Výrobky Elucigene QST*R Příručka k analytickému softwaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobky Elucigene QST*R Příručka k analytickému softwaru"

Transkript

1 Výrobky Elucigene QST*R Příručka k analytickému softwaru Výrobce: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ, Velká Británie Prodej, zákaznický servis a technická podpora: T: +49 (0) F: +49 (0) E: E: AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 1 z/ze 30

2 Analýza GeneMapper Úvod Tato část popisuje postupy pro analýzu výsledků vzorků Elucigene QST*R pomocí softwarových aplikací GeneMapper (verze 3.7 a vyšší) společnosti Applied Biosystems a způsob zadávání tabulkových dat do Excelové šablony pro zprávy QST*R. Postup analýzy Postup analýzy vzorků je shrnut v níže uvedeném vývojovém diagramu: AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 2 z/ze 30

3 GeneMapper Otevřete programový soubor GeneMapper a proveďte import požadovaných souborů fsa tak, že kliknete na tlačítko Add samples to project (Přidat vzorky do projektu). Pomocí stromu složek v levé části okna přejděte do požadované složky cyklu (Run). Vyberte složku a klikněte na tlačítko add to List >> (Přidat do seznamu). Složka analytického cyklu se nyní objeví v okně samples to add (Přidávané vzorky). Po dvojím kliknutí na ikonu složky analytického cyklu v tomto okně se zobrazí všechny soubory fsa, které se mají importovat (obrázek 1). Poté se vzorky přidají kliknutím na tlačítko Add (Přidat). Obrázek 1: Vzorky připravené k přidání do projektu AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 3 z/ze 30

4 Import nastavení analýzy QST*R GeneMapper pomocí rozhraní GeneMapper Manager Je nezbytné importovat nastavení QST*R pro software GeneMapper. Tento postup se ovládá prostřednictvím rozhraní GeneMapper Manager. Nastavení pro QST*R GeneMapper jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Gen-Probe: 1. Kliknutím na ikonu (obrázky 2 a 3) otevřete program GeneMapper Manager. Obrázek 2: Otevření programu GeneMapper Manager Obrázek 3: Rozhraní GeneMapper Manager 2. Vyberte záložku Analysis Methods (Metody analýzy) a poté klikněte na tlačítko Import. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 4 z/ze 30

5 3. Vyhledejte a importujte požadované soubory s nastavením analýzy QST*R: 3130 nebo 3500 (obrázek 4). Obrázek 4: Import metod analýzy 4. Vyberte odpovídající záložku, zopakujte tento postup a importujte odpovídající soubory pro: Table Settings (Nastavení tabulky) Plot Settings (Nastavení grafu) Size Standards (Standardy velikosti) Poznámka: Záložky Cluster Plot Settings (Nastavení hromadných grafů), Matrices (Matrice), SNP Sets (Sady SNP) a Report Settings (Nastavení zpráv) nevyžadují import souboru. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 5 z/ze 30

6 Import nastavení panelu QST*R pomocí rozhraní Panel Manager Je nezbytné importovat nastavení panelu QST*R a binární nastavení pro software GeneMapper. Tento postup se ovládá prostřednictvím rozhraní Panel Manager. Nastavení pro panel QST*R GeneMapper a binární nastavení jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Gen-Probe: 1. Kliknutím na ikonu otevřete rozhraní Panel Manager. 2. V levém navigačním okně klikněte na Panel Manager. Rozhraní Panel Manager se nyní zobrazí zvýrazněné modře. 3. Vyberte File/Import Panels (Soubor/Import panelů). Vyhledejte a importujte soubor panelu GeneMapper anan000 gmbf*.txt (obrázek 5). 4. Soubor panelu se nyní zobrazí v levém navigačním okně. Klikněte na soubor panelu a ověřte, že je modře zvýrazněn. 5. Vyberte File/Import Bin Set (Soubor/Import binární množiny). Vyhledejte a importujte binární soubor GeneMapper anan000 gmbf*.txt (obrázek 6). 6. Klikněte na Apply (Použít) a poté klikněte na OK. Obrázek 5: Import souboru panelu QST*R AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 6 z/ze 30

7 Obrázek 6: Import souboru binární množiny QST*R Úprava souboru Analysis Parameter (Parametr analýzy) Může být nezbytné upravit výchozí nastavení Analysis Ranges (Rozsahy analýzy) v nastavení analýz QST*R tak, aby zahrnovaly podmínky vašeho analytického cyklu. Minimální rozsah analýzy bude záviset na kapiláře a polymeru používaných během shromažďování dat. Chcete-li zobrazit aktuální nastavení analýzy: 1. Otevřete program GeneMapper Manager. 2. Vyberte záložku Analysis Methods (Metody analýzy). Importovaný soubor QST*R bude označen jako QSTR Analysis (Analýza QSTR). 3. Klikněte na QSTR Analysis (Analýza QSTR). Řádek se nyní zvýrazní. 4. Klikněte na tlačítko Open (Otevřít) a vyberte záložku Peak Detector (Detektor píků) (obrázek 7). Při výchozím nastavení začínají rozsahy analýzy hodnotou a končí hodnotou AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 7 z/ze 30

8 Obrázek 7: Rozsahy analýzy Postup stanovení správného rozsahu analýzy pro vaši laboratoř: 1. V hlavním okně aplikace GeneMapper dvakrát klikněte na importovanou složku analytického cyklu, aby se zobrazil seznam souborů fsa, které tato složka obsahuje. 2. Vyberte soubor fsa. 3. Kliknutím na záložku Raw data (Nezpracovaná data) se zobrazí elektroforeogram nezpracovaných dat. 4. Použijte jako vodítko první pík standardu velikosti (např. 75bp z GS500LIZ) a vyberte datový bod, který je o cca 100 datových bodů větší (obrázek 8). Takto se určí nejnižší bod analyzovatelného rozsahu. 5. Zajistěte, aby maximální rozsah analýzy zahrnoval největší pík standardu velikosti (např. 500bp z GS500LIZ nebo 600bp z GS600LIZv2). 6. Zadejte nové hodnoty do souboru analýzy QST*R (přístup k souboru je popsán výše). AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 8 z/ze 30

9 Obrázek 8: Vyhledání minimálního rozsahu pomocí nezpracovaných dat vzorku Analýza importovaných souborů QST*R 1. V hlavním okně aplikace GeneMapper vyberte QST*R Table Settings (Nastavení tabulky QST*R) (obrázek 9). Obrázek 9: Rozevírací nabídka nastavení tabulky QST*R 2. V hlavním okně aplikace GeneMapper vyberte první buňku pod označením Analysis Method (Metoda analýzy) a z rozevírací nabídky vyberte buď metodu QSTR Analysis 3130 (Analýza QSTR 3130) nebo QSTR Analysis 3500 (Analýza QSTR 3500). Zopakujte postup pro parametr Size Standard (Standard velikosti) vyberte z rozevírací nabídky QSTRLIZ500 nebo QSTRLIZ Pro každý vzorek vyberte panel QSTR_gm* a klikněte na příslušný dílčí panel (obrázek 10). 4. Vyplňte všechny sloupce výběrem nadpisu sloupce a stisknutím kombinace kláves Ctrl-D. 5. Pro spuštění analýzy vzorků klikněte na. Po vyzvání přiřaďte název projektu. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 9 z/ze 30

10 Obrázek 10: Výběr nastavení panelu QST*R Kontrola dat QST*R 1. Vyberte vzorek pro analýzu (zvýrazněte řádek vzorku). 2. Klikněte na tlačítko, aby se zobrazily grafy: Display Plots. 3. Vyberte QST*R Plot settings (Nastavení grafů QST*R) (obrázek 11). Obrázek 11: Rozevírací nabídka nastavení grafů QST*R. 4. V okně s grafem se zobrazí profil vzorku s přehledem dat (obrázek 12). Aplikace GeneMapper automaticky označí maximálně dva píky pro každý marker. U markeru se třemi alelami se musí třetí neoznačený pík označit manuálně (viz Manuální editování profilů). Poznámka: Rozsahy velikosti alel jednotlivých markerů jsou založeny na dříve pozorovaných datech. Vzácné alely se mohou vyskytovat mimo daný rozsah velikosti markeru a může být nutné příslušným způsobem upravit binární množinu. 5. V okně s grafem doporučujeme aktivovat funkci Single click editing (Editování jediným kliknutím). Chcete-li to udělat, vyberte Alleles/set click editing (Alely/Nastavit editování kliknutím) a zkontrolujte, zda je tato možnost označena. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 10 z/ze 30

11 Obrázek 12: Okno s grafem vzorku zobrazující označenou křivku dat a související tabulku genotypů. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 11 z/ze 30

12 Manuální editování profilů VAROVÁNÍ! Aplikace GeneMapper přidělí značení maximálně pro 2 píky u jednoho markeru. Proto může být nutné profily manuálně editovat při přidělování označení třetím píkům (pokud jsou přítomny) nebo odstraňování označení z píků se stutter efektem. Pokud chcete přidat označení píku, klikněte levým tlačítkem myši na neoznačený pík. Budete mít možnost přidat komentář k alele. Klikněte na tlačítko OK. Pík bude nyní označen velikostí podle párů bází a plochy píku. Nově označený pík bude automaticky vložen do tabulky. Pokud chcete odstranit označení píku, klikněte levým tlačítkem myši na označení píku. Budete mít možnost odstranit komentář k alele. Klikněte na tlačítko OK. Označení píku bude nyní odstraněno. Data odstraněného píku budou automaticky z tabulky vypuštěna. Další informace o hodnocení QST*R vzorků viz dokument Elucigene QST*R: Instructions for Use (Návod k použití) and Guide to Interpretation (Pokyny k interpretaci) jsou dostupné na internetových stránkách společnosti Gen-Probe na níže uvedené adrese. Kopírování dat tabulky 1. Zvýrazněte všechny řádky tabulky ve spodní části okna grafu. 2. Okopírujte vybrané řádky stisknutím kombinace kláves Ctrl+C. Šablona zprávy QST*R Šablony zpráv QST*R lze použít ke zjištění poměru píků specifického markeru. Šablony zpráv pro jednotlivé produkty v řadě QST*R jsou dostupné na internetových stránkách Gen-Probe na adrese: 1. Otevřete příslušný soubor šablony zprávy. 2. Pokud se na šabloně zprávy zobrazí varování zabezpečení, které upozorňuje, že makra byla zakázána, klikněte na tlačítko Options (možností) (viz obrázek 13). 3. Zobrazí se okno Možnosti zabezpečení (obrázek 14). Vyberte možnost Enable this content (Povolit tento obsah) a klikněte na tlačítko OK. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 12 z/ze 30

13 Obrázek 13: Varování zabezpečení (Makra zakázána) Obrázek 14: Okno možností zabezpečení (zde lze povolit makra) 4. Vyberte seznam Import GM a zajistěte, aby byla vybrána buňka A1. 5. Vložte tabulková data okopírovaná z aplikace GeneMapper stisknutím kláves Ctrl+V a ihned klikněte na tlačítko Sort (Třídit) (obrázek 15). Poznámka. Pro třídění MUSÍ být vybrána všechna vložená data, jinak funkce Sort nebude fungovat. 6. Vyberte záložku QSTR-GM (- označuje, která tabulková šablona se momentálně používá). Výsledková zpráva nyní bude obsahovat všechny informace píků a jejich poměry pro vzorek (obrázek 16). AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 13 z/ze 30

14 Obrázek 15: Příklad importované tabulky GeneMapper pro QST*Rplusv2 Obrázek 16: Příklad zprávy QST*Rplusv2 AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 14 z/ze 30

15 Hodnocení zprávy 1. Trisomie je zjištěna podle následujících faktorů: a) Dva píky rozdílné výšky, kdy jeden pík představuje dvě alely, které jsou oběma rodičům společné. V tomto případě bude poměr mezi těmito dvěma píky klasifikován jako 2:1 nebo 1:2. Tedy A1/A2 podá výsledek v oblasti 1,8 až 2,4, když pík kratší alely má větší plochu než pík delší alely, nebo když A1/A2 podá výsledek v oblasti 0,45 až 0,65, kde pík kratší alely má menší plochu než pík delší alely. V obou případech se ve sloupci Warning (Varování) objeví Ratio (Poměr). b) Jsou přítomny tři píky podobné výšky. Poměr píků bude klasifikován jako 1:1:1 a jejich hodnoty budou spadat do normálního rozsahu 0,8 až 1,4 (pro alely separované více než 24 bp je přijatelný poměr alel až 1,5). V tomto případě se ve sloupci Warning (Varování) objeví 3 Alleles (3 alely). 2. K určení výsledku jako abnormálního (např. na přítomnost trisomie) se požadují alespoň dva informativní markery konzistentní s genotypem o třech alelách, a všechny ostatní markery musí být neinformativní. Nedoporučuje se interpretovat výsledek jako abnormální pouze na základě informací jednoho markeru. 3. K určení výsledku jako normálního se požadují alespoň dva informativní markery konzistentní s genotypem o dvou alelách, a všechny ostatní markery musí být neinformativní. Normální výsledek oznamuje normální komplement dvou pro testované chromozomy. 4. Poměry ploch píků, které spadají mezi normální a abnormální rozsah se klasifikují jako nerozhodné. Nerozhodné výsledky lze objasnit s použitím souprav pro jednotlivé chromozomy. 5. Pokud nebudou pro marker k dispozici žádná data o píku, ve sloupci varování se zobrazí Absent (Chybí). Toto varování bude pravidelně vydáváno za nepřítomnosti markerů chromozomu Y. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 15 z/ze 30

16 Analýza GeneMarker Úvod V následující části jsou popsány postupy analýzy vzorku z výsledků aplikace Elucigene QST*R za použití softwarových aplikací GeneMarker (verze 1.65 a vyšší) společnosti SoftGenetics. Použité ilustrace pocházejí z verze 1.85 softwaru GeneMarker. Postup analýzy Postup analýzy vzorků je shrnut v níže uvedeném vývojovém diagramu: AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 16 z/ze 30

17 Přidání souborů vzorků do aplikace GeneMarker Otevřete programový soubor GeneMarker a po výzvě vyberte Open Data (Otevřít data). Objeví se okno Open Data Files (Otevřít datové soubory). Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Objeví se dialogové okno Open (Otevřít). Vyhledejte složku, která obsahuje soubory s nezpracovanými daty: Všechny soubory lze vybrat pomocí kláves CTRL+A, nebo použijte klávesy CTRL a/nebo SHIFT pro výběr jednotlivých vzorků. Klikněte na tlačítko Open (Otevřít) v dialogovém okně Open. Vybrané soubory se zobrazí v poli Data File List (Seznam datových souborů) (obrázek 1). Obrázek 1: Vzorky přidané do seznamu Data File (Datový soubor). Kliknutím na tlačítko OK v okně Open Data Files (Otevřít datové soubory) se vzorky načtou do aplikace GeneMarker. Poté software automaticky otevře okno Raw Data Analysis (Analýza nezpracovaných dat) (obrázek 2). AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 17 z/ze 30

18 Obrázek 2: Okno Raw Data Analysis (Analýza nezpracovaných dat) AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 18 z/ze 30

19 Import nastavení panelu QST*R GeneMarker Je nezbytné importovat nastavení panelu QST*R pro software GeneMarker. Tento postup se ovládá prostřednictvím rozhraní Panel Editor. Nastavení pro panel QST*R GeneMarker jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Gen-Probe: Otevřete Panel Editor z rozevírací nabídky Tools (Nástroje). Obrázek 3: Výběr rozhraní Panel Editor Vyberte Import Panels (Importovat panely) z rozevírací nabídky File (soubor). Obrázek 4: Import panelů Vyhledejte a importujte panel, např. anan0pl_gupf***.xml Poznámka: * označuje trojmístné číslo verze (např. anan0pl_gupf002.xml) Podle potřeby postup opakujte pro další relevantní soubory panelů. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 19 z/ze 30

20 Zpracování dat Po načtení do aplikace GeneMarker jsou soubory s nezpracovanými daty připraveny ke zpracování. Krok zpracování zahrnuje aplikaci standardu velikosti, filtrování šumových píků a podle potřeby porovnání s panelem známých alel. Aplikace GeneMarker kombinuje všechny tyto kroky v jednom jednoduchém nástroji zvaném Run Wizard (Průvodce analytickým cyklem) (obrázek 5). Pro přístup do aplikace Run Wizard (Průvodce analytickým cyklem) jednoduše klikněte na ikonu Run Project (Spustit projekt) v hlavním panelu nástrojů. Run Wizard (Průvodce analytickým cyklem) - vytvoření šablony cyklu Před prvním použitím tohoto softwaru k analýze dat QST*R je nezbytné vytvořit šablonu analytického cyklu. Šablonu vytvoříte v průvodci analytickým cyklem. Pro přístup do aplikace Run Wizard (Průvodce analytickým cyklem) jednoduše klikněte na ikonu Run Project (Spustit projekt) v hlavním panelu nástrojů. Přiřaďte Template Name (název šablony), např. QSTR Vyberte Panel, Size Standard (Standard velikosti), Standard Colour (Barvu standardu) a Analysis Type (Typ analýzy), viz obrázek 5 níže Klikněte na Save (Uložit) a uložte šablonu pro budoucí analýzy Pro pokračování klikněte na tlačítko Next (Další) Obrázek 5: Run Wizard (Průvodce analytickým cyklem) okno Template Selection (Výběr šablony) AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 20 z/ze 30

21 Run Wizard (Průvodce analytickým cyklem) Data Process (Zpracování dat) Okno Data Process (Zpracování dat) průvodce Run Wizard umožňuje uživateli vybrat parametry filtrování píků. V okně Data Process (Zpracování dat) vyberte příslušné nastavení analýzy, viz ilustrace níže. Pro pokračování klikněte na tlačítko Next (Další). Poznámka: Nastavení rozsahu analýzy v rámci křivky analýzy nezpracovaných dat se bude lišit v závislosti na polymeru použitém při sběru dat. Operátor musí zvolit počáteční hodnotu datového bodu, která zahrnuje pík standardu velikosti 75 bp. Obrázek 6: Run Wizard (Průvodce analytickým cyklem) okno Data Process (Zpracování dat) Poznámka: Pro data 3500 zvyšte parametr Minimum Intensity (Min. intenzita) na 150. Run Wizard (Průvodce analytickým cyklem) Additional settings (Další nastavení) Při provádění analýzy QST*R není třeba žádné další nastavení. Pro pokračování klikněte na tlačítko OK. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 21 z/ze 30

22 Obrázek 7: Run Wizard (Průvodce analytickým cyklem) Additional settings (Další nastavení) AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 22 z/ze 30

23 Okno pro zpracování dat Po kliknutí na tlačítko OK v okně Additional Settings průvodce Run Wizard se zobrazí okno pro zpracování dat (obrázek 8). Nezpracovaná data se zpracují a roztřídí podle velikosti, poté se použijí parametry filtrování a data se porovnají s vybraným panelem QST*R. Po dokončení analýzy klikněte na tlačítko OK v okně pro zpracování dat. Obrázek 8: Okno pro zpracování dat AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 23 z/ze 30

24 Hlavní okno analýzy Hlavní okno analýzy (obrázek 9) aplikace GeneMarker je uspořádáno pro snadné použití. Toto uspořádání obsahuje následující: Seznam souborů vzorků je zobrazen na levé straně okna. Obraz syntetického gelu je zobrazen v horní části okna. Pod obrazem gelu se nacházejí datové elektroforeogramy. Na pravé straně okna je zobrazena tabulka zpráva. V tomto okně je důležité zkontrolovat, zda se správně vyvolaly všechny odpovídající píky v každém profilu. Dvakrát klikněte postupně na každý vzorek ve stromu souborů vzorku v levé části obrazovky. Klikněte pravým tlačítkem myši na každý sporný pík a vyberte některou z možností dialogového okna (např. upravit nebo odstranit alelu či potvrdit nebo nepotvrdit pík jako přiměřený). Vyberte rozevírací nabídku Applications (Aplikace) v horní části hlavního okna analýzy. Vyberte Trisomy Analysis (Analýza trisomie). Otevře se okno Trisomy Analysis Settings (Nastavení analýzy trisomie) (obrázek 10). Obrázek 9: Hlavní okno analýzy AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 24 z/ze 30

25 Obrázek 10: Okno pro nastavení analýzy trisomie Poznámka: Pro data zvyšte parametr Minimum Intensity (Min. intenzita) na 150. Nastavení analýzy trisomie V okně pro nastavení analýzy trisomie jsou dvě záložky: Záložka Analysis (Analýza) Záložka Statistics Plot (Statistický graf) Záložka Analysis (Analýza) Záložka Analysis umožňuje nastavit prahové hodnoty pro analýzy trisomie. Zajistěte, aby v okně analýzy bylo vybráno BPG a byla zobrazena následující nastavení. Peak Height (Výška píku) 50: Minimální výška píku pro identifikaci je 50. (150, pokud se používají data ) Height Ratio (Poměr výšky) 30%: Maximální percentuální podíl výšky hlavního píku, který musí druhý pík dosáhnout, aby mohly být identifikovány obě alely. Quantification by Peak Area (Kvantifikace podle plochy píku). Vybrány položky Shorter Length/Longer Length (Kratší délka/delší délka). Prahy Trisomy Ratio (Poměr trisomie) jsou 0,80 až 1,40. Výběr Apply Linear Correction (Aplikovat lineární korekci) je zrušen. Klikněte na tlačítko OK. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 25 z/ze 30

26 Okno Trisomy Analysis (Analýza trisomie) Okno Trisomy Analysis (Analýza trisomie) (obrázek 11) umožňuje operátorovi zkontrolovat data QST*R vzorku a zobrazit poměr píků pro každý marker, a také získat přístup ke zprávě GeneMarker. Operátorovi při analýze dat pomáhají následující typy zobrazení: Seznam vzorků Elektroforeogram Graf poměrů Tabulka zpráva Obrázek 11: Okno Trisomy Analysis (Analýza trisomie) Podrobnější informace o funkcích analýzy trisomie a jejich použití najdete v návodu k použití softwaru GeneMarker. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 26 z/ze 30

27 Zpráva GeneMarker Software GeneMarker poskytuje šablonu zprávy, která je kompatibilní se soupravami Elucigene QST*R. Přístup ke zprávě získáte kliknutím na ikonu Print (Tisk) na liště nástrojů v horním levém rohu okna analýzy trisomie. Otevře se okno Trisomy Print Settings (Nastavení tisku trisomie) (obrázek 12). Okno Trisomy Print Settings (Nastavení tisku trisomie) Nastavení tisku trisomie poskytuje možnosti pro zahrnutí a zobrazení dat vzorku ve zprávě GeneMarker. Vyberte možnosti podle ilustrace na obrázku 12. Zajistěte, aby nastavení Custom Size Range (Upravený rozsah velikosti) bylo pro 98 bp pro Start (Počátek) a 510 bp pro End (Konec). Obrázek 12: Okno Trisomy Print Settings (Nastavení tisku trisomie) AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 27 z/ze 30

28 Zobrazení zprávy GeneMarker Pro zobrazení zprávy GeneMarker klikněte na Preview (Náhled) (obrázek 13). V tomto okně může operátor prohlížet a tisknout data píků každého vzorku zahrnující všechny markery, v přehledné jednostránkové až dvoustránkové zprávě o vzorku. Obrázek 13: Zpráva GeneMarker Zpráva GeneMarker obsahuje následující položky: Záhlaví zprávy: Obsahuje informace o analýze, projektu, vzorku a parametrech. Pole pro podpis: Prostor pro uvedení data a iniciál osob, které zprávu zkontrolovaly. Elektroforeogram: Podobně jako v okně analýzy trisomie zobrazuje křivky dat vzorku všech barviv. Tabulka zpráva: Zobrazuje vybrané hodnoty píků a markerů pro současný vzorek. Identifikace trisomie je zvýrazněna v šedé barvě. K dispozici je další kontrolní sloupec pro iniciály osoby, která zprávy kontrolovala. Graf poměrů s korekcí: Obsahuje body grafu celé množiny dat pro všechny markery v rámci jednoho barviva. Tvary symbolů reprezentují různé markery a lze je identifikovat podle řádku symbolů v tabulce zprávy. Symboly ve žluté barvě představují datové body současného vzorku. Červeně orámované symboly reprezentují identifikaci trisomie. Poznámka: Graf poměrů s korekcí je pro každý vzorek uveden na druhé straně, avšak pouze v případě, že v okně pro nastavení tisku zprávy je vybrána položka Graf poměrů. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 28 z/ze 30

29 Značení píků Značení píků je barevně rozlišeno podle kvality shody mezi detekovaným píkem a sledovanými binárními soubory panelu. Na elektroforeogramu jsou markery vodorovné šedé pruhy a střed píků je označen vertikálním šedým pruhem. Píky, které spadají mimo panel markerů a binárních souborů, jsou označeny červeně jako Off Ladder (Mimo rozsah) (OL). Poznámka: Odlišné typy polymeru přístroje a odlišné standardy velikosti mohou vyžadovat optimalizaci binárních souborů markerů tak, aby se software přizpůsobil podmínkám analytického cyklu, pro který se používá. Podrobnější informace o úpravě binárních souborů panelu naleznete v příručce k aplikaci GeneMarker dodané se softwarem. Hodnocení zprávy Obecné pokyny pro analýzu jsou obsaženy v části Analysis and Interpretation of Results (Analýza a interpretace výsledků) v dokumentu Instructions for Use (Návod k použití) dostupném na internetových stránkách Gen-Probe na adrese: 1. Trisomie je zjištěna podle následujících faktorů: a) Dva píky rozdílné výšky, kdy jeden pík představuje dvě alely, které jsou společné s jedním nebo oběma rodiči. V tomto případě bude poměr mezi těmito dvěma píky klasifikován jako 2:1 nebo 1:2. Tedy A1/A2 podá výsledek v oblasti 1,8 až 2,4, když pík kratší alely má větší plochu než pík delší alely, nebo když A1/A2 podá výsledek v oblasti 0,45 až 0,65, kde pík kratší alely má menší plochu než pík delší alely. b) Jsou přítomny tři píky podobné výšky. Poměr píků bude klasifikován jako 1:1:1 a jejich hodnoty budou spadat do normálního rozsahu 0,8 až 1,4 (pro alely separované více než 24 bp je přijatelný poměr alel až 1,5). Poznámka: Markery budou v tabulce odstíněny šedou barvou, pokud: Poměr píků markeru spadá mimo předem definované limity (0,8 až 1,4). Jsou detekovány tři alely. 2. K určení výsledku jako abnormálního (např. na přítomnost trisomie) se požadují alespoň dva informativní markery konzistentní s genotypem o třech alelách, a všechny ostatní markery musí být neinformativní. Nedoporučuje se interpretovat výsledek jako abnormální pouze na základě informací jednoho markeru. 3. K určení výsledku jako normálního se požadují alespoň dva informativní markery konzistentní s genotypem o dvou alelách, a všechny ostatní markery musí být neinformativní. Normální výsledek oznamuje normální komplement dvou pro testované chromozomy. 4. Poměry ploch píků, které spadají mezi normální a abnormální rozsah se klasifikují jako nerozhodné. Nerozhodné výsledky lze objasnit s použitím souprav pro jednotlivé chromozomy. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 29 z/ze 30

30 ELUCIGENE a QST*R jsou ochranné známky společnosti Gen-Probe Life Sciences Ltd. GENEMAPPER je ochranná známka společnosti Life Technologies Corporation.GENEMARKER je ochranná známka společnosti SoftGenetics Corporation. Upozornění pro kupující: Limitovaná licence Polynukleotidy značené barvivy VIC, NED a PET (a jejich použití) mohou být chráněny jedním nebo několika patenty ve vlastnictví společnosti Applied Biosystems, LLC. Kupní cena tohoto výrobku zahrnuje omezená nepřenosná práva, vlastněná společností Applied Biosystems, LLC a poskytnutá na využití některých patentů, a to pouze v tomto rozsahu výrobku a výhradně pro aktivity kupujícího při detekci cíle v oboru diagnostiky v humánní medicíně. Žádná jiná práva se neposkytují. Potřebujete-li další informace o možnostech zakoupení licencí týkajících se výše uvedených barviv, kontaktujte vedoucího pracovníka oddělení licencí: Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA. Copyright 2013 Gen-Probe Life Sciences Ltd. AN000GSCS Rev.10/2013 Strana 30 z/ze 30

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems)

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) generi biotech OBSAH 1. Nastavení nového teplotního

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Nastavení Java pro aplikaci G-Client Str. 1/8

Nastavení Java pro aplikaci G-Client Str. 1/8 Str. 1/8 Obsah 1. Instalace/aktualizace Javy... 2 2. Vytvoření výjimky pro aplikaci G-Client... 2 2.1. Vytvoření výjimky přes skript... 2 2.2. Ruční vytvoření výjimky... 3 3. Instalace certifikátu pro

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

1. Přihlášení do systému CS OTE

1. Přihlášení do systému CS OTE 1. Přihlášení do systému CS OTE Po úspěšném provedení registrace získá výrobce přístup do centrálního informačního systému CS OTE, kde může spravovat své základní údaje. V první fázi budou k dispozici

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Nápověda k aplikaci GraphGUI

Nápověda k aplikaci GraphGUI Nápověda k aplikaci GraphGUI 1 APLIKACE Aplikace slouží pro zobrazování závislosti několika veličin s různými jednotkami a rozsahy na čase v jednom grafu. Do aplikace lze importovat data ze souborů různých

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

WEBsro.cz. Krok za krokem Založení webu. krásné weby pro české podnikatele 1 / 10

WEBsro.cz. Krok za krokem Založení webu. krásné weby pro české podnikatele 1 / 10 Krok za krokem Založení webu Vytvořeno:....2.2008 Klient:... asisio s.r.o. Kontakt:... obchod@websro.cz, www.websro.cz Verze:.... / 0 Krok - Představení Administrační rozhraní je uzpůsobeno tak, aby změny,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více