Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok

2 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 7 V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY 7 VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 13 VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 16 VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 17 IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY 18 X. ÚDAJE O PODANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 19 XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY 20 XII. PROBLÉMY ŠKOLY A NÁVRHY K JEJICH ŘEŠENÍ 21 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ Základní údaje o škole Název: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 Forma: příspěvková organizace Sídlo: Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem IČO: Telefon: , Webové stránky: Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 8, Ústí nad Labem Ředitelka školy: Mgr. Jana Linhartová, 43 let Statutární zástupkyně ředitelky školy: PaedDr. Alena Piková, 55 let Vedoucí úseku ekonomiky a provozu: Pavlína Ekrtová, 44 let Vedoucí úseku Paprsek: Mgr. Renata Tajčová, 44 let Vedoucí úseku výchovy: Jitka Melichová, 41 let Školská rada: zřízena Předseda školské rady: Luboš Mareček Členové školské rady: Mgr. Lucie Marková Petr Herišer Mgr. Jiří Vosyka Ing. Jan Řeřicha Vlastimil Žáček V prosinci 2011 proběhly dle platného řádu druhé volby do Školské rady, která se skládá ze 6-ti členů. Ustavující schůzi svolala ředitelka školy v lednu 2012, předsedou byl zvolen pan Luboš Mareček. Školská rada se ve školním roce sešla2x. Jednací řád, zápisy a usnesení ze schůzí jsou na a v sekretariátu školy. II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, kterou tvoří jednotlivé pavilóny, a z odloučeného pracoviště Paprsek ve Školní ulici. Budovy jsou zcela bezbariérové. Obě pracoviště se nacházejí v zeleni, jejich součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště na kopanou, školní pozemek a velká zahrada. Celková kapacita školy je 582 žáků. V kmenové škole se v pavilonu vedení nachází třídy prvního stupně, šatny, relaxační zóny, oddělení školní družiny, učebna výpočetní techniky, interaktivní učebna, jednací místnost pro rodiče, ekokoutek a kanceláře vedení školy. V pavilonu učeben se nachází třídy prvního i druhého stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky, personál a postižené žáky. Dále kabinety učitelů, knihovna, archiv, relaxační koutky a sklady učebních pomůcek. V pavilonu tělesné výchovy je tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, přípravné ročníky, oddělení školní družiny a zázemí pro vychovatelky. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna s jídelnou, šatna včetně sociálních zařízení, školní klubovna, žákovská kuchyňka a kinosál. Školní jídelna výdejna, do které se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem, má kapacitu 500 žáků. Stravují se zde žáci školy, zaměstnanci i cizí strávníci. Na odloučeném pracovišti Paprsek je pět tříd prvního stupně, které jsou upraveny pro výuku handicapovaných a zdravotně znevýhodněných žáků, a jsou zde i oddělení školní družiny. 3

4 Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola pro každého, škola pro život. Pojetí školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence občanské 6. kompetence pracovní Základní pilíře ŠVP Co chceme a kam směřujeme... Chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny. V případě, kde je to možné provádět sociální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se sociálním znevýhodněním. Podporujeme i myšlenku zavádění speciálních tříd. Chceme srovnatelnou péči věnovat dětem nadaným, ale i dětem se zájmem a dětem s problémy v učení. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jinými druhy nadání jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. a žáky se zájmem. Podporujeme zásadu od hraní k vědění. Důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc; nejdůležitějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče. Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra (klima). Ústřední cíl školy spatřujeme ve výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení. Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko-psychologické poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření ze školského poradenského zařízení PPP, SPC a jejich doporučení. V případě nejednoznačných závěrů může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí do školy. Počet tříd a žáků Počet tříd 29 Počet žáků 528 4

5 Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků na jednotlivých pracovištích školy Pracoviště Počet tříd, oddělení Počet žáků Průměr na PP Paprsek 5 tříd 54 žáků 11 žáků na učitele Přípravné třídy 2 třídy 24 žáků 12 žáků na učitele 1.stupeň 13 tříd 271 žáků 21 žáků na učitele 2.stupeň 9 tříd 179 žáků 20 žáků na učitele Školní družina 10 oddělení 203 dětí 20 dětí na vychovatele Školní klub 1 oddělení, 15 ZÚ 156 účastníků Školní výdejna 361 strávníků Současnost a další vývoj školy Škola spolupracuje s Mateřskými školami Zvoneček a Sluníčko a speciálními MŠ. Z těchto školských zařízení k nám převážně nastupují naši budoucí žáci. V letošním školním roce pokračovala výuka v nově vybudovaných přípravných třídách, které se přemístily do pavilonu tělesné výchovy. Škola spolupracuje i s dalšími poradenskými pracovišti, diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Zapojili jsme se do projektů zaměřených na prevenci a reedukaci výukových, výchovných a jiných problémů u žáků. Nad rámec běžné výuky nabízíme výuku řečové výchovy, kterou zajišťuje kvalifikovaný logopedický asistent, vedeme několik skupin náprav poruch učení na obou stupních. Ve všech třídách s upraveným vzdělávacím programem a sníženým počtem žáků vyučují plně kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové a v každé třídě je zajištěn i asistent pedagoga. Snažíme se o zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Osvědčilo se nám zavedení výuky cizích jazyků od prvního ročníku. Rozšířili jsme nabídku výuky druhého cizího jazyka, nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání a nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý školní rok pracovalo v oblasti environmentální výchovy, informačních a komunikačních technologií a předcházení sociálně patologickým jevům. Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i k rodičům. V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou a chceme nadále vyhledávat talentované a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji. Rozšířili jsme volnočasové aktivity pro žáky v rámci školního klubu. Díky tomu se nám podařilo zvýšit zájem žáků o nejrůznější soutěže a další zájmové aktivity. Touto cestou se snažíme otevřít školu veřejnosti, což by se mělo stát naším standardem. Po celý rok jsme spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi - Domem dětí a mládeže, Zoologickou zahradou, sportovními kluby, autobusovou společností Bus Line, společností AVE. Další partnery školy budeme vyhledávat i v průběhu příštího školního roku. Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy i získávání finančních prostředků na celkovou rekonstrukci budovy, modernizaci vnitřních prostor a výstavbu sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm. Rádi bychom vybudovali i vlastní učebnu v přírodě. Při škole pracují dvě Občanská sdružení. Členy těchto sdružení jsou zákonní zástupci žáků. Ve výborech obou sdružení jsou třídní důvěrníci jednotlivých tříd, kteří se scházejí minimálně třikrát ročně vždy týden před třídními schůzkami. Zápisy z jednání předávají ostatním členům na třídních schůzkách a veškeré zprávy zveřejňují i na webových stránkách školy. 5

6 OS Vojnovičova bylo založeno v srpnu 2011 jako nástupce klasického SRPDŠ. Cílem sdružení je finanční a materiálová podpora základní školy. Sdružení je dobrovolné a nezávislé. Hlavní výbor předseda: Zděnka Holubová místopředsedové: Josef Zitko, Ladislava Kreslová pokladník: Lucie Kosová revizní výbor: Petr Herišer, Lucie Krupová sídlo: Základní škola, Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem telefon: číslo účtu: /2010 IČ: OS Paprsek dětem bylo založeno v březnu 2008 s cílem napomáhat k všestrannému rozvoji školy Paprsek po stránce materiálně-technické, výchovně-vzdělávací a to především v rovině zájmových a volnočasových aktivit dětí a podpora vzájemné spolupráce rodinných příslušníků dětí, výchovně-vzdělávacích pracovníků školy a široké veřejnosti. Hlavní výbor předseda: Hana Mišáková místopředsedové: Jana Kudrnová, Marcela Nováková pokladník: Iveta Müllerová revizní výbor: Petr Herišer, Lucie Krupová sídlo: Základní škola Ústí nad Labem, Školní 820/17A, Ústí nad Labem telefon: číslo účtu: /2010 IČ: III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Na škole pracovalo v loňském školním roce celkem 64 osob, z toho je 52 pedagogických pracovníků a 12 nepedagogických pracovníků. Ředitelka školy splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Pedagogický úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice, statutární zástupkyně ředitelky školy, která taktéž splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Kromě tří pedagogických pracovníků všichni splňují kvalifikační požadavky. Na škole působí dvě kvalifikované výchovné poradkyně, kvalifikovaný metodik environmentální výchovy, kvalifikovaný metodik primární prevence, dále metodik a koordinátor ICT a ŠVP. Úsek sčítá 39 zaměstnanců. Úsek Paprsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 10 zaměstnanců. Úsek výchovy vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 15 zaměstnanců Ekonomicko - provozní úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 12 provozních zaměstnanců. 6

7 IV. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový prospěch žáků za 1. a 2. pololetí Počet žáků 1. pololetí celkem z toho v 1. pololetí prospělo s vyznamenáním z toho v 1. pololetí prospělo z toho v 1. pololetí neprospělo Počet žáků 2. pololetí celkem z toho ve 2. pololetí prospělo s vyznamenáním z toho ve 2. pololetí prospělo z toho ve 2. pololetí neprospělo Integrovaní žáci na ZŠ počet žáků na škole celkem 500 z toho integrovaných s IVP na 1.stupni 29 z toho integrovaných s IVP na 2.stupni 46 z toho ve speciálních třídách 80 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Celkem z toho 1.-5.ročník 0 z toho 6.ročník 0 z toho 7.ročník 0 z toho 8.ročník 6 z toho 9. ročník 40 Informace o přijímacím řízení Žáci přijatí na gymnázium 5 žáci přijatí na SOŠ 23 žáci přijatí na SOU 18 žáci nepřijatí 0 Celkem 46 Žáci přestupující ze ZŠ žáci přestupující na víceletá gymnázia 1 žáci přestupující do speciální školy 1 z toho do speciální školy z 2. stupně 0 Zápis žáků do 1.tříd Celkem u zápisu Přijato základní škola Přijato Paprsek Odklady školní docházky 127 žáků 77 žáků 11 žáků 21 žáků 7

8 Ředitelka školy před zápisem navštívila partnerské mateřské školky a informovala rodiče budoucích prvňáčků o školní zralosti dětí, koncepci školy pro školní rok 2012/13. Zápis do 1. tříd proběhl dne a zároveň s ním proběhl i Den otevřených dveří. Výsledky výchovy žáků na ZŠ počet žáků v 1. Pololetí 500 počet žáků s 2. stupněm chování 4 počet žáků s 3. stupněm chování 0 počet žáků ve 2. Pololetí 498 počet žáků s 2. stupněm chování 0 počet žáků s 3. stupněm chování 1 Docházka žáků ZŠ počet žáků v 1.pololetí 500 zameškané hodiny celkem v 1. pol z toho neomluvené hodiny celkem v 1. pol. 49 počet žáků v 2.pololetí 498 zameškané hodiny celkem v 2. pol z toho neomluvené hodiny celkem v 2. pol. 15 Celkem bylo ve školním roce zameškáno hodin, z toho 54 hodin nebylo omluveno. V 1. pololetí připadlo na 1 žáka 38,37 hodiny a ve 2. pololetí připadlo na 1 žáka 52,06 hodiny. V. PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY Žáci školy se prezentovali po celý rok mnoha články o svých aktivitách v místním tisku. Pro svou PR využívá škola webové stránky a školní časopis Sosákova pětka, který informuje všechny žáky a rodiče o dění na škole. Po celý školní rok bylo v provozu školní rozhlasové studio s vysíláním Ranní dvacítka v čase 7.40 až 8.00 hodin. Celoročně je také v provozu v atriu školy od 7.30 do 16 hodin Školní informační kanál, kde se objevují veškeré informace o dění ve škole na dolní liště. Je možné ho na základě požadavku spustit i mimo vysílací čas, např. v době třídních schůzek, zápisu nebo Dni otevřených dveří. Po celý školní rok fungoval Žákovský školní sněm. Zvolení žáci se v něm schází 1x měsíčně a řeší spolu své problémy, které sdělují vedení školy. Vybraní zástupci školního sněmu navštěvovali po celý školní rok i Ústecký dětský parlament v DDM, kde se setkávali s představiteli našeho města a nahlíželi na to, jak město řeší problémy, které se objeví. Jeden zástupce školy je členem krajského i národního parlamentu dětí a mládeže. Díky spolupráci školy s rodiči se nám podařilo uskutečnit akce, které školu přeměnily ve školu Komunitní, tedy školu otevřenou nejen žákům a jejich zákonným zástupcům, ale i veřejnosti. Hurá do školy přivítání nových prvňáčků Drakiáda sobotní setkání rodičů v areálu školy plné soutěží a pouštění draků Lampiónový průvod připomenutí tradice příjezdu Martina na bílém koni Vánoční trhy a Adventní koncert oslava Vánoc ve škole Den otevřených dveří prezentace školy rodičům a budoucím prvňáčkům Školní ples - pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče 8

9 Bukovský červánek přivítání léta a oslava Dne dětí pro žáky, rodiče a veřejnost Prázdninový tábor v Chorvatsku škola o prázdninách jinak a jinde Další akce pro žáky na 1. stupni Besedy s příslušníky Policie ČR, Městskou policií, myslivci, požárníky, lékaři. Exkurze u hasičů, do knihovny a nemocnice. Lyžařský kurz. Keramické dílny v DDM. Ukázkové hodiny pro rodiče. Společné hodiny a výlety paralelních tříd. Školy v přírodě, ozdravné a výukové pobyty. Návštěvy kulturních a divadelních představení a památek. Pravidelné návštěvy ZOO, botanické zahrady a planetária v Teplicích. Divadelní a filmová představení žáků pro žáky z vlastní tvorby. Mikulášská nadílka, vánoční besídky, karnevaly, pálení čarodějnic, noci ve škole. Rozloučení s absolventy Paprsku. Další akce pro na žáky na 2. stupni Pobytový výjezd na akci Motýl v rámci prevence. Lyžařský výcvikový kurz na Telnici. Vodácký sportovní kurz na Ohři. Ozdravné pobyty v Chorvatsku a pobytové výjezdy v rámci projektu PAŽIT. Exkurze - Veletrh vzdělávání, Úřad práce, Knihovna. Návštěvy divadelních, filmových a vzdělávacích programů. Divadelní představení z vlastní tvorby pro MŠ a žáky školy. Besedy s policií, lékaři, sportovci. Školní akademie. Soutěže na 1. stupni sportovní soutěže - vybíjená, šplh, atletika, florbal, Kinderiáda výtvarné soutěže - Ahoj z prázdnin, O nejhezčí vánoční ozdobu, masku, kraslici vědomostní soutěže matematické, dopravní, přírodovědné, vlastivědné soutěže ve zpěvu a recitaci Soutěže na 2. stupni jazykové, recitační - Krasopisec, Písmenkový mág, Mladý Demosthénes, olympiáda v ČJ, olympiáda v AJ, Snip-Snap, soutěž ve Spellingu matematické - O nejlepšího matematika, Matematický klokan, Einstainova hádanka, Pythagoriáda, soutěž v Sudoku, turnaj v šachu, turnaj v Blokusu přírodovědné Malý Mendělejev, O nejhezčí herbář, Ekosoutěž, Přírodovědný klokan, Biologická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Mladý záchranář sportovní Atletický čtyřboj, Florbalová liga, Stolní tenis, Orion florbal cup, Hokejbal proti drogám, Minikopaná, Pohár rozhlasu hudební a výtvarné soutěž v Karaoke, Pod modrou oblohou, Jeden svět, O nejhezčí vánoční ozdobu, O nejhezčí kraslici, Lidice 9

10 Projekty ve výuce Celoškolní projekty: ČÍM BUDU? MŮJ STROM DEN PLNÝ HER OČZMS BRANNÝ DEN Projekty na 1. stupni Autoři dětských knih. Barevný týden. Bezpečně do školy. Cirkus. Co se stane když. Čarodějnice. Čert a Mikuláš. Čistota a hygiena. Den Evropy. Den matek. Den Země. Den životního prostředí. Dopravní prostředky. Hallowen. Happy Birthday. Hospodářská zvířata. Hravě žij zdravě. Chráníme své zdraví. Interview. Já a lidé. Já a moji kamarádi. Já a ty. Jak běží čas. Jaro. Projekty na 2. stupni Antika. Eaza EVVO. Evropské svátky. European Days. Dobrodr. lososa Lukáše. Doprava. Holidays. Houby. Jak se nestat závislákem. Jan Hus. Jehličnany. Knihy o mé obci. Kolumbus. Jarní louka. Jíme zdravě. Kalendář. Léto. Les. Máme rádi zvířata. Masopust. Merry Christmas. Miniparlament. Moje hračky. Moje tělo. My Breakfast. My New Friend. Na poli. Naše město. Naše rodina. Náš domov. Ovocný den. Our Classroom. Péče o zvířata. Podzim. Podzimníček. Pohádkové postavy. Kraje ČR. Krásy naší země. Languages. Matematické pohádky. Můj život. Pravěk. Pohádky. Přírodní krajiny. Recyklace kovů. Redoxní reakce. Ryby. Savci. Sluneční soustava. 10 Povinnost a odpovědnost. Praktické měření. Pravěk. Ptáci. Ptačí den. Robot. Svatba. Sněhuláci. Svátek zvířat. Strom přání. Šikana, kyberšikana. Tajuplný les. Tradice regionu. Tři králové Velikonoce. Velikonoční zajíc. Včelí den. Voda. Vánoce. Vesmír. Zelený ostrov. Zdravé zuby. Zima. Zimní sporty. Spelling. Stromy kolem nás. Šikana. Vánoční andělé. Větev života. Víra a náboženství. Vývojové formy života. Zahradní kalendář. Zakládám firmu. Zámořské objevy. Země v ohrožení.

11 ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB: Školní družina měla v loňském roce deset oddělení a její nabídka se zaměřuje na volnočasové aktivity převážně pro děti 1. a 2. tříd. Základna pro školní družinu je nově v pavilonu TV, kde se nachází tři oddělení, dále v budově Paprsku, kde se nachází čtyři oddělení a v pavilonu vedení, kde se nachází tři oddělení. Nová školní klubovna se vybudovala v pavilonu školní výdejny spolu s novou klubovnou pro výtvarné činnosti. Aktivity ve školním klubu se zaměřují na volnočasové aktivity pro děti od 4. tříd. Provoz ŠD a ŠK je každý den do hodin. Podle zájmu rodičů a dětí jsou školská zařízení v provozu i o víkendu. Každý měsíc jsou pro děti pořádány výlety do okolí, poznávací vycházky a soutěže. ŠKOLNÍ DRUŽINA Soutěže: AZ kvíz. Cesta za pokladem. Dopravní soutěž. Hip, hap, hop. Hledání pokladu. Knoflíková válka. Koulovaná. Projekty: Babí léto. Barevné kontejnery. Cestování. Co do přírody nepatří. Dárky pro prvňáčky. Drak. Hrajeme si s písničkou. Hodinářství. Kalendář. Akce: Adventní koncert. Besedy. Canisterapie. Den dětí. Divadelní představení. Drakiáda. Lampiónový průvod. Loučení s podzimem. Masopustní rej. Kuličkiáda. Pamatovák. Pohádkové pexeso. Pétanque. Poznej pohádku. Sportování v tělocvičně. Soutěž v malování. Masopust. Moje maminka. Moje tělo. Můj kamarád. Nácvik pohádky. Ovocné saláty. Podzimníčci. Pečení perníčků. Pořiď si přítele-potápěč Návštěva solné jeskyně. Návštěva kina u Františka. Návštěva kuželny. Návštěva ZOO. Nedělní návštěvy divadla. Opékání vuřtů. Pálení čarodějnic. Písničkové odpoledne. Sběr kaštanů. Turnaj-deskové hry. Turnaj-fotbal. Turnaj-pexeso, piškvorky. Všeználek. Zimní olympiáda. Zvířecí AZ kvíz. Zvířecí čtyřboj. Rozkvetlý strom Svatý Školní taška. Těšíme se na prázdniny. Valentýn. Vánoční zvyky. Velikonoční zvyky. Výroba ozdob. Zdravá výživa. Z pohádky do pohádky. Slet čarodějnic. Spaní ve škole. Sportovní odpoledne. Výlet za historií Chlumce. Výlet do Zubrnic. Vycházky do okolí. Vánoční besídky,trhy. Valentýnské diskohrátky. Vítání jara. 11

12 ŠKOLNÍ KLUB Soutěže: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Celoroční klubová hra. Pamatovák. Představ svého zvířecího kamaráda. Sběr papíru. Soutěže v deskových hrách. Soutěž v sudoku. Turnaj šipky. Turnaj stolní tenis. Vědomostní kvízy. Vojnovičovka má talent. Projekty: Školní rozhlasové vysílání. Nácvik divadla. Školní redakce. Adopce zvířat. Náramky přátelství. Lampióny. Halloweenské dýně. Maňásci. Vánoční hvězdičky, košíčky. Betlémy. Sněhuláci. Masky. Mandaly. Veselá trička. Velikonoční dekorace. Květináče. Čarodějný klobouk. Hrátky s čajem. Veselý rybolov. Kreslení na chodník. Hrátky s papírem. Hrátky s vlnou. Akce: Hurá do školy. Drakiáda. Mikulášská nadílka. Den otevřených dveří. Zápis do 1. Tříd. Masopustní karneval. Školní ples. Návštěva kuželny. Návštěva konírny. Návštěva farmy. Výlet do Šestajovic-svíčkárna. Výlet do Zubrnic-Vánoce. Bukovský červánek. ZÁJMOVÉ ÚTVARY PŘI ŠKOLNÍM KLUBU Kroužky pro 1. stupeň: Angličtina pro nejmenší. Dovedné ruce. Hravý jazýček. Kostička. Malí kuchaři. Pohybové hry. Šikulka. Tancujeme s písničkou. Kroužky pro 2. stupeň: Sportovní hry. Stolní tenis. Klub deskových her. Tvořivá dílna. Mladí žurnalisté. Sborový zpěv. Taneční. Hrajeme si na PC. 12

13 VI. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Na realizaci minimálního preventivního programu se podílí metodik primární prevence ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky školy. Kompletní program je součástí celoročního plánu školy pod názvem PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE. Jeho cílem je působení na žáky nejen v rámci vyučování, ale i v jejich volném čase a vedení všech k vhodnému způsobu využití volného času. Dobře vedená prevence vede k výchově sebevědomého jedince se zdravým životním stylem. Mezi specifická témata prevence patří prevence proti kouření, užívání alkoholu, rizik zneužívání návykových látek, gamblerství, ochrana před sektami, rasismem, šikanou, agresivitou, domácím násilím, apod. Témata prevence se aplikují do výuky a společně řeší již vzniklé problémy. K prevenci se využívají třídnické hodiny, besedy, návštěvy kulturních představení, soutěže, výlety, apod. Velmi důležitý krok prevence je náplň volného času žáků. Mohou využít pobyt ve školním klubu či družině a navštěvovat zájmové kroužky. Nezbytná je i spolupráce s rodiči. Škola v rámci prevence spolupracuje s mnoha organizacemi a zapojuje se do mnoha soutěží a projektů. Realizace Minimálního preventivního programu: funkce pracovníka třídní učitelé metodik školní prevence výchovný poradce učitelé Vo, Vz, Vp, Př a jiných předmětů forma prevence práce se třídou, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů práce se žáky, spolupráce s učiteli, řešení problémů aplikace témat prevence ve výuce Témata specifické primární prevence aplikovaná v běžné školní výuce: Téma Prevence kouření, užívání alkoholu Prevence AIDS, antikoncepce Rizika zneužívání návykových látek Sekty, automaty, drogy, AIDS Národnostní menšiny, rasismus, diskriminace, xenofobie Náročné životní situace, šikana, agresivita, domácí násilí Holocaust Ročník 6.ročník Vz, 8.ročník Vo 6.ročník Vz, 8.ročník Vo 9.ročník Vz,Vo 9. ročník Vo, 8.ročník Př 7. ročník Vo, 9. ročník Vo 6. ročník Vz, 9.ročník Vz,Vo 9. ročník Vo,D 1. stupeň bezpečnost, návykové látky - různé předměty Kyberšikana Třídnické hodiny ve všech ročnících 13

14 Doprovodné formy vzdělávání primární prevence: název akce forma Charakteristika počet akcí počet žáků Motýl pobyt v přírodě 3-denní pobyt mimo město s aktivitami zaměřenými na prevenci SPJ PAŽIT pobyt v přírodě 5-denní výjezdy do přírody s aktivitami v rámci branné výchovy Děti a právo beseda Přednášky kurátorky OSPOD, následné besedy, konzultace Čas proměn beseda Přednáška pro dívky 6. ročníku Jak se nestát závislákem Dopravní výchova Školní noviny Školní rozhlas Mladý záchranář program PPP výuka na DDH v KB tvorba novin Příprava vysílání Besedy v rámci specifické primární prevence. Seznámení s dopravními předpisychodec, cyklista. Vydávání měsíčníku SOSÁKOVA PĚTKA v rámci mediální výchovy. Každodenní vysílání RANNÍ DVACÍTKYpřed vyučováním stupeň 1xtýdně každé ráno 2.stupeň 2.stupeň soutěž Soutěž HZS a OČZMS. 1 4 žáci 2.stupně Mikuláš prezentace Žáci 9. tříd nadělují ostatním dětem ročník Školní výlety Masarykova nemocnice Bukovský červánek Lyžařský kurz Vodácký kurz Chorvatsko cestování Výlety do přírody, do ZOO, IQ parku, do měst, 0.-9.ročník exkurse Návštěva dětské kliniky ročník celoškolní akce pobyt v přírodě pobyt v přírodě pobyt v přírodě Sobotní celoškolní akce ke dni dětí. 1 celá škola stupeň 2 výběr 2.stupeň 1 výběr Ozdravný pobyt s programem u moře 1 22 žáků 2.st. Kyberšikana přednáška NPDM - děti dětem - A.Marková 7 2.stupeň Děložní čípek Divadelní, filmová představení přednáška Beseda k prevenci proti rakovině děložního čípku, vakcinace. 4 dívky 2.st. projekce různé žánry 0.-9.ročník Hasiči exkurse integrovaný záchranný systém, ročník Knihovna exkurse různé žánry 0.-9.ročník Den plný her aktivity seznámení s novými hrami, turnaje 0.-9.ročník 14

15 DDM návštěvy výrobky - keramika, spolupráce 0.-9.ročník Školní klub každodenní aktivity 4.-9.ročník Projekty podporující realizaci primární prevence: název projektu charakteristika projektu finanční zabezpečení MOTÝL 3-denní výjezdní pobytu aktivity zaměřenéi na prevenci. škola, rodiče, dotace ZÁJMOVÉ KROUŽKY Smysluplné využití volného času. škola, rodiče, dotace PAŽIT 5-tidenní aktivní pobyt žáků v přírodě. škola, rodiče, dotace KOMUNITNÍ ŠKOLA Lampiónový průvod, Bukovský červánek. škola, rodiče, dotace Formy spolupráce s rodiči v rámci primární prevence: ŠIK - školní informační kanál Třídní schůzky Školní časopis - Sosákova pětka Informativní příručka pro rodiče (tištěná brožúrka) Předávání letáků rodičům Webové stránky školy Instituce spolupracující se školou v rámci primární prevence: PPP programy primární prevence Městská policie dopravní výchova, přednášky Krajský, okresní soud exkurze Policie ČR Besedy Muzeum návštěvy, besedy HZS prezentace, návštěvy Knihovna, muzea návštěvy, besedy Masarykova nemocnice Exkurse DDM keramika, soutěže Divadla, kina, Dům kultury, ND představení, filmy, hudební vystoupení, Populární osobnosti hudby koncerty Mateřské školy divadelní představení Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci prevence SPJ: Specializační studium metodika prevence Mgr.Vlastimila Jošková Porady preventistů v PPP (2x ročně) Mgr.Vlastimila Jošková Dobrovolnické centrum (1xměsíčně) Mgr.Vlastimila Jošková 15

16 VII. INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY V tomto školním roce se přímo ve škole uskutečnilo několik seminářů pro pedagogické pracovníky. Školiteli byli přímo pracovníci školy. Semináře se zaměřily na tvorbu digitálních učebních materiálů, práci s interaktivní tabulí, práci se školní matrikou DS software. Metodické sdružení speciálně pedagogické v průběhu roku předalo zájemcům informace z oblasti práce s dětmi s SPU, informace z dalších seminářů, kteří pracovníci absolvovali a některé informace a novinky z oblasti výuky. Vedení školy vedlo školení týkající se vyplňování školní dokumentace a nových legislativních změn. Většina PP a někteří správní zaměstnanci si během roku rozšiřovali své znalosti, schopnosti a dovednosti na školeních a kurzech pořádaných převážně NIDV nebo Pedagogickým centrem. Tyto akce byly jedno či vícedenní. Jsou hrazeny z prostředků školy. Jedna část z prostředků KÚ ÚK určená na DVPP, další část z prostředků zřizovatele vzdělávání provozních zaměstnanců, část z prostředků získaných z projektů EU a některá školení či semináře si zaměstnanci hradí sami. Navštěvují v rámci sebevzdělávání jazykové kurzy, dochází na školící akce UJEP, KÚ ÚK a jiných organizací. Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojili do projektu STEP BY STEP, zaměřeného na podporu kompetencí učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům. Ucelený blok pěti seminářů a třídenní výjezdní blok byl pro všechny pedagogy zdarma a šitý na míru škole. Z tohoto projektu jsme po celý školní rok využívali služeb supervizora pro zájemce z řad pedagogických pracovníků, dále služeb mentorů pro učitele prvního a druhého stupně a dále jsme využili společná setkání na otevřených seminářích pro všech dvanáct škol zapojených do projektu. Z tohoto projektu nyní čerpáme nákup odborné literatury týkající se zvyšování a efektivity výuky a dále balíček finančních prostředků určených na DVPP s tím, že anotace seminářů musí korespondovat s anotací celého projektu. Pomohlo nám i zapojení do projektu KLÍČE PRO ŽIVOT, který probíhá pod záštitou NIDM hlavně v oblasti vzdělávání pracovníků pro volnočasové aktivity. Na DVPP chybí finanční prostředky, proto se budeme snažit i nadále hledat finanční prostředky, které by tuto oblast posílily a budeme se snažit pro DVPP využít odborníky a lektory z vlastních řad. V rámci projektu EU peníze do škol využijeme finanční podpory na jazykové a metodické kurzy pro podporu výuky v jednotlivých předmětech. Ve školním roce dokončila dvousemestrální studium metodika primární prevence na jedna pedagogická pracovnice. Toto studium bylo hrazeno z projektu. Plánujeme v rámci celoživotního vzdělávání dvousemestrální studium koordinátora ŠVP, opět hrazené z projektu a studium metodika ICT pro odloučené pracoviště Paprsek, které je také kompletně hrazené z projektu. Druh seminářů Počet pracovníků Náklady celkem v Kč Vzdělávání pedagogové Vzdělávání provozní zaměstnanci Vzdělávání v rámci školy 45 0 Vzdělávání celoživotní Sebevzdělávání

17 VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2011 Výnosy Hlavní činnost Doplňková činnost Dotace KÚ ,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na investice 0,00 0,00 Příspěvek zřizovatele na provoz ,00 0,00 Jiné (dary, projekty, cizí zdroje, čerpání fondů) , ,00 Celkem ,85 Kč ,00 Kč Náklady Hlavní činnost Doplňková činnost Mzdové + sociální , ,00 Spotřeba materiálu , ,00 Energie , ,87 Opravy a údržba ,74 0,00 Investice 0,00 0,00 Ostatní služby , ,13 Odpisy ,00 0,00 Celkem ,85 Kč ,00 Kč Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem Tradičně nejvyšší položku v rozpočtu školy tvořily náklady na teplo. Teplo uniká netěsnými okny školy. Další významnou položkou jsou náklady na elektrickou energii. Komentář - čerpání finančních prostředků z rozpočtu KÚ Finanční prostředky byly použity v souladu se stanovenými podmínkami pro poskytování dotací. Přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány především na mzdy zaměstnanců školy a s tím spojené náklady na zákonné odvody, nákup učebních pomůcek, na nové učebnice, vzdělávání pedagogických pracovníků, cestovní náhrady a osobní ochranné pomůcky. Hospodářský výsledek Hlavní činnost Vedlejší činnost Hospodářský výsledek Kč , ,00 Celkem Kč 0 Komentář Škola přečerpala v hlavní činnosti finanční prostředky určené na provoz poskytnuté zřizovatelem. Tento finanční rozdíl kryla kladným hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti. 17

18 Přehled finančních fondů k Fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond investic Fond rezervní Zůstatek 0,00 Kč ,32 Kč ,48 Kč 0,00 Kč Komentář k čerpání fondů Fond odměn: - v roce 2011 byl vyčerpán na odměny zaměstnancům. Fond FKSP: - byl čerpán na příspěvky na rekreace zaměstnanců školy, kulturní akce, masážní služby, nákup vitamínů, příspěvek na obědy apod. Fond investiční: - byl čerpán a převeden na prostředky určené na provoz. Fond rezervní: - v roce 2011 čerpán nebyl. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schváleného zřizovatelem Fond Přidělená částka Fond odměn 0,00 Kč Fond investic Fond rezervní Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč IX. KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY 1. Kontrola ČŠI A) Kontrola na podnět podle 174 odst. 5 školského zákona dne 12. dubna Stížnost na neřešení úrazů a nevypořádání pojistného, šikanování ze strany spolužáků a neprofesionální a alibistické chování zaměstnanců školy. Výsledek: Stížnost na neřešení úrazů a nevypořádání pojistného je nedůvodná. Stížnost na šikanování ze strany spolužáků je nedůvodná. Stížnost na neprofesionální a alibistické chování zaměstnanců školy je neprokazatelná. B) Kontrola na podnět podle 174 odst. 5 školského zákona dne 21. června Dodržování vybraných ustanovení školského zákona podle 174, odst. 2, písm. d). Kontrola se zaměřila na dodržování nejvyššího počtu žáků ve třídách a skupinách pro výuku cizího jazyka v šestém ročníku ve školním roce 2011/12. Výsledek: K porušení došlo v březnu Ředitelka školy však celou záležitost řádně odůvodnila a přijala opatření, která situaci vyřešila. 18

19 2. Kontrola OSSZ Ústí nad Labem Kontrola byla zaměřena na splnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Byla provedena dne přímo u zaměstnavatele. Závěr kontrolních zjištění: Ze strany zaměstnavatele byla zabezpečena náležitá součinnost k řádnému provedení kontroly a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 3. Kontrola Magistrátu města Ústí nad Labem odbor kontroly. Finanční kontrola proběhla 13.února 2012 na základě Pověření č.2/2012 tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem Ing. Leoše Nergla ze dne 9. února Cílem bylo prověřit operace evidence majetku, vč. dodržování pokynů stanovených při provádění inventarizace majetku. Závěr kontrolních zjištění: Bylo ověřováno 106 položek, z nichž ve čtrnácti případech byl nesoulad s pokynem vedoucího odboru MOSŠK Č.1/2011. Dále v jedné místnosti neodpovídal zjištěný stav se stavem evidenčním. Ředitelka školy provedla následující opatření. Příkazem vyhlásila mimořádnou inventarizaci, aby se zjištěné nedostatky daly do souladu. X. ÚDAJE O PODANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH Škola v průběhu roku realizovala tyto projekty. EU Peníze do škol Inovace ve výuce ZŠ Vojnovičova 1. Nejlepší česká škola - PR školy žáky prostřednictvím České televize a rozhlasu 2. Čisté město natáčení videospotů v rámci prevence před SPJ 3. Jdeme do školy informace pro rodiče budoucích prvňáčků 4. KOPT - Kultura od první třídy, zapojení dětí do dramatické výchovy 5. Poklady kolem nás geocatching, práce s GPS 6. Step by step - podpora inkluzivního vzdělávání pedagogických pracovníků 7. PAŽIT - program aktivního života, pětidenní aktivní výjezdy žáků do přírody 8. ŠIK - školní informační kanál, vysílání preventivních videospotů, aktualit a zpráv 9. Testování žáků 5. a 9. ročníků zjišťování výsledků žáků v ČJ, MA, AJ 10. Proškoly.cz evaluace školy, IQ testy, testování žáků-volba povolání 11. Recyklohraní sběr elektroodpadu 12. Celé Česko čte podpora čtení a čtenářské gramotnosti 13. Ovoce do škol podpora zdravé výživy pro žáky 1. stupně 14. Mléko do škol - podpora zdravé výživy pro žáky 1. i 2. stupně 15. Zdravé zuby preventivní program pro žáky 1.stupně 16. E-twinning navázání partnerství se zahraniční školou pomocí ICT 17. Ekoškola - výstavba školního ekokoutku a arboreta Škola podala ve spolupráci se zřizovatelem žádosti k projektu: 1. ZELENÁ ÚSPORÁM zajištění dotace na celkovou rekonstrukci budovy školy. Projekt byl podpořen, ale zřizovatel neodsouhlasil spoluúčast k dotaci. 2. TEMPO 30 - řeší bezpečnost a dopravní situaci v okolí školy. Zatím nejsou finanční prostředky na zřízení všech bezpečnostních prvků a parkovacích míst. 19

20 XI. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY Ve školním roce 2011/2012 škola pokračovala ve spolupráci s těmito partnery: 1. Mateřské školky Zvoneček a Sluníčko V rámci spolupráce děti z MŠ navštěvují divadelní představení našich žáků, naštěvují společně akce - Mikulášskou nadílku, Lampiónový průvod, Bukovský červánek. Spolupráce se nám osvědčila a díky ní se zvýšil zájem žáků i rodičů o naši školu. 2. Společnost Mensa Spolupráce probíhá hlavně v oblasti práce s nadanými dětmi. V rámci spolupráce pořádáme každoročně projektový den DEN PLNÝ HER, podporujeme Klub nadaných dětí a Klub deskových her. Zapojujeme se do celorepublikových logických soutěží. 3. ZOO Ústí nad Labem V rámci spolupráce se nám podařilo podpořit některé projekty v rámci oslav Dne Země. Naše děti zde vystoupily s dramatizací dvou pohádek. Zakoupením celoroční vstupenky do ZOO všichni žáci školy navštívili ZOO a prožili zde zajímavé výukové hodiny. Děti ze školního sněmu si adoptovali zvířátka. Na oplátku nám ZOO zapůjčila na akci Hurá do školy vláček pro projížďku s novými prvňáčky. 4. DDM Ústí nad Labem Spolupracujeme v oblasti volnočasových aktivit. Vypomáháme si při společných akcích, projektech a soutěžích. 5. AVE CZ Spolupráci využíváme v oblasti environmentálního vzdělávání, např. při třídění odpadů a jejich recyklaci. Spolupracujeme se společností při sběru papíru a plastů. 6. BUS LINE Díky spolupráci v rámci smluvní autobusové dopravy na školní akce využíváme kilometrovou banku. Za najeté kilometry mohou žáci z Paprsku každoročně zdarma využít dopravu na ozdravný pobyt. Mezi další partnery školy patří i další společnosti či osoby, které podporují naše akce, a za to jim paří velké díky. Patří mezi ně Městské policie, Policie ČR, Masarykova nemocnice, Sportovní kluby, Sbor hasičů, Severočeská vědecká knihovna, Skiareál Ústí nad Labem, CK IveRia a mnoho rodičů. Chceme, aby se škola stala místem nejen pro výuku, ale i pro zábavu a aby se do ní všichni rádi vraceli. Spolupráce s odbory: Škola má odborovou organizaci, její předsedkyní je Bc. Nataša Blašková. Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací, společně tvoří kolektivní smlouvu a rozpočet pro čerpání z fondu FKSP. V letošním školním roce jsme neřešili žádný pracovně právní spor. V rámci zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance byl zakoupen altán pro odpočinek v době oběda pro pedagogické pracovníky, který je umístěn za pavilonem jídelny. 20

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2008-2009

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva za školní rok 2008-2009 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2009 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2010 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Účast členů výboru je 90 % (27 přítomných z celkového počtu 30 členů). Výbor je usnášeníschopný.

Účast členů výboru je 90 % (27 přítomných z celkového počtu 30 členů). Výbor je usnášeníschopný. Zápis ze schůze výboru OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VOJNOVIČOVA konané dne 9. září 2013 Účast členů výboru je 90 % (27 přítomných z celkového počtu 30 členů). Výbor je usnášeníschopný. 1. Představení OS Vojnovičova

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více