Nepomucka pouť v nove m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepomucka pouť v nove m"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské školky Na Vinici str. 5 str. 11 str. 15 Nepomucka pouť v nove m Sponzor vydání: Zábavné podniky firmy Vlastimil Lagron Me sto Nepomuk vyhlas uje KONKURZ na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOMUK Pıśemne pr ihla s ky lze doruc it nejpozde ji do Vıće informacı na nebo u r ednı desce MU Kve tnova svatoja nska pouť byla a sta le je nejnavs te vovane js ı akcı, ktera se v Nepomuku odehra va. Vs ak ma take stovky let dlouhou historii. I kdyz to z jejı dnes nı podoby nemusı by t patrne, jde o sta le z ivou baroknı slavnost. Ne nadarmo se Nepomuk oznac uje pr ıźviskem poutnı me sto. V poslednı dobe vs ak na vs te vnost pouti spıś e upadala, pr esto to ve me ste o pouti vz dycky z ije. Nejde jen o sta nky a atrakce, kona se tu spousta doprovodny ch akcı.ra di bychom, aby pouť nevadla, ale rostla. Letos se proto aktivnıḿ organiza torem ne kolika novy ch doprovodny ch akcı, stalo i me sto - a to tak, z e se pome r obracı. Nikoliv, z e ne jaky koncert c i vy stava jsou jen dopln kem pouťovy ch atrakcı, ale pra ve naopak. Letos nı pouť nabı dne pr edevs ı m pestry a bohaty kulturnı program, obvykly pouťovy lunapark samozr ejme nebude chybe t,alebudejen jednou souc a stı mnohovrstevnate spolec enske uda losti, kterou takova pouť je a by t ma. Na co se tedy mu z eteokve tnove pouti te s it? Na me stı jako vz dy zaplnı mnoz stvı sta nku a atrakcı kolotoc e, str elnice, autodrom a tak da le. Stejne jako v minuly ch letech bude pouťovy program v Unibricku c i U Zelene ho stromu. Nebude chybe t klasicka pouťova za bava na Sokolovne. Novinkou bude otevr ena Mala letnı sce na na na dvor ı ne kdejs ı piaristicke koleje (stare s koly), kde se bude odehra vat mnoz stvı divadelnıćh, hudebnıćh a s ermıŕ sky ch pr edstavenı, budou zde k vide nı uka zky tradic nıćh r emesel a vystoupı i mistr sve ta ve s viha nı bic em. Ve stodole rodne ho domu Augustina Ne mejcebudevprovozu baby-friendly kava rna s projekcı poha dek a ru zny mi tvor ivy mi dı lnic kami pro de ti. Zelenohorskou ulici budou lemovat stylove sta nky s rukode lny mi a r emeslny mi vy robky, budou zde hra t poulic nı ume lci a na jejıḿ koci na Zelenohorske pos te se bude moz ne mj. sve zt na turecke m kolotoc i. Chra m Sv. Jana Nepomucke ho bude samozr ejme slouz it poutnıḱu m, jako vz dy zde probe hnou poutnı ms e a dals ı cı rkevnı obr ady. Pokračování na str. 10 Me sto Nepomuk srdec ne zve na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 30. května hod. náměstí A. Němejce Pr ijďte si nakoupit kvalitnı regiona lnı potraviny pr ıḿo od vy robcu napr. jogurty, tvarohy, sy ry a mle ko, hove zı a vepr ove maso, pa rky, sala my a dals ı uzeniny, kva skovy chle b, slane i sladke pec ivo, marmela dy s rakytnıḱem, bylinne sirupy, med, doma cı za kusky, vajıć ka, c erstvou zeleninu, kor enı, sazenice bylinek, zeleniny i okrasny ch kve tin a dals ı zboz ı,ktere v supermarketech nenajdete. Ma te-li za jem prodat sve pr ebytky na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na tel Vıće informacı naleznete na trhy.nepomuk.cz

2 2 ZKULTURY 05/2015 Vernisa z vy stavy Od zac a tku do konce, 10. dubna 2014 Foto Milan Demela Výstavu můžete navštívit do 17. května 2015 v Malé galerii, nám. A. Němejce 126, Út Ne hod. Radovan Kodera: Nenápadný půvab Albánie 3. května 7. června Zelenohorská pošta Pozvánka na výstavu Letos nı vy stavnı sezo nu v hale Zelenohorske pos ty zaha jı vy stava c ernobı ly ch snı mku vy znamne ho plzen ske ho fotografa Radka Kodery. Cyklus fotografiı, ktery vznikl be hem autorovy cesty po Balka ne v roce 2006, zachycuje osobity m zpu sobem kra sy i absurdity Alba nie, te to, pro na s nepr ıĺis zna me, a tedy exoticke, jihoevropske zeme. MgA. Radovan Kodera pracuje od roku 1992 jako fotograf Na rodnı ho pama tkove ho u stavu v Plzni, pu sobı take jako pedagog na Fakulte designu a ume nı a Filosoficke fakulte Za padoc eske univerzity v Plzni. Pozornost odborne ver ejnostisizı skaly zejme na jeho dokumenta rnı cykly, pr eva z ne zprostr edı nejru zne js ı ch mens in, ale i z oblasti architektury a krajinne fotografie (Plzen v sametove revoluci, Psychiatricka le c ebna v Dobr anech, Z idovske hr bitovy za padnıćh C ech, Osudy zmizely ch, Stopy holocaustu, Neonacismus a komunismus - vymoz enosti a zhouba demokracie, Pod britsky m praporem, Architekti meziva lec ne Plzne a dals ı ). Vystavuje c asto ve Velke synagoze, ale i v ru zny ch netradic nıćh prostora ch. Jana Barochová

3 05/2015 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Kruhova kr iz ovatka u Pyramidy Va z enı nepomuc tı obc ane, po sloz ity ch jedna nıćh s dotc eny mi u r ady sta tnı spra vy dos lo konec ne ke schva lenı a povolenı objıźdne trasy autobusu C SAD. Proti minule mu c la nku v dubnovy ch Nepomucky ch novina ch se zme nila pouze drobnost, a to z e se autobusy budou ota c et kvu li bezpec nosti provozu v area lu parkovis te obchodnı ho domu COOP. Tıḿto Va s z a da m o posunutı parkujıćıćh vozidel do leve strany parkovis te k obchodnıḿu domu, aby prava c a st parkovis te u plotu pana Jandos e byla volna pro bezpec ne ota c enı autobusu. Na pr iloz ene fotografii je zdokumentova na vy stavba a zpevne nı doc asny ch komunikacı ul. Luc nı aspojkymezi Husovou ulicı a I/20, kterou budou vyuz ı vat vy hradne autobusy a osobnı auta mıśtnı obsluhy. Provoz po objıźdne trase autobusu byl zaha jen v ponde lı 27. dubna V poslednıḿ dubnove m ty dnu take zac ne genera lnı rekonstrukce zac a tku Na draz nı ulice k Ota c ce, k odfre zova nı vozovky a na sledne mu snı z enı stoupa nı. Na sledovat bude pokla dka a pr ekla dka inz eny rsky ch sı tı.da le je jiz pr ipraveno uloz enı elektricke ho vedenı vuvedene lokalite do zeme, pr epojova nı a vypıńa nı elektricke ho proudu je pla nova no na Pru be z ne se budou stave t soube z ne na hradnı komunikace podle I/20. Děkuji občanům ze Swalmenské a Třebčické ulice za vstřícný přístup k vedení objízdné trasy kolem jejich domů. Jiří Švec, starosta města Nepomuk Foto redakce 3 Vybraná usnesení z jednání Rady města Nepomuk dne Rada města: Bere na vědomí vy sledek s etr enı stı z nosti ty kajı cı se funkc nosti Za kladnı s koly Nepomuk (ZS ) odc eske s kolnı inspekce (C S I), Plzen sky inspektora t aprotokolovy sledku kontroly pouz itı financ nıćh prostr edku vyte z eny ch z Jarma rku, konane ho v ZS Nepomuk. Schvaluje rozde lenı financ nı ch prostr edku z dotac nı ho programu Volnoc asove aktivity de tı a mla dez e v roce 2015 I. vy zva ve vy s i 211,64 Kc na dı te shodne pro vs echny z adatele. Souhlasí se zar azenı m ZS Nepomuk do dlouhodobe ho programu prima rnı prevence problematiky rizikove ho chova nı de tı v tr ı da ch + zajis te nı financova nı programu formou dotacı zms MT. Ukládá r editeli ZS Nepomuk zajis te nı zar azenı ZS do tohoto dotac nı ho programu. Souhlasí su c elovou dotacı pro Diakonii C CE str ediska Za padnı C echy pro rok 2015 ve vy s i Kc. Neschvaluje instalaci zrcadla, za u c elem bezpec ne ho vy jezdu motorovy ch vozidel z obecnı ho pozemku v Tojicke ulici u c p. 53 Dvorec. Nesouhlasí s prona jmem c a sti pozemku pozemek parc.c. 545/5 o celkove vy me r e 489 m2,ostatnı komunikace, ostanı plocha, obec Nepomuk, k.u. Dvorec. Nemá námitek k za me ru zalesnit pozemek parc.c. 409/1 v k.u. Dvorec. Bere na vědomí vy sledek vy be rove ho r ı zenı na opravy vy tluku mı stnı ch komunikacı technologiı SILKOT v k.u. Nepomuk: Opravy vozovek Pavel Kratochvı l, Blaz enice 30, Netvor ice Kc bez DPH ASFALT OK s.r.o., Vrbenska 511/25a, C eske Bude jovice Kc bez DPH PasProRea s.r.o., Holkov 32, Veles ıń Kc bez DPH Schvaluje uzavr enı objedna vky s firmou ASFALT OK s.r.o., Vrbenska 511/25a, C eske Bude jovice. Bere na vědomí zada vacı podmı nky k ver ejne zaka zce male ho rozsahu na sluz by vedene pod na zvem Strategicky pla n rozvoje me sta Nepomuk a seznam dodavatelu k zasla nı vy zvy k poda nı nabı dky. Schvaluje v souladu s ustanovenıḿi vnitr nı sme rnice me sta Nepomuk c. 1/2014, kterou se upr esn uje postup pr i zada va nı ver ejny ch zaka zek male ho rozsahu u doda vekasluz eb, jejichz pr edpokla dana hodnota c inı od Kc do Kc bez DPH nepodle hajıćı pra vnı u prave za kona c. 137/2006 Sb., o ver ejny ch zaka zka ch, v platne m zne nı, zada vacı podmıńky k ver ejne zaka zce male ho rozsahu na sluz by vedene pod na zvem Strategicky pla n rozvoje me sta Nepomuk a seznam dodavatelu k zasla nı vy zvy k poda nı nabı dky. Jmenuje c leny a na hradnıḱy hodnotıćı komise pro posouzenı a hodnocenı nabı dek. C lenove : PhDr. Pavel Kroupa, Ing. Pavel Jiran, Mgr. Marek Baroch, Ing. Michal Arnos t, Mgr. David Jirka; Na hradnı ci c lenu :Ing.Jir ı S vec, Milan Demela, Frantis ek Holub, Pavel Motejzıḱ, DiS., Mgr. Pavel Vacıḱ. Pavel Kroupa, místostarosta města Nepomuk Úplný soupis přijatých usnesení najdete na webových stránkách města Nepomuku

4 4 ROZHOVOR 05/2015 Představujeme nové zastupitelstvo města Nepomuka Va z enı c tena r i, vtomtovyda nı novin na moje ota zky odpovı da panı Markéta Duchoslavová. Paní Duchoslavová, prosím, představte se nám krátce. Jmenuji se Marke ta Duchoslavova, je mi 33 let, jsem vdana ama m dve male de ti. Studovala jsem na Karlove univerzite v Praze obory Historie, De jiny ume nı a Humanitnı studia. V souc asne dobe jsem na rodic ovske dovolene, pr edtı m jsem pracovala jako r editelka Svatoja nske ho muzea v Nepomuku, kde jsem pr ipravovala neda vno otevr enou expozici. Co konkrétně máte jako zastupitelka na starosti? Jako c lenka kulturnı komise se spolu s ostatnıḿi stara m o kulturnı z ivot obce, coz obna s ı vytvor enı harmonogramu kulturnıćh akcı v pru be hu roku, vymy s lenı jejich programu a sjedna va nı konkre tnıćh u c inkujıćıćh. Snahou je pr itom nabı dnout mıśtnıḿ i pr espolnıḿ pravidelny kulturnı program, aby se Nepomuk stal zajıḿavy m mıśtem pro tra venı volne ho c asu. Osobne se snaz ıḿ vzhledem k me mu vkusu i zkus enosti s potr ebami rodiny organizovat pr edevs ıḿ akce cıĺene na rodiny s de tmi, aby byly kulturnıḿ za z itkem i pr ıńosem jak pro dospe le, tak pro de ti (napr. koncerty v dobovy ch kosty mech apod.). Jak Vás mohou občané kontaktovat (mail, telefon, facebook, skype ). Se svy mi podne ty me mohou obc ane kontaktovat na nebo na tel. c ıślo Pochopitelne te z osobne. Markéta Duchoslavová zastupitelka města Nepomuk DESATERO: 1 Oznámkujte jako ve škole činnost předchozího zastupitelstva. 2 2 Vaše oblíbená kniha, film. Kniha: Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu Film: Jiří Menzel: Na samotě u lesa 3 Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se Bydlíme v Nepomuku teprve 5 let, proto nemohu objektivně posoudit předchozím zastupitelům nepovedla. nepodařené projekty, nicméně obecně mám dojem, že se nepodařilo stanovit rozumné priority pro rozvoj města tak, aby přinesly dostatek pracovních míst pro zdejší obyvatele. Nevydařil se tak ani projekt průmyslové zóny ve Dvorci, ani vytvoření kvalitního zázemí pro turistický ruch. 4 Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se Zřízení městského úřadu obce s rozšířenou působností. předchozím zastupitelům povedla. 5 Váš oblíbený citát, motto, vtip. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. 6 Jedna Vaše špatná a jedna dobrá vlastnost. Špatná: Netrpělivost Dobrá: Spravedlivost 7 Jste členem politické strany, spolku, neziskové organizace, Nestraník. Členka Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. klubu? 8 Prozraďte jméno osobnosti, která Vás inspirovala. Karel Kryl 9 Co Vás potěší? Když jsou lidé ochotni aktivně se podílet na dobré věci. 10 Uveďte jednu věc, kterou Vy osobně, ku prospěchu občanů Zkvalitnit kulturní dění ve městě, tím povzbudit místní turistický ruch a Nepomuka a Dvorce za svoje funkční období, chcete prosadit. zároveň učinit z Nepomuku atraktivní místo pro život a bydlení. Prosím, jak konkrétně chcete povzbudit turistický ruch? Uveďte nějakou akci, myšlenku, nápad, který máte a který se budete snažit prosadit a kulturní dění v Nepomuku a okolí tak zkvalitnit. Chte la bych prosadit por a da nı ne kolika dals ıćh akcı rozsahove srovnatelny ch se svatoja nskou poutı, ovs em zame r eny ch tradic ne ji a kulturne ji s tradic nıḿi trhy, poha dkami pro de ti, koncerty, vy stavami apod. Nabıźı se napr. svatojakubska pouť ve druhe polovine c ervence (je zde ale i r ada dals ıćh termıńu napr. tradice svatovojte s ska ). Takove akce do Nepomuku pr ila kajı spoustu lidı, c ıḿz se podpor ı turisticky ruch, ktery pak na sebe mu z e nava zat i ne kolik novy ch pracovnıćh pr ıĺez itostı (tr eba aby se zde uz ivila ne jaka pr ı jemna modernı kava rna). Za roven se zde bude le pe z ı t, pokud tu budou mı tmıśtnı lide zvla s te pak i mlade rodiny co de lat a nebudou mı t tak potr ebu ste hovat se do ve ts ıćh me st. Vıḿ, z e se zde por a dajı napr. poha dky, trhy i koncerty, ale vesme s jsou to jednotlivosti, aniz jsou skloubene s dals ıḿ programem tıḿ pa dem: kvu li hodinove poha dce pro de ti sem napr ıḱlad z Klatov nikdo nepojede, zatıḿco, kdyz tu bude celodennı program, pak si sem kaz da rodina ra da ude la celodennı vy let. Navıć, pokud bude logicky zvoleny termıń, ve ktere m se dana akce bude por a dat, dostane se brzy do pove domı a pr espolnı s tıḿ budou uz pr edem poc ı tat. De kuji za rozhovor Martina* Krumpholcová

5 05/2015 SPONZOR VYDÁNÍ ZPRÁVY 5 Zábavné podniky firmy Vlastimil Lagron Nám. Mučedníků 150, Klatovy 4 vybavení provozoven zábavnými a výherními automaty pronájem Párty stanů 6 x 12 m zajišťování kulturních akcí podniky bezpečné a moderní Lidové technické zábavy Do Druz stevnı ulice byl nove umıśte n kontejner na biologicky odpad. Jedna se o prvnı zkus ebnı sbe rnou na dobu na tento typ odpadu. Me sto Nepomuk z a da obc any zejme na z panelovy ch domu v te to lokalite (Druz stevnı, Na Vinici II), aby sve domite prova de li tr ı de nı rostlinny ch zbytku ze svy ch doma cnostı a plne tak vyuz ili moz nost likvidace te chto odpadu biologickou cestou. Ekologicka likvidace odpadu je plne v rez ii Me sta Nepomuk a umoz nı tak snıź enı objemu sme sne ho komuna lnı ho odpadu o 30 40%. Da le je zde moz nost odkla dat bioodpad do sbe rne ho dvora ve Dvorci. Do budoucna po zabe hnutı syste mu tr ı de nı pr edpokla da me jiste financ nı bonusy pro doma cnosti, zapojene do separace tzv. BRKO biologicky rozloz itelne ho komuna lnı ho odpadu, ať jiz nezvys ova nıḿ poplatku za svoz a likvidaci odpadu, tak i jejich snıź enıḿ. DE KUJEME VA M, Z ETR I DI TE! Za město Nepomuk Jiří Švec Bowling Bar Klatovy Otevírací doba: Po Pá So, Ne rezervace tel.: provozní doby klatovských heren fy LAGRON: HERNA BAR SPARTA: Út Ne hod. HERNA BAR KANON: Po Pá hod. So, Ne hod. HERNA LAS VEGAS: Po Ne hod. Prvnı kontejner na bioodpad Zveme Vás na Nepomuckou pouť

6 6 ZPRÁVY 05/2015 Chysta se na vs te va partnersky ch me st v Holandsku a tamnıćh podnikatelu a vy zva na prvnı dotace pro male a str ednı podnikatele v ra mci OP POPIK Va z enı podnikatele,z ivnostnıći, tıḿto Va s informujeme, z e me sto Nepomuk bylo osloveno za stupci partnersky ch me st Roermond a Swalmen (Holandsko) s cıĺem uskutec nit setka nı podnikatelu z Nepomuku a jeho blı zke ho okolı, atona vs te vou partnersky ch me st v Holandsku a tamnıćh podnikatelu.cıĺem tohoto setka nı by bylo zejme na poznat mı stnı podnikatelske prostr edı (technologie a postupy /know-how/ vyuz ı vane pr i podnika nı )stıḿ, z e toto a do budoucna pla novana setka nı by mohla pr ine st, Va mpodnikatelu m, nove podnikatelske pr ıĺez itosti ve Vas em podnika nı. Abychom mohli poskytnout partnersky m me stu m z Holandska informace o pr ıṕadny ch za jemcıćh o tato setka nı, potr ebujeme zjistit, kter ı zva sbyme li o tato setka nı za jem, a da levjaky ch oblastech (oborech) podnika nı pu sobı te a podnika te. V te to souvislosti Va s protozdvor ile z a da me o sde lenı, zda byste me li o tato setka nı za jem a pokud ano, jaky je Va s obor c innosti resp. podnika nı a jake ma te pr ıṕ. zkus enosti s podnika nıḿ v zahranic ı.vas e odpove di zasıĺejte, prosıḿ, na ovou adresu Za ve rem si Va m dovolujeme poskytnout dıĺc ı informace ke struktura lnı m fondu meu,vnebliz s ı dobe (pravde podobne vpru be hu kve tna 2015) by totiz me lo dojı t k odsouhlasenı podoby Operac nı ho programu Podnika nı a inovace pro konkurenceschopnost pro obdobı (OP POPIK) a zejme na by me lo dojı t k vyhla s enı prvnıćh vy zev na pr edkla da nı z a dostı o podporu projektu maly ch a Foto Milan Demela str ednı ch podnikatelu z OP POPIK. Financ nı prostr edky z nich budou moci z adatele vyuz ı t na spolufinancova nı podnikatelsky ch projektu ve zpracovatelske m pru myslu a souvisejıćıćh sluz ba ch, da le na technicke a technologicke vybavenı (nikoliv stavby) od 0,5 do 20 mil. Kc. Dotace pro male podniky je pr edpokla da na ve vy s i 45 %. Podpora bude vypla cena formou dotacı a financ nıćh na stroju.s anci majı projekty realizovane na u zemı cele C eske republiky vyjma hlavnı ho me sta Prahy. Bliz s ı podrobnosti k OP POPIK naleznete na webu: kde se dozvı te o vypsa nı aktua lnıćh vy zev z tohoto OP a bliz s ı informace k nim. Dals ı informace Va m poskytneme na tel.: , pr ıṕadne na mailu: De kujeme Va m za projevenou souc innost a odpove di. S pozdravem za Radu me sta a Komisi rozvoje a investic Marek Baroch Dotační příležitosti pro pra vnicke i fyzicke osoby obce, podnikatele, neziskove organizace, sdruz enı a spolky, atd. Vra mci projektu na Podporu meziobecnı spolupra ce, one mz jste se dozve de li v minuly ch c ıślech Nepomucky ch novin, budeme nove tvor it seznam dotac nı ch pr ı lez itostı (dotac nı monitoring) pro pra vnicke a fyzicke osoby v Nepomuku a potaz mo na u zemı cele ho Nepomucka. Do pr ehledu zahrneme vs echny dotace, od te ch maly ch jako jsou napr ı klad nadace VIA c i nadace C EZ anebo dotace poskytovane Plzen sky m krajem, pr es rozsahem ve ts ı, jako jsou zejme na sta tnı dotace, az po ty nejve ts ı dotace ze Struktura lnı ch fondu ( dotace z EU ). Pr ehled dotac nı ch pr ıĺez itostı zpracova va me pro potr eby me sta Nepomuk ve zkus ebnıḿ provozu jiz zhruba pu l roku. Aktivita rozs ıŕ enı monitoringu i pro jine subjekty, nez jaky m je me sto, souvisı s rozbı hajı cı m se Programovy m obdobı m , kdy mu z eme v nejbliz s ı dobe oc eka vat prvnı vy zvy z Operac nıćh programu OP Zame stnanost, OP Vy zkum, OP Vy voj a vzde la va nı, OPZ ivotnı prostr edı a v neposlednı r ade zop Podnika nı a inovace pro konkurenceschopnost. Pra ve tento OP nabı dne vy jimec ne dotac nı pr ıĺez itosti pro podnikatele a z ivnostnıḱy v regionu. Seznam dotac nıćh pr ıĺez itostı bude kaz dy me sıć aktualizova n, a to vz dy v prvnıḿty dnu dane ho me sıće. Na prvnı pr ehled se tak mu z ete te s it jiz v prvnıḿ ty dnu me sı ce kve tna. Bude dostupny na webu me sta vza loz ce U r ad a samospra va v sekci Dotac nı programy. Od teď by va m tedy neme la z a dna s ance k zıśka nı dotace na vas i c innost uniknout. Pavel Vacík, MÚ Nepomuk

7 05/2015 ZVEME VÁS 7

8 8 ZVEME VÁS 05/2015 Beseda s HONZOU TRÁVNÍČKEM a IVANEM RYBAŘÍKEM o výstupu na K2 a výživě sportovců nejen pro extrémní výkony ve čtvrtek od 17 hod. ve stodole ANGUS FARM v Soběsukách VSTUP DOBROVOLNÝ Obec Neurazy Pr ijeďtedoz inkov oslavit 10. jubileum staroc esky ch ma ju 9. května od hodin na náměstí Bez staroc esky ch ma ju si kulturnı de nı vz inkovech pr edstavı uz jen ma lokdo. Tradice, kterou po mnohalete odmlce obnovili c lenove mı stnı ho sboru dobrovolny ch hasic u, se jiz pevne zakor enila v jarnıḿ programu a kaz dy m rokem se snaz ı posunout o kousek vy s na z ebr ıć ku kvality programu i za jmu diva ku.letosseotobudesnaz it jiz podesa te. Ten, kdo zaz il prvnı a lon sky roc nıḱ, mu z e srovna vat. Poc a tec nı nesme le kru c ky tr ina cti nads encu,kter ı se v roce 2006 odhodlali oble knout kroje a obejı t me stys s pozva nıḿ na vec ernı za bavu, vedly az k velkolepe akci por a dane na z inkovske m na me stı se vs ıḿ za zemıḿ, ktere si mu z e diva k pr a t. Mnozı hasic i a jejich zna mı v sobe za ta le ta objevili netus eny tanec nı a herecky talent, a tak se ani letos diva ci rozhodne nebudou nudit. C eska beseda prezentovana krojovanou chasou a lidove tance v poda nı de tı jsou o ma jıćh jiz tradicı, ale od ledna se pilne cvic ı i me ne tradic nı c ıśla, aby si na sve pr is li hlavne ti, kter ı se chte jı sma tabavit. Obc erstvenı i pohodlne posezenı je zajis te no, takz e mu z ete na z inkovske m na me stı pr ı jemne stra vit cele odpoledne. A pokud doma dostanete propustku az do vec era, nenechte si ujı t tanec nı za bavu s vyhla s enıḿ kra lovny ma ju adraz bou ma je. Vz dyť komu se pos te stı, abysna mi mohl slavit tak vy znamne kulate jubileum v z ivote dobrovolnicke akce! Hana Boublíková Foto Simona Mašková

9 05/2015 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis 9 květen 2015 NEPOMUK do Od začátku do konce, vy stava Bohuslava S otoly k 70. vy roc ı ukonc enı 2. sve tove va lky, Mala galerie Nepomuk, galerie otevr ena Po Ne hod S perníkem turistickým chodníkem, turisticky pochod, okolı Nepomuka Výstava tulipánů, hod., rodny du ma.ne mejce Vítání ptačího zpěvu, uka zky odchytu a krouz kova nı pta ku, sraz v 8.00 ve Dvorci pr ed Hotelem Dvorec (u na draz ı ), Nepomuk a okolı, Nepomucky ornitologicky spolek od Nenápadný půvab Albánie, vy stava c ernobıĺy ch fotografiı Radovana Kodery, Zelenohorska pos ta, galerie otevr ena u t-ne hod Jízda po stopách osvobození XII. sboru 3. armády G. S. Pattona, hod. pr ı jezd konvoje vojensky ch historicky ch vozidel, poloz enı ve ncu, na me stı A. Ne mejce Osvobození Nepomucka v květnu 1945, pr edna s ka Mgr. Karla Fouda a komentovana prohlı dka rozs ıŕ ene expozice B24 Liberator, hod., Me stske muzeum a galerie Výtvarná dílna k 25. výročí Pionýra klubovna v Husove ulici 244, od 10 do 15 hod. Tvor enı pr ipraveno pro de ti a dospe le Nepomucký majáles, rockovy festiva lek, hod., hrajı Strip Dolls, Morfium, Gallileo, Aligator, Harlet, Soustrast, Kaba t revival west, Divokej Bill revival, hr is te uzs, por a da Euromusic Plzen s.r.o Výstava 25. let obnoveného Pionýra v Nepomuku informace, fotografie, kroniky, zajıḿavosti, prezentace. Klubovna piony ru, Husova ulice 244. Otevr eno od 13 do 18 hod Setkání s pamětníky te ma poute, slavnosti, hod., centrum volnoc asovy ch aktivit Fe nix Tradiční svatojánská pouť, pouťove atrakce, sta nky, koncerty, divadla, vy stavy, cele me sto Pouť v UNIBRICKu, hod., hrajı : Orion a Pilsen QUEEN Tribute Band, Stavebniny UNIBRICK Musica Bohemica, hod., koncert baroknı hudby, kostel sv. Jakuba Ve ts ı ho Pouťová zábava, hod., pouťova za bava, hraje Minimax, Sokolovna Nepomuk Vltava + Lena Yellow + Puss O Liquor, hod., koncert (pop-rock/funky-jazz/irska hudba), Zelenohorska pos ta Povídání s prezentací fotografií Kde jsme potkali sv. Jana Nepomuckého, od hod., sa l Me stske ho muzea a galerie Nepomuk. Prezentaci uvede Miroslav Dvor a k Soutěž hasičských družstev ve štafetě a požárním útoku, hod., okrskova soute z, hr is te Kramolıń Noční karavana, vystoupenı tanec nı skupiny SHAHINEZ, hod., sa l hotelu U Zelene ho stromu Farmářský trh, 8: hod., na me stı A. Ne mejce Dětský den ve Dvorci od hod., hr is te TJ Slavoj Na co se můžete těšit: Slavnostní otevření expozice zemědělské techniky, hod., hotel U Zelene ho stromu Filmový dokument z oslav 70. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, natoc il a komentuje Milan Demela, hod., sa l Me stske ho muzea a galerie Nepomuk I vítr chytneš snáz, kytarovy recita l Standy C ervenky a Lucie Cihla r ove, hod, rodny du ma. Ne mejce Nefestík, alternativnı hudebnı, filmovy a divadelnı festiva lek, Zelenohorska pos ta Jízda konvoje historických spojeneckých vozidel po demarkační linii Farmářský a historický jarmark, hod., na me stı Pohádka pro děti, hod., farnı zahrada, Pr esanicke na me stı Plzeňský MLS, koncert lidove hudby Plzen ska, sa l hotelu U Zelene ho stromu S hasiči hurá na prázdniny, de tsky den zame r eny na IZS, hr is te u ZS Nepomuk Pocta svatému Janu Nepomuckému, koncert Kolegia pro duchovnı hudbu, hod. NEPOMUCKO Žinkovy Oslava 70. výročí konce 2. světové války, od hod., por a da me stys Z inkovy a za mek Z inkovy Staročeské máje na náměstí bohaty kulturnı program tanec nı za bava, hraje Pos umavska muzika, por a da SDH Z inkovy Chanovice Chrámový sbor z Hustopečí a sbor Velkobor aneb Vzpomínka na květen 1945, od hod., koncert, pr ipomıńka u mrtı dvou s lechticu v Chanovicıćh, za mecky area l Chanovicko ve výtvarných dílech mládeže a dětí, od hod., za mecky area l, zaha jenı vy stavy a turisticke sezo ny, vy stava bude do Den dětí, od 9.30 hod., dopoledne her, ZS a MS Chanovice, SRPDS Chanovice Lnáře Pohádková galerie Vítězslavy Klimtové, unika tnı vy stava obrazu a loutek poha dkovy ch bytostı, Galerie a infocentrum Tvrz Lna r e Lnářská válečná léta, dobove divadelnı pr edstavenı, hod., Osve tove retrodivadlo Orel a ZUS Blovice, za mek Lna r e Kasejovice Kasejovická válečná léta, dobove divadelnı pr edstavenı, hod., Osve tove retrodivadlo Orel, Kulturne spolec enske centrum Kasejovice Oslavy osvobození, v sobotu hod.: dobova vojenska vozidla, vojenske lez enı u Agrochovu, swingovy koncert, v nede li od 9.30 hod.: ms e svata za padle vojıńy a obc anyve2. sve tove va lce v kostele Sv. Jakuba Spálené Poříčí Oslavy konce II. světové války, konvoj historicky ch vojensky ch vozidel Klubu 3. arma dy Plzen a Old car Rangers Praha, hod., na me stı SLAVNOSTI, POUTĚ, POSVÍCENÍ VE FARNOSTECH Vojovice u Neuraz Pá kaple sv. Jana Nep., hod., poutnı bohosluz ba Slova Kovčín u Myslíva Ne kaple sv. Jana Nep., hod., poutnı bohosluz ba Slova Nepomuk Svatojánská pouť poutnı kostel sv. Jana Nep. (nove na + ms e sv v 8.00 hod., krome Ne v hod., pouze nove na; U t v 9.30 hod., So v hod.), Ne 9.00, hod. poutnı ms e sv., hod. sva tostne poz ehna nı Nehodív u Myslíva Ne kaple sv. Jana Nep., hod., poutnı bohosluz ba Slova Mohelnice u Nepomuka Ne kaple Panny Marie, hod., poutnı bohosluz ba Slova Mileč u Nepomuka Ne kostel sv. Petra a Pavla, hod., poutnı bohosluz ba Slova, hod. koncert duchovnı hudby. Akce zveřejňujeme zdarma, podklady zasílejte na

10 10 KULTURA Nepomucka pouť v nove m 16. a 17. května 2015 Oz ije ale i druhy nepomucky kostel Sv. Jakub bude cely vıḱend otevr en, aby mohl slouz it jako oa za klidu a rozjıḿa nı stranou od pouťove ho shonu. Navıć se zde v sobotu i v nede li odehraje koncert va z ne hudby. Vystoupı zde napr. renomovany soubor Musica Bohemica. Nejnabite js ı je program sobotnı ho vec era, kdy bude moz ne volit mezi magickou show na Male letnı sce ne, pouťovou za bavou v poda nı skupiny Minimax na Sokolovne, vystoupenıḿ plzen ske ho revivalu slavny ch The Queen v Unibricku, tanec nı pa rty ve stylu balkan-electro v klubu Matrix c i koncertem kultovnı skupiny Vltava na Zelenohorske pos te. Je tr eba zdu raznit, z e v kulturnı nabı dce pouti se objevuje nema lo zajı mavy ch jmen, ktera by neme la ujı t Vas ı pozornosti. Do Nepomuka zavı ta napr ıḱlad divadelnı soubor Geisslers Hofcomoedianten, pu sobı cı pr eva z ne ve vy chodoc eske m Kuksu, ktery autorsky zpracova va osobite a ocen ovane adaptace pu vodnıćh baroknıćh her hrany ch na dvor e hrabe te S porka. Na pouti pr edvedou svoji Chu dar skou trilogii. Renomovany m souborem je bezpochyby Musica Bohemica, ktera interpretuje historickou hudbu va z nou i lidovou a to od str edove ku pr es renesanci a baroko az do 19. stoletı. Jejı vystoupenı v kostele Sv. Jakuba bude ve nova no prome na m c eske duchovnı hudby v be hu c asu. Na nede li je pak pr ichysta no vystoupenı s pic kove ho hra c e naindicka tabla Toma s e Raindla a jeho projektu Nakara, ktery pr edstavuje fu zi orienta lnı rytmiky, va z ne hudby a jazzu. Azmı nit jes te jednou musı me popula rnı skupinu Vltava, zna mou pr edevs ı m dı ky hitu m Marx, Engels, Beatles c i Prasa tko nema hlad, v c ele se zna my m hercem Robertem Nebr ensky m. Prodlouz enou otevıŕacı dobu budou mı t i mıśtnı muzea, ktera budou pr ıśtupna, spolu s programem na Male letnı sce ne a koncerty ve svatojakubske m kostele na spolec nou zvy hodne nou celovıḱendovou vstupenku. Nepomucka pouť zkra tka nabı dne pestry a bohaty program pro celou rodinu! Podrobne js ı informace, profily vystupujıćıćh c i c asovy harmonogram najdete na webove m profilu akce na adrese: pout.nepomuk.cz pokračování ze str. 1 05/2015 Z programu Nepomucké pouti: VLTAVA (pop/rock) Zelenohorska pos ta PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND (pop/rock) Unibrick MUSICA BOHEMICA (va z na hudba) kostel sv. Jakuba GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN (baroknı divadlo) Mala letnı sce na NAKARA (fu ze va z ne hudby, world music a jazzu) kostel sv. Jakuba LENA YELLOW (soul) Zelenohorska pos ta VENTUS (str edove ka hudba) Mala letnı sce na MINIMAX (pop pouťova za bava) Sokolovna BURLESQUE (pop/s anson) Mala letnı sce na SNAIL (postmetal) Hard Rock Bar PANOPTIKUM MAXE FISCHE (poulic nı divadlo) Zelenohorska ulice KOMEDIANTI NA KA R E (poulic nı divadlo) Zelenohorska ulice DIVADE LKO NA NA (loutkove divadlo pro de ti) Mala letnı sce na PUSS O LIQUOR (irska hudba) Zelenohorska pos ta LANCEA (historicky s erm) Mala letnı sce na DIVADLO OREL (mo dnı pr ehlı dka z 30. let) Mala letnı sce na JAN BONDRA (flas ineta r ) Zelenohorska ulice VLA D A BABKA (kouzelnıḱ) Unibrick, Mala letnı sce na ZDENE KVLC EK (kejklıŕ ) Mala letnı sce na PAVEL VOTA PEK (mistr sve ta ve s leha nı bic em) Mala letnı sce na KOUZELNY PET (klaun a kouzelnıḱ) Mala letnı sce na DJ DIRTY BASTARD (alternative disco) Matrix music club ELECTRO ORIENT EXPRE$$ (balkan electro party) Matrix music club a dals ı Pavel Kroupa Nepomucká svatojánská pouť je spolufinancována z dotačního programu Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury MUSICA BOHEMICA (vážná hudba) kostel sv. Jakuba VLTAVA (pop/rock) Zelenohorská pošta

11 05/2015 KULTURA 11 OSLAVY 70. VY ROC I UKONC ENI 2. SVE TOVE VA LKY V NEPOMUKU Od začátku do konce Mala galerie Nepomuk, otevr eno v dubnu po pa hod, v kve tnu u t ne hod. vy stava fotografiı a dals ıćh dobovy ch dokumentu ze sbıŕek Bohuslava S otoly k 70. vy roc ı ukonc enı 2. sv. va lky, vy stava potrva do středa 29. dubna, hod., náměstí The Czech Fury 2015 kolona historicke vojenske techniky vc. legenda rnıćh US tanku Sherman akce pokrac uje bojovy mi uka zkami od hod. v Z inkovech Obálka knihy Nepomuk osvobození 1945 úterý 5. května, hod., náměstí Jízda po stopách osvobození XII. sboru 3. armády G. S. Pattona pr ı jezd vojensky ch historicky ch vozidel projevy pr edstavitelu me sta, poloz enı ve ncu kr est publikace Nepomuk osvobozenı odjezd vojensky ch historicky ch vozidel po celou dobu si mohou pr ı tomnı prohle dnout historickou vojenskou techniku ve nce budou poloz eny k pame tnı desce na radnici, k sos e T. G. Masaryka, k pomnıḱu rudoarme jcu na hr bitove, k pame tnı desce bratr ı S loufu ve Dvorci a k pama tnıḱu Naklone ny obelisk na Dubc i az do hod. bude moz ne navs tı vit v Male galerii Nepomuk výstavu Bohuslava Šotoly Od začátku do konce. Vystaveny jsou dobove fotografie, plaka ty, tiskoviny a souc a sti vy zbroje a vy stroje bojujıćıćh arma d. čtvrtek 7. května, hod., sál Městského muzea a galerie Osvobození Nepomucka v květnu 1945 pr edna s ka Mgr. Karla Fouda o konci 2. sve tove va lky na jiz nıḿ Plzen sku. Pr edna s ka bude spojena s promı ta nıḿ dobovy ch fotografiı. komentovana prohlı dka expozice B24 Liberator, nove rozs ıŕ ene o dals ı expona ty

12 12 KULTURA 05/2015 náměstí A. Němejce 126, Nepomuk (KIC) po - ne hod. Kulturní a informační centrum Nepomuk zve na komentované promítání filmového dokumentu Milana Demely z oslav 70. výročí VYLODĚNÍ SPOJENECKÝCH VOJSK V NORMANDII ve čtvrtek 4. června 2015 v hod. sál Městského muzea a galerie Nepomuk Historická a modelová železnice Vrčeň Otevírací doba v sezóně 2015: Pondělí zavřeno (ale po tel. domluvě lze i v tento den zavítat). Úterý až čtvrtek otevřeno přednostně po tel. domluvě hod. Pátek, sobota, neděle, svátky a školní prázdniny otevřeno denně hod. Expozici lze navštívit opět po předchozí domluvě i mimo tyto otevírací hodiny, a to jak před, tak i po běžné otevírací době. VSTUPNÉ: Dobrovolné i pro letošní rok mobil , Vrčeň 15 Varhanní koncert v milečském kostele ZDAR ILE VELIKONOC NI SETKA NI Jak uz se stalo tradicı, letos nı velikonoc nı setka nı v kostele sv. Petra a Pavla v Milc i zaha jily de ti z mıśtnı za kladnı s koly recitacı vers ıḱu s velikonoc nı te matikou. Pak uz panı profesorka Jitka Chaloupkova rozezne la pı s ťaly neda vno restaurovany ch historicky ch milec sky ch varhan a nabı dla pr ı tomny m koncert ze skladeb J. K. Fischera, Ch. Erbacha, J. N. Segera. F. X. Brixı ho a D. Zipoliho. Odme nou jı byl zaslouz eny potlesk vs ech pr ı tomny ch, jimz svy m vystoupenıḿ pr ipravila neby valy velikonoc nı proz itek. Spr ı tomny mi se pak svou promluvou rozlouc il pater Vı te zslav Holy, ktery je mj. informoval o radostne novine, spoc ı vajıćı v zıśka nı stotisıćove dotace ministerstva kultury na restaurova nı zdejs ı ho, silne pos kozene ho olta r nı ho obrazu sv. Petra a Pavla. Pr ı tomnı pr ispe li korunami na u hradu zbytku nevelke dluz ne c a stky za restaurova nı varhan. (rb)

13 05/2015 KULTURA 13 U vodnı slovo Bohuslava S otoly, autora vy stavy Od zac a tku do konce Va z enı pr a tele, jsempote s en, z e seope t setka va me, tentokra t pr i pr ıĺez itosti vy stavy k 70. vy roc ı konce druhe sve tove va lky. Nebudu Va s seznamovat se vs emi podrobnostmi uda lostı, ktere va lec na le ta pr inesla, to ostatne na te to vy stave uvidı te. Protoz e sa m jsem jako deseti az c trna ctilety va lec na le ta zaz il, i kdyz ne zde v Nepomuku, ale nedaleko Prahy, v Roztoka ch, chte l bych Va m ne ktere uda losti pr iblıź it. Pamatuji se na mobilizaci v roce 1938, na odhodla nı republiku bra nit,chodilijsmesedı vat na protiletadlovou baterii na obranu Prahy. Jak je na m zna mo toto nads enı netrvalo dlouho 15. br ezna 1939 pr ijelo ne mecke okupac nı vojsko, byl vyhla s en Protektora t. Prvnıḿ c inem ne mecky ch voja ku v Roztoka ch bylo zabra nı s kolnı budovy, ude lali si z nı kasa rna a od te doby jsme se uc ili v hostincıćh a ru zny ch sa lech (asi 300 z a ku ). Na sledkem okupace bylo: odtrz enı Slovenska, jıźda vpravo, c eskone mecke na pisy, platnost ne mecky ch marek 1:10, uzavr enı vysoky ch s kol, smrt Jana Opletala, tota lnı nasazenı, holokaust. Nevzpomıńa m si, z e by s ne mecky mi voja ky byly ne jake nepr ı jemnosti. Jako kluci jsme samozr ejme uvı tali kaz dou pr ıĺez itost motat se mezi nimi. Posa dka me la asi 500 muz u a slouz ila po za kladnıḿ vy cviku k doplne nı bojovy ch jednotek na fronta ch. Nedaleko me ho tehdejs ı ho bydlis te bylo po celou va lku vojenske cvic is te, tak jsme si nemohli nechat nic ujı t. Stali jsme se znalci ru zny ch zbranı i vy stroje, uda lostı bylo, kdyz na r ece Vltave pr ista l vojensky hydropla n. Po kaz de m jejich cvic enı jsme chodı vali sbıŕat vystr ıĺene na bojnice, pr edbı hali jsme se, kdo jich najde nejvıć. Podle barvy jsme si je me nili mezi sebou. Nejle pe na tom byl ten, kdo nas el kulometne hnıźdo. Pozde ji voja ci sbıŕali na bojnice sami a museli je vracet. O de nı na jednotlivy ch fronta ch jsme se moc nezajıḿali az do kve tna 1942, kdy byl proveden atenta tnar ı s ske ho protektora Reinharda Heydricha. Vzpomıńa m si, jak pr i hleda nı atenta tnıḱu kna m pr is li v noci c esky c etnıḱ ane mecky vojensky policista. Kontrolovali, kolik lidı je v byte hla s eno, kolik jich tam je skutec ne a ukazovali fotografie ve cı, ktere atenta tnıći zanechali na mıśte c inu. Byla to koz ena aktovka, balonovy pla s ť a da mske jıźdnı kolo. Kaz dy musel podepsat potvrzenı,z e tyto ve ci nezna.na sledkem atenta tu byly znic eny Lidice, ktere jsou od Roztok vzda leny asi 30 kilometru. Potom uda losti braly jiny sme r byla vyhla s ena zimnı pomoc ne mecky m vojsku m bojujıćıḿ v Rusku. Odevzda valy se lyz e, koz ichy, teple pra dlo, zimnı boty a jine ve ci, a to zvla s te v roce , kdyz u Stalingradu a Moskvy Ne mci prohra vali. Str ez ily se objekty vojenske ho a hospoda r ske ho vy znamu, z eleznice. K tomu se uz ı valo mimo ne mecky ch voja ku take c eske c etnictvo a pr ı slus nı ci protektora tnı ho vla dnı ho vojska. Toto vojsko bylo pro svoji nespolehlivost v roce 1944 posla no na frontu do Ita lie, tam se ale mıśto boje proti spojencu mpr idali na jejich stranu a v kve tnu 1945 s nimi pr is li jako osvoboditele. Odte doby se pouz ı va rc enı : Je tam platny jako vla dnı voja k v Ita lii. I z Nepomuka se pr idali ke spojencu m dva pr ıślus nıći vla dnı ho vojska, bratr i Posava dove, oba tam zemr eli. Na rodinne m hrobe v Nepomuku me li fotografie, ne kdo je asi pr ed 20 lety odloupl. Vte dobe jsme jiz da vno nas e kamara dy a spoluz a ky, ať jiz ze smıś ene ho c eskone mecke ho manz elstvı, nebo z rasovy ch du vodu, ztratili. Ti prvnı museli nastoupit do Hitlerjugend, ti druzı obdrz eli na kaba t z lutou hve zdu a s celou rodinou zmizeli v koncentrac nıćh ta borech. S postupujı cı frontou se mnoz ily ru zne sabota z e, partyza nske akce, pr is lo SNP a nezadrz itelne se blıź il konec. V te dobe zac ıńaly take ve ve ts ı mıŕ e na lety spojenecky ch bombardovacıćh letadel. Kdyz v roce 1944 byla shozena prvnı bomba na Prahu, na elektra rnu v Holes ovicıćh, ktera spadla o ulici vedle, chodili se tam lide dı vatjakonane jakou zvla s tnost. Bomba ude lala otvor do zdi asi 3 3 metry. V roce 1944 byla jiz va lec na situace va z na, spojenci prova de li na lety hloubkar u na letis te okolo Prahy. V blıźkosti Roztok byla letis te tr i, nove v Ruzyni, ve Kbelıćh a nejbliz s ı pr es r eku Vltavu v Klecanech. My kluci jsme me li dals ı sbe ratelsky obor vystr ıĺene na bojnice, ktere padaly z bojujıćıćh letadel, a take jsme sbı rali staniolove prouz ky, ktere shazovaly spojenecke bombarde ry a tı m znemoz n ovaly ne mecky m protiletecky m radaru m jejich zame r enı. Od podzimu bylo pro bezpec nost s kola ku zastaveno pravidelne vyuc ova nı a chodili jsme si vz dyvpa tek pro u koly. Od zac a tku roku 1945 jsme nechodili ani pro ne. Zhors ila se take hospoda r ska situace, po celou va lku bylo, jak vıḿe, tzv. pr ı de love hospoda r stvı, kdy se mohlo nakupovat pouze na potravinove lıśtky a pekar i byli nejva z ene js ı osoby, zvla s te ti, kter ı byli ochotni da t ne jaky bochnıć ek chleba navıć. Byla bombardovana Praha. Vzpomıńa m si, jak pr i druhe m na letu 25. br ezna za velke ho huc enı spojenecky ch bombarde ru se nad praz skou c tvrtı Vysoc any objevil kour od trasovacıćh raket a podle nich se urc ila bombardovana mıśta. Nebylo to nic pe kne ho, az na na s dvu rle taly ohor ele papıŕy jaky chsi faktur a nebe bylo tmave jako pr i zatme nı slunce. Nejhors ı m za z itkem konce va lky byl 27. dubna 1945 pr ı jezd transportu smrti do z eleznic nı stanice Roztoky. Byl to vlak se 40 otevr eny mi vagony, ve ktery ch byli bez jaky chkoli prostr edku ve zni z ru zny ch koncentrac nıćh ta boru pr eva z eni pr ed postupujıćı ruskou frontou na za pad. Ve zn u bylo asi Ve stanici sta l vlak dva dny, obc ane Roztok a okolı jim nosili jı dlo, ne kter ı ve zni uprchli, nemocne ve zne se podar ilo z transportu dostat do provizornı narychlo pr ipravene nemocnice. Me li tyfus, 20 jich zemr elo a jsou pochova ni na hr bitove na Leve m Hradci. Zac a tkem kve tna jiz uda losti vzaly rychly spa d 5. kve tna vypuklo Praz ske povsta nı, vyve s ovalysec eskoslovenske vlajky, vzdala se roztocka vojenska posa dka, zakla daly se Revoluc nı gardy, Revoluc nı na rodnı vy bory. Formovaly se skupiny bojovnıḱu na pomoc bojujıćı Praze. Zajis ťovaly se osoby ne mecke na rodnosti i c es tı kolaboranti a 8. kve tna kapitulovala ne mecka vojska. Ani u toho jsme samozr ejme nechybe li. Ra no 9. kve tna pr ijeli do Roztok voja ci Rude arma dy, byla osvobozena Praha a byl te me r konec. Voja ci Rude arma dy se po pr ı jezdu do Roztok ubytovali na zmıńe ne m vojenske m cvic is ti nedaleko na s. Byl to oddıĺ zna my ch raketometu Katus ı, asi 40 aut a 100 jiny ch doprovodny ch vozidel. Vec er 9. kve tna oslavovali rus tı voja ci konec va lky. Byl velky ohn ostroj, vu ne kour ezne j, vu ne benzinu a bezu mi tento den sta le pr ipomıńa. U plny konec jes te nebyl, va lc ilo se v Tichomor ı, kde bylo pouz ito atomovy ch bomb a teprve 2. za r ı 1945 podepsalo Japonsko bezpodmıńec nou kapitulaci. Tıḿ skonc ila va lka, ale s jejıḿi na sledky se setka va me dodnes. Výstavu můžete navštívit do 17. května v Malé galerii Nepomuk od úterý do neděle v čase od do hodin.

14 14 ZE ŠKOL 05/2015 JARO U SLUNI C EK V MS NEPOMUK Pr ed sva tky jara jsme pozvali rodic e na Velikonoc nı tvor enıć ko. Ti spolec ne se svy mi de tmi pr edvedli svu j um i fantazii a vyrobili si veselou jarnı dekoraci. Neboť mrazıḱy a chladny vı tr na m sta le da valy najevo, z e zima se nechce vzda t sve ho kralova nı, spolec ne jsme si pr ipravili svoji Zimu. Tu jsme symbolicky odnesli k C ervene mu mostu a v doprovodu r ıḱanky Zimo, zimo, ta hni pryc ji vhodili do potoka. Pak jsme ozdobili ras ıćı ve tvic ky papıŕovy mi kytic kami a lı to jsme si pr inesli do tr ı dy. Cestou jsme si zazpı vali jarnı pıśnic ky a slunıć ko na s za odme nu i kdyz zatıḿ trochu nesme le pohladilo svy mi paprsky. Spıćı les i zahradu jsme probudili r ıḱankami a odemkli jarne pokresleny mi papıŕovy mi klıć i. Tak jaro vı ta me Te! Danuše Oplová a Vlasta Posavádová Foto 2 Danuše Oplová Foto 2 Vlasta Posavádová Výběrové řízení na učitelku mateřské školy Mater ska s kola Nepomuk vyhlas uje vy be rove r ıźenı na uc itelku mater ske s koly. Pr ihla s ky na vy be rove r ıźenı je moz ne podat do konce kve tna Pr edpokla dany na stup: Krite ria k pr ijetı na volne pracovnı mıśto, pru be h vy be rove ho r ıźenı i seznam potr ebny ch dokumentu naleznete na ms.nepomuk.cz nebo na NIKA TV. Klára Řežábková, ředitelka MŠ

15 05/2015 V minule m c ıśle Nepomucky ch novin byl struc ne pr edstaven projekt na u pravy zahrady nepomucke mater ske s koly, na ktery bylo pod na zvem Zahrada a hr is te vpr ıŕodnıḿ stylu u MS Nepomuk poz a da no o dotaci z Operac nı ho programu Z ivotnı prostr edı. Avizovane ver ejne projedna nı, ktere bylo napla novane na 23.5., se bohuz el nekonalo, termıń bylpr esunut na kve ten, kdy bychom jiz me li ve de t, zda a v jake vy s i bude z a dost podpor ena. Me sto Nepomuk spolu s vedenıḿ MS byva s protora do pozvalo na besedu se zahradnı architektkou Zuzanou Kejhovou- Pr enosilovou, autorkou na vrhu nove podoby s kolnı zahrady, ktera se bude konat v u tery 26. května od hod. v area lu mater ske s koly. Debaty se samozr ejme zu c astnı iza stupci MS a me sta. ZE ŠKOL Zme ny u mater ske s kolky Na Vinici 15 Da le bude pr edstavena i studie na u pravu prostranstvı na severnı strane budovy s kolky, kterou zpracovala architektonicka kancela r City Upgrade. V pr edpolı hlavnı ho vstupu do budovy by me lo vzniknout nejen tolik potr ebne parkovis te pro osobnı automobily rodic u ana vs te vnı ku,aletake du stojne aklidne prostranstvı, korespondujı cı svy znamem a funkcı te to ver ejne budovy. Vy sledna podoba prostoru bude ovlivne na pr edevs ı m tıḿto ver ejny m projedna nıḿ. Pokud va s vzhled okolı nas ı s kolky zajıḿa, ude lejte si c as a pr ijďte. Pavel Kroupa místostarosta Plánek školní zahrady (Zuzana Kejhová-Přenosilová). Půdorys a vizualizace návrhu severního předpolí MŠ Nepomuk (City Upgrade).

16 16 SPOLKY 05/2015 Mateřské centrum Beruška Nepomuk Velikonoc nı na vs te va DPS v Nepomuku Ve str edu 25. br ezna se ope t vydali ti nejmens ı z Mater ske ho centra Berus ka Nepomuk spolu s de tmi C ervıć ky ze spolku Pathfinder do Domova s pec ovatelskou sluz bou v Nepomuku, aby svy m vystoupenıḿ a da rky pote s ily seniory, kter ı vmı stnı m domove z ijı. De ti z mater ske ho centra pr edvedly tradic ne ne kolik r ıḱanek spolu s maminkami a pak podarovaly babic ky a de dec ky vy robky z krouz ku S ikula, konkre tne velikonoc nı m pr a nı m, za pichem a kolı c kem s motivem berus ky. Stars ı de ti pod vedenı m panı Jany Kubıḱove zpı valy, recitovaly jarnı ba sne a zahra ly sce nku o krtcıćh. Pak ve novaly senioru m ovec ky a sladke ovocne s a tec ky. Babic ky a de dec kove na opla tku pote s ili de ti balıć kem se sladkostmi. De kujeme a budeme se te s it na dals ı na vs te vu! Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Foto Ivana Švecová, Josef Silovský Na vs te va farmy Hofmanovy ch Po velke m u spe chu v lon ske m roce se ve str edu 18. a ve c tvrtek 19. br ezna uskutec nil druhy roc nıḱ na vs te vy farmy Hofmanovy ch v Kokor ove. Jelikoz ma me ve vy boru Mater ske ho centra Berus ka pra ve hostitelku panı Va clavu Hofmanovou, nebyl proble m se domluvit na termıńu a vyjet. Manz ele Hofmanovi jsou velmi laskavı a jejich pr ı stupu k lidem by se mnozı mohli uc it. Pr ivı tali na s u sebe doma, provedli na s farmou, uka zali na m vs e, co bylo moz ne, pan Hofman svezl de tic ky v traktoru a navıć panı domu pr ipravila pro u c astnıḱy jes te male obc erstvenı. To vs e nezis tne a ve sve mvolne mc ase. De kujeme mnohokra tzapr ı jemne stra vene dopoledne i odpoledne a doufa me, z e akci zopakujeme pr ıś tı rok! Petra Šampalíková, předsedkyně MC Beruška Nepomuk Foto Ivana Švecová

17 05/2015 INZERCE 17 Zakázkové truhlářství pro každého... založeno v roce 1995 LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, Plzeň Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR hledá do závodu v Chlumčanech nové zaměstnance na pozice: NABÍZÍME: PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK, ELEKTRIKÁŘ a OBSLUHA KERAMICKÉ LINKY jedná se zejména o profese: OBSLUHA LISU, OBSLUHA GLAZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, OBSLUHA PECE, OBSLUHA ROZPRACHOVÝCH SUŠÁREN MĚCHOLUPY 37, mob: , Kontakty: Seč 88, Blovice, tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení a odvozu ZDARMA - pneuservis a prodej pneu Požadujeme: vzdělání - výuční list nebo maturita ochotu pracovat v nepřetržitém provozu spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti s řadou sociálních výhod zajímavé finanční ohodnocení benefity pro zaměstnance (5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, nadstandardní příplatky za noční a odpolední směnu, závodní stravování, příspěvek na rekreaci a další) Místem výkonu práce jsou Chlumčany Nástup dle vzájemné dohody. Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se přímo dostavit na závod v Chlumčanech, nebo písemně či telefonicky kontaktovat paní Jitku Janskou: LASSELSBERGER, s.r.o. paní Jitka Janská U Keramičky 448, Chlumčany tel.: , mail: Firma INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s. r. o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: TRUHLÁŘSTVÍ LINHART zakázková výroba Z lamina: Kuchyně Skříně Nábytek na míru Z masivního dřeva: Dveře Okna Zahradní nábytek Pergoly Schody Jiří Linhart, Čížkov 59, mob.: Přípravář / technik pro výrobu nábytku min. vzdělání VOŠ Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech nekomerční ZDARMA komerční za 50 Kč Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr: nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel , noviny.nepomuk.cz

18 18 INZERCE 05/2015 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. Prodám železné sloupky na plot z pletiva, rámy nové na vrata a železné silné kuny. Tel Prodám žulové kuny na dřevěný plot a železné sloupky na dřevěný plot. Tel Prodám dřevěné plaňky ,5 a ,5 cm, větší množství. Tel Prodám dámské svatební šaty, vel. 46, velmi pěkné, cena dohodou, levně. Tel Prodám pletivo výš. 160 cm, 50 m, pogum., Kč, 2 gumy na disku, rozteč 100, , R Tel Prodám samičku králíka do chovu. Cena dohodou. Tel Pronajmu garáž Na Vinici za domem pečovatelské služby. Tel po 19. hod. Prodám zahradní lavičku s kovovými nohami za 500, zdravot. matraci, za 300. Kosu k dekoraci. Tel Prodám 4 ks Alu kol 5½ J 13 H2 obut á do letních pneu Kleber 165/70 R13, cena 2000 Kč. Tel Prodám klávesovou harmoniku 96 basů, 30 oktáv. Cena dohodou. Tel Prodám starší elektrickou sekačku ALK032 za rozumnou cenu. Tel Prodám matraci H3 80/195 za studené pěny. Cena dohodou. Tel Prodám svářečku trafo tovární výroby JS 90, 2 fáze, 380V a KS 250R 3 fáze, levně. Tel Prodám 6 ks selátek na výkrm i gril za 70 Kč živé váhy. Telátko jalovice křížen. Jersey. Tel Pronajmu garáž Na Vinici. Tel.: Na objednávku vyšívám, šiju a kreslím různá přání, dečky, ubrusy atd. Tel Vztahové poradenství, jasnovidectví, léčitelství - Dvorec. Objednávky tel.: Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svy m za kaznıḱu m, z e ope t proda va slepic ky sna s kovy ch plemen Tetra hne da a Dominant c erny, modry, z luty, kropenaty abıĺy. Sta r ı ty dnu. Cena Kc /ks dle sta r ı. Proda va me slepic ky pouze z našeho chovu! Prodej se uskutec nı 10. května a 17. června 2015 Nepomuk u fary, hod... Pr i prodeji slepic ek výkup králičích kožek, cena dle popta vky. Pr ıṕadne bliz s ı informace: Po Pa hod. tel , ,

19 05/2015 INZERCE 19 PLZEŇ spol. s r. o. TELEFON GSM FAX ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Nově otevřený salón BROJOVA 16, PLZEŇ ING. ARCH. KAREL SALÁT jednatel společnosti , Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Kapucín For Men smet. dezert 140 g...15,90 TATRA tvaroh polotučný 18% vanička 250 g...14,90 Tav. sýr Hajánek 140 g...22,90 Písecké špekáčky, cena za 1 kg...89,00 Kuřecí hřbet se žampiony, cena za 1 kg...129,00 Velkopopovický Kozel světlý 1,5 l PET...28,90 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Müller Esencia jogurt s podmáslím 0,9 % 150 g ,90 Jihočeská Niva, cena za 1 kg...149,00 Zavináče, cena za 1 kg ,00 Šunka pro děti výběrová, cena za 1 kg...139,00 Prácheňská kýta, cena za 1 kg...149,00 Kosmetické ošetření pleti Přírodní kosmetikou NouriFusion OC Čeněk - 2. patro, Dvorec 56 Objednávky na č. tel Celkové ošetření pleti Standart 50 min. + další možnosti ošetření Ruční masáž obličeje a dekoltu 20 min Mikrodermabráze vrásek a jizviček Kavitační peeling Ultrazvuk-masáž Chladivá a teplá Hot/cold hlavice Zapracování séra ultrazvukem Úprava, barvení obočí a řas Depilace voskem - př. dolních končetin Depilace cukrovou pastou Parafínový zábal na ruce Nalíčení pro den Regulace hmotnosti, jídelníček 199,-Kč 110,-Kč 120,-Kč 65,-Kč 65,-Kč 65,-Kč 65,-Kč á 35,-Kč 95,-Kč 125,-Kč 70,-Kč 75,-Kč 199,-Kč AKCE na květen a červen = k ošetření pleti Standart Ultrazvuk-masáž ZDARMA Společnost ProMinent Systems spol. s.r.o. patří do firemního seskupení ProMinent (www.prominent.com), které má pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma byla založena v roce 1993 a v současné době má 250 zaměstnanců. Veškeré interní procesy jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2008. Výrobní závod Prominent Systems spol. s.r.o. v Blovicích hledá pro rozšíření a posílení pracovního týmu spolupracovníky na tyto pozice: Referent nákupu (SS /VS vzde la nı,zkus enost v na kupnıḿ odde lenı, znalost AJ/nebo NJ, SAP) Dokumentarista/ka (SS /VS vzde la nı technicke ho sme ru, znalost AJ/ nebo NJ, SAP) Mistr směny (SOU, SS vzde la nı s technicky m zame r enıḿ, praxi na stejne pozici, za kladnı znalost AJ/NJ, SAP) Svářeč plastů (zruc nost, spolehlivost a sva r ec sky pru kaz vy hodou) Obsluha robota (spolehlivost, zruc nost a bezu honnost) Elektromontér (elektrotechnicke vzde la nı, osve dc enı vyhla s ka c. 50) Soustružník CNC (vyuc en v oboru, praxe v CNC kovoobra be nı ) Montér (zruc nost, spolehlivost a bezu honnost) NABÍZÍME: zajıḿavou a perspektivnı pra ci, za zemı silne zahranic nı spolec nosti, kaz doroc nı na ru st mezd, za vodnı stravova nı, moz nost dals ı ho vzde la va nı,va noc nı pre mie. Využijte příležitost pracovat ve stabilní mezinárodní společnosti. Detaily k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na v sekci Kariéra. V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte na tel. č.: , nebo u - kontaktní osoba: Trojanová Jarmila personální vedoucí.

20 20 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 05/2015 Životní jubilea Vzpomínka 88 let Zdeňka Sedláčková 86 let Anna Brejchová 84 let Marie Šiková 84 let Jana Růžičková 84 let Václav Voráček 83 let Věra Sládková Blahopřání 80 let Marie Kubíková BLAHOPŘEJEME Vzpomínka Dne 16. dubna 2015 tomu bylo sedm let,co na s navz dy opustila Jaruška Cygánková Děkujeme všem za vzpomínku. Manžel a děti s rodinami Kdybych věděla, že je to naposledy, co tě vidím, pevně bych tě objala, abych si navždy zapamatovala vůni a teplo tvého těla. Kdybych věděla, že je to naposledy, řekla bych Ti, čím vším jsi pro nás byla. Dnes už to nejde. A mě je to nekonečně líto Dne 7. kve tna 2015 uplynou tr i roky od odchodu nas ı drahe manz elky, maminky, sestry, babic ky a prababic ky Anny Lízalové rozene Hornıḱove Nikdy nezapomeneme a děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manžel, dcera s rodinou, syn s rodinou, bratr s rodinou Vzpomínka Dne 25. kve tna 2015 se doz ı va 80 let Marie Kubíková z Nepomuku. Hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody přejí dcery Irena a Jana s rodinami. Dne 8. kve tna 2015 uplyne deset let od u mrtı Milady Tafatové Stále vzpomínají manžel a synové. Děkujeme všem za vzpomínku. Vzpomínka Dne 8. kve tna 2015 tomu budou dva roky, co na s navz dy opustil Josef Picka a 29. kve tna 2015 tomu bude pe tlet,cona s navz dy opustila Anna Picková Za vzpomínku děkuje dcera a syn s rodinami Vzpomínka Dne 12. kve tna 2015 uplyne pe t let, co na s navz dy opustil Jan Král ze Dvorce. Děkujeme za vzpomínku. Manželka a dcery s rodinami Vzpomínka Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen dál, než bychom si přáli. Dne 18. kve tna 2015 uplyne deve t smutny ch let, kdy se osud neptal a navz dy na s opustila nas e milovana dcera, sestra a teta Eva Kohlenbergerová Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Maminka a sourozenci s rodinami

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 31.3.2015 Číslo jednání: JedNR3-10/2015 Datum jednání: 31.03.2015 Schválení programu rady 31-03-2015 (USN-R3-254/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Schválení programu rady 31-03-2015 (309/NR3/2015)

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

str. 6 str. 13 str. 27 Dopravnı omezenı v dobe rekonstrukce kr iz ovatky u Pyramidy

str. 6 str. 13 str. 27 Dopravnı omezenı v dobe rekonstrukce kr iz ovatky u Pyramidy MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 04, duben 2015, ročník XXIV., ZDARMA Autobusová zastávka na náměstí Osvobození nepomucka v květnu 1945 Zelená Hora končí sliby, začínají

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz 31. 1. Farní ples, společ enský sál hasič ské zbrojnice Ř ímskokatolická farnost Tovač ov 1. 1. Novoroč ní výš lap, sraz u sportovní haly Tovač ov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovač ov, oddíl turistiky - Jarmila

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012

ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 2/2012 Jmenování len zkušebních maturitních komisí, hodnotitel a zadavatel pro školní rok 2011/2012 Podle 80 odst. 5 a 80a zákona. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním,

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

str. 5 str. 22 str. 23

str. 5 str. 22 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 5, květen 2013, ročník XXII., ZDARMA Řidiči pozor radar v Nepomuku Jižní Plzeňsko ožije v květnu kulturou Podporujeme nakupováním

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 8, srpen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Konec prázdnin na staré poště Ojedinělá mezinárodní výstava Zelená Hora otevřena na tři

Více

Oslavy 870 let me sta Nepomuk 20. 22. června 2014

Oslavy 870 let me sta Nepomuk 20. 22. června 2014 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 7, červenec 2014, ročník XXIII., ZDARMA Nepomučtí pomáhají živ. prostředí Poklady, které máme na dosah ruky Nepomucko čekají

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více