Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015"

Transkript

1 1 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2015 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti řeší ustanovení 6 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP). Příjmy ze závislé činnosti jsou: A) plnění v podobě 1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, 2. funkčního požitku. Jednoduše řečeno, zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti podléhají veškeré příjmy plynoucí zaměstnanců, pracovníkům z pracovněprávních vztahů. B) příjmy za práci 1. člena družstva, 2. společníka společnosti s ručením omezeným, 3. komanditisty komanditní společnosti, C) Odměny 1. člena orgánu právnické osoby, 2. likvidátora D) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, ze které plynou příjmy podle písmena a) až c), bez ohledu na to, zda plynou do plátce, u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává. U příjmů, u kterých poplatník podepíše u zaměstnavatele prohlášení pro uplatnění slevy na daní není žádný problém. Změna však nastala u zdanění příjmů, u kterých poplatník nepodepíše prohlášení k daní. Pokud se jedná o dohodu o činnosti, nebo i pracovní poměr, je tento příjem od roku 2014 zdaňován zálohovou daní. Do konce roku 2013 platilo, že u příjmů, u kterých poplatník daně nepodepsal prohlášení a byly do výše Kč 5000,- hrubého za měsíc, zdanění srážkovou daní. Takto sražená daň byla konečná a poplatník si ji již dále nijak nevyúčtovával. K zásadní změně došlo ve zdanění příjmů ze závislé činnosti vybíraných srážkou podle zvláštní sazby daně v souladu s ust. 6 odst. 4 ZDP. Samostatným základem daně je pouze příjem z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku Kč 10000,-, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k daní. U zdaňování dohod o provedení práce v roce 2015 mohou nastat následující situace: a) Poplatník, např. student uzavře dohodu o provedení práce do Kč 10000,- hrubého za měsíc, nemá v daném měsíci žádné jiné příjmy u jiných plátů daně, a proto podepíše prohlášení k dani. U této dohody se použije zdanění daní zálohovou, vzhledem k tomu, že student podepsal prohlášení, uplatnil slevu na dani, v daném měsíci bude zálohová daň 0, čistá mzda bude činit z této dohody Kč 10000,-. b) Důchodce uzavře dohodu o provedení práce do Kč 10000,- hrubého za měsíc. Tento důchodce podepíše prohlášení poplatníka. Vzhledem k tomu, že důchodce byl poživatelem starobního důchodu již před ,bude se na něho vztahovat sleva na poplatníka ( viz. ústavní soud) a jeho dohoda bude zdaněna tentokráte zálohovou daní Kč 0,-.

2 2 c) Zaměstnanec uzavře dohodu o provedení práce do Kč 10000,- hrubého za měsíc, nepodepíše prohlášení. Tento příjem bude zdaněn srážkovou daní 15 % tj.kč 1500,-. Čistý příjem činí Kč 8500,-. d) Zaměstnanec uzavře dohodu o provedení práce do Kč 10000,- u plátce daně, u kterého má již uzavřenu pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr, a u kterého podepsal v souvislosti s pracovním poměrem prohlášení poplatníka. Plátce daně je povinen tuto dohodu o provedení práce přičíst k základu daně z hlavního pracovního poměru a srazit zálohou daň. e) Zaměstnanec uzavře dohodu o provedení práce do Kč 10000,- u plátce daně, u kterého má již uzavřen pracovní poměr na základě jiného smluvního vztahu. U tohoto plátce nepodepsal prohlášení. V tento moment bude docházet ke vzniku dvou základů daně, tj. u dohody o provedení práce bude základ daně pro srážkovou daň a u pracovní smlouvy bude základ daně pro daň zálohovou. f) Zaměstnanec uzavře dohodu o provedení práce nad Kč 10000,-. V tento moment použije plátce daně ke zdanění vždy zálohou daň. Samozřejmě je možné u této dohody nad Kč 10000,- podepsat prohlášení, pak může uplatnit poplatník daně slevu. Zde bych chtěl ještě připomenou tu skutečnost, že z dohody o provedení práce nad Kč 10001,- se odvádí sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, základem daně je tedy superhrubá mzda. Pro názornost si možnosti zdanění příjmů na základě dohod o provedení práce shrneme v následující tabulce: Příjem ze závislé činnosti (smluvní vztah a výše příjmu) Poplatník prohlášení k dani : Způsob zdanění DPP ( Kč) nepodepsal SZD - srážková daň DPP ( Kč) podepsal ZVZ - zálohová daň DPP1 ( Kč) + DPP2 (10 000) nepodepsal ZVZ - zálohová daň DPP (6 000 Kč) nepodepsal SZD - srážková daň DPP (6 000 Kč) podepsal ZVZ - zálohová daň DPP1 (6 000 Kč) + DPP2 (3 000 Kč) nepodepsal DPP1 (6 000 Kč) + DPP2 (5 000 Kč) nepodepsal SZD - srážková daň ZVZ - zálohová daň DPČ (6 000 Kč) nepodepsal ZVZ - zálohová daň DPP (6 000 Kč) + DPČ (3 000 Kč) podepsal ZVZ - zálohová daň DPP (6 000 Kč) + DPČ (3 000 Kč) DPP (6 000 Kč) + DPČ (5 000 Kč) nepodepsal nepodepsal SZD (6 000) - srážková ZVZ - zálohová daň SZD (6 000) - srážková ZVZ - zálohová daň

3 3 Legenda: SZD = samostatný základ daně (tzv. hrubá mzda), ZVZ = základ pro výpočet (tzv. superhrubé mzdy), DPP = dohoda o provedení práce, DPČ = dohoda o pracovní činnosti, DPP1 = dohoda o provedení práce první, DPP2 = dohoda o provedení práce druhá. Od roku 2014 je možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání podle ust. 36 odst. 7 ZDP. Poplatník si bude moci daň sraženou z odměn z dohod o provedení práce započítat na jeho celkovou daňovou povinnost a uplatnit si tak i z těchto příjmů slevy na dani a daňová zvýhodnění. Poprvé se uplatní tento postup za rok 2014, tj. v daňovém přiznání podávaném do Zaměstavatel bude povinen u těchto příjmů vystavovat potvrzení, která bodu přílohou daňového přiznání. Formulář je ke sažení na finanční správě v sekci: daňové tiskopisy/databáze aktuálních daňových tiskopisů/rok 2015/Daň z příjmů FO ze závislé činnosti/číslo tiskopisu /A. Zvýše uvedené úpravy vyplývá, že mnohem více poplatníků bude podávat povinně daňová přiznání, tzn. všichni bez podepsaného prohlášení k dani, kterým bude plynout příjem ze závislé činnosti zdaněný zálohou na daň. Např. neuvolnění členové zastupitelstva a různých komisí územních samosprávních orgánů, i při odměně 100 Kč ročně vedle svého zaměstnání, zaměstnanci pobírající náhrady mzdy ze zákonného pojištění zaměstnavatele pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle zákoníku práce od pojišťovny (s výjimkou těch, kterým tyto náhrady bude vyplácet zaměstnavatel(, bývalí zaměstnanci v důchodu, obdrží-li od bývalého zaměstnavatele např. bezúplatné plnění, které nebude od daně osvobozeno. Na základě této úpravy zákona došlo ke zlepšení situace zaměstnanců s nízkými příjmy souběžně od více zaměstnavatelů, kdy z druhého a dalšího příjmu jim byla doposud sražena srážková daň, která byla konečná. Nyní mají možnost všechny tyto nízké příjmy ze závislé činnosti uvést do daňového přiznání a uplatnit nezdanitelné části základu daně, daňové slevy a popřípadě také daňové zvýhodnění na děti. Např. V roce 2013 měl zaměstnanec, invalidní důchodce, příjmy z dohody o provedení práce Kč 3500,-/měsíčně. Tento zaměstnanec podepsal prohlášení, ve kterém si uplatňoval slevu na invaliditu 1. stupně a daňové zvýhodnění děti. Zaměstnanec z tohoto příjmu neplatil sice žádnou daň, ale také si nemohl uplatnit daňové zvýhodnění na dani, ani daňový bonus na děti, protože jeho příjem nedosáhl poloviny životního minima. Tento zaměstnanec měl souběžně další tři dohody o provedení práce s Kč 3000,- hrubého, ze kterých mu byla srážena srážková daň ve výši Kč 450,-. V roce 2013 ani při ročním vyúčtování nedosáhl na vyplacení daňových bonusů na děti, neboť celková jeho hrubá mzda ze zaměstnání Kč 42000,- nedosáhla šestinásobku životního minima (viz ust. 35c odst 4)ZDP, (tj. v roce 2013 Kč ,-). V roce 2013 si tento zaměstnanec nemohl podat daňové přiznání, neboť ostatní příjmy zdaňované srážkovou daní daňového přiznání nezahrnovaly. V roce 2014 a 2015 bude na tom tento zaměstnanec podstatně lépe. Z hlavního zaměstnání bude mít příjem Kč ,-, z dalších zaměstnání bude mít Kč ,-- ( 3000x12x 3zaměstnání). Sražená daň z hlavního zaměstnání, kde podepsal prohlášení daň 0 z ostatních zaměstnání na základě dohod o provedení práce Kč 3x5400,- (tj.450 x 12 x 3), tj. celkem činila srážková daň z ostatních zaměstnání Kč ,-.Tento zaměstnanec si podá daňové přiznání. Celkový příjem činil Kč ,-, daň by z tohoto příjmu činila Kč ,- -, ale poplatník daně uplatní slevu na poplatníka Kč , dále pak na slevu na invaliditu 1. stupně Kč 2 520,--. V tento moment bude daň 0, tzn. poplatníkovi se vrátí zaplacená srážková daň Kč ,-. Protože poplatník dosáhl příjem vyšší než je šestinásobek minimální mzdy,

4 4 může obdržet daňové bonusy na děti tj. 2 x Kč ,-. Celkem tento poplatník obdrží v rámci daňového přiznání za rok 2014 Kč ,--. Poplatník daně (zaměstnanec) může od roku 2014 využít dvě možnosti, jak po uplynutí zdaňovacího období daň sraženou zvláštní sazbou daně z dohod o provedení práce změnit na zálohovou daň. Jako doposud u plátce daně (zaměstnavatele), u kterého po uplynutí roku požádá o roční zúčtování záloh, dodatečně podepíše prohlášení k dani v souladu s ust. 38j odst, 5 a z ZDP a to ve lhůtě do Toto může učinit jen u jednoho plátce daně, a to u něhož o roční zúčtování záloh požádá. Zpětným podpisem prohlášení poplatník stvrzuje, že v daném měsíci (měsících) uplynulého roku neměl jiného souběžného plátce, u kterého měl prohlášení k dani podepsáno. Bude se např. jednat o dohody o provedení práce uzavřené u studentů, důchodců, žen a rodičovské dovolené, a to za předpokladu, že měli v roce pouze tohoto jediného zaměstnavatele. Druhou možností je po uplynutí zdaňovacího období podat daňové přiznání, kde musí poplatník zahrnout veškeré zdanitelné příjmy obdržené za rok 2014 a dále může poplatník zahrnou příjmy z veškerých dohod o provedení práce zdaněné v příslušném roce daní srážkovou. K tomuto účelu budou na žádost poplatníků vystavovat potvrzení mzdové účtárny. Vzhledem k tomuto faktu, vzroste administrativa mzdovým účtárnám, ale mnoha poplatníkům se roční vyúčtování vyplatí. V souvislosti s touto problematikou je třeba zmínit zdaňování autorských honorářů. Tuto problematiku řeší 7 odst.6 ZDP, kdy autorské honoráře( příspěvky do časopisu, rozhlasu nebo televize) jsou samostatným základem daně srážkové a to až do výše Kč 10000,- Srážková daň se také srazí nerezidentům s odměny člena statutárního a dalšího orgánu právnické osoby(nelze podepsat prohlášení). Příjmy ze závislé činnosti jsou: - jednorázové, - pravidelné, - cena za bezplatné poskytování motorového vozidla, - bezplatné nebo zlevněné jízdenky (i rodinným příslušníkům) - poskytnuté slevy za zvýhodněné nákupy. Bezplatné použití motorového vozidla - 1 % ze vstupní ceny vozidla včetně DPH, vždy nejméně Kč 1000,- V jenom měsíci několik aut postupně za sebou = nevyšší vstupní cena, Více aut současně úhrn všech vstupních cen (vždy 1 %) U pronajatého vozidla (leasing) se užije vstupní cena u původního vlastníka Příjmy ze závislé činnosti nejsou: - Cestovné do limitu stanovené zákonem, - Hodnota OOPP, mycí, čistící prostředky, nápoje poskytnuté na pracovišti, hodnota poskytnutých stejnokrojů, obuvi včetně příspěvku na udržování - Zálohy přijaté od zaměstnavatele na výdaje zaměstnavatele (je předmětem vyúčtování) - Náhrady na opotřebení vlastního zařízení, nástrojů, nářadí použitého k práci poskytnuté dle ZP. Bod 3-4 platí i paušální částka uvedená v kolektivní smlouvě, interním předpisu nebo v pracovní smlouvě nebo i v jiné smlouvě, tato částka musela být prokazatelně zaměstnavatelem vykalkulována dle skutečných výdajů. - Náklady na odborný rozvoj, rekvalifikaci (musí souviset s danou prací). - Hodnota nápojů spotřebovaných na pracovišti (není daňově účinné pro firmu)

5 5 - Hodnota stravování poskytnuté jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajištěného prostřednictvím jiných subjektů. - Nepeněžní plnění ze zisku, FKSP- možnost použití, rekreační, zdravotnická a vzdělávací, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovné a sportovní zařízení. Poskytnutí rekreace nejvýše, však do Kč 20000,-- za kalendářní rok (i pro rodinné příslušníky). - Bezplatné nebo zlevněné jízdenky poskytnuté zaměstnavatelem poskytující dopravní služby - Příjmy daňových nerezidentů od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakékoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích s výjimkou činností umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující osoby, a nebo pokud jde o příjme z činnosti stálé provozovny. - Bezúplatné nepeněžní plnění (dary) z FKSP nebo ze zisku v úhrnné výši Kč 2000,-- za rok (daňové ne)činné) - Hodnota přechodného ubytování Kč 3500,-- - nesmí se jednat o pracovní cestu, Obec zaměstnání nesmí být shodná s bydlištěm. - Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy. - Příjmy až do výše Kč ,-- jako sociální výpomoc k překlenutí zvlášť mimořádných situací (živelné pohromy, ekologické katastrofy..) - vyplaceno z FKSP - Platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nevýše Kč ,-- na PP a ŽP - POZOR ZMÉNA - 6 odst. 9 písm.p) bod 3 a 15 odst. 6 ZDP- Zdanění příspěvků zaměstnavatele a zamezení snižování daňového základu poplatníka v případě předčasného k výběru pojistného na životní pojištění. Daňové zvýhodnění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta při současném splnění podmínky trvání smlouvy min. 60 měsíců. V případě nesplnění této podmínky nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a poplatník si nebude moci snižovat daňový základ až o Kč.-. Pokud dojde k výběru před rokem, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let nebo před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy, je povinen poplatník dodanit: - Příspěvky zaměstnavatele od daně osvobozené, - Částky, o které se poplatník snižoval svůj daňový základ, a to za zdaňovací období, kdy k výběru došlo, v uplynulých 10 letech, počínaje rokem 2015 POZOR NOVÉ - 6 odst. 9 písm. v ZDP - Od daně osvobozen příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin Kč z těchto zápůjček. Tzn. částky převyšující stanovený limit (bez ohledu na účel) je u bezúročných půjček majetkový prospěch (použije se úrok obvyklý) vypočtený úrok je úrokem je zdanitelným příjmem. - Obdobně se postupuje u zápůjček s nízkým úrokem (opět se použije úroku obvyklého). Pozor ale na zápůjčky spojeným osobám. Z hlediska zaměstnavatele Se bude u bezúročných zápůjček aplikovat 23 odst. 7 tzn. u bezúročné zápůjčky se zaměstnanci nebude nic dodaňovat, ale zaměstnavatel musí dodanit úrok obvyklý. U nízkoúročené zápůjčky se bude postupovat, jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele v souladu s ust 23 odst. 7,to platí i na společníka.

6 6 - Majetkový prospěch z výpros a výpůjček poskytnutých zaměstnancům není od daně osvobozen, jedná se o nepeněžní zvýhodnění nutné zdanit dle 6 odst. 3 ZDP např. bezplatně vypůjčené vozidlo (cena v půjčovně aut, bezplatní vypůjčení nářadí ) POZOR ZMĚNA u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce - 6 odst.2, 38 c odst. 2 a 38 h odst. 10 ZDP kdo je plátcem ze závislé činnosti v situaci mezinárodního pronájmu pracovní síly. Český ekonomický zaměstnavatel již není od v postavení plátce daně ve vztahu k těmto pronajatým zaměstnancům, ale povinnost přechází na organizační složku (stálou provozovnu ) zahraniční agentury práce, která je formálním právním zaměstnavatelem pronajímaných zaměstnanců. Pokud nebudou splněny všechny podmínky, tak se bude postupovat jako dosud. Sazba daně - 16 ZDP je 15 %. Základ daně snížený o nezdanitelné a odečitatelné položky, se zaokrouhlí na celá sta dolů. Solidární daň - 16 a) Při výpočtu dle 16 může nastat situace, kdy se musí uplatnit tzv. solidární daň. Solidární zvýšení daně je 7 % z kladného rozdílu základu daně z za zdaňovací období a 48 násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Pro rok 2015 je tato průměrná mzda Kč ,-, tj. roční 48 násobek je Kč ,-, měsíční částka pak ,-. 35 ba) Slevy na dani a) základní sleva 24840,- - nárok všichni, zpětně za rok 2014,2013 i důchodci b) sleva na manžela ve výši 24840,- - podmínky: společně hospodařící domácnost, nemá vlastní příjem přesahující ,- Kč Manžel držitel ZTP/P zvyšuje se na dvojnásobek. Do příjmu se nezahrnují: dávky státní soc. podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky v hmotné nouzi, příspěvky, na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, státní příspěvky na stavební spoření, stipendia při přípravě na budoucí povolání, příspěvek na péči o osobu blízkou. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů se nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro potřeby daně považuje za příjem druhého z manželů (např. pronájem nebytových prostor, smlouva je na manžela, zdaňuje v 9 manžel - není příjem manželky). c) základní sleva na invaliditu Kč 2520,- d ) rozšířená sleva na invaliditu Kč 5040,- e) držitel průkazu ZTP/P Kč 16140,- f) sleva na studenta Kč 4020,- - soustavná příprava na budoucí povolání až do 26 let, doktorantské studium až 28 let prezenční forma Slevy písm. b-e pouze u rezidentů. Slevy b-f ) může uplatnit měsíčně ve výši 1/12

7 7 Uplatnění odečitatelných položek, slev a daňového zvýhodnění u nerezidentů je pouze za předpokladu, že se jedná poplatníka, který je daňovým rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR podle 22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů. Výši příjmů ze zdrojů v zahraniční prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně. TABULKA SLEV A DAŇOVÝCH ZVÝHODNĚNÍ ROK 2015 Sleva na poplatníka Měsíční Kč. Roční Kč. Poznámka Zaměstnanec 2 070, ,-- 35ba odst.1 DZ DPČ závislá činnost 2 070, ,-- Dtto. DPP závislá činnost 2 070, ,-- Dtto. Pracující starobní důchodce od 2015! 2 070, ,-- Dtto. Společník, jednatel, závislá činnost, odměna 2 070, ,-- Dtto. společníkovi, jednateli Pracující student 2 070, ,-- Dtto. Student odměna v rámci výkonu práce příprava na na budoucí povolání 2 070, ,-- Dtto. Statutár závislá činnost odměna statutára 2 070, ,-- Dtto. Člen družstva odměna členovi družstva, jediný příjem, závislá činnost , ,-- Dtto. Komanditista komanditní spol. odměna závislá činnost, 2 070, ,-- Dtto. Na pobírání ID prvního nebo druhého stupně. 210, ,-- 35ba) 1 písm. c Na pobírání ID třetího stupně 420, ,-- 35ba) 1 písm. d Držitel průkazu ZTP/ P 1 345, ,-- 35ba) 1 písm. e Student pracující, řádná příprava na budoucí povolání 335, ,-- 35ba) 1 písm. f Daňová zvýhodnění na děti, které žijí s poplatníkem ve společné domácnosti (vlastní, děti manžela, manželky, osvojené atd.) ,-- Měsíční ,-- Roční Daňový bonus /měsíc / rok.

8 8 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ OD ROKU 2015 : Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě, Daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě, Daňové zvýhodnění na třetí vyživované dítě, Daňový bonus náleží, pokud měl poplatník příjem alespoň ve výši 6 násobku minimální mzdy, tj. v roce 2015 částku Kč ,-- (6 x 9200 Kč ) , , , , , ,-- Daňový bonus se v roce 2015 nemění.. Poznámka: Podmínka na daňový bonus je v roce 2015, dosažení vyměřovacího základu ve výši alespoň Kč 4 600, měsíčně, tj. polovina měsíční částky minimální mzdy Kč 9 200,--. Komentář k uplatňování daňových zvýhodnění na děti poplatníků 2015 : Od roku 2015 platí zásady a to: Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Děti se sčítají z pohledu poplatníka a do součtu se zahrnují pouze ty děti, které jsou jeho vyživovanými dětmi. To platí i za okolností, že si daňové zvýhodnění na více dětí, které vyživuje v rámci jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, poplatníci si ve zdanitelném období, nebo v jednotlivém kalendářním měsíci rozdělí. Podle 35c odst. 6 ZDP se za vyživované dítě poplatníka považuje : a) dítě vlastní, b) osvojenec, c) dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, d) dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, e) dítě z druhého z manželů, f) vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Dohromady se tak mohou posuzovat v rámci jedné domácnosti např. Děti vlastní ve společně hospodařící domácnosti. Dítě vlastní + dítě druhého z manželů. Společné děti druha a družky. Dítě babičky vlastní a vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů. U druha děti, které má společně s družkou a děti druha z předchozího vztahu, které má ve společně hospodařící domácnosti. Dítě vlastní manželů + děti svěřené do pěstounské péče manželům, atd. Z uvedených částek podle počtu vyživovaných dětí (vlastní, děti manžela(lky), osvojené či děti v pěstounské péči) vyplývá, že daňové zvýhodnění bude nutné s ohledem na jeho výši uplatňovat v souvislosti s počtem dětí. Pokud v průběhu zdaňovacího období dojde ke změně

9 9 počtu dětí (narozením dalšího dítěte, ukončení přípravy na budoucí povolání, atd.), pak se bude jednat o změnu částky daňového zvýhodnění z roční částky kdy: Roční částka na jedno dítě (první) činí Kč ,-- tj. měsíčně Kč 1 117,--. Roční částka na druhé dítě činí Kč ,-- tj. měsíčně Kč 1 317,--. Roční částka na třetí a další dítě činí Kč ,-- tj. měsíčně Kč 1 417,--. (Poplatník měl např. 3 děti na které pobíral měsíční částky Kč 1117,- Kč 1 317,- a Kč 1 417,-, kdy jedno z dětí ukončilo přípravu na budoucí povolání.). Částky daňových zvýhodnění se pak ve zdaňovacím období sníží v poměru ke zbývajícím vyživovaným dětem. I v roce 2015 platí, že daňové zvýhodnění na vyživované dítě s průkazem ZTP/P se zvyšuje na dvojnásobek.!! Zásady poskytování daňového zvýhodnění - poplatník sám rozhoduje, na které dítě ve společně hospodařící domácnosti bude uplatňovat a za jaké období v rámci zdanitelného roku - ZMĚNA POČTU VYŽIVOVANÝCH DĚTÍ VE ZDANITELNÉM OBDOBÍ!! a) poplatník vyživující více dětí se sám rozhoduje v jaké výši bude uplatňovat daňové zvýhodnění na to, které konkrétní dítě, a to bez ohledu na věk, b) z bodu a) tedy vyplývá, že pokud bude v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může si daňové zvýhodnění uplatnit v témže kalendářním měsíci uplatnit na to, které dítě vždy jen jeden z nich 35c) odst. 10 ZDP, c) znamená to, jak uvedeno v bodu b) nemohou se samozřejmě vyloučit případy, kdy si poplatníci vyživující ve společně hospodařící domácnosti více dětí, rozdělí po dohodě vyživované děti a to systémem ( první, druhé, třetí a další dítě ) a to za jaké měsíce, si uplatňuje ten, který poplatník (rodič) daňové zvýhodnění. Příklad č. 1) - rozdělení počtu dětí ve zdanitelném období: Ve společně hospodařící domácnosti je 6 dětí, Karolína, Alžběta, Josef, Karel, František a Dana. tj ( Kč Kč Kč x 4 ). Poplatníci (rodiče) se dohodli že si matka uplatní daňové zvýhodnění na : první, třetí a čtvrté dítě, kdy si označila jako první dítě Karolínu, třetí dítě Josefa a čtvrté dítě Karla tj. Kč 1 117,- + 2 x Kč 1 417,- = celkem Kč 3 951,-. Otec si bude uplatňovat daňové zvýhodnění na další děti a to v pořadí : druhé, páté a šesté dítě tj. Alžbětu, Františka a Danu Kč 1 317,- + 2 x Kč 1 417,- = Kč 4 151,- -. Rekapitulace daňových zvýhodnění za rok: Matka: Kč 12 x Kč 3 951,- = Kč ,-. Otec: Kč 12 x Kč 4 151,- = Kč ,-. Příklad č. 2) - změna počtu dětí ve zdanitelném období: Tentýž počet dětí uvedených v příkladu č.1) použijeme i pro tento příklad s tím rozdílem, že se poplatníci dohodnou, že od měsíce září 2015 si nechá otec zastavit daňové zvýhodnění na šesté dítě Danu a od tohoto měsíce již začne pobírat na Danu druhý z rodičů - matka. Výpočet za zdanitelné období tak bude: Matka : První dítě Karolína Kč x 12 měsíců = Kč ,- + Třetí + čtvrté dítě Josef, Karel Kč 1 417x2 x12 měsíců = Kč ,- + Šesté dítě Dana od září 2015 Kč x 4 měsíce = Kč 5 668,- Celkem za zdanitelný rok Kč ,-.

10 10 Otec : Druhé dítě Alžběta Kč x 12 měsíců = Kč ,- + Páté a šesté dítě František a Dana Kč 1 417x2 x 8 měsíců = Kč ,- + od září 2015 jen na Františka Kč x 4 měsíce = Kč 5 668,- Celkem za zdanitelný rok Kč ,-. Příklad č. 3): Poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění v roce 2015 na dvě děti žijící s ním ve společné domácnosti. Na zletilého syna jen za kalendářní měsíce leden - srpen, neboť syn ukončil v tomto roce studium na střední škole a v tomto studiu již nepokračuje a na nezletilou dceru po celý rok. Nároky na daňové zvýhodnění podle 35c) zákona o daních z příjmů jsou: Na jedno vyživované dítě Kč ,- ročně Kč 1 117,- měsíčně a Na druhé vyživované dítě Kč ,- ročně Kč 1 317,- měsíčně. Výpočet daňového zvýhodnění u poplatníka za celý kalendářní rok 2015: Vyživované děti : Za kal. měsíce: Výpočet: Za kal. měsíce: Výpočet: Zletilý syn I. - VIII 1117 x 8 IX - XII Kč 0,- Celkem Kč 8 936,-- Kč 0,- Nezletilá dcera I. - VIII 1317 x 8 IX - XII 1117 x 4 Celkem Kč ,-- Kč 4 468,- Daňové zvýhodnění u poplatníka na obě děti v úhrnu za celý kalendářní rok tak bude: Kč 8 936,- + Kč ,- + Kč 4 468,- = Kč Komentář k příkladu: Z výše uvedeného příkladu tedy jasně vyplývá že: a) na zletilého syna bude náležet daňové zvýhodnění ve výši stanovené na jedno dítě za měsíce leden - srpen ve výši Kč x 8 = Kč 8 936,- a b) na nezletilou dceru bude náležet daňové zvýhodnění za měsíce leden - prosinec v úhrnné výši Kč ,-, z toho ze měsíce leden - srpen ve výši stanovené na druhé dítě tj. Kč x 8 = Kč ,- a po zbytek roku tj. od září - prosinec již jen na jedno dítě tj. Kč x 4 = Kč 4 468,-. Příklad č. 4): Poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění v roce 2015 na tři děti žijící s ním ve společné domácnosti. Na dva zletilé syny, kd : a) starší syn ukončil studium na vysoké škole již v květnu 2015 a od 1.6. nastoupil do trvalého pracovního poměru, a b) mladší syn zanechal studia na vysoké škole v měsíci září 2015 (15.9.) a v říjnu nastoupil do trvalého pracovního poměru, a c) nezletilá dcera navštěvuje teprve základní školu Nároky na daňové zvýhodnění podle 35c) zákona o daních z příjmu jsou: Na jedno vyživované dítě Kč ,- ročně Kč 1 117,- měsíčně, Na druhé vyživované dítě Kč ,- ročně Na třetí vyživované dítě Kč ,- ročně Kč 1 317,- měsíčně, Kč 1 417,- měsíčně. Výpočet daňového zvýhodnění u poplatníka za celý kalendářní rok 2015:

11 11 Vyživované děti: Za kal. měsíce: Výpočet: Za kal. měsíce: Výpočet: Starší syn I. - V x 5 VI. - XII Kč 0,- Celkem Kč 5 585,- Kč 0,- Mladší syn I. - V x 5 VI. - IX x 4,- Celkem Kč 6 585,- Kč 4 468,- Nezletilá dcera I.- V x 5 VI. - IX x 4 Celkem Kč 7 085,- Kč 5 268,- X. - XII x 3 Celkem Kč 3 351,- Daňové zvýhodnění na tři děti z rok 2015 : Kč 5 585,-- + Kč 6 585,-- + Kč 4 468,-- + Kč 7 085,-- + Kč 5 268,-- + Kč 3 351,-- = Kč ,-- Příklad č. 5) : Poplatník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění na nezletilou dceru navštěvující základní školu. Dne se narodilo druhé dítě syn. Poplatník doložil do mzdové účtárny rodný list syna a uplatňuje si nárok na daňové zvýhodnění na toto druhé dítě. Nároky na daňové zvýhodnění podle 35c) zákona o daních z příjmu jsou: Na jedno vyživované dítě Kč ,- ročně Kč 1 117,- měsíčně Na druhé vyživované dítě Kč ,- ročně Kč 1 317,- měsíčně. Výpočet daňového zvýhodnění u poplatníka za celý kalendářní rok 2015 : Vyživované děti : Za kalendářní měsíce Výpočet : První dítě - dcera I. - XII x 12 = Kč ,- Druhé dítě - syn V. - XII x 8 = Kč ,- Celkem daňové zvýhodnění na dvě děti za rok 2015 Kč Kč ,- = ,-. Příklad č. 6) : Poplatník má 3 nezletilé děti, na které si uplatňuje daňové zvýhodnění. Jaký bude mít celkový nárok na daňové zvýhodnění za rok 2015? Celkový nárok na daňové zvýhodnění na rok 2015 bude Kč ,- + Kč ,- + Kč = Kč ,-. Smyslem této úpravy je zajištění nároku na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši "podle počtu dětí" za okolností, že daňové zvýhodnění na tyto děti nebude uplatňovat pouze jeden z poplatníků (rodičů), ale kdy si poplatníci (rodiče) daňové zvýhodnění náležející na těchto "více" dětí rozdělí. Bude-li tedy např. uplatňovat daňové zvýhodnění na jedno dítě u svého zaměstnavatele matka a na další dvě děti u svého zaměstnavatele otec, bude náležet daňové zvýhodnění na jedno z těchto dětí ve výši Kč ,- a na další dvě děti ve výši Kč ,-- a Kč ,-!! Bude pak záležet na rozhodnutí rodičů, v jaké výši si daňové zvýhodnění na tyto tři děti uplatní v prohlášení k dani u svého zaměstnavatele. Tzn. zda si matka uplatní nárok na daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele jen ve výši Kč ,-- a otec na druhé dítě ve výši Kč ,-- a na třetí dítě ve výši Kč ,-. Nebo matka si uplatní daňové zvýhodnění na druhé dítě ve výši Kč ,- a otec daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši Kč ,- a na třetí dítě ve výši Kč ,-!!

12 12 STŘÍDAVÁ PÉČE, DVOJČATA, TROJČATA. 2015: Vychází-li se v zákoně o dani z příjmu ze zásady, že žije-li ve společně hospodařící domácnosti určitý počet vyživovaných dětí posuzují se pro účely tohoto zákona vždy dohromady! Znamená to, že pokud by se jednalo o situaci svěření dítěte do střídavé péče obou rodičů ( kde u nich již neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů nemusí být v rámci roku částky daňového zvýhodnění stejné u obou rodičů, neboť nelze vyloučit i situace, že jeden z rodičů bude mít ještě ve své "nové" společně hospodařící domácnosti i další vlastní dítě (děti).. Jak uvedeno, daňové zvýhodnění se odvíjí od počtu vyživovaných dětí žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Bude-li tedy mít (bude-li vyživovat) např. dvojčata bude mu náležet daňové zvýhodnění stanovené ve výši na jedno dítě Kč 1 117,- a na druhé dítě Kč 1 317,- měsíčně ( ročně tedy Kč ,- + Kč ,- = Kč ,- ). Bude-li mít poplatník ve společně hospodařící domácnosti povinnost vyživovat např. paterčata bude mu náležet daňové zvýhodnění na jedno dítě Kč 1 117,- na druhé dítě Kč 1 317,- a poté 3xKč 1 417,- (třetí - páté dítě), tj. (ročně Kč ,- + Kč ,- + Kč ,- = Kč ,- celkem). Z uvedeného jasně vyplývá, že pro uplatnění konkrétní částky daňového zvýhodnění není v žádném případě rozhodující věk vyživovaných dětí a bude záležet zcela na poplatníkovi (poplatnících), v jaké výši si na konkrétní vyživované dítě nárokové částky daňového zvýhodnění uplatní..! Poznámka: Z uvedeného tedy vyplývá, že mezi rodiči musí existovat shoda nejen v tom, kdo z nich si daňové zvýhodnění na to které dítě uplatní, ale i v tom, v jaké výši si na to které dítě daňové zvýhodnění uplatní!! ZÁSADY PROKAZOVÁNÍ - NOVÉ PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA., POTVRZENÍ, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA ROK 2015 : Pro rok 2015 budou platit nové zásady při uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti a to : PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA VZOR Č. 24.., POTVRZENÍ. a) poplatník musí podepsat nový tiskopis "Prohlášení poplatníka k dani "vzor č. 24, kde učiní nové čestné prohlášení - viz. příloha části prohlášení, (předepsaný tiskopis u správce daně ) b) musí přinést nové Potvrzení pro účely uplatnění daňového zvýhodnění - od zaměstnavatele druhého z poplatníků vyživující děti ve společně hospodařící domácnosti (toto potvrzení má být k dispozici na www. stránkách finanční správy) - viz. příloha. c) zaměstnavatel druhého z poplatníků v potvrzení uvedeném v bodě b) uvede jednoznačné informace na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši! Jak již uvedeno, pokud by v průběhu zdaňovacího období došlo ke změně v počtu dětí ( dítě přestane studovat, narodí se další dítě), je vždy nutné, aby poplatník pro plátce daně (mzdovou účtárnu) opětovně zvolil, na které z dětí bude uplatňováno daňové zvýhodnění na: a) na první dítě b) na které ve výši stanovené na druhé dítě a

13 13 c) na které ve výši stanovené na třetí a každé další dítě... Plátce (mzdová účetní) tak bude muset pro druhého z manželů opětovně potvrdit pro druhou mzdovou účetní (druhého zaměstnavatele-plátce), skutečnost, na které vyživované děti uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši! Poznámka: Z uvedeného vyplývá, že při jakékoliv změně v počtu dětí musí být veškeré dokladování učiněno jako by se jednalo o uplatnění daňového zvýhodnění poprvé. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCE 38k písm. c) a d) ZDP : Čestné prohlášení, které je obsahem nového tiskopisu "Prohlášení k dani.., vyplní poplatník vždy, kde uvede : a) počet dětí, a podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění, b) na jaké děti (dítě) uplatňuje daňové zvýhodnění (první)-jedno dítě, druhé, třetí a další.., c) zda v rámci společně hospodařící domácnosti má možnost uplatňovat ještě i jiná osoba, d) případné rozhodné skutečnosti, které mají vliv na daňové zvýhodnění, c) u zletilého studujícího dítěte pak skutečnost, že nepobírá invalidní důchod pro ID III. stupně, d) že současně za zdanitelné období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného plátce a že na toto dítě neuplatnila jiná osoba. Kromě tohoto čestného prohlášení doloží poplatník ještě "Potvrzení pro účely uplatnění daňového zvýhodnění" a to od druhého z poplatníků (manželů).. Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh 38i ZDP Poplatníkovi sražena vyšší záloha, vyplacen nižší bonus vrátí plátce daně pokud neuplynula lhůta pro podání vyúčtování daně ze ZČ. Plátce daně sníží o tuto částku nejbližší odvod. (Např. chybu ze září 2014 zjistíme v lednu 2015 pak můžeme opravit do ) Poplatníkovi sražena vyšší záloha, vyplacen nižší bonus vrátí plátce daně pokud neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně ze ZČ. (pouze když bylo poplatníkovi děláno roční vyúčtování daně). Plátce daně vrátí rozdíl poplatníkovi, tak sníží o tuto částku nejbližší odvod. Plátce daně podá dodateční vyúčtování daně ze závislé činnost. Může se řešit také podáním daňového (dodatečného )přiznání poplatníkem tento způsob je pro plátce jednodušší. Poplatníkovi byla sražena záloha nižší, nebo byl vyplacen bonus vyšší, pak plátce daně srazí rozdíl pokud neuplynula lhůta pro podání vyúčtování daně ze závislé činnosti za příslušné zdaňovací období. O dodatečně vybrané částky plátce zvýší nejbližší odvod daně. Po uplynutí lhůty: Plátce daně doplatí dlužnou částku včetně úroku z prodlení na základě dodatečného vyúčtování - pokud vznikla zaviněním plátce nebo pokud vznikla zaviněním poplatníka. Poplatník s plátcem daně provede tuto opravu s jeho souhlasem. Daňovým, nebo dodatečným přiznáním poplatníka pokud zavinil poplatník a plátce daně není povinen podat dodatečné vyúčtování daně (tj. pokud plátce souhlasil se srážkou)

14 14 Dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacený bonus zaviněním ze strany plátce může plátce daně srazit ze mzdy poplatníka pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně ze závislé činnosti. U poplatníka, kterému nebylo provedeno roční zúčtování záloh může plátce daně provést srážku, a to i v případě, že poplatník podal za příslušné zdaňovací období daňové přiznání. Dlužná částka na dani vznikla zaviněním poplatníka (zamlčel rozhodné skutečnosti), srazí po dohodě s poplatníkem částku včetně úroku z prodlení, pokud u plátce neuplynula lhůta pro stanovení daně - podat dodatečné vyúčtování a částku uhradit. Oznámí tuto skutečnost správci daně do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ji zjistil a současně předložil správci daně doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu ( 38iZDP odst.5 )- nesplní-li tyto povinnosti, je povinen podat dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Plátce musí o oznámení správci daně informovat poplatníka. Poplatník daně musí podat daňové přiznání a dluh uhradit. K oznámení je třeba použít tiskopisu, který je ke stažení na finanční správě v sekci: daňové tiskopisy/databáze aktuálních daňových tiskopisů/rok 2015/Daň z příjmů FO ze závislé činnosti/číslo tiskopisu Oznámení plátce daně podle 38i/ Příklad: Plátce daně zjistil, že poplatník neoznámí, že se v únoru roku 2014 rozvedl a od března roku 2014 již nevyživuje své 2 nezletilé děti. Plátce podá oznámení správci daně o vzniku nedoplatku na dani za r do konce 2015, k tomu doloží fotokopii mzdového listu, dokladu o rozvodu a o svěření dětí do péče manželce. Plátce daně současně informuje poplatníka. V roce 2015 vzniklé rozdíly plátce vysráží. Poplatník má povinnost podat Daňové přiznání za rok 2014 co nejdříve a dluh doplatit. K daňovému přiznání poplatník přiloží Potvrzení o příjmech v roce 2014 včetně provedeného výsledku ročního vyúčtování daní za rok 2014.

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Daňové zvýhodnění v roce 2015 Daňové zvýhodnění v roce 2015 Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Jde o velice obsáhlou novelu, která má celkem

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Daň z příjmu osob v závislé činnosti v České republice a optimalizace systému stanovení daně ve firmě XY. Jolana Pechová

Daň z příjmu osob v závislé činnosti v České republice a optimalizace systému stanovení daně ve firmě XY. Jolana Pechová Daň z příjmu osob v závislé činnosti v České republice a optimalizace systému stanovení daně ve firmě XY Jolana Pechová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o dani z příjmů osob

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., ve znění zákona

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby Lucie Nedbálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem bylo optimalizovat daňovou

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 2/2015. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 2/2015. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 2/2015 Z obsahu: Úvodní slovo předsedy OSPZV-ASO

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Jakub Končitík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je psána na téma optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Práce je rozdělena do dvou

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 Katarína Dobešová - (8.11.2012) Změny související se zdaňováním mezd od r. 2013 1. Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření (schválené změny) Od roku 2013 nabývá účinnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více