Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok

2 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 7 V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY 7 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 13 VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 16 VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 17 IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY 18 X. ÚDAJE O PODANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 19 XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY 20 XII. PROBLÉMY ŠKOLY A NÁVRHY K JEJICH ŘEŠENÍ 21 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ Základní údaje o škole Název: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Forma: příspěvková organizace Sídlo: Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem IČO: Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Ředitelka školy: Mgr. Jana Linhartová, 43 let Statutární zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Alena Piková, 55 let Vedoucí úseku ekonomiky a provozu: Pavlína Ekrtová, 44 let Vedoucí úseku Paprsek: Mgr. Renata Tajčová, 44 let Vedoucí úseku výchovy: Jitka Melichová, 41 let Školská rada: zřízena Předseda školské rady: Luboš Mareček Členové školské rady: Mgr. Lucie Marková Petr Herišer Mgr. Jiří Vosyka Ing. Jan Řeřicha Vlastimil Žáček V prosinci 2011 proběhly dle platného řádu druhé volby do Školské rady, která se skládá ze 6-ti členů. Ustavující schůzi svolala ředitelka školy v lednu 2012, předsedou byl zvolen pan Luboš Mareček. Školská rada se ve školním roce sešla2x. Jednací řád, zápisy a usnesení ze schůzí jsou na a v sekretariátu školy. II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, kterou tvoří jednotlivé pavilóny, a z odloučeného pracoviště Paprsek ve Školní ulici. Budovy jsou zcela bezbariérové. Obě pracoviště se nacházejí v zeleni, jejich součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště na kopanou, školní pozemek a velká zahrada. Celková kapacita školy je 582 žáků. V kmenové škole se v pavilonu vedení nachází třídy prvního stupně, šatny, relaxační zóny, oddělení školní družiny, učebna výpočetní techniky, interaktivní učebna, jednací místnost pro rodiče, ekokoutek a kanceláře vedení školy. V pavilonu učeben se nachází třídy prvního i druhého stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky, personál a postižené žáky. Dále kabinety učitelů, knihovna, archiv, relaxační koutky a sklady učebních pomůcek. V pavilonu tělesné výchovy je tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, přípravné ročníky, oddělení školní družiny a zázemí pro vychovatelky. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna s jídelnou, šatna včetně sociálních zařízení, školní klubovna, žákovská kuchyňka a kinosál. Školní jídelna výdejna, do které se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem, má kapacitu 500 žáků. Stravují se zde žáci školy, zaměstnanci i cizí strávníci. Na odloučeném pracovišti Paprsek je pět tříd prvního stupně, které jsou upraveny pro výuku handicapovaných a zdravotně znevýhodněných žáků, a jsou zde i oddělení školní družiny. 3

4 Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život. Pojetí školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence občanské 6. kompetence pracovní Základní pilíře ŠVP Co chceme a kam směřujeme... Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. V případě, kde je to možné provádět sociální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se sociálním znevýhodněním. Podporujeme i myšlenku zavádění speciálních tříd. Chceme srovnatelnou péči věnovat dětem nadaným, ale i dětem se zájmem a dětem s problémy v učení. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jinými druhy nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. a žáky se zájmem. Podporujeme zásadu od hraní k vědění. Důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc; nejdůležitějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče. Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra (klima). Ústřední cíl školy spatřujeme ve výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko-psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření ze školského poradenského zařízení PPP, SPC a jejich doporučení. V případě nejednoznačných závěrů může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí do školy. Počet tříd a žáků Počet tříd 29 Počet žáků 528 4

5 Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích školy Pracoviště Počet tříd, oddělení Počet žáků Průměr na PP Paprsek 5 tříd 54 žáků 11 žáků na učitele Přípravné třídy 2 třídy 24 žáků 12 žáků na učitele 1.stupeň 13 tříd 271 žáků 21 žáků na učitele 2.stupeň 9 tříd 179 žáků 20 žáků na učitele Školní družina 10 oddělení 203 dětí 20 dětí na vychovatele Školní klub 1 oddělení, 15 ZÚ 156 účastníků Školní výdejna 361 strávníků Současnost a další vývoj školy Škola spolupracuje s Mateřskými školami Zvoneček a Sluníčko a speciálními MŠ. Z těchto školských zařízení k nám převážně nastupují naši budoucí žáci. V letošním školním roce pokračovala výuka v nově vybudovaných přípravných třídách, které se přemístily do pavilonu tělesné výchovy. Škola spolupracuje i s dalšími poradenskými pracovišti, diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Zapojili jsme se do projektů zaměřených na prevenci a reedukaci výukových, výchovných a jiných problémů u žáků. Nad rámec běžné výuky nabízíme výuku řečové výchovy, kterou zajišťuje kvalifikovaný logopedický asistent, vedeme několik skupin náprav poruch učení na obou stupních. Ve všech třídách s upraveným vzdělávacím programem a sníženým počtem žáků vyučují plně kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové a v každé třídě je zajištěn i asistent pedagoga. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Osvědčilo se nám zavedení výuky cizích jazyků od prvního ročníku. Rozšířili jsme nabídku výuky druhého cizího jazyka, nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání a nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý školní rok pracovalo v oblasti environmentální výchovy, informačních a komunikačních technologií a předcházení sociálně patologickým jevům. Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i k rodičům. V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou a chceme nadále vyhledávat talentované a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji. Rozšířili jsme volnočasové aktivity pro žáky v rámci školního klubu. Díky tomu se nám podařilo zvýšit zájem žáků o nejrůznější soutěže a další zájmové aktivity. Touto cestou se snažíme otevřít školu veřejnosti, což by se mělo stát naším standardem. Po celý rok jsme spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi - Domem dětí a mládeže, Zoologickou zahradou, sportovními kluby, autobusovou společností Bus Line, společností AVE. Další partnery školy budeme vyhledávat i v průběhu příštího školního roku. Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy i získávání finančních prostředků na celkovou rekonstrukci budovy, modernizaci vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm. Rádi bychom vybudovali i vlastní učebnu v přírodě. Při škole pracují dvě Občanská sdružení. Členy těchto sdružení jsou zákonní zástupci žáků. Ve výborech obou sdružení jsou třídní důvěrníci jednotlivých tříd, kteří se scházejí minimálně třikrát ročně vždy týden před třídními schůzkami. Zápisy z jednání předávají ostatním členům na třídních schůzkách a veškeré zprávy zveřejňují i na webových stránkách školy. 5

6 OS Vojnovičova bylo založeno v srpnu 2011 jako nástupce klasického SRPDŠ. Cílem sdružení je finanční a materiálová podpora základní školy. Sdružení je dobrovolné a nezávislé. Hlavní výbor předseda: Zděnka Holubová místopředsedové: Josef Zitko, Ladislava Kreslová pokladník: Lucie Kosová revizní výbor: Petr Herišer, Lucie Krupová sídlo: Základní škola, Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem telefon: číslo účtu: /2010 IČ: OS Paprsek dětem bylo založeno v březnu 2008 s cílem napomáhat k všestrannému rozvoji školy Paprsek po stránce materiálně-technické, výchovně-vzdělávací a to především v rovině zájmových a volnočasových aktivit dětí a podpora vzájemné spolupráce rodinných příslušníků dětí, výchovně-vzdělávacích pracovníků školy a široké veřejnosti. Hlavní výbor předseda: Hana Mišáková místopředsedové: Jana Kudrnová, Marcela Nováková pokladník: Iveta Müllerová revizní výbor: Petr Herišer, Lucie Krupová sídlo: Základní škola Ústí nad Labem, Školní 820/17A, Ústí nad Labem telefon: číslo účtu: /2010 IČ: III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Na škole pracovalo v loňském školním roce celkem 64 osob, z toho je 52 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických pracovníků. Ředitelka školy splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Pedagogický úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice, statutární zástupkyně ředitelky školy, která taktéž splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Kromě tří pedagogických pracovníků všichni splňují kvalifikační požadavky. Na škole působí dvě kvalifikované výchovné poradkyně, kvalifikovaný metodik environmentální výchovy, kvalifikovaný metodik primární prevence, dále metodik a koordinátor ICT a ŠVP. Úsek sčítá 39 zaměstnanců. Úsek Paprsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 10 zaměstnanců. Úsek výchovy vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 15 zaměstnanců Ekonomicko - provozní úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 12 provozních zaměstnanců. 6

7 IV. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový prospěch žáků za 1. a 2. pololetí Počet žáků 1. pololetí celkem z toho v 1. pololetí prospělo s vyznamenáním z toho v 1. pololetí prospělo z toho v 1. pololetí neprospělo Počet žáků 2. pololetí celkem z toho ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním z toho ve 2. pololetí prospělo z toho ve 2. pololetí neprospělo Integrovaní žáci na ZŠ počet žáků na škole celkem 500 z toho integrovaných s IVP na 1.stupni 29 z toho integrovaných s IVP na 2.stupni 46 z toho ve speciálních třídách 80 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Celkem z toho 1.-5.ročník 0 z toho 6.ročník 0 z toho 7.ročník 0 z toho 8.ročník 6 z toho 9. ročník 40 Informace o přijímacím řízení Žáci přijatí na gymnázium 5 žáci přijatí na SOŠ 23 žáci přijatí na SOU 18 žáci nepřijatí 0 Celkem 46 Žáci přestupující ze ZŠ žáci přestupující na víceletá gymnázia 1 žáci přestupující do speciální školy 1 z toho do speciální školy z 2. stupně 0 Zápis žáků do 1.tříd Celkem u zápisu Přijato základní škola Přijato Paprsek Odklady školní docházky 127 žáků 77 žáků 11 žáků 21 žáků 7

8 Ředitelka školy před zápisem navštívila partnerské mateřské školky a informovala rodiče budoucích prvňáčků o školní zralosti dětí, koncepci školy pro školní rok 2012/13. Zápis do 1. tříd proběhl dne a zároveň s ním proběhl i Den otevřených dveří. Výsledky výchovy žáků na ZŠ počet žáků v 1. Pololetí 500 počet žáků s 2. stupněm chování 4 počet žáků s 3. stupněm chování 0 počet žáků ve 2. Pololetí 498 počet žáků s 2. stupněm chování 0 počet žáků s 3. stupněm chování 1 Docházka žáků ZŠ počet žáků v 1.pololetí 500 zameškané hodiny celkem v 1. pol z toho neomluvené hodiny celkem v 1. pol. 49 počet žáků v 2.pololetí 498 zameškané hodiny celkem v 2. pol z toho neomluvené hodiny celkem v 2. pol. 15 Celkem bylo ve školním roce zameškáno hodin, z toho 54 hodin nebylo omluveno. V 1. pololetí připadlo na 1 žáka 38,37 hodiny a ve 2. pololetí připadlo na 1 žáka 52,06 hodiny. V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY Žáci školy se prezentovali po celý rok mnoha články o svých aktivitách v místním tisku. Pro svou PR využívá škola webové stránky a školní časopis Sosákova pětka, který informuje všechny žáky a rodiče o dění na škole. Po celý školní rok bylo v provozu školní rozhlasové studio s vysíláním Ranní dvacítka v čase 7.40 až 8.00 hodin. Celoročně je také v provozu v atriu školy od 7.30 do 16 hodin Školní informační kanál, kde se objevují veškeré informace o dění ve škole na dolní liště. Je možné ho na základě požadavku spustit i mimo vysílací čas, např. v době třídních schůzek, zápisu nebo Dni otevřených dveří. Po celý školní rok fungoval Žákovský školní sněm. Zvolení žáci se v něm schází 1x měsíčně a řeší spolu své problémy, které sdělují vedení školy. Vybraní zástupci školního sněmu navštěvovali po celý školní rok i Ústecký dětský parlament v DDM, kde se setkávali s představiteli našeho města a nahlíželi na to, jak město řeší problémy, které se objeví. Jeden zástupce školy je členem krajského i národního parlamentu dětí a mládeže. Díky spolupráci školy s rodiči se nám podařilo uskutečnit akce, které školu přeměnily ve školu Komunitní, tedy školu otevřenou nejen žákům a jejich zákonným zástupcům, ale i veřejnosti. Hurá do školy přivítání nových prvňáčků Drakiáda sobotní setkání rodičů v areálu školy plné soutěží a pouštění draků Lampiónový průvod připomenutí tradice příjezdu Martina na bílém koni Vánoční trhy a Adventní koncert oslava Vánoc ve škole Den otevřených dveří prezentace školy rodičům a budoucím prvňáčkům Školní ples - pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče 8

9 Bukovský červánek přivítání léta a oslava Dne dětí pro žáky, rodiče a veřejnost Prázdninový tábor v Chorvatsku škola o prázdninách jinak a jinde Další akce pro žáky na 1. stupni Besedy s příslušníky Policie ČR, Městskou policií, myslivci, požárníky, lékaři. Exkurze u hasičů, do knihovny a nemocnice. Lyžařský kurz. Keramické dílny v DDM. Ukázkové hodiny pro rodiče. Společné hodiny a výlety paralelních tříd. Školy v přírodě, ozdravné a výukové pobyty. Návštěvy kulturních a divadelních představení a památek. Pravidelné návštěvy ZOO, botanické zahrady a planetária v Teplicích. Divadelní a filmová představení žáků pro žáky z vlastní tvorby. Mikulášská nadílka, vánoční besídky, karnevaly, pálení čarodějnic, noci ve škole. Rozloučení s absolventy Paprsku. Další akce pro na žáky na 2. stupni Pobytový výjezd na akci Motýl v rámci prevence. Lyžařský výcvikový kurz na Telnici. Vodácký sportovní kurz na Ohři. Ozdravné pobyty v Chorvatsku a pobytové výjezdy v rámci projektu PAŽIT. Exkurze - Veletrh vzdělávání, Úřad práce, Knihovna. Návštěvy divadelních, filmových a vzdělávacích programů. Divadelní představení z vlastní tvorby pro MŠ a žáky školy. Besedy s policií, lékaři, sportovci. Školní akademie. Soutěže na 1. stupni sportovní soutěže - vybíjená, šplh, atletika, florbal, Kinderiáda výtvarné soutěže - Ahoj z prázdnin, O nejhezčí vánoční ozdobu, masku, kraslici vědomostní soutěže matematické, dopravní, přírodovědné, vlastivědné soutěže ve zpěvu a recitaci Soutěže na 2. stupni jazykové, recitační - Krasopisec, Písmenkový mág, Mladý Demosthénes, olympiáda v ČJ, olympiáda v AJ, Snip-Snap, soutěž ve Spellingu matematické - O nejlepšího matematika, Matematický klokan, Einstainova hádanka, Pythagoriáda, soutěž v Sudoku, turnaj v šachu, turnaj v Blokusu přírodovědné Malý Mendělejev, O nejhezčí herbář, Ekosoutěž, Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Mladý záchranář sportovní Atletický čtyřboj, Florbalová liga, Stolní tenis, Orion florbal cup, Hokejbal proti drogám, Minikopaná, Pohár rozhlasu hudební a výtvarné soutěž v Karaoke, Pod modrou oblohou, Jeden svět, O nejhezčí vánoční ozdobu, O nejhezčí kraslici, Lidice 9

10 Projekty ve výuce Celoškolní projekty: ČÍM BUDU? MŮJ STROM DEN PLNÝ HER OČZMS BRANNÝ DEN Projekty na 1. stupni Autoři dětských knih. Barevný týden. Bezpečně do školy. Cirkus. Co se stane když. Čarodějnice. Čert a Mikuláš. Čistota a hygiena. Den Evropy. Den matek. Den Země. Den životního prostředí. Dopravní prostředky. Hallowen. Happy Birthday. Hospodářská zvířata. Hravě žij zdravě. Chráníme své zdraví. Interview. Já a lidé. Já a moji kamarádi. Já a ty. Jak běží čas. Jaro. Projekty na 2. stupni Antika. Eaza EVVO. Evropské svátky. European Days. Dobrodr. lososa Lukáše. Doprava. Holidays. Houby. Jak se nestat závislákem. Jan Hus. Jehličnany. Knihy o mé obci. Kolumbus. Jarní louka. Jíme zdravě. Kalendář. Léto. Les. Máme rádi zvířata. Masopust. Merry Christmas. Miniparlament. Moje hračky. Moje tělo. My Breakfast. My New Friend. Na poli. Naše město. Naše rodina. Náš domov. Ovocný den. Our Classroom. Péče o zvířata. Podzim. Podzimníček. Pohádkové postavy. Kraje ČR. Krásy naší země. Languages. Matematické pohádky. Můj život. Pravěk. Pohádky. Přírodní krajiny. Recyklace kovů. Redoxní reakce. Ryby. Savci. Sluneční soustava. 10 Povinnost a odpovědnost. Praktické měření. Pravěk. Ptáci. Ptačí den. Robot. Svatba. Sněhuláci. Svátek zvířat. Strom přání. Šikana, kyberšikana. Tajuplný les. Tradice regionu. Tři králové Velikonoce. Velikonoční zajíc. Včelí den. Voda. Vánoce. Vesmír. Zelený ostrov. Zdravé zuby. Zima. Zimní sporty. Spelling. Stromy kolem nás. Šikana. Vánoční andělé. Větev života. Víra a náboženství. Vývojové formy života. Zahradní kalendář. Zakládám firmu. Zámořské objevy. Země v ohrožení.

11 ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB: Školní družina měla v loňském roce deset oddělení a její nabídka se zaměřuje na volnočasové aktivity převážně pro děti 1. a 2. tříd. Základna pro školní družinu je nově v pavilonu TV, kde se nachází tři oddělení, dále v budově Paprsku, kde se nachází čtyři oddělení a v pavilonu vedení, kde se nachází tři oddělení. Nová školní klubovna se vybudovala v pavilonu školní výdejny spolu s novou klubovnou pro výtvarné činnosti. Aktivity ve školním klubu se zaměřují na volnočasové aktivity pro děti od 4. tříd. Provoz ŠD a ŠK je každý den do hodin. Podle zájmu rodičů a dětí jsou školská zařízení v provozu i o víkendu. Každý měsíc jsou pro děti pořádány výlety do okolí, poznávací vycházky a soutěže. ŠKOLNÍ DRUŽINA Soutěže: AZ kvíz. Cesta za pokladem. Dopravní soutěž. Hip, hap, hop. Hledání pokladu. Knoflíková válka. Koulovaná. Projekty: Babí léto. Barevné kontejnery. Cestování. Co do přírody nepatří. Dárky pro prvňáčky. Drak. Hrajeme si s písničkou. Hodinářství. Kalendář. Akce: Adventní koncert. Besedy. Canisterapie. Den dětí. Divadelní představení. Drakiáda. Lampiónový průvod. Loučení s podzimem. Masopustní rej. Kuličkiáda. Pamatovák. Pohádkové pexeso. Pétanque. Poznej pohádku. Sportování v tělocvičně. Soutěž v malování. Masopust. Moje maminka. Moje tělo. Můj kamarád. Nácvik pohádky. Ovocné saláty. Podzimníčci. Pečení perníčků. Pořiď si přítele-potápěč Návštěva solné jeskyně. Návštěva kina u Františka. Návštěva kuželny. Návštěva ZOO. Nedělní návštěvy divadla. Opékání vuřtů. Pálení čarodějnic. Písničkové odpoledne. Sběr kaštanů. Turnaj-deskové hry. Turnaj-fotbal. Turnaj-pexeso, piškvorky. Všeználek. Zimní olympiáda. Zvířecí AZ kvíz. Zvířecí čtyřboj. Rozkvetlý strom Svatý Školní taška. Těšíme se na prázdniny. Valentýn. Vánoční zvyky. Velikonoční zvyky. Výroba ozdob. Zdravá výživa. Z pohádky do pohádky. Slet čarodějnic. Spaní ve škole. Sportovní odpoledne. Výlet za historií Chlumce. Výlet do Zubrnic. Vycházky do okolí. Vánoční besídky,trhy. Valentýnské diskohrátky. Vítání jara. 11

12 ŠKOLNÍ KLUB Soutěže: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Celoroční klubová hra. Pamatovák. Představ svého zvířecího kamaráda. Sběr papíru. Soutěže v deskových hrách. Soutěž v sudoku. Turnaj šipky. Turnaj stolní tenis. Vědomostní kvízy. Vojnovičovka má talent. Projekty: Školní rozhlasové vysílání. Nácvik divadla. Školní redakce. Adopce zvířat. Náramky přátelství. Lampióny. Halloweenské dýně. Maňásci. Vánoční hvězdičky, košíčky. Betlémy. Sněhuláci. Masky. Mandaly. Veselá trička. Velikonoční dekorace. Květináče. Čarodějný klobouk. Hrátky s čajem. Veselý rybolov. Kreslení na chodník. Hrátky s papírem. Hrátky s vlnou. Akce: Hurá do školy. Drakiáda. Mikulášská nadílka. Den otevřených dveří. Zápis do 1. Tříd. Masopustní karneval. Školní ples. Návštěva kuželny. Návštěva konírny. Návštěva farmy. Výlet do Šestajovic-svíčkárna. Výlet do Zubrnic-Vánoce. Bukovský červánek. ZÁJMOVÉ ÚTVARY PŘI ŠKOLNÍM KLUBU Kroužky pro 1. stupeň: Angličtina pro nejmenší. Dovedné ruce. Hravý jazýček. Kostička. Malí kuchaři. Pohybové hry. Šikulka. Tancujeme s písničkou. Kroužky pro 2. stupeň: Sportovní hry. Stolní tenis. Klub deskových her. Tvořivá dílna. Mladí žurnalisté. Sborový zpěv. Taneční. Hrajeme si na PC. 12

13 VI. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na realizaci minimálního preventivního programu se podílí metodik primární prevence ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky školy. Kompletní program je součástí celoročního plánu školy pod názvem PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE. Jeho cílem je působení na žáky nejen v rámci vyučování, ale i v jejich volném čase a vedení všech k vhodnému způsobu využití volného času. Dobře vedená prevence vede k výchově sebevědomého jedince se zdravým životním stylem. Mezi specifická témata prevence patří prevence proti kouření, užívání alkoholu, rizik zneužívání návykových látek, gamblerství, ochrana před sektami, rasismem, šikanou, agresivitou, domácím násilím, apod. Témata prevence se aplikují do výuky a společně řeší již vzniklé problémy. K prevenci se využívají třídnické hodiny, besedy, návštěvy kulturních představení, soutěže, výlety, apod. Velmi důležitý krok prevence je náplň volného času žáků. Mohou využít pobyt ve školním klubu či družině a navštěvovat zájmové kroužky. Nezbytná je i spolupráce s rodiči. Škola v rámci prevence spolupracuje s mnoha organizacemi a zapojuje se do mnoha soutěží a projektů. Realizace Minimálního preventivního programu: funkce pracovníka třídní učitelé metodik školní prevence výchovný poradce učitelé Vo, Vz, Vp, Př a jiných předmětů forma prevence práce se třídou, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů aplikace témat prevence ve výuce Témata specifické primární prevence aplikovaná v běžné školní výuce: Téma Prevence kouření, užívání alkoholu Prevence AIDS, antikoncepce Rizika zneužívání návykových látek Sekty, automaty, drogy, AIDS Národnostní menšiny, rasismus, diskriminace, xenofobie Náročné životní situace, šikana, agresivita, domácí násilí Holocaust Ročník 6.ročník Vz, 8.ročník Vo 6.ročník Vz, 8.ročník Vo 9.ročník Vz,Vo 9. ročník Vo, 8.ročník Př 7. ročník Vo, 9. ročník Vo 6. ročník Vz, 9.ročník Vz,Vo 9. ročník Vo,D 1. stupeň bezpečnost, návykové látky - různé předměty Kyberšikana Třídnické hodiny ve všech ročnících 13

14 Doprovodné formy vzdělávání primární prevence: název akce forma Charakteristika počet akcí počet žáků Motýl pobyt v přírodě 3-denní pobyt mimo město s aktivitami zaměřenými na prevenci SPJ PAŽIT pobyt v přírodě 5-denní výjezdy do přírody s aktivitami v rámci branné výchovy Děti a právo beseda Přednášky kurátorky OSPOD, následné besedy, konzultace Čas proměn beseda Přednáška pro dívky 6. ročníku Jak se nestát závislákem Dopravní výchova Školní noviny Školní rozhlas Mladý záchranář program PPP výuka na DDH v KB tvorba novin Příprava vysílání Besedy v rámci specifické primární prevence. Seznámení s dopravními předpisychodec, cyklista. Vydávání měsíčníku SOSÁKOVA PĚTKA v rámci mediální výchovy. Každodenní vysílání RANNÍ DVACÍTKYpřed vyučováním stupeň 1xtýdně každé ráno 2.stupeň 2.stupeň soutěž Soutěž HZS a OČZMS. 1 4 žáci 2.stupně Mikuláš prezentace Žáci 9. tříd nadělují ostatním dětem ročník Školní výlety Masarykova nemocnice Bukovský červánek Lyžařský kurz Vodácký kurz Chorvatsko cestování Výlety do přírody, do ZOO, IQ parku, do měst, 0.-9.ročník exkurse Návštěva dětské kliniky ročník celoškolní akce pobyt v přírodě pobyt v přírodě pobyt v přírodě Sobotní celoškolní akce ke dni dětí. 1 celá škola stupeň 2 výběr 2.stupeň 1 výběr Ozdravný pobyt s programem u moře 1 22 žáků 2.st. Kyberšikana přednáška NPDM - děti dětem - A.Marková 7 2.stupeň Děložní čípek Divadelní, filmová představení přednáška Beseda k prevenci proti rakovině děložního čípku, vakcinace. 4 dívky 2.st. projekce různé žánry 0.-9.ročník Hasiči exkurse integrovaný záchranný systém, ročník Knihovna exkurse různé žánry 0.-9.ročník Den plný her aktivity seznámení s novými hrami, turnaje 0.-9.ročník 14

15 DDM návštěvy výrobky - keramika, spolupráce 0.-9.ročník Školní klub každodenní aktivity 4.-9.ročník Projekty podporující realizaci primární prevence: název projektu charakteristika projektu finanční zabezpečení MOTÝL 3-denní výjezdní pobytu aktivity zaměřenéi na prevenci. škola, rodiče, dotace ZÁJMOVÉ KROUŽKY Smysluplné využití volného času. škola, rodiče, dotace PAŽIT 5-tidenní aktivní pobyt žáků v přírodě. škola, rodiče, dotace KOMUNITNÍ ŠKOLA Lampiónový průvod, Bukovský červánek. škola, rodiče, dotace Formy spolupráce s rodiči v rámci primární prevence: ŠIK - školní informační kanál Třídní schůzky Školní časopis - Sosákova pětka Informativní příručka pro rodiče (tištěná brožúrka) Předávání letáků rodičům Webové stránky školy Instituce spolupracující se školou v rámci primární prevence: PPP programy primární prevence Městská policie dopravní výchova, přednášky Krajský, okresní soud exkurze Policie ČR Besedy Muzeum návštěvy, besedy HZS prezentace, návštěvy Knihovna, muzea návštěvy, besedy Masarykova nemocnice Exkurse DDM keramika, soutěže Divadla, kina, Dům kultury, ND představení, filmy, hudební vystoupení, Populární osobnosti hudby koncerty Mateřské školy divadelní představení Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci prevence SPJ: Specializační studium metodika prevence Mgr.Vlastimila Jošková Porady preventistů v PPP (2x ročně) Mgr.Vlastimila Jošková Dobrovolnické centrum (1xměsíčně) Mgr.Vlastimila Jošková 15

16 VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY V tomto školním roce se přímo ve škole uskutečnilo několik seminářů pro pedagogické pracovníky. Školiteli byli přímo pracovníci školy. Semináře se zaměřily na tvorbu digitálních učebních materiálů, práci s interaktivní tabulí, práci se školní matrikou DS software. Metodické sdružení speciálně pedagogické v průběhu roku předalo zájemcům informace z oblasti práce s dětmi s SPU, informace z dalších seminářů, kteří pracovníci absolvovali a některé informace a novinky z oblasti výuky. Vedení školy vedlo školení týkající se vyplňování školní dokumentace a nových legislativních změn. Většina PP a někteří správní zaměstnanci si během roku rozšiřovali své znalosti, schopnosti a dovednosti na školeních a kurzech pořádaných převážně NIDV nebo Pedagogickým centrem. Tyto akce byly jedno či vícedenní. Jsou hrazeny z prostředků školy. Jedna část z prostředků KÚ ÚK určená na DVPP, další část z prostředků zřizovatele vzdělávání provozních zaměstnanců, část z prostředků získaných z projektů EU a některá školení či semináře si zaměstnanci hradí sami. Navštěvují v rámci sebevzdělávání jazykové kurzy, dochází na školící akce UJEP, KÚ ÚK a jiných organizací. Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojili do projektu STEP BY STEP, zaměřeného na podporu kompetencí učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům. Ucelený blok pěti seminářů a třídenní výjezdní blok byl pro všechny pedagogy zdarma a šitý na míru škole. Z tohoto projektu jsme po celý školní rok využívali služeb supervizora pro zájemce z řad pedagogických pracovníků, dále služeb mentorů pro učitele prvního a druhého stupně a dále jsme využili společná setkání na otevřených seminářích pro všech dvanáct škol zapojených do projektu. Z tohoto projektu nyní čerpáme nákup odborné literatury týkající se zvyšování a efektivity výuky a dále balíček finančních prostředků určených na DVPP s tím, že anotace seminářů musí korespondovat s anotací celého projektu. Pomohlo nám i zapojení do projektu KLÍČE PRO ŽIVOT, který probíhá pod záštitou NIDM hlavně v oblasti vzdělávání pracovníků pro volnočasové aktivity. Na DVPP chybí finanční prostředky, proto se budeme snažit i nadále hledat finanční prostředky, které by tuto oblast posílily a budeme se snažit pro DVPP využít odborníky a lektory z vlastních řad. V rámci projektu EU peníze do škol využijeme finanční podpory na jazykové a metodické kurzy pro podporu výuky v jednotlivých předmětech. Ve školním roce dokončila dvousemestrální studium metodika primární prevence na jedna pedagogická pracovnice. Toto studium bylo hrazeno z projektu. Plánujeme v rámci celoživotního vzdělávání dvousemestrální studium koordinátora ŠVP, opět hrazené z projektu a studium metodika ICT pro odloučené pracoviště Paprsek, které je také kompletně hrazené z projektu. Druh seminářů Počet pracovníků Náklady celkem v Kč Vzdělávání pedagogové Vzdělávání provozní zaměstnanci Vzdělávání v rámci školy 45 0 Vzdělávání celoživotní Sebevzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2010 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most. Výroční zpráva školy Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy: I. Výroční zpráva o činnosti školy Vize, poslání, cíle a strategické

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více