MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista"

Transkript

1 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ a číselné označení) 1

2 1 Konsolidovaná rozvaha podniku Žito k Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (iii) - 63 výpočet (iii)) Dlouhodobý nehmotný majetek ( ) Finanční investice ( výpočet (i) výpočet (ii)) 390 Investice v přidruženém podniku (výpočet (ii)) Goodwill (výpočet (i)) 450 Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iv)) Pohledávky ( výpočet (viii) výpočet (v)) Peníze v bance ( ) Celkem aktiva Kmenové akcie 5 Kč kus Emisní ážio 700 Fondy ze zisku (výpočet (vi)) 275 Nerozdělené zisky (výpočet (vi)) Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům konsolidované skupiny Menšinové podíly (výpočet (vii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry Závazky ( výpočet (v)) Dividendy ( výpočet (viii)) Daně ze zisku ( ) Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výpočty (pozn.: čísla jsou v pokud není uvedeno jinak) (i) Investice v podniku Oves Pořízeno akcií z akcií ( Kč / 5 Kč), tedy 75 % podíl. Reálná hodnota čistých aktiv podniku Oves k pořízení investice: Základní kapitál Fondy ze zisku 200 Neuhrazená ztráta -600 Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou výrobního zařízení 200 Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou zásob zboží 400 Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou podmíněného závazku Pořizovací cena investice Pořízený podíl 75 % z čistých aktiv v reálné hodnotě Goodwill při pořízení investice Snížení hodnoty goodwillu k Goodwill k

3 (ii) (iii) (iv) (v) Investice v podniku Proso Pořízeno akcií z akcií ( Kč / 5 Kč), tedy 25 % podíl. Reálná hodnota čistých aktiv podniku Proso k pořízení investice: Základní kapitál Fondy ze zisku 500 Nerozdělený zisk Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou pozemku 300 Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou budovy 350 Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou ochranné známky Uhrazená hotovost Emitované akcie ( x 7,80 Kč) Pořizovací cena investice Pořízený podíl 25 % z čistých aktiv v reálné hodnotě Goodwill při pořízení investice 22 Hodnota investice v přidruženém podniku k vykázané ekvivalenční metodou: Vlastní kapitál podniku Proso k Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou pozemku 300 Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou budovy 350 Odpisy přecenění budovy (350 x 5 % x 2,5 roku) -44 Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou ochranné známky 800 Snížení hodnoty ochranné známky v roce Podíl podniku Žito (25 % z ) Goodwill (výpočet viz výše) 22 Podíl v přidruženém podniku ekvivalenční metodou Do zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného majetku k je nutné promítnout nejen přecenění výrobního zařízení na reálnou hodnotu podniku Oves při pořízení podílu o 200, ale i následné navýšení oprávek výrobního zařízení o roční odpisy tohoto přecenění o 63 (200 x 12,5 % x 2,5 roku). Z hodnoty zásob k je nutné vyloučit nerealizovaný zisk z prodeje zboží v rámci konsolidované skupiny ve výši 50 (250 x 20 %). Přecenění zásob zboží podniku Oves na reálnou hodnotu o 400 k datu pořízení investice nebude do hodnoty zásob k promítnuto, protože tyto zásoby byly prodány v roce Eliminace vzájemných pohledávek a závazků z obchodního styku bude provedena pouze o zůstatky mezi podniky Žito a Oves. Z hodnoty pohledávek a závazků k bude tedy odečtena částka ( ). 3

4 (vi) Fondy ze zisku konsolidované skupiny k Podnik Žito 200 Podíl na změně fondů podniku Oves po akvizici (75 % z ) Nerozdělený zisk konsolidované skupiny k Podnik Žito Nerealizovaný zisk v zásobách -50 Podíl na zisku podniku Oves po akvizici Nerozdělený zisk ( ) Odpis přecenění výrobního zařízení -63 Prodej přeceněných zásob zboží -400 Vypořádání podmíněného závazku x 75 % Podíl na zisku podniku Proso po pořízení podílu Nerozdělený zisk ( ) Odpis přecenění budovy -44 Snížení hodnoty ochranné známky x 25 % 389 Odpis goodwillu z pořízení investice v podniku Oves (vii) Menšinové podíly na čistých aktivech podniku Oves k Vlastní kapitál podniku Oves k Rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotou výrobního zařízení 200 Odpis přecenění výrobního zařízení Podíl menšinových akcionářů (25 % z 7 937) (viii) V rámci konsolidované skupiny bude vyloučena pohledávka podniku Žito za podnikem Oves a zároveň závazek podniku Oves vůči podniku Žito z titulu schválených ale dosud nevyplacených dividend ve výši (1 600 x 75 %). V konsolidovaném nerozděleném zisku nemusí být tato úprava promítnuta, protože by se jednalo o navýšení nerozděleného zisku podniku Oves, které by bylo kompenzováno snížením nerozděleného zisku podniku Žito ve stejné výši. 4

5 2 (a) Výsledovka podniku Pšenice za rok končící Tržby z prodeje zboží (výpočet (i)) Náklady na prodané zboží (výpočet (i)) Hrubý zisk Výnos z pronájmu budovy Ztráta ze změny RH pronajímané budovy (výpočet (iii)) -100 Provozní náklady Správní náklady Finanční výnosy a náklady ( výpočet (iv) 680 výpočet (v)) -615 Zisk před zdaněním Daň ze zisku (výpočet (vi)) Čistý zisk za účetní období (b) Rozvaha podniku Pšenice k Pozemky, budovy a zařízení (výpočet (ii)) Finanční investice (výpočet (vii)) Investice do nemovitostí (výpočet (iii)) Odložená daňová pohledávka (výpočet (vi)) 91 Dlouhodobá aktiva Zásoby (výpočet (i)) Pohledávky z obchodního styku ( výpočet (i)) Peníze v bance 760 Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Nerozdělený zisk Fond z přecenění finanční investice (výpočet (vii) -199 Vlastní kapitál Rezerva na odstranění budovy (výpočet (vi)) 755 Dlouhodobé závazky 755 Dluhopis (výpočet (v)) Závazky z obchodního styku Rezerva na daň ( ) Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky

6 (c) Výkaz změn ve vlastním kapitálu podniku Pšenice za rok končící Základní Fond z přecenění Fond z přecenění Nerozdělený Celkem kapitál budovy finanční investice zisk Počáteční zůstatek k Přecenění budovy Přecenění finanční investice Čistý zisk běžného období vykázaný ve výsledovce Celkem zisky za běžné účetní období Konečný zůstatek k Výpočty (pozn.: čísla jsou v pokud není uvedeno jinak) (i) Zásoby k Zůstatek zásob v předvaze Prodané ale neodúčtované zásoby -370 Přebytek zásob zjištěný při inventuře 220 Konečný zůstatek zásob k Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje zboží v předvaze Prodané zásoby 425 Tržby z prodeje zboží ve výsledovce Náklady na prodané zboží Náklady na pořízení zboží v předvaze Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (výpočet (ii)) Netto snížení zůstatku zásob na skladě ( ) -150 Náklady na prodané zboží ve výsledovce (ii) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Pozemek Budova Výrobní zařízení Celkem Pořizovací cena Zbytková hodnota Odepisovatelná částka Doba použitelností neurčitelná 20 let 15 let Roční odpisy Počáteční zůstatek oprávek Konečný zůstatek oprávek Snížení rezervy na odstranění budovy (výpočet iv) Zůstatková hodnota k

7 (iii) (iv) (v) Snížení hodnoty pronajímané nemovitosti Zůstatková hodnota nemovitosti k Reálná hodnota nemovitosti k Ztráta ze snížení hodnoty nemovitosti -300 Tato ztráta bude nejprve promítnuta proti fondu z přecenění této nemovitosti a až zbývající část ztráty bude vykázána jako náklad ve výsledovce za rok končící Ztráta proti fondu z přecenění nemovitosti (brutto hodnota přecenění 150 / (100 % - 25 %) 200 Ztráta do výsledovky běžného období 100 Ztráta ze snížení hodnoty nemovitosti celkem -300 Rezerva na odstranění budovy Zůstatková hodnota rezervy k Navýšení rezervy vlivem časové hodnoty peněz (902 x 5 %) 45 Zůstatková hodnota rezervy k Současná hodnota budoucího výdaje k (1 700 / 1,05 12 ) 755 Snížení rezervy vlivem změny budoucího výdaje -192 V souladu s pravidly interpretace IFRIC 1 je snížení rezervy vlivem změny budoucího výdaje promítnuto jako snížení zůstatkové hodnoty budovy. Přehled úrokových nákladů z dlouhodobého dluhopisu Rok končící Počáteční zůstatek Úrok 5 % Splátka Konečný zůstatek K bude dluhopis vykázán jako krátkodobý závazek, jelikož je splatný do 12 měsíců od data účetní závěrky. (vi) Zůstatková hodnota finanční investice k Reálná hodnota finanční investice k (2 650 / 5 x 4,5) Přecenění finanční investice na reálnou hodnotu -265 Odložená daň z přecenění finanční investice (265 x 25 %) 66 Netto přecenění finanční investice na reálnou hodnotu -199 Jelikož je finanční investice klasifikována jako držená k prodeji, je její netto přecenění na reálnou hodnotu promítnuto přes fond ve vlastním kapitále. (vii) Odložený daňový závazek k Pohyb odloženého daňového závazku vlivem snížení hodnoty nemovitosti Proti fondu z přecenění nemovitosti (200 x 25 %) 50 Do výsledovky běžného období (100 x 25 %) 25 Odložená daňová pohledávka z přecenění finanční investice 66 Odložená daňová pohledávka k Daňový náklad ve výsledovce Splatná daň Odložená daň

8 3 (a) Standard IFRS 8 Segmenty činnosti, který je povinně platný pro účetní závěrky veřejně obchodovaných podniků pro účetní období začínající a později, požaduje zveřejnění všech segmentů činnosti podniku. Za segment činnosti je považovaná taková součást podniku, která splňuje následující předpoklady: Zabývá se podnikatelskou činností, která může segmentu přinášet výnosy a náklady, včetně takových segmentů, které své výnosy a související realizují z většiny nebo zcela z transakcí s jinými segmenty činnosti podniku; Provozní výsledky segmentu jsou pravidelně prověřovány hlavní osobou podniku rozhodující o činnosti ( Chief operating decision maker CODM) pro rozhodování o zdrojích, které mají být alokovány segmentu, a hodnocení jeho výsledků; Podnik má k dispozici finanční údaje o daném segmentu činnosti. Jako samostatný segment činnosti podnik identifikuje takovou část své činnosti, jejíž: (b) (i) Výnosy z prodeje externím odběratelům i z transakcí s jinými segmenty tvoří 10 a více procent z celkových externích a interních výnosů za všechny segmenty; nebo Výsledek (zisk nebo ztráta) tvoří 10 nebo více procent ze součtu výsledků všech ziskových segmentů nebo ze součtu výsledků všech ztrátových segmentů; nebo Aktiva tvoří 10 nebo více procent z celkových aktiv všech segmentů. Pro určení povinně vykazovaného segmentu činnosti postačí, když daný segment splní alespoň jedno z výše uvedených kritérií významnosti. Jestliže celkové externí výnosy přiřaditelné vykazovaným segmentům činí méně než 75 % celkových podnikových výnosů, vymezují se další povinně vykazované segmenty činnosti (i když nedosahují 10% úrovně významnosti), dokud není po segmentech vykázáno alespoň 75 % celkových podnikových výnosů. Jakmile byl segment jednou identifikován na základě 10% významnosti, podnik by měl pokračovat v jeho samostatném vykazování v následujících účetních období, i když v těchto následujících účetních obdobích už daný segment kritéria nesplňuje za předpokladu, že vedení podniku je přesvědčeno, že tento segment v budoucnosti opět některé kritérium významnosti splní. Postup navrhovaný asistentem finanční ředitelky není v souladu s pravidly IFRS. Přecenění pozemku výrobního závodu je sice správně promítnuto proti fondu z přecenění ve vlastním kapitálu, ale toto přecenění splňuje definici přechodného rozdílu a je tedy důvodem pro vykázání odloženého daňového závazku viz interpretace SIC 21-Daně ze zisku: zpětné získání neodepisovaných aktiv. Tento přechodný rozdíl bude vypořádán při případném prodeji pozemku, kdy bude jeho účetní zůstatková hodnota odlišná od daňové základny. Pokud budeme předpokládat daňovou sazbu 25 %, vykáže podnik ve vlastním kapitálu netto fond z přecenění 300 (400 x 75 %) a odložený daňový závazek 100 (400 x 25 %). (ii) Postup navrhovaný asistentem finanční ředitelky není v souladu s pravidly IFRS. Standard IAS 18 Výnosy požaduje, aby výnosy byly vykázané v částce obdržené nebo obdržitelé. Pokud si tedy podnik není jistý hodnotou případně vrácených výrobků v prodejní ceně, neměl by vykázat výnosy dokud není letáková akce ukončena. Za předpokladu, že odhad 20% vratek výrobků vychází z minulých zkušeností s obdobnými letákovými akcemi realizovanými daným maloobchodním řetězcem, vykáže podnik výnosy ve výši 560 (700 x 80 %) proti související pohledávce. V případě, kdy se bude skutečná hodnota vrácených výrobků po skončení letákové akce lišit od odhadovaných 20 %, bude se jednat o změnu účetního odhadu, a v souladu s pravidly IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby bude tento rozdíl promítnut v následujícím účetním období. 8

9 (iii) (iv) Postup navrhovaný asistentem finanční ředitelky není v souladu s pravidly IFRS. Koncepční rámec požaduje, aby transakce byly vykázány v souladu s jejich ekonomickou podstatou a ne právní formou. Nejedná se tedy o prodej stroje s následnou koupí po třech letech, ale o získání dlouhodobého úvěru zajištěného právním titulem k dlouhodobému hmotnému majetku. Proto nemůže být zisk 250 vykázán v účetní závěrce podniku za běžné účetní období. Správně má být tedy stroj i nadále vykazován jako součást dlouhodobého majetku podniku a odepisován podle odpisového plánu. Přijaté peníze podnik vykáže jako dlouhodobý závazek a bude je úročit přes výsledovku jednotlivých účetních období takovou efektivní úrokovou sazbou, pomocí které dosáhne zůstatek závazku k hodnoty Postup navrhovaný asistentem finanční ředitelky není zcela v souladu s pravidly IFRS. Standard IAS 21 Dopady změn směnných kurzů cizích měn požaduje přecenění závěrkovým kurzem jen pro peněžní položky. Peněžní položky jsou dle tohoto standardu držené peníze, aktiva nebo závazky, které budou inkasovány nebo uhrazeny ve fixních peněžních částkách nebo v peněžních částkách, které lze stanovit, např. pohledávky z obchodního styku, závazky z obchodního styku a úvěry. Nepeněžní položky nemají být přeceněny závěrkovým kurzem, mají být ponechány ve výši ocenění spotovým kurzem k datu jejich prvotního vykázání. Z tohoto důvodu neměly být k přeceněny pohledávky ze zaplacených záloh za materiál ani zálohy od odběratelů výrobků. 9

10 4 (a) V případě, kdy podnik připravuje první účetní závěrku podle IFRS, nejčastěji tedy přechází na IFRS z národních účetních pravidel, má na výběr celou řadu volitelných výjimek z IFRS, a naopak musí dodržet určité povinné výjimky z IFRS, v souladu s pravidly standardu IFRS 1 První použití IFRS. Tyto výjimky platí pro přípravu zahajovací rozvahy k datu přechodu na IFRS. Jednou z volitelných výjimek z pravidel IFRS je možnost k datu přechodu ocenit položku pozemků, budov a zařízení, dlouhodobých nehmotných aktiv a investic do nemovitostí reálnou hodnotou. Pokud podnik provedl přecenění podle účetních pravidel, která dosud používal, lze tuto hodnotu považovat za reálnou hodnotu vyhovující pravidlům IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, pokud: je srovnatelná s reálnou hodnotou; nebo účetní hodnota byla upravena tak, aby například zohlednila změnu v cenovém indexu. Tato přeceněná hodnota je následně považována za domnělou zůstatkovou hodnotu k datu přechodu, a podnik proto nemusí následně postupovat podle pravidel Modelu přecenění standardu IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení. V případech, kdy podnik používá daňové sazby pro odpisování dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv, a skutečná doby použitelnosti daného aktiva se významně liší od daňové doby odepisování, měla by být zůstatková účetní hodnota dlouhodobého aktiva přepočítána k datu zahajovací rozvahy, a rozdíl promítnut do nerozděleného zisku k datu přechodu. Podnik zpětně použije komponentní přístup vykázání dlouhodobých aktiv, v zahajovací rozvaze tedy od sebe oddělí jednotlivé součásti položky dlouhodobého majetku, které mají významně odlišnou dobu použitelnosti, a jejichž pořizovací cena je významná. V zahajovací rozvaze jsou významné leasingy v souladu s IAS 17 Leasingy klasifikovány jako operativní nebo finanční podle podmínek, které existovaly na počátku leasingu. V zahajovací rozvaze pak podnik vykáže všechna významná aktiva a závazky související s finančním leasingem podle pravidel IAS 17. V zahajovací rozvaze podnik nevykáže ta nehmotná aktiva, která nesplňují požadavky IAS 38 Nehmotná aktiva, a naopak uzná taková nehmotná aktiva, která tyto požadavky splňují. Výjimku tvoří nehmotná aktiva získaná v rámci podnikových kombinací, pro která platí specifická pravidla předepsaná standardem IFRS 1. Výdaje na nehmotné aktivum vytvořené vlastní činností, které byly podle předcházejících účetních pravidel uznány ve výsledovce, mohou být aktivovány v zahajovací rozvaze za podmínek, že: je pravděpodobné, že aktivum bude přinášet podniku ekonomické užitky; a náklady lze spolehlivě ocenit, a to od data, od kterého splňuje kritéria pro uznání v rozvaze. Pokud se podnik rozhodne vykazovat investice do nemovitostí podle Modelu reálných hodnot, provede přecenění na reálné hodnoty k datu přechodu na IFRS. Obdobně jako v případě dlouhodobých hmotných aktiv používaných pro vlastní potřeby, je tato přeceněná hodnota považována za domnělou zůstatkovou hodnotu k datu přechodu, a podnik následně nemusí postupovat podle pravidel Model reálné hodnoty standardu IAS 40 Investice do nemovitostí. Pokud podnik použije Model pořizovací ceny postupuje při jejím určení podle IFRS 1 pravidel pro IAS 16. (b) Cílem účetní závěrky je dle Koncepčního rámce IFRS poskytovat takové informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici podniku, které jsou širokému okruhu uživatelů užitečné pro přijímání jejich ekonomických rozhodnutí. Koncepční rámec definuje následující skupiny uživatelů, které má IASB na mysli při předepisování požadavků na vykázání a zveřejnění v účetní závěrce podniků: investoři a jejich poradci; zaměstnanci a jejich představitelé; věřitelé; dodavatelé a ostatní obchodní věřitelé; zákazníci; vlády a jejich úřady; a veřejnost 10

11 (c) (i) (ii) Aktuální princip vyžaduje, aby výnosy byly vykázány pouze se souvisejícími náklady (viz také pravidla pro vykázání výnosů standardu IAS 18 Výnosy). Při vykázání předplatného časopisu v souladu s akruálním principem Koncepčního rámce IFRS bude ve výnosech vykázána pouze poměrná část předplatného. Předplatné vztahující se k čtvrtému čtvrtletí bude vykázáno jako výnosy příštích období v rozvaze. Výňatky z rozvahy podniku Rýže k Výnosy příštích období ( x x 1 / 4) Výňatky z výsledovky podniku Rýže za rok končící Výnosy ( x Kč x 3 / 4) Náklady ( Kč x 3 / x 15 Kč x 3) Hrubý zisk Koncepční rámec IFRS definuje závazek jako současnou povinnost podniku, která vznikla v důsledku minulé události, a při jejímž vypořádání se bude podnik muset vzdát zdrojů, které by mu jinak přinesly ekonomický prospěch. Výnosy příštích období jsou vykazované v souladu s akruálním principem jako závazek, i když definici závazku nesplňují. Proto v případě striktní aplikace definice závazku nebudou výnosy příštích období vykázány, a celé předplatné bude vykázáno ve výnosech v okamžiku jeho příjmu. Výňatky z výsledovky podniku Rýže za rok končící Výnosy ( x Kč) Náklady ( Kč x 3 / x 15 Kč x 3) Hrubý zisk (předpoklad náklady podniku vznikají v průběhu účetním období rovnoměrně) 11

12 5 (a) (i) V souladu s pravidly standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování je úvěr oceněn při jeho prvotním vykázání ve výši obdržených prostředků minus transakční náklady, tedy tis. Kč ( ). Z této částky budou následně vypočteny roční úrokové náklady pomocí efektivní úrokové sazby 10 % a pravidelné roční splátky budou snižovat hodnotu závazku v rozvaze. Výňatky z rozvahy podniku Jáhly k Dlouhodobý úvěr ( ) Výňatky z výsledovky podniku Jáhly za rok končící Úrokové náklady ( x 10,5 %) Výňatky z přílohy k účetní závěrce podniku Jáhly za rok končící K podnik vykazuje dlouhodobý úvěr ve výši získaný dne , který je úročen efektivní úrokovou sazbou 10,5 % p.a. Dlouhodobý úvěru je splatný dne ; jeho reálná hodnota k je Budoucí splátky úvěru je možné rozdělit následujícím způsobem: Splatné do jednoho roku 900 Splatné během dvou až pěti let (2 x ) Budoucí splátky celkem Minus budoucí úrokové náklady Závazek v rozvaze k Výpočty (pozn.: částky jsou v ) (ii) Účetní období Počáteční Úrok Splátka Konečný končící zůstatek závazku 10,5 % zůstatek závazku Výše vlivu 18 % nezakládá v souladu s pravidly standardu IAS 28 Investice do přidružených podniků podstatný vliv. Pro podstatný vliv je nutné ovládat alespoň 20 % hlasovacích či jinou formou rozhodovacích práv v jiném podniku. Podnik Jáhly vykáže investici v podniku Raž jako dlouhodobý finanční majetek a pro její vykázání a ocenění má na výběr ze dvou možných kategorií pro klasifikaci investice povolených pravidly standardu IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. Jednou možností je klasifikovat tuto investici jako držená k prodeji, a promítnout její přecenění na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Druhou možností by bylo je klasifikovat finanční investici jako reálná hodnota přes výsledovku, a promítnout její přecenění na reálnou hodnotu přes výsledovku běžného období. Výňatky z rozvahy podniku Jáhly k Dlouhodobá aktiva Finanční investice držená k prodeji Alternativně Investice oceňovaná reálnou hodnotou přes výsledovku Vlastní kapitál Fond z přecenění dlouhodobé finanční investice 500 Výňatky z výsledovky podniku Jáhly za rok končící Alternativně Zisk z přecenění finanční investice na reálnou hodnotu

13 V případě, kdyby měl podnik Jáhly podstatný vliv v podniku Raž, vykazoval by tuto investici ekvivalenční metodou podle pravidel standardu IAS 28. K datu pořízení by bylo nutné zjistit případný goodwill/ přebytek z pořízení investice. K by investice byla vykázána následujícím způsobem (předpoklad pořizovací cena investice odpovídá pořízenému podílu na čistých aktivech v reálné hodnotě): Výňatky z rozvahy podniku Jáhly k Dlouhodobá aktiva Investice v přidruženém podniku ( ) Výňatky z výsledovky podniku Jáhly za rok končící Podíl na zisku přidruženého podniku (1 400 x 18 %) 252 (b) Pravidla pro prvotní uznání, ocenění a následné vykázání nemovitostí jsou odvislá od toho, jakým způsobem podnik nemovitost získal, jakým způsobem jí využívá a případně jaké s ní má úmysly do budoucna. Podle pravidel standardu IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení postupuje podnik v případě, kdy nemovitost pořídil koupí, vlastní výstavbou či směnou, a používá ji pro vlastní potřebu například při výrobě, poskytování služeb či jako administrativní sídlo. Nakoupená nemovitost je oceňovaná pořizovací cenou, při vlastní výstavbě podnik ocení nemovitost vlastními náklady a nemovitosti získané směnou jsou oceněny reálnou hodnotou. Součástí pořizovací ceny mohou být například i výpůjční náklady podle pravidel standardu IAS 23 Výpůjční náklady, nebo současná hodnota budoucího výdaje na odstranění nemovitosti a uvedení místa do původního stavu. Následně má podnik na výběr ze dvou modelů ocenění nemovitostí. Při použití Modelu pořizovací ceny je nemovitost oceněna historickou zůstatkovou hodnotou; Model přecenění umožňuje přecenit nemovitost alespoň jednou za 3 až 5 let na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Pozemky, budovy a zařízení jsou vykazované na samostatném řádku / řádcích dlouhodobých aktiv v rozvaze, odděleně od investic do nemovitostí. V případě, kdy podnik nemovitost pronajímá, případně si není jist jejím budoucím využitím nebo ji drží a spekuluje na budoucí růst hodnoty nemovitosti, postupuje podle pravidel standardu IAS 40 Investice do nemovitostí. Pořizovací cena, vlastní náklady či reálná hodnota této investice do nemovitostí je určena podle pravidel standardu IAS 16 zmíněných výše. Při následném ocenění investic do nemovitostí podnik použije buď Model pořizovací ceny (viz pravidla standardu IAS 16 zmíněná výše) nebo Model reálné hodnoty. Nemovitosti podle Modelu reálné hodnoty jsou každoročně přeceňované přes výsledovku a nejsou odepisované. Investice do nemovitostí jsou vykazované na samostatném řádku / řádcích dlouhodobých aktiv v rozvaze, odděleně od pozemků, budov a zařízení. Nemovitosti pořízené formou finančního leasingu jsou oceněné při prvotním vykázání podle pravidel standardu IAS 17 Leasingy v nižší z reálné hodnoty nemovitosti a současné hodnoty budoucích minimálních leasingových splátek. Při následném ocenění a vykázání postupuje podnik například podle pravidel standardů IAS 16 nebo IAS 40 zmíněných výše, v závislosti na způsobu využití nemovitosti. V případě, kdy podnik zjistí z vnějších nebo vnitřních zdrojů informací, že hodnota nemovitosti (ať už užívané pro vlastní potřeby nebo klasifikovaná jako investice do nemovitostí oceňovaná podle Modelu pořizovací ceny) se nemusí vrátit, použije pravidla standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv pro vypočítání případné ztráty z jejího znehodnocení. Podnik buď určí reálnou hodnotu nemovitosti minus náklady související s prodejem, nebo vypočítá hodnotu z užívání nemovitosti jako současnou hodnotu budoucích čistých peněžních toků z nemovitosti. Ztráta ze snížení hodnoty nemovitosti vzniká v případě, kdy je zůstatková účetní hodnota nemovitosti nižší než vyšší z reálné hodnoty nemovitosti minus náklady související s prodejem a hodnoty z užívání nemovitosti. Tato ztráta ze snížení hodnoty je vykázána jako náklad ve výsledovce, případně nejprve jako snížení fondu z přecenění dané nemovitosti ve vlastním kapitálu a přebytek ztráty nad zůstatkovou hodnotou fondu z přecenění jako náklad ve výsledovce. 13

14 Pokud se podnik rozhodne nemovitost prodat a splní kritéria zmíněná níže, postupuje podle pravidel standardu IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti. Jako dlouhodobé aktivum držené k prodeji podnik vykáže takovou nemovitost, o jejímž prodeji bylo rozhodnuto vedením podniku, je připravena pro prodej v současném stavu, nemovitost je nabízena na prodej za rozumnou cenu, podnik aktivně hledá kupce a prodej bude realisticky dokončen do 12 měsíců od data klasifikace nemovitosti jako držené k prodeji. Nemovitost držená k prodeji je reklasifikovaná z položky pozemků, budov a zařízení či investic do nemovitostí a vykázána na samostatném řádku v rámci krátkodobých aktiv. Nemovitosti držené k prodeji jsou oceněny v nižší z jejich zůstatkové účetní hodnoty a reálné hodnoty minus náklady související s prodejem, a následně nejsou odepisované. Ztráta z přecenění nemovitosti držené k prodeji je vykázána jako náklad ve výsledovce, případně nejprve jako snížení fondu z přecenění dané nemovitosti ve vlastním kapitálu a přebytek ztráty nad zůstatkovou hodnotou fondu z přecenění jako náklad ve výsledovce. Nemovitosti, u kterých je nutné před jejich prodejem provést významnější úpravy / rekonstrukci, podnik reklasifikuje z dlouhodobého majetku do zásob. Podle pravidel IAS 2 Zásoby je nemovitost oceněna v nižší z její zůstatkové účetní hodnoty a čisté realizovatelné hodnoty. Náklady na úpravy / rekonstrukci jsou aktivovány do hodnoty zásoby / nemovitosti a podnik proto musí průběžně sledovat, zda zůstatková účetní hodnota nemovitosti nepřekročí její čistou realizovatelnou hodnotu. 14

15 Bodovací schéma Body 1 (a) Pozemky, budovy a zařízení 2 Finanční investice 1 Investice v přidruženém podniku 4 Goodwill 1 Zásoby 2 Pohledávky 2 Kmenové akcie 1 Emisní ážio 1 Fondy ze zisku 1 Nerozdělené zisky 8 Menšinové podíly 3 Závazky 1 Dividendy 1 Dostupné body 28 Maximum 20 (b) 1 bod za každý relevantní bod Maximum 5 Maximum za otázku 25 2 (a) Tržby z prodeje zboží 1 Náklady na prodané zboží 3 Ztráta ze změny reálné hodnoty pronajímané budovy 1 Finanční výnosy a náklady 3 Daň ze zisku 2 Dostupné body 10 Maximum 8 (b) Pozemky, budovy a zařízení 2 Finanční investice 1 Investice do nemovitostí 1 Odložená daňová pohledávka 2 Zásoby 1 Pohledávky z obchodního styku 1 Fond z přecenění finanční investice 2 Fond z přecenění budovy 2 Rezerva na odstranění budovy 2 Dluhopis 2 Rezerva na daň 1 Dostupné body 17 Maximum 12 15

16 (c) Počáteční zůstatek k Přecenění budovy 1 Přecenění finanční investice 1 Čistý zisk běžného období vykázaný ve výsledovce 1 Celkem zisky za běžné účetní období 2 Dostupné body 6 Maximum 5 Maximum za otázku 25 3 (a) Co je považováno za segment činnosti podniku 3 Kriteria pro identifikaci povinně vykazovaného segmentu 5 Dostupné body 8 Maximum 6 (b) (i) 1 bod za každý relevantní bod 5 (ii) 1 bod za každý relevantní bod 4 (iiii) 1 bod za každý relevantní bod 6 (iv) 1 bod za každý relevantní bod 4 Maximum 19 Maximum za otázku 25 4 (a) Přecenění na reálnou hodnotu, pravidla u vlastníkem užívaných dlouhodobých hmotných aktiv a investic do nemovitostí 7 Dopad použití daňových sazeb pro odpisování majetku 2 Použití komponentního přístupu 2 Klasifikace leasingů a jejich vykázání 3 Pravidla pro vykázání a odúčtování nehmotných aktiv 3 Dostupné body 17 Maximum 15 (b) Cíl účetní závěrky 2 Uživatelé účetní závěrky 0,5 bodu za každý relevantní bod Maximum 4 (c) (i) Výnosy příštích období 2 Výnosy ve výsledovce 1 Náklady ve výsledovce 2 Dostupné body 5 Maximum 4 (ii) Definice závazku a nemožnost vykázat výnosy příštích období 3 Výnosy ve výsledovce 1 Náklady ve výsledovce 1 Dostupné body 5 Maximum 4 Maximum za otázku 25 16

17 5 (a)(i) Pravidla pro prvotní vykázání úvěru 1 Vykázání úvěru v rozvaze 2 Vykázání úvěru ve výsledovce 2 Zveřejnění úvěru v příloze 2 (ii) Pravidla pro vykázání finanční investice 1 Vykázání finanční investice v rozvaze 2 Vykázání finanční investice ve výsledovce 2 Pravidla pro vykázání investice v přidruženém podniku 1 Vykázání investice v přidruženém podniku v rozvaze 2 Vykázání investice v přidruženém podniku ve výsledovce 2 Dostupné body 17 Maximum 14 (b) Pravidla vykázání a ocenění nemovitostí užívaných podnikem pro vlastní potřeby 2 Pravidla vykázání a ocenění investic do nemovitostí 2 Pravidla vykázání a ocenění nemovitostí pořízených na finanční leasing 2 Pravidla pro zjištění ztráty ze snížení hodnoty nemovitostí 3 Pravidla vykázání a ocenění nemovitostí držených k prodeji 2 Pravidla vykázání a ocenění nemovitostí vykazovaných jako zásoby 3 Dostupné body 14 Maximum 11 Maximum za otázku 25 17

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21 OBSAH Seznam zkratek......................................... 10 Úvod................................................... 11 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 13 1.1 Harmonizace účetnictví v Evropě......................

Více

IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ

IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 16 (novelizovaného v roce 2003) Pozemky,

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

IPSAS 13 LEASINGY. E-mail: publications@iasb.org Internet: http://www.iasb.org IPSAS 13 334

IPSAS 13 LEASINGY. E-mail: publications@iasb.org Internet: http://www.iasb.org IPSAS 13 334 IPSAS 13 LEASINGY Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 17 (novelizovaného v roce 2003) Leasingy vydaného Radou

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH v ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

Účetní standardy pro veřejný sektor

Účetní standardy pro veřejný sektor ÚVOD Účetní standardy pro veřejný sektor Mezinárodní výbor pro účetní standardy ve veřejném sektoru (IPSASB) Mezinárodní federace účetních (IFAC) vypracovává účetní standardy pro účetní jednotky veřejného

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2014 1 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 8 - CASH FLOW 9 -

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB.

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. ÚPRAVY PROVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2013 NA ZÁKLADĚ DOPISU

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

na základě kterého byl nabyt příslušný majetek. Podobně jako při koupi se zaúčtuje nabytí a

na základě kterého byl nabyt příslušný majetek. Podobně jako při koupi se zaúčtuje nabytí a 3. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko: Leasingová dohoda

Více

VYZKOUŠEJTE ZDARMA SLUŽBU INFORMAČNÍHO SERVISU PRO OBCE A PO :-)

VYZKOUŠEJTE ZDARMA SLUŽBU INFORMAČNÍHO SERVISU PRO OBCE A PO :-) www.ucetniportal.cz VYZKOUŠEJTE ZDARMA SLUŽBU INFORMAČNÍHO SERVISU PRO OBCE A PO :-) Potřebujete mít po ruce aktuální informace z účetnictví obcí a příspěvkových organizací? Více informací najdete zde...

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. OBSAH OBSAH... 1 KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY... 4 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 10 A.1 Popis skupiny... 10 A.2 Statutární orgány... 10 A.4 Soulad s právními předpisy...

Více

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace Ing. Martina Janoušková Ing. Alice Šrámková Dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), březen 2012 Novinky

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

8 Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva

8 Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva 8 Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva Cíl kapitoly stanovení pořizovací ceny dlouhodobého majetku; volba nejvhodnější metody odepisování, znalost různých metod odpisování; stanovení doby použitelnosti

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod 189 IFRS specialista písemná zkouška 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Borec za rok končící 31.12.2009 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (238 900 + 154 320 2 300 450 výpočet (i))

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

Vlastní zdroje. 401 - Jmění účetní jednotky

Vlastní zdroje. 401 - Jmění účetní jednotky Vlastní zdroje Standard upravuje postupy účtování a obecná pravidla k postupům účtování na účtech: 401 - Jmění účetní jednotky, 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 406 - Oceňovací rozdíly

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura 4.1.1. Struktura rozvahy 4.1.2. Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze dne 26. 2. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 % Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč 1 Aktiva pod správou vzrostla meziročně

Více

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia

ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: KVB0091. Použití OP

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: KVB0091. Použití OP POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU KVB0091 Použití OP P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0134 Výše použitých opravných položek za regulovaný konsolidační celek od 1.1. sledovaného období k datu sestavení výkazu, v Kč

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Babočka dne 31.10.2004 pořídil 1 040 tisíc akcií podniku Bělásek, za které podnik Babočka zaplatil 5 900 tis. Kč a vynaložil náklady

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o.

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. 1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. Pro případovou studii byl vybrán koncept EVA, který je výhodný především díky možnosti identifikovat a účinně

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2012 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Informace platné k datu

Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 163/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard č. 710 byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 6/2012. Účinnost ČÚS je 1. 1. 2013. Standard upravuje: obecná pravidla k postupům

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 43 ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Ene dne 1. 1. 2008 pořídil 630 tisíc akcií podniku Bene, za které podnik Ene uhradil dřívějším akcionářům

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 396 407 394 262 Oprávky a opravné položky -229 979-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 166 428

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 498 394 262 Oprávky a opravné položky -222 076-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 172 422

Více

SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. XX/2016 O NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více