Optimalizace podnikové ekonomiky aúčetnictví. Úspora času a nákladů. Systémové řešení. Kompletní. A bezpečné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace podnikové ekonomiky aúčetnictví. Úspora času a nákladů. Systémové řešení. Kompletní. A bezpečné."

Transkript

1 Optimalizace podnikové ekonomiky aúčetnictví. Úspora času a nákladů. Systémové řešení. Kompletní. A bezpečné.

2 Pokroková systémová řešení obchodu zaručí efektivitu Vaší firmy. Programy WINLine & Corporate WINLine jsou kompletním systémovým řešením pro účetnictví a podnikovou ekonomiku. Moduly Finanční účetnictví, Skladové hospodářství, Evidence nákladů, Evidence majetku, Výroba, Správa projektů, CRM, Archiv a E-Business se vyznačují stejným rukopisem a z toho důvodu mohou optimálně kooperovat. Data jsou zadána pouze jednou a následně jsou k dispozici i ve všech dalších modulech. Šetří to čas i peníze. Dalším významným modulem jsou naše internetová řešení pro E-Commerce a Služby zákazníkům, které je možné kompletně integrovat do modulů WINLine. Uživatelé Uživatele programů WINLine a Corporate WINLine naleznete ve všech odvětvích hospodářství. Velkoobchod a maloobchod, průmyslové podniky, podniky služeb, výrobní podniky, veřejná správa a korporace, banky a školy jsou příkladem flexibility programů. Systém modulů umožňuje individuální i specifická systémová řešení pro jednotlivá odvětví. I přes uvedená řešení šitá na míru se stále používají standardní programy. To vše garantuje nezávislosta investice klientů MESONICu. Báze programů Již několik let pracuje WINLine na bázi MS Windows. Dnes jsou moderní operační systémy Windows 2000/2003 a Windows XP základem pro naše systémová řešení Client/Server. Otevřené databáze MS SQL-Server, MSDE nebo PostgreSQL nabízí našim uživatelům konkrétní výhody: vysokou bezpečnost dat a libovolný přístup ke všem datům. Bezpečnost Programy WINLine a Corporate WINLine zpracovávají citlivá data a proto klademe velký důraz na jejich bezpečnost. Vhodnost WINLine deklarují i osvědčení auditorů a my Vám dáváme záruku, že data budete moci využít i v případě nových technologií. Nazýváme to zárukou růstu společnosti MESONIC. Cíle společnosti Nejvyšším cílem naší společnosti je zvýšit efektivitu našich uživatelů a tím jim zabezpečit výrazný profit. Aplikací programu WINLine se optimalizují pracovní postupy a tak se zaručí úspora času i nákladů.

3 FINU Finanční účetnictví WINLine FINU tvoří jádro široké palety produktů. Finanční účetnictví je produkt, který musí poskytnout maximální integraci. Soubory dat se přenáší z modulů Zpracování zakázek a Evidence majetku, jiné soubory dat se přenáší do Evidence nákladů. Další skupina dat se využívá současně ve více modulech, např. účty odběratelů a dodavatelů. Pouze optimální souhra jednotlivých částí programu Vám umožní pracovat úsporně a efektivně. Základní modul obsahuje následující standardní funkce, které Vám umožní detailní sledování ekonomiky podniku. K dispozici je velký počet výkazů pro interní a externí analýzy, např. rozvahy, výkaz zisků a ztrát nebo výkazy DPH. Přehled standardních funkcí WINLine FINU: z Věcné účty/účty odběratelů a dodavatelů z Účetní dialog/skupiny účetních zápisů z Správa otevřených položek z Upomínky z Automatický platební styk z Clearing z Daňové přiznání k DPH z Systém více měn z Salda a data transakce z Výkazy DPH podle EU z Pravidelné účetní zápisy z Volně definovatelné HVU z Závěrka Prostřednictvím četných přídavných modulů je možné v plné míře splnit požadavky středně velké firmy. z Patří sem např.: z Sestavování rozpočtu z Zahraniční měny z Předběžná závěrka z Platební vyrovnání z Pokladní kniha z Dodavatelé s debetním zůstatkem

4 FAKT Skladové hospodářství a Zpracování zakázek WINLine FAKT je rozsáhlý systém skladového hospodářství, který združuje tři elementy: zpracování zakázek,fakturaci a skladové účetnictví. K standardním funkcím modulu WINLine FAKT patří kromě zpracování zakázek (nabídka, potvrzení zakázky, dodací list, faktura, souhrnná faktura) i rozsáhlá evidence skladůa vyúčtování provizí např. pro obchodní zástupce. Aby byla práce s WINLine FAKT co možná nejefektivnější, je i zde zaručena plná integrace s dalšími aplikacemi produktové palety WINLine. Tak můžete jednoduchým způsobem přenést data do modulu WINLine FINU nebo WINLine NÁKL. Integrovaná část Statistika umožňuje podrobná vyhodnocení zákazníků, produktů, popř. služeb a obchodních zástupců. Controlling usnadňují četná flexibilní vyhodnocení. Vzhledem k různorodosti požadavků jednotlivých podniků, nabízí firma MESONIC k modulu FAKT i různé přídavné moduly: např. modul Nákup, který vždy zabezpečí uskutečnění dodávky. Modul FAKT Vám umožní i fakturaci v zahraniční měně. Program dotváří pravidelně se opakující doklady, uskutečnění zakázky, správa pořadových čísel, správa smluv, systém více skladů, správa šarží, velikostí, barev a mnohé další možnosti.

5 NÁKL Evidence nákladů WINLine NÁKL umožňuje různé analýzy, které jsou základem pro důležitá rozhodnutí firmy. Přiřazením nákladů k nákladovým druhům, nositelům nákladů a nákladovým střediskům budou zodpovězeny důležité otázky controllingu, např. jaký bude zisk. V této souvislosti hraje velkou rolii předběžná a dodatečná kalkulace produktů nebo projektů. Pro kontrolu běžných nákladů je k dispozici účetní deník a výkaz nákladových středisek. Na první pohled je zřejmý výsledek podniku i kalkulace výsledku na nositele nákladů, kde se zobrazí zisk popř. ztráta, které jednotliví nositelé nákladů dosahují. Modul WINLine NÁKL obsahuje i výkaz nákladových středisek. Rozsáhlá část modulu WINLine NÁKL Statistika zjistí včas trendy a nabídne v případě potřeby i možnost včasné reakce. Všechna potřebná data pro WINLine NÁKL budou automaticky přenesena z jiných modulů WINLine, např. z WINLine FINU, WINLine INVEST a WINLine PROJEKT. Jsou-li údaje v kmenových datech správně zadány, provede se evidence nákladů automaticky. Modul WINLine NÁKL je součástí Corporate WINLine FINU a tak je zde plně integrován.

6 INVEST Evidence majetku Stávající investiční majetek musí být zařazen do evidence majetku. Modul WINLine INVEST zjednoduší přehled investičního majetku. Jednoduchým a rychlým způsobem můžete v modulu WINLine INVEST zjistit, jaký majetek bude nutné v dalších letech nahradit novým. K dispozici jsou různé odpisové metody: lineární a degresivní odpisy, mimořádné odpisy, odstupňované odpisy, kalkulační odpisy. Další funkce, které modul nabízí, jsou např. vyřazení majetku, zadání a přeúčtování vedlejších investic. Modul WINLine INVEST je určený nejen k evidenci majetku, slouží více méně jako základ pro mnohá firemních rozhodnutí: plánování investic, plánování likvidity a obstarávání investičního majetku. Stejně jako u celé palety programů WINLine se klade i zde velký důraz na integraci. Koordinace WINLine INVEST s WINLine FINU umožňuje automatické zaúčtování odpisů. Stejně jednoduše funguje i přenos dat z modulu INVEST do modulu WINLine NÁKL a to zadáním nákladového střediska a nákladového druhu investičního majetku.

7 VÝRVýroba Ideálním doplňkem palety produktů WINLine je modul VÝR, systém PPS, který zachytí celý výrobní proces podniku. K důležitým funkcím patří technicky kvalitní řízení zdrojů, kontrola termínů dodávek a výroby, výrobní kalendář a rovněž možnost výroby variant. Dalšímí důležitými prvky jsou až 22 stupňové výrobní kusovníky, příprava výroby a výrobní hlášení. S Corporate WINLine VÝR PRO se znásobí flexibilita WINLine. Tvoří základ pro software, který skutečně podporuje důležitá rozhodnutí Vedení výroby obdrží důležité informace, aby mohlo učinit vhodná opatření. Příslušné přehledy Vám poskytnou kdykoli údaje o stavu Vašich projektů. Po zadání skutečných hodnot a reálné doby můžete dodatečně přehodnotit výrobní postup a zjistit, kde bylo použito např. méně materiálu nebo kde je možné optimalizovat čas. Velký důraz byl kladen samozřejmě i na plnou integraci s moduly WINLine FAKT a WINLine NÁKL. Optimální koordinací výroby, zpracování zakázek a skladového hospodářství se zamezí zbytečné evidenci a docíli se tak co možná největší bezpečnost.

8 PROJEKT Správa projektů S funkčností modulu WINLine PROJEKT a WINLine WEB PROJEKT nabízí MESONIC komplexní správu projektů od evidence před správu a sestavování rozpočtu až po následné zhodnocení. V definici projektů se provádí zadání a definování projektů. Při evidenci projektu se zadává předběžná popř. kalkulovaná doba trvání a předpokládané náklady (rozpočet). Během dalšího zpracování se evidují skutečné náklady, aktualizuje se stav projektu s pravděpodobným termínem jeho ukončení. Na základě uvedených hodnot je možné posoudit aktuální stav daného projektu. A tak je možné včas zjistit, které postupy jsou z hlediska nákladů a času rozhodující. Při evidenci je možné rozdělit projekty jak ve fázi Pre-Sales, tak i ve fázi Post-Sales do různých období. Tímto způsobem získáte snadno přehled o vývoji projektu. Zde je možné zadat dodatečně další akce, které iniciují automatický pracovní postup, např. oznámení vedoucího oddělení. S jeho pomocí je možné zachovat průběh projektů během celého období realizace a následně ho zhodnotit. Rozpočet projektů se provádí na bázi produktů a zdrojů, a tak je možné určit rozsah projektu vzhledem k nákladům a času. Rozpočet projektu a příslušné výkaznictví se provádí prostřednictvím modulu WINLine nebo WINLine WEB Edition. Možný je i controlling aktivit. Náklady spojené s projektem lze automaticky přenést do WINLine NÁKL, přičemž je možné přiřadit projektu specifické nositele nákladů. V neposlední řadě můžete zadat všem projektům vlastní schéma oprávnění. Můžete určit, který pracovník má právo nahlédnout do projektu a provést zadání příslušných dat. Předpoklady pro použití: WINLine PROJEKT: WL FAKT nebo CWL FAKT WINLine WEB PROJEKT: WL PROJEKT

9 ARCHIV Archivace WINLine patří k mála programům ERP, které nabízí již plně integrované systémové řešení archivace. Prostřednictvím modulu WINLine Archiv je možné kdykoliv nahlédnout do údajů, které byly léta shromažďovány a zálohovány. V modulu WINLine Archiv je možné uložit, archivovat a znovu vyvolat všechny druhy dokumentů, např. příchozí písemnosti, které jsou skenovány ale i dopisy, kalkulace a samozřejmě všechny doklady, které byly vytvořeny přímo v modulu WINLine, např. nabídky, faktury, výkazy účtů, upomínky, přehledy o platbách a mnohé další. V modulu WINLine Archiv je možné provést automaticky i indexaci dokladů, která slouží k opětovnému vyhledání dokumentů. Po skončení vyhledávání na základě zadaných indexů se zobrazí všechny dokumenty, které odpovídají hledanému pojmu. Modul WINLine Archiv je plně integrován do software ERP WINLine, popř. Corporate WINLine společnosti MESONIC. Tím je garantován optimální postup. Online přístup k archivu umožňuje modul WINLine WEB ARCHIV. Prostřednictvím daného modulu máte kdykoli přístup k archivovaným dokladům, to znamená kompletní informace vždy a všude.

10 WEBEdition WINLine WEB Edition je systémové řešení pro intranet, extranet a internet na bázi internetového prohlížeče, které je plně integrováno do WINLine. Umožňuje online přístup k datům, která jsou uložena ve Finančním účetnictví, ve Zpracování zakázek, Správě projektů, v CRM nebo v Archivu. B2C - Business to Consumer Klasické řešení e-obchodu, jehož prostřednictvím je možné prezentovat a prodávat produkty. Zároveň je umožněn přímý přístup k datům v modulu WINLine FAKT. B2B - Business to Business Tento modul nabízí k variantě B2C i uskutečnění zakázky, přehled OP a archivaci dokladů pro registrované uživatele. BS - Business Solution Tento modul doplňuje nabídku B2B o spojení s interními a externími obchodními zástupci, s online evidencí zakázek, výkazů účtů, provizemi a statistikami. HR - Human Ressources/Lidské zdroje Jedná se o informační systém týkající se zaměstnanců, včetně evidence pracovní doby, BDE a funkce oznam. WEB PROJEKT Správa projektů Modul doplňuje WINLine PROJEKT a umožňuje evidenci a správu dat projektů prostřednictvím internetu. Je doplněn o instalaci automatických kroků pracovního postupu, a proto je projekt ovládaný po jednotlivých krocích, včetně controllingu aktivit. CRM - Constumer Relationship Management Modul WINLine WEB CRM slouží jako rozsáhlý informační systém na internetu. Dále umožňuje prostřednictvím intranetu a internetu servis, technickou podporu a systémová řešení Call center, např. telefonní technickou podporu nebo jakoukoliv jinou formu služby zákazníkům. CMS - Content Management System Systém, jehož prostřednictvím je možné umístit na internet textové moduly z WINLine jako aktualitu, informaci, oznam nebo tiskovou zprávu. ARCHIV Prostřednictvím modulu WINLine WEB ARCHIV může firma poskytnout on-line data, která byla zadána v modulu WINLine Archiv.

11 Přídavné moduly K široké paletě produktů WINLine patří i série přídavných modulů a nástrojů, které práci s programy jestě zkomfortní. Nákup Rozsáhlý objednávací systém s automatickými návrhy objednávek generuje, vyhotoví a vytiskne objednávky dodavatelům. Autodoklad Zde je možné spravovat a vytisknout pravidelně se opakující faktury. Kusovník Kusovník s používá jako souhrn produktů nového výrobku. Sklady Program WINLine umožňuje vést produkty ve více skladech. Smlouva Správa smluv mezi odběrateli a dodavateli o odběru určitého množství produktů v určitém časovém období. Platební vyrovnání Umožňuje automatické zúčtování přijatých plateb prostřednictvím paměťových médií, které poskytne firemní banka. Předběžná závěrka Zde se během zpracování účetního dialogu zobrazí všechna salda a transakce týkající se zisku a ztráty. Dodavatelé s debetním zůstatkem Zadáním korespondujících účtů odběratelů a dodavatelů je možné automaticky vzájemně zúčtovat otevřené položky dodavatelů s debetním zůstatkem popř. odběratelů s aktivním saldem. Zahraniční měna Program WINLine umožňuje vést různé zahraniční měny. U každé měny je možné zadat až 6 kurzů. Kampaň Správa kampaní řídí a zabezpečuje realizaci marketingových akcí (např. standardní dopisy, y, telefonní seznamy, vyhodnocení) na základě různých údajů z různých oblastí WINLine.

12 MESONIC Rakousko Datenverarbeitung GmbH Herzog Friedrich-Platz 1 A-3001 Mauerbach Tel.: Fax: MESONIC SRN Software GmbH Hirschberger Straße 18 D Scheeßel Tel.: Fax: MESONIC Itália Srl Via Giovanni da Udine 34 I Milano Tel.: Fax:

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK...

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK... MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK 3... EXISTUJE MNOHO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO KONSTRUKCI OKEN. ČÍM JE 3E-LOOK TAK JEDINEČNÝ? 3E-LOOK je procesně orientovaný software pro konstrukci

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Popis podnikového informačního systému

Popis podnikového informačního systému Popis podnikového informačního systému Copyright 2006 1 / 24 Obsah: 1. Profil firmy...3 Struktura společnosti RTS, a.s...3 Základní údaje...3 2. Stručný popis řešení...4 Rozpracování jednotlivých procesů...4

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Správa dokumentů Archivace Workflow Týmová spolupráce Správa životního cyklu dokumentu Management znalostí Správa a archivace e-mailů Web Content Management Software pro:

Více

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz

money S5 Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz informační systém www.money.cz money S5 informační systém Řešení pro firmy s internetovým prodejem Moderní informační systém www.money.cz ww ww.m moneey.cz www.money.cz ŘEŠENÍ PRO FIRMY S INTERNETOVÝM PRODEJEM Popularita internetových

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více