STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia:"

Transkript

1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T00) Forma studia: kombinovaná Verze: 015 Celkem kreditů: 10 Standardní doba studia: semestry Maximální délka studia: roky Kreditní systém studia Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu (jednomu kreditu by mělo odpovídat cca 8 hodin práce studenta (docházka do výuky, samostudium atd.). Tyto kredity student získá absolvováním předmětu, tj. včasným splněním všech podmínek, které jsou stanoveny v sylabu předmětu (viz IS STAG). Standardní studijní tempo je 0 kreditů za semestr, minimálně však 0 kreditů za semestr (resp. 0 kreditů za dva semestry a 80 kreditů za čtyři po sobě jdoucí semestry). ískáním stanoveného počtu kreditů v předepsané struktuře (viz níže) je podmíněn zápis do dalšího semestru i možnost vykonat státní závěrečnou zkoušku a úspěšně ukončit studium. Podmínkou úspěšného dokončení studia není absolvování počtu studijních let, ale získání stanoveného počtu kreditů v předepsané struktuře a složení státní závěrečné zkoušky, a to v rámci doby vymezené maximální délkou studia. Struktura studijního plánu Studijní plán zahrnuje: povinné předměty (A), které je student v průběhu studia povinen absolvovat všechny; povinně volitelné předměty (B) v několika blocích; v rámci každého bloku je student povinen vybrat si tolik předmětů, aby celkový součet kreditů získaných v průběhu celého studia odpovídal alespoň stanovenému minimu; doporučené výběrové předměty (C), přičemž za výběrový předmět se považuje kterýkoli předmět nabízený Jihočeskou univerzitou, který v tomto studijním plánu není zařazen jako povinný nebo povinně volitelný; absolvováním výběrových předmětů si student doplní nezbytný počet kreditů, které musí získat nad rámec kreditů za povinné a povinně volitelné předměty, tak aby v průběhu celého studia získal celkem 10 kreditů nebo více, má-li zájem studovat nad rámec svých povinností. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

2 Doporučený průběh studia (počet kreditů, které je třeba získat) Ročník Semestr Povinné (A) Povinně volitelné (B) Výběrové (C) 1 S LS 1 6 S LS 6 0 Celkem Poznámky ke studijnímu plánu Studenti by si v rámci výběrových předmětů měli volit především ty předměty, které jsou nezbytné pro zvládnutí prohlubujících předmětů navazujícího magisterského studia. Přitom je třeba rozlišit, zda student absolvoval bakalářské studium na TF JU, nebo jinde. Studenti přicházející z jiných fakult by si měli v prvním ročníku zvolit zejména tyto výběrové předměty: Filosofická etika (KFI/KFILE), S, předmět je nezbytný pro úspěšné zvládnutí předmětu Všeobecná teologická etika (1 roč., LS) a dalších povinných předmětů uvádějících do problematiky reflexe etických aspektů volného času zařazených ve. ročníku. Nauka o volném čase (KPD/KVOL), S, tento je spolu s předmětem áklady pedagogiky volného času (KPD/KPVČ), LS, důležitou průpravou pro předmět Pedagogika volného času, který je standardně doporučován jako povinný pro 1. ročník, nicméně studenti bez předchozí teoretické průpravy v pedagogice volného času by si jej měli zapsat až ve. ročníku po absolvování KVOL a KPVČ. V případě zájmu o povinně volitelný předmět Teologická antropologie (blok I.) se doporučuje nejprve absolvovat výběrový předmět Teologická antropologie (KTEO/KTA). Kontakty V případě nejasností ohledně studijního plánu se můžete obrátit na garanta oboru Pedagogika volného času (doc. Michal Kaplánek, Th.D.), případně na vyučující konkrétních předmětů (viz sylaby předmětů v IS STAG) nebo na svoji studijní referentku (http://www.tf.jcu.cz/ofakulte/studijni-oddeleni/referentky-studijnich-oboru). Obecné poznámky k organizaci studia Studium na TF JU se řídí Studijním a zkušebním řádem JU a opatřeními děkana TF JU. Povinností studenta je se s těmito dokumenty seznámit. Obsah studia studijního oboru je dán studijním plánem. Student je povinen získat stanovený minimální počet kreditů za první semestr, za první dva semestry a za každé čtyři po sobě následující semestry i za celé studium. Svůj postup studiem si může student volit do jisté míry individuálně (nakolik to umožňuje rozvrh, kapacita předmětů a systém vzájemně se podmiňujících nebo vylučujících předmětů), protože přiřazení předmětů určitému ročníku studia je pouze doporučené. Student si zápisem na začátku každého semestru vytváří svůj vlastní rozvrh studia. ápis se koná každý semestr v termínu stanoveném opatřením děkana. Student si prostřednictvím IS STAG zapisuje předměty povinné, povinně volitelné a výběrové tak, aby TF JU, Kněžská 8, České Budějovice

3 mohl jejich absolvováním získat ideálně 0 kreditů za semestr (minimálně 0 kreditů za semestr a maximálně 90 kreditů za akademický rok). V případě, že se studentovi nepodaří některý předmět absolvovat a získat za něj kredity, může si tento předmět zapsat ještě jednou (celkem tedy nejvýše dvakrát). Neuspěje-li student v předmětu povinném dvakrát, bude mu studium ukončeno. Neuspěl-li student v předmětu povinně volitelném nebo výběrovém, může si místo něj zapsat předmět jiný, ovšem musí přitom respektovat ostatní stanovené podmínky (např. nutnost volit z určeného bloku). TF JU, Kněžská 8, České Budějovice

4 Studijní program: N Vychovatelství Kreditní limit: 10 kro Studijní obor: Studium: Etapa: Pedagogika volného času Kombinované první Verze: 015 Specializace: O Kreditní limit: 10 kro Povinné předměty 1. ročník (statut bloku: A) Po{:et předmětú: II kreditú: 0 KaL/r. N áe',t pí"edrnětu Počet ltozsah \r~luk~' Doporuč. akouč. hecl. Pí+Cv+Sern llok Sem. KCHP/KKVVC K valitativní výzkum ve vědách o člověku KCHP/KPESP Pedagogická a školní psychologie KCHP/KSOCl Sociologie 1 KPD/KPVC Pedagogika volného času KPD /KVTlvlP Vybraná témata moderní pedagogiky KCHP /Kl\IESV Metody a techniky sociálního výzkumu KCHP/KSOC Sociologie KCHP/KVTE Všeobecná teologická etika KPD/KRPŠ Rozvojov,<' projekt školsk,<'ch zařízení KPD/KFV áklady filosofie výchovy OPR/KOPSl Odborná praxe se supervizí 1 1 8S+0S+0S 1 8S+0S+0S 1 8S+0S+0S 1 8S+0S+0S 1 S+0+0 8S+0+0 S+0S+0S S+0S+0S O+O+S ls+80s+0s Povinné předměty. ročník (statut bloku: A) Kat./r. KFI/KSES1 Současné etické systémy 1 KCHP/KSE1 Sociální etika 1 KCHP/KSŽP Sociologie životního způsobu KPD/KFOPA Formy participace v pvc KPD/KFVCT Fenomén volného času z hlediska teologie KTEO /D Bil\" 1 Diplomový seminář 1 OPR/KOPS Odborná praxe se supervizí KFI/KSES Současné etické systémy KCHP/KEOV Etické otázky volného času KCHP/KSVYV Sociologie vs'chovy KCHP /KlvlEP áklady mediální etiky a pedagogiky KPD/KSPK\I Spirituální projevy v kultuře mládeže KPD/OBHD Obhajoba diplomové práce KPD/SPVC Pedagogika volného času KTEO /DBIl\" Diplomov,<' seminář Po{:et předmětú: 1:; kreditú: 5 Foi:et Rozsah v)'uky akonl:, kred. Př+Cv+Sem Rok Sem. 8S+0S+0S 8S+0S+0S 8S+0S+0S 8S+0S+0S 10 ls+60s+1s 8S+0S+0S S+0+0 8S+0S+0S OS+S+0S S+0+0 O Odp O Szv 10 Povinně volitelný blok I: Teologie (statut bloku: B) Kat./r. KCHP/FUPTK Fundamentální pastorální teologie KTEO /KIII Iible KTEO/KTA Teologická antropologie KTEO/KCS Církev a svčt KCHP/KPA\I Pastorace mládeže KTEO/KTB Teologie a Bible Volba min,: 6 kr. Foi:et Rozsah v)'uky akonl:, kred. Př+Cv+Sem Rok Sem. 6S+0S+0S 1 * S+0S+0S 1 1S+0S+0S 1 10S+0+0 6S+0S+0S 16S+0S+0S

5 N7:;OG \Tychovatelství Povinně volitelný blok II: Filosofie, etika, pedagogika a psychologie (statut bloku: B) Kat./r. Foi:et Rozsah v)'uky kred. Př+Cv+Sem Volba min.: 8 kr. akonl:, Rok Sem. KFI/KDFAS KFI/KDFNS KCHP /KPl\IVY KFI/KPRO\I KCHP/KAPEK KCHP/KPHl KCHP/KSEO KPD/KVO KCHP/KPH KCHP/KSEP KCHP/KSE KPD/KVPAV Dějiny filosofie (antika a středověk) Dějiny filosofie (noyoyěk a současnost) Psychologie morálního Y}'yoje Promčna človčka v post moderní společ. Aplikovaná etika a náboženství Psychologie hodnot 1 Speciální etické otázky Vedení a organizace zájmových aktivit Psychologie hodnot Seminář z etiky Y pomáhajících prof. Sociální etika Vybrané pedagogické aspekty volného času 8S+0S+0S 8S+0S+0S 8S+0+0 S+0S+0S 6S+0S+0S * S+0S+0S OS+OS+S 8S+0+0 S+0+0 S Povinně volitelný blok III:Seminář četby odborných textů (statut bloku: B) Ka.L/r. Název přcdmčlu PočeL krecl. Rozsah výuky Pí+Cv+Sern Volba min.: kr. akonč. Doporuč,. llok Selll. KFI/KČTŠ1 KPD/KFREI KPD/KREFL KPD/KSPVC Četba odborných textl! ve špančlštinč 1 Freizeitwissenschaft Reflections on leisure Seminář z pedagogiky volného času 1 Doporučené výběrové předměty (statut bloku: C) Kat./r. Foi:et krecl. Rozsah v)'uky Př+Cv+Scrn akonl:. Rok Sem. KFI/KFILE KCHP/KLD KPD/KVOL KFI/KOSF KPD/KPVC KTEO/KTA KFI/KSOT1 KPD/KKEV KPD/KANL\I KFI/KI'IP KFI/KMARX KFI/KCSK KFI/KVPA KCHP/KDB KCHP/KE'IO KCHP/KINV1 KPD/KDPS KTEO /KKDČ\I KFI/KČTŠ Filosofická etika Lidská důstojnost K auka o volném čase Otázky systematické filosofie áklady pedagogiky volného času Teologická antropologie Seminář ze stylistiky odborného textu 1 Koncepce etické výchovy Animace Islám na prahu. tisíciletí rod, V:}Tvoj a současil:}t stav marxisrnu C vod do studia kultury Vybrané problémy z antropologie Don Boseo - kněz, katecheta a pastýř Ekonomika neziskových organizací Interkulturní vzdělávání 1 Duchovní potřeby ye stáří Kořeny duchovních dčjin Čech a \Ioravy Četba odborných textl! ve špančlštinč 6S+0S+0S S+0S+0S 8S+0S+0S 10S+0+0 5S+0+0 8S+0+0 8S+0S+0S 8S L

6 7:;OGTOO Pedagogika volného času :1 KFI/KM08E Moderna a sekularizace L KFI/KTEK Teologie kultury L KCHP/KE8 Etika solidarity L KCHP/KINV Interkllltllrní vzdčlávání l' L KPD /KEMV Empirický výzkum v náboženské pedagogice l' L KPD/KLOG Logoterapie l' L KPD/KPV8 Pedagogové ve starověku l' L KTEO/K.JN.J ežíš z Nazareta l' L KTEO/KK8K Křesťanské symboly v krajině L OPR!K8CPK 8upervize a koučink v organizaci L

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia:

STUDIJNÍ PLÁN. Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia: STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T00) Forma studia: prezenční Verze: 015 Celkem kreditů: 10 Standardní doba

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství bakalářské studium (B7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505R00) Forma studia: prezenční Verze: 01 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia:

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice  1 STUDIJNÍ PÁN Studijní program: Vychovatelství navazující magisterské studium (N7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505T004) Forma studia: kombinovaná Verze: 2011 Celkem kreditů: 120 Standardní

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2012 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice  1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce navazující magisterské studium (N7508) Studijní obor: Etika v sociální práci (6731T024) Forma studia: kombinovaná Verze: 2009 Celkem kreditů: 120 Standardní

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice  1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce navazující magisterské studium (N7508) Studijní obor: Etika v sociální práci (6731T024) Forma studia: kombinovaná Verze: 2013 Celkem kreditů: 120 Standardní

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice  1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství bakalářské studium (B7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505R00) Forma studia: kombinovaná Verze: 01 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia:

Více

Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Verze: prezenční semestrůů 5 let. předmětu. semestr. Struktura studijního plánu

Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Verze: prezenční semestrůů 5 let. předmětu. semestr. Struktura studijního plánu STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Verze: Celkem kreditů: Standardní doba studia: Maximální délka studia: Vychovatelství bakalářské studium (B7505) Pedagogikaa volného času (7505R004)

Více

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2016/2017

Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2016/2017 Přijímací řízení FZV UP pro akademický rok 2016/2017 Předpokládané termíny konání přijímacích zkoušek: 30. května 2016: Fyzioterapie navazující magisterské studium - 1. kolo (písemný test) 13.-17. června

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice  1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: prezenční Verze: 2012 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice  1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství bakalářské studium (B7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505R004) Forma studia: prezenční Verze: 2008 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia:

Více

Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v ZS1617 Řízení a ekonomika průmyslového podniku (EK)

Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v ZS1617 Řízení a ekonomika průmyslového podniku (EK) 1. semestr Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v S1617 TV1 Tělesná výchova 1 0 2 0 U04L1101 Anglický jazyk 1 0 4 6 U16C1101 áklady managementu 2 2 6 U63C1101 Matematika 1 2 2 6 U63C1301 Podniková

Více

Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce? PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz

Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce? PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Každý může potřebovat pomoc aneb K čemu je sociální práce? PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Co je sociální práce? SP a jiné pomáhající obory Identita sociální práce Jak se pozná samostatný

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Evaluace organizace Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor. Informační systémy. (studijní program Aplikovaná informatika)

Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor. Informační systémy. (studijní program Aplikovaná informatika) Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor Informační systémy (studijní program Aplikovaná informatika) Úvod Ve STAGu jsou poslední verze studijních plánů pro studijní obor Informační

Více

Ústav pedagogických věd

Ústav pedagogických věd Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Personální obsazení Vedoucí pracoviště prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Personální obsazení Profesoři prof. PhDr. Milan Pol, CSc. prof. PhDr.

Více

Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Verze: kombinovaná semestrůů 5 let. předmětu. semestr. Struktura studijního plánu

Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Verze: kombinovaná semestrůů 5 let. předmětu. semestr. Struktura studijního plánu STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Verze: Celkem kreditů: Standardní doba studia: Maximální délka studia: Sociální práce (B758) Sociální a charitativní práce (6731R6) kombinovaná

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice  1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Učitelství pro střední školy (N7504) Studijní obor: Učitelství náboženství a etiky (7504T090) Forma studia: prezenční Verze: 2011 Celkem kreditů: 120 Standardní doba studia:

Více

Studijní program: filologie Studijní obor: slovanská studia - slavistika všeobecná a srovnávací

Studijní program: filologie Studijní obor: slovanská studia - slavistika všeobecná a srovnávací Studijní program: filologie Studijní obor: slovanská studia - slavistika všeobecná a srovnávací Typ studijního programu: magisterský Forma studia: dvouooborové studium prezenční Rozdělení studia: 1. cyklus

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, České Budějovice  1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Vychovatelství bakalářské studium (B7505) Studijní obor: Pedagogika volného času (7505R004) Forma studia: kombinovaná Verze: 2008 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou managementu a podnikání a Katedrou

Více

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 176 VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení Ministerstvo školství,

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - KOMBINOVANÁ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - KOMBINOVANÁ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - KOMBINOVANÁ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 8 + 9 z Veřejné zdravotnictví 8 + z, ZK Komunikace

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_15_008. ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2015/2016

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_15_008. ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2015/2016 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 16. 3. 2015 VYHLÁŠKA ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok

Více

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Ústav radioelektroniky. Obor EST :: Předměty :: Registrace :: Projekty :: Ostatní :: Kontakt

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Ústav radioelektroniky. Obor EST :: Předměty :: Registrace :: Projekty :: Ostatní :: Kontakt Studijní obor bakalářsk ského studia ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA EST Všechno na: http://www./ oborová příručka aktualizace 15.3.2013 pokyny k vypracování projektů vybrané bakalářské a diplomové

Více

Proč studovat na Lékařské fakultě v Hradci Králové v prezenčním bakalářském studijním programu Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra

Proč studovat na Lékařské fakultě v Hradci Králové v prezenčním bakalářském studijním programu Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra Proč studovat na Lékařské fakultě v Hradci Králové v prezenčním bakalářském studijním programu Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra Lékařská fakulta v Hradci Králové je jednou ze 17 fakult Univerzity

Více

Geodézie a kartografie 3 roky

Geodézie a kartografie 3 roky Bakalářské studijní programy a jejich obory Geodézie a kartografie 3 roky Geodézie, kartografie a geoinformatika Územní informační systémy pro veřejnou správu Bakalářské studijní programy a jejich obory

Více

Vítejte na dnešním semináři. Lektor: Ing. Ludmila Brestičová

Vítejte na dnešním semináři. Lektor: Ing. Ludmila Brestičová Vítejte na dnešním semináři Lektor: Ing. Ludmila Brestičová Téma semináře: Jaké by měly být výstupní znalosti absolventů gymnázia z oblasti ICT? (A také jaké jsou a budou maturity z Informatiky.) Program

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2012/2013

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2012/2013 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2012/2013 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2011/2012 končí 7. 9. 2012. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2015 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Forma studia Počet Uspělo u Dostavilo

Více

KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K II. KOLU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 ZÁKLADNÍ INFORMACE K II. KOLU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 KRITÉRIA II. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2016/2017 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o., stanovila v souladu se zákonnou normou č. 472/2011 Sb., kterým se mění

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů

Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů Smlouva o spolupráci při realizaci odborných praxí studentů I. Smluvní strany Masarykova univerzita Filozofická fakulta se sídlem, 602 00 Brno zastoupená prof. PhDr. Milanem Polem, CSc., děkanem Filozofické

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR Akreditované obory: Právní specializace Veřejná správa Politologie Politologie

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_005

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_005 EkF VŠB-TU Ostrava ZÁSADY pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se zapojilo do Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení

Více

Příloha č. 1 Indikátory výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Příloha č. 1 Indikátory výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Příloha č. Indikátory výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Pedagogika Forma studia Počet

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Filozofické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

3. Studijní plány pro všechny vypisované studijní obory jsou pravidelně zveřejňovány před zahájením výuky v Informacích o studiu.

3. Studijní plány pro všechny vypisované studijní obory jsou pravidelně zveřejňovány před zahájením výuky v Informacích o studiu. Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Na Přírodovědecké fakultě

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Prioritní osa 7 -Technická pomoc Praha - prosinec 2010 Verze 1.0 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní

Více

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity

Část I. Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle studijního a zkušebního řádu univerzity UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA ZE DNE 6. 12. 2013 Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Přijímací zkoušky proběhly ve dnech 4. 6. 5. a 4. 14. 6. 2007. Oborové testy byly uchazečům přístupné ve dnech 11. a 18.

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2015

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2015 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2015 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Jezdecké středisko Zmrzlík

Jezdecké středisko Zmrzlík DDM hl. m. Prahy - Jezdecké středisko Zmrzlík HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Jezdecké středisko Zmrzlík V Praze dne 26.10..2015 Předkládá: Ing. Jana Plachá PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2010 2011 Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince 1 2010 Masarykova univerzita ISBN 978-80-210-5220-8 2 ČEŠTINA PRO CIZINCE ÚVOD

Více

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Proč studovat v Opavě? individuální přístup vyučujících: u nás není student jen číslem snadná dostupnost všech univerzitních

Více

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ UK adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové web: http://www.faf.cuni.cz Telefon: +420495067111, Fax: +420495518002 E-mail: dekanat.studijni.oddeleni@faf.cuni.cz

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV. CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 26. 10. 2015 Mgr.

Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV. CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 26. 10. 2015 Mgr. Seminář pro žadatele o finanční podporu OP VVV CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 26. 10. 2015 Mgr. Zuzana Slimáková Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Metodický

Více

BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (BP)

BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (BP) BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (BP) Garant: DOC. ING. PETR DVOŘÁK, PH.D. Garantující katedry: katedra bankovnictví a pojišťovnictví katedra měnové teorie a politiky Obor je koncipován tak, aby absolvent

Více

Jak probíhá předatestační příprava v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína v České republice?

Jak probíhá předatestační příprava v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína v České republice? Jak probíhá předatestační příprava v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína v České republice? Jitka Schreiberová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze,

Více

II.ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ ZE DNE 19.5.2011

II.ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ ZE DNE 19.5.2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové II.ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ ZE DNE 19.5.2011 Akademický senát Farmaceutické

Více

Studijní a zkušební řád Matematicko-fyzikální fakulty

Studijní a zkušební řád Matematicko-fyzikální fakulty Univerzita Karlova v Praze Studijní a zkušební řád Matematicko-fyzikální fakulty ze dne 6. června 2003 Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2009 2010 Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince 1 Masarykova univerzita, 2009 ISBN 978-80-210-4900-0 2 ČEŠTINA PRO CIZINCE ÚVOD

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a gymnázium města Konice

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a gymnázium města Konice Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a gymnázium města Konice Tyršova 609, 798 52 Konice Identifikátor školy: 600 015 149 Termín

Více

Stipendia, poplatky, finance

Stipendia, poplatky, finance Stipendia, poplatky, finance Mgr. Markéta Havrlantová Mgr. Pavel Buriánek ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ Univerzita Karlova v Praze STUDIUM NA UK zdarma? Studium v českém jazyce a ve standardní

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Sokolská třída 33 701 21 Ostrava 1 Studijní obor Ekonomika podniku garantuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015. Kabinet češtiny pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015. Kabinet češtiny pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015 Kabinet češtiny pro cizince Čeština pro cizince ÚVOD Bakalářské studium oboru Čeština pro cizince je koncipováno jako tříleté (šestisemestrové)

Více

P 7310 Filologie MATEMATICKÁ LINGVISTIKA Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe s lingvistickou orientací.

P 7310 Filologie MATEMATICKÁ LINGVISTIKA Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe s lingvistickou orientací. P 7310 Filologie MATEMATICKÁ LINGVISTIKA Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe s lingvistickou orientací. Musí být schopen samostatné vědecké práce ve zvolené specializaci.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ ZE DNE 6. 6. 2014 Akademický senát Farmaceutické

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - Úvod Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - úvod V přírodě se neustále dějí změny. Naší snahou je nalézt příčiny

Více

Vstup a přihlášení do systému. Dokumentace k programu. Zápis hodnocení studentů 1. možnost zápis po jednotlivých studentech

Vstup a přihlášení do systému. Dokumentace k programu. Zápis hodnocení studentů 1. možnost zápis po jednotlivých studentech Manuál pro vyučující pro práci se Smile ISIS Smile ISIS je nový internetový školní informační systém, který naše škola postupně zavádí. do systému je možno vstupovat z jakéhokoliv počítače, stačí mít připojení

Více

Projekt Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Závěrečná zpráva

Projekt Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Závěrečná zpráva Projekt Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Závěrečná zpráva červen 28 2 Projekt realizovala Univerzita Hradec Králové prostřednictvím Institutu dalšího vzdělávání UHK. Náklady projektu: 473 5

Více

Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2015 Kreditní limit: 162 kr.

Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2015 Kreditní limit: 162 kr. 1 Studijní program: B1501 Biologie Akademický rok: 2015 Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Molekulární a buněčná biologie Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Verze: 2015 Kreditní limit:

Více

Informace k navazujícímu magisterskému studiu v oboru Logistika na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Informace k navazujícímu magisterskému studiu v oboru Logistika na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Informace k navazujícímu magisterskému studiu v oboru Logistika na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Pro akademický rok 2012/2013 je ve spolupráci a pod záštitou Vysoké školy logistiky,

Více

65-51-H/01 Kuchař - číšník - zaměření - číšník - servírka

65-51-H/01 Kuchař - číšník - zaměření - číšník - servírka JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 65-51-H/01 Kuchař - číšník - zaměření - číšník - servírka PŘÍLOHY Příloha č. 1 Samostatná odborná práce 1. Zadání samostatné odborné práce (SOP)

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Vzdělávací program: 53 41 N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích hodin

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 9. července 2013

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 9. července 2013 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Č.j.: 1062/09 V Praze dne 6. května 2009 OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2009 Rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Na základě

Více

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016

Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací městské části Praha 5 (dále

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2015/2016

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2015/2016 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2015/2016 září 2015 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2015/2016: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Směrnice děkanky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Směrnice děkanky Organizace Součást Označení normy Číslo Název normy Vydává: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Směrnice děkanky SD2014.04 Finanční ohodnocení zaměstnanců zaměstnaných na

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM STANOVENÍ PARAMETRŮ OBCHODOVÁNÍ TVŮRCŮ TRHU Článek 1 Počet tvůrců trhu (dále jen TT ), kritéria a kategorie Burzovní komora stanovuje v následující tabulce č. 1:

Více

EU a strukturální fondy

EU a strukturální fondy 3MA336 EU a strukturální fondy Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia EU a strukturální fondy EU and Structural Funds EU und Strukturfonds 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení bakalářská magisterská

Více

část 8 Sociální pracovník

část 8 Sociální pracovník DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet informačních studií a knihovnictví obor Informační studia a knihovnictví

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet informačních studií a knihovnictví obor Informační studia a knihovnictví MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2009 2010 Kabinet informačních studií a knihovnictví obor Informační studia a knihovnictví 1 Masarykova univerzita, 2009 ISBN 978-80-210-4912-3

Více

SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY V PL A TK

SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY V PL A TK SEMINÁŘE/WORKSHOPY PRO KLIENTY V PL A TK v období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem

Více

Marketingové řízení podniku 2 (N_MRP_2)

Marketingové řízení podniku 2 (N_MRP_2) Marketingové řízení podniku 2 (N_MRP_2) Magisterské studium Garant předmětu: doc. Ing. Milan Kašík, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Milan Kašík, CSc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA doc. Ing. Anna Klosová,

Více

P 7310 Filologie TRANSLATOLOGIE Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru ve studijním programu

P 7310 Filologie TRANSLATOLOGIE Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru ve studijním programu P 7310 Filologie TRANSLATOLOGIE Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru ve studijním programu Překladatelství a tlumočnictví nebo Filologie. Uchazeč musí být schopen

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 29. září 2015

Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 29. září 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. září 2015 pod

Více

Ekonomika 1. 15. Akciová společnost

Ekonomika 1. 15. Akciová společnost S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 15. Akciová společnost Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Omezení osobní svobody I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 16.10.2013

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2015 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Forma Počet Uspělo u Dostavilo

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Průvodce studiem Pro studenty přijaté v akademickém roce 2009/10 Obecné informace o fakultě, jejím sídle, organizaci, kontaktní údaje atd. naleznou studenti na http://fph.vse.cz/o-fakulte/

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2013 2014 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2013 2014 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2013 2014 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury Obsah 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury... 1 1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového ohodnocení... 2 1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení

Více

A. Struktura grafického kódu na dokladech o získání základního vzdělání

A. Struktura grafického kódu na dokladech o získání základního vzdělání Příloha 1 A. Struktura grafického kódu na dokladech o získání základního vzdělání Uvedená struktura údajů je určena pro doklady vydávané podle vzoru 3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní

Více

Sdělení proděkana pro pedagogickou činnost č. 1/2016 Vice-dean s notification No. 1/2016

Sdělení proděkana pro pedagogickou činnost č. 1/2016 Vice-dean s notification No. 1/2016 Sdělení proděkana pro pedagogickou činnost č. 1/2016 Vice-dean s notification No. 1/2016 Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek Bc. a NMgr. studií v akademickém roce 2015/2016

Více

Escort Servis Night Prague

Escort Servis Night Prague Escort Servis Night Prague Escortní služby po celé Praze Vize projektu Vypracovali: Jiří Blažek, Cyril Filcík, Michal Dvořák Obsah Cíl projektu...2 Zainteresované instituce a osoby...2 Zadavatel...2 Uživatelé

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl, Komenského nám. 22 Komenského náměstí 22, 570 12 Litomyšl Identifikátor:

Více

Prezenční bakalářské studium

Prezenční bakalářské studium Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je vědeckopedagogickým pracovištěm, které bylo založeno při vzniku Filozofické fakulty v r. 1919. HÚ FF poskytuje komplexní program výuky

Více

II. Podání žádosti o přijetí do služebního poměru v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené

II. Podání žádosti o přijetí do služebního poměru v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené Stanovisko sekce pro státní službu k právnímu postavení zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň na rodičovské dovolené ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě - část

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Studijní a zkušební řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2016/2017 Ekonomicko-správní fakulta MU (dále jen ESF ) respektuje ustanovení 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více

Studijní informační systém. Nápověda pro vyučující 2 Práce s rozvrhem a předměty

Studijní informační systém. Nápověda pro vyučující 2 Práce s rozvrhem a předměty Studijní informační systém Nápověda pro vyučující 2 Práce s rozvrhem a předměty Vyučující a tajemníci (osoby s tajemnickou rolí pro SIS) mají možnost v období elektronického zápisu upravovat zápis studentů

Více

Stipendijní řád. Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Stipendijní řád. Vysoké školy podnikání a práva, a.s. Stipendijní řád Vysoké školy podnikání a práva, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád Vysoké školy podnikání a práva, a. s. (dále jen stipendijní řád ) je vydán v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více