Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013"

Transkript

1 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou situaci a jednou z těchto reakcí bývá i propouštění zaměstnanců. Pro zdárný průběh propouštění by přitom zaměstnavatelé měli vždy zvažovat nejvhodnější způsob rozvázání pracovního poměru také z pohledu zaměstnance a jeho motivace postupovat tím či oním způsobem. Právě na tyto aspekty se v tomto příspěvku zaměřujeme. V souvislosti s rozvázáním pracovního poměru zaměstnanci obvykle řeší následující nároky: odstupné, náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství. Odstupné Podle 67 zákoníku práce 1) má zaměstnanec v určitých případech rozvázání pracovního poměru uvedených dále nárok na odstupné. Odstupné je kompenzací za rozvázání pracovního poměru v případech, kdy rozvázání nezávisí na osobě a pracovním výkonu zaměstnance. Odstupné má zaměstnanci pomoci překlenout období od skončení pracovního poměru do doby, než si najde nové zaměstnání. Zákonná výše odstupného Odstupné přísluší zaměstnanci ze zákona pouze v případech rozvázání pracovního poměru dohodou nebo výpovědí z organizačních důvodů [ 52 písm. a) až c) ZP] nebo ze zdravotních důvodů [ 52 písm. d) zákoníku práce]. V případě rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů přísluší zaměstnanci odstupné v minimální výši jednonásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr trval méně než jeden rok; dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr trval alespoň jeden rok a méně než dva roky; trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr trval alespoň dva roky. 2) Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u zaměstnavatele, pokud doba od skončení předcházejícího pracovního poměru do vzniku následujícího nepřesáhla šest měsíců. Do doby trvání pracovního poměru se započítávají i překážky v práci (např. mateřská/rodičovská dovolené nebo nemoc). Odstupné zaměstnanci také naleží při rozvázání pracovního poměru dohodou nebo výpovědí ze zdravotních důvodů v důsledku nemoci z povolání, pracovního úrazu či dosažení nejvyšší přípustné expozice [ 52 písm. d) zákoníku práce] ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín, advokátní kancelář PRK Partners str března 2013 PSK - 3

2 Poskytnutí vyššího odstupného Výše uvedené minimální částky odstupného přísluší zaměstnanci ze zákona, je však možné, aby zaměstnavatel přiznal zaměstnanci i vyšší odstupné, a to buď ve vnitřním předpisu, v kolektivní smlouvě nebo na základě individuální dohody se zaměstnancem (za respektování zásady rovného zacházení). V praxi bývá obvykle zvýšené odstupné poskytováno při rozvázání pracovního poměru dohodou z organizačních důvodů, kdy je odstupné navýšeno přímo v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Tato cesta je výhodná zejména v případech, kdy zaměstnanec souhlasí s rozvázáním pracovního poměru dohodou bez výpovědní doby a zaměstnavatel na oplátku formou zvýšeného odstupného vyplatí i dvě mzdy připadající na výpovědní dobu, případně i měsíc navíc za to, že zaměstnanec souhlasí s rozvázáním dohodou, které je pro zaměstnavatele z hlediska možných budoucích sporů bezpečnější. Pro obě strany je navíc poskytnutí vyššího odstupného výhodnější z důvodu úspory na odvodech sociálního a zdravotního pojištění. Odstupné totiž na rozdíl od mzdy (nebo náhrady mzdy za výpovědní dobu) nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění, zaměstnavatel tak ušetří 34 %, zaměstnanec pak 11 %. Odstupné nemusí být přitom navýšeno vždy jen o násobky zaměstnancova průměrného měsíčního výdělku, který je zpravidla vyšší než základní mzda zaměstnance. Je tedy možné dohodnout se na výplatě celkové částky odstupného například ve výši pětinásobku základní měsíční mzdy zaměstnance. Důležité je také pravidlo, že zaměstnanec je povinen odstupné vracet v případě, že u zaměstnavatele začne po skončení jeho pracovního poměru znovu pracovat (a to i na základě dohody o pracovní činnosti). Odstupné se přitom vrací v poměrné výši určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla výše odstupného odvozena. Výplata odstupného Odstupné se zaměstnanci obvykle vyplácí v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele po skončení pracovního poměru, pokud se strany písemně nedohodnou na jeho výplatě v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. V této souvislosti ovšem upozorňujeme na 44b zákona o zaměstnanosti 3), podle kterého zaměstnanci, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, a kterému nebylo odstupné vyplaceno v nejbližším výplatním termínu po skončení jeho pracovního poměru, přísluší kompenzace od Úřadu práce ČR. Tuto kompenzaci je pak zaměstnavatel povinen úřadu nahradit, a to i když následně odstupné zaměstnanci vyplatí. Zákon o zaměstnanosti tak nepočítá s variantou, že bude sjednán pozdější termín výplaty odstupného než následující výplatní termín, což na druhou stranu zákoník práce v 67 odst. 4 výslovně umožňuje. Kompenzace od úřadu práce přísluší zaměstnanci ve výši zákonného odstupného a není limitována. V případě vysokopříjmových manažerů se tak může jednat o poměrně vysoké částky. V praxi proto nedoporučujeme sjednávat se zaměstnancem pozdější výplatu odstupného a celé odstupné vždy vyplatit nejpozději v nejbližším výplatním termínu následujícím po skončení pracovního poměru zaměstnance. Vyplacení odstupného musí zaměstnavatel uvést v samostatném potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti vydávaném na základě žádosti zaměst- PSK března 2013 str. 3

3 nance podle 313 odst. 2 zákoníku práce viz dále. Vyplacení odstupného má za důsledek odsunutí podpůrčí doby, po kterou je zaměstnanci poskytována podpora v nezaměstnanosti. Pro odsunutí podpůrčí doby přitom nemá stejně jako v případě výše popsaného poskytnutí kompenzace od úřadu práce význam zvýšené odstupné, ale pouze zákonné (podpůrčí doba se tak může oddálit maximálně o jeden až tři měsíce u odstupného vyplaceného z organizačních důvodů, respektive o 12 měsíců u odstupného vyplaceného ze zdravotních důvodů souvisejících s prací). Pro úplnost dodáváme, že se skutečně jedná pouze o odsunutí běhu podpůrčí doby, nikoli o její celkové zkrácení. Odchodné V souvislosti s odstupným se často setkáváme s otázkou, zda lze zaměstnanci poskytnout plnění při skončení pracovního poměru (odchodné) i v případech rozvázání pracovního poměru z jiných důvodů, než ze kterých je zákonem vyžadováno odstupné. Prakticky jde o situace, kdy zaměstnavatel uvažuje o vyplacení odchodného jako zvláštní kompenzace za ochotu zaměstnance rozvázat pracovní poměr dohodou, případně jako kompenzaci za nerealizovanou výpovědní dobu. V takovém případě se však jednoznačně nejedná o odstupné podle zákoníku práce, a takto vyplacená částka má stejný daňový režim jako mzda a podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Pro zamezení možných nejasností tak doporučujeme výslovně označit takové plnění jako odchodné a odvést z něj pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou Zaměstnanci přísluší při skončení pracovního poměru náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Tato náhrada mzdy musí být zaměstnanci vyplacena nejpozději v den splatnosti poslední mzdy vyplácené zaměstnanci zaměstnavatelem. Pokud je zaměstnavatelem dána výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, obvykle dochází k nařízení čerpání zbylé dovolené v průběhu výpovědní doby. Platí přitom, že zaměstnavatel musí zaměstnanci oznámit písemně čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnou jinak. Při předání výpovědi lze tedy nařídit písemně čerpání dovolené nejdříve od 15. dne po předání výpovědi. Naopak v případě rozvázání pracovního poměru dohodou je možné se dohodnout na okamžitém čerpání dovolené v období zbývajícím do konce pracovního poměru. V některých případech rozvázání pracovního poměru, kdy zaměstnavatel nemá již zájem, aby zaměstnanec po výpovědní dobu docházel do zaměstnání, s nařízením čerpání dovolené využívá zaměstnavatel tzv. překážek v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec pak od okamžiku předání výpovědi nedochází do zaměstnání, ale dostává náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) Zaměstnanec má při skončení pracovního poměru nárok na vydání potvrzení o zaměstnání, a to i když si o tento dokument nepožádá. Povinně se vydává zaměstnancům pracujícím na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a od také zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení práce. Jde o dokument se základními údaji o zaměstnání za účelem jejich využití při dalším zaměstnání zaměstnance. V potvrzení se uvádí údaje o zaměstnání, druhu str března 2013 PSK - 3

4 práce, dosažené kvalifikaci a další skutečnosti dle 313 zákoníku práce. Jiné skutečnosti se do potvrzení o zaměstnání uvádět nesmí (zejména zaměstnavatel není oprávněn zaměstnanci do tohoto potvrzení uvádět nejrůznější varování pro budoucí zaměstnavatele). Od se v potvrzení o zaměstnání neuvádí ani skutečnost, že pracovní poměr skončil z důvodu porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Právě povinnost uvádět tuto skutečnost do zápočtového listu bývala v minulosti dobrou motivací pro zaměstnance k rozvázání pracovního poměru dohodou, nyní ji však již využít nelze. Údaj o rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem se nicméně (spolu s dalšími skutečnostmi podle 313 odst. 3 zákoníku práce) uvádí do odděleného potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti. Takové potvrzení se nevydává automaticky, ale na žádost zaměstnance. Zaměstnanec se může domáhat opravy potvrzení o zaměstnání u soudu do tří měsíců do ode dne jeho vydání zaměstnavatelem. Pracovní posudek Na rozdíl od potvrzení o zaměstnání se pracovní posudek nevydává automaticky, ale na žádost zaměstnance. Zákoník práce stanoví pro vydání pracovního posudku lhůtu 15 dní ode dne, kdy zaměstnanec o pracovní posudek požádal. Žádost však nemůže podat dříve než dva měsíce před plánovaným koncem zaměstnání u zaměstnavatele. V pracovním posudku se uvádějí údaje týkající se hodnocení práce zaměstnance, dále pak kvalifikace, schopnosti, skutečnosti ve vazbě na vykonávanou práci a jiné informace po dohodě se zaměstnancem. Zaměstnanec se může domáhat opravy tohoto dokumentu u soudu do tří měsíců ode dne vydání zaměstnavatelem. Podpora v nezaměstnanosti Po skončení zaměstnání mají uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doba, po kterou je podpora poskytována, se liší. Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu pět měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let maximálně jedenáct měsíců. První dva měsíce přísluší uchazeči 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání, následující dva měsíce klesne podpora na 50 % uvedeného výdělku a zbytek podpůrčí doby pak uchazeč dostane jen 45 %. Maximální výše podpory je však omezená, v roce 2013 činí Kč měsíčně. Pokud zaměstnanec přistoupí na rozvázání pracovního poměru dohodou, dostane nižší podporu, podobně jako v případě, pokud by dal sám výpověď. Uchazeči pak po celou podpůrčí dobu přísluší podpora ve snížené výši 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Výjimkou je dohoda uzavřená z vážných důvodů uvedených v ustanovení 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti (např. nezbytná osobní péče o dítě ve věku do čtyř let nebo diskriminace na pracovišti). Ačkoli toto zákon výslovně neuvádí, za tzv. jiné vážné důvody jsou úřadem práce považovány také případy ukončení pracovního poměru dohodou z organizačních důvodů. Zaměstnanci se tak nemusí obávat uzavírat dohody o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů, protože to výši jejich podpory neovlivní. PSK března 2013 str. 5

5 Toto pravidlo se však nedotýká zaměstnanců s vyšším příjmem, jejichž nárok na podporu přesahuje maximální výši podpory. Výše příjmu pro rok 2013, při které již nemá způsob rozvázání pracovního poměru vliv na výši podpory v nezaměstnanosti, je přibližně Kč hrubého. Důležitá je také doba předchozího zaměstnání. Nárok na podporu vznikne jen uchazeči, který pracoval alespoň 12 měsíců během posledních dvou let. Před uplynutím této doby zaměstnanec pravděpodobně nebude mít na rozvázání pracovního poměru zájem. Případně pro zaměstnance mohou být zásadní i dva měsíce výpovědní doby pro dosažení požadované doby předchozího zaměstnání a nebude tak přístupný k dřívějšímu ukončení pracovního poměru dohodou s kompenzací za výpovědní dobu. Od začátku letošního roku hrozí komplikace i uchazeči, který přijme zaměstnání zprostředkované úřadem práce, ale do půl roku dobrovolně uzavře dohodu o rozvázání pracovního poměru (nebo dá výpověď). O zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a tedy i podporu v nezaměstnanosti, budou tito lidé moci požádat úřad práce až po uplynutí šesti měsíců ode dne nástupu do takto skončeného zaměstnání. Ve stejné situaci bude i ten uchazeč, který z takového zaměstnání dostane výpověď kvůli porušení pracovních povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Opět i v tomto případě platí pro ukončení pracovního poměru dohodou výjimka tzv. vážných důvodů. Zaměstnance už nelze motivovat slibem, že si u současného zaměstnavatele bude moci k podpoře přivydělat. Od roku 2011 si totiž uchazeč o zaměstnání pobírající podporu nemůže přivydělávat ani na základě dohody o provedení práce, a to i kdyby mělo jít o výdělek nedosahující Kč, jak tomu bylo v minulosti (jinými slovy, i při výdělku 1 Kč uchazeč ztrácí nárok na podporu). Peněžitá pomoc v mateřství Základní podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) je trvání zaměstnání v době nástupu na mateřskou. Nástupem se rozumí den, jenž si zaměstnankyně sama určí v období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu, případně den porodu, ke kterému došlo před nástupem na mateřskou. Jestliže si zaměstnankyně tento den v tomto období neurčí, rozumí se dnem nástupu na mateřskou počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Nárok na dávku má i žena, která nastoupí na mateřskou po skončení zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě 180 kalendářních dnů; pokud však zaměstnání trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů zaměstnání trvalo. Důležitá je také doba předchozího zaměstnání. Další podmínkou nároku na mateřskou je totiž zaměstnání alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou. Lze předpokládat, že před splněním výše uvedených podmínek bude u zaměstnankyň plánujících rodičovství vůle k rozvazování pracovního poměru velmi malá. Poznámky: 1) Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2) Zaměstnanci může příslušet navíc zvláštní odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku ve specifickém případě při uplatnění konta pracovní doby. 3) Zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. str března 2013 PSK - 3

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012

Významné změny v zákoníku práce. a zákoně o zaměstnanosti. 24. února 2012 Významné změny v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti 24. února 2012 I. Novela zákoníku práce Přehled hlavních změn ZP 1. neplatnost právních úkonů ( 18-21) 2. zkušební doba ( 35) 3. pracovní poměr

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Dostaňte zákon na svou stranu: Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. publikace_srpen_2010_obalka.indd 1 Jak slaďovat rodinu

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

Pracovněprávní 1 2013

Pracovněprávní 1 2013 Pracovněprávní 1 2013 OBSAH Nový výpovědní důvod na straně zaměstnavatele ( 52 písm. h) zákoníku práce) Čerpání mateřské a rodičovské dovolené a nárok na dovolenou Práce na dálku neboli Teleworking Nový

Více

Klasické a flexibilní formy zaměstnávání

Klasické a flexibilní formy zaměstnávání Klasické a flexibilní formy zaměstnávání Duben 2014 PRAHA BRATISLAVA BUDAPEŠŤ OSTRAVA www.prkpartners.com Program semináře 1. Pracovní poměr na dobu neurčitou a určitou 2. Pružná pracovní doba a další

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 364. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2010 Vydání publikace bylo financováno grantem z Operaãního programu Praha Adaptabilita, kter je spolufinancován

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více