Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností"

Transkript

1 M Á J, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp. 2630, okres Brno-město, PSČ Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností Převod členských práv a povinností spojený s členstvím v bytovém družstvu nepodléhá souhlasu představenstva. Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením dohody o převodu členských práv a povinností družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě. Nabyvatel musí splňovat podmínky pro vznik členství v družstvu ( zletilost, trvalý pobyt na území České republiky ). Účastníci převodu vyplní 3x dohodu o převodu čl. práv a povinností a nechají si ověřit podpisy všech účastníků dohody na formuláři dohody pro družstvo. Na ekonomickém úseku družstva si účastníci nechají potvrdit výši zůstatkové hodnoty členského podílu k bytu ( garáži ), což je členský podíl zhodnocený o splacený úvěr, dále výši nájemného a případné pohledávky. I když na nabyvatele přechází veškerá práva a povinnosti včetně příp. nedoplatků a přeplatků spojených s užíváním předmětného bytu ( garáže ), je nutné, aby ke dni převodu převádějící vyrovnal veškeré pohledávky k SBD. Doporučujeme, aby se účastníci dohodli na uhrazení nájemného za měsíc, ve kterém dochází k převodu a na způsobu vyrovnání vyúčtování záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu ( teplo, voda ), které družstvo provádí 1x za kalendářní rok. Tím se předejde dodatečným sporům, příp. soudnímu vymáhání. Poplatek za převod členských práv a povinností lze uhradit přímo na pokladně družstva ( Palackého 131 ) a činí 3.000,- Kč u příbuzných v řadě přímé a ,- Kč při převodu na cizí osobu, u převodu ČP ke garáži činí poplatek 6.000,- Kč a u příbuzných v řadě přímé 1.500,- Kč. Vyplněné tiskopisy, doklady k bytu ( garáži ), potvrzení o úhradě poplatku a doklady k ověření příbuzenského vztahu ( OP, rodný list) se předkládají na úseku členských vztahů družstva Palackého 166. Družstvo provede administrativní vyřízení převodu a pozve nabyvatele k uzavření nájemní smlouvy k bytu ( garáži ) na úsek členských vztahů družstva ( Palackého 166 ). S nájemní smlouvou si nabyvatel/é/ vyřídí potřebné náležitosti tj. přehlášení trvalého bydliště, změna na elektrárně, plynárně, inkaso apod. Úřední den : pondělí polední přestávka středa polední přestávka Telefony : úsek členských vztahů ekonomický úsek technický úsek

2 MÁJ, stavební bytové družstvo Palackého třída BRNO Věc: Převod členských práv a povinností Předkládáme Vám dohodu o převodu členských práv a povinností v souladu s 230 OZ a čl. 17 Stanov MÁJe, stavebního bytového družstva. Podle této dohody dojde k převodu členských práv a povinností na. příbuzenský vztah. Prohlašujeme, že veškeré údaje, které jsou v dohodě uvedeny jsou pravdivé a žádáme družstvo o administrativní vyřízení. podpis převádějícího nová adresa převádějícího Přílohy: doklady k bytu (nájemní smlouva)

3 Vyplní ekonomický úsek: Ekonomické informace pro převod členských práv a povinností Jméno a příjmení převodce:. č.bytu ulice... Členský podíl k převáděnému - bytu činí... Kč k datu převodu - garáži činí... Kč k datu převodu Splatné pohledávky na úhradách spojených s užíváním bytu, garáže činí Kč k datu Splatné pohledávky na nedoplatku zjištěném vyúčtováním záloh na úhradách spojených s užíváním bytu, garáže činí.. Kč k datu Jiné pohledávky (poplatky z prodlení, poplatky na nákladech s vymáháním dluhů apod.)..kč k datu.. Další pohledávky : zůstatek anuity..kč zůstatek úvěru..kč k datu.. k datu.. Poplatek za převod bytu / garáže do vlastnictví uhrazen dne Neuhrazen ve výši Kč Nájemné činí.kč Platba nájemného za měsíce ve kterém dochází k převodu členských práv a povinností byla provedena dne. datum a podpis pracovníka EÚ poplatek za převod ve výši:.. byl uhrazen :.. podpis pracovníka ÚČV

4 Dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu pan/paní *)... r. č.... bytem..... manželé: *) pan r. č.... bytem paní r. č.... bytem (převodce/převodci, dále jen převodce) *) a pan/paní *)... r. č.... bytem..... manželé: *) pan r. č.... bytem paní r. č.... bytem (nabyvatel/nabyvatelé, dále jen nabyvatel) *) Příbuzenský vztah mezi převodcem a nabyvatelem: ano-ne(jaký) *) podle vzájemného prohlášení jako subjekty způsobilé k právním úkonům, uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 230 obchodního zákoníku v platném znění, t u t o dohodu o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu: (dále jen Dohoda ) I. 1. Převodce, prohlašuje, že je řádným členem /jde o společné členství manželů *) / bytového družstva MÁJ, stavební bytové družstvo, se sídlem Brno, Palackého třída 131 čp 2630, IČ (dále jen družstvo) a současně i nájemcem družstevního bytu, garáže *) /jedná se o společný nájem bytu, garáže *) manželi *) / č.... o velikosti.. sestávajícího z v..nadzemním podlaží bytového domu č.p..., v obci ulice č. or... Celková výměra podlahové plochy bytu,garáže *) s příslušenstvím je...m 2. II. 1. Převodce převádí touto Dohodou na nabyvatele svůj členský podíl v družstvu (členským podílem se rozumí souhrn všech členských vkladů člena v družstvu vyjádřený v účetní hodnotě) ve výši,-kč spolu se všemi právy a povinnostmi s ním spojenými, zejména s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, garáže *) specifikovaného v čl. I. této Dohody.

5 2. Nabyvatel prohlašuje, že členský podíl převodců v družstvu ve výši uvedené v bodu 1. tohoto článku Dohody se všemi s ním spojenými právy a povinnostmi vyjma práv a povinností charakteru osobního zejména s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, garáže *) specifikovaného v čl. I. této Dohody, přijímá. 3. Účastníci Dohody současně projevují vůči družstvu tuto svoji vůli: převodce nadále nebýt členem družstva; nabyvatel stát se členem družstva. Převodce tedy převádí touto Dohodou na nabyvatele i své členství v družstvu a nabyvatel prohlašuje, že členství v družstvu přijímá. 4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s platnými stanovami družstva, ke kterým přistupuje, a že se je zavazuje spolu s ostatními vnitrodružstevními předpisy dodržovat. III. Převod členských práv a povinností podle této Dohody je sjednáván jako převod: a) bezúplatný, *) b) úplatný. *) Účastníci Dohody prohlašují, že v případě úplatného převodu sjednají podrobnosti o výši úplaty, její splatnosti, případně i o dalších okolnostech úplaty se týkajících, v písemném dodatku k Dohodě. Nesplní-li nabyvatel v případě úplatného převodu svoji povinnost zaplatit převodci smluvenou úplatu řádně a včas, je převodce oprávněn od této Dohody" odstoupit. IV. 1. Převodce i nabyvatel souhlasně prohlašují, že provedli vzájemné majetkové vypořádání členského podílu (čl.ii.1) a nemají tak vůči sobě ani vůči družstvu žádné finanční závazky či pohledávky. S ohledem na tuto skutečnost současně družstvo žádají, aby členský podíl převodců v družstvu ve výši uvedené v bodu 1. čl. II. Dohody byl převeden na nabyvatele. 2. Převodce výslovně prohlašuje, že členský podíl v družstvu převáděný Dohodou na nabyvatele, resp. členská práva a povinnosti s ním spojená, nejsou zatížena žádnými právy třetích osob, a že k nim žádná třetí osoba nemá předkupní právo. 3. Převodce výslovně prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by v budoucnu mohly jakýmkoli způsobem ohrozit či znemožnit užívání předmětného družstevního bytu,garáže *), ani žádné skutečnosti, které by mohly ohrozit či znemožnit dispozici s tímto bytem,garáží *), resp. členskými právy a povinnostmi v družstvu. 4. Převodce i nabyvatel současně uzavírají Dohodu o vyúčtování služeb dělené vyúčtování, které se stává nedílnou součástí dohody. Není-li uzavřena Dohoda o vyúčtování služeb-dělené vyúčtování, převodce postupuje nabyvateli veškeré pohledávky a závazky, které se stanou splatné po nabytí účinnosti této dohody a souvisejí s vyúčtováním záloh na úhrady za plnění (služby) poskytovaná v souvislosti s užíváním družstevního bytu, garáže *) (čl. I.) za rozhodné zúčtovací období tj. r Převodce se zavazuje družstevní byt, garáž *) vyklidit a vyklizený jej předat nabyvateli nejpozději do Převodce je povinen bez zbytečného odkladu po předání bytu (čl. I.) nabyvateli, provést změnu v evidenci obyvatel u své osoby a osob své domácnosti, týkající se změny místa trvalého pobytu. 7. Převodce i nabyvatel si podpisem této smlouvy vzájemně potvrzují, že převodce dále seznámil nabyvatele se skutečností, že bytové družstvo má / nemá* uzavřenou smlouvu o hypotečním úvěru pro účely financování revitalizace domu. Na splátky bytového družstva na tento úvěr uhrazují jednotliví členové družstva měsíčně částky v rámci nájemného. V. 1. Převodce prohlašuje, že ke dni uzavření této Dohody : a) nemá vůči družstvu žádné dluhy *) b) má vůči družstvu tyto dluhy s příslušenstvím: *) aa) na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním družstevního bytu, garáže *) (čl. I.) k datu. částku Kč *) bb) na nedoplatku zjištěném vyúčtováním záloh na úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, garáže *) (čl. I.) za rok /ů/.. částku Kč... *) cc) na poplatku z prodlení vyúčtovaném z dospělých dluhů uvedených shora, částku Kč *) dd) na nákladech spojených s vymáháním dluhů, částku Kč. *) 2. Převodce prohlašuje, že ke dni uzavření této Dohody má vůči družstvu dále tyto závazky : *) a) zůstatek anuity Kč *) b) zůstatek úvěru(ů)..... *) (tyto závazky, které se vztahují k družstevnímu bytu uvedenému v čl.i a které převodce družstvu splácí v rámci předpisu měsíčního nájemného, přecházejí na nabyvatele dnem účinnosti této Dohody ve vztahu k družstvu)

6 c) představenstvem družstva stanovený ke splacení další členský vklad Kč... *) 3. Ručitelské prohlášení nabyvatele: Podle své pravé a svobodné vůle tímto prohlašuji, že v plném rozsahu uspokojím pohledávky družstva s příslušenstvím za převodcem specifikované čl. V.1.b) a V.2.c) shora, jestliže je k písemné výzvě družstva, neuspokojí převodce. VI. Členský podíl v družstvu spolu se všemi právy a povinnostmi s ním spojenými, zejména s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu,garáže *) specifikovaného v čl. I. této Dohody, přechází z převodce na nabyvatele ve vztahu k družstvu (účinnost Dohody ve vztahu k družstvu) : a) předložením této Dohody družstvu, *) b) dnem pozdějším *) Stejným okamžikem členství v družstvu přechází z převodce na nabyvatele; členství v družstvu /společné členství manželů *) / převodci zaniká, novým členem družstva /jde o společné členství manželů *) / se stává nabyvatel. VII. 1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu posledního účastníka. Dohoda může být měněna nebo doplňována toliko souhlasným projevem účastníků v písemné formě. 2. Práva a povinnosti Dohodou přímo neupravená, se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména obchodním a občanským zákoníkem. 3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedenu obdrží převodce, jedenu nabyvatel a jedenu s ověřeným podpisem je určena pro potřeby bytového družstva.. 4. Účastníci prohlašují, že po projednání Dohody se shodli na jejím obsahu ve všech bodech a uzavírají ji na základě své pravé a svobodné vůle. Tuto skutečnost stvrzují svými podpisy. 5. Účastníci Dohody, jako subjekty údajů ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., dávají tímto družstvu souhlas ke zpracování svých osobních údajů, včetně rodného čísla, a to v rozsahu a ve smyslu ust. 4, písm. e) z. č. 101/2000 Sb., tedy pro účely vedení členské evidence a ekonomické agendy družstva, v případě rodného čísla pak zejména pro případ event. převodu vlastnictví bytu, podávání zpráv soudům, notářským úřadům a orgánům státní správy, apod., tedy všude tam, kde lze uvedením rodného čísla předejít záměně účastníků právního vztahu či subjektů předmětného sdělení. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje družstvem zpracovávány, s výjimkami stanovenými zvláštním zákonem. V(e) dne převodce: nabyvatel: Dohoda byla družstvu doručena dne

7 MÁJ, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp. 2630, okres Brno-město, PSČ D O T A Z N Í K Vyplní ten z účastníků převodu členských práv a povinností, výměny bytů, dohody rozvedených manželů, dědictví, uzavření sňatku, který bude užívat : byt č.... na ulici. o počtu pokojů v Brně katastrální území. tit. jméno datum nar.. stav rod.č.. bydliště. PSČ. tel. manžel (ka) tit... jméno datum nar.. stav.. rod.č.. bydliště PSČ. tel.. spolu s nájemcem ( nájemci ) budou v bytě bydlet : jméno a příjmení příbuzenský vztah rodné číslo Prohlašuji, že shora uvedené údaje jsou pravdivé a změní-li se cokoliv v těchto údajích případně dojde ke změně spolubydlících, jsem povinen (a) podat písemnou zprávu družstvu. Počet osob bydlících v bytě : Způsob platby: 1. SIPO 2. Složenka 3. trvalý příkaz 4. jiný způsob Dělené vyúčtování: ano - ne Kontaktní adresa: V Brně dne.. podpis

8 Dohoda o vyúčtování služeb - dělené vyúčtování sepsaná v Brně dne. 1. Převodce (ci) p. ( manželé )... člen / společní členové MÁJe, stavebního bytového družstva, Palackého 131, Brno (dále jen převodce) a 2. Nabyvatel (é) p. (manželé ). jako nabyvatel / nabyvatelé (dále jen nabyvatel) uzavírají dohodu o vyúčtování pohledávek vzniklých z vyúčtování služeb za rok. byt.č. ulice. v Brně stav vodoměru teplé vody v m 3 č.vodoměru.. stav vodoměru studené vody v m 3 č. vodoměru.. V případě nainstalovaných měřičů spotřeby tepla na radiátorech musí prostřednictvím příslušné odborné firmy zajistit odečet převodce. Převodci budou vyúčtovány pohledávky za služby do konce / ( měsíc /rok ) a nabyvateli budou vyúčtovány pohledávky za služby od 1/ / (den/měsíc/rok) Dohoda o vyúčtování služeb - dělené vyúčtování je nedílnou součástí Dohody o převodu členských práv a povinností. Odsouhlasená dohoda o vyúčtování musí být předána nejpozději do 5. dne následujícího měsíce v němž došlo k převodu členských práv. Pokud bude předána později, nebude dohoda akceptována. Nová adresa převodce:.... převodce (ci).... nabyvatel (é)

9 MÁJ, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp 2630, okres Brno-město, PSČ Souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně rodného čísla MÁJ, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp 2630, okres Brno-město, PSČ , k výkonu převodu jednotky do vlastnictví člena družstva a Smlouvy o správě k této jednotce potřebuje zpracovávat Vaše osobní údaje. Při jejich shromažďování a zpracovávání je postupováno v souladu se Zák.č.101/2000 Sb. a organizační směrnice družstva č. 13/2001. Já níže podepsaný dávám MÁJi stavebnímu bytovému družstvu, Palackého třída 131 čp 2630, okres Brno-město, PSČ , jako správci osobních údajů souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které jsem družstvu poskytl v souladu se zákonem č.101/2000sb. na zajištění převodu jednotky do vlastnictví. Družstvo zajistí, že tyto moje osobní údaje nebudou předány třetím osobám nebo dále zpracovávány. V Brně dne... Nabyvatelé: Jméno, příjmení podpis Jméno, příjmení podpis č.bytu... na ulici...v Brně

Věc: Žádost o schválení dohody o výměně bytů / garáží / ----------------------------------------------------------------

Věc: Žádost o schválení dohody o výměně bytů / garáží / ---------------------------------------------------------------- Věc: Žádost o schválení dohody o výměně bytů / garáží / ---------------------------------------------------------------- V Brně dne. Žádáme družstvo o schválení dohody o výměně bytů /garáží/, která je

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více