Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)"

Transkript

1 Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo požadovat úhradu, nebo jako dlužník, který je povinen úhradu provést. V prvním případě jde o zúčtovací vztah ve formě pohledávky, v druhém případě jde o zúčtovací vztah ve formě závazku, dluhu. Subjektů, s nimiž vstupuje účetní jednotka do zúčtovacích vztahů, je velké množství, a proto patří evidence zúčtovacích vztahů v účetnictví ke složitým a velmi rozsáhlým. Evidence zúčtovacích vztahů - 3. účtová třída. Ne pro dlouhodobé závazky, pro které jsou určeny účty 4. účtové třídy Nejsou zde evidovány v plném rozsahu ani pohledávky, které vyplývají z poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jsou evidovány v účtové třídě 0 a 1. A také pohledávky z dlouhodobých půjček poskytnutých fyzickým či právnickým osobám jsou evidovány v 0. třídě (06. skupině) Vymezení účtů ve 3. účtové třídě vychází z klasifikace pohledávek a závazků se účtuje skupinami účtů: 31. skupina pohledávky z obchodního styku 32. skupina závazky z obchodního styku 33. skupina zúčtovací vztahy se zaměstnanci 34. skupina zúčtování daní a dotací 35. skupina pohledávky ke společníkům a sdružení 36. skupina závazky ke společníkům a sdružení 37. skupina jiné pohledávky a závazky 38. skupina přechodné účty aktiv a pasiv (dohadné položky, pohledávky a závazky k jiným účetním obdobím) 39. skupina - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

2 Pro klasifikaci zúčtovacích vztahů je kromě charakteru (pohledávka, závazek) v účetnictví použito hledisko druhu subjektu, se kterým je zúčtovací vztah navázán. Pak jsou rozlišovány: a) zúčtovací vztahy k obchodním partnerům (z obchodního styku), b) zúčtovací vztahy se zaměstnanci, c) zúčtovací vztahy s pojišťovnami pro sociálního a zdravotního zabezpečení, d) zúčtovací vztahy se státním rozpočtem (vznikající z titulu zúčtování daní) e) zúčtovací vztahy se společníky a podniky ve skupině f) zúčtovací vztahy k ostatním subjektům, vznikající nepravidelně a dohadné položky - respektuje zásada zákazu kompenzace - oddělené sledování pohledávek a závazků z obchodního styku a z vlastnických a z nich odvozených vztahů ke společníkům a podnikům ve skupině Za jedinou přípustnou výjimku z této zásady: a) v situaci, kdy jde o pohledávku a závazek současně ke stejnému subjektu, jsou splatné do jednoho roku a znějí na stejnou měnu, nebo b) v situaci, kdy jde o doměrky a vratky daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků. Neplatí to však pokud jde o přijaté a poskytnuté zálohy Oceňování - v nominálních hodnotách + opravné položky (vliv času není respektován! mezinárodní účetní standardy) Ocenění devizových pohledávek a závazků - přepočítávají se kursem platným v den účetní závěrky a vzniklé rozdíly se účtují jako kursové zisky (na účet 663), či kursové ztráty (na účet 563) souvztažně s účtem pohledávek či účtem závazků, tj. výsledkově. ) Opravné položky mají dočasné trvání - v případě, že pomine důvod, pro který byly vytvořeny a nebo v případě, že došlo k odpisu pohledávky v plné výši do nákladů (MD 546) dochází k jejich rozpouštění zpět do nákladů (D 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek z provozních nákladů a 559 Tvorba a zúčtování opravných položek z provozních nákladů). Opravná položka k závazkům se nevytváří. Analytickou evidenci pohledávek i závazků je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů (saldokonto) a podle jednotlivých měn.

3 Pohledávky z obchodního styku, likvidace pohledávek účet 311-Odběratelé - Na tomto účtu jsou evidovány pohledávky vzniklé vystavenou fakturou za předané výkony. : Vznik a úhrada (likvidace) pohledávky Pol. Transakce Částka MD D 1 Vydaná faktura za dodávku výrobku-stroje a)celkem b) cena bez DPH c) DPH (19%) 2 Faktura byla uhrazena Odvod DPH finančnímu úřadu účet 312-Směnky k inkasu - pohledávka z obchodního styku se může změnit v pohledávku směnečnou, a to v případě, že úhradu provede odběratel místo předání peněžních prostředků vystavením směnky. Výše pohledávky se v tomto případě mění, zvyšuje o úrok do doby splatnosti směnky. Pro účetní jednotku je toto zvýšení finančním výnosem, výnosovým úrokem, který je evidován v okamžiku přijetí směnky na účtu 662 Úroky. Účetní jednotka může směnku držet do doby splatnosti a její proplacení v den splatnosti zaevidovat na základě výpisu z běžného účtu jako snížení na účtu 312 (D) a zvýšení stavu na běžném účtu 221 (MD). Nebo může směnku předložit k eskontu (proplacení) bance - Nejde o prodej směnky, banka poskytuje do doby splatnosti směnky eskontní úvěr, který je splacen až v den proplacení směnky výstavcem (viz toto). Směnka zde tedy nevystupuje jako dlužný cenný papír, ale jako platební prostředek. Poskytnutí úvěru bankou je věcí její dohody s držitelem směnky. České účetní standardy problematiku směnek a jejich účtování neřeší jednoznačně, a proto je možné se setkat se zaúčtováním přijaté směnky také ve skupině účtů 21. (podobně jako šeky apod. zástupce peněz při zúčtování), ale také ve skupině účtů 25. skupiny jako krátkodobé dlužné cenné papíry. Evidence těchto pohledávek ve 31. skupině účtů navazuje na předcházející úpravu s respektováním způsobu, jakým tento druh pohledávky vznikl.

4 účet 314-Poskytnuté zálohy - v případě, kdy účetní jednotka poskytne dodavateli před vlastním plněním částečnou úhradu zálohu. Protože není možné kompenzovat pohledávky a závazky, není možné tuto předběžnou úhradu účtovat na účtu závazků 321-Dodavatelé, Teprve po zaúčtování vzniku závazku na účtu 321-Závazky z obchodních vztahů, je třeba tuto pohledávku účetně převést jako snížení závazku. (Poskytnuté zálohy na nákup materiálu jsou evidovány na účtech 15. skupiny účtů v 1. účtové třídě, na nákup dlouhodobého majetku v 0. třídě; princip účtování je obdobný.). Poskytování záloh je dle současných předpisů také spojeno se zúčtováním DPH. Účtování nákupu materiálu s poskytnutou zálohou Č. Transakce Částka MD D 1 Dodavateli generální opravy poskytnuta záloha a) částka bez DPH b) DPH 19% , , Faktura od dodavatele a) celkem ,- 321 b) nákupní cena bez DPH c) DPH (19%) , ,- 3 Zúčtování zálohy a) částka bez DPH b) DPH 19 % , , Úhrada zbývající části faktury ,

5 účet 315-Ostatní pohledávky - pohledávky z obchodního styku jsou také další pohledávky vzniklé např. na základě (reklamace dodávky od dodavatele) a dalších pohledávek vůči obchodním partnerům, pro které nelze využít jiné účty pohledávek. Účtování reklamace dodávky materiálu Po Transakce Kč MD D l 1 Faktura od dodavatele: - celkem , vlastní cena bez DPH - DPH (19%) , ,- 2 Na sklad převzata pouze část dodávky , Zbytek dodávky reklamován zápis o vadách , Dodavatel reklamaci uznal a/ cena bez DPH b/ DPH (19%) , ,- 315 c/ celkem , Úhrada dodávky-část převzatá Vratka DPH od finančního úřadu Faktura je v okamžiku uznání reklamace již uhrazena, bude účtováno: 1a Přijetí úhrady reklamačního nároku na b.účet a/ cena bez DPH ,- b/ DPH (19%) 7 600,- c/ celkem , Celá DPH tj byla od fin. úřadu již vrácena, doplatí se fin. úřadu ,- 221 Reklamaci je možné účtovat i bez použití účtu 315, a to až v okamžiku uznání reklamace v hodnotách minus, kdy nedochází k navýšení obratů na účtech, což může být výhodnější: 1b Uznání reklamace části dodávky - celkem - cena bez DPH - DPH (19%) , , ,

6 Závazky z obchodního styku Analogické vymezení účtů: účet 321-Dodavatelé Závazky z obchodního styku jsou zastoupeny závazky vůči dodavatelům různých výkonů, které jsou souhrnně evidovány na základě přijatých faktur na. Tyto závazky zanikají úhradou, která bývá prováděna nejčastěji bezhotovostně, z běžného účtu účetní jednotky (účet 221), popř. v hotovosti z pokladny (účet 211). : Účtování vzniku a úhrady závazku vůči dodavateli Pol. Transakce Částka MD D 1 Dodávka materiálu-faktura, účtování A a) celková částka b) cena bez DPH c) DPH (19%) Zaplacení faktury Převzetí materiálu skladem (příjemka) Vrácení DPH fin. úřadem, vratka účet 322-Směnky k úhradě. : Účtování úhrady závazku směnkou k úhradě: Pol. Transakce Částka MD D 1 Faktura od dodavatele na dodávku kopírky a) celkem b) cena bez DPH c) DPH (19%) 2 Po dohodě faktura uhrazena směnkou a) směnečná suma b) snížení závazku z přijaté faktury c) úrok Vratka DPH od fin. úřadu Převzato do užívání Úhrada směnky

7 Účet 324-Přijaté zálohy. Účtování prodeje výrobků s přijetím zálohy od odběratele Pol. Transakce Částka MD D 1 Na běžný účet přijata záloha od odběratele výrobků , Vyskladnění výrobků ze skladu , Faktura odběrateli: - celkem - prodejní cena bez DPH - DPH , , Zúčtování přijaté zálohy , Přijetí doplatku faktury od odběratele na běžný účet , účet 325-Ostatní závazky (analogicky s účtem 315) - závazky vzniklé z uplatněných reklamací od odběratele a k jejich evidenci je určen se zde evidují i další závazky, pro něž nelze použít některý z dříve uvedených účtů skupiny 32. Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách Účtování kursových rozdílů při úhradě pohledávky: Devizová pohledávka účtovaná denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu. Pol. Datum Text Částka MD D Devizová pohledávka 100 USD, kurz ,25 Kč za 1 USD Inkaso devizové pohledávky, kurzdevizy nákup 36 Kč za 1 USD Kursový rozdíl-zisk

8 Devizová pohledávka účtovaná zvoleným pevným kurzem na určité období, který je 34,50 Kč za 1 USD.(pevný kurz platí pro účtovatele a ne pro banku) Pol. Datum Text Částka MD D Devizová pohledávka 100 USD, pevný kurz 34,50 Kč za 1 USD Inkaso devizové pohledávky, kurz devizy-nákup 36 Kč za 1 USD Kursový rozdíl-zisk Vyúčtování pracovní cesty pevným kurzem 34,50 Kč za 1 USD. Pol. Datum Text Částka MD D Výběr valut z účtu - vklad do valutové 3 450, pokladny, pevný kurz 1 USD/34, Výběr peněz výpis z účtu v kurzu 3 600, valuty-prodej 1 USD/36 Kč Kurzový rozdíl-ztráta. 150, Vyplacení zálohy na cestovné 100 USD, 3 450, kurz pevný 1 USD/34,50 Kč Vyúčtování zálohy, 80 USD, , USD/34,50 Kč Vratka do pokladny 20 USD, 1 690, USD/34,50 Kč Vrácení valut do banky a) výběr z pokladny 20 USDx34,50 pevný kurz b) výpis z účtu 20USDx35,25 kurs valuty nákup c) kurzový rozdíl-zisk 690,- 705,- 15,

9 Účtování kurzových rozdílů na konci účetního období Majetkové účty (dokladová inventura) Cizí měna Zůstatky dle účetnictví v Kč Přepočet kurzem 30,50 ke Devizový účet EU , ,- Devizová pohledávka 500 EU , ,- Devizový závazek 300 EU 9 000, ,- Účtování: Text Částka MD D Devizový účet (bylo inkasováno) , Devizová pohledávka , Devizový závazek 9 150,

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích

Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz. Výkaz o majetku a závazcích Obsahové vymezení položek výkazu ČUS Roční účetní výkaz Pro potřeby tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených v Pražské tělovýchovné unii zpracoval Ing. Jaroslav Chvalný Výkaz o majetku a závazcích

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více