Strážkovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Knihovna Kulturní dům Restaurace Obchod Hostinec Ubytování Lékař Hřiště Zdravotní středisko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strážkovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Knihovna Kulturní dům Restaurace Obchod Hostinec Ubytování Lékař Hřiště Zdravotní středisko"

Transkript

1 Strážkovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Knihovna Kulturní dům Restaurace Obchod Hostinec Ubytování Lékař Hřiště Zdravotní středisko Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Strážkovice Počet částí obce: 3 Počet katastrálních území: 2 (Strážkovice, Lomec) Výměra obce: 1007 ha Počet obyvatel ( ): 435 Hustota obyvatel ( ): 43,2 obyv/km2 Typ: Obec Obec s pověřeným obecním úřadem: České Budějovice Charakteristika Obec Strážkovice se nachází 11 km jihovýchodně od Českých Budějovic a 8 km severozápadně od Trhových Svin, při silnici, která spojuje tato dvě města. Obec má 3 části: Strážkovice, Lomec a Řevňovice. Vesnice Strážkovice leží v průměrné výšce 535 metrů nad mořem. Celková katastrání plocha obce je 1007 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicetdevět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu třetinu). Historie Pravěké osídlení Strážkovic (Strazkovice, Strážkovec, Straschkowitz) dokládá malé mohylové pohřebiště v lese Hájku doposud přesněji nedatované. Raně středověkého stáří jsou mohyly v lese Štěpánka. Končiny zdejšího kraje obýval kmen Doudlebanů (Dúdlebanů) s hranicemi Slepičí hory, Blanský les, Borovany. Je to oblast, která spadá do povodí Stropnice, Malše a částečně i Vltavy. Doudlebané sem přišli z Podunají. Doudlebané unikly divokým Avarům a nejen svým původem, ale i způsobem života se odlišovali od ostatních osídlenců. Od Doudlebského starobylého hradiště jsou Strážkovice vzdálené 4 km. Její historické osazení na vrchu, ji zařazuje mezi tzv. ohňové obce, kdy v dobách nebezpečí, pro svoji viditelnost upozorňovali obyvatelé za nocí ohněm na nebezpečí vojsk. Strážkovice vznikly na Vitorazské zemské obchodní stezce. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1391, pravidelný půdorys s rozměrnou návsí svědčí o založení Strážkovic při vrcholné kolonizaci ve 13. nebo 14. Století. Od středověku až do poloviny 19. Století bývaly Strážkovice rozděleny mezi několik vrchností. Část náležela k novohradskému panství Rožmberků. Jiný díl Strážkovic držel počátkem 15. století jistý Metl, po jehož smrti nejpozději roku 1412 se k dědictví přihlásil Mikuláš z Bukvice. Další část byla příslušenstvím Komařic. Několik usedlostí také patřilo Doudlebským vladykům, po roce 1522 prodal Petr z Doudleb svou část Strážkovic Václavu Metelskému z Feldorfu, od něhož ji koupilo na přelomu let město České Budějovice. Jedenáct zdejších usedlostí bylo poddáno krumlovské prelatuře. Až do sklonku feudalismu se Strážkovice dělily mezi pět vrchností komařický statek vyšebrodských cisterciáků, krumlovskou prelaturu, město Budějovice, a schwarzenberská panství

2 Krumlov a Třeboň. Rozdělení vsi vedlo k častým sporům mezi sousedy, z nichž každý měl jiného pána. Od roku 1850 podnes jsou Strážkovice samostatnou obcí. Pod obec Strážkovice patřily osady Řevnovice a od roku 1960 i osada Lomec. Pamětihodnosti Pomník Simona Lindy, u silnice do Nových Svin Kovárna na návsi Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 1. Horninové prostředí a geologie (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba) Výskyt ložisek nerostů: ne Výskyt dobývacích prostorů: ne Výskyt chráněných ložiskových území: ne Výskyt starých důlních děl: ne Výskyt poddolovaných území: ano Výpis poddolovaných území: Název: Strážkovice, surovina: železné rudy, projevy: haldy, stáří: do 19. století Výskyt sesuvných území: ne 2. Vodní režim (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano (Pozn. jedná se pouze o území chatové oblasti Želízkův mlýn Zdroj: OÚ Strážkovice 10/2012) Výpis vodních toků: Stropnice Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano (Pozn. jedná se pouze o území chatové oblasti Želízkův mlýn Zdroj: OÚ Strážkovice 10/2012) Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ne Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano 3. Hygiena životního prostředí (Různé zdroje dat) Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví: ne (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 2012) Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne (Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP)

3 Velké zdroje znečišťování ovzduší: ne (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 2012) Výskyt ekologických zátěží: ano Výpis ekologických zátěží: skládka Strážkovice Odkaliště: ne 4. Ochrana přírody, krajiny a památek (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny) Ochrana přírody: Chráněná krajinná oblast: ne Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne NATURA evropsky ná lokalita: ne NATURA ptačí oblast: ne Národní přírodní rezervace: ne Přírodní rezervace: ne Přírodní památka: ne Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ano Výpis památných stromů: Javor klen Ochrana krajiny: Krajinná památková zóna: ne Významné krajinné prvky registrované: ano Výpis ných krajinných prvků registrovaných: Liniový porost dřevin na SZ okraji osady Lomec; Prameniště v údolnici potoka V od obce Střížov; Skupina stromů u kapličky v centru osady Lomec Ochrana památek: Archeologické naleziště: ano Památka UNESCO ne Městská památková rezervace: ne Vesnická památková rezervace: ne Vesnická památková zóna: ne Nemovité kulturní památky: ne ano (Strážkovice: mohylové pohřebiště; rozcestník Lomec: váha na dobytek) Národní kulturní památky: ne 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (Zdroj: ČSÚ) Bilance ploch podle ČSÚ: Celková výměra: 1007 ha Zemědělská půda celkem: 586 ha, což je 58,2 % z celkové výměry obce Orná půda: 392 ha, což je 67,0 % z celkové výměry zemědělské půdy Zahrady: 20 ha, což je 3,4 % z celkové výměry zemědělské půdy Ovocné sady: 0 ha, což je 0.0% z celkové výměry zemědělské půdy Trvalé travní porosty: 173 ha, což je 29,6 % z celkové výměry zemědělské půdy Lesní půda: 328 ha, což je 32,5 % z celkové výměry obce Vodní plochy: 11 ha, což je 1,1 % z celkové výměry obce Zastavěné plochy: 12 ha Ostatní plochy 71 ha Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry obce: 8,2 % Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 1,12 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura (Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, další podklady) Dopravní infrastruktura: Napojení na silnici I. třídy: ne Železniční stanice či zastávka: ano ne Městská hromadná doprava: ne

4 Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá Technická infrastruktura: Vodovod: ano Kanalizace: ano Plynofikace: ne Skládka: ne Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne 7. Sociodemografické podmínky (Zdroj: Český statistický úřad) Vývoj počtu obyvatel: Počet obyvatel (SLDB 2011): 425 Počet obyvatel ( ): 435 Věková struktura obyvatelstva: Podíl obyvatel ve věku 0-14 na celkovém počtu obyvatel (2013): 15,9 % Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (2013): 14,3 % Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,90 8. Bydlení (Zdroj: ČSÚ, územní plány obcí) Počet obydlených bytů (SLDB 2011): 157 Počet obydlených domů (SLDB 2011): 138 Bytová výstavba v roce 2013: 0 Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0 Vybavenost: Základní škola: ne Zdravotní středisko: ano Plochy občanského vybavení celkem: 0.00 ha 1.16 ha (Stanoveno na základě územních plánů obcí) Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0.00 ha 5.53 ha, což je 0.0% 476.7% nárůst ploch (Stanoveno na základě územních plánů obcí) Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele): Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 22,74 ha 17,82 ha, což je 932,9 % 574,2 % odhadované potřeby ploch pro bydlení Zjednodušená analýza zastavitelných ploch: zastavitelné O, B m2 zastavitelné B m2 17,82 ha celkem ha ha V ÚPD jsou vymezeny plochy pro bydlení ha ha Celkový přírůstek obyvatel za posledních 10let (v letech ) Předpokládaná plocha pro 1 rodinný dům 1000m2 (0,1 ha) Předpokládaná obsazenost 1 rodinného domu 3 osoby Na plochu pro bydlení o velikosti 22,74 ha 17,82 ha připadá cca RD rodinných domů znamená zajištění bydlení pro cca obyvatel Závěr Z pohledu trendu dosavadního růstu počtu obyvatel je zřejmé, že navržené plochy pro bydlení nebudou naplněny ani do 10 let, naplněno bude cca 11 % 17 % ploch pro bydlení a je tudíž vhodné plochy pro bydlení v územním plánu redukovat, případně nenavrhovat další. (Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby) 9. Rekreace a cestovní ruch (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady) Ubytovací kapacity: Počet bytů druhého bydlení: 36 (Tento údaj nezahrnuje chatové osady)

5 Intenzita individuální rekreace: 0,23 (Poměr počtu bytů druhého bydlení a počtu trvale obydlených bytů) Hromadná ubytovací zařízení celkem (2013): není uvedeno Rekreační a turistický potenciál: Architektonická stavba nebo soubor: ne ano Historicky ná stavba nebo soubor: ne Významná stavební dominanta: ne Urbanistická hodnota: ano Významný vyhlídkový bod: ne Místo né události: ne Index rekreačního a turistického potenciálu: 1 2 (Suma jednotlivých výše uvedených složek) 10. Hospodářské podmínky (Zdroj: ČSÚ, databáze KISEB, Institut regionálních informací) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: Míra registrované nezaměstnanosti k : 5,3 % Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2011): 6,5 % Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 6,6 % Plochy výroby a skladování: Plochy výroby a skladování celkem: 0.00 ha 6.27 ha (Stanoveno na základě územních plánů obcí) Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0.00 ha 4.37 ha, což je 0.0% 69.7% nárůst ploch (Stanoveno na základě územních plánů obcí) Hodnotové vztahy v území (stanoveno zhotovitelem podle databáze KISEB): Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu bez technické infrastruktury: 120 Kč/m2 Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu vybaveného technickou infrastrukturou: 360 Kč/m2

6 SWOT analýza Silné stránky - dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost - celková kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví - růst počtu obyvatel - existence zdravotního střediska - dostatečné zastavitelné plochy pro bydlení - dostatečné zastavitelné plochy pro výrobu - Kvalitní dopravní napojení (železnice) - Dobrá věková struktura obyvatelstva - Vysoká intenzita bytové výstavby - Existence veřejného vodovodu a kanalizace - atraktivní zázemí pro individuální rekreaci Příležitosti - rozvoj služeb zaměřených na seniory - vysoký potenciál individuální rekreace - realizace obchvatu obce Strážkovice silnice II/156 - Rozvoj občanské vybavenosti mateřská škola - Rozvoj služeb zaměřených na děti a mladé rodiny Slabé stránky - ohrožení zastavěného území záplavami - absence napojení na železnici - zastavěné území v aktivní zóně záplavového území - stávající chatová zástavba v kvalitních krajinných partiích - zvýšený průjezd kamionovou dopravou - Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení Ohrožení - stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení - relativní úbytek dětí - narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení - výskyt ekologických zátěží - nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci základní školy - stárnutí populace - Ekologická nerentabilita chatových osad - Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti - Ohrožení zastavěného území záplavami- Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu Zeleně označené položky nebyly hodnoceny v rámci vyhodnocení vyváženosti územních podmínek, protože jsou specifické pro danou obec a nejsou tudíž porovnatelné v souhrnném hodnocení celé ORP Č. Budějovice. Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek Příznivé životní prostředí Hodnocení Míra pozitivních jevů Míra negativních jevů Možné 5 4 Získané 1 1 Vyjádření v % 20 % 25 % Dílčí hodnocení (počet bodů) -1 Hospodářský rozvoj Hodnocení Míra pozitivních jevů Míra negativních jevů Možné Získané 3 3 Vyjádření v % 19 % 27 % Dílčí hodnocení (počet bodů) -1

7 ZÁMĚRY Soudržnost společenství obyvatel území Hodnocení Míra pozitivních jevů Míra negativních jevů Možné 8 12 Získané 4 5 Vyjádření v % 50 % 42 % Dílčí hodnocení (počet bodů) 1 Záměry zahrnují záměry převzaté: z ÚPD obcí (ÚP, ÚPO, ÚPnSÚ), ze ZÚR, z oborových dokumentací, od obcí, od jednotlivých poskytovatelů údajů o území. Výše zmíněné záměry jsou uvedeny v souhrnné textové a grafické části, zde jsou vypsány pouze záměry předané obcemi v rámci dotazníkového šetření provedeného v červenci 2014 a dále záměry k prověření (jsou součástí problémů a problémového výkresu) vyplývající z neschválené první aktualizace ZÚR, oborových dokumentací, od obcí a od jednotlivých poskytovatelů, pokud nejsou již zahrnuty v ZÚR či ÚPD obce. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD Problémy jsou členěny na střety, závady, záměry k prověření a jsou blíže definovány v registru střetů a závad a záměrů k prověření. Tento registr tvoří nedílnou součást souhrnné textové a grafické části, obsahuje použité typy kódů, které byly identifikovány v rámci analýzy celé obce s rozšířenou působností České Budějovice. Problémy jsou dále členěny podle řešitelnosti. Střety záměrů navzájem N zzur_d42/2ozzp Střet koridoru silnice D42/2 se zastavit. pl. fcí bydení, ANO výroby a skladování N zzur_ep13ozzp Střet koridoru Ep13 ze ZÚR se zastavit. pl. fce bydlení, ANO výroby a skladování N zzur_ep13ozzp Koridor VTL plynovodu Ep13 zasahuje do zastavitelných ANO ploch dle ÚPD záměrů s limity využití území N zzur_ep13ozu Střet koridoru TI Ep13 ze ZÚR se zastavěným územím ANO urbanistické Závady M ZUoZQ Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 NE M BF Plochy k obnově NE hygienické M KAN Nutnost dořešit kanalizační napojení NE M S2/ZU Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území NE

8 Záměry k prověření z 1. aktualizace ZÚR N nar_aktzurxzzur_d42/2 Nové vymezení koridoru D42/2; obchvat ANO Strážkovice N nar_aktzurxzzur_rbc4080 Nové vymezení- vložené RBC4080; Komařice ANO N vyp_aktzurxzzur_d42/2 Vypuštění z důvodu převymezení koridoru ANO D42/2; obchvat Strážkovice N vyp_aktzurxzzur_ep13 Vypuštění z důvodu zrušení VTL koridoru ANO Ep13; Velešín - Borovany z oborových dokumentací M ZamOB_VK Zdroj vody, prameniště navržené ANO M ZamOB_VK Čerpací stanice navržená ANO M ZamOB_VK Zemní vodojem navržený ANO Problémy zjištěné analýzou ÚSES kód popis vyplývající z dokumentace 40UPDXZUR_Roz NK je ve menších dimenzích, než umožňuje ZÚR ÚPDXZÚR USES_126 Nejasné vymezení LBK (zdvojení) ÚPD USES_064 Nejasné vymezení LBC ÚPD USES_003 Bez návaznosti do obce Borovany ÚPD USES_186 Nenavazující propojení LBK ÚPD USES_135 Nejasné vymezení LBK (zdvojení) ÚPD Nedílnou součástí je souhrnná textová a grafická část.

Sedlec Základní informace Sedlec

Sedlec Základní informace Sedlec Sedlec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Čakov. Vybavenost obce Mateřská škola Knihovna Hostinec Požární zbrojnice Hřiště Hřbitov

Čakov. Vybavenost obce Mateřská škola Knihovna Hostinec Požární zbrojnice Hřiště Hřbitov Čakov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Mateřská

Více

Rudolfov Základní informace Rudolfov 2 (Hlinsko u Vráta, Rudolfov u Českých Budějovic) 319 ha 2502 784,3 obyv/km2 Město České Budějovice

Rudolfov Základní informace Rudolfov 2 (Hlinsko u Vráta, Rudolfov u Českých Budějovic) 319 ha 2502 784,3 obyv/km2 Město České Budějovice Rudolfov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Muzeum

Více

Borek Základní informace Borek 1 (Borek u Českých Budějovic) 197 ha 1456 739 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie

Borek Základní informace Borek 1 (Borek u Českých Budějovic) 197 ha 1456 739 obyv/km2 Obec České Budějovice Charakteristika Historie Borek Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Restaurace

Více

Hůry. Vybavenost obce: Knihovna Kulturní dům Restaurace

Hůry. Vybavenost obce: Knihovna Kulturní dům Restaurace Hůry Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce: Knihovna

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Hluboká nad Vltavou Základní informace Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou Základní informace Hluboká nad Vltavou Hluboká nad Vltavou Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Obsah od vodn ní Územního plánu Bruzovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 3 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 1.3 Hlavní cíle ešení, obsah

Obsah od vodn ní Územního plánu Bruzovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 3 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 1.3 Hlavní cíle ešení, obsah Obsah od vodn ní Územního plánu Bruzovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 3 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 1.3 Hlavní cíle ešení, obsah elaborátu 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska

Více

Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák (1860 1920), orientalista MUDr. Mořic Baštýř (1835-1894), stomatolog

Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák (1860 1920), orientalista MUDr. Mořic Baštýř (1835-1894), stomatolog Dříteň Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřbitov

Více

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást 1 Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel:

Více

Bošilec. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Hostinec Knihovna Hřiště Obchod

Bošilec. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Bošilec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMN ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD M STSKÉHO

ÚZEMN ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD M STSKÉHO Územn analytické podklady pro správní obvod m stského ú adu Krnov (ÚAP ORP Krnov) po ízené v roce 2008 byly spolufinancovány z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj. ÚZEMN ANALYTICKÉ PODKLADY

Více

Lišov Základní informace Lišov

Lišov Základní informace Lišov Lišov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Kamenný Újezd. Rančice

Kamenný Újezd. Rančice Kamenný Újezd Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Boršov nad Vltavou Základní informace

Boršov nad Vltavou Základní informace Boršov nad Vltavou Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více