Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok

2 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 7 V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY 7 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 13 VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 16 VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 17 IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY 18 X. ÚDAJE O PODANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 19 XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY 20 XII. PROBLÉMY ŠKOLY A NÁVRHY K JEJICH ŘEŠENÍ 21 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ Základní údaje o škole Název: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Forma: příspěvková organizace Sídlo: Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem IČO: Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Ředitelka školy: Mgr. Jana Linhartová, 43 let Statutární zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Alena Piková, 55 let Vedoucí úseku ekonomiky a provozu: Pavlína Ekrtová, 44 let Vedoucí úseku Paprsek: Mgr. Renata Tajčová, 44 let Vedoucí úseku výchovy: Jitka Melichová, 41 let Školská rada: zřízena Předseda školské rady: Luboš Mareček Členové školské rady: Mgr. Lucie Marková Petr Herišer Mgr. Jiří Vosyka Ing. Jan Řeřicha Vlastimil Žáček V prosinci 2011 proběhly dle platného řádu druhé volby do Školské rady, která se skládá ze 6-ti členů. Ustavující schůzi svolala ředitelka školy v lednu 2012, předsedou byl zvolen pan Luboš Mareček. Školská rada se ve školním roce sešla2x. Jednací řád, zápisy a usnesení ze schůzí jsou na a v sekretariátu školy. II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, kterou tvoří jednotlivé pavilóny, a z odloučeného pracoviště Paprsek ve Školní ulici. Budovy jsou zcela bezbariérové. Obě pracoviště se nacházejí v zeleni, jejich součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště na kopanou, školní pozemek a velká zahrada. Celková kapacita školy je 582 žáků. V kmenové škole se v pavilonu vedení nachází třídy prvního stupně, šatny, relaxační zóny, oddělení školní družiny, učebna výpočetní techniky, interaktivní učebna, jednací místnost pro rodiče, ekokoutek a kanceláře vedení školy. V pavilonu učeben se nachází třídy prvního i druhého stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky, personál a postižené žáky. Dále kabinety učitelů, knihovna, archiv, relaxační koutky a sklady učebních pomůcek. V pavilonu tělesné výchovy je tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, přípravné ročníky, oddělení školní družiny a zázemí pro vychovatelky. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna s jídelnou, šatna včetně sociálních zařízení, školní klubovna, žákovská kuchyňka a kinosál. Školní jídelna výdejna, do které se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem, má kapacitu 500 žáků. Stravují se zde žáci školy, zaměstnanci i cizí strávníci. Na odloučeném pracovišti Paprsek je pět tříd prvního stupně, které jsou upraveny pro výuku handicapovaných a zdravotně znevýhodněných žáků, a jsou zde i oddělení školní družiny. 3

4 Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život. Pojetí školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence občanské 6. kompetence pracovní Základní pilíře ŠVP Co chceme a kam směřujeme... Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. V případě, kde je to možné provádět sociální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se sociálním znevýhodněním. Podporujeme i myšlenku zavádění speciálních tříd. Chceme srovnatelnou péči věnovat dětem nadaným, ale i dětem se zájmem a dětem s problémy v učení. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jinými druhy nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. a žáky se zájmem. Podporujeme zásadu od hraní k vědění. Důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc; nejdůležitějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče. Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra (klima). Ústřední cíl školy spatřujeme ve výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko-psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření ze školského poradenského zařízení PPP, SPC a jejich doporučení. V případě nejednoznačných závěrů může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí do školy. Počet tříd a žáků Počet tříd 29 Počet žáků 528 4

5 Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích školy Pracoviště Počet tříd, oddělení Počet žáků Průměr na PP Paprsek 5 tříd 54 žáků 11 žáků na učitele Přípravné třídy 2 třídy 24 žáků 12 žáků na učitele 1.stupeň 13 tříd 271 žáků 21 žáků na učitele 2.stupeň 9 tříd 179 žáků 20 žáků na učitele Školní družina 10 oddělení 203 dětí 20 dětí na vychovatele Školní klub 1 oddělení, 15 ZÚ 156 účastníků Školní výdejna 361 strávníků Současnost a další vývoj školy Škola spolupracuje s Mateřskými školami Zvoneček a Sluníčko a speciálními MŠ. Z těchto školských zařízení k nám převážně nastupují naši budoucí žáci. V letošním školním roce pokračovala výuka v nově vybudovaných přípravných třídách, které se přemístily do pavilonu tělesné výchovy. Škola spolupracuje i s dalšími poradenskými pracovišti, diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Zapojili jsme se do projektů zaměřených na prevenci a reedukaci výukových, výchovných a jiných problémů u žáků. Nad rámec běžné výuky nabízíme výuku řečové výchovy, kterou zajišťuje kvalifikovaný logopedický asistent, vedeme několik skupin náprav poruch učení na obou stupních. Ve všech třídách s upraveným vzdělávacím programem a sníženým počtem žáků vyučují plně kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové a v každé třídě je zajištěn i asistent pedagoga. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Osvědčilo se nám zavedení výuky cizích jazyků od prvního ročníku. Rozšířili jsme nabídku výuky druhého cizího jazyka, nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání a nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý školní rok pracovalo v oblasti environmentální výchovy, informačních a komunikačních technologií a předcházení sociálně patologickým jevům. Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i k rodičům. V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou a chceme nadále vyhledávat talentované a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji. Rozšířili jsme volnočasové aktivity pro žáky v rámci školního klubu. Díky tomu se nám podařilo zvýšit zájem žáků o nejrůznější soutěže a další zájmové aktivity. Touto cestou se snažíme otevřít školu veřejnosti, což by se mělo stát naším standardem. Po celý rok jsme spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi - Domem dětí a mládeže, Zoologickou zahradou, sportovními kluby, autobusovou společností Bus Line, společností AVE. Další partnery školy budeme vyhledávat i v průběhu příštího školního roku. Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy i získávání finančních prostředků na celkovou rekonstrukci budovy, modernizaci vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm. Rádi bychom vybudovali i vlastní učebnu v přírodě. Při škole pracují dvě Občanská sdružení. Členy těchto sdružení jsou zákonní zástupci žáků. Ve výborech obou sdružení jsou třídní důvěrníci jednotlivých tříd, kteří se scházejí minimálně třikrát ročně vždy týden před třídními schůzkami. Zápisy z jednání předávají ostatním členům na třídních schůzkách a veškeré zprávy zveřejňují i na webových stránkách školy. 5

6 OS Vojnovičova bylo založeno v srpnu 2011 jako nástupce klasického SRPDŠ. Cílem sdružení je finanční a materiálová podpora základní školy. Sdružení je dobrovolné a nezávislé. Hlavní výbor předseda: Zděnka Holubová místopředsedové: Josef Zitko, Ladislava Kreslová pokladník: Lucie Kosová revizní výbor: Petr Herišer, Lucie Krupová sídlo: Základní škola, Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem telefon: číslo účtu: /2010 IČ: OS Paprsek dětem bylo založeno v březnu 2008 s cílem napomáhat k všestrannému rozvoji školy Paprsek po stránce materiálně-technické, výchovně-vzdělávací a to především v rovině zájmových a volnočasových aktivit dětí a podpora vzájemné spolupráce rodinných příslušníků dětí, výchovně-vzdělávacích pracovníků školy a široké veřejnosti. Hlavní výbor předseda: Hana Mišáková místopředsedové: Jana Kudrnová, Marcela Nováková pokladník: Iveta Müllerová revizní výbor: Petr Herišer, Lucie Krupová sídlo: Základní škola Ústí nad Labem, Školní 820/17A, Ústí nad Labem telefon: číslo účtu: /2010 IČ: III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Na škole pracovalo v loňském školním roce celkem 64 osob, z toho je 52 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických pracovníků. Ředitelka školy splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Pedagogický úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice, statutární zástupkyně ředitelky školy, která taktéž splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Kromě tří pedagogických pracovníků všichni splňují kvalifikační požadavky. Na škole působí dvě kvalifikované výchovné poradkyně, kvalifikovaný metodik environmentální výchovy, kvalifikovaný metodik primární prevence, dále metodik a koordinátor ICT a ŠVP. Úsek sčítá 39 zaměstnanců. Úsek Paprsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 10 zaměstnanců. Úsek výchovy vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 15 zaměstnanců Ekonomicko - provozní úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 12 provozních zaměstnanců. 6

7 IV. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový prospěch žáků za 1. a 2. pololetí Počet žáků 1. pololetí celkem z toho v 1. pololetí prospělo s vyznamenáním z toho v 1. pololetí prospělo z toho v 1. pololetí neprospělo Počet žáků 2. pololetí celkem z toho ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním z toho ve 2. pololetí prospělo z toho ve 2. pololetí neprospělo Integrovaní žáci na ZŠ počet žáků na škole celkem 500 z toho integrovaných s IVP na 1.stupni 29 z toho integrovaných s IVP na 2.stupni 46 z toho ve speciálních třídách 80 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Celkem z toho 1.-5.ročník 0 z toho 6.ročník 0 z toho 7.ročník 0 z toho 8.ročník 6 z toho 9. ročník 40 Informace o přijímacím řízení Žáci přijatí na gymnázium 5 žáci přijatí na SOŠ 23 žáci přijatí na SOU 18 žáci nepřijatí 0 Celkem 46 Žáci přestupující ze ZŠ žáci přestupující na víceletá gymnázia 1 žáci přestupující do speciální školy 1 z toho do speciální školy z 2. stupně 0 Zápis žáků do 1.tříd Celkem u zápisu Přijato základní škola Přijato Paprsek Odklady školní docházky 127 žáků 77 žáků 11 žáků 21 žáků 7

8 Ředitelka školy před zápisem navštívila partnerské mateřské školky a informovala rodiče budoucích prvňáčků o školní zralosti dětí, koncepci školy pro školní rok 2012/13. Zápis do 1. tříd proběhl dne a zároveň s ním proběhl i Den otevřených dveří. Výsledky výchovy žáků na ZŠ počet žáků v 1. Pololetí 500 počet žáků s 2. stupněm chování 4 počet žáků s 3. stupněm chování 0 počet žáků ve 2. Pololetí 498 počet žáků s 2. stupněm chování 0 počet žáků s 3. stupněm chování 1 Docházka žáků ZŠ počet žáků v 1.pololetí 500 zameškané hodiny celkem v 1. pol z toho neomluvené hodiny celkem v 1. pol. 49 počet žáků v 2.pololetí 498 zameškané hodiny celkem v 2. pol z toho neomluvené hodiny celkem v 2. pol. 15 Celkem bylo ve školním roce zameškáno hodin, z toho 54 hodin nebylo omluveno. V 1. pololetí připadlo na 1 žáka 38,37 hodiny a ve 2. pololetí připadlo na 1 žáka 52,06 hodiny. V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY Žáci školy se prezentovali po celý rok mnoha články o svých aktivitách v místním tisku. Pro svou PR využívá škola webové stránky a školní časopis Sosákova pětka, který informuje všechny žáky a rodiče o dění na škole. Po celý školní rok bylo v provozu školní rozhlasové studio s vysíláním Ranní dvacítka v čase 7.40 až 8.00 hodin. Celoročně je také v provozu v atriu školy od 7.30 do 16 hodin Školní informační kanál, kde se objevují veškeré informace o dění ve škole na dolní liště. Je možné ho na základě požadavku spustit i mimo vysílací čas, např. v době třídních schůzek, zápisu nebo Dni otevřených dveří. Po celý školní rok fungoval Žákovský školní sněm. Zvolení žáci se v něm schází 1x měsíčně a řeší spolu své problémy, které sdělují vedení školy. Vybraní zástupci školního sněmu navštěvovali po celý školní rok i Ústecký dětský parlament v DDM, kde se setkávali s představiteli našeho města a nahlíželi na to, jak město řeší problémy, které se objeví. Jeden zástupce školy je členem krajského i národního parlamentu dětí a mládeže. Díky spolupráci školy s rodiči se nám podařilo uskutečnit akce, které školu přeměnily ve školu Komunitní, tedy školu otevřenou nejen žákům a jejich zákonným zástupcům, ale i veřejnosti. Hurá do školy přivítání nových prvňáčků Drakiáda sobotní setkání rodičů v areálu školy plné soutěží a pouštění draků Lampiónový průvod připomenutí tradice příjezdu Martina na bílém koni Vánoční trhy a Adventní koncert oslava Vánoc ve škole Den otevřených dveří prezentace školy rodičům a budoucím prvňáčkům Školní ples - pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče 8

9 Bukovský červánek přivítání léta a oslava Dne dětí pro žáky, rodiče a veřejnost Prázdninový tábor v Chorvatsku škola o prázdninách jinak a jinde Další akce pro žáky na 1. stupni Besedy s příslušníky Policie ČR, Městskou policií, myslivci, požárníky, lékaři. Exkurze u hasičů, do knihovny a nemocnice. Lyžařský kurz. Keramické dílny v DDM. Ukázkové hodiny pro rodiče. Společné hodiny a výlety paralelních tříd. Školy v přírodě, ozdravné a výukové pobyty. Návštěvy kulturních a divadelních představení a památek. Pravidelné návštěvy ZOO, botanické zahrady a planetária v Teplicích. Divadelní a filmová představení žáků pro žáky z vlastní tvorby. Mikulášská nadílka, vánoční besídky, karnevaly, pálení čarodějnic, noci ve škole. Rozloučení s absolventy Paprsku. Další akce pro na žáky na 2. stupni Pobytový výjezd na akci Motýl v rámci prevence. Lyžařský výcvikový kurz na Telnici. Vodácký sportovní kurz na Ohři. Ozdravné pobyty v Chorvatsku a pobytové výjezdy v rámci projektu PAŽIT. Exkurze - Veletrh vzdělávání, Úřad práce, Knihovna. Návštěvy divadelních, filmových a vzdělávacích programů. Divadelní představení z vlastní tvorby pro MŠ a žáky školy. Besedy s policií, lékaři, sportovci. Školní akademie. Soutěže na 1. stupni sportovní soutěže - vybíjená, šplh, atletika, florbal, Kinderiáda výtvarné soutěže - Ahoj z prázdnin, O nejhezčí vánoční ozdobu, masku, kraslici vědomostní soutěže matematické, dopravní, přírodovědné, vlastivědné soutěže ve zpěvu a recitaci Soutěže na 2. stupni jazykové, recitační - Krasopisec, Písmenkový mág, Mladý Demosthénes, olympiáda v ČJ, olympiáda v AJ, Snip-Snap, soutěž ve Spellingu matematické - O nejlepšího matematika, Matematický klokan, Einstainova hádanka, Pythagoriáda, soutěž v Sudoku, turnaj v šachu, turnaj v Blokusu přírodovědné Malý Mendělejev, O nejhezčí herbář, Ekosoutěž, Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Mladý záchranář sportovní Atletický čtyřboj, Florbalová liga, Stolní tenis, Orion florbal cup, Hokejbal proti drogám, Minikopaná, Pohár rozhlasu hudební a výtvarné soutěž v Karaoke, Pod modrou oblohou, Jeden svět, O nejhezčí vánoční ozdobu, O nejhezčí kraslici, Lidice 9

10 Projekty ve výuce Celoškolní projekty: ČÍM BUDU? MŮJ STROM DEN PLNÝ HER OČZMS BRANNÝ DEN Projekty na 1. stupni Autoři dětských knih. Barevný týden. Bezpečně do školy. Cirkus. Co se stane když. Čarodějnice. Čert a Mikuláš. Čistota a hygiena. Den Evropy. Den matek. Den Země. Den životního prostředí. Dopravní prostředky. Hallowen. Happy Birthday. Hospodářská zvířata. Hravě žij zdravě. Chráníme své zdraví. Interview. Já a lidé. Já a moji kamarádi. Já a ty. Jak běží čas. Jaro. Projekty na 2. stupni Antika. Eaza EVVO. Evropské svátky. European Days. Dobrodr. lososa Lukáše. Doprava. Holidays. Houby. Jak se nestat závislákem. Jan Hus. Jehličnany. Knihy o mé obci. Kolumbus. Jarní louka. Jíme zdravě. Kalendář. Léto. Les. Máme rádi zvířata. Masopust. Merry Christmas. Miniparlament. Moje hračky. Moje tělo. My Breakfast. My New Friend. Na poli. Naše město. Naše rodina. Náš domov. Ovocný den. Our Classroom. Péče o zvířata. Podzim. Podzimníček. Pohádkové postavy. Kraje ČR. Krásy naší země. Languages. Matematické pohádky. Můj život. Pravěk. Pohádky. Přírodní krajiny. Recyklace kovů. Redoxní reakce. Ryby. Savci. Sluneční soustava. 10 Povinnost a odpovědnost. Praktické měření. Pravěk. Ptáci. Ptačí den. Robot. Svatba. Sněhuláci. Svátek zvířat. Strom přání. Šikana, kyberšikana. Tajuplný les. Tradice regionu. Tři králové Velikonoce. Velikonoční zajíc. Včelí den. Voda. Vánoce. Vesmír. Zelený ostrov. Zdravé zuby. Zima. Zimní sporty. Spelling. Stromy kolem nás. Šikana. Vánoční andělé. Větev života. Víra a náboženství. Vývojové formy života. Zahradní kalendář. Zakládám firmu. Zámořské objevy. Země v ohrožení.

11 ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB: Školní družina měla v loňském roce deset oddělení a její nabídka se zaměřuje na volnočasové aktivity převážně pro děti 1. a 2. tříd. Základna pro školní družinu je nově v pavilonu TV, kde se nachází tři oddělení, dále v budově Paprsku, kde se nachází čtyři oddělení a v pavilonu vedení, kde se nachází tři oddělení. Nová školní klubovna se vybudovala v pavilonu školní výdejny spolu s novou klubovnou pro výtvarné činnosti. Aktivity ve školním klubu se zaměřují na volnočasové aktivity pro děti od 4. tříd. Provoz ŠD a ŠK je každý den do hodin. Podle zájmu rodičů a dětí jsou školská zařízení v provozu i o víkendu. Každý měsíc jsou pro děti pořádány výlety do okolí, poznávací vycházky a soutěže. ŠKOLNÍ DRUŽINA Soutěže: AZ kvíz. Cesta za pokladem. Dopravní soutěž. Hip, hap, hop. Hledání pokladu. Knoflíková válka. Koulovaná. Projekty: Babí léto. Barevné kontejnery. Cestování. Co do přírody nepatří. Dárky pro prvňáčky. Drak. Hrajeme si s písničkou. Hodinářství. Kalendář. Akce: Adventní koncert. Besedy. Canisterapie. Den dětí. Divadelní představení. Drakiáda. Lampiónový průvod. Loučení s podzimem. Masopustní rej. Kuličkiáda. Pamatovák. Pohádkové pexeso. Pétanque. Poznej pohádku. Sportování v tělocvičně. Soutěž v malování. Masopust. Moje maminka. Moje tělo. Můj kamarád. Nácvik pohádky. Ovocné saláty. Podzimníčci. Pečení perníčků. Pořiď si přítele-potápěč Návštěva solné jeskyně. Návštěva kina u Františka. Návštěva kuželny. Návštěva ZOO. Nedělní návštěvy divadla. Opékání vuřtů. Pálení čarodějnic. Písničkové odpoledne. Sběr kaštanů. Turnaj-deskové hry. Turnaj-fotbal. Turnaj-pexeso, piškvorky. Všeználek. Zimní olympiáda. Zvířecí AZ kvíz. Zvířecí čtyřboj. Rozkvetlý strom Svatý Školní taška. Těšíme se na prázdniny. Valentýn. Vánoční zvyky. Velikonoční zvyky. Výroba ozdob. Zdravá výživa. Z pohádky do pohádky. Slet čarodějnic. Spaní ve škole. Sportovní odpoledne. Výlet za historií Chlumce. Výlet do Zubrnic. Vycházky do okolí. Vánoční besídky,trhy. Valentýnské diskohrátky. Vítání jara. 11

12 ŠKOLNÍ KLUB Soutěže: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Celoroční klubová hra. Pamatovák. Představ svého zvířecího kamaráda. Sběr papíru. Soutěže v deskových hrách. Soutěž v sudoku. Turnaj šipky. Turnaj stolní tenis. Vědomostní kvízy. Vojnovičovka má talent. Projekty: Školní rozhlasové vysílání. Nácvik divadla. Školní redakce. Adopce zvířat. Náramky přátelství. Lampióny. Halloweenské dýně. Maňásci. Vánoční hvězdičky, košíčky. Betlémy. Sněhuláci. Masky. Mandaly. Veselá trička. Velikonoční dekorace. Květináče. Čarodějný klobouk. Hrátky s čajem. Veselý rybolov. Kreslení na chodník. Hrátky s papírem. Hrátky s vlnou. Akce: Hurá do školy. Drakiáda. Mikulášská nadílka. Den otevřených dveří. Zápis do 1. Tříd. Masopustní karneval. Školní ples. Návštěva kuželny. Návštěva konírny. Návštěva farmy. Výlet do Šestajovic-svíčkárna. Výlet do Zubrnic-Vánoce. Bukovský červánek. ZÁJMOVÉ ÚTVARY PŘI ŠKOLNÍM KLUBU Kroužky pro 1. stupeň: Angličtina pro nejmenší. Dovedné ruce. Hravý jazýček. Kostička. Malí kuchaři. Pohybové hry. Šikulka. Tancujeme s písničkou. Kroužky pro 2. stupeň: Sportovní hry. Stolní tenis. Klub deskových her. Tvořivá dílna. Mladí žurnalisté. Sborový zpěv. Taneční. Hrajeme si na PC. 12

13 VI. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na realizaci minimálního preventivního programu se podílí metodik primární prevence ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky školy. Kompletní program je součástí celoročního plánu školy pod názvem PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE. Jeho cílem je působení na žáky nejen v rámci vyučování, ale i v jejich volném čase a vedení všech k vhodnému způsobu využití volného času. Dobře vedená prevence vede k výchově sebevědomého jedince se zdravým životním stylem. Mezi specifická témata prevence patří prevence proti kouření, užívání alkoholu, rizik zneužívání návykových látek, gamblerství, ochrana před sektami, rasismem, šikanou, agresivitou, domácím násilím, apod. Témata prevence se aplikují do výuky a společně řeší již vzniklé problémy. K prevenci se využívají třídnické hodiny, besedy, návštěvy kulturních představení, soutěže, výlety, apod. Velmi důležitý krok prevence je náplň volného času žáků. Mohou využít pobyt ve školním klubu či družině a navštěvovat zájmové kroužky. Nezbytná je i spolupráce s rodiči. Škola v rámci prevence spolupracuje s mnoha organizacemi a zapojuje se do mnoha soutěží a projektů. Realizace Minimálního preventivního programu: funkce pracovníka třídní učitelé metodik školní prevence výchovný poradce učitelé Vo, Vz, Vp, Př a jiných předmětů forma prevence práce se třídou, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů aplikace témat prevence ve výuce Témata specifické primární prevence aplikovaná v běžné školní výuce: Téma Prevence kouření, užívání alkoholu Prevence AIDS, antikoncepce Rizika zneužívání návykových látek Sekty, automaty, drogy, AIDS Národnostní menšiny, rasismus, diskriminace, xenofobie Náročné životní situace, šikana, agresivita, domácí násilí Holocaust Ročník 6.ročník Vz, 8.ročník Vo 6.ročník Vz, 8.ročník Vo 9.ročník Vz,Vo 9. ročník Vo, 8.ročník Př 7. ročník Vo, 9. ročník Vo 6. ročník Vz, 9.ročník Vz,Vo 9. ročník Vo,D 1. stupeň bezpečnost, návykové látky - různé předměty Kyberšikana Třídnické hodiny ve všech ročnících 13

14 Doprovodné formy vzdělávání primární prevence: název akce forma Charakteristika počet akcí počet žáků Motýl pobyt v přírodě 3-denní pobyt mimo město s aktivitami zaměřenými na prevenci SPJ PAŽIT pobyt v přírodě 5-denní výjezdy do přírody s aktivitami v rámci branné výchovy Děti a právo beseda Přednášky kurátorky OSPOD, následné besedy, konzultace Čas proměn beseda Přednáška pro dívky 6. ročníku Jak se nestát závislákem Dopravní výchova Školní noviny Školní rozhlas Mladý záchranář program PPP výuka na DDH v KB tvorba novin Příprava vysílání Besedy v rámci specifické primární prevence. Seznámení s dopravními předpisychodec, cyklista. Vydávání měsíčníku SOSÁKOVA PĚTKA v rámci mediální výchovy. Každodenní vysílání RANNÍ DVACÍTKYpřed vyučováním stupeň 1xtýdně každé ráno 2.stupeň 2.stupeň soutěž Soutěž HZS a OČZMS. 1 4 žáci 2.stupně Mikuláš prezentace Žáci 9. tříd nadělují ostatním dětem ročník Školní výlety Masarykova nemocnice Bukovský červánek Lyžařský kurz Vodácký kurz Chorvatsko cestování Výlety do přírody, do ZOO, IQ parku, do měst, 0.-9.ročník exkurse Návštěva dětské kliniky ročník celoškolní akce pobyt v přírodě pobyt v přírodě pobyt v přírodě Sobotní celoškolní akce ke dni dětí. 1 celá škola stupeň 2 výběr 2.stupeň 1 výběr Ozdravný pobyt s programem u moře 1 22 žáků 2.st. Kyberšikana přednáška NPDM - děti dětem - A.Marková 7 2.stupeň Děložní čípek Divadelní, filmová představení přednáška Beseda k prevenci proti rakovině děložního čípku, vakcinace. 4 dívky 2.st. projekce různé žánry 0.-9.ročník Hasiči exkurse integrovaný záchranný systém, ročník Knihovna exkurse různé žánry 0.-9.ročník Den plný her aktivity seznámení s novými hrami, turnaje 0.-9.ročník 14

15 DDM návštěvy výrobky - keramika, spolupráce 0.-9.ročník Školní klub každodenní aktivity 4.-9.ročník Projekty podporující realizaci primární prevence: název projektu charakteristika projektu finanční zabezpečení MOTÝL 3-denní výjezdní pobytu aktivity zaměřenéi na prevenci. škola, rodiče, dotace ZÁJMOVÉ KROUŽKY Smysluplné využití volného času. škola, rodiče, dotace PAŽIT 5-tidenní aktivní pobyt žáků v přírodě. škola, rodiče, dotace KOMUNITNÍ ŠKOLA Lampiónový průvod, Bukovský červánek. škola, rodiče, dotace Formy spolupráce s rodiči v rámci primární prevence: ŠIK - školní informační kanál Třídní schůzky Školní časopis - Sosákova pětka Informativní příručka pro rodiče (tištěná brožúrka) Předávání letáků rodičům Webové stránky školy Instituce spolupracující se školou v rámci primární prevence: PPP programy primární prevence Městská policie dopravní výchova, přednášky Krajský, okresní soud exkurze Policie ČR Besedy Muzeum návštěvy, besedy HZS prezentace, návštěvy Knihovna, muzea návštěvy, besedy Masarykova nemocnice Exkurse DDM keramika, soutěže Divadla, kina, Dům kultury, ND představení, filmy, hudební vystoupení, Populární osobnosti hudby koncerty Mateřské školy divadelní představení Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci prevence SPJ: Specializační studium metodika prevence Mgr.Vlastimila Jošková Porady preventistů v PPP (2x ročně) Mgr.Vlastimila Jošková Dobrovolnické centrum (1xměsíčně) Mgr.Vlastimila Jošková 15

16 VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY V tomto školním roce se přímo ve škole uskutečnilo několik seminářů pro pedagogické pracovníky. Školiteli byli přímo pracovníci školy. Semináře se zaměřily na tvorbu digitálních učebních materiálů, práci s interaktivní tabulí, práci se školní matrikou DS software. Metodické sdružení speciálně pedagogické v průběhu roku předalo zájemcům informace z oblasti práce s dětmi s SPU, informace z dalších seminářů, kteří pracovníci absolvovali a některé informace a novinky z oblasti výuky. Vedení školy vedlo školení týkající se vyplňování školní dokumentace a nových legislativních změn. Většina PP a někteří správní zaměstnanci si během roku rozšiřovali své znalosti, schopnosti a dovednosti na školeních a kurzech pořádaných převážně NIDV nebo Pedagogickým centrem. Tyto akce byly jedno či vícedenní. Jsou hrazeny z prostředků školy. Jedna část z prostředků KÚ ÚK určená na DVPP, další část z prostředků zřizovatele vzdělávání provozních zaměstnanců, část z prostředků získaných z projektů EU a některá školení či semináře si zaměstnanci hradí sami. Navštěvují v rámci sebevzdělávání jazykové kurzy, dochází na školící akce UJEP, KÚ ÚK a jiných organizací. Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojili do projektu STEP BY STEP, zaměřeného na podporu kompetencí učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům. Ucelený blok pěti seminářů a třídenní výjezdní blok byl pro všechny pedagogy zdarma a šitý na míru škole. Z tohoto projektu jsme po celý školní rok využívali služeb supervizora pro zájemce z řad pedagogických pracovníků, dále služeb mentorů pro učitele prvního a druhého stupně a dále jsme využili společná setkání na otevřených seminářích pro všech dvanáct škol zapojených do projektu. Z tohoto projektu nyní čerpáme nákup odborné literatury týkající se zvyšování a efektivity výuky a dále balíček finančních prostředků určených na DVPP s tím, že anotace seminářů musí korespondovat s anotací celého projektu. Pomohlo nám i zapojení do projektu KLÍČE PRO ŽIVOT, který probíhá pod záštitou NIDM hlavně v oblasti vzdělávání pracovníků pro volnočasové aktivity. Na DVPP chybí finanční prostředky, proto se budeme snažit i nadále hledat finanční prostředky, které by tuto oblast posílily a budeme se snažit pro DVPP využít odborníky a lektory z vlastních řad. V rámci projektu EU peníze do škol využijeme finanční podpory na jazykové a metodické kurzy pro podporu výuky v jednotlivých předmětech. Ve školním roce dokončila dvousemestrální studium metodika primární prevence na jedna pedagogická pracovnice. Toto studium bylo hrazeno z projektu. Plánujeme v rámci celoživotního vzdělávání dvousemestrální studium koordinátora ŠVP, opět hrazené z projektu a studium metodika ICT pro odloučené pracoviště Paprsek, které je také kompletně hrazené z projektu. Druh seminářů Počet pracovníků Náklady celkem v Kč Vzdělávání pedagogové Vzdělávání provozní zaměstnanci Vzdělávání v rámci školy 45 0 Vzdělávání celoživotní Sebevzdělávání

17 VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2011 Výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost Dotace KÚ ,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na investice 0,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na provoz ,00 0,00 Jiné (dary, projekty, cizí zdroje, čerpání fondů) , ,00 Celkem ,85 Kč ,00 Kč Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Mzdové + sociální , ,00 Spotřeba materiálu , ,00 Energie , ,87 Opravy a údržba ,74 0,00 Investice 0,00 0,00 Ostatní služby , ,13 Odpisy ,00 0,00 Celkem ,85 Kč ,00 Kč Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem Tradičně nejvyšší položku v rozpočtu školy tvořily náklady na teplo. Teplo uniká netěsnými okny školy. Další významnou položkou jsou náklady na elektrickou energii. Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu KÚ Finanční prostředky byly použity v souladu se stanovenými podmínkami pro poskytování dotací. Přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány především na mzdy zaměstnanců školy a s tím spojené náklady na zákonné odvody, nákup učebních pomůcek, na nové učebnice, vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovní náhrady a osobní ochranné pomůcky. Hospodářský výsledek Hlavní činnost Vedlejší činnost Hospodářský výsledek Kč , ,00 Celkem Kč 0 Komentář Škola přečerpala v hlavní činnosti finanční prostředky určené na provoz poskytnuté zřizovatelem. Tento finanční rozdíl kryla kladným hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti. 17

18 Přehled finančních fondů k Fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond investic Fond rezervní Zůstatek 0,00 Kč ,32 Kč ,48 Kč 0,00 Kč Komentář k čerpání fondů Fond odměn: - v roce 2011 byl vyčerpán na odměny zaměstnancům. Fond FKSP: - byl čerpán na příspěvky na rekreace zaměstnanců školy, kulturní akce, masážní služby, nákup vitamínů, příspěvek na obědy apod. Fond investiční: - byl čerpán a převeden na prostředky určené na provoz. Fond rezervní: - v roce 2011 čerpán nebyl. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schváleného zřizovatelem Fond Přidělená částka Fond odměn 0,00 Kč Fond investic Fond rezervní Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY 1. Kontrola ČŠI A) Kontrola na podnět podle 174 odst. 5 školského zákona dne 12. dubna Stížnost na neřešení úrazů a nevypořádání pojistného, šikanování ze strany spolužáků a neprofesionální a alibistické chování zaměstnanců školy. Výsledek: Stížnost na neřešení úrazů a nevypořádání pojistného je nedůvodná. Stížnost na šikanování ze strany spolužáků je nedůvodná. Stížnost na neprofesionální a alibistické chování zaměstnanců školy je neprokazatelná. B) Kontrola na podnět podle 174 odst. 5 školského zákona dne 21. června Dodržování vybraných ustanovení školského zákona podle 174, odst. 2, písm. d). Kontrola se zaměřila na dodržování nejvyššího počtu žáků ve třídách a skupinách pro výuku cizího jazyka v šestém ročníku ve školním roce 2011/12. Výsledek: K porušení došlo v březnu Ředitelka školy však celou záležitost řádně odůvodnila a přijala opatření, která situaci vyřešila. 18

19 2. Kontrola OSSZ Ústí nad Labem Kontrola byla zaměřena na splnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Byla provedena dne přímo u zaměstnavatele. Závěr kontrolních zjištění: Ze strany zaměstnavatele byla zabezpečena náležitá součinnost k řádnému provedení kontroly a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 3. Kontrola Magistrátu města Ústí nad Labem odbor kontroly. Finanční kontrola proběhla 13.února 2012 na základě Pověření č.2/2012 tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem Ing. Leoše Nergla ze dne 9. února Cílem bylo prověřit operace evidence majetku, vč. dodržování pokynů stanovených při provádění inventarizace majetku. Závěr kontrolních zjištění: Bylo ověřováno 106 položek, z nichž ve čtrnácti případech byl nesoulad s pokynem vedoucího odboru MOSŠK Č.1/2011. Dále v jedné místnosti neodpovídal zjištěný stav se stavem evidenčním. Ředitelka školy provedla následující opatření. Příkazem vyhlásila mimořádnou inventarizaci, aby se zjištěné nedostatky daly do souladu. X. ÚDAJE O PODANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH Škola v průběhu roku realizovala tyto projekty. EU Peníze do škol Inovace ve výuce ZŠ Vojnovičova 1. Nejlepší česká škola - PR školy žáky prostřednictvím České televize a rozhlasu 2. Čisté město natáčení videospotů v rámci prevence před SPJ 3. Jdeme do školy informace pro rodiče budoucích prvňáčků 4. KOPT - Kultura od první třídy, zapojení dětí do dramatické výchovy 5. Poklady kolem nás geocatching, práce s GPS 6. Step by step - podpora inkluzivního vzdělávání pedagogických pracovníků 7. PAŽIT - program aktivního života, pětidenní aktivní výjezdy žáků do přírody 8. ŠIK - školní informační kanál, vysílání preventivních videospotů, aktualit a zpráv 9. Testování žáků 5. a 9. ročníků zjišťování výsledků žáků v ČJ, MA, AJ 10. Proškoly.cz evaluace školy, IQ testy, testování žáků-volba povolání 11. Recyklohraní sběr elektroodpadu 12. Celé Česko čte podpora čtení a čtenářské gramotnosti 13. Ovoce do škol podpora zdravé výživy pro žáky 1. stupně 14. Mléko do škol - podpora zdravé výživy pro žáky 1. i 2. stupně 15. Zdravé zuby preventivní program pro žáky 1.stupně 16. E-twinning navázání partnerství se zahraniční školou pomocí ICT 17. Ekoškola - výstavba školního ekokoutku a arboreta Škola podala ve spolupráci se zřizovatelem žádosti k projektu: 1. ZELENÁ ÚSPORÁM zajištění dotace na celkovou rekonstrukci budovy školy. Projekt byl podpořen, ale zřizovatel neodsouhlasil spoluúčast k dotaci. 2. TEMPO 30 - řeší bezpečnost a dopravní situaci v okolí školy. Zatím nejsou finanční prostředky na zřízení všech bezpečnostních prvků a parkovacích míst. 19

20 XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY Ve školním roce 2011/2012 škola pokračovala ve spolupráci s těmito partnery: 1. Mateřské školky Zvoneček a Sluníčko V rámci spolupráce děti z MŠ navštěvují divadelní představení našich žáků, naštěvují společně akce - Mikulášskou nadílku, Lampiónový průvod, Bukovský červánek. Spolupráce se nám osvědčila a díky ní se zvýšil zájem žáků i rodičů o naši školu. 2. Společnost Mensa Spolupráce probíhá hlavně v oblasti práce s nadanými dětmi. V rámci spolupráce pořádáme každoročně projektový den DEN PLNÝ HER, podporujeme Klub nadaných dětí a Klub deskových her. Zapojujeme se do celorepublikových logických soutěží. 3. ZOO Ústí nad Labem V rámci spolupráce se nám podařilo podpořit některé projekty v rámci oslav Dne Země. Naše děti zde vystoupily s dramatizací dvou pohádek. Zakoupením celoroční vstupenky do ZOO všichni žáci školy navštívili ZOO a prožili zde zajímavé výukové hodiny. Děti ze školního sněmu si adoptovali zvířátka. Na oplátku nám ZOO zapůjčila na akci Hurá do školy vláček pro projížďku s novými prvňáčky. 4. DDM Ústí nad Labem Spolupracujeme v oblasti volnočasových aktivit. Vypomáháme si při společných akcích, projektech a soutěžích. 5. AVE CZ Spolupráci využíváme v oblasti environmentálního vzdělávání, např. při třídění odpadů a jejich recyklaci. Spolupracujeme se společností při sběru papíru a plastů. 6. BUS LINE Díky spolupráci v rámci smluvní autobusové dopravy na školní akce využíváme kilometrovou banku. Za najeté kilometry mohou žáci z Paprsku každoročně zdarma využít dopravu na ozdravný pobyt. Mezi další partnery školy patří i další společnosti či osoby, které podporují naše akce, a za to jim paří velké díky. Patří mezi ně Městské policie, Policie ČR, Masarykova nemocnice, Sportovní kluby, Sbor hasičů, Severočeská vědecká knihovna, Skiareál Ústí nad Labem, CK IveRia a mnoho rodičů. Chceme, aby se škola stala místem nejen pro výuku, ale i pro zábavu a aby se do ní všichni rádi vraceli. Spolupráce s odbory: Škola má odborovou organizaci, její předsedkyní je Bc. Nataša Blašková. Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací, společně tvoří kolektivní smlouvu a rozpočet pro čerpání z fondu FKSP. V letošním školním roce jsme neřešili žádný pracovně právní spor. V rámci zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance byl zakoupen altán pro odpočinek v době oběda pro pedagogické pracovníky, který je umístěn za pavilonem jídelny. 20

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010-2011

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2011 1 O b s a h : Základní škola Ústí nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní rok 2015 / 2016. Informační příručka pro rodiče. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Školní rok 2015 / 2016. Informační příručka pro rodiče. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Školní rok 2015 / 2016 Informační příručka pro rodiče Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2008-2009

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva za školní rok 2008-2009 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2009 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více