5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti"

Transkript

1 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah ročník Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se organizovat, plánovat a hodnotit pracovní dovednosti samostatně a v kolektivu. Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1.stupni rozdělen do čtyř tématických okruhů: Práce s drobným materiálem: poznávání vlastností materiálů zhotovení předmětů z tradičních a netradičních materiálů jednoduché pracovní postupy a organizace práce lidové zvyky, tradice a řemesla Konstrukční činnosti: práce se stavebnicemi sestavování modelů práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtek Pěstitelské práce: základní podmínky pro pěstování rostlin péče o pokojové rostliny pěstování rostlin ze semen pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování Příprava pokrmů: pravidla správného stolování příprava tabule pro jednoduché stolování ročník Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se organizovat, plánovat a hodnotit pracovní dovednosti samostatně a v kolektivu.

2 Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je v 6.a 7.ročníku rozdělen do dvou tématických okruhů: Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství. V 8. a 9.ročníku je pracovní výchova rozdělena do tří tématických okruhů: Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce a chovatelství, Svět práce. Práce s technickými materiály: vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů a užití v praxi využití pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů pro ruční opracování jednoduché pracovní operace a postupy organizace práce, důležité technologické postupy technické náčrty a výkresy úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a volný čas tradice a řemesla Pěstitelské práce, chovatelství: základní podmínky pro pěstování rostlin pěstování zeleniny, osivo, sadba péče o okrasné rostliny druhy ovocných rostlin, pěstování, uskladnění a zpracování léčivé rostliny, koření, jedovaté rostliny rostliny jako droga a jejich zneužívání chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu hygiena a bezpečnost chovu Svět práce: trh práce, povolání lidí, pracoviště, charakter pracovních činností volba profesní orientace možnosti vzdělávání zaměstnání, pracovní příležitosti v regionu podnikání, drobné a soukromé Časové vymezení Výuka probíhá v ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je vymezen v učebním plánu. Organizační vymezení Výuka probíhá podle charakteru práce v kmenové učebně, v dílnách, v areálu školy, v keramické dílně. Mezipředmětové vztahy Předmět Pracovní činnosti je propojen se všemi předměty učebního plánu.

3 Průřezová témata Předmětem se prolínají průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana. (Odpovědnost každého jedince za své zdraví, spolupráce a pomoc při práci), Environmentální výchova (podmínky života, vztah člověka k životnímu prostředí). Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel: umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí pozoruje pokrok u všech žáků Žáci: osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky, učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě Kompetence k řešení problémů Učitel: snaží se rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů Žáci: promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů Kompetence komunikativní Učitel: vede žáky k užívání správné terminologie Žáci: rozšiřují si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat pracovní postup Kompetence sociální a personální Učitel: vede žáky k vzájemné spolupráci a pomoci Žáci: pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých a společně se snaží dosáhnout kvalitního výsledku

4 Kompetence občanské Učitel: vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky umožňuje každému žákovi zažít úspěch Žáci: hodnotí svou činnost a výsledky své práce Kompetence pracovní Učitel: vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně požívání ochranných pracovních prostředků vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá Žáci: správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami a nástroji

5 I. stupeň - 1. období (1. 3. ročník) Výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí mačkat, trhat, lepit, polepovat, stříhat, vystřihovat, obkreslovat podle šablony, překládat a skládat papír umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru přírodní materiál pracuje podle slovního návodu nebo předlohy umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil naučí se zadní steh umí přišít knoflíky umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek hněte, válí, stlačuje, tvaruje umí vyrobit jednoduchý výrobek dovede sestavovat stavebnicové prvky Práce s drobným materiálem - vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků. Papír a karton Přírodniny Textil Modelovací hmota, keramická hlína Konstrukční činnosti - práce se stavebnicemi. Pěstitelské práce - základní podmínky pro OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů. Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání i vůle. Psychohygiena dobrá organizace času. Kreativita pružnost nápadů, originalita, citlivost. Mezilidské vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, tvořivost. Komunikace řeč těla, zvuků a slov, předmětů a prostředí vytvářeného člověkem. VDO - Občan, občanská společnost a stát přijímat Při každé činnosti udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze. nácvik zadního stehu na čtvrtce textilní koláž zasetí velikonočního osení

6 Výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky umí montovat a demontovat stavebnici pečuje o pokojové květiny - otírání listů, zalévání, kypření, umí zasít semena provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování zná základní vybavení kuchyně chová se vhodně při stolování připraví tabuli pro slavnostní stolování připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch pěstování rostlin (i pokojových), pěstování ze semen v místnosti. Příprava pokrmů - základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování. odpovědnost za své postoje, být zainteresovaný na zájmu celku ENV Lidské aktivity a problémy živ. prostředí ekologické zemědělství a životní prostředí, odpadové hospodářství práce ve skupinách I. stupeň - 2. období (4. 5. ročník) Žák Výstup dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat, vytváří prostorové konstrukce seznámí se se základy aranžování, lisování Učivo Práce s drobným materiálem- vlastnosti materiálu, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů,jednoduché pracovní postupy,využití tradic a lidových zvyků Práce s papírem a kartonem Průřezová témata, mezipředmětové vztahy OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů. Seberegulace a Poznámky Při každé činnosti udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,

7 Výstup květin seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, obnitkovací, křížkový umí sešívat předním a zadním stehem umí přišít háček, navléknout šňůrku, rozlišuje rub a líc tkaniny, pracuje s jednoduchým střihem umí využít vhodné pracovní nástroje a pomůcky umí vyrobit složitější výrobek dle předlohy a vlastní fantazie montuje a demontuje stavebnici dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky umí pracovat podle slovního návodu, předlohy nebo jednoduchého schématu zná základy péče o pokojové květiny zná rozdíl mezi setím a sázením zná množení rostlin seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami Práce s přírodninami Práce s textilem Učivo Práce s keramickou hlínou Konstrukční činnosti práce se stavebnicí práce s návodem Pěstitelské činnosti základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování pokojových rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti Průřezová témata, mezipředmětové vztahy sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání i vůle. Psychohygiena dobrá organizace času. Kreativita pružnost nápadů, originalita, citlivost. Mezilidské vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, tvořivost. Komunikace řeč těla, zvuků a slov, předmětů a prostředí vytvářeného člověkem. VDO - Občan, občanská společnost a stát přijímat odpovědnost za své Poznámky poskytne první pomoc při úraze vycházka do sadu a na pole

8 Výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy postoje, být zainteresovaný na zájmu celku ENV Lidské aktivity a problémy živ. prostředí ekologické zemědělství a životní prostředí, odpadové hospodářství Poznámky jako drogy vede pěstitelské pokusy a pozorování umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a nářadí orientuje se v základním vybavení kuchyně seznámí se s přípravou jednoduchých snídaní a přesnídávek připraví tabuli pro jednoduché stolování zná pravidla správného stolování a společenského chování Příprava pokrmů základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

9 II. stupeň 1. období (ročník: ) očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy poznámky Žák poznává různé druhy materiálu seznámí se s vlastnostmi materiálu seznámí se s jednoduchým technickým výkresem připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku umí měřit pracuje s vhodnými nástroji a nářadím provádí jednoduché práce s technickými materiály organizuje a plánuje svoji pracovní činnost pracuje v týmu na základě dohody se spolužáky dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce poskytne první pomoc při úraze Práce s technickými materiály Vlastnosti materiálu, keramická hlína, dřevo, kov, plasty, karton, papír, kompozity Technické náčrty a výkresy Úloha techniky v životě člověka Zneužití techniky Technika životního prostředí Technika a volný čas Tradice a řemesla Pracovní pomůcky a nářadí, nástroje pro ruční opracování Jednoduché pracovní operace a postupy Organizace práce a technologické postupy OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů. Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání i vůle. Psychohygiena dobrá organizace času. Kreativita pružnost nápadů, originalita, citlivost. Mezilidské vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, tvořivost. Komunikace řeč těla, zvuků a slov, předmětů a prostředí vytvářeného člověkem. VDO Občan, občanská společnost a stát principy soužití s minoritami, vzájemná komunikace a spolupráce ENV Lidské aktivity a problémy živ.prostředí ekologické zemědělství a životní prostředí, odpadové hospodářství, průmysl a jeho vliv na životní prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení na živ. prostředí, odpady, hospodaření s odpady

10 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin umí připravit půdu pro pěstování rostlin seznámí se s výživou rostlin, hnojením seznámí se s osivem, sadbou pěstuje vybrané druhy zeleniny rychlení v truhlících Pěstitelské práce, chovatelství Základní podmínky pro pěstování rostlin Zelenina Vztah člověka k prostředí naše obec, její příroda a kultura obce, její ochrana, zajišťování ochrany živ. prostř. v obci. ošetřuje, přesazuje pokojové rostliny seznámí se s pěstováním okrasných dřevin a rychlením cibulovin využívá květiny pro výzdobu pečuje o zeleň v okolí školy používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu seznámí se s běžnými druhy ovocných rostlin a jejich pěstováním, s možností uskladnění a zpracování ovoce seznámí se s pěstováním známých léčivých rostlin seznámí se s chovem domácích zvířat a zásadami bezpečného kontaktu se zvířaty dodržuje kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu Okrasné rostliny Ovocné rostliny Léčivé rostliny, koření Jedovaté rostliny Rostliny jako drogy a jejich zneužívání Chovatelství Podmínky pro chov Výběr zvířete Krmení a ošetřování Životní prostředí zvířete Exkurze do zahradnictví, na pole, do sadu

11 II. stupeň 2. období (ročník: ) očekávané výstupy učivo průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky Žák umí rozeznat různé druhy materiálu určuje základní vlastnosti materiálu umí číst jednoduchý technický výkres připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku umí měřit, orýsovat pracuje s vhodnými nástroji a nářadím provádí jednoduché práce s technickými materiály organizuje a plánuje svoji pracovní činnost pracuje v týmu na základě dohody se spolužáky dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze Práce s technickými materiály Vlastnosti materiálu, keramická hlína, dřevo, kov, plasty, karton, papír, kompozity Technické náčrty a výkresy Úloha techniky v životě člověka Zneužití techniky Technika životního prostředí Technika a volný čas Tradice a řemesla Pracovní pomůcky a nářadí, nástroje pro ruční opracování Jednoduché pracovní operace a postupy Organizace práce a technologické postupy OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů. Seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání i vůle. Psychohygiena dobrá organizace času. Kreativita pružnost nápadů, originalita, citlivost. Mezilidské vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, tvořivost. Komunikace řeč těla, zvuků a slov, předmětů a prostředí vytvářeného člověkem. VDO Občan, občanská společnost a stát principy soužití s minoritami, vzájemná komunikace a spolupráce ENV Lidské aktivity a problémy živ.prostředí ekologické zemědělství a životní prostředí, odpadové hospodářství, průmysl a jeho vliv na životní prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení na živ. prostředí, odpady, hospodaření s

12 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin umí připravit půdu pro pěstování rostlin seznámí se s výživou rostlin, hnojením rozlišuje osivo, sadbu, výpěstky pěstuje vybrané druhy zeleniny rychlení v truhlících, pěstování přísady ošetřuje, přesazuje pokojové rostliny ošetřuje okrasné dřeviny rychlí cibuloviny využívá květiny pro výzdobu umí uvázat jednoduchou vazbu pečuje o zeleň v okolí školy používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu zná běžné druhy ovocných rostlin seznámí se s jejich pěstováním zná možnosti uskladnění a zpracování ovoce seznámí se s pěstováním některých léčivých rostlin Pěstitelské práce, chovatelství Základní podmínky pro pěstování rostlin Zelenina Okrasné rostliny Ovocné rostliny Léčivé rostliny, koření Jedovaté rostliny Rostliny jako drogy a jejich zneužívání odpady Vztah člověka k prostředí naše obec, její příroda a kultura obce, její ochrana, zajišťování ochrany živ. prostř. v obci Exkurze do zahradnictví, na pole, do sadu Chovatelství

13 prokáže základní znalost chovu domácích zvířat zná zásady bezpečného kontaktu se zvířaty dodržuje kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí informuje se o povolání lidí, jednotlivých pracovištích, pracovních prostředcích, charakteru pracovních činností zná požadavky kvalifikační, zdravotní posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání, využije své osobní zájmy a cíle zná svůj zdravotní a tělesný stav pracuje s profesními informacemi využívá poradenských služeb seznámí se s učebními a studijními obory, přijímacím řízením informuje se o pracovních příležitostech v obci a regionu umí napsat životopis seznámí se s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatele Podmínky pro chov Výběr zvířete Krmení a ošetřování Životní prostředí zvířete Svět práce Trh práce Volba profesní orientace Možnosti vzdělávání Zaměstnání Podnikání seznámí se s drobným a soukromým podnikáním

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti - v 6. 9. ročníku

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více