PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 414 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný Vyučovací předmět praktické činnosti je zařazen samostatně v ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. Tento předmět vede žáky k vytváření různých předmětů jednoduchými postupy z tradičních a netradičních materiálů. Při výuce jsou žáci vedeni slovním návodem nebo předlohou, používají vhodné nástroje, nářadí a pomůcky. Upevňují si návyky hygieny práce a seznamují se se zásadami bezpečnosti. Pracovní činnosti v sobě zahrnují především tato průřezová témata: environmentální výchovu, osobnostní a sociální výchovu, mediální výchovu. Využívají metod a forem práce založených na samostatné činnosti i na žákovské spolupráci. Rozvíjí vzájemné učení na základě prezentace vlastních postupů a výrobků, zpracování informací a uplatnění znalostí i dovedností z ostatních předmětů. Žák je hodnocen v průběhu celého pracovního procesu. Hodnocení zahrnuje schopnosti zpracovat informace, dovést činnost k finálnímu výrobku a prezentovat jej. Zároveň jsou zohledňovány individuální schopnosti žáka i aplikace již získaných dovedností či vědomostí. Vyučovací předmět praktické činnosti je zařazen samostatně v 6. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně a v 7.,8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. Volně navazuje na předmět praktické činnosti vyučovaný v ročníku. Žáci získávají během třídy znalosti

2 415 a dovednosti, které mohou v budoucnosti využít v praktickém životě. Učí se zvládat jednoduché pracovní postupy při přípravě pokrmů a způsob jejich podávání. Osvojují si některé postupy při práci na zahradě nebo získávají znalosti o léčivých a pokojových rostlinách a jejich pěstování. Také se seznamují s drobnými technickými pracemi v domácnosti a naučí se zacházet s různým technickým materiálem a nářadím. Vyzkouší si svoji zručnost v keramické dílně. Tento předmět napomáhá v utváření představ o naplnění volného času a inspiruje žáky při rozhodování o volbě povolání. Praktické činnosti v sobě zahrnují především tato průřezová témata: environmentální výchovu, osobnostní a sociální výchovu. Nejčastěji používané metody a formy práce jsou založeny na spolupráci ve dvojicích nebo skupinách. Žák je hodnocen v průběhu celého pracovního procesu. Sleduje se především schopnost využití získaných teoretickou znalostí v praktických situacích s ohledem na jeho manuální schopnosti. Při hodnocení je také přihlíženo k aktivitě a míře zapojení při plnění zadaných úkolů. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáka KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ umožňují žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí pozorují pokrok u všech žáků ŢÁCI osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vedou je k uplatňování vlastních nápadů ŢÁCI promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů KOMPETENCE KOMUNKATIVNÍ UČITELÉ vedou žáky k užívání správné terminologie

3 416 ŢÁCI rozšiřují si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ vedou žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci ŢÁCI pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce umožňují žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky umožňují každému žákovi zažít úspěch ŢÁCI projevují svůj vztah ke kulturním a pracovním hodnotám aktivně se zapojují do pracovních činností váží si vytvořených hodnot respektují názory a schopnosti druhých KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ vedou žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků vedou žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů zohledňují rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhají ŢÁCI správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami

4 ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA sbírá, třídí, suší rostliny, listy a semena; vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ pracuje podle slovního návodu získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem hledá takový způsob, který dává lepší výsledky a je rychlejší respektuje požadavky bezpečnosti a hygieny práce zhodnotí výsledek své pracovní činnosti seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší modeluje tvary dle předlohy vystřihuje, lepí, skládá, vytrhává papír používá šablonu sám volí např. barvy papírů a jejich kombinace provádí dělení papíru, v ohybu trhání; tvaruje, vyhlazuje, stříhá pracuje podle kreslených nebo psaných návodů používá jednoduché pracovní postupy zručně manipuluje se součástmi stavebnice vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představ stanoví výsledek své pracovní činnosti udržuje pořádek a dokáže po skončení práce uvést své pracovní místo do původního stavu provede základní pěstitelské činnosti zalévá, kypří, čistí pokojové rostliny učí se pozorovat přírodu najde způsob organizace své práce podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí vytváří si základy pracovních návyků

5 418 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - spolupracuje ve dvojicích i ve větších skupinách - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi - provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování - pečuje o nenáročné rostliny - chová se vhodně při stolování UČIVO Práce s drobným materiálem pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití pracuje podle slovního návodu nebo předlohy lidové zvyky, tradice, řemesla sběr a třídění přírodního materiálu propichování, provlékání, navlékání, dotváření Práce s papírem a kartonem stříhání, trhání, přehýbání, mačkání, lepení, překládání, skládání obkreslování šablon Práce montáţní a demontáţní - dovede sestavovat stavebnicové prvky - umí montovat a demontovat stavebnici Pěstitelské práce provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí pečuje o nenáročné rostliny- zalévaní, otírání listů Příprava pokrmů jednoduchá úprava stolu pravidla správného stolování PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: rozvoj schopností poznávání kreativita sebepoznání a sebepojetí kreativita mezilidské vztahy (spolupráce) - komunikace EV: - vztah člověka k prostředí (sběr přírodního materiálu) - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí PŘESAHY:

6 ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ sbírá, třídí, suší rostliny, listy a semena získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem používá jednoduché pracovní postupy udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem poznává různé druhy textilií používá různé druhy stehů, našívání knoflíků respektuje požadavky bezpečnosti a hygieny práce zručně manipuluje se součástmi stavebnice vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představ pracuje podle kreslených nebo psaných návodů bezpečně zachází s používanými nástroji používá vhodný materiál a nástroje modeluje tvary dle předlohy samostatně pracuje podle jednoduchého pracovního postupu seznámí se základními pěstitelskými činnostmi zalévá, kypří, čistí, přesazuje pokojové rostliny porovnává výsledky pěstování spolupracuje ve dvojicích i větších skupinách organizuje svou práci vyhledá recept nebo sestaví postup přípravy pokrmu

7 420 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi - provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování - pečuje o nenáročné rostliny - připraví tabuli pro jednoduché stolování - chová se vhodně při stolování UČIVO Práce s drobným materiálem - pracuje podle slovního návodu nebo předlohy - sběr a třídění přírodního materiálu - propichování, provlékání, navlékání, dotváření Práce s papírem a kartonem - mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání a skládání papíru - vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru a kartonu Práce s textilem - stříhá textil, navléká jehlu (uzlík) - šije zadní steh a přišívá knoflík Práce montáţní a demontáţní - sestavuje modely podle předlohy - vytváří vlastní plošné a prostorové kompozice Práce s modelovací hmotou a keramika - seznámení s vlastnostmi materiálu - hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání Pěstitelské práce - základy péče o pokojové rostliny, setí semen - pozorování změn v růstu a zhodnocení výsledků Příprava pokrmů - vhodné chování při stolování, příprava tabule PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (práce montážní a demontážní) MV: - práce v realizačním týmu EV: - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí (péče o pokojové rostliny) PŘESAHY: NS (2. ročník) : příroda, rodina,člověk a jeho zdraví

8 ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ sbírá, třídí, suší rostliny, listy a semena opracovává a aranžuje přírodniny získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem vytváří si základy pracovních návyků pracuje podle slovního návodu; pracuje podle kreslených nebo psaných návodů vystřihuje, lepí, skládá, vytrhává papír; dělení papíru, trhání v ohybu pracuje se šablonou hledá takový způsob, který dává lepší výsledky a je rychlejší používá různé druhy stehů, našívání knoflíků poznává různé druhy textilií a získává poznatky o jejich výrobě zručně manipuluje se součástmi stavebnice a vytváří výrobky podle předlohy i představ provede montáž a demontáž výrobku; dodržuje zásady bezpečnosti při práci se stavebnicí pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně používá vhodný materiál a nástroje modeluje tvary dle předlohy samostatně pracuje podle jednoduchého pracovního postupu udržuje pořádek a dokáže po skončení práce uvést své pracovní místo do původního stavu provede základní pěstitelské činnosti- zalévá, kypří, čistí, přesazuje pokojové rostliny určí jednoduchý postup při sázení rostlin porovnává výsledky dosažené práce respektuje požadavky bezpečnosti a hygieny podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí spolupracuje ve dvojicích i větších skupinách organizuje svou práci vyhledá recept nebo sestaví postup přípravy pokrmu

9 422 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí UČIVO Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiál - jednoduché pracovní postupy, organizace a bezpečnost práce - lidové zvyky, tradice, řemesla - sběr a třídění přírodního materiálů - stříhání, ohýbání, spojování propichování, navlékání, svazování Práce s papírem a kartonem - mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání a skládání papíru - vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru a kartonu Práce s textilem - stříhá textil, přišívá knoflík - odměřuje a navléká nit do jehly, uzlík - šíje přední a zadní steh - vyrobí jednoduchý textilní výrobek Práce montáţní a demontáţní - sestavení jednoduchých modelů podle předlohy - montáž a demontáž podle kresleného nebo psaného návodu - jednoduché prostorové tvary PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - kreativita (schopnost dotahovat nápady do reality) - mezilidské vztahy - komunikace - psychohygiena - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MKV: - kulturní diference - práce v realizačním týmu - lidské vztahy EV: - vztah člověka k prostředí - lidské aktivity a problémy životního prostředí - základní podmínky života (význam vody pro lidské aktivity, půda)

10 423 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 3. - pečuje o nenáročné rostliny - provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování - dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování - dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Práce s modelovací hmotou - hnětení, válení, stlačování, přidávání ubírání - vlastnosti materiálu Pěstitelské práce - základní podmínky pro pěstování rostlin - osivo, pěstování rostlin ze semen v místnosti - zná základy péče o pokojové rostliny Příprava pokrmů - seznámí se s pravidly stolování a společenského chování - pokusí se o přípravu jednoduchého pokrmu (studená kuchyně) PŘESAHY: NS (3. ročník) : rozmanitost přírody; místo, kde žijeme; lidé kolem nás; člověk a jeho zdraví VV (3. ročník) : výtvarné vyjádření skutečnosti; výtvarné umění, modelování, keramika; lidové zvyky, tradice

11 ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČI VÝSTUPY ŢÁKA sbírá, suší, třídí, lisuje, lepí listy, rostliny, plody, semena vystřihuje, lepí, vytrhává, rozměřuje a přesně stříhá papír a karton dodržuje stanovený pracovní postup udržuje pořádek na pracovním místě dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce poskytne první pomoc při úrazu provede montáž a demontáž výrobku dodržuje zásady bezpečnosti při práce se stavebnicí zručně manipuluje se součástmi stavebnice vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představ pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně zalévá, kypří, čistí, přesazuje pokojové rostliny vykonává jednoduché činnosti na pozemku seznámí se s pravidly stolování umí se při stolování kulturně a společensky chovat

12 425 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k pouţitému materiálu - dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu - udrţuje pořádek na pracovním místě a dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu - provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáţ a demontáţ - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování UČIVO Práce s drobným materiálem - ohýbání, spojování, slepování, lisování, navlékání Práce s papírem a kartonem - vyřezávání, polepování, tapetování, skládání, trhání, vystřihování - obkreslování podle šablony Práce s textilem - jednoduchý výrobek z textilu, jednoduchý střih - šití stehem křížkovým, stonkovým Modelování z hlíny - prostorové vytváření - hnětení, válení, ubírání, dělení na části Konstrukční činnosti - sestavování složitějších stavebnicových prvků, práce podle předlohy Pěstitelské práce - množení rostlin odnožemi a řízkováním PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí (sběr a třídění odpadu) - vztah člověka k prostředí - ekosystémy - základní podmínky života (význam vody pro lidské aktivity, půda) OSV: - rozvoj schopností poznávání - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika - poznávání lidí - mezilidské vztahy - komunikace - seberegulace a sebeorganizace MV: - práce v realizačním týmu MKV: - kulturní diference - lidské vztahy

13 426 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 4. - vyuţívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic - orientuje se v základním vybavení kuchyně - připraví samostatně jednoduchý pokrm - dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování Lidové zvyky a tradice - zdobení kraslic Příprava pokrmů - vybavení kuchyně, stolování, společenské chování - příprava jednoduchého pokrmu PŘESAHY: NS (4. ročník) : rozmanitost přírody; neživá příroda; místo, v němž žijeme; rostliny a živočichové; přírodní společenstva na jaře, obrazy z českých dějin VV (4. ročník) : výtvarné umění a životní prostředí; výtvarné vyjádření skutečnosti; figura; lidové zvyky, tradice

14 ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozeznává různé druhy materiálů a dokáže s nimi pracovat při práci používá rozmanité pracovní nástroje a nářadí, dbá na bezpečnost při práci přiměřenými pracovními postupy a operacemi vytváří podle svých schopností a možností rozmanité výrobky pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu rozpozná běžné druhy pokojových rostlin teoreticky i prakticky používá základní postupy při ošetřování rostlin (zalévání, hnojení, kypření zeminy, přesazování apod.) aplikuje získané teoretické poznatky o pěstování rostlin v praxi provádí pokusy s rostlinami, pozorování při pokusech, zaznamenává zjištěné informace, třídí je a vyhodnocuje rozeznává jednotlivé druhy nářadí, nástrojů a pomůcek, které používá při práci s rostlinami používá různých druhů stavebnic k realizaci modelů podle plánku nebo skutečnosti sestavuje modely statické i pohyblivé, používá při tom nářadí a rozpozná díly potřebné k sestavení seznámí se se základními lidovými tradicemi a zvyky, které se pokouší v jednotlivých činnostech napodobovat ve školní kuchyňce se seznámí s jednotlivými potřebami při vaření, s kuchyňskými spotřebiči a naučí se je používat při jednoduchých činnostech; dokáže vybrat základní suroviny pro přípravu jednoduchého pokrmu a připravit ho dokáže připravit jednoduché teplé nápoje očistí a připraví ke konzumaci za studena některé druhy ovoce a zeleniny používá příbor a další potřebné věcí k přípravě stolu pro obyčejné stolování, rovněž však i pro slavnostní příležitost upevňuje pravidla slušného chování a stolování v praxi udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch; dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce aplikuje poskytnutí první pomoci při jednoduchých úrazech

15 428 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu - volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k pouţitému materiálu - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní - provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáţ a demontáţ - vyuţívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic UČIVO Práce s daným materiálem - vlastnosti materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, - jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků Pěstitelské práce - ošetřování pokojových rostlin, zalévání, kypření, hnojení, rozmnožování rostlin - ověřování podmínek života rostlin, klíčivost, růst rostlin - používání správných pomůcek a nářadí Konstrukční činnosti - sestavování modelů podle předlohy stavebnicových prvků a jiného materiálu - jednoduché modely z konstrukčních stavebnic Seznámení s lidovými tradicemi - lidové zvyky a tradice, lidová řemesla, zpracovánítkaní, - drhání, batikování, vizovické pečivo, zpracování kraslic, modrotisk PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí (odpady a hospodaření s odpady) - vztah člověka k prostředí (dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce) - základní podmínky života OSV: - mezilidské vztahy PŘESAHY: NS (2. ročník): příroda; člověk a jeho zdraví NS (3. ročník) : člověk a jeho zdraví VV (3. ročník): lidové zvyky, tradice VV (5. ročník): užité práce dekorativní

16 429 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. - dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu - orientuje se v základním vybavení kuchyně - připraví samostatně jednoduchý pokrm - dodrţuje pravidla správného stolování a společenského chování - udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni - pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu Práce s papírem a kartonem - vyřezávání, polepování, tapetování, skládání, trhání, vystřihování - obkreslování podle šablony Práce s textilem - zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný - seznámení s drháním, tkaním, látáním, háčkováním, batikováním Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Bezpečnost a organizace práce - udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - poskytne první pomoc při úrazu Vyuţití návodu při postupech práce - příprava jednoduchého návodu pro postup práce - práce podle jednoduchého návodu nebo náčrtu

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 5.7 Člověk a svět práce 5.7.1 Pracovní výchova 5.7.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje na 1.stupni ZŠ v 1. až 5. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. V předmětu si žáci

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1. a 2. období Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika a cíl předmětu Pracovní činnosti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika a cíl předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce přispívá k vytváření ţivotní a profesní orientace ţáků, vede ţáky k osvojení základních pracovních návyků, zaměřuje se na praktické

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce PRACOVNÍ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah Pracovní vyučování 1. ročník Úvod Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Zvládá poskytnutí první pomoci při drobném poranění Pojmenuje

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti - v 6. 9. ročníku

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 8. a 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Práce s technickými materiály se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Estetická výchova je integrovaný předmět. Jeho vzdělávací obsah tvoří vzdělávací obsahy oborů Hudební výchova,

Více

1. Informatika. 2.1. Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu. Vyučující: Věra Kozová. Ročník: 8. a 9.ročník. Časová dotace: 1 hodina týdně

1. Informatika. 2.1. Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu. Vyučující: Věra Kozová. Ročník: 8. a 9.ročník. Časová dotace: 1 hodina týdně 1. Informatika Vyučující: Věra Kozová Ročník: 8. a 9.ročník Časová dotace: 1 hodina týdně 2.1. Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Volitelný předmět Informatika se vyučuje v 8. a 9. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. Vzdělávací obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. Vzdělávací obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4.

Více

7. 7.Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky

7. 7.Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRAKTICKÉ ČINNOSTI. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky 7. 7.Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu praktické činnosti. PRAKTICKÉ ČINNOSTI 1. období A) Cíle vzdělávací oblasti - rozvíjet jemnou

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( práce s technickými materiály, pěstitelství, vaření, vedení domácnosti, svět práce) chlapci a dívky Charakteristika

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 492 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+3 0+3 0+3 Povinnost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 22. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st 6. ročník: PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 7. ročník: PŘÍPRAVA POKRMŮ PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více