Andrej Tóth. 3 S Chorvatskem celkem 20,8 mi lionu. 2 S Chorvatskem celkem km 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andrej Tóth. 3 S Chorvatskem celkem 20,8 mi lionu. 2 S Chorvatskem celkem 329000 km 2"

Transkript

1 Devadesát let trianonské mírové smlouvy Hlavní momenty z jednání madarské ministerské rady a madarské mírové delegace v otázce mírové smlouvy s dohodovými mocnostmi (prosinec červen 1920)1 Andrej Tóth Dne 4. června 1920 podepsali pověřenci mad arské vlády ve Versailles u Paři ž e mírovou smlouvu mezi spojeneckými a přidruženými mocnostmi a Maďars kem. Dokument vstoupil ve známost jako trianonská mírová smlouva, a to podle mistajejího podpisu, paláce Velký Trianon (Grand Trianon) ve versailleském zámeckém komplexu. Souhlas Budapešti s podpisem mirové smlouvy byl výsledkem loajální prodohodové orientace Mad arska,jejiž základy položila tzv. koncentrační vláda Károlye Huszára ustavená na podzim roku 1919 diky prostřednictvi britského diplomata Clerka na nanejvýš rozpolcené madarské vnitro-politické scéně. Budapešť s mirovými podmínkami, zkonstruovanými bezjejí účasti již v průběhu roku 1919, sice nesouhlasila, odpovědní političtí představitelé země si však uvědomovali, že mírové podmínky již nelze změnit a žejediným reálným východiskem je mírovou konvenci podepsat a pokusit se o dodatečné zmírněníjejic h ustanovení aktivni diplomatickou cestou. Tehdejší maďarská politická reprezentace a široká veřejnost mírovou smlouvu odmítaly především s ohledem najejí nekompromisní teritoriální ustavení. Právě kvůli nim se rozloha Mad arska zmenšila až o celé dvě třetiny, z km' (bez Chorvatska)' na km'. Území mad arského státu tak bylo zredukováno o téměř km' ve prospěch Rumunska, Ceskoslovenska, Jugoslávie a Rakouska. Počet obyvatel Maďarska klesl z 18,3 milionů (bez Chorvatska)' na 7,9 milionů, přičemž až třetina Mad arů se ocitla mimo mad arský stát. S touto skutečností se politická reprezentace a s polečnost meziválečného Madhrskajen obtížně vyrovnávaly; nekompromisní podmínky miru fakticky položily základ revizionistické linii zahraničí politiky Budapešti. To, že tzv. trianonský šok zasáhl národní identitu madhrského národa opravdu hluboko, dosvědčuje skutečnost, že většina madhrské s polečnosti vnímá mírovou smlouvu jako nespravedlivou ještě dnes, devadesát let po jejím podpisu. Přispěvekje s ou č ástí řešení grantového projektu č[slo P410/10/P140 Ceskoslovellsko-l1/(ufarské bilaterdlnf vztahy lia pozadí vnitropolitického \')'",'oje horthyol'ského Maďarska v letec" financovnného Grantovou agenturou Ccské republiky. 2 S Chorvatskem celkem km 2 3 S Chorvatskem celkem 20,8 mi lionu. 57

2 )X( 2010/1 Maďarsko bylo na pařížskou mirovou konferencí pozváno na základě rozhodnuti Nejvyšší rady mírové konference 1. prosince 1919.' Prodohodový koncentračni kabinet Károlye Huszára si uvědomoval, že mírová smlouva bude znamenat stvrzení nastoleného statu quo, nutnost účasti Maďarska na mirové konferencí ale nezpochybňoval. Maďarská vláda sice do Paříže sdělila, že "výzvě vyhoví pokud možno co nejrychleji",' současně ale na Nejvyšší radě na popud ministerského předsedy požadovala, aby se zasadila o stažení rumunských vojsk ze Zátisí' na stanovenou státní hranici.' Budapešť při této příležitosti žádala mírovou konferenci též i o vysláni zvláštnich vyšetřovacích komisi na ta území obývanými Maďary,jež se dostala pod správu Ceskoslovenska, Rumunska a Jugoslávie. Tyto komise měly prošetřit násilnosti ze strany tamnich úřadů vůči madarskému obyvatelstvu. Vysláni vyšetřovacích komisi navrhoval ministr zahraničnich věcí hrabě József Somssich. Maďarská vláda dále požadovala i propuštěni několika internovaných osob v Sedmihradsku, sjejichž účasti v mirové delegací počitala.' Designovaný předseda maďarské mirové delegace hrabě Apponyi navrhoval na užši ministerské poradě konané 8. prosince za účasti i vrchniho velitele Národni armády admirála Miklóse Horthyho prodlužovat výjezd mírových delegátů do Pařiže pokud možno tak, aby k vlastnímu podpisu mírové smlouvy došlo až v dubnu. Apponyi navrhoval "apelovat na svědomí Dohody" i "hodinu před dvanáctou" a zdůraznit mocnostem, že odpovědnost za násilím vnucený mir Maďarsku a za nestabilni situaci v celé Evropě ponese jen Dohoda sama. Politickou výhodu pozdějšiho výjezdu mirové delegace podložil zejména vývojem v ruské otázce. Ta nakonec v kombinací s politickými změnami ve Francii po tamnich lednových prezidentských volbách skutečně hrála do karet Budapešti.' 4 Srv. Papers Re/ming co tlle Foreign Relac;ons oftlle Un;ted States. Tllc Paris Peace ConJerenc/! [FRUS PPC] Vol. IX" Tlle COIITICi/ ofheads ojdelegariofls: MiflutCS ojmeecings NOI'ember6, 1919 tolatluary 10,1920. Washington 1946, schůze NR PMK z , 1. bod schůze NR, s nebo Documentsdiplomatiqlles frall~ais surl'histoiredu Bassill des Cqrpaches /.-III. ADAM, M. - L1TVAN, G.-ORMOS, M. (eds.), Vol. II. Aout 1919-Juin Budapest 1995, dok. Č. 132, s FRUS PPC, IX, Rumunské vojsko okupovalo od dubna 1919 maďarské území východně od Tiszy, které obsadilo během protimaďarské ofenzívy za Maďarské republiky rad. 7 Maďarsko-rumunskou hranici schvillila Nejvyš~i rada pařížské mírové konference na svěm zasedání 12. kvěma 1919 (srv. FRUS PPC, Vol. IV., Tll/! COIIl/cif often: MimUi:sofMcctillgs February 1S roji/ne 1 7,1919. Washington 1943, příloha A k protokolu z uvedené schůze NR 12. S. 1919, s , resp ); ll. června 1919 byla společné s československo-maďarskou hranici na schůzi ministrů zahraničnich věci dohodových mocností za přítomnosti rumunského ministerského předsedy lona Briitianua (na schůzi byl přítomný i československý ministr zahraničí Edvard Beneš spolu s premiérem Karlem KramMem) oficiálně vyhlá~ena za "definitivni". (Srv. FRUS PPC, IV., 1. bod schůze, s ) Stanovené hranice pak 12. června 1919 potvrdila i NejvyMí rada. (Tamtéž, S. bod schůze NR , s ) 8 Maďarsko reagovalo na pozvánku z Pařiže celkem třemi nótami. K nótám viz FRUS PPC, IX. Srv. FRUS PPC, IX., přiloha E k ll. bodu protokolu schůze NR'pMK dne 9. prosince 1919 (Hungarian Peace Delegaciofl), s nebo: Papcrsand DocumCll(S Rclating to the Fordgn Relations ofhungary (PDFRH), Vol. I Budapest 1939, dok. Č. 46, s ; Magyar Országos Levéltár (Maďarst...')i státní archiv, MOL), K 27, Miniszterclnokség [Předsednictví vlády; ME.], Minisztcrtami.cs [MT.], (krab. Č. 124), s nebo A magyar békerárgyaldsok. lelerues a magyar bekekiildoccseg rmlkodéséról Ncuilly 'IS.- Pc" 1920jarllldriusmdrci/lS Iwwiban. [-III. kot. (MBT) Budapest , sv. 1., s. XVI. 9 MOL, tamtéž, MT (tamtéž), s

3 Devadesát let trianonské mírové sm louvy H lavní momenty z jednání l11é."1d arské ministerské rady a rnad'arské mírové delegace v otázce mírové smlouvy s dohodovými mocnost mi (prosinec če rv en 1920) Dilatačni stanovisko ve věci termínu odjezdu mírové delegace zastával i budouci dlouholetý premiér meziválečného Maďarska ajeden z hlavních předsta v it e lů přípravné mirové kanceláře hrabě István Bethlen. Ten kabinetu navrhoval, aby madarská vláda okamžit ě nedostála výzvě mírové konference a aby se, pokud možno, mad'arská mírová delegace v Paří ži neobjevila dříve než v lednu. Bethlen se, cožje pozoruhodné, domníval, že čím později delegáti Budapešti do Pařiže přijedou, tim " mírn ěj š i a vý hodněj š i podmínky" Madarsko dostane." Obhajoba taktiky oddalovaci politiky m aďarské vlády v mírové otázce však neznamenala hrozbu nastolené prodohodové politiky Huszárovy vlády. Nejen Apponyi důrazně vyzýval kabinet, aby se M aďarsko '1eodklonilo od prodohodové politiky a "nerozešlo" se s hlavními mocnostmi. Prodohodovou politiku podporoval jako jedinou možnost i ministr za hrani čn ích věci hrab ě Somssich,jenžji ozna č il za základní východisko pro budouci zaji š tě ní opětné integrity země. Hrabě Somssich upozornil, že pokud by Maďa rs ko vzbudilo před podepsáním mirové smlouvy n edůvěru Dohody a zahájilo by vůč i dohodovým mocnostem nepřátelskou politiku, vedlo by to ze strany Dohody již jen z prestižnich důvodů ke snaze potrestat Maďarsko za jeho vzdor. Pi'edjakoukoli proti dohodovou politikou varoval i ministerský předseda Huszár. Dokonce i admirál Horthy ad interim podtrhl, že Maďarsko musí z ůstat vůč i Dohod ě loajální, a proto politiku vlády,jež by mohla popudit Dohodu vůči Budapešti, oz n ač il za velmi chybnou. Odkazoval také na ho s podářský aspekt mírové smlouvy a připomn ě l, že konečná finanční a ho spo dářsk á sanace ze m ě je možná pouze po uzavření míru. ll Budape šťvša k svými požadavky u vrcholných dohodových představitelů zasedajicich na mirové konferenci n euspě l a. Nejvyšší rada mirové konference žádosti maďarské vlády nereflektovala a vyzvala Madarsko, aby "v co nejkratší době vyslalo své delegáty do Paříže"." Reakce Nejvyšší rady mírové konference Budap eš ť zaskočila. Ministerský pře d se da Huszá r na ministerské radě 12. prosince trval na původním stanovisku vlády. Navrhoval sdě lit do Paříže ochotu vyslat své delegáty na mírovou ko nferenci 3. nebo 4. ledna 1920, avšak za podmínky, stáhne-ii se rumunská armáda na stanovené hranice a přibudou-ii na "v součas no s ti dočasně obsazená území Maďarska " vyšetřovací komise požadované maďarskou vládou. Premiéra podpořil i ministr zemědělství István Rubinek,jenž požadoval takovou formulaci nóty, kterou by maďarská vláda jasně a zřetelně deklarovala, že dokud se Rumuni nestáhnou z linie řeky Tiszy, maďar ská delegace na mírovou konferenci neodjede. Hu szá rův předchůdce, bývalý před seda vlády a stávajíci ministr obrany István Friedrich, sice své kolegy ve vládě varoval, že oddalováním vyslání mírové delegace by mohl kabinet dosá hnout i toho, že se "jednoho krásného dne objeví osobně americký generál Bandholtz," který mírové 10 Tamtéž, MT '1919 (tamtéž), s. 19. II Tamtťž,MT ( tam též),s Srv. PDFRH, 1., dok. C. 50, s. 80 nebo Tlle Hutlgaria tl A:ace Nfgociaciotl. AIl (/CCO /IIIC ofche Wort of che Hutlgaril/tl A:ace Dc/cga/ion oe Neuilfy'/S,/rom Jarmary co Ml/reJI, Vol. I- III. (HPN) Vol.I (Budapest, ), s. VIII-IX. 13 Generál Harry Hill Bandholtz, šef americké vojenské mise respektive mezispojenecke vojenské mise v Budupešti. Jeho prostřednictvím probi hala t č. komunikace mezi mírovou konferencí n maďar s kou vlíidou. Generál Bandholtz byltotiijediným, kdo v m aďarském hlavní m m ěs tě disponova l bezdrátovým, přímým spojením s Pnři ž í d i k-yvys ílač i americké delegace z ři ze n ém na Eiffe lověvěžia také díky ge nerálověvys il ači v Budapešti. Srv. GALÁNTA I, 1, A eriallolli ljt!kckoees, A Ptlrizsi IIlcghiwisról a racifikdldsig. Budapest 1990, s

4 )X( 2010/1 podmínky maďarské vládě předá zde v Budapešti a vytyčí konkrétní termín kjejich přijeti"; posléze nicméně navrhoval, aby vláda svůj požadavek stažení rumunské armády z Tiszy ve své další nótě vyjádřila nikoli jen formou prostého přání, ale naopak formou kategorického postulátu,u Zaujetí sebevědomého stanoviska maďarské vlády mírnil hrabě Albert Apponyi, který byl jednání kabinetu rovněž přítomen. Apponyi nepovažoval za reálné vymoci změnu politiky Dohody vůči Madarsku před vlastním podpisovým aktem mírové smlouvy. Domníval se, že čím méně si maďarská vláda sváže ruce svou další odpovědí, v o to příhodnější situaci bude, což by nakonec mohla kvitovat i sama Dohoda. Diky skutečnosti, že uherský exministr kultu a vyučování požíval široké politické autority, podařilo se mu postoj kabinetu neutralizovat. Budapešť tak nakonec ustoupila od podmíněni výjezdu svých delegátů na mírovou konferenci splněnim svých požadavků a odpověděla do Paříže, že "učiní vše pro to, aby její delegáti mohli okamžitě po svátcích odcestovat do NeuiIIy". V připadě svých původně vznesených požadavků pak maďarský kabinet vyjádřil naději, že do doby odjezdu svých delegátů Nejvyšší rada vyhoví žádosti maďarské vlády. Na tomto jednání vlády jednohlasně potvrzeno i složení kompletní mírové delegace v čele s hrab ětem Apponyim." Byť maďarská vláda o konečném datu výjezdu svých mírových delegátů do Paříže ještě na ministerské radě 12. prosince nehlasovala, začalajiž v korespondenci sjejí poslední nótou technicko-organizačni připrava vycestováni Apponyiho delegace na konferenci. Svědčí o tom skutečnost, žejiž 15. prosince se Mezinárodní lůžková společnost" obrátila na Ředitelství Maďarských státních drah" o sestavení zvláštní vlakové soupravy pro mírovou delegaci, jak vyplývá z fondu ředitelství maďarských drah v Maďarském státním archivu. Skutečnost objednávky zvláštniho vlaku pro mírovou delegaci již v polovině prosince, bez konečného rozhodnutí vlády jako celku ill!'e, dokládá eminentní zájem hlavních představitelů oficiální zahraničněpolitické linie země na vycestování maďarských mírových delegátů na Paříže bez razantního strategického a účelového oddalování." O konkrétním II konečném datu rozhodovala ministerská rada na svém posledním zasedání 29. prosince Okamžitý odjezd delegace na počátku ledna podporovali na zejména 14 MOL, tamtéž, MT (tamtéž), s. 9-10, a Tamtéž, a K odpovědi nmďarskévltldy Nejvyšší radě pařižské mírové konference z 13. prosince 1919 srv. PDFRH, 1., dok. Č. 53, s NemzctkĎZi Hdl6kocsi TdrsaslÍg. 17 Mag)'or Alfaml'osutok (MAV). 18 Žadostí Mezinarodni lů žkové spo l ečnosti bylo na Ředitelství MaďarsJ.. :ych státnich drah přidélenojednaci čís lo Viz MOL, Z 1525, MÁV Igazgatósága [Ředitelství Maďarských státních drah.]. Áltahi,nos irmok. [Všeobecné spisy], Tárgymutatók [Věcně rejstříky], sv. č. 1398, Ki.ilOnvonat [Zvláštní vlak). Žildost o sestavení vlakové soupravy pro maďarskou mírovou deleg,aci se však bohužel nezachovala. Z evidenční knihy Ředitelstv[ MÁVovšem oh ledn ě osudu této žádosti, resp. tohoto spisu vyplývil, že byl skartoviln. (Srv. MOL, tamtéž, Nyilvánw rtó konyvek [E.videnčni knihy], sv. č. 189.) Spisov:i. agenda Ředitelství Maďarských st:i.tnich drah byla bohužel, zejména z hlediska kapacitních možností ředitelství,jíž tč. pravidelné skartována, čemuž se nevyhnuly ani spisy týkajici se zvláštních vlaků. (K pravidelné skartaci spisové agendy u Ředitelství MÁY srv. Levélttiri lelcárak 26. MagyorAlla/lll'GSucak Igazgarósága Rcpertórium. Vol. I., Sestavil I. TOKOLYI. Múvel6dési.igyi Miniszterium Lcvelt:i.ri Oszt:i.lya, Levellárak Orsz:igos Kozpontja Budapesl Rukopis, s. 33, 35-36). 60

5 Devadesát let tri ano nské mírové sm loll vy Hlavní momenty z j ednání m a ďar ské ministerské rady a mad'arské mírové delegace v otázce mírové smlouvy s do hodovými mocnoslmi (prosinec červe n 1920) ekonomicko-hospodářšti ministři. Ministr obchodu Ferenc Heinrich své kolegy upozornil, že dokud Madarsko nebude mít mirovou konvenci, nebude moci vyjednat se soudními státy žádnou hospodářsko u smlouvu. Proto považoval zajednoznačný zájem země, aby Maďarsko podepsalo mirovou dohodu co nejdříve, i přesto, žeje pro nějen obtižně přijatelná. Ministr financí baron Frigyes Korányi varoval, že dokud Maďarsko nebude disponovat mírovou smlouvou a nebude znát mirové podminky, maďarská vláda nebude moci vypracovat konkrétní finanční politiku země včetně jejího daňového systému, natož státní rozpočet. Korányi proto apeloval na věcné chápáni mírové otázky. V této souvislosti proto vyzýval k vystřízlivění a ke skoncování s iluzemi; s odkazem na současnou hospodářskou situaci země a miliardové škody pak vyjádřil ze své strany jednoznačnou podporu vyslání mírové delegace do Pařiže okamžitě po svátcich. Co nejrychlejší odjezd maďarských delegátů plně podpořil i ministr zemědělství malorolník Rubinek,jenž v této souvislosti připomínal momentální závislost Maďarska na rumunském obilí." Na hospodářsko-politický aspekt otázky mírové smlouvy,jako základní výchozí bázi rozhodování kabinetu, poukazoval i předseda mírové delegace hrabě Apponyi, který ministry současně upozornil i na sk utečnost, že posledni nóta maďarské vlády Nejvyšší radě mírové konference zůstala bez odpovědí. Séf mírových delegátů připomněl i nanejvýš kritický stav zásobování ze m ě potravinami a také to, že Maďarsko je na tomto poli zcela odkázáno na pomoc Rumunska a Jugoslávie. Podle Apponyiho by Maďarsko v případě dalšího oddalování odjezdu svých delegátů na mírová jednání ničeho nedosáhlo." Konstruktivní vnímání situace podpořil též ministr zahraničních věcí hrabě Somssich. Ion odkázal na skutečnost, že na poslední nótu maďarské vlády Nejvyšší rada mírové konference neodpovědě la a vyjádřil obavy z toho, že by oddalování výjezdu maďarských delegátů na mírovou konferenci mohlo Dohodu přimět ke zmocnění Rumunů a Srbů k setrvání na jimi obsazených maďarských územich." Z tohoto důvodu soudil, že Maďarsku vzhledem kjeho situaci "nezbývá nic jiného", než dostát svému slibu a delegáty na konferenci ihned vyslat." Pro sebejistější politiku Budapešti se í přes argumenty ministrů zemědělství, obchodu a financí vyslovil ministr obrany Friedrich. Expremiér byl pro dalši oddalování vycestování maďarské delegace na mírovou konferenci, a to do té doby, dokud Rumuni zcela nevyklidí Zátisí. Vedle toho navrhoval vyčkat na další stanovisko mírové konference na poslední nótu maďarské vlády. Bez ní nepovažoval jednání vlády o konkrétním termínu výjezdu maďarské delegace za aktuální." 19 MOL, tallltéž, Ml: (tamtéž), s , Srv. tamtéž, s Ze Zátisi se Rumuni začali nakonec stahovat až 24. února P ůsobnos t maďarské administrativy tč. byla cizl ok up ačnl správou omezena nejen v Zátisí, ale i v jižní části země, v tzv. Baraňsku respektive ve včtší část i Baraňské z upyvčelnč měs ta Pťcs,ježob s adila armáda SHS (jugoslávskli armáda kontrolova la územ í spadajlci z hrubaji žnč od linie Szcged- Baja- Pécs). K vyklizeni a předáni tohotoúzemi pod svrchov:most Mnďarska došlo až po nezduřeném vyhlášeni mlstní Srbsko maďnrské republiky (Baranya - Baja Szerb - Magyar Koztarsaság) na nlitlak Dohody teprve v srpnu 1921 (maďars ké vojsko vstoupilo na vyklizené územi 22. srpna 1921). 22 Tamtéž, s Tamtéž, s

6 'tj. 2010/1 Hlasování o tom, zda delegáti odcestují na mírovou konferenci S.ledna 1920,jak navrhoval premiér, skončilo i přes apel ekonomicko-hospodái'ských ministrů patem. Pět z deseti zúčastněných ministrů souhlasilo; dalšich pět členů vlády však hlasovalo pro politiku dalšího oddalování výjezdu. Rozhodujícím tedy byl premiérův hlas. Protože se Huszár s odkazem na potřebu rychlé mírové smlouvy z hlediska vlastní existence státu vyjádřil pro okamžitý odjezd, bylo rozhodnuto. Madarská mírová delegace respektive její užší část tedy na pařížskou mírovou konferenci S.ledna 1920 skutečně odjela." Návrh mírových podmínek byl maďarským delegátům předán v Paříži 1S.ledna na zasedání nejvyššího orgánu pařížské mirové konference, Rady premiérů. Na pi'edložení pisemné odpovědi na návrh mirové smlouvy dostalo Maďarsko patnáct dní. Maďarští míroví delegáti přivezli návrh mírové smlouvy do Budapešti 18. ledna večer. 25 O práci mírové delegace na písemné reakci Maďarska na obdržený návrh mírových podmínek referoval vládě najejím zasedání 8. února 1920 za účasti vrchního velitele Národní armády Miklóse Horthyho a náčelníka generálniho štábu generála Bély Berzeviczyho předseda mírových delegátů Appo nyi. Ten vládu seznámil s tím, že písemné připominky na návrh mírových podmínekjsou koncipovány do dvou celků, z nichž první se dotýká hospodářských a politicko-finančních otázek a druhý otázek čistě politických. Apponyi vládu ujistil, že základní myšlenkou odpovědi bude požadavek referenda na bývalých uherských územích přisouzených jiným státům a že písemná reflexe na navržené mírové podmínky vyzdvihne, že mírové podminky vnucené Madarsku bez plebiscitu v otázce teritoriálni bude Maďarsko vždy považovat ze strany mírové konference vůči Budapešti za násiií. 1fi Pi sem no u reakci Maďarska na návrh mírových podminek pi'ivezli členové užší madarské mirové delegace do Paříže ll. února." Termínjejich odevzdání byl stanoven na 12. února do tn hodín odpoledne. Maďarsko však do tohoto termínu stihlo odevzdat pouze první část svých nót. Pro odevzdáni zbytku proto požádalo o čtrnáctidenní odklad," avšak získala pouze týden." Druhý baliček nót proto odevzdala 20. února." Odpověď konference a definitivní text mírové smlouvy byly maďarské straně v Paříži předány 5. května 1920 v šest hodin odpoledne." Oficiálnim termínem předání však nebyl S., ale 6. květen, od něhož se počitala lh ůta desetí dnů, během nichž se měl madarský kabinet vyjádřit 24 Tamtéž, s DOCIllIIf?/ItSOIl Britisll Fordgn Policy (DBFP) Firs[ Scries. Vol. ll, London 1948, dok. é. 73, protokol ke schůzi premiérů Francie, Itálie a Velké Británie ,4. bod schůze, s PDFRH, I., PDHPD, s (záznam deniku MMD k lb. ledna 1920). 26 Srv. tamtéž, s Srv. tullltéz, ; ke druhé cestě užší maďarské mírové delegace do NeuHly víz postfehy zpravodaje Pesti Hírlapu Jeno Bendy, c. d., s DBťr, Vo l. VII., London1958, dok. c. 4, protokol odpolední schůze Rady premiérů v Londýně , bod 4 (The Hungariall Treacy), s. 37 a příloha 3 kcit. dok., s (telegram pfedsedy maďarské mírové delegace hrabčte Apponyiho z ). 29 Srv. tamtéž, cit. dok. c. 4, s A) Viz PDťRH,I., PDHrD, s. 88 1, deník maďarské mírové delegace (DMMD), B) K odpovědnim nótám maďarské m[rové delegace viz edíci pramenů MBT, ll. nebo HPN, II. 31 Al Srv. PDrRH, 1., PDHPD, s. 918, DMMD,

7 Oevades in let trianonské mírov e sm louvy H lavní momenty z j ed nání mad'arské ministerské rady a macl'a rské mirové delegace v otázce mírové smlollvy s dohodovými moc nostm i (prosinec če rve n 1920) k podpisu mírové smlouvy." pj'edání definitivního textu mírové dohody o den dříve bez zkrácení lhůty na odpověď maďarské vlády z 16. na 15. května mělo zohlednit časovou náročnost osobniho doručeni dokumentů do Budapešti generálním sekretářem maďarské mirové delegace Ivánem Praznovszkym a zmenšit časovou prodlevu mezi převzetím definitivního zněni mirových pod Olinek v Pařiži ajejich osobnim doručenim budapešťské vládě. Mirová konference ovšem záhy vyhověla i následné Praznovszkyho žádosti o prodlouženi lhůty na odpověď. Definitivni termin, do kdy se Maďarsko muselo vyjádřit k podpisu mirové smlouvy, byl posunut o dalšich pět dni, tj. na 21. května 1920." V předání definitivniho zněni textu mirové smlouvy mezi spojeneckými a přidruženými mocnostmi a Maďarskem v předstihu lze spatřovat vstřicné gesto francouzské diplomacíe vůči Maďarsku,jež lze dát do souvislosti s probihajicími tajnými francouzsko-maďarskými politickými rozhovory. Nový směr ve francouzské zahranični politice po lednových prezidentských volbách vůči středoevropskému regionu dával Budapešti šanci prolomit svou zahraničněpolitickou izolaci. Francie totiž chtěla stability poválečné středni Evropy nově dosáhnout nejen s pomocí spojeneckých států v regionu, ale i s plnohodnotným zapojenim Maďarska. Alfou a omegou tajných francouzsko-maďarských sbližovacich rozhovorů bylo z maďarské strany zajistit výrazný podil francouzského kapitálu na maďarském hospodářském životě; na oplátku měla být k Maďarsku přičleněna část bývalých uherských oblasti, v nichž žila většina maďarské populace. Tajná francouzsko-maďarská politická jednáni, která od 19. dubna 1920 koordinoval nový maďarský ministr zahraničnich věci hrabě Pál Teleki, však prozatim nevedly ke konkrétnim závazkům ze strany francouzské vlády. Jejich výsledkem byl pouze slovni přislib, že se Francie zasadi o revizi jistých etnických a hospodářských ustanoveni mirové konvence ve prospěch Budapešti. Pařiž ovšem Budapešť hodlala podpořit až po podpisu mirové smlouvy a pouze za předpokladu, dosáhne-ii Maďarsko potřebné dohody ve věcí konkrétni revize se sousednimi státy. Tato pozice francouzské diplomacie pak byla velice neutrálně a všeobecně formulována i v lettre ďellvoi ke konečnému zněni mirové smlouvy s Maďarskem podepsaném francouzským ministerským předsedou a z tohoto titulu současně i předsedou pařižské mirové konference v jedné osobě Alexandrem M iilerandem a předaném společně s odpovědi mirové konference na postřehy maďarské strany k návrhu mirové úmluvy a definitivnim textem mirové smlouvy." 32 PDFRH, 1., PDHPD, s. 918, DMMD, Tamtéž, s. 919, DMMD Předseda PMK francouzsl.:ý premiér MilIerand informovalo prodloužení lhůty na odpověď na definitivnl mírové podmínky budapešťskou vladu prostřednictvím telegramu s dataci adresovaného předsedovi maďarské mírové delegace. (Srv. MBT, ll., dok. č. 341, s. 465 nebo HPN, II., týž dok., s. 514, viz zde též PDFRH, 1., PDHrD, s. 919, DMMD to ) K maďarské mírovéotózce potažmo k politice Budapešti a mírové konference v obdobl1od ledna do května 1920 podrobně srv. TÓTH, A., Otázka mírová na maďarsktf ministerské radě po odjezdu AppoTlyilw mírovéde/cgacc 1/(/ pařížskou mírovou kollfcrenci dopředcftlf defillicivllíhozllěllí mírové smlouvy Maďarsku (Iedcll - kl'ětci/1920), in: Slovanský přehled, roč. 92, 2006, č. 3, s A) Srv. PDFRH, 1., PDHPD, s. 918, DMMD, B) K tajným francouzsko-maďarskýmjednimím vprůběhu mírových rokovaní s Maďarskem viz např. GÁLANTAI, J., c. d., s , , ; ROM SleS, 1., c. d., s ; ADAM, M.,A Kisantallt es Európa, Buda.pest 1989, s anebo IRMANOVÁ, E., Maďarsko a versailleský mírový systém, Ústí nad Labem 2002, s , resp

8 )X( 2010/1 Tzv. M iilerandův průvodní dopis k mírové smlouvě potvrzoval S konečnou platnosti zásad ni rozhodnutí mírové konference, a to, že dohodové mocnosti v žádném ohledu nepřistoupí k úpravě teritoriálnich ustanovení mírové smlouvy, čímž i zamítají požadavek madarské vlády na vypsání plebiscitu na odňatých územích. Zároveň nicméně koncedoval možnost, že při stanovení nových hranic Maďarska došlo kjistým nespravedlnostem, které nevycházely z bezpodmínečné potřeby. Pro Madarsko byla zajímavá především ta část průvodního dopisu,jež upozorňovala, že k nápravě křivd v teritoriálních ustanoveních mírové smlouvy bude moci Budapešťvyužít rozhraničovací komise, které se budou moci v případě zjištěni hraničních nespravedlností obrátit i na Společnost národů. Tato část průvodního dopisu ovšem poskytovala nejednoznačný výklad. Vyzdvižení úlohy rozhraničovacích komisí při nápravě hraničních křivd sice odkazovalo pouze na lokální retuš hraničnich čar čistě praktického významu," současně ale odkaz na roli Společnosti národů v případě zjištěni hraničnich nespravedlnosti rozhraničovacími komisemi a na možné změny hranic mírovou cestou dávallettre d'envoi ve shodě s momentálnimi výsledky francouzsko-maďarských sbližovacích politických rozhovorů naději na výraznější korekci hranic než v případě práce a úlohy rozhraničovacích komisí v rámci plnění rakouské a německé mírové smlouvy. Je logické, že tato část průvodního dopisu k mírové smlouvě dávala Budapešti určitý reálný prostor pro možnou budouci aplikaci aktuální koncepce středoevropské politiky Paříže. Konečná podoba maďarské mírové úmluvy se od jejího návrhu Iišilajen velice málo. Provedené úpravy se dotýkaly pouze technicko-praktických a nikoli zásadních politických ustanovení mirové konvence respektive stylistických úprav textu mírové úmluvy. Napřiklad nově byl v textu maďarské mírové smlouvy zakotven závazek Státu Srbsko-Chorvatsko-Slovinského a Rumunska na ochranu menšin. Dalši modifikace návrhu ustanovení mírové dohody nařizovala s ohledem na jednotný vodopis Karpatské kotliny zřízení Stálého vodohospodářského technického výboru za účelem koordinace vodohospodářstvi v regionu. Na základě provedených úprav mírové konvence si pak dle nových ujednání mírové konference mohlo Maďarsko z vymezené celkové částky válečných reparací odečíst škody způsobené rumunskou okupací maďarských území ve druhé polovině roku 1919 a v první třetině roku 1920." Dále 3S Na základě rozhodnutí mírové konference o průběhu maďarsko-československé, maďarsko-rumunské il maďarsko-jugoslávské státní hmníce byla v případě hraničních úprav vyhrazena již pouze možnost dílčích lokdlních změn. Srv. doprovodnou nótu Nejvyšší rady pařížské mírové konference kjejí nótě s popisem průběhu dotčených hraničních linií adresované maďarské vládě in: FRUS PPC, IV., příloha č. V CA), společná nóta maďarské, československé a rumunské vládě z 13. června 1919, s , resp Maďarská strana vyčí s lila škody způsobené rumunskými vojsky na korun (srv. předběžnou nótu maďarské mírové delegaceč. IV předanou Nejvyšší radč mírové konference před převzetím návrhu textace rnrrové smlouvy 15. ledna 1920, in: MBT, 1., s. 109 nebq HPN, 1., s. 122). Pfipomeňmejen, že rekvizice rumunsj..:ých vojsk se netýkala pouze Zátísr, ale í centrální části Maďarska. Dne4. srpna 1919 totiž rumunská armťjda obsadila i pře s zákaz mírové konference i hlavní m čs to Budapešť, kde setrvala aždo poloviny listopadu. Rumunská arrnáda obsadila BudapeU poté, co 29. července překroč ilaji dr-tenou linii na řecetisze, a to i Ilavzdoryzákazu dohodových mocnosti, přičemž zahájila ofenzivu proti maďarské Rudé armádě. Rumuni dokonce pronikli i do Zadunaji, kde opanovali m čs ta Székesfehérvár, Veszprém II Gyór. V hlavním mčstě setrvala rumun ská vojska až do podzimu respektive do lislopadu. kdy se stáhla nejen z Budapešti, ale i z lizem! mezí Dunajem a Tiszou. 64

9 Devacl esih Jet trianonské mírov é smlouvy Hlavní momenty z jednání maďarské ministerské rady a nlclcl'arské mírové delegace v otázce l1l írové smlouvy s dohodovými mocnostmi (prosinec če rve n 1920) bylo Maďarsku při z náno i dispozični právo na umělecké předměty maďarského původu ze společných a dvorních sbírek, které zůstaly v Rakousku." Následující dva týdny po předání konečné verze textu mírové smlouvy čekala madarskou vládu a madafskou mírovou delegacijedminí o oficiálním a závazném stanovisku země v otázce podpisu mírové dohody. Bylo třeba rozhodnout, zda Apponyiho delegace mirovou konvenci se spojeneckými a přidruženými mocnostmi podepíše, č i zda mír s vítěznou stranou v této podobě zamítne respektive zda Mad'arsko vůbec mír podepíše. S lettred'ellvoi seznámil členy kabinetu na schůzi madarského kabinetu 7. května ministr zahraničních věcí hraběteleki. Zdůraznil přitom zejména skutečnost, že jsou v něm zmíněny nespravedlností mírových podmínek a že tento dokument naznačuje možnost pozdějších korekcí ustanovení mírové úmluvyve prospěch Madarska. V souladu s výsledkem užší porady s předsedou vlády a předsedou mirové delegace z předchozího dne pak ministly upozornil, že odmítnutí podpisu mirové dohody by vypadalo jako úplné zamitnuti míru. To by dle Telekiho mohlo zo s třit vojenskopolitickou situaci v regionu a vyvolat i vojenský útok soused nich států vůči Mad arsku. V takovémto připadě odkázal na upozorn ě ní ministra války generála Károlye Soóse, podle n ě hož by Madarsko v daném okamžiku nemohlo takovou ofenzivu v žádném případě odrazit." Ministr zahraničí ve spojitosti s problematikou mediální prezentace mírové otázky zároveň upozornil, že by bylo záhodno, aby jak tisk, tak jednotliví mini s tři neupozoniovali prozatím na problematiku ratifikace mírové smlouvy. Podle ministra zahraničních věcí by to mohlo vést Dohodu k požadavku okamžité ratifikace mírové smlouvy pojejím podpisu Mad arskem. Tato ministrova výzva byla logická, neboť tajná francouzsko-mad'arská politická jednání v Paříži probíhala paralelně dále a na konkrétnější závazky ze strany Francie se teprve čekalo. Z politicko-strategického hlediska se pro Budapešť vzhledem k rozhovorům s Paříži jevilo jako nutné mírovou smlouvu podepsat, alejeji ratifikaci neuspěchat a nechat si manévrovací prostor pro vyjednání co nejpřijatelnějši výchozí pozice k eventuální pozděj š i úpravě teritoriálních podmínek smlouvy." Zájem madarské veřejnosti o mírovou otázku byl v této d obě mnohem aktuálnějši než dřive. Přičinou byly chystané parlamentní volby ve 44 volebních obvodech v Zátisi, vyklizeném již tehdy Rumuny, kde nemohly proběhnout parlamentní volby vypsané v závěru ledna 1920.~ Vzhledem k předvolební kampani v Zátisí bylo možné očekávat, že se téma podpisu mírové smlouvy stane jedním z hlavních témat předvolebního boje nejen u kandidátů do poslaneckých lavic Národního shromážděni, ale i u hlavních před s tavitelů politických stran. Minimální zm ě ny v mírové smlouvě a zejména neměnnost jejích teritoriálních ustanovení vyvolaly v maďarském veřejném mínění okamžitě velké emoce. Dne 7. května 1920 informoval veřejnost o stavu vě cí v mírové otázce madarský tisk, který byl ihned oficiáln ě obeznámen se základními 37 K výč tu v ~ ecll zrnčn v návrhu ustanovcní mirové smlouvy s Maďar s ke m viz cdici MBT, II., s '1 HPN, ll.. s MOL, "mlčí, MT. 7. S (kmb. é. 126), s Tamtéž, s Volby zde probě hl y v rozmezí 13. če rvna až 5. červenc e, respektive 19. července. 65

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Go East str. 1/24 Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Jan Cholínský Dvacáté století v českých dějinách je možné nazvat nejen stoletím osmiček (a devítek)

Více

ArbitráÏ z 28. ãervence 1920 po osmdesáti letech

ArbitráÏ z 28. ãervence 1920 po osmdesáti letech ArbitráÏ z 28. ãervence 1920 po osmdesáti letech Jaroslav Valenta Před 80 lety, 28. července 1920, bylo v Paříži oznámeno arbitrážní rozhodnutí konference velvyslanců, která jako nástupkyně Nejvyšší rady

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Marshallův plán Šedesát let poté Jindřich Dejmek, Jan Eichler, Slavomír Michálek Oldřich Tůma, Ladislav Tajovský, Vít Smetana Harry Truman, George Marshall, Edvard Beneš

Více

Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - - problém náhrad za majetek

Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - - problém náhrad za majetek Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - - problém náhrad za majetek Autorka: Eva Fenklová

Více

Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 1989 1992

Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 1989 1992 Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 989 992 Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 989 992 V Y Š E H R A D Tato práce vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P2 Historie

Více

EU a její východní sousedé

EU a její východní sousedé březen 2005 EU a její východní sousedé? Rozhovor s Janem Zahradilem [2] R. Chytilek, H. Vykoupilová: Na prahu Unie Bulharsko a Rumunsko [4] Věra Stýskalíková: Západní Balkán a perspektivy jeho vstupu do

Více

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Když se zeptáte většiny lidí kdy se slaví den míru, nedostanete jednoznačnou odpověď. Mnozí patrně vysloví osmého května, kdy skončila 2. světová válka,

Více

SOUDOBÉ DĚJINY XIV / 1

SOUDOBÉ DĚJINY XIV / 1 1/2007 SOU OBÉ DùJINY Soudobé dějiny XII / 2 1 SOUDOBÉ DĚJINY XIV / 1 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR, v. v. i. 2 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ DĚJINY SPOLU S REDAKČNÍM KRUHEM ŘÍDÍ

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Jan Rychlík a kolektiv

Jan Rychlík a kolektiv Jan Rychlík a kolektiv MEZI VÍDNÍ A CAŘIHRADEM / Utváření balkánských 1národů a kolektiv Utváření balkánských národů VYŠEHRAD PRAHA 2009 HISTORICA PRÁCE VZNIKLA V RÁMCI SPOLEČNÉHO PROJEKTU MASARYKOVA ÚSTAVU

Více

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem Go East str. 1/19 První republika Tomáš Krystlík Autor stál před problémem, jak rozsáhlé téma první republiky pojmout. Bylo jasné, že by měla dostat přednost fakta málo známá a pro vývoj státu významná.

Více

Vznik ČSR a změny práva

Vznik ČSR a změny práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Vznik ČSR a změny práva Bakalářská práce Autor: Jan Krejčí Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. PhDr. René

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 1999 Redakční rada: Mgr. Martina Štumpfová PhDr. Libuše Šilhánová Dr. Ivan Gabal ing. Rostislava Křivánková Mgr.

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA. Mezinárodní a teritoriální studia

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA. Mezinárodní a teritoriální studia METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní a teritoriální studia BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚLOHA E. BENEŠE PŘI BUDOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÍ SLUŽBY NA POČÁTKU RČS THE ROLE OF E. BENEŠ IN BUILDING THE CZECHOSLOVAK

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku

Vědecký projekt RM 02/05/07 Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Hodnocení zapojení České republiky do rekonstrukce a stabilizace Iráku Filip Moravec, Jan Šnaidauf, Simona Hlaváčová Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou

Více