5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)"

Transkript

1 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky, vede žáky k získání základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace. Vzdělávací obsah předmětu Člověk a svět práce má na 1. stupni dotaci 1 hodinu týdně ve všech ročnících a je rozdělen na čtyři tematické okruhy:práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. Výuka probíhá v kmenových třídách při plném počtu žáků. Člověk a svět práce se stává součástí i jiných předmětů, jako např. prvouky, přírodovědy, vlastivědy. Vyučovací předmět Člověk a svět práce na 2. stupni navazuje na 1. stupeň a vyučuje se jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně (tato časová dotace byla v 9. ročníku navýšena z disponibilních hodin v počtu 1 hodiny týdně). Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tématické okruhy pro chlapce a dívky společně provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů ve cvičné kuchyni, pěstitelské práce na školní zahradě, svět práce. Předmět vede žáky k práci s různými materiály, k osvojování základních pracovních dovedností a návyků, dodržování zásad bezpečnosti a hygieny a pomáhá žákům při odpovědném rozhodování o profesním zaměření. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce. Do tohoto předmětu jsou také začleňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova a Výchova demokratického občana. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Člověk a svět práce využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - zadáváme úkoly, které umožní volbu různých postupů - vedeme žáky k poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnosti - utváříme pozitivního vztah k práci a odpovědnosti - vedeme žáky k plánování úkolů a postupů - vedeme žáky k používání vhodných materiálů, nástrojů při práci Kompetence k řešení problémů - klademe žákům otevřené otázky - otevíráme žákům prostor pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci - seznamujeme žáky s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace - vedeme žáky k organizaci a plánování práce - zařazujeme metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami

2 Kompetence komunikativní - využíváme informační zdroje k získání nových poznatků - seznamujeme žáky s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickým materiálem a při přípravě pokrmů - zajímáme se o vlastní nápady žáků, náměty při práci - vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu - umožňujeme prezentovat výsledky práce žáků Kompetence sociální a personální - otevíráme prostor k prožívání různých rolí ve skupinách - vedeme žáky k poznání, že technika je úzce spojena s pracovní činností člověka - zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují - umožňujeme rozdílné výkony podle individuálních schopností žáků Kompetence občanské - vedeme žáky k respektování pravidel bezpečnosti při práci - dodáváme žákům sebedůvěru - vytváříme postoj k hodnotám, vztah k práci a životnímu prostředí Kompetence pracovní - vedeme žáky k dodržování bezpečnosti a hygienických pravidel při práci - vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů - seznamujeme žáky s podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci - vytváříme žákům prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí a dalším vzdělávání a profesní orientaci - vedeme k osvojení základních pracovních dovedností a návyků Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a svět práce

3 Člověk a svět práce / 1. ročník Hněte, válí, stlačuje, přidává, ubírá, tvaruje, dělí na části, mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru přírodní materiál pracuje podle slovního návodu nebo předlohy navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá textil, šije zadním stehem, přišívá knoflíky slepuje textilii, vytvoří jednoduchý textilní výrobek Sestavuje stavebnicové prvky, Montuje a demontuje stavebnici Zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání, kypření Zasévá semena Provádí pozorování a hodnotí výsledky pozorování vhodně se chová při stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování, připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) Práce s modelovací hmotou Práce s drobným materiálem papír, karton Práce s drobným materiálem - přírodniny Práce s drobným materiálem - textil Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů OSV- Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání EV- Vztah člověka k prostředí AJ, VV, ČaJS EV Vztah člověka k prostředí ČaJS MuV- Lidské vztahy

4 Člověk a svět práce / 2. ročník Hněte, válí, stlačuje, přidává, ubírá, tvaruje, dělí na části mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru Práce s modelovací hmotou Práce s drobným materiálem papír, karton VV VV, ČaJS, AJ navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru přírodní materiál pracuje podle slovního návodu nebo předlohy Práce s drobným materiálem - přírodniny OSV-Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností a poznávání navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá textil, šije zadním stehem, přišívá knoflíky slepuje textilii, vytvoří jednoduchý textilní výrobek Sestavuje stavebnicové prvky, Montuje a demontuje stavebnici Zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání, kypření Zasévá semena Provádí pozorování a hodnotí výsledky pozorování vhodně se chová při stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování, připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) Práce s drobným materiálem - textil Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů EV- Základní podmínky života OSV-Sociální rozvoj Mezilidské vztahy

5 Člověk a svět práce / 3. ročník Hněte, válí, stlačuje, přidává, ubírá, tvaruje, dělí na části mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a skládá papír vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběru přírodní materiál pracuje podle slovního návodu nebo předlohy navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá textil, šije zadním stehem, přišívá knoflíky slepuje textilii, vytvoří jednoduchý textilní výrobek sestavuje stavebnicové prvky, montuje a demontuje stavebnici zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání, kypření zasévá semena Provádí pozorování a hodnotí výsledky pozorování vhodně se chová při stolování orientuje se základním vybavení kuchyně, připraví tabuli pro jednoduché stolování, připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně), udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch Práce s modelovací hmotou Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálů, funkce a využití prac. pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků - papír, karton Práce s drobným materiálem - přírodniny Práce s drobným materiálem - textil Konstrukční činnosti práce se stavebnicemi. Pěstitelské práce základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování ze semen v místnosti. Příprava pokrmů základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování. MuV - Lidské vztahy AJ, VV, ČaJS VV OSV- Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání EV-Vztah člověka k prostředí OSV-Osobnostní rozvoj Psychohygiena

6 Člověk a svět práce / 4. ročník Hněte, válí, stlačuje, přidává, ubírá, tvaruje, dělí na části vyřezává, děruje, polepuje, tapetuje, vytváří prostorové konstrukce seznamuje se se základy aranžování, s různým materiálem s prvky lidových tradic. udržuje pořádek na pracovním místě zvládne různé druhy stehů přední, zadní, ozdobný. montuje a demontuje stavebnici sestavuje složitější stavebnicové prvky, pracuje podle slovního návodu, předlohy, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání, kypření zasévá semena provádí pozorování a hodnotí výsledky pozorování pozná pěstitelský materiál, nářadí a pomůcky a správně s nimi pracuje dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Práce s modelovací hmotou Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy,využití tradic a lidových zvyků. papír, karton MuV - Lidské vztahy VV, AJ, ČaJS - přírodniny OSV- Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání textil Konstrukční činnosti práce se stavebnicemi, - práce s návodem Pěstitelské práce základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování pokojových rostlin, pěstování ze semen EV- Vztah člověka k prostředí ČaJS, VV

7 orientuje se základním vybavení kuchyně, seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně osvojuje si pravidla správného stolování a společenského chování dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch Příprava pokrmů základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování. ČaJS,VV

8 Člověk a svět práce / 5. ročník vyřezává, děruje, polepuje, tapetuje, vytváří prostorové konstrukce seznamuje se se základy aranžování, s různým materiálem s prvky lidových tradic. udržuje pořádek na pracovním místě Práce s drobným materiálem vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy,využití tradic a lidových zvyků. papír, karton přírodniny VV, ČaJS, AJ OSV- Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání MuV- Lidské vztahy zvládne různé druhy stehů přední, zadní, ozdobný. seznámí se s látáním a tkaním udržuje pořádek na pracovním místě dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - textil montuje a demontuje stavebnici sestavuje složitější stavebnicové prvky, pracuje podle slovního návodu, předlohy, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze Konstrukční činnosti práce se stavebnicemi, - práce s návodem zná základy péče o pokojové květiny pozná pěstitelský materiál, nářadí a pomůcky a správně s nimi pracuje dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Pěstitelské práce základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování pokojových rostlin, pěstování ze semen EV- Vztah člověka k prostředí VV,ČaJS orientuje se základním vybavení kuchyně, Příprava pokrmů základní vybavení kuchyně, VMEGS- Evropa a svět nás

9 seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně osvojuje si pravidla správného stolování a společenského chování dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování. zajímá

10 Člověk a svět práce s finanční gramotností / 6. ročník - používá zásady hygieny a bezpečnosti práce - dodržuje pracovní kázeň - poskytne základní první pomoc při úraze - určí sled podzimních prací na zahradě a zahrádce - objasní důležitost správného zpracování půdy na podzim a na jaře - navrhne zpracování půdy před setím a sázením - postará se o vzešlá semena a přijaté sazenice - užívá a pojmenovává správně zahradní nářadí a náčiní - určí různé druhy půd - zvládá jednoduché pracovní postupy práce s půdou - získá základní znalosti o výživě a ochraně rostlin a ochraně půdy, upřednostňuje ekologická hlediska - dokáže si plánovat a organizovat svou činnost - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti - uvede možné hlavní příjmy a výdaje domácnosti - zváží nezbytnost různých osobních a rodinných výdajů - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu Bezpečnost hygiena při práci bezpečnost při práci Praktická práce na školním pozemku a školním dvoře správná technika pletí, kypření, okopu sklizeň podzimní zeleniny způsob uskladnění a zazimování jiřin hrabání listí zpracování půdy na podzim rytí zpracování půdy na jaře setí základních druhů zeleniny pletí, okopávání, zalévání PŮDA půda a její vlastnosti zpracování půdy výživa rostlin přirozená a umělá hnojiva založení kompostu ROZPOČET DOMÁCNOSTI Typy rozpočtu domácnosti Hospodaření s rozpočtem domácnosti VkZ hygiena, osobní nebezpečí Př nemoci, úrazy, prevence EV lidské aktivity a problémy životního prostředí EV základní podmínky života Př - půdy Z pedosféra Ch - hnojiva OSV VMEGS M Číslo a proměnná - rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví MAJETEK, VLASTNICTVÍ OSV

11 - rozlišuje druhy majetku a způsoby jeho ochrany - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - používá živé a suché rostliny pro vazbu - vytvoří svícen nebo jednoduchý adventní věnec - provede výzdobu školy s ohledem na roční období ZPŮSOBY PLACENÍ, NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI VAZBA vánoční vazba výzdoba školy MeV EV lidské aktivity a problémy životního prostředí Vv úprava přír.materiálu - rozpozná základní dopravní značky - přivolá první pomoc tísňová volání - poskytne první pomoc při úrazu - aplikuje zodpovědné chování v dopravním provozu a to jako chodec i jako cyklista - vyjmenuje základní povinné vybavení kola - zvládá jízdu na kole přez křižovatky DOPRAVNÍ VÝCHOVA základní dopravní značky modelové situace zaměřené na nácvik zvládnutí různých dopravních situací procvičování způsobů tísňového volání první pomoc při úraze OSV hodnoty, postoje, praktická etika VDO občan, občanská společnost a stát Př nemoci, úrazy, prevence Inf kreslení, internet - zhodnotí význam zeleně pro životní prostředí - vysvětlí význam zeleného hnojení - objasní výživu rostlin ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝZNAM ZELENĚ VÝŽIVA ROSTLIN EKOLOGICKÉ ZPŮSOBY PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN EV ekosystémy Př životní prostředí

12 Člověk a svět práce s finanční gramotností / 7. ročník - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - dodržuje pracovní kázeň - dokáže poskytnout první pomoc při úraze - dokáže se orientovat v dopravním provozu - provádí praktickou činnost na školní zahradě v podzimním a jarním období - provede podzimní a jarní přípravu půdy sklizeň a sadba zeleniny, hrabání listí - vysvětlí význam kompostování - rozpozná základní druhy plevele - dokáže rozeznat základní choroby rostlin a navrhnout ochranu proti nim - rozliší ovocné rostliny - zhodnotí význam zeleniny pro člověka - dokáže rozdělit zeleninu - vysvětlí péči o zeleninu v době vegetace a ochrání ji před škodlivými činiteli - vysvětlí, jakou funkci plní banky - popíše, jaké služby banky nabízejí - uvede rozdíly mezi kreditní a debetní kartou, příklady použití - vysvětlí omezení kreditních a debetních karet - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými finančními prostředky (spotřeba, úspory, investice) - uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) Bezpečnost hygiena při práci bezpečnost při práci bezpečnost v dopravním provozu Praktická práce na školním pozemku a školním dvoře OCHRANA ROSTLIN plevele choroby rostlin ovocné rostliny rozlišování, množení ZELENINA význam pěstování rozdělení zeleniny ošetřování podmínky pro pěstování BANKOVNICTVÍ Služby bank Aktivní a pasivní operace PRODUKTY FINANČNÍHO TRHU - pro investování - pro získání finančních prostředků Př, Tv, VkZ první pomoc při úraze EV lidské aktivity a problémy životního prostředí EV základní podmínky života Ch zdravá výživa,potraviny Př životní styl VMEGS MeV

13 - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - vypočítá výši úroků při jednoduchém úrokování - uvede nejčastější druhy pojištění - navrhne způsob využití jednotlivých druhů pojištění - dodržuje zásady práce a bezpečnosti v kuchyni - dokáže poskytnout první pomoc - připraví jednoduché pokrmy s ohledem na tradiční svátky vánoce, velikonoce - orientuje se v typologii osobnosti - žák provede sebehodnocení a sebepoznání - vytvoří svícen nebo jednoduchý adventní věnec - provede výzdobu školy s ohledem na roční období - zhodnotí své možnosti pro chovatelství - navrhne obydlí pro jednotlivá zvířata - navrhne stravu pro zvířata - objasní péči o dom.zvířata ÚROČENÍ Úroky z vkladu, daň z úroku Úroky při splátkách úvěrů POJIŠTĚNÍ PRÁCE VE CVIČNÉ KUCHYNI VOLBA POVOLÁNÍ sebepoznání typologie osobnosti VAZBA vánoční vazba výzdoba školy CHOVATELSTVÍ kočka rybičky křeček, morče M Číslo a proměnná, procenta, základy finanční matematiky MeV M Číslo a proměnná Př bezpečnost, první pomoc Tv bezpečnost, první pomoc VkZ - sebepoznání OSV sebepoznání a sebepojetí EV vztah člověka k prostředí EV základní podmínky života

14 Člověk a svět práce s finanční gramotností / 8. ročník - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - dodržuje pracovní kázeň - dokáže poskytnout první pomoc při úraze - dokáže se orientovat v dopravním provozu - uvědomuje si sled podzimních prací na zahradě a zahrádce - uvědomuje si důležitost správného zpracování půdy na podzim a na jaře - dokáže uskladnit základní zeleninu - ví, jak zpracovat půdu před setím a sázením - dokáže se postarat o vzešlá semena a přijmuté sazenice - navrhne ochranu zeleniny před škodlivými činiteli - umí správně používat a pojmenovat zahradní nářadí a náčiní - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje - vyloží podstatu fungování trhu na příkladu chování kupujících - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny - zná základní práva spotřebitele - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH Bezpečnost hygiena při práci bezpečnost při práci bezpečnost v dopravním provozu Praktická práce na školním pozemku a školním dvoře správná technika pletí, kypření, okopu sklizeň podzimní zeleniny způsob uskladnění a zazimování jiřin řízkování muškátů hrabání listí zpracování půdy na podzim rytí zpracování půdy na jaře setí základních druhů zeleniny sázení předpěstované sadby pletí, okopávání, zalévání Státní rozpočet Zdroje státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Nabídka a poptávka Trh a jeho fungování Základní práva spotřebitelů Tvorba ceny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz Inflace OSV hodnoty, postoje, praktická etika Tv bezpečnost, první pomc OSV kooperace a kompetice EV lidské aktivity a problémy životního prostředí VkO OSV VkO M Číslo a proměnná

15 - rozpozná ovocné rostliny - vysvětlí způsob množení ovocných rostlin - chápe nutnost údržby domácnosti - navrhne správný postup úklidu bytu - chápe nutnost recyklace odpadu - dodržuje zásady bezpečnosti v bytě - dokáže poskytnout první pomoc při úraze - dokáže poskytnout první pomoc - připraví jednoduché pokrmy s ohledem na tradiční svátky vánoce, velikonoce - rozdělí a charakterizuje okrasné rostliny - rozliší pokojové a venkovní rostliny - zvládá základní starost o pokojové a venkovní rostliny OVOCNÉ ROSTLINY rozlišování množení DOMÁCNOST provoz a údržba úklid bytu odpad a jeho recyklace bezpečnost v bytě práce ve cv. kuchyni OKRASNÉ ROSTLINY rozdělení a charakteristika okrasných rostlin bonsaje pokojové rostliny venkovní rostliny EV vztah člověka k prostředí EV vztah člověka k prostředí

16 Člověk a svět práce / 9. ročník - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - dodržuje pracovní kázeň - dokáže poskytnout první pomoc při úraze Bezpečnost hygiena při práci bezpečnost při práci OSV hodnoty, postoje, praktická etika - uvědomuje si sled podzimních prací na zahradě a zahrádce - uvědomuje si důležitost správného zpracování půdy na podzim a na jaře - ví, jak zpracovat půdu před setím a sázením - umí správně používat a pojmenovat zahradní nářadí a náčiní - dodržuje zásady práce a bezpečnosti v kuchyni - dokáže poskytnout první pomoc - připraví jednoduché pokrmy s ohledem na tradiční svátky vánoce, velikonoce - vysvětlí nutnost celoživotního vzdělávání - uvědomuje si faktora lidské práce - vyhledá informace na internetu i v příručce - navrhne způsoby hledání zaměstnání a psaní životopisu - navštíví úřad práce - odhadne klady a zápory podnikání - orientuje se v nejznámějších léčivých rostlinách - zná zásady sběru, sušení a uchování - v klíči a na PC si dokáže vyhledat použití jednotlivých léčivých rostlin Praktická práce na školním pozemku a školním dvoře správná technika pletí, kypření, okopu hrabání listí zpracování půdy na podzim rytí zpracování půdy na jaře pletí, okopávání, zalévání Práce ve cvičné kuchyni VOLBA POVOLÁNÍ faktory charakterizující lidskou práci profesní orientace česká vzdělávací soustava rady při volbě povolání přihlášky, odvolání zaměstnání životopis, úřad práce, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů podnikání formy, klady a zápory LÉČIVÉ ROSTLINY charakteristika a význam léčivých rostlin rozdělení léčivých rostlin zásady sběru, sušení a uchování OSV kooperace a kompetice EV vztah člověka k prostředí Př bezpečnost, první pomoc Tv bezpečnost, první pomoc OSV seberegulace a sebeorganizace VDO občan, občanská společnost a stát

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více