny. Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů 03. 07. 2013 ESMA/2013/232 Obecné pokyny Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle směrnice o správcích alternativních investičních fondů 03. 07. 2013 ESMA/2013/232 Datum: 03. 07. 2013 ESMA/2013/232 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OSOBÁM POVĚŘENÝM SPRÁVOU A ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY A VEDENÍ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ INTERNATIONAL

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA

VYSVĚTLUJÍCÍ BROŽURA DISTRIBUCE A SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDEL V EVROPSKÉ UNII NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. července 2002 1 O POUŽITÍ ČL. 81 ODST. 3 SMLOUVY NA KATEGORIE VERTIKÁLNÍCH DOHOD A JEDNÁNÍ VE VZÁJEMNÉ

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.9.2015 COM(2015) 461 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014 CS CS 1. ÚČEL A OBSAH ZPRÁVY Nařízení Evropského

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) #

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Jaroslava Durčáková Vývoj kursu české koruny k americkému dolaru a k euru v posledních deseti letech zřejmě mnoho firem přesvědčil

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

ROZŠÍŘENÍ IFRS O NOVÁ PRAVIDLA 1

ROZŠÍŘENÍ IFRS O NOVÁ PRAVIDLA 1 ROZŠÍŘENÍ IFRS O NOVÁ PRAVIDLA 1 Enhancement of IFRS by new standards Libor Vašek Když vstupovala pravidla Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) do roku 2011, bylo s nimi spojeno několik

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

03/15 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury

03/15 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 138 03/15 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní i Nejvyššího kontrolního

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny k Občanskému zákoníku 12. 9. 2012

Zápis z jednání pracovní skupiny k Občanskému zákoníku 12. 9. 2012 Zápis z jednání pracovní skupiny k Občanskému zákoníku 12. 9. 2012 Přítomni: Hana Frištenská, Markéta Krajíčková, Kateřina Ronovská, Kateřina Smolíková, Marek Svatoš, Klára Šplíchalová Omluveni: Lenka

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

Účetní předpisy versus obchodní zákoník

Účetní předpisy versus obchodní zákoník Účetní předpisy versus obchodní zákoník V souvislosti s platnými účetními předpisy se již v roce 2002 vyskytly některé problémy ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Zejména změny v promítání odložené daně

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a MANUÁL pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068 Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a Bytové družstvo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o.

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o. 1 Metodický list I Upozornění: Baloušek R. Schránil P. Harmonizace účetnictví (sylabus přednášek) VŠFS, Praha 2007, ISBN 978-80-86754-89-5 jsou základní materiál pro výuku tohoto předmětu. Probíhá hlavně

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

FATCA Prohlášení neziskové organizace

FATCA Prohlášení neziskové organizace FATCA Prohlášení neziskové organizace Název klienta IČO Adresa klienta I/ Tímto prohlašuji/prohlašujeme (nehodící se škrtněte), že pro potřeby FATCA dle kapitoly 4, podkapitoly A (sekce 1471 až 1474 zákona

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Zákon o nabídkách převzetí

Zákon o nabídkách převzetí 26. 6. 2008 Zákon o nabídkách převzetí Mgr. Tomáš Otruba JUDr. Ing. Petr Přecechtěl Mgr. Ing. Josef David Dne 1. dubna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

AQUAPALACE, a.s. Pololetní zpráva 2015

AQUAPALACE, a.s. Pololetní zpráva 2015 AQUAPALACE, a.s. Pololetní zpráva 2015 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti 2. Hospodářské výsledky emitenta za pololetí, na které se pololetní zpráva

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Analýza rozdílů českého účetnictví a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Jiří Nový

Analýza rozdílů českého účetnictví a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Jiří Nový Analýza rozdílů českého účetnictví a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS Jiří Nový Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je analýza rozdílů českého účetnictví a

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů OBSAH: I. ÚVOD II. ÚČETNÍ VÝPOČET OBRATU II.1 Obrat jako odraz činnosti II.1.1 Pojem obratu II.1.2

Více

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví Seznam p íloh P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví...87 P íloha. 2 P ehled eských ú etních standard pro podnikatele...88 P íloha. 3 P ehled Mezinárodních ú etních standard IAS...89

Více

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- 1 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA - 1 - IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ZÁŘÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY,

PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Článek 1 Úvod 1. Československá obchodní banka, a. s. (dále

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers David Procházka Úvod V květnu 2014 vydal IASB nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, který je výsledkem

Více

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 20. 9. 2014 Ad 1) Doplňující dokument byl zpracován na základě dopisu ČNB Upozornění

Více

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 111 02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku. předmětu Účetnictví 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku. předmětu Účetnictví 2 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia II. ročníku předmětu Účetnictví 2 Název tematického celku : Účetní závěrka Cíl: Záměrem je objasnit význam, podstatu a tvorbu účetní závěrky.

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více