Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip"

Transkript

1 Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura Struktura rozvahy Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé části je: - seznámit se s uspořádáním dat v základním účetním výkazu Rozvaha - pochopit rozlišení naturálně věcné formy majetku a zdrojů kapitálu (aktiv a pasiv) bilanční princip - naučit se zařadit konkrétní položku mezi aktiva či pasiva - seznámit se se základním členěním forem majetku a zdrojů kapitálu - seznámit se různou formou rozvahy, formálními náležitostmi a základními pojmy s ní spojené. Doba potřebná ke studiu V celém tématu jde o seznámení se zcela specifickým pohledem, který využívá účetnictví. Specifičnost tohoto pohledu může činit při jeho studiu a osvojování, zejména začínajícím, značné problémy. Důkladné prostudování a zejména procvičení na mnoha příkladech si může vyžádat 1,5 3 hod., možná i více. V každém případě je pro další studium velmi závažné důkladné a pevné pochopení celé problematiky, a proto doporučujeme věnovat studiu případně i více času. Pojmy k zapamatování Celá problematika je spojena s pochopením jen několika málo pojmů: majetek, kapitál, forma majetku, zdroje financování, aktiva, pasiva, bilanční princip. Úvod V této části výkladu se seznámíte se samotným základem účetnictví, který spočívá ve dvojím pohledu na procesy v podniku, který rozlišuje na těchto procesech dvě stránky, naturálně věcnou a hodnotovou (finanční). Jde o pohled na běžné jevy v podniku specifický pro účetnictví, proto jejich osvojení naráží na jiné pohledy a jiné aspekty, které jsou spojeny s jinou činností než účetní evidence. To na jedné straně může být zdrojem problémů při osvojování si poznatků o tomto pohledu,

2 na druhé straně je nezbytným předpokladem dalšího poznávání účetnictví. Proto je třeba porozumění celé problematice věnovat náležitou pozornost. Výkladová část Kapitoly Struktura rozvahy Základním úkolem rozvahy je vypovědět o majetku podniku. Výpověď o majetku podniku (tj. o prostředcích, které využívá ke své činnosti) je v rozvaze provedena na základě dvojího pohledu, který je typický pro účetnictví, který vypovídá o dvou nejdůležitějších (pro finanční úspěšnost podniku) stránkách procesů v podniku a tohoto majetku, a to naturálně věcné a hodnotové stránce. Majetek je tak v rozvaze zobrazován dvěma řadami údajů, které odrážejí dvě stránky procesů v podniku, tj. údaji uspořádanými podle dvou hledisek. Prvním hlediskem je konkrétní, naturálně věcná forma, v níž se majetek (prostředky) v podniku vyskytuje. Druhým hlediskem je pak to, kdo poskytl či vložil ve formě prostředků do podniku kapitál ke zhodnocení, nebo v obvyklejším vyjádření z jakých zdrojů (kapitálu) byl majetek podniku financován, pořízen. Příklad A: Pan Novák zakládá opravářskou firmu. Do firmy se rozhodl vložit své úspory ve výši ,-, které měl dosud na spořicím účtu u banky při založení firmy je převádí na firemní běžný účet. V tomto případě prostředky, které má firma v okamžiku založení k dispozici, mají podobu peněžních prostředků uložených na běžném účtu. Finanční stránku představuje hodnota tohoto majetku, která je určena k podnikání, tj. k dosahování zisku, která se tímto určením mění z osobních úspor na kapitál. Přehled o majetku a jeho zdrojích bude při založení firmy p. Nováka mít tuto podobu a obsah: Forma majetku: Zdroj financování majetku Peníze na bankovním účtu Vlastní kapitál - hodnota: ,- - objem , Majetek celkem ,- Kapitál celkem ,- První řada údajů v rozvaze vypovídá o tom, jaké konkrétní formy je majetek podniku, který využívá ke své činnosti a jakou hodnotu jednotlivé formy majetku mají. Majetek, který podnik využívá ke své činnosti, je velice různorodý, závisí na konkrétním druhu činnosti, ale i jejím rozsahu a mnoha dalších skutečnostech (např. potřeba kapitálu a možnost

3 využít úvěr). Pro to, aby byly údaje o tomto majetku přehledné a využitelné, je třeba všechny využívané prostředky rozdělit do dílčích, stejnorodých skupin a údaje o jejich hodnotě (objemu) tak vykazovat za tyto skupiny. Jde tedy třeba vymezit tyto dílčí skupiny, druhy majetku. Tyto dílčí skupiny majetku jsou sice stanoveny a vymezeny předpisy upravujícími účetnictví (v ČR zákonem a vyhláškami), je však dobré si uvědomit, že už toto rozdělení majetku do dílčích skupin ovlivňuje celkovou vypovídací schopnost rozvahy. Pozn.: Vymezení těchto druhů (klasifikace) je poměrně obtížné a závisí na tom, kdo a pro jaký účel výpověď vytváří: Běžný pozorovatel by v podniku rozlišil např. výrobní stroje, automobily, materiál pro výrobu, budovu výrobní haly, kancelářskou budovu, budovu garáží, aj., technik by rozlišil např. soustruhy, frézy, lisy, aj., řídící pracovník by možná rozlišil prostředky podle výrobních útvarů, apod. Pro účely účetnictví jsou jednotlivé formy majetku, o nichž jsou uváděny údaje v rozvaze, vymezeny především s ohledem na jejich finanční souvislosti. Jako nejúčelnější členění celého souboru majetku podniku se v průběhu vývoje účetnictví osvědčilo členění podle toho, jak dlouho majetek slouží k činnosti, jak často je třeba zajišťovat jeho obnovu z tohoto vychází základní rozlišení majetku na dlouhodobý a krátkodobý (oběžný). V přesnějším vyjádření pak prvá skupina zahrnuje ty prostředky, které slouží pro činnost delší dobu než jedno účetní období, druhou skupinu pak ty prostředky, které je třeba obnovovat pro každý výrobní cyklus, který je zpravidla kratší než jedno účetní období. Toto členění je velmi důležité pro finanční řízení a financování, a to pro to, že vypovídá o tom, jak dlouho je kapitál vázán v určité konkrétní, nepeněžní formě dlouhodobě či krátkodobě, jak často bude třeba zajišťovat prostředky na jejich obnovu. Umožňuje také rozhodovat o tom, které zdroje mají být použity pro jeho financování, zda vlastní kapitál či úvěr, v jakém objemu a na jakou dobu. Členění majetku na složku dlouhodobou a krátkodobou je používáno je používáno již dlouhou dobu a zdá se být samozřejmé. Informační potřeby současných uživatelů účetních dat, zejména investorů, však volají po členění jiném, a to podle účelu, pro jaký byl majetek pořízen, jakou formou se podíí na tvorbě zisku: např. určený k výrobě, k prodeji, k držení a pronájmu apod.). Do struktury rozvahy v ČR se toto členění zatím nepromítá. Při členění majetku na dalších úrovních, tj. dlouhodobého i krátkodobého, je respektována již více jeho naturálně věcná podstata včetně požadavku široké využitelnosti tohoto členění - v podnicích s různým oborem činnosti (jak pro podmínky např. strojírenského podniku, tak pro podmínky podniku působícího ve službách či v jiné oblasti) a zajišťovaly tak základní srovnatelnost účetních dat.

4 To vše je za současnou podobou členění majetku (aktiv) v rozvaze podle současných předpisů, které je uvedeno ve schématu č. 1. Druhá řada údajů v rozvaze má vypovídat o tom, jaký kapitál je v podniku uložen ke zhodnocení, neboli jaké zdroje byly použity pro financování majetku v jeho konkrétních formách. Pro hodnocení finanční situace podniku je velmi důležité znát především poměr vlastního a cizího kapitálu, který vyjadřuje jeho celkovou zadluženost. To je důvodem základního členění údajů o kapitálu v této druhé řadě, kdy je rozlišován kapitál, který je vložen do podniku jeho vlastníkem kapitál vlastní a kapitál, který vložili do podniku jiné subjekty (věřitelé) kapitál cizí. Pro kapitál vlastní je charakteristické, že působí v podniku obvykle delší dobu (po celou dobu existence podniku), pro kapitál cizí je charakteristické pouze dočasné působení (po určitou dobu), po jejím uplynutí je třeba jej splatit, vrátit (splatit úvěr), obvykle i s odměnou za jeho poskytnutí (úrok z úvěru). Základem pro členění těchto dvou druhů kapitálu na další úrovni je pak konkrétní způsob, jakým vstoupil do podniku: v podobě bankovního úvěru, v podobě obchodního úvěru, v podobě vydané směnky apod. u kapitálu cizího, vkladem při založení či jako nově vytvořený v činnosti u kapitálu vlastního. Základní strukturu rozvahy pak lze znázornit tak, jak je uvedeno ve schématu č. 1. Spolu s popisem struktury rozvahy je důležité si osvojit i pojmy, které jsou s ní spojeny: - aktiva majetek uspořádaný pod v jeho jednotlivých forem (dílčích skupin) - stálá aktiva = dlouhodobý majetek - oběžná aktiva = krátkodobý majetek - pasiva údaje o kapitálu, vloženém do podniku, resp. o zdrojích financování majetku - vlastní kapitál - cizí kapitál - bilanční suma součet aktiv a součet pasiv, které musí být v důsledku toho, že jde o dvě stránky jednoho a téhož souboru majetku, shodné (bilanční rovnost, tj. rovnost obou součtů musí být vždy dosažena a slouží ke kontrole správnosti sestavení rozvahy

5 Schéma č. 1 Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy xxx, a.s. ke dni xx Majetek (Aktiva) Zdroje financování (Pasiva) A. Dlouhodobý majetek (Stálá aktiva) C. Vlastní kapitál B. Krátkodobý majetek (Oběžná aktiva) Majetek celkem D. Cizí kapitál Zdroje celkem Aktiva celkem = bilanční suma = Pasiva celkem Příklad B Situace v příkladu A je velmi jednoduchá, protože všechny potřebné prostředky, vložené pouze vlastníkem (p. Novákem) jsou zatím pouze v peněžní podobě uložené na účtu u peněžního ústavu. Pokud by nakoupil vše potřebné pro svou činnost, mohl by přehled jeho majetku po tomto nákupu vypadat např. takto: - Víceúčelový montážní stůl 1 ks - v hodnotě 105 tis. - Skříň na ukládání nářadí a materiálu 1 ks v hodnotě 25 tis. - Skříň na doklady v hodnotě 13 tis - Měřící přístroje 2 ks - v celkové hodnotě 35 tis. - Drobné nářadí (kleště, pilky, měřidla) - v celkové hodnotě 12 tis. - Elektrotechnický materiál, náhradní díly (podrobně operativní evidence) - v celkové hodnotě 25 tis. - Počítač včetně softwaru v hodnotě 60 tis. - Peníze v hotovosti - v hodnotě 8 tis. - Peníze na běžném účtu v hodnotě 17 tis. Uspořádání údajů o této struktuře majetku a kapitálu v rozvaze v členění na základní skupiny by potom vypadalo takto:

6 Majetek (Aktiva) Rozvaha firmy Novák ke dni xx Zdroje financování (Pasiva) A. Dlouhodobý majetek C. Vlastní kapitál - Montážní stůl - Základní kapitál , ,- - Skříň na nářadí ,- - Skříň na doklady ,- - Počítač ,- - Měřící přístroje 3 000,- B. Krátkodobý majetek D. Cizí kapitál 0,- - Drobné nářadí ,- - Elektromateriál ,- - Peníze na běžném účtu ,- - Penze v hotovosti 8 000,- Majetek celkem ,- Zdroje celkem ,- Aktiva celkem = bilanční suma = Pasiva celkem Dlouhodobý majetek, stejně jako krátkodobý majetek jsou však velice rozsáhlými skupinami, zahrnující mnoho různorodých konkrétních druhů majetku a proto komplexní údaj o nich by měl jen velice malou vypovídací schopnost. Proto jsou obě skupiny ještě dále členěny do dílčích skupin užších. Také vlastní i cizí kapitál jako základní skupiny zdrojů jsou velmi rozsáhlými, a proto jsou dále členěny. Členění aktiv i pasiv na této druhé úrovni vede k rozvaze v tzv. agregované formě viz schéma č. 2. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) jsou dále rozdělena podle své podstaty na tři skupiny: a) hmotný dlouhodobý majetek b) nehmotný dlouhodobý majetek c) finanční dlouhodobý majetek Jejich základní charakteristikou je využití v činnosti podniku delší dobu než jedno účetní období. K tomu je účetními a daňovými předpisy připojeno ještě druhé kritérium, a to je vyšší hodnota (cena). U dlouhodobého hmotného majetku je v současné době stanovena hraniční hodnota ,- u dlouhodobého nehmotného majetku ,-. Tzn. že pouze ten majetek dlouhodobého užití a hmotné podstaty může být zařazen do položky dlouhodobý hmotný

7 majetek, jestliže jeho cena přesáhne ,-. Např. počítač, který má cenu ,-, nemůže být jako složka dlouhodobého hmotného majetku uveden (bude uveden jako součástí oběžného majetku viz dále) V současné právní úpravě si tuto hraniční hodnotu může účetní jednotka změnit, ale pouze směrem dolů. Např. sníží-li si tuto hranici na ,-, za dlouhodobý hmotný majetek může považovat i počítač v hodnotě ,-. Podrobnější charakteristiku jednotlivých složek najdete v další kapitole. Krátkodobá aktiva (krátkodobý, oběžný majetek) je členěn na čtyři dílčí skupiny: a) zásoby (nakupované a vlastní výroby), b) pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé), c) krátkodobý finanční majetek d) peněžní prostředky (někdy bývají peněžní prostředky uváděny jako součást krátkodobého finančního majetku). Základní charakteristikou krátkodobých aktiv je jejich využití (setrvání v dané formě) v podniku po dobu kratší než jedno účetní období. Hodnotová kriteria zde nejsou uváděna. Za součást zásob mohou být uváděny i některé dlouhodobě využitelné složky majetku, které nelze uvádět v důsledku nižší hodnoty jako majetek dlouhodobý. Kapitál vlastní představuje vklad vlastníka či vlastníkůzakladatelů do podniku. Je plně a dlouhodobě v dispozici podniku, resp. jeho vlastníka či vlastníků, který s ním může nakládat (snižovat, zvyšovat) podle svého uvážení, právních předpisů, strategických záměrů aj. Členěn je podrobněji podle toho, jak byl do podniku vložen. Rozlišován je a) kapitál základní, vložený do podniku při založení podniku jeho zakladateli-vlastníky, b) kapitálové fondy, vzniklé vkladem jinou cestou než při založení (např. přijetím daru) c) kapitál nově vzniklý (resp. zaniklý) v činnosti podniku zisk (ztráta), ze kterého mohou být vytvářeny fondy ze zisku nebo/a nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) minulých let. Cizí kapitál, tj. kapitál vkládaný jinými subjekty, vstupuje do podniku ve formě a) bankovního úvěru (dlouhodobý nebo krátkodobý), jeho objem je uváděn v nominální výši dlužné částky, úrok v něm zahrnut není. b) emitovaných dluhopisů (dlouhodobých či krátkodobých) podobně jako úvěr je uváděn nominální hodnotou emitovaných

8 dluhopisů, bez úroku c) závazků, které vznikají z úpravy plateb mezi podniky, event. mezi podniky a státními úřady, kdy povinnost peněžně uhradit je časově oddělena od okamžiku vzniku této povinnosti přijetím určitého plnění (dodávky zboží, služby apod.) nebo určitou skutečností (např. zúčtování mezd). Jejich vznik není spojen s poplatkem (úrokem). Nejčastěji se vyskytujícími závazky jsou : - závazky vůči dodavatelům (tzv. obchodní úvěr), - závazky vůči zaměstnancům - závazky vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění - závazky vůči státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu) d) Za cizí kapitál se v současné úpravě účetnictví považují také rezervy, vytvářené na úhradu závazku vzniklých v budoucnu. Schéma č. 2 - Agregovaná podoba rozvahy Rozvaha firmy xxx, a.s. ke dni xx A. Pohledávky za upsaný kapitál A. Vlastní kapitál B. Dlouhodobá aktiva Základní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy Dlouhodobý hmotný majetek Fondy ze zisku Dlouhodobý finanční majetek Hospodářský výsledek C. Oběžná aktiva B. Cizí kapitál Zásoby Rezervy Pohledáky dlouhodobé Závazky dlouhodobé Pohledávky krátkodobé Závazky krátkodobé Finanční majetek Bankovní úvěry a výpomoci D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení Majetek celkem (Aktiva) Zdroje celkem (Pasiva). Důležitou složkou, třetí skupinou aktiv i pasiv (C), která je ve výše uvedeném schématu uvedena, je tzv. přechodná forma aktiv a pasiv, položky časového rozlišení. Jedná se o položky, které zajišťují správné vyčíslení hospodářského výsledku v daném účetním období. Pomáhají řešit situace, kdy např. nájemné za pronajatou budovu je placeno na příští rok je placeno předem, již v tomto roce. Vydané peníze nesouvisí s činností v tomto roce, ale až v roce příštím, a nemohou být proto zahrnuty do nákladů tohoto období, kdy byly skutečně uhrazeny. V podobě položky náklady příštích období, která je jednou z položek časového rozlišení aktiv jsou převedeny do období příštího, kdy z této položky budou převedeny do nákladů roku příštího. Podobně v případě, že přijme podnik nájemné za pronajaté

9 zařízení na příští rok již v tomto roce, nelze tuto úhradu považovat za výnos v tomto období (je výnosem z pronájmu až v období příštím). V podobě položky výnosy příštích období, která je položkou časového rozlišení pasiv bude převedena do příštího období, kdy teprve tehdy z ní bude převedena do výnosů tohoto příštího období. Jde v podstatě o pohledávky (v případě časového rozlišení aktiv) a závazky (v případě časového rozlišení pasiv) vůči jiným obdobím, než za které je rozvaha sestavována a zjišťován výsledek hospodaření. Tyto položky jsou součástí současné struktury rozvahy. Pro seznámení se strukturou rozvahy podle současných předpisů je třeba se zmínit ještě o jedné položce aktiv, která je uváděna na prvním místě, před dlouhodobými aktivy. A tou je položka Pohledávky za upsaný kapitál. Jde o položku, která souvisí s procesem vkládání vlastního kapitálu při založení či zvyšování základního kapitálu. Mezi navýšením základního kapitálu např. při navyšování základního kapitálu v akciové společnosti vydáním nových akcií a jejich prodejem může uběhnout relativně dlouhá doba hodnota těch akcií, které k datu sestavení rozvahy dosud nebyly prodány, tvoří obsah položky Pohledávky za upsaný kapitál. Důležité pro další poznávání účetní metody je naučit se a umět rozlišit v konkrétní situaci, zda jde o položku majetku či o položku zdrojů. K tomu jsou zaměřeny následující příklady a cvičné úlohy. Příklad C: Firma Horák a syn má k x tyto v soupisu tyto položky majetku a jeho zdrojů: pohledávky za odběrateli ,-, dluhy u dodavatelů ,-, úvěr u banky ,-, peníze v pokladně ,-, materiál za ,-, vložené vlastní úspory ,- vklad na bankovním účtu ,-, zaměstnancům dluží na mzdách ,-, výrobní zařízení v ceně ,-, budovu výrobní dílny v hodnotě ,-, Sestavte rozvahu firmy k xx (dodržte základní strukturu včetně pořadí položek):

10 Aktiva Rozvaha firmy Horák a syn k xx Pasiva A. Stálá aktiva A. Vlastní kapitál B. Oběžná aktiva B. Cizí kapitál Aktiva celkem Pasiva celkem Příklad D: V soupisu majetku a kapitálu vyhotoveném ve firmě NORA, s.r.o. k x byly uvedeny následující položky: - zisk ,- - nevyplacené mzdy zaměstnancům ,- - bankovní úvěr ,- - materiál ,- - vložené vklady společníků ,- - vklad na běžném účtu ,- - peníze v pokladně 4 000,- - budova ,- - zařízení ,- - nakoupené akcie jiné společnosti ,- - zásoby zboží ,- - nezaplacené faktury od dodavatelů ,- - pohledávky za odběrateli ,- Sestavte rozvahu firmy k x (dodržte strukturu) : Aktiva Rozvaha firmy NORA, s.r.o k xx Pasiva (v tis. Kč) A. Stálá aktiva A. Vlastní kapitál B. Oběžná aktiva B. Cizí kapitál Aktiva celkem 1523,- Pasiva celkem 1523,-

11 Kontrolní otázky a úkoly Kontrolní otázky: 1. Rozhodněte, jakou stránku činnosti (naturálně věcnou nebo hodnotovou, resp. finanční) representují následující skutečnosti: a) automobil b) úvěr c) administrativní budova d) vysokozdvižný vozík e) úspory vložené do podniku f) nevyplacené mzdy g) půjčka 2. Rozhodněte, zda se jedná o majetek, který bude v podniku delší dobu nebo jen krátkodobě (stálá aktiva, oběžná aktiva) : a) mouka v pekárně b) traktor c) prodejní sklad d) balicí papír v obchodě e) peněžní prostředky 3. Rozhodněte, zda se jedná o kapitál vložený vlastníkem nebo kapitál vložený jiným subjektem: a) úvěr b) vklad společníka c) nevyplacené mzdy d) přijatá půjčka e) zisk 4) Rozhodněte, zda se jedná o položku aktiv, a to dlouhodobých či oběžných aktiv, nebo pasiv, a to pasiv vlastních či cizích: Položka Aktivum Pasivum dl. ob. vl. cizí Položka Aktivum Pasivum dl. ob. vl. cizí Peníze na účtu Nakoupená licence Automobil Pozemky Zásoby materiálu Nezaplacená daň Hotové výrobky Peníze v pokladně Úvěr od banky Akcie jiné společnosti Navyplacené mzdy Vydané směnky Nakoupená licence Záloha na daň z příjmu Pohledávky za odběr Emitované dluhopisy Nakoupené obligace Přijatá půjčka Dluh vůči dodavateli Nakoupené zboží Výrobní hala Nakoupený software Přijaté směnky Zisk Zaplacené zálohy dod. Přijaté zálohy (dl. = dlouhodobé aktivum, ob. = oběžné aktivum, vl. = vlastní zdroj)

12 4) V soupisu majetku a kapitálu firmy Moos a syn, s.r.o. byly k xx uvedeny tyto položky: stav na běžném účtu ,-, závazky u dodavatelů ,-, pohledávky za odběrateli ,-, stroj ,-, bankovní úvěr ,-, zásoby materiálu ,-, hotovost v pokladně 5 000,-, přijatá půjčka ,-. a) určete výši vlastního kapitálu b) sestavte rozvahu firmy k xx (dodržte strukturu rozvahy) : Aktiva Rozvaha firmy Moos a syn k xx Pasiva A. Stálá aktiva A. Vlastní kapitál B. Oběžná aktiva B. Cizí kapitál Aktiva celkem Pasiva celkem Výkladová část Kapitoly Forma rozvahy, náležitosti rozvahy Rozvaha je pro účely výkladu (i v uvedených příkladech) obvykle předkládána ve formě tabulky, která je svisle rozdělena na dvě části viz výše uvedená schémat. Levá obsahuje údaje o majetku v jeho jednotlivých formách (aktiva), pravá údaje o zdrojích tohoto majetku (pasiva). Tato forma je označována jako horizontální. V praxi se však častěji používá forma sloupcová, kdy aktiva a pasiva nejsou zobrazena paralelně vedle sebe, ale v oddělených sloupcích za sebou viz schéma č. 6 : V praxi je vždy třeba důsledně respektovat požadavky na formální úpravu. Každá rozvaha by měla mít uvedeny tyto údaje : a) název a sídlo firmy, o jejímž majetku vypovídá, b) datum, ke kterému je sestavována (rozvahový den), c) peněžní jednotky, resp. jejich násobky, v nichž jsou uváděny údaje d) označení jednotlivých části rozvahy i závazné označení všech položek. V praxi se také obvykle používá předtištěných formulářů nebo

13 rozvahu vyhotovuje ve stejném uspořádání software počítače. V obou způsobech vyhotovení je však závazné slovní označení položek i jejich řazení položek. Na straně aktiv jsou v našich podmínkách uváděny údaje o majetku podle míry likvidnosti (likvidností se rozumí schopnost být přeměněn na peněžní formu), a to od nejnižší míry likvidnosti (dlouhodobý majetek, resp. dlouhodobý nehmotný majetek je obtížně převoditelný na peněžní formu) po nejvyšší míru likvidnosti (peněžní prostředky). Pro řazení údajů na straně pasiv platí v našich podmínkách pravidlo, že nejprve jsou uváděny údaje o vlastním kapitálu a teprve pak údaje o kapitálu cizím Schéma č. 6 - Ukázka rozvahy ve sloupcovém uspořádání: Rozvaha firmy XY, s.r.o ke dni xx (v Kč) Majetek (aktiva): Dlouhodobý majetek ,- z toho - hmotný: - budovy ,- - samostatné movité věci ,- - nehmotný - software ,- Oběžný majetek ,- z toho - materiál na skladě ,- - výrobky ,- - pohledávky za odběrateli ,- - bankovní účty a pokladna ,- Časové rozlišení 0,- Majetek celkem (aktiva) ,- Zdroje (pasiva): Vlastní kapitál ,- z toho : - základní kapitál ,- - hospodářský výsledek běžného období ,- Cizí kapitál ,- Z toho : - závazky u dodavatelů ,- - krátkodobé bankovní úvěry ,- - dlouhodobé bankovní úvěry ,- Časové rozlišení 0,- Zdroje krytí (pasiva) ,- Pozn.: V účetní praxi se dále používají další pojmy, jejichž obsah je třeba upřesnit: - rozvahová položka - slovní označení konkrétní formy majetku nebo zdroje kapitálu (které je závazné a účetní jednotka nemůže volit své vlastní označení) spolu s údajem o jeho objemu (hodnotě) - rozvahový stav položky - samotný údaj o objemu dané položky. - zdroj krytí či zdroj krytí majetku - označení každého jednotlivého zdroje kapitálu

14 V praxi se rozvaha sestavuje podle předpisů ministerstva financí, které stanovují nejen formu a uspořádání položek v rozvaze (tabulkové formuláře), ale i obsah jednotlivých položek a jejich vazbu na průběžnou evidenci na jednotlivých účtech. Obsah údajů o jednotlivých položkách rozvahy Jednotlivé položky aktiv jsou v rozvaze popisovány třemi, resp. čtyřmi údaji: brutto, korekce a netto a údajem o stavu netto v minulém období. První údaj, Brutto, je hodnota aktiva v původní ceně (hodnotě), v níž bylo pořízeno (nakoupeno, vloženo). Další údaj, označený Korekce vypovídá o dočasném či trvalém snížení této původní hodnoty, o kterém vypovídají opravné položky, resp. oprávky (viz dále). Údaj ve sloupci Netto je hodnota Brutto snížená o hodnotu korekčních položek uvedenou ve sloupci Korekce (odečítá se). V tomto posledním sloupci je tedy vyjádřena aktuální hodnota aktiv, tj. na konci předcházejícího účetního období. Objem jednotlivých položek pasiv je v rozvaze zastoupen pouze dvěma údaji o jejich výši na konci běžného období a na konci období minulého. (U pasiv se opravné položky nevytvářejí). Viz následující ukázka aktuální formy rozvahy: Schéma č. 7 - Forma rozvahy podle současných předpisů označ. AKTIVA řád. a b c Aktiva celkem Běžné účetní období Min. úč. období Brutto Korekce Netto Netto označ. PASIVA řád. Běžné úč. období Minulé úč. období a b c 5 6 Pasiva celkem

15 Kontrolní otázky a úkoly Kontrolní otázky: 1) Jakou formu může mít rozvaha? 2) Jakými údaji musí být rozvaha popsána? Mají tyto údaje význam? 3) Co je třeba rozumět pod pojmem rozvahová položka a pod pojmem rozvahový stav? 4) Jakými údaji je popsána každá položka aktiv? 5) Jakými údaji jsou popsány položky pasiv? Rozšiřující text Shrnutí Základní strukturu rozvahy tvoří údaje o majetku (aktivech) a kapitálu (pasivech). Aktiva jsou rozčleněna na dlouhodobá, oběžná a přechodná, pasiva se člení na zdroje (kapitál) vlastní, cizí a přechodná. Všechny skupiny se dále člení jejich členění je dáno účetními předpisy a je závazné. Rozvaha může být sestavena ve formě horizontální nebo vertikální. Každá položka aktiv je zobrazena údajem brutto, korekce a netto a údajem netto minulého období, každá položka pasiv je zobrazena údajem za běžné a minulé období. Seznam použitých zkratek Studijní literatura KUBÍČKOVÁ D., Základy účetnictví, Praha : VSFS 2006 KOVANICOVÁ D., Poklady skryté v účetnictví I. díl Jak porozumět účetním výkazům, Praha: Polygon 2006 Klíč k úkolům Řešení příkladu C: Aktiva Rozvaha firmy Horák a syn k x Pasiva A. Stálá aktiva A. Vlastní kapitál - budova výrobní dílny ,- - základní kapitál ,- - výrobní zařízení ,- B. Oběžná aktiva B. Cizí kapitál - materiál ,- - úvěr u banky ,- - pohledávky ,- - závazky u dodavatelů ,- - peníze na b.účtu ,- - závazky u zaměstnanců ,- - peníze v pokladně ,- Aktiva celkem ,- Pasiva celkem ,-

16 Řešení příkladu D: Aktiva Rozvaha firmy NORA, s.r.o k xx Pasiva (v tis. Kč) A. Stálá aktiva A. Vlastní kapitál - budova 820,- - základní kapitál 750,- - zařízení 276,- - zisk 160,- - finanční majetek 80,- B. Oběžná aktiva B. Cizí kapitál - zásoby zboží 160,- - závazky u dodavatelů 150,- - zásoby materiálu 52,- - závazky u zaměstnanců 168,- - pohledávky za odběrateli 83,- - bankovní úvěr 295,- - vklad na b. účtu 48,- - peníze v hotovosti 4,- Aktiva celkem 1523,- Pasiva celkem 1523,-

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha; pochopení definice aktiv a dluhů;

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení rozvahy; pochopení definice aktiv a dluhů; vymezení základních přístupů pro klasifikaci

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Peklov; IČO 70939560; Nihošovice 72, 387 01 Nihošovice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

8 Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva

8 Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva 8 Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva Cíl kapitoly stanovení pořizovací ceny dlouhodobého majetku; volba nejvhodnější metody odepisování, znalost různých metod odpisování; stanovení doby použitelnosti

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Název položky Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76, 387 52 Cehnice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d).

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d). Sociální fond u veřejných výzkumných institucí (dále jen v.v.i.) I. Zákonná úprava Sociální fond u veřejných výzkumných institucí je řešený v 27 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucí,

Více

1. ROZVAHA, ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVŮ

1. ROZVAHA, ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVŮ 1. ROZVAHA, ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVŮ ÚLOHA Průmyslový podnik (s. r. o.) má k 1. 1. 2011 tato aktiva a pasiva: Stavby Kč 1 000 000; materiál na skladě Kč 860 000; samostatné movité věci Kč 2 462 000; krátkodobé

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč AKTIVA 1 2 3 brutto korekce netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 5 595 5 595 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 0 0 0 v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) ostatní

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty

1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty Tématický blok č. 4 Téma 1 - Metoda podvojného zápisu Obsah tématu 1 1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty Studijní cíle Cílem této části výkladu je objasnit metodu podvojného účetního

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60798416 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Olbramice Účetní

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (30052014 / 07062012) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Účetnictví I BLOK ČÍSLO 4. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví I BLOK ČÍSLO 4. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 22 Strana 1/12 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 4 Účetnictví I Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A Z Á K L A D Y F I N A N C Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P Ř E D M Ě T U

Více

Materiál k 1. cvičení z ÚCs 1

Materiál k 1. cvičení z ÚCs 1 Materiál k 1. cvičení z ÚCs 1 Úvodní otázky: 1. Jaký je účel a smysl vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů? 2. Které jsou hlavní funkce účetnictví? 3. Které druhy účetnictví znáte? Jsou zaměnitelné

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00267139 Název: Obec Velké Březno Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS: 0001 Statutární město České Budějovice Sestavená k rozvahovému

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340 75655 Dolní Bečva datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17. února

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce externí vyučující Katedry

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00284572 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Tlumačov Účetní

Více

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

PŘÍLOHA. Obec Velka Jesenice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273163 Název:

PŘÍLOHA. Obec Velka Jesenice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273163 Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273163 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Velka Jesenice

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku Zpracovaly: Martina Janková Lenka Pávišová Pavlína Vacenovská Datum prezentace: 25. 3. 2004 V Brně dne

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 V Praze dne 27. ledna 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 1 V Praze dne 27. ledna 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00252387 Název: Město Chýnov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

PŘÍLOHA. Sdružení obcí pro nakládání s odpady. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Sdružení obcí pro nakládání s odpady. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Licence: DNT0 XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

Licence: DNT0 XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00256935 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mladý Smolivec

Více

Licence: D27G XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

Licence: D27G XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576905 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Smilovice Účetní

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PŘÍLOHA. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00284581 Název: Obec Trnava

PŘÍLOHA. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00284581 Název: Obec Trnava PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00284581 Název: Obec Trnava A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

9 Pochybné pohledávky, opravné položky

9 Pochybné pohledávky, opravné položky 9 Pochybné pohledávky, opravné položky Cíl kapitoly pochopení vlivu rizika z nesplacení pohledávek na finanční situaci podniku; seznámení se s opravnými položkami a vyřazením pohledávek pro nedobytnost.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Rubáková Praktické účetní případy příklady účtování na všech účtech zahrnuje všechny šechny novely zákonů k 1. 1. 2014 účetní případy jsou seřazeny podle ch tříd jednotlivých účtových ů v obznázornění

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00477141

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00477141 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00477141 Název: Obec Hornosín Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Obecné pokyny k doplňkovému kapitálu

Obecné pokyny k doplňkovému kapitálu EIOPA-BoS-14/167 CS Obecné pokyny k doplňkovému kapitálu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha ve vazbě na vypovídací schopnost

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Porozumět transakcím ovlivňujícím výsledek hospodaření; pochopit význam výsledku hospodaření a jeho vykázání v rozvaze; seznámit se s účtováním

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU PODNIKOVÉ ČINNOSTI Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín majetek podniku zásobování řízení zásob dlouhodobý majetek investiční činnost podniku provádění výkonů podniku odbytová činnost obchodně-technické

Více

Licence: D0L7 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: D0L7 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00291013 Název: Obecní úřad Kněžpole =711. AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576913 Název: Obec Střítež AKTIVA CELKEM 76 211

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Firma HRNEČEK, a. s. (neplátce DPH) měla k 1. 1. 2006 následující počáteční stavy rozvahových položek: Samostatné movité věci 8 500 000,00

Firma HRNEČEK, a. s. (neplátce DPH) měla k 1. 1. 2006 následující počáteční stavy rozvahových položek: Samostatné movité věci 8 500 000,00 Firma HRNEČEK, a. s. (neplátce PH) měla k 1. 1. 2006 následující počáteční stavy rozvahových položek: Samostatné movité věci 8 500 000,00 Oprávky k samostatným movitým věcem 3 500 000,00 Materiál na skladě

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více