Nepomucka pouť v nove m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepomucka pouť v nove m"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské školky Na Vinici str. 5 str. 11 str. 15 Nepomucka pouť v nove m Sponzor vydání: Zábavné podniky firmy Vlastimil Lagron Me sto Nepomuk vyhlas uje KONKURZ na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOMUK Pıśemne pr ihla s ky lze doruc it nejpozde ji do Vıće informacı na nebo u r ednı desce MU Kve tnova svatoja nska pouť byla a sta le je nejnavs te vovane js ı akcı, ktera se v Nepomuku odehra va. Vs ak ma take stovky let dlouhou historii. I kdyz to z jejı dnes nı podoby nemusı by t patrne, jde o sta le z ivou baroknı slavnost. Ne nadarmo se Nepomuk oznac uje pr ıźviskem poutnı me sto. V poslednı dobe vs ak na vs te vnost pouti spıś e upadala, pr esto to ve me ste o pouti vz dycky z ije. Nejde jen o sta nky a atrakce, kona se tu spousta doprovodny ch akcı.ra di bychom, aby pouť nevadla, ale rostla. Letos se proto aktivnıḿ organiza torem ne kolika novy ch doprovodny ch akcı, stalo i me sto - a to tak, z e se pome r obracı. Nikoliv, z e ne jaky koncert c i vy stava jsou jen dopln kem pouťovy ch atrakcı, ale pra ve naopak. Letos nı pouť nabı dne pr edevs ı m pestry a bohaty kulturnı program, obvykly pouťovy lunapark samozr ejme nebude chybe t,alebudejen jednou souc a stı mnohovrstevnate spolec enske uda losti, kterou takova pouť je a by t ma. Na co se tedy mu z eteokve tnove pouti te s it? Na me stı jako vz dy zaplnı mnoz stvı sta nku a atrakcı kolotoc e, str elnice, autodrom a tak da le. Stejne jako v minuly ch letech bude pouťovy program v Unibricku c i U Zelene ho stromu. Nebude chybe t klasicka pouťova za bava na Sokolovne. Novinkou bude otevr ena Mala letnı sce na na na dvor ı ne kdejs ı piaristicke koleje (stare s koly), kde se bude odehra vat mnoz stvı divadelnıćh, hudebnıćh a s ermıŕ sky ch pr edstavenı, budou zde k vide nı uka zky tradic nıćh r emesel a vystoupı i mistr sve ta ve s viha nı bic em. Ve stodole rodne ho domu Augustina Ne mejcebudevprovozu baby-friendly kava rna s projekcı poha dek a ru zny mi tvor ivy mi dı lnic kami pro de ti. Zelenohorskou ulici budou lemovat stylove sta nky s rukode lny mi a r emeslny mi vy robky, budou zde hra t poulic nı ume lci a na jejıḿ koci na Zelenohorske pos te se bude moz ne mj. sve zt na turecke m kolotoc i. Chra m Sv. Jana Nepomucke ho bude samozr ejme slouz it poutnıḱu m, jako vz dy zde probe hnou poutnı ms e a dals ı cı rkevnı obr ady. Pokračování na str. 10 Me sto Nepomuk srdec ne zve na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 30. května hod. náměstí A. Němejce Pr ijďte si nakoupit kvalitnı regiona lnı potraviny pr ıḿo od vy robcu napr. jogurty, tvarohy, sy ry a mle ko, hove zı a vepr ove maso, pa rky, sala my a dals ı uzeniny, kva skovy chle b, slane i sladke pec ivo, marmela dy s rakytnıḱem, bylinne sirupy, med, doma cı za kusky, vajıć ka, c erstvou zeleninu, kor enı, sazenice bylinek, zeleniny i okrasny ch kve tin a dals ı zboz ı,ktere v supermarketech nenajdete. Ma te-li za jem prodat sve pr ebytky na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na tel Vıće informacı naleznete na trhy.nepomuk.cz

2 2 ZKULTURY 05/2015 Vernisa z vy stavy Od zac a tku do konce, 10. dubna 2014 Foto Milan Demela Výstavu můžete navštívit do 17. května 2015 v Malé galerii, nám. A. Němejce 126, Út Ne hod. Radovan Kodera: Nenápadný půvab Albánie 3. května 7. června Zelenohorská pošta Pozvánka na výstavu Letos nı vy stavnı sezo nu v hale Zelenohorske pos ty zaha jı vy stava c ernobı ly ch snı mku vy znamne ho plzen ske ho fotografa Radka Kodery. Cyklus fotografiı, ktery vznikl be hem autorovy cesty po Balka ne v roce 2006, zachycuje osobity m zpu sobem kra sy i absurdity Alba nie, te to, pro na s nepr ıĺis zna me, a tedy exoticke, jihoevropske zeme. MgA. Radovan Kodera pracuje od roku 1992 jako fotograf Na rodnı ho pama tkove ho u stavu v Plzni, pu sobı take jako pedagog na Fakulte designu a ume nı a Filosoficke fakulte Za padoc eske univerzity v Plzni. Pozornost odborne ver ejnostisizı skaly zejme na jeho dokumenta rnı cykly, pr eva z ne zprostr edı nejru zne js ı ch mens in, ale i z oblasti architektury a krajinne fotografie (Plzen v sametove revoluci, Psychiatricka le c ebna v Dobr anech, Z idovske hr bitovy za padnıćh C ech, Osudy zmizely ch, Stopy holocaustu, Neonacismus a komunismus - vymoz enosti a zhouba demokracie, Pod britsky m praporem, Architekti meziva lec ne Plzne a dals ı ). Vystavuje c asto ve Velke synagoze, ale i v ru zny ch netradic nıćh prostora ch. Jana Barochová

3 05/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Kruhova kr iz ovatka u Pyramidy Va z enı nepomuc tı obc ane, po sloz ity ch jedna nıćh s dotc eny mi u r ady sta tnı spra vy dos lo konec ne ke schva lenı a povolenı objıźdne trasy autobusu C SAD. Proti minule mu c la nku v dubnovy ch Nepomucky ch novina ch se zme nila pouze drobnost, a to z e se autobusy budou ota c et kvu li bezpec nosti provozu v area lu parkovis te obchodnı ho domu COOP. Tıḿto Va s z a da m o posunutı parkujıćıćh vozidel do leve strany parkovis te k obchodnıḿu domu, aby prava c a st parkovis te u plotu pana Jandos e byla volna pro bezpec ne ota c enı autobusu. Na pr iloz ene fotografii je zdokumentova na vy stavba a zpevne nı doc asny ch komunikacı ul. Luc nı aspojkymezi Husovou ulicı a I/20, kterou budou vyuz ı vat vy hradne autobusy a osobnı auta mıśtnı obsluhy. Provoz po objıźdne trase autobusu byl zaha jen v ponde lı 27. dubna V poslednıḿ dubnove m ty dnu take zac ne genera lnı rekonstrukce zac a tku Na draz nı ulice k Ota c ce, k odfre zova nı vozovky a na sledne mu snı z enı stoupa nı. Na sledovat bude pokla dka a pr ekla dka inz eny rsky ch sı tı.da le je jiz pr ipraveno uloz enı elektricke ho vedenı vuvedene lokalite do zeme, pr epojova nı a vypıńa nı elektricke ho proudu je pla nova no na Pru be z ne se budou stave t soube z ne na hradnı komunikace podle I/20. Děkuji občanům ze Swalmenské a Třebčické ulice za vstřícný přístup k vedení objízdné trasy kolem jejich domů. Jiří Švec, starosta města Nepomuk Foto redakce 3 Vybraná usnesení z jednání Rady města Nepomuk dne Rada města: Bere na vědomí vy sledek s etr enı stı z nosti ty kajı cı se funkc nosti Za kladnı s koly Nepomuk (ZS ) odc eske s kolnı inspekce (C S I), Plzen sky inspektora t aprotokolovy sledku kontroly pouz itı financ nıćh prostr edku vyte z eny ch z Jarma rku, konane ho v ZS Nepomuk. Schvaluje rozde lenı financ nı ch prostr edku z dotac nı ho programu Volnoc asove aktivity de tı a mla dez e v roce 2015 I. vy zva ve vy s i 211,64 Kc na dı te shodne pro vs echny z adatele. Souhlasí se zar azenı m ZS Nepomuk do dlouhodobe ho programu prima rnı prevence problematiky rizikove ho chova nı de tı v tr ı da ch + zajis te nı financova nı programu formou dotacı zms MT. Ukládá r editeli ZS Nepomuk zajis te nı zar azenı ZS do tohoto dotac nı ho programu. Souhlasí su c elovou dotacı pro Diakonii C CE str ediska Za padnı C echy pro rok 2015 ve vy s i Kc. Neschvaluje instalaci zrcadla, za u c elem bezpec ne ho vy jezdu motorovy ch vozidel z obecnı ho pozemku v Tojicke ulici u c p. 53 Dvorec. Nesouhlasí s prona jmem c a sti pozemku pozemek parc.c. 545/5 o celkove vy me r e 489 m2,ostatnı komunikace, ostanı plocha, obec Nepomuk, k.u. Dvorec. Nemá námitek k za me ru zalesnit pozemek parc.c. 409/1 v k.u. Dvorec. Bere na vědomí vy sledek vy be rove ho r ı zenı na opravy vy tluku mı stnı ch komunikacı technologiı SILKOT v k.u. Nepomuk: Opravy vozovek Pavel Kratochvı l, Blaz enice 30, Netvor ice Kc bez DPH ASFALT OK s.r.o., Vrbenska 511/25a, C eske Bude jovice Kc bez DPH PasProRea s.r.o., Holkov 32, Veles ıń Kc bez DPH Schvaluje uzavr enı objedna vky s firmou ASFALT OK s.r.o., Vrbenska 511/25a, C eske Bude jovice. Bere na vědomí zada vacı podmı nky k ver ejne zaka zce male ho rozsahu na sluz by vedene pod na zvem Strategicky pla n rozvoje me sta Nepomuk a seznam dodavatelu k zasla nı vy zvy k poda nı nabı dky. Schvaluje v souladu s ustanovenıḿi vnitr nı sme rnice me sta Nepomuk c. 1/2014, kterou se upr esn uje postup pr i zada va nı ver ejny ch zaka zek male ho rozsahu u doda vekasluz eb, jejichz pr edpokla dana hodnota c inı od Kc do Kc bez DPH nepodle hajıćı pra vnı u prave za kona c. 137/2006 Sb., o ver ejny ch zaka zka ch, v platne m zne nı, zada vacı podmıńky k ver ejne zaka zce male ho rozsahu na sluz by vedene pod na zvem Strategicky pla n rozvoje me sta Nepomuk a seznam dodavatelu k zasla nı vy zvy k poda nı nabı dky. Jmenuje c leny a na hradnıḱy hodnotıćı komise pro posouzenı a hodnocenı nabı dek. C lenove : PhDr. Pavel Kroupa, Ing. Pavel Jiran, Mgr. Marek Baroch, Ing. Michal Arnos t, Mgr. David Jirka; Na hradnı ci c lenu :Ing.Jir ı S vec, Milan Demela, Frantis ek Holub, Pavel Motejzıḱ, DiS., Mgr. Pavel Vacıḱ. Pavel Kroupa, místostarosta města Nepomuk Úplný soupis přijatých usnesení najdete na webových stránkách města Nepomuku

4 4 ROZHOVOR 05/2015 Představujeme nové zastupitelstvo města Nepomuka Va z enı c tena r i, vtomtovyda nı novin na moje ota zky odpovı da panı Markéta Duchoslavová. Paní Duchoslavová, prosím, představte se nám krátce. Jmenuji se Marke ta Duchoslavova, je mi 33 let, jsem vdana ama m dve male de ti. Studovala jsem na Karlove univerzite v Praze obory Historie, De jiny ume nı a Humanitnı studia. V souc asne dobe jsem na rodic ovske dovolene, pr edtı m jsem pracovala jako r editelka Svatoja nske ho muzea v Nepomuku, kde jsem pr ipravovala neda vno otevr enou expozici. Co konkrétně máte jako zastupitelka na starosti? Jako c lenka kulturnı komise se spolu s ostatnıḿi stara m o kulturnı z ivot obce, coz obna s ı vytvor enı harmonogramu kulturnıćh akcı v pru be hu roku, vymy s lenı jejich programu a sjedna va nı konkre tnıćh u c inkujıćıćh. Snahou je pr itom nabı dnout mıśtnıḿ i pr espolnıḿ pravidelny kulturnı program, aby se Nepomuk stal zajıḿavy m mıśtem pro tra venı volne ho c asu. Osobne se snaz ıḿ vzhledem k me mu vkusu i zkus enosti s potr ebami rodiny organizovat pr edevs ıḿ akce cıĺene na rodiny s de tmi, aby byly kulturnıḿ za z itkem i pr ıńosem jak pro dospe le, tak pro de ti (napr. koncerty v dobovy ch kosty mech apod.). Jak Vás mohou občané kontaktovat (mail, telefon, facebook, skype ). Se svy mi podne ty me mohou obc ane kontaktovat na nebo na tel. c ıślo Pochopitelne te z osobne. Markéta Duchoslavová zastupitelka města Nepomuk DESATERO: 1 Oznámkujte jako ve škole činnost předchozího zastupitelstva. 2 2 Vaše oblíbená kniha, film. Kniha: Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu Film: Jiří Menzel: Na samotě u lesa 3 Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se Bydlíme v Nepomuku teprve 5 let, proto nemohu objektivně posoudit předchozím zastupitelům nepovedla. nepodařené projekty, nicméně obecně mám dojem, že se nepodařilo stanovit rozumné priority pro rozvoj města tak, aby přinesly dostatek pracovních míst pro zdejší obyvatele. Nevydařil se tak ani projekt průmyslové zóny ve Dvorci, ani vytvoření kvalitního zázemí pro turistický ruch. 4 Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se Zřízení městského úřadu obce s rozšířenou působností. předchozím zastupitelům povedla. 5 Váš oblíbený citát, motto, vtip. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 6 Jedna Vaše špatná a jedna dobrá vlastnost. Špatná: Netrpělivost Dobrá: Spravedlivost 7 Jste členem politické strany, spolku, neziskové organizace, Nestraník. Členka Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. klubu? 8 Prozraďte jméno osobnosti, která Vás inspirovala. Karel Kryl 9 Co Vás potěší? Když jsou lidé ochotni aktivně se podílet na dobré věci. 10 Uveďte jednu věc, kterou Vy osobně, ku prospěchu občanů Zkvalitnit kulturní dění ve městě, tím povzbudit místní turistický ruch a Nepomuka a Dvorce za svoje funkční období, chcete prosadit. zároveň učinit z Nepomuku atraktivní místo pro život a bydlení. Prosím, jak konkrétně chcete povzbudit turistický ruch? Uveďte nějakou akci, myšlenku, nápad, který máte a který se budete snažit prosadit a kulturní dění v Nepomuku a okolí tak zkvalitnit. Chte la bych prosadit por a da nı ne kolika dals ıćh akcı rozsahove srovnatelny ch se svatoja nskou poutı, ovs em zame r eny ch tradic ne ji a kulturne ji s tradic nıḿi trhy, poha dkami pro de ti, koncerty, vy stavami apod. Nabıźı se napr. svatojakubska pouť ve druhe polovine c ervence (je zde ale i r ada dals ıćh termıńu napr. tradice svatovojte s ska ). Takove akce do Nepomuku pr ila kajı spoustu lidı, c ıḿz se podpor ı turisticky ruch, ktery pak na sebe mu z e nava zat i ne kolik novy ch pracovnıćh pr ıĺez itostı (tr eba aby se zde uz ivila ne jaka pr ı jemna modernı kava rna). Za roven se zde bude le pe z ı t, pokud tu budou mı tmıśtnı lide zvla s te pak i mlade rodiny co de lat a nebudou mı t tak potr ebu ste hovat se do ve ts ıćh me st. Vıḿ, z e se zde por a dajı napr. poha dky, trhy i koncerty, ale vesme s jsou to jednotlivosti, aniz jsou skloubene s dals ıḿ programem tıḿ pa dem: kvu li hodinove poha dce pro de ti sem napr ıḱlad z Klatov nikdo nepojede, zatıḿco, kdyz tu bude celodennı program, pak si sem kaz da rodina ra da ude la celodennı vy let. Navıć, pokud bude logicky zvoleny termıń, ve ktere m se dana akce bude por a dat, dostane se brzy do pove domı a pr espolnı s tıḿ budou uz pr edem poc ı tat. De kuji za rozhovor Martina* Krumpholcová

5 05/2015 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 5 Zábavné podniky firmy Vlastimil Lagron Nám. Mučedníků 150, Klatovy 4 vybavení provozoven zábavnými a výherními automaty pronájem Párty stanů 6 x 12 m zajišťování kulturních akcí podniky bezpečné a moderní Lidové technické zábavy Do Druz stevnı ulice byl nove umıśte n kontejner na biologicky odpad. Jedna se o prvnı zkus ebnı sbe rnou na dobu na tento typ odpadu. Me sto Nepomuk z a da obc any zejme na z panelovy ch domu v te to lokalite (Druz stevnı, Na Vinici II), aby sve domite prova de li tr ı de nı rostlinny ch zbytku ze svy ch doma cnostı a plne tak vyuz ili moz nost likvidace te chto odpadu biologickou cestou. Ekologicka likvidace odpadu je plne v rez ii Me sta Nepomuk a umoz nı tak snıź enı objemu sme sne ho komuna lnı ho odpadu o 30 40%. Da le je zde moz nost odkla dat bioodpad do sbe rne ho dvora ve Dvorci. Do budoucna po zabe hnutı syste mu tr ı de nı pr edpokla da me jiste financ nı bonusy pro doma cnosti, zapojene do separace tzv. BRKO biologicky rozloz itelne ho komuna lnı ho odpadu, ať jiz nezvys ova nıḿ poplatku za svoz a likvidaci odpadu, tak i jejich snıź enıḿ. DE KUJEME VA M, Z ETR I DI TE! Za město Nepomuk Jiří Švec Bowling Bar Klatovy Otevírací doba: Po Pá So, Ne rezervace tel.: provozní doby klatovských heren fy LAGRON: HERNA BAR SPARTA: Út Ne hod. HERNA BAR KANON: Po Pá hod. So, Ne hod. HERNA LAS VEGAS: Po Ne hod. Prvnı kontejner na bioodpad Zveme Vás na Nepomuckou pouť

6 6 ZPRÁVY 05/2015 Chysta se na vs te va partnersky ch me st v Holandsku a tamnıćh podnikatelu a vy zva na prvnı dotace pro male a str ednı podnikatele v ra mci OP POPIK Va z enı podnikatele,z ivnostnıći, tıḿto Va s informujeme, z e me sto Nepomuk bylo osloveno za stupci partnersky ch me st Roermond a Swalmen (Holandsko) s cıĺem uskutec nit setka nı podnikatelu z Nepomuku a jeho blı zke ho okolı, atona vs te vou partnersky ch me st v Holandsku a tamnıćh podnikatelu.cıĺem tohoto setka nı by bylo zejme na poznat mı stnı podnikatelske prostr edı (technologie a postupy /know-how/ vyuz ı vane pr i podnika nı )stıḿ, z e toto a do budoucna pla novana setka nı by mohla pr ine st, Va mpodnikatelu m, nove podnikatelske pr ıĺez itosti ve Vas em podnika nı. Abychom mohli poskytnout partnersky m me stu m z Holandska informace o pr ıṕadny ch za jemcıćh o tato setka nı, potr ebujeme zjistit, kter ı zva sbyme li o tato setka nı za jem, a da levjaky ch oblastech (oborech) podnika nı pu sobı te a podnika te. V te to souvislosti Va s protozdvor ile z a da me o sde lenı, zda byste me li o tato setka nı za jem a pokud ano, jaky je Va s obor c innosti resp. podnika nı a jake ma te pr ıṕ. zkus enosti s podnika nıḿ v zahranic ı.vas e odpove di zasıĺejte, prosıḿ, na ovou adresu Za ve rem si Va m dovolujeme poskytnout dıĺc ı informace ke struktura lnı m fondu meu,vnebliz s ı dobe (pravde podobne vpru be hu kve tna 2015) by totiz me lo dojı t k odsouhlasenı podoby Operac nı ho programu Podnika nı a inovace pro konkurenceschopnost pro obdobı (OP POPIK) a zejme na by me lo dojı t k vyhla s enı prvnıćh vy zev na pr edkla da nı z a dostı o podporu projektu maly ch a Foto Milan Demela str ednı ch podnikatelu z OP POPIK. Financ nı prostr edky z nich budou moci z adatele vyuz ı t na spolufinancova nı podnikatelsky ch projektu ve zpracovatelske m pru myslu a souvisejıćıćh sluz ba ch, da le na technicke a technologicke vybavenı (nikoliv stavby) od 0,5 do 20 mil. Kc. Dotace pro male podniky je pr edpokla da na ve vy s i 45 %. Podpora bude vypla cena formou dotacı a financ nıćh na stroju.s anci majı projekty realizovane na u zemı cele C eske republiky vyjma hlavnı ho me sta Prahy. Bliz s ı podrobnosti k OP POPIK naleznete na webu: kde se dozvı te o vypsa nı aktua lnıćh vy zev z tohoto OP a bliz s ı informace k nim. Dals ı informace Va m poskytneme na tel.: , pr ıṕadne na mailu: De kujeme Va m za projevenou souc innost a odpove di. S pozdravem za Radu me sta a Komisi rozvoje a investic Marek Baroch Dotační příležitosti pro pra vnicke i fyzicke osoby obce, podnikatele, neziskove organizace, sdruz enı a spolky, atd. Vra mci projektu na Podporu meziobecnı spolupra ce, one mz jste se dozve de li v minuly ch c ıślech Nepomucky ch novin, budeme nove tvor it seznam dotac nı ch pr ı lez itostı (dotac nı monitoring) pro pra vnicke a fyzicke osoby v Nepomuku a potaz mo na u zemı cele ho Nepomucka. Do pr ehledu zahrneme vs echny dotace, od te ch maly ch jako jsou napr ı klad nadace VIA c i nadace C EZ anebo dotace poskytovane Plzen sky m krajem, pr es rozsahem ve ts ı, jako jsou zejme na sta tnı dotace, az po ty nejve ts ı dotace ze Struktura lnı ch fondu ( dotace z EU ). Pr ehled dotac nı ch pr ıĺez itostı zpracova va me pro potr eby me sta Nepomuk ve zkus ebnıḿ provozu jiz zhruba pu l roku. Aktivita rozs ıŕ enı monitoringu i pro jine subjekty, nez jaky m je me sto, souvisı s rozbı hajı cı m se Programovy m obdobı m , kdy mu z eme v nejbliz s ı dobe oc eka vat prvnı vy zvy z Operac nıćh programu OP Zame stnanost, OP Vy zkum, OP Vy voj a vzde la va nı, OPZ ivotnı prostr edı a v neposlednı r ade zop Podnika nı a inovace pro konkurenceschopnost. Pra ve tento OP nabı dne vy jimec ne dotac nı pr ıĺez itosti pro podnikatele a z ivnostnıḱy v regionu. Seznam dotac nıćh pr ıĺez itostı bude kaz dy me sıć aktualizova n, a to vz dy v prvnıḿty dnu dane ho me sıće. Na prvnı pr ehled se tak mu z ete te s it jiz v prvnıḿ ty dnu me sı ce kve tna. Bude dostupny na webu me sta vza loz ce U r ad a samospra va v sekci Dotac nı programy. Od teď by va m tedy neme la z a dna s ance k zıśka nı dotace na vas i c innost uniknout. Pavel Vacík, MÚ Nepomuk

7 05/2015 ZVEME VÁS 7

8 8 ZVEME VÁS 05/2015 Beseda s HONZOU TRÁVNÍČKEM a IVANEM RYBAŘÍKEM o výstupu na K2 a výživě sportovců nejen pro extrémní výkony ve čtvrtek od 17 hod. ve stodole ANGUS FARM v Soběsukách VSTUP DOBROVOLNÝ Obec Neurazy Pr ijeďtedoz inkov oslavit 10. jubileum staroc esky ch ma ju 9. května od hodin na náměstí Bez staroc esky ch ma ju si kulturnı de nı vz inkovech pr edstavı uz jen ma lokdo. Tradice, kterou po mnohalete odmlce obnovili c lenove mı stnı ho sboru dobrovolny ch hasic u, se jiz pevne zakor enila v jarnıḿ programu a kaz dy m rokem se snaz ı posunout o kousek vy s na z ebr ıć ku kvality programu i za jmu diva ku.letosseotobudesnaz it jiz podesa te. Ten, kdo zaz il prvnı a lon sky roc nıḱ, mu z e srovna vat. Poc a tec nı nesme le kru c ky tr ina cti nads encu,kter ı se v roce 2006 odhodlali oble knout kroje a obejı t me stys s pozva nıḿ na vec ernı za bavu, vedly az k velkolepe akci por a dane na z inkovske m na me stı se vs ıḿ za zemıḿ, ktere si mu z e diva k pr a t. Mnozı hasic i a jejich zna mı v sobe za ta le ta objevili netus eny tanec nı a herecky talent, a tak se ani letos diva ci rozhodne nebudou nudit. C eska beseda prezentovana krojovanou chasou a lidove tance v poda nı de tı jsou o ma jıćh jiz tradicı, ale od ledna se pilne cvic ı i me ne tradic nı c ıśla, aby si na sve pr is li hlavne ti, kter ı se chte jı sma tabavit. Obc erstvenı i pohodlne posezenı je zajis te no, takz e mu z ete na z inkovske m na me stı pr ı jemne stra vit cele odpoledne. A pokud doma dostanete propustku az do vec era, nenechte si ujı t tanec nı za bavu s vyhla s enıḿ kra lovny ma ju adraz bou ma je. Vz dyť komu se pos te stı, abysna mi mohl slavit tak vy znamne kulate jubileum v z ivote dobrovolnicke akce! Hana Boublíková Foto Simona Mašková

9 05/2015 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 9 květen 2015 NEPOMUK do Od začátku do konce, vy stava Bohuslava S otoly k 70. vy roc ı ukonc enı 2. sve tove va lky, Mala galerie Nepomuk, galerie otevr ena Po Ne hod S perníkem turistickým chodníkem, turisticky pochod, okolı Nepomuka Výstava tulipánů, hod., rodny du ma.ne mejce Vítání ptačího zpěvu, uka zky odchytu a krouz kova nı pta ku, sraz v 8.00 ve Dvorci pr ed Hotelem Dvorec (u na draz ı ), Nepomuk a okolı, Nepomucky ornitologicky spolek od Nenápadný půvab Albánie, vy stava c ernobıĺy ch fotografiı Radovana Kodery, Zelenohorska pos ta, galerie otevr ena u t-ne hod Jízda po stopách osvobození XII. sboru 3. armády G. S. Pattona, hod. pr ı jezd konvoje vojensky ch historicky ch vozidel, poloz enı ve ncu, na me stı A. Ne mejce Osvobození Nepomucka v květnu 1945, pr edna s ka Mgr. Karla Fouda a komentovana prohlı dka rozs ıŕ ene expozice B24 Liberator, hod., Me stske muzeum a galerie Výtvarná dílna k 25. výročí Pionýra klubovna v Husove ulici 244, od 10 do 15 hod. Tvor enı pr ipraveno pro de ti a dospe le Nepomucký majáles, rockovy festiva lek, hod., hrajı Strip Dolls, Morfium, Gallileo, Aligator, Harlet, Soustrast, Kaba t revival west, Divokej Bill revival, hr is te uzs, por a da Euromusic Plzen s.r.o Výstava 25. let obnoveného Pionýra v Nepomuku informace, fotografie, kroniky, zajıḿavosti, prezentace. Klubovna piony ru, Husova ulice 244. Otevr eno od 13 do 18 hod Setkání s pamětníky te ma poute, slavnosti, hod., centrum volnoc asovy ch aktivit Fe nix Tradiční svatojánská pouť, pouťove atrakce, sta nky, koncerty, divadla, vy stavy, cele me sto Pouť v UNIBRICKu, hod., hrajı : Orion a Pilsen QUEEN Tribute Band, Stavebniny UNIBRICK Musica Bohemica, hod., koncert baroknı hudby, kostel sv. Jakuba Ve ts ı ho Pouťová zábava, hod., pouťova za bava, hraje Minimax, Sokolovna Nepomuk Vltava + Lena Yellow + Puss O Liquor, hod., koncert (pop-rock/funky-jazz/irska hudba), Zelenohorska pos ta Povídání s prezentací fotografií Kde jsme potkali sv. Jana Nepomuckého, od hod., sa l Me stske ho muzea a galerie Nepomuk. Prezentaci uvede Miroslav Dvor a k Soutěž hasičských družstev ve štafetě a požárním útoku, hod., okrskova soute z, hr is te Kramolıń Noční karavana, vystoupenı tanec nı skupiny SHAHINEZ, hod., sa l hotelu U Zelene ho stromu Farmářský trh, 8: hod., na me stı A. Ne mejce Dětský den ve Dvorci od hod., hr is te TJ Slavoj Na co se můžete těšit: Slavnostní otevření expozice zemědělské techniky, hod., hotel U Zelene ho stromu Filmový dokument z oslav 70. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, natoc il a komentuje Milan Demela, hod., sa l Me stske ho muzea a galerie Nepomuk I vítr chytneš snáz, kytarovy recita l Standy C ervenky a Lucie Cihla r ove, hod, rodny du ma. Ne mejce Nefestík, alternativnı hudebnı, filmovy a divadelnı festiva lek, Zelenohorska pos ta Jízda konvoje historických spojeneckých vozidel po demarkační linii Farmářský a historický jarmark, hod., na me stı Pohádka pro děti, hod., farnı zahrada, Pr esanicke na me stı Plzeňský MLS, koncert lidove hudby Plzen ska, sa l hotelu U Zelene ho stromu S hasiči hurá na prázdniny, de tsky den zame r eny na IZS, hr is te u ZS Nepomuk Pocta svatému Janu Nepomuckému, koncert Kolegia pro duchovnı hudbu, hod. NEPOMUCKO Žinkovy Oslava 70. výročí konce 2. světové války, od hod., por a da me stys Z inkovy a za mek Z inkovy Staročeské máje na náměstí bohaty kulturnı program tanec nı za bava, hraje Pos umavska muzika, por a da SDH Z inkovy Chanovice Chrámový sbor z Hustopečí a sbor Velkobor aneb Vzpomínka na květen 1945, od hod., koncert, pr ipomıńka u mrtı dvou s lechticu v Chanovicıćh, za mecky area l Chanovicko ve výtvarných dílech mládeže a dětí, od hod., za mecky area l, zaha jenı vy stavy a turisticke sezo ny, vy stava bude do Den dětí, od 9.30 hod., dopoledne her, ZS a MS Chanovice, SRPDS Chanovice Lnáře Pohádková galerie Vítězslavy Klimtové, unika tnı vy stava obrazu a loutek poha dkovy ch bytostı, Galerie a infocentrum Tvrz Lna r e Lnářská válečná léta, dobove divadelnı pr edstavenı, hod., Osve tove retrodivadlo Orel a ZUS Blovice, za mek Lna r e Kasejovice Kasejovická válečná léta, dobove divadelnı pr edstavenı, hod., Osve tove retrodivadlo Orel, Kulturne spolec enske centrum Kasejovice Oslavy osvobození, v sobotu hod.: dobova vojenska vozidla, vojenske lez enı u Agrochovu, swingovy koncert, v nede li od 9.30 hod.: ms e svata za padle vojıńy a obc anyve2. sve tove va lce v kostele Sv. Jakuba Spálené Poříčí Oslavy konce II. světové války, konvoj historicky ch vojensky ch vozidel Klubu 3. arma dy Plzen a Old car Rangers Praha, hod., na me stı SLAVNOSTI, POUTĚ, POSVÍCENÍ VE FARNOSTECH Vojovice u Neuraz Pá kaple sv. Jana Nep., hod., poutnı bohosluz ba Slova Kovčín u Myslíva Ne kaple sv. Jana Nep., hod., poutnı bohosluz ba Slova Nepomuk Svatojánská pouť poutnı kostel sv. Jana Nep. (nove na + ms e sv v 8.00 hod., krome Ne v hod., pouze nove na; U t v 9.30 hod., So v hod.), Ne 9.00, hod. poutnı ms e sv., hod. sva tostne poz ehna nı Nehodív u Myslíva Ne kaple sv. Jana Nep., hod., poutnı bohosluz ba Slova Mohelnice u Nepomuka Ne kaple Panny Marie, hod., poutnı bohosluz ba Slova Mileč u Nepomuka Ne kostel sv. Petra a Pavla, hod., poutnı bohosluz ba Slova, hod. koncert duchovnı hudby. Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

10 10 KULTURA Nepomucka pouť v nove m 16. a 17. května 2015 Oz ije ale i druhy nepomucky kostel Sv. Jakub bude cely vıḱend otevr en, aby mohl slouz it jako oa za klidu a rozjıḿa nı stranou od pouťove ho shonu. Navıć se zde v sobotu i v nede li odehraje koncert va z ne hudby. Vystoupı zde napr. renomovany soubor Musica Bohemica. Nejnabite js ı je program sobotnı ho vec era, kdy bude moz ne volit mezi magickou show na Male letnı sce ne, pouťovou za bavou v poda nı skupiny Minimax na Sokolovne, vystoupenıḿ plzen ske ho revivalu slavny ch The Queen v Unibricku, tanec nı pa rty ve stylu balkan-electro v klubu Matrix c i koncertem kultovnı skupiny Vltava na Zelenohorske pos te. Je tr eba zdu raznit, z e v kulturnı nabı dce pouti se objevuje nema lo zajı mavy ch jmen, ktera by neme la ujı t Vas ı pozornosti. Do Nepomuka zavı ta napr ıḱlad divadelnı soubor Geisslers Hofcomoedianten, pu sobı cı pr eva z ne ve vy chodoc eske m Kuksu, ktery autorsky zpracova va osobite a ocen ovane adaptace pu vodnıćh baroknıćh her hrany ch na dvor e hrabe te S porka. Na pouti pr edvedou svoji Chu dar skou trilogii. Renomovany m souborem je bezpochyby Musica Bohemica, ktera interpretuje historickou hudbu va z nou i lidovou a to od str edove ku pr es renesanci a baroko az do 19. stoletı. Jejı vystoupenı v kostele Sv. Jakuba bude ve nova no prome na m c eske duchovnı hudby v be hu c asu. Na nede li je pak pr ichysta no vystoupenı s pic kove ho hra c e naindicka tabla Toma s e Raindla a jeho projektu Nakara, ktery pr edstavuje fu zi orienta lnı rytmiky, va z ne hudby a jazzu. Azmı nit jes te jednou musı me popula rnı skupinu Vltava, zna mou pr edevs ı m dı ky hitu m Marx, Engels, Beatles c i Prasa tko nema hlad, v c ele se zna my m hercem Robertem Nebr ensky m. Prodlouz enou otevıŕacı dobu budou mı t i mıśtnı muzea, ktera budou pr ıśtupna, spolu s programem na Male letnı sce ne a koncerty ve svatojakubske m kostele na spolec nou zvy hodne nou celovıḱendovou vstupenku. Nepomucka pouť zkra tka nabı dne pestry a bohaty program pro celou rodinu! Podrobne js ı informace, profily vystupujıćıćh c i c asovy harmonogram najdete na webove m profilu akce na adrese: pout.nepomuk.cz pokračování ze str. 1 05/2015 Z programu Nepomucké pouti: VLTAVA (pop/rock) Zelenohorska pos ta PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND (pop/rock) Unibrick MUSICA BOHEMICA (va z na hudba) kostel sv. Jakuba GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN (baroknı divadlo) Mala letnı sce na NAKARA (fu ze va z ne hudby, world music a jazzu) kostel sv. Jakuba LENA YELLOW (soul) Zelenohorska pos ta VENTUS (str edove ka hudba) Mala letnı sce na MINIMAX (pop pouťova za bava) Sokolovna BURLESQUE (pop/s anson) Mala letnı sce na SNAIL (postmetal) Hard Rock Bar PANOPTIKUM MAXE FISCHE (poulic nı divadlo) Zelenohorska ulice KOMEDIANTI NA KA R E (poulic nı divadlo) Zelenohorska ulice DIVADE LKO NA NA (loutkove divadlo pro de ti) Mala letnı sce na PUSS O LIQUOR (irska hudba) Zelenohorska pos ta LANCEA (historicky s erm) Mala letnı sce na DIVADLO OREL (mo dnı pr ehlı dka z 30. let) Mala letnı sce na JAN BONDRA (flas ineta r ) Zelenohorska ulice VLA D A BABKA (kouzelnıḱ) Unibrick, Mala letnı sce na ZDENE KVLC EK (kejklıŕ ) Mala letnı sce na PAVEL VOTA PEK (mistr sve ta ve s leha nı bic em) Mala letnı sce na KOUZELNY PET (klaun a kouzelnıḱ) Mala letnı sce na DJ DIRTY BASTARD (alternative disco) Matrix music club ELECTRO ORIENT EXPRE$$ (balkan electro party) Matrix music club a dals ı Pavel Kroupa Nepomucká svatojánská pouť je spolufinancována z dotačního programu Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury MUSICA BOHEMICA (vážná hudba) kostel sv. Jakuba VLTAVA (pop/rock) Zelenohorská pošta

11 05/2015 KULTURA 11 OSLAVY 70. VY ROC I UKONC ENI 2. SVE TOVE VA LKY V NEPOMUKU Od začátku do konce Mala galerie Nepomuk, otevr eno v dubnu po pa hod, v kve tnu u t ne hod. vy stava fotografiı a dals ıćh dobovy ch dokumentu ze sbıŕek Bohuslava S otoly k 70. vy roc ı ukonc enı 2. sv. va lky, vy stava potrva do středa 29. dubna, hod., náměstí The Czech Fury 2015 kolona historicke vojenske techniky vc. legenda rnıćh US tanku Sherman akce pokrac uje bojovy mi uka zkami od hod. v Z inkovech Obálka knihy Nepomuk osvobození 1945 úterý 5. května, hod., náměstí Jízda po stopách osvobození XII. sboru 3. armády G. S. Pattona pr ı jezd vojensky ch historicky ch vozidel projevy pr edstavitelu me sta, poloz enı ve ncu kr est publikace Nepomuk osvobozenı odjezd vojensky ch historicky ch vozidel po celou dobu si mohou pr ı tomnı prohle dnout historickou vojenskou techniku ve nce budou poloz eny k pame tnı desce na radnici, k sos e T. G. Masaryka, k pomnıḱu rudoarme jcu na hr bitove, k pame tnı desce bratr ı S loufu ve Dvorci a k pama tnıḱu Naklone ny obelisk na Dubc i az do hod. bude moz ne navs tı vit v Male galerii Nepomuk výstavu Bohuslava Šotoly Od začátku do konce. Vystaveny jsou dobove fotografie, plaka ty, tiskoviny a souc a sti vy zbroje a vy stroje bojujıćıćh arma d. čtvrtek 7. května, hod., sál Městského muzea a galerie Osvobození Nepomucka v květnu 1945 pr edna s ka Mgr. Karla Fouda o konci 2. sve tove va lky na jiz nıḿ Plzen sku. Pr edna s ka bude spojena s promı ta nıḿ dobovy ch fotografiı. komentovana prohlı dka expozice B24 Liberator, nove rozs ıŕ ene o dals ı expona ty

12 12 KULTURA 05/2015 náměstí A. Němejce 126, Nepomuk (KIC) po - ne hod. Kulturní a informační centrum Nepomuk zve na komentované promítání filmového dokumentu Milana Demely z oslav 70. výročí VYLODĚNÍ SPOJENECKÝCH VOJSK V NORMANDII ve čtvrtek 4. června 2015 v hod. sál Městského muzea a galerie Nepomuk Historická a modelová železnice Vrčeň Otevírací doba v sezóně 2015: Pondělí zavřeno (ale po tel. domluvě lze i v tento den zavítat). Úterý až čtvrtek otevřeno přednostně po tel. domluvě hod. Pátek, sobota, neděle, svátky a školní prázdniny otevřeno denně hod. Expozici lze navštívit opět po předchozí domluvě i mimo tyto otevírací hodiny, a to jak před, tak i po běžné otevírací době. VSTUPNÉ: Dobrovolné i pro letošní rok mobil , Vrčeň 15 Varhanní koncert v milečském kostele ZDAR ILE VELIKONOC NI SETKA NI Jak uz se stalo tradicı, letos nı velikonoc nı setka nı v kostele sv. Petra a Pavla v Milc i zaha jily de ti z mıśtnı za kladnı s koly recitacı vers ıḱu s velikonoc nı te matikou. Pak uz panı profesorka Jitka Chaloupkova rozezne la pı s ťaly neda vno restaurovany ch historicky ch milec sky ch varhan a nabı dla pr ı tomny m koncert ze skladeb J. K. Fischera, Ch. Erbacha, J. N. Segera. F. X. Brixı ho a D. Zipoliho. Odme nou jı byl zaslouz eny potlesk vs ech pr ı tomny ch, jimz svy m vystoupenıḿ pr ipravila neby valy velikonoc nı proz itek. Spr ı tomny mi se pak svou promluvou rozlouc il pater Vı te zslav Holy, ktery je mj. informoval o radostne novine, spoc ı vajıćı v zıśka nı stotisıćove dotace ministerstva kultury na restaurova nı zdejs ı ho, silne pos kozene ho olta r nı ho obrazu sv. Petra a Pavla. Pr ı tomnı pr ispe li korunami na u hradu zbytku nevelke dluz ne c a stky za restaurova nı varhan. (rb)

13 05/2015 KULTURA 13 U vodnı slovo Bohuslava S otoly, autora vy stavy Od zac a tku do konce Va z enı pr a tele, jsempote s en, z e seope t setka va me, tentokra t pr i pr ıĺez itosti vy stavy k 70. vy roc ı konce druhe sve tove va lky. Nebudu Va s seznamovat se vs emi podrobnostmi uda lostı, ktere va lec na le ta pr inesla, to ostatne na te to vy stave uvidı te. Protoz e sa m jsem jako deseti az c trna ctilety va lec na le ta zaz il, i kdyz ne zde v Nepomuku, ale nedaleko Prahy, v Roztoka ch, chte l bych Va m ne ktere uda losti pr iblıź it. Pamatuji se na mobilizaci v roce 1938, na odhodla nı republiku bra nit,chodilijsmesedı vat na protiletadlovou baterii na obranu Prahy. Jak je na m zna mo toto nads enı netrvalo dlouho 15. br ezna 1939 pr ijelo ne mecke okupac nı vojsko, byl vyhla s en Protektora t. Prvnıḿ c inem ne mecky ch voja ku v Roztoka ch bylo zabra nı s kolnı budovy, ude lali si z nı kasa rna a od te doby jsme se uc ili v hostincıćh a ru zny ch sa lech (asi 300 z a ku ). Na sledkem okupace bylo: odtrz enı Slovenska, jıźda vpravo, c eskone mecke na pisy, platnost ne mecky ch marek 1:10, uzavr enı vysoky ch s kol, smrt Jana Opletala, tota lnı nasazenı, holokaust. Nevzpomıńa m si, z e by s ne mecky mi voja ky byly ne jake nepr ı jemnosti. Jako kluci jsme samozr ejme uvı tali kaz dou pr ıĺez itost motat se mezi nimi. Posa dka me la asi 500 muz u a slouz ila po za kladnıḿ vy cviku k doplne nı bojovy ch jednotek na fronta ch. Nedaleko me ho tehdejs ı ho bydlis te bylo po celou va lku vojenske cvic is te, tak jsme si nemohli nechat nic ujı t. Stali jsme se znalci ru zny ch zbranı i vy stroje, uda lostı bylo, kdyz na r ece Vltave pr ista l vojensky hydropla n. Po kaz de m jejich cvic enı jsme chodı vali sbıŕat vystr ıĺene na bojnice, pr edbı hali jsme se, kdo jich najde nejvıć. Podle barvy jsme si je me nili mezi sebou. Nejle pe na tom byl ten, kdo nas el kulometne hnıźdo. Pozde ji voja ci sbıŕali na bojnice sami a museli je vracet. O de nı na jednotlivy ch fronta ch jsme se moc nezajıḿali az do kve tna 1942, kdy byl proveden atenta tnar ı s ske ho protektora Reinharda Heydricha. Vzpomıńa m si, jak pr i hleda nı atenta tnıḱu kna m pr is li v noci c esky c etnıḱ ane mecky vojensky policista. Kontrolovali, kolik lidı je v byte hla s eno, kolik jich tam je skutec ne a ukazovali fotografie ve cı, ktere atenta tnıći zanechali na mıśte c inu. Byla to koz ena aktovka, balonovy pla s ť a da mske jıźdnı kolo. Kaz dy musel podepsat potvrzenı,z e tyto ve ci nezna.na sledkem atenta tu byly znic eny Lidice, ktere jsou od Roztok vzda leny asi 30 kilometru. Potom uda losti braly jiny sme r byla vyhla s ena zimnı pomoc ne mecky m vojsku m bojujıćıḿ v Rusku. Odevzda valy se lyz e, koz ichy, teple pra dlo, zimnı boty a jine ve ci, a to zvla s te v roce , kdyz u Stalingradu a Moskvy Ne mci prohra vali. Str ez ily se objekty vojenske ho a hospoda r ske ho vy znamu, z eleznice. K tomu se uz ı valo mimo ne mecky ch voja ku take c eske c etnictvo a pr ı slus nı ci protektora tnı ho vla dnı ho vojska. Toto vojsko bylo pro svoji nespolehlivost v roce 1944 posla no na frontu do Ita lie, tam se ale mıśto boje proti spojencu mpr idali na jejich stranu a v kve tnu 1945 s nimi pr is li jako osvoboditele. Odte doby se pouz ı va rc enı : Je tam platny jako vla dnı voja k v Ita lii. I z Nepomuka se pr idali ke spojencu m dva pr ıślus nıći vla dnı ho vojska, bratr i Posava dove, oba tam zemr eli. Na rodinne m hrobe v Nepomuku me li fotografie, ne kdo je asi pr ed 20 lety odloupl. Vte dobe jsme jiz da vno nas e kamara dy a spoluz a ky, ať jiz ze smıś ene ho c eskone mecke ho manz elstvı, nebo z rasovy ch du vodu, ztratili. Ti prvnı museli nastoupit do Hitlerjugend, ti druzı obdrz eli na kaba t z lutou hve zdu a s celou rodinou zmizeli v koncentrac nıćh ta borech. S postupujı cı frontou se mnoz ily ru zne sabota z e, partyza nske akce, pr is lo SNP a nezadrz itelne se blıź il konec. V te dobe zac ıńaly take ve ve ts ı mıŕ e na lety spojenecky ch bombardovacıćh letadel. Kdyz v roce 1944 byla shozena prvnı bomba na Prahu, na elektra rnu v Holes ovicıćh, ktera spadla o ulici vedle, chodili se tam lide dı vatjakonane jakou zvla s tnost. Bomba ude lala otvor do zdi asi 3 3 metry. V roce 1944 byla jiz va lec na situace va z na, spojenci prova de li na lety hloubkar u na letis te okolo Prahy. V blıźkosti Roztok byla letis te tr i, nove v Ruzyni, ve Kbelıćh a nejbliz s ı pr es r eku Vltavu v Klecanech. My kluci jsme me li dals ı sbe ratelsky obor vystr ıĺene na bojnice, ktere padaly z bojujıćıćh letadel, a take jsme sbı rali staniolove prouz ky, ktere shazovaly spojenecke bombarde ry a tı m znemoz n ovaly ne mecky m protiletecky m radaru m jejich zame r enı. Od podzimu bylo pro bezpec nost s kola ku zastaveno pravidelne vyuc ova nı a chodili jsme si vz dyvpa tek pro u koly. Od zac a tku roku 1945 jsme nechodili ani pro ne. Zhors ila se take hospoda r ska situace, po celou va lku bylo, jak vıḿe, tzv. pr ı de love hospoda r stvı, kdy se mohlo nakupovat pouze na potravinove lıśtky a pekar i byli nejva z ene js ı osoby, zvla s te ti, kter ı byli ochotni da t ne jaky bochnıć ek chleba navıć. Byla bombardovana Praha. Vzpomıńa m si, jak pr i druhe m na letu 25. br ezna za velke ho huc enı spojenecky ch bombarde ru se nad praz skou c tvrtı Vysoc any objevil kour od trasovacıćh raket a podle nich se urc ila bombardovana mıśta. Nebylo to nic pe kne ho, az na na s dvu rle taly ohor ele papıŕy jaky chsi faktur a nebe bylo tmave jako pr i zatme nı slunce. Nejhors ı m za z itkem konce va lky byl 27. dubna 1945 pr ı jezd transportu smrti do z eleznic nı stanice Roztoky. Byl to vlak se 40 otevr eny mi vagony, ve ktery ch byli bez jaky chkoli prostr edku ve zni z ru zny ch koncentrac nıćh ta boru pr eva z eni pr ed postupujıćı ruskou frontou na za pad. Ve zn u bylo asi Ve stanici sta l vlak dva dny, obc ane Roztok a okolı jim nosili jı dlo, ne kter ı ve zni uprchli, nemocne ve zne se podar ilo z transportu dostat do provizornı narychlo pr ipravene nemocnice. Me li tyfus, 20 jich zemr elo a jsou pochova ni na hr bitove na Leve m Hradci. Zac a tkem kve tna jiz uda losti vzaly rychly spa d 5. kve tna vypuklo Praz ske povsta nı, vyve s ovalysec eskoslovenske vlajky, vzdala se roztocka vojenska posa dka, zakla daly se Revoluc nı gardy, Revoluc nı na rodnı vy bory. Formovaly se skupiny bojovnıḱu na pomoc bojujıćı Praze. Zajis ťovaly se osoby ne mecke na rodnosti i c es tı kolaboranti a 8. kve tna kapitulovala ne mecka vojska. Ani u toho jsme samozr ejme nechybe li. Ra no 9. kve tna pr ijeli do Roztok voja ci Rude arma dy, byla osvobozena Praha a byl te me r konec. Voja ci Rude arma dy se po pr ı jezdu do Roztok ubytovali na zmıńe ne m vojenske m cvic is ti nedaleko na s. Byl to oddıĺ zna my ch raketometu Katus ı, asi 40 aut a 100 jiny ch doprovodny ch vozidel. Vec er 9. kve tna oslavovali rus tı voja ci konec va lky. Byl velky ohn ostroj, vu ne kour ezne j, vu ne benzinu a bezu mi tento den sta le pr ipomıńa. U plny konec jes te nebyl, va lc ilo se v Tichomor ı, kde bylo pouz ito atomovy ch bomb a teprve 2. za r ı 1945 podepsalo Japonsko bezpodmıńec nou kapitulaci. Tıḿ skonc ila va lka, ale s jejıḿi na sledky se setka va me dodnes. Výstavu můžete navštívit do 17. května v Malé galerii Nepomuk od úterý do neděle v čase od do hodin.

14 14 ZE ŠKOL 05/2015 JARO U SLUNI C EK V MS NEPOMUK Pr ed sva tky jara jsme pozvali rodic e na Velikonoc nı tvor enıć ko. Ti spolec ne se svy mi de tmi pr edvedli svu j um i fantazii a vyrobili si veselou jarnı dekoraci. Neboť mrazıḱy a chladny vı tr na m sta le da valy najevo, z e zima se nechce vzda t sve ho kralova nı, spolec ne jsme si pr ipravili svoji Zimu. Tu jsme symbolicky odnesli k C ervene mu mostu a v doprovodu r ıḱanky Zimo, zimo, ta hni pryc ji vhodili do potoka. Pak jsme ozdobili ras ıćı ve tvic ky papıŕovy mi kytic kami a lı to jsme si pr inesli do tr ı dy. Cestou jsme si zazpı vali jarnı pıśnic ky a slunıć ko na s za odme nu i kdyz zatıḿ trochu nesme le pohladilo svy mi paprsky. Spıćı les i zahradu jsme probudili r ıḱankami a odemkli jarne pokresleny mi papıŕovy mi klıć i. Tak jaro vı ta me Te! Danuše Oplová a Vlasta Posavádová Foto 2 Danuše Oplová Foto 2 Vlasta Posavádová Výběrové řízení na učitelku mateřské školy Mater ska s kola Nepomuk vyhlas uje vy be rove r ıźenı na uc itelku mater ske s koly. Pr ihla s ky na vy be rove r ıźenı je moz ne podat do konce kve tna Pr edpokla dany na stup: Krite ria k pr ijetı na volne pracovnı mıśto, pru be h vy be rove ho r ıźenı i seznam potr ebny ch dokumentu naleznete na ms.nepomuk.cz nebo na NIKA TV. Klára Řežábková, ředitelka MŠ

15 05/2015 V minule m c ıśle Nepomucky ch novin byl struc ne pr edstaven projekt na u pravy zahrady nepomucke mater ske s koly, na ktery bylo pod na zvem Zahrada a hr is te vpr ıŕodnıḿ stylu u MS Nepomuk poz a da no o dotaci z Operac nı ho programu Z ivotnı prostr edı. Avizovane ver ejne projedna nı, ktere bylo napla novane na 23.5., se bohuz el nekonalo, termıń bylpr esunut na kve ten, kdy bychom jiz me li ve de t, zda a v jake vy s i bude z a dost podpor ena. Me sto Nepomuk spolu s vedenıḿ MS byva s protora do pozvalo na besedu se zahradnı architektkou Zuzanou Kejhovou- Pr enosilovou, autorkou na vrhu nove podoby s kolnı zahrady, ktera se bude konat v u tery 26. května od hod. v area lu mater ske s koly. Debaty se samozr ejme zu c astnı iza stupci MS a me sta. ZE ŠKOL Zme ny u mater ske s kolky Na Vinici 15 Da le bude pr edstavena i studie na u pravu prostranstvı na severnı strane budovy s kolky, kterou zpracovala architektonicka kancela r City Upgrade. V pr edpolı hlavnı ho vstupu do budovy by me lo vzniknout nejen tolik potr ebne parkovis te pro osobnı automobily rodic u ana vs te vnı ku,aletake du stojne aklidne prostranstvı, korespondujı cı svy znamem a funkcı te to ver ejne budovy. Vy sledna podoba prostoru bude ovlivne na pr edevs ı m tıḿto ver ejny m projedna nıḿ. Pokud va s vzhled okolı nas ı s kolky zajıḿa, ude lejte si c as a pr ijďte. Pavel Kroupa místostarosta Plánek školní zahrady (Zuzana Kejhová-Přenosilová). Půdorys a vizualizace návrhu severního předpolí MŠ Nepomuk (City Upgrade).

16 16 SPOLKY 05/2015 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Velikonoc nı na vs te va DPS v Nepomuku Ve str edu 25. br ezna se ope t vydali ti nejmens ı z Mater ske ho centra Berus ka Nepomuk spolu s de tmi C ervıć ky ze spolku Pathfinder do Domova s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku, aby svy m vystoupenıḿ a da rky pote s ily seniory, kter ı vmı stnı m domove z ijı. De ti z mater ske ho centra pr edvedly tradic ne ne kolik r ıḱanek spolu s maminkami a pak podarovaly babic ky a de dec ky vy robky z krouz ku S ikula, konkre tne velikonoc nı m pr a nı m, za pichem a kolı c kem s motivem berus ky. Stars ı de ti pod vedenı m panı Jany Kubıḱove zpı valy, recitovaly jarnı ba sne a zahra ly sce nku o krtcıćh. Pak ve novaly senioru m ovec ky a sladke ovocne s a tec ky. Babic ky a de dec kove na opla tku pote s ili de ti balıć kem se sladkostmi. De kujeme a budeme se te s it na dals ı na vs te vu! Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Foto Ivana Švecová, Josef Silovský Na vs te va farmy Hofmanovy ch Po velke m u spe chu v lon ske m roce se ve str edu 18. a ve c tvrtek 19. br ezna uskutec nil druhy roc nıḱ na vs te vy farmy Hofmanovy ch v Kokor ove. Jelikoz ma me ve vy boru Mater ske ho centra Berus ka pra ve hostitelku panı Va clavu Hofmanovou, nebyl proble m se domluvit na termıńu a vyjet. Manz ele Hofmanovi jsou velmi laskavı a jejich pr ı stupu k lidem by se mnozı mohli uc it. Pr ivı tali na s u sebe doma, provedli na s farmou, uka zali na m vs e, co bylo moz ne, pan Hofman svezl de tic ky v traktoru a navıć panı domu pr ipravila pro u c astnıḱy jes te male obc erstvenı. To vs e nezis tne a ve sve mvolne mc ase. De kujeme mnohokra tzapr ı jemne stra vene dopoledne i odpoledne a doufa me, z e akci zopakujeme pr ıś tı rok! Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Nepomuk Foto Ivana Švecová

17 05/2015 INZERCE 17 Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, Plzeň Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR hledá do závodu v Chlumčanech nové zaměstnance na pozice: NABÍZÍME: PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK, ELEKTRIKÁŘ a OBSLUHA KERAMICKÉ LINKY jedná se zejména o profese: OBSLUHA LISU, OBSLUHA GLAZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, OBSLUHA PECE, OBSLUHA ROZPRACHOVÝCH SUŠÁREN MĚCHOLUPY 37, mob: , Kontakty: Seč 88, Blovice, tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení a odvozu ZDARMA - pneuservis a prodej pneu Požadujeme: vzdělání - výuční list nebo maturita ochotu pracovat v nepřetržitém provozu spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti s řadou sociálních výhod zajímavé finanční ohodnocení benefity pro zaměstnance (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, nadstandardní příplatky za noční a odpolední směnu, závodní stravování, příspěvek na rekreaci a další) Místem výkonu práce jsou Chlumčany Nástup dle vzájemné dohody. Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se přímo dostavit na závod v Chlumčanech, nebo písemně či telefonicky kontaktovat paní Jitku Janskou: LASSELSBERGER, s.r.o. paní Jitka Janská U Keramičky 448, Chlumčany tel.: , mail: Firma INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s. r. o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: TRUHLÁŘSTVÍ LINHART zakázková výroba Z lamina: Kuchyně Skříně Nábytek na míru Z masivního dřeva: Dveře Okna Zahradní nábytek Pergoly Schody Jiří Linhart, Čížkov 59, mob.: Přípravář / technik pro výrobu nábytku min. vzdělání VOŠ Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr: nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel , noviny.nepomuk.cz

18 18 INZERCE 05/2015 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Prodám železné sloupky na plot z pletiva, rámy nové na vrata a železné silné kuny. Tel Prodám žulové kuny na dřevěný plot a železné sloupky na dřevěný plot. Tel Prodám dřevěné plaňky ,5 a ,5 cm, větší množství. Tel Prodám dámské svatební šaty, vel. 46, velmi pěkné, cena dohodou, levně. Tel Prodám pletivo výš. 160 cm, 50 m, pogum., Kč, 2 gumy na disku, rozteč 100, , R Tel Prodám samičku králíka do chovu. Cena dohodou. Tel Pronajmu garáž Na Vinici za domem pečovatelské služby. Tel po 19. hod. Prodám zahradní lavičku s kovovými nohami za 500, zdravot. matraci, za 300. Kosu k dekoraci. Tel Prodám 4 ks Alu kol 5½ J 13 H2 obut á do letních pneu Kleber 165/70 R13, cena 2000 Kč. Tel Prodám klávesovou harmoniku 96 basů, 30 oktáv. Cena dohodou. Tel Prodám starší elektrickou sekačku ALK032 za rozumnou cenu. Tel Prodám matraci H3 80/195 za studené pěny. Cena dohodou. Tel Prodám svářečku trafo tovární výroby JS 90, 2 fáze, 380V a KS 250R 3 fáze, levně. Tel Prodám 6 ks selátek na výkrm i gril za 70 Kč živé váhy. Telátko jalovice křížen. Jersey. Tel Pronajmu garáž Na Vinici. Tel.: Na objednávku vyšívám, šiju a kreslím různá přání, dečky, ubrusy atd. Tel Vztahové poradenství, jasnovidectví, léčitelství - Dvorec. Objednávky tel.: Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svy m za kaznıḱu m, z e ope t proda va slepic ky sna s kovy ch plemen Tetra hne da a Dominant c erny, modry, z luty, kropenaty abıĺy. Sta r ı ty dnu. Cena Kc /ks dle sta r ı. Proda va me slepic ky pouze z našeho chovu! Prodej se uskutec nı 10. května a 17. června 2015 Nepomuk u fary, hod... Pr i prodeji slepic ek výkup králičích kožek, cena dle popta vky. Pr ıṕadne bliz s ı informace: Po Pa hod. tel , ,

19 05/2015 INZERCE 19 PLZEŇ spol. s r. o. TELEFON GSM FAX ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Nově otevřený salón BROJOVA 16, PLZEŇ ING. ARCH. KAREL SALÁT jednatel společnosti , Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Kapucín For Men smet. dezert 140 g...15,90 TATRA tvaroh polotučný 18% vanička 250 g...14,90 Tav. sýr Hajánek 140 g...22,90 Písecké špekáčky, cena za 1 kg...89,00 Kuřecí hřbet se žampiony, cena za 1 kg...129,00 Velkopopovický Kozel světlý 1,5 l PET...28,90 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Müller Esencia jogurt s podmáslím 0,9 % 150 g ,90 Jihočeská Niva, cena za 1 kg...149,00 Zavináče, cena za 1 kg ,00 Šunka pro děti výběrová, cena za 1 kg...139,00 Prácheňská kýta, cena za 1 kg...149,00 Kosmetické ošetření pleti Přírodní kosmetikou NouriFusion OC Čeněk - 2. patro, Dvorec 56 Objednávky na č. tel Celkové ošetření pleti Standart 50 min. + další možnosti ošetření Ruční masáž obličeje a dekoltu 20 min Mikrodermabráze vrásek a jizviček Kavitační peeling Ultrazvuk-masáž Chladivá a teplá Hot/cold hlavice Zapracování séra ultrazvukem Úprava, barvení obočí a řas Depilace voskem - př. dolních končetin Depilace cukrovou pastou Parafínový zábal na ruce Nalíčení pro den Regulace hmotnosti, jídelníček 199,-Kč 110,-Kč 120,-Kč 65,-Kč 65,-Kč 65,-Kč 65,-Kč á 35,-Kč 95,-Kč 125,-Kč 70,-Kč 75,-Kč 199,-Kč AKCE na květen a červen = k ošetření pleti Standart Ultrazvuk-masáž ZDARMA Společnost ProMinent Systems spol. s.r.o. patří do firemního seskupení ProMinent (www.prominent.com), které má pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma byla založena v roce 1993 a v současné době má 250 zaměstnanců. Veškeré interní procesy jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2008. Výrobní závod Prominent Systems spol. s.r.o. v Blovicích hledá pro rozšíření a posílení pracovního týmu spolupracovníky na tyto pozice: Referent nákupu (SS /VS vzde la nı,zkus enost v na kupnıḿ odde lenı, znalost AJ/nebo NJ, SAP) Dokumentarista/ka (SS /VS vzde la nı technicke ho sme ru, znalost AJ/ nebo NJ, SAP) Mistr směny (SOU, SS vzde la nı s technicky m zame r enıḿ, praxi na stejne pozici, za kladnı znalost AJ/NJ, SAP) Svářeč plastů (zruc nost, spolehlivost a sva r ec sky pru kaz vy hodou) Obsluha robota (spolehlivost, zruc nost a bezu honnost) Elektromontér (elektrotechnicke vzde la nı, osve dc enı vyhla s ka c. 50) Soustružník CNC (vyuc en v oboru, praxe v CNC kovoobra be nı ) Montér (zruc nost, spolehlivost a bezu honnost) NABÍZÍME: zajıḿavou a perspektivnı pra ci, za zemı silne zahranic nı spolec nosti, kaz doroc nı na ru st mezd, za vodnı stravova nı, moz nost dals ı ho vzde la va nı,va noc nı pre mie. Využijte příležitost pracovat ve stabilní mezinárodní společnosti. Detaily k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na v sekci Kariéra. V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte na tel. č.: , nebo u - kontaktní osoba: Trojanová Jarmila personální vedoucí.

20 20 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 05/2015 Životní jubilea Vzpomínka 88 let Zdeňka Sedláčková 86 let Anna Brejchová 84 let Marie Šiková 84 let Jana Růžičková 84 let Václav Voráček 83 let Věra Sládková Blahopřání 80 let Marie Kubíková BLAHOPŘEJEME Vzpomínka Dne 16. dubna 2015 tomu bylo sedm let,co na s navz dy opustila Jaruška Cygánková Děkujeme všem za vzpomínku. Manžel a děti s rodinami Kdybych věděla, že je to naposledy, co tě vidím, pevně bych tě objala, abych si navždy zapamatovala vůni a teplo tvého těla. Kdybych věděla, že je to naposledy, řekla bych Ti, čím vším jsi pro nás byla. Dnes už to nejde. A mě je to nekonečně líto Dne 7. kve tna 2015 uplynou tr i roky od odchodu nas ı drahe manz elky, maminky, sestry, babic ky a prababic ky Anny Lízalové rozene Hornıḱove Nikdy nezapomeneme a děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manžel, dcera s rodinou, syn s rodinou, bratr s rodinou Vzpomínka Dne 25. kve tna 2015 se doz ı va 80 let Marie Kubíková z Nepomuku. Hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody přejí dcery Irena a Jana s rodinami. Dne 8. kve tna 2015 uplyne deset let od u mrtı Milady Tafatové Stále vzpomínají manžel a synové. Děkujeme všem za vzpomínku. Vzpomínka Dne 8. kve tna 2015 tomu budou dva roky, co na s navz dy opustil Josef Picka a 29. kve tna 2015 tomu bude pe tlet,cona s navz dy opustila Anna Picková Za vzpomínku děkuje dcera a syn s rodinami Vzpomínka Dne 12. kve tna 2015 uplyne pe t let, co na s navz dy opustil Jan Král ze Dvorce. Děkujeme za vzpomínku. Manželka a dcery s rodinami Vzpomínka Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen dál, než bychom si přáli. Dne 18. kve tna 2015 uplyne deve t smutny ch let, kdy se osud neptal a navz dy na s opustila nas e milovana dcera, sestra a teta Eva Kohlenbergerová Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Maminka a sourozenci s rodinami

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů

ZPRÁVY Z OBCE. Očkování psů ZPRÁVY Z OBCE Očkování psů Oznamujeme občanům, že p. Bartoš provede každoroční očkování psů proti vzteklině ve středu 18. května 2016 v tomto pořadí a časovém sledu: na točně v 13:30 hod., horní zastávka

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Příloha č. 1. Přehled prostorů zařízení pro děti (Zdroj: ČSN) Legenda

Příloha č. 1. Přehled prostorů zařízení pro děti (Zdroj: ČSN) Legenda Příloha č. 1 Přehled prostorů zařízení pro děti (Zdroj: ČSN) Legenda 1 prostor, který zabírá zařízení (A Požárnická tyč, B Houpačka, C Skluzavka) 2 prostor pádu 3 volný prostor A B C Příloha č. 2 Přehled

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Tuláci Klatovy ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení: Datum narození: Zdravotní pojišťovna:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

UHERSKOHRADIŠŤSKO FOLKLOR A TRADICE

UHERSKOHRADIŠŤSKO FOLKLOR A TRADICE UHERSKOHRADIŠŤSKO FOLKLOR A TRADICE Mistři lidových řemesel Marie Hrobařová Reliéfní a batikované kraslice Zdobení kraslic tradiční reliéfní a batikovanou technikou (valašské, popovické a jiné moravské

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015 Číslo jednání: JedNR3-10/2015 Datum jednání: 31.03.2015 Schválení programu rady 31-03-2015 (USN-R3-254/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Schválení programu rady 31-03-2015 (309/NR3/2015)

Více

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Těšíme se na vás! Lektorský tým Moravské galerie Autorky edukačních programů: Martina Kopecká, Markéta Skotáková, Silvie Šeborová,

Více

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V BŘEZENU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších,

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, Dotazník Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, dostává se Vám do rukou dotazník, o jehož vyplnění bychom

Více

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21

OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 2 Kategorie mezinárodních smluv podle jednotlivých kritérií... 21 OBSAH 1 Podstata mezinárodní smlouvy... 13 1.1 Historicka pozna mka... 13 1.2 Pojem mezina rodnı smlouvy... 13 1.3 Funkce mezina rodnı smlouvy: smlouva kontraktua lnı a pravotvorna... 16 1.4 Pra vnı rez

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání

Více

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Jihlavské listy Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Ilustrační foto: brtnice.cz Výstava dvojice fotografů začne ve středu 23. září v 17 hodin vernisáží ve Valdštejnském domě na brtnickém

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Závěrečná zpráva ze zahraniční stáže Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Eva Paťhová, obor Všeobecná sestra Pasov Pasov je malebné

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje...

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... 2 OBSAH Povede se to?... 3 Kalendář uskutečněných akcí... 5 Plán činnosti... 6 Bilance...

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace zastupitelstva obce pro občany

Informace zastupitelstva obce pro občany Obec Milotice nad Bečvou Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373 www.miloticenadbecvou.cz, oumilotice@seznam.cz Informace zastupitelstva obce pro občany Září 2015 Vážení a

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ušití stejnokrojových součástí pro OLO v letech 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857

Uhřický zpravodaj. 3. vydání rok 2013. Strana 1 ze 12. Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Uhřický zpravodaj 3. vydání rok 2013 Vydavatel: OBEC UHŘICE, Uhřice č. 84, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ:00287857 Datum vydání: 15. 11. 2013 MK ČR E 20615 Strana 12 ze 12 Strana 1 ze 12 Z obecní matriky:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 9 číslo 5 květen 2016 CESTY KOLEM SVĚTA S CHARITOU OČIMA ŽÁKYNĚ ZŠ HALENKOV Pracovníci této organizace se nejen starají o nemocné lidi, ale tento rok pořádají

Více

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě.

Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Nalezené klíče O víkendu byly na sídlišti v Mariánském Údolí nalezeny dva svazky klíčů. Majitel si může klíče vyzvednout na obecním úřadě. Navinování chmele Agrospol Velká Bystřice oznamuje všem zájemcům,

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2006

V Ř E S K O V Á K duben 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2006 Vážení spoluobčané, jak jsem již několikrát zdůrazňoval, letošní rok je rokem volebním. Parlamentní volby jsou sice důležité, ale pro zabezpečení chodu obce jsou

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Zpráva

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Zpráva Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Zpráva z inspekčního šetření pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR Praha, červen 2012 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Souhrnné poznatky z inspekční činnosti...

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 Místo tábora : LUBOMĚŘ, okr. Nový Jičín Typ tábora: STANOVÝ PODSADOVÉ STANY Organizace : JUNÁK ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KELČ z.s., ev.č.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017

PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 PRŮVODCE PRO RODIČE 2016-2017 Montessori Kampus, s.r.o. Sídlo: Skuherského 7, 370 01 Č. Budějovice Provozovna: Na Sádkách 40, 370 05 Č. Budějovice 2 Společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Č.

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK

MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD FRÝDEK-MÍSTEK FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL.: 558 630 051, 558 628 001 FAX. : 558 630 452 e-mail: info@muzeumbeskyd.com www.muzeumbeskyd.com Otevírací doba: út, st, pá 8:00 12:00 12:30

Více

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

insul tube & insul sheet

insul tube & insul sheet Vyŕobky z kauc uku firmy NMC insul tube & insul sheet Kompletní sortiment pro topení, sanitární, chladicí, klimatizac ní a solární zar ízení. Silny úc inek v horku a zime insul tube je synteticky kauc

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com Poznejte regiony ČR 2016 Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com NOVINKY ROKU 2016 EXPERIMENTA > město Benešov EXPERIMENTA > město Benešov Experimentální prostor pod náměstím v Benešově, vyplněn interaktivními

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad

Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice O Z N Á M E N Í. odbor stavební úřad Městský úřad Otrokovice nám. 3. května 1340 PSČ 765 23 Otrokovice odbor stavební úřad tel. : 577 680 111 fax. : 577 933 369 e-mail : radnice@muotrokovice.cz FVE 20 s.r.o. Vídeňská 546/55 639 00 Brno zastoupená

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_0292 ze dne 09.03.2015 Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Obsah Pravidelná činnost 3 Jednorázové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice Sekretariát DSO MR Hranicko nám. Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou Zápis ze schůzky rozvojového partnerství

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více