PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 414 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný Vyučovací předmět praktické činnosti je zařazen samostatně v ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. Tento předmět vede žáky k vytváření různých předmětů jednoduchými postupy z tradičních a netradičních materiálů. Při výuce jsou žáci vedeni slovním návodem nebo předlohou, používají vhodné nástroje, nářadí a pomůcky. Upevňují si návyky hygieny práce a seznamují se se zásadami bezpečnosti. Pracovní činnosti v sobě zahrnují především tato průřezová témata: environmentální výchovu, osobnostní a sociální výchovu, mediální výchovu. Využívají metod a forem práce založených na samostatné činnosti i na žákovské spolupráci. Rozvíjí vzájemné učení na základě prezentace vlastních postupů a výrobků, zpracování informací a uplatnění znalostí i dovedností z ostatních předmětů. Žák je hodnocen v průběhu celého pracovního procesu. Hodnocení zahrnuje schopnosti zpracovat informace, dovést činnost k finálnímu výrobku a prezentovat jej. Zároveň jsou zohledňovány individuální schopnosti žáka i aplikace již získaných dovedností či vědomostí. Vyučovací předmět praktické činnosti je zařazen samostatně v 6. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně a v 7.,8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. Volně navazuje na předmět praktické činnosti vyučovaný v ročníku. Žáci získávají během třídy znalosti

2 415 a dovednosti, které mohou v budoucnosti využít v praktickém životě. Učí se zvládat jednoduché pracovní postupy při přípravě pokrmů a způsob jejich podávání. Osvojují si některé postupy při práci na zahradě nebo získávají znalosti o léčivých a pokojových rostlinách a jejich pěstování. Také se seznamují s drobnými technickými pracemi v domácnosti a naučí se zacházet s různým technickým materiálem a nářadím. Vyzkouší si svoji zručnost v keramické dílně. Tento předmět napomáhá v utváření představ o naplnění volného času a inspiruje žáky při rozhodování o volbě povolání. Praktické činnosti v sobě zahrnují především tato průřezová témata: environmentální výchovu, osobnostní a sociální výchovu. Nejčastěji používané metody a formy práce jsou založeny na spolupráci ve dvojicích nebo skupinách. Žák je hodnocen v průběhu celého pracovního procesu. Sleduje se především schopnost využití získaných teoretickou znalostí v praktických situacích s ohledem na jeho manuální schopnosti. Při hodnocení je také přihlíženo k aktivitě a míře zapojení při plnění zadaných úkolů. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáka KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ umožňují žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí pozorují pokrok u všech žáků ŢÁCI osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vedou je k uplatňování vlastních nápadů ŢÁCI promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů KOMPETENCE KOMUNKATIVNÍ UČITELÉ vedou žáky k užívání správné terminologie

3 416 ŢÁCI rozšiřují si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ vedou žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci ŢÁCI pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce umožňují žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky umožňují každému žákovi zažít úspěch ŢÁCI projevují svůj vztah ke kulturním a pracovním hodnotám aktivně se zapojují do pracovních činností váží si vytvořených hodnot respektují názory a schopnosti druhých KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ vedou žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků vedou žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů zohledňují rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhají ŢÁCI správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami

4 ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA sbírá, třídí, suší rostliny, listy a semena; vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ pracuje podle slovního návodu získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem hledá takový způsob, který dává lepší výsledky a je rychlejší respektuje požadavky bezpečnosti a hygieny práce zhodnotí výsledek své pracovní činnosti seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší modeluje tvary dle předlohy vystřihuje, lepí, skládá, vytrhává papír používá šablonu sám volí např. barvy papírů a jejich kombinace provádí dělení papíru, v ohybu trhání; tvaruje, vyhlazuje, stříhá pracuje podle kreslených nebo psaných návodů používá jednoduché pracovní postupy zručně manipuluje se součástmi stavebnice vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představ stanoví výsledek své pracovní činnosti udržuje pořádek a dokáže po skončení práce uvést své pracovní místo do původního stavu provede základní pěstitelské činnosti zalévá, kypří, čistí pokojové rostliny učí se pozorovat přírodu najde způsob organizace své práce podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí vytváří si základy pracovních návyků

5 418 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi - provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování - pečuje o nenáročné rostliny - chová se vhodně při stolování UČIVO Práce s drobným materiálem pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití pracuje podle slovního návodu nebo předlohy lidové zvyky, tradice, řemesla sběr a třídění přírodního materiálu propichování, provlékání, navlékání, dotváření Práce s papírem a kartonem stříhání, trhání, přehýbání, mačkání, lepení, překládání, skládání obkreslování šablon Práce montáţní a demontáţní - dovede sestavovat stavebnicové prvky - umí montovat a demontovat stavebnici Pěstitelské práce provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí pečuje o nenáročné rostliny- zalévaní, otírání listů Příprava pokrmů jednoduchá úprava stolu pravidla správného stolování PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: rozvoj schopností poznávání kreativita sebepoznání a sebepojetí kreativita mezilidské vztahy (spolupráce) - komunikace EV: - vztah člověka k prostředí (sběr přírodního materiálu) - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí PŘESAHY:

6 ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ sbírá, třídí, suší rostliny, listy a semena získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem používá jednoduché pracovní postupy udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem poznává různé druhy textilií používá různé druhy stehů, našívání knoflíků respektuje požadavky bezpečnosti a hygieny práce zručně manipuluje se součástmi stavebnice vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představ pracuje podle kreslených nebo psaných návodů bezpečně zachází s používanými nástroji používá vhodný materiál a nástroje modeluje tvary dle předlohy samostatně pracuje podle jednoduchého pracovního postupu seznámí se základními pěstitelskými činnostmi zalévá, kypří, čistí, přesazuje pokojové rostliny porovnává výsledky pěstování spolupracuje ve dvojicích i větších skupinách organizuje svou práci vyhledá recept nebo sestaví postup přípravy pokrmu

7 420 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi - provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování - pečuje o nenáročné rostliny - připraví tabuli pro jednoduché stolování - chová se vhodně při stolování UČIVO Práce s drobným materiálem - pracuje podle slovního návodu nebo předlohy - sběr a třídění přírodního materiálu - propichování, provlékání, navlékání, dotváření Práce s papírem a kartonem - mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání a skládání papíru - vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru a kartonu Práce s textilem - stříhá textil, navléká jehlu (uzlík) - šije zadní steh a přišívá knoflík Práce montáţní a demontáţní - sestavuje modely podle předlohy - vytváří vlastní plošné a prostorové kompozice Práce s modelovací hmotou a keramika - seznámení s vlastnostmi materiálu - hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání Pěstitelské práce - základy péče o pokojové rostliny, setí semen - pozorování změn v růstu a zhodnocení výsledků Příprava pokrmů - vhodné chování při stolování, příprava tabule PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (práce montážní a demontážní) MV: - práce v realizačním týmu EV: - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí (péče o pokojové rostliny) PŘESAHY: NS (2. ročník) : příroda, rodina,člověk a jeho zdraví

8 ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ sbírá, třídí, suší rostliny, listy a semena opracovává a aranžuje přírodniny získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem vytváří si základy pracovních návyků pracuje podle slovního návodu; pracuje podle kreslených nebo psaných návodů vystřihuje, lepí, skládá, vytrhává papír; dělení papíru, trhání v ohybu pracuje se šablonou hledá takový způsob, který dává lepší výsledky a je rychlejší používá různé druhy stehů, našívání knoflíků poznává různé druhy textilií a získává poznatky o jejich výrobě zručně manipuluje se součástmi stavebnice a vytváří výrobky podle předlohy i představ provede montáž a demontáž výrobku; dodržuje zásady bezpečnosti při práci se stavebnicí pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně používá vhodný materiál a nástroje modeluje tvary dle předlohy samostatně pracuje podle jednoduchého pracovního postupu udržuje pořádek a dokáže po skončení práce uvést své pracovní místo do původního stavu provede základní pěstitelské činnosti- zalévá, kypří, čistí, přesazuje pokojové rostliny určí jednoduchý postup při sázení rostlin porovnává výsledky dosažené práce respektuje požadavky bezpečnosti a hygieny podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí spolupracuje ve dvojicích i větších skupinách organizuje svou práci vyhledá recept nebo sestaví postup přípravy pokrmu

9 422 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí UČIVO Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiál - jednoduché pracovní postupy, organizace a bezpečnost práce - lidové zvyky, tradice, řemesla - sběr a třídění přírodního materiálů - stříhání, ohýbání, spojování propichování, navlékání, svazování Práce s papírem a kartonem - mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání a skládání papíru - vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru a kartonu Práce s textilem - stříhá textil, přišívá knoflík - odměřuje a navléká nit do jehly, uzlík - šíje přední a zadní steh - vyrobí jednoduchý textilní výrobek Práce montáţní a demontáţní - sestavení jednoduchých modelů podle předlohy - montáž a demontáž podle kresleného nebo psaného návodu - jednoduché prostorové tvary PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - kreativita (schopnost dotahovat nápady do reality) - mezilidské vztahy - komunikace - psychohygiena - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MKV: - kulturní diference - práce v realizačním týmu - lidské vztahy EV: - vztah člověka k prostředí - lidské aktivity a problémy životního prostředí - základní podmínky života (význam vody pro lidské aktivity, půda)

10 423 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 3. - pečuje o nenáročné rostliny - provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování - dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování - dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Práce s modelovací hmotou - hnětení, válení, stlačování, přidávání ubírání - vlastnosti materiálu Pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování rostlin - osivo, pěstování rostlin ze semen v místnosti - zná základy péče o pokojové rostliny Příprava pokrmů - seznámí se s pravidly stolování a společenského chování - pokusí se o přípravu jednoduchého pokrmu (studená kuchyně) PŘESAHY: NS (3. ročník) : rozmanitost přírody; místo, kde žijeme; lidé kolem nás; člověk a jeho zdraví VV (3. ročník) : výtvarné vyjádření skutečnosti; výtvarné umění, modelování, keramika; lidové zvyky, tradice

11 ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČI VÝSTUPY ŢÁKA sbírá, suší, třídí, lisuje, lepí listy, rostliny, plody, semena vystřihuje, lepí, vytrhává, rozměřuje a přesně stříhá papír a karton dodržuje stanovený pracovní postup udržuje pořádek na pracovním místě dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce poskytne první pomoc při úrazu provede montáž a demontáž výrobku dodržuje zásady bezpečnosti při práce se stavebnicí zručně manipuluje se součástmi stavebnice vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představ pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně zalévá, kypří, čistí, přesazuje pokojové rostliny vykonává jednoduché činnosti na pozemku seznámí se s pravidly stolování umí se při stolování kulturně a společensky chovat

12 425 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k pouţitému materiálu - dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu - udrţuje pořádek na pracovním místě a dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu - provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáţ a demontáţ - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování UČIVO Práce s drobným materiálem - ohýbání, spojování, slepování, lisování, navlékání Práce s papírem a kartonem - vyřezávání, polepování, tapetování, skládání, trhání, vystřihování - obkreslování podle šablony Práce s textilem - jednoduchý výrobek z textilu, jednoduchý střih - šití stehem křížkovým, stonkovým Modelování z hlíny - prostorové vytváření - hnětení, válení, ubírání, dělení na části Konstrukční činnosti - sestavování složitějších stavebnicových prvků, práce podle předlohy Pěstitelské práce - množení rostlin odnožemi a řízkováním PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí (sběr a třídění odpadu) - vztah člověka k prostředí - ekosystémy - základní podmínky života (význam vody pro lidské aktivity, půda) OSV: - rozvoj schopností poznávání - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - seberegulace a sebeorganizace MV: - práce v realizačním týmu MKV: - kulturní diference - lidské vztahy

13 426 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 4. - vyuţívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic - orientuje se v základním vybavení kuchyně - připraví samostatně jednoduchý pokrm - dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování Lidové zvyky a tradice - zdobení kraslic Příprava pokrmů - vybavení kuchyně, stolování, společenské chování - příprava jednoduchého pokrmu PŘESAHY: NS (4. ročník) : rozmanitost přírody; neživá příroda; místo, v němž žijeme; rostliny a živočichové; přírodní společenstva na jaře, obrazy z českých dějin VV (4. ročník) : výtvarné umění a životní prostředí; výtvarné vyjádření skutečnosti; figura; lidové zvyky, tradice

14 ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozeznává různé druhy materiálů a dokáže s nimi pracovat při práci používá rozmanité pracovní nástroje a nářadí, dbá na bezpečnost při práci přiměřenými pracovními postupy a operacemi vytváří podle svých schopností a možností rozmanité výrobky pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu rozpozná běžné druhy pokojových rostlin teoreticky i prakticky používá základní postupy při ošetřování rostlin (zalévání, hnojení, kypření zeminy, přesazování apod.) aplikuje získané teoretické poznatky o pěstování rostlin v praxi provádí pokusy s rostlinami, pozorování při pokusech, zaznamenává zjištěné informace, třídí je a vyhodnocuje rozeznává jednotlivé druhy nářadí, nástrojů a pomůcek, které používá při práci s rostlinami používá různých druhů stavebnic k realizaci modelů podle plánku nebo skutečnosti sestavuje modely statické i pohyblivé, používá při tom nářadí a rozpozná díly potřebné k sestavení seznámí se se základními lidovými tradicemi a zvyky, které se pokouší v jednotlivých činnostech napodobovat ve školní kuchyňce se seznámí s jednotlivými potřebami při vaření, s kuchyňskými spotřebiči a naučí se je používat při jednoduchých činnostech; dokáže vybrat základní suroviny pro přípravu jednoduchého pokrmu a připravit ho dokáže připravit jednoduché teplé nápoje očistí a připraví ke konzumaci za studena některé druhy ovoce a zeleniny používá příbor a další potřebné věcí k přípravě stolu pro obyčejné stolování, rovněž však i pro slavnostní příležitost upevňuje pravidla slušného chování a stolování v praxi udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch; dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce aplikuje poskytnutí první pomoci při jednoduchých úrazech

15 428 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu - volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k pouţitému materiálu - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní - provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáţ a demontáţ - vyuţívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic UČIVO Práce s daným materiálem - vlastnosti materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, - jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků Pěstitelské práce - ošetřování pokojových rostlin, zalévání, kypření, hnojení, rozmnožování rostlin - ověřování podmínek života rostlin, klíčivost, růst rostlin - používání správných pomůcek a nářadí Konstrukční činnosti - sestavování modelů podle předlohy stavebnicových prvků a jiného materiálu - jednoduché modely z konstrukčních stavebnic Seznámení s lidovými tradicemi - lidové zvyky a tradice, lidová řemesla, zpracovánítkaní, - drhání, batikování, vizovické pečivo, zpracování kraslic, modrotisk PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí (odpady a hospodaření s odpady) - vztah člověka k prostředí (dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce) - základní podmínky života OSV: - mezilidské vztahy PŘESAHY: NS (2. ročník): příroda; člověk a jeho zdraví NS (3. ročník) : člověk a jeho zdraví VV (3. ročník): lidové zvyky, tradice VV (5. ročník): užité práce dekorativní

16 429 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. - dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu - orientuje se v základním vybavení kuchyně - připraví samostatně jednoduchý pokrm - dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování - udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni - pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu Práce s papírem a kartonem - vyřezávání, polepování, tapetování, skládání, trhání, vystřihování - obkreslování podle šablony Práce s textilem - zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný - seznámení s drháním, tkaním, látáním, háčkováním, batikováním Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Bezpečnost a organizace práce - udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - poskytne první pomoc při úrazu Vyuţití návodu při postupech práce - příprava jednoduchého návodu pro postup práce - práce podle jednoduchého návodu nebo náčrtu

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Předmět: Pracovní činnosti. jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

Předmět: Pracovní činnosti. jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce PČ1 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů seznamuje se s vlastnostmi různých materiálů a poznává je svými smysly a svou tvorbou objevuje další možnosti osvojuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1.

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1. Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - snaží se mačkat, překládat, vystřihovat, trhat, lepit a skládat

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky pracuje podle slovního návodu a předlohy ráce s drobným materiálem Matematika

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce Pracovní činnosti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Koncepce

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3.

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM ČSP-3-1-01 ČSP-3-1-02 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Pracovní činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 1. období 1. 3.ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 1. vytváří 2. pracuje podle 3. zvládá elementární PĚSTITELSKÉ

Více

Člověk a svět práce Pracovní výchova

Člověk a svět práce Pracovní výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Pracovní výchova Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k

Více

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova 9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9. 1 Pracovní výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Základní škola Paskov. Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1. stupeň Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Základní škola Paskov. Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1. stupeň Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika Časová dotace: 1. 5. ročník 1 h. týdně Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum praktických činností a technologií, vede žáky k získání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Učební osnovy 1. stupně 5.1.11. Pracovní činnosti A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět pracovní činnosti

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na

Více

5.9. Člověk a svět práce

5.9. Člověk a svět práce 5.9. Člověk a svět práce 5.9.1. Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Navlékne, aranžuje a třídí při sběru přírodní materiál podle slovního návodu nebo předlohy.

Navlékne, aranžuje a třídí při sběru přírodní materiál podle slovního návodu nebo předlohy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět ůřezová témata (kreativita) OSV (soustředění) Mezipředmět. vazby Tvořivé činnosti () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Mačká, trhá, slepí, vystřihne, přeloží a složí

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Člověk a svět práce Vyučovací předmět : Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Pracovní činnosti je

Více

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Učivo práce s drobným materiálem vytváření návyku organizace a plánování práce bezpečnost a hygiena práce práce s modelovací hmotou práce s papírem, kartonem,

Více

Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Pracovní činnosti Ročník : 1. 2. 3. 4. 5. Počet hodin týdně: 1 1 1 1 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje k:

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. stupeň ZŠ

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. stupeň ZŠ 430 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 1 1

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 1.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 1. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo Práce s drobným materiálem ČSP3101 ČSP3102 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9. 1 Pracovní výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Předmět:: Pracovní činnosti

Předmět:: Pracovní činnosti Člověk a svět Pozorování rozdílů mezi základními druhy papíru ZÁŘÍ hygieny a bezpečnosti ; poskytne Pořádek na pracovním místě Základy 1. pomoci při úrazu ŘÍJEN hygieny a bezpečnosti ; poskytne Konstrukční

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 2. 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 2. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo Práce s drobným materiálem

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Estetická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět estetická výchova vychází ze vzájemné integrace obsahů vzdělávacích oborů výtvarná výchova a člověk a svět práce.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní prostředí a pomůcky Žák: připraví si pracovní místo naplánuje a rozvrhne si práci dbá o čistotu a pořádek pracovního místa - časové rozvržení a postup práce

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní místo Žák: připraví si pracovní místo udržuje čistotu pracovního místa - příprava pracovního místa - čistota a pořádek pracovního místa - zásady bezpečné

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 5.7 Člověk a svět práce 5.7.1 Pracovní výchova 5.7.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje na 1.stupni ZŠ v 1. až 5. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. V předmětu si žáci

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - 2016 Škola pro život oblasti Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice PLACE HERE Školní vzdělávací

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získávání

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a svět práce 2 4 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracovní pomůcky a nástroje

Více

Pracovní činnosti. Počet vyučovacích hodin za týden

Pracovní činnosti. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň navrhne pracovní postup

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pomůcek Žák: vybere si vhodné pomůcky - výběr a příprava pomůcek Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Práce s materiálem jednoduchými

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8. lrvp ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň opracovává materiál podle

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

18. PRACOVNÍ VÝCHOVA. Pracovní výchova 1. stupeň. 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 1.2 Výchovné a vzdělávací strategie

18. PRACOVNÍ VÝCHOVA. Pracovní výchova 1. stupeň. 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 18. PRACOVNÍ VÝCHOVA Pracovní výchova 1. stupeň Pracovní výchova 1. stupeň Název vyuč. předmětu: Pracovní výchova (PV) Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Ročník:

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Pracovní činnosti Díl I.

Pracovní činnosti Díl I. Pracovní činnosti Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 8 hodin týdně.

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více