DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING NL HANDLEIDING PT INSTRUÇÕES SK NÁVOD...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD..."

Transkript

1 DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING NL HANDLEIDING PT INSTRUÇÕES SK NÁVOD... 74

2 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/ pfiehrávání Pfiístroj Konektor mikrofonu Zabudovan mikrofon* Displej (LCD panel) Tlaãítko sloïky/ menu FOLDER/MENU Tlaãítko mazání ERASE Tlaãítko INDEX Zabudovan reproduktor Tlaãítko záznamu REC (Record) Tlaãítko zastavení STOP Tlaãítko pfiehrávání PLAY Tlaãítko FF (pfievíjení vpfied) Tlaãítko REW (pfievíjení vzad) Tlaãítko hlasitosti VOL (+) Tlaãítko hlasitosti VOL ( ) USB konektor Kryt prostoru pro baterie * Mikrofon zabudovan do pfiístroje WS-100 je jen na jedné stranû a záznam zvuku je monofonní. Prostor pro akumulátor Prostor pro akumulátor lze od pfiístroje oddûlit. Pfiístroj lze k PC pfiipojit na port USB nebo pfies USB rozboãovaã. Poznámka Nepokou ejte se do prostoru pro akumulátor zasouvat jiné pfiedmûty neï pfiístroj. Jinak hrozí únik elektrolytu, pfiehfiátí, vznícení nebo v buch akumulátoru. Dûkujeme vám za zakoupení digitálního záznamníku Olympus. V zájmu správného a bezpeãného pouïívání produktu si pfieãtûte tyto informace. Návod uschovejte pro budoucí pouïití. V zájmu úspû ného záznamu doporuãujeme nejdfiíve vyzkou et funkci záznamu a hlasitost. 2 CZ

3 Zaãínáme VloÏení akumulátoru 1 Jemnû zatlaãte na víko prostoru pro akumulátor ve smûru ipky a vytáhnûte je. 2 VloÏte dvû alkalické baterie AAA, dodrïte správnou polaritu. A B 3 OdsuÀte kryt akumulátoru ve smûru ipky A a pak jej zvednûte ve smûru ipky B. Objeví se displej nastavení ãasu/data. Rozbliká se údaj hodin, coï signalizuje zaãátek postupu nastavení ãasu/data. (Podrobnosti viz»nastavení ãasu/data«) Záznamník lze napájet voliteln m Ni-MH akumulátorem (BR401) firmy Olympus. V mûna akumulátoru Pokud se na displeji objeví, co nejdfiíve vymûàte baterie. Doporuãujeme pouïívat alkalické baterie velikosti AAA. Pfii vybití baterií se na displeji objeví a záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterie dejte vypínaã POWER do polohy OFF. Pokud je záznamník ponechán déle neï 15 minut bez baterií, mûïe dojít k vymazání údaje data/ãasu. Napájecí zdroj Zapnutí Pfiístroj zapnûte vypínaãem POWER do polohy ON. Pokud je vypínaã POWER na zadní stranû záznamníku v poloze OFF, nefunguje Ïádná z funkcí záznamníku. Pfied pouïíváním pfiístroj zapnûte vypínaãem POWER do polohy ON. Vypnutí Vypnûte pfiístroj vypínaãem POWER do polohy OFF. Vypínaã POWER ReÏim Standby a vypnutí displeje Pokud je záznamník bûhem záznamu nebo pfiehrávání déle neï 5 minut zastaven, pfiejde do reïimu Standby (reïim úspory energie) s vypnut m displejem. ReÏim Standby opustíte a displej znovu zapnete stiskem libovolného tlaãítka. CZ 3

4 Zaãínáme Blokování tlaãítek Pfiepínaã HOLD pfiesuàte do polohy HOLD. V echna ovládací tlaãítka jsou blokována. To se hodí, pokud má b t záznamník pfiená en v kabelce nebo kapse. Pfied dal ím pouïitím záznamníku nezapomeàte vrátit pfiepínaã HOLD do pûvodní polohy. Poznámky Pokud je pfiepínaã HOLD v poloze HOLD, funguje záznamník takto: Pokud záznamník hraje, po skonãení pfiehrávání aktuálního souboru displej zhasne. Pokud záznamník nahrává, po skonãení nahrávání zaplnûním pamûti displej zhasne. Jak pouïívat fiemínek Oãko pro fiemínek Poznámky ke sloïkám Záznamník nabízí pût sloïek A, B, C, D a E. Pokud chcete vybrat jinou sloïku, stisknûte pfii zastaveném pfiehrávání tlaãítko FOLDER. KaÏdá nahrávka se uloïí do sloïky. Tfiídûním souborû do sloïek usnadníte pozdûj í hledání souborû, které chcete pfiehrát. Do kaïdé sloïky lze uloïit aï 199 nahrávek. Aktuální sloïka Nastavení ãasu / data (TIME) Pokud nastavíte ãas a datum, ukládají se s pofiízen mi zvukov mi soubory automaticky i informace o ãasu/datu pofiízení. Pfii vloïení baterií pfied prvním pouïitím záznamníku nebo pokud byla del í dobu vyjmuta baterie se údaj data/ãasu rozbliká. V tom pfiípadû nastavte ãas a datum provedením níïe popsan ch krokû 4 aï 7. 4 CZ

5 Zaãínáme Stisknûte a pfiidrïte na déle neï 1 s tlaãítko MENU. Stiskem a pfiidrïením tlaãítka FF nebo REW rozblikejte na displeji»time«. Stisknûte tlaãítko PLAY. Bliká údaj hodin. Stiskem tlaãítka FF nebo REW nastavte hodinu. Stiskem tlaãítka PLAY nastavte minutu. Rozbliká se indikátor minut. Stiskem tlaãítka FF nebo REW nastavte minutu. Opakováním krokû 5 a 6 nastavte rok, mûsíc a den. Po nastavení data stisknûte tlaãítko PLAY. Tím je nastavení ãasu/data dokonãeno. Stiskem tlaãítka FOLDER/MENU pfii nastavování hodiny nebo minuty lze pfiepnout mezi 12hodinov m a 24hodinov m formátem ãasu. Stiskem tlaãítka FOLDER/MENU pfii nastavování roku, mûsíce nebo dne lze zmûnit pofiadí jednotliv ch sloïek data. (Pfiíklad: 14. únor 2005) CZ 5

6 Záznam Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. Stiskem tlaãítka REC spustíte nahrávání. Kontrolka nahrávání/pfiehrávání se ãervenû rozsvítí a spustí se nahrávání. Pokud spustíte záznam po zasunutí sluchátek do konektoru sluchátek na záznamníku, mûïete zaznamenávan zvuk kontrolovat ve sluchátkách. Hlasitost odposlechu lze mûnit tlaãítky VOL (+) nebo VOL ( ). Dal ím stiskem tlaãítka STOP záznam zastavte. Nové záznamy jsou ve sloïce uloïeny jako poslední. a b c d e a b c d e Aktuální sloïka Aktuální reïim záznamu Aktuální ãíslo souboru Doba záznamu Zb vající doba záznamu (REMAIN) Pozastavení záznamu Pozastavení Stisknûte tlaãítko REC bûhem nahrávání. Na displeji se zobrazí nápis»pause«a rozbliká se kontrolka záznamu/pfiehrávání. Pokraãování záznamu Znovu zmáãknûte tlaãítko REC. Záznam pokraãuje od místa pfieru ení. Záznam z vnûj ího mikrofonu nebo jiného zafiízení K záznamníku lze pfiipojit vnûj í mikrofon a dal í zafiízení a zaznamenávat zvuk z nich. Pokud je k mikrofonnímu vstupu záznamníku pfiipojen vnûj í mikrofon, mikrofon zabudovan do pfiístroje nefunguje. Pfii pfiipojení vnûj ího mikrofonu nebo jiného vnûj ího zafiízení k mikrofonnímu vstupu pouïijte vhodné zafiízení, napfi. monofonní mikrofon (voliteln ). Ke zvukovému vstupu jiného zafiízení 6 CZ

7 Záznam Poznámky Pokud se na displeji objeví»full«, nelze nahrávat. V tom pfiípadû smaïte nepotfiebné soubory nebo data pfieneste na PC. Pokud je záznamník pfii nahrávání schûzky poloïen pfiímo na stole, jsou v záznamu velmi patrné vibrace stolu. PoloÏte záznamník na blok nebo jin mûkãí pfiedmût, a kvalita záznamu se zlep í. Pokud zb vá jen 5 minut záznamu nebo ménû, displej nezobrazí délku záznamu ani pokud stisknete tlaãítko FOLDER/MENU. Pokud uï zb vá jen 60, 30 a 10 sekund záznamu, ozve se pípnutí. Pokud zb vá jen 1 minuta záznamu nebo ménû, zaãne ãervenû blikat kontrolka záznamu/pfiehrávání. Pokud zb vá jen 30 nebo 10 sekund záznamu nebo ménû, kontrolka zaãne blikat rychleji. Pokud je záznamník pozastaven na 60 minut nebo déle, pfiehrávání/záznam se vypne. Pokud je akustika místnosti patná nebo fieãník mluví potichu, doporuãujeme záznam v reïimu HQ nebo HQ. Kvalitu nahrávek také mûïe zlep it vnûj í mikrofon (prodává se zvlá È). Tento záznamník neumoïàuje nastavení vstupní úrovnû. Pokud záznamník pfiipojujete k vnûj ímu zafiízení, proveìte zku ební záznam a nastavte v stupní úroveà na vnûj ím zafiízení. Informace na LCD displeji MÛÏete vybrat, jaké informace má záznamník zobrazovat. To pomáhá zkontrolovat a ovûfiit nastavení záznamníku a údaje o souborech. Stav záznamníku PouÏívání Displej V reïimu zastavení V reïimu záznamu V reïimu pfiehrávání Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko STOP Stisknûte tlaãítko FOLDER/MENU Stisknûte tlaãítko FOLDER/MENU Pokud tlaãítko pfiidrïíte, postupnû se zobrazuje celkov poãet souborû, zb vající doba záznamu a zb vající kapacita pamûti. Na displeji se pfiepíná aktuální délka záznamu a zb vající ãas záznamu. Aktuální hrací doba Zb vající hrací doba Datum vytvofiení souboru Hrací doba souboru Aktuální hrací doba CZ 7

8 Pfiehrávání Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. Stiskem tlaãítka FF nebo REW zv raznûte soubor, kter chcete pfiehrát. Stiskem tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání. Kontrolka záznamu/pfiehrávání se zelenû rozsvítí a na displeji se zobrazí uplynulá hrací doba. Stiskem tlaãítka VOL (+) nebo VOL ( ) nastavte poïadovanou hlasitost. Na displeji se objeví indikátor hlasitosti. MÛÏete nastavit hlasitost v rozsahu 0 aï 30. a b Aktuální ãíslo souboru Doba pfiehrávání a b Zru ení pfiehrávání Zastavení Stisknûte tlaãítko STOP. Záznamník zastaví probíhající pfiehrávání. Pokraãování pfiehrávání Znovu zmáãknûte tlaãítko PLAY. Pfiehrávání pokraãuje od místa pfieru ení. Pfievíjení vpfied a vzad Pfievíjení vpfied Bûhem pfiehrávání souboru stisknûte a pfiidrïte tlaãítko FF. Pfii uvolnûní tlaãítka FF záznamník obnoví normální pfiehrávání. Pfievíjení vzad Bûhem pfiehrávání souboru stisknûte a pfiidrïte tlaãítko REW. Pfii uvolnûní tlaãítka REW záznamník obnoví normální pfiehrávání. 8 CZ

9 Pfiehrávání Záznamník se zastaví, pokud narazí na konec souboru. PfiidrÏením tlaãítka FF pokraãujte v pfievíjení od zaãátku dal ího souboru. Záznamník se zastaví, pokud narazí na zaãátek souboru. PfiidrÏením tlaãítka REW pokraãujte v pfievíjení od konce pfiedchozího souboru. Pokud je v souboru znaãka indexu, záznamník se na ní bûhem pfievíjení pozastaví. Zmûna rychlosti pfiehrávání Rychlost pfiehrávání mûïete zmûnit stiskem tlaãítka PLAY bûhem pfiehrávání. Normální rychlost Zpomalené pfiehrávání ( 25%) Zrychlené pfiehrávání (+50%) Pokud je vybráno zpomalené pfiehrávání, objeví se nápis»s.play«a pokud je vybráno zrychlené pfiehrávání, objeví se nápis»f.play«. Záznamník zastaví pfiehrávání, pokud stisknete tlaãítko STOP bûhem zrychleného/zpomaleného pfiehrávání nebo pokud dospûje na konec souboru. Pokud jednou stisknete tlaãítko STOP a znovu spustíte pfiehrávání, záznamník také soubory pfiehrává normální rychlostí. Vyhledání zaãátku souboru Pokud stisknete tlaãítko FF nebo REW bûhem pfiehrávání, záznamník pfiejde na zaãátek pfiedchozího resp. následujícího souboru. Pokud záznamník bûhem pfiechodu narazí na znaãku indexu, spustí se pfiehrávání od této znaãky. (Podrobnosti»Znaãky indexu«) Poslech na sluchátka Po pfiipojení sluchátek ke konektoru pro sluchátka mûïete poslouchat na sluchátka. V pfiípadû pfiipojení sluchátek se vypne reproduktor. Pfii pfiipojení stereofonních sluchátek je pfiehrávání stereofonní. (Jen pokud je pfiehráván stereo záznam.) V zájmu pfiedcházení podráïdûní u í zasouvejte sluchátko do zvukovodu vïdy aï po staïení hlasitosti. Pfii poslechu na sluchátka pfiíli nezvy ujte hlasitost. Hrozí po kození sluchu. CZ 9

10 Mazání Mazání Nepotfiebné soubory mûïete snadno mazat. Soubory automaticky obdrïí nová ãísla, která vïdy navazují. Mazání jednotliv ch souborû Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte soubor, kter chcete vymazat. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko ERASE nejménû na 3 sekundy. Na displeji stfiídavû blikají nápisy»erase«a»yes«. Znovu stisknûte tlaãítko ERASE. Na displeji dvû sekundy bliká nápis»done«a pak je vymazání dokonãeno. Soubor, kter chcete vymazat 10 CZ

11 Mazání Mazání v ech souborû ve sloïce Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. 1 2 Stisknûte a pfiidrïte na déle neï 3 s tlaãítko ERASE. Na displeji stfiídavû blikají nápisy»erase«a»yes«. SloÏka, kterou chcete vymazat 3 Znovu stisknûte tlaãítko ERASE. Na displeji dvû sekundy bliká nápis»done«a pak je vymazání dokonãeno. Poznámky Smazan soubor nelze obnovit. Soubory opatfiené zámkem nebudou vymazány. Pokud bûhem nastavování po dobu 8 sekund neprovedete Ïádnou operaci, záznamník se vrátí do reïimu zastaveného pfiehrávání. Dokonãení mazání mûïe trvat i nûkolik desítek sekund. Bûhem mazání nevyjímejte akumulátor ani od záznamníku neodpojujte prostor pro akumulátor. Hrozí poru ení dat. Displej (LCD panel) Q W E R T Y U I O P Q Indikátor sloïky W Kontrolka reïimu záznamu E Zobrazení citlivost záznamníku R Kontrolka VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) T Kontrolka ochrany proti mazání Y Aktuální datum/ãas, datum záznamu (REC DATE), zb vající doba záznamu (REMAIN), zobrazení menu, délka souboru U Indikátor stavu akumulátoru I Indikátor indexu O Indikátor sterea P âíslo aktuálního souboru CZ 11

12 Menu V pis menu HQ HQ HI LO OFF On AM/PM Month/Day/Year no yes OFF On On OFF OFF On SP LP : Stisknûte tlaãítko FF nebo REW./ : Stisknûte tlaãítko PLAY./ : V chozí nastavení HQ je k dispozici jen u modelu WS-200S. WS-200S má v chozí nastavení na HQ. WS-100 má v chozí nastavení na HQ. Základní ovládání menu Pomocí menu mûïete fiadu nastavení pfiizpûsobit vlastním preferencím. 1 Pfii zastaveném pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte na déle neï 1 s tlaãítko MENU. 2 3 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte, co chcete nastavovat. Stiskem tlaãítka PLAY vyberte poloïku, kterou chcete nastavovat. 12 CZ

13 4 5 6 Stiskem tlaãítka FF nebo REW zmûàte nastavení. Stiskem tlaãítka PLAY nastavení potvrìte. Stiskem tlaãítka STOP opusète menu. Menu Záznamník se zastaví, pokud jej pfii otevfieném nastavovacím menu celé 3 minuty neovládáte, pokud vybraná volba není potvrzena. Pokud bûhem nastavování menu stisknete tlaãítko STOP nebo REC, záznamník pfiejde do reïimu zastaveného pfiehrávání a v echny provedené zmûny vstupují v platnost. ReÏimy záznamu (MOdE) Lze vybrat reïimy záznamu HQ (stereo ve vysoké kvalitû) a HQ (mono ve vysoké kvalitû), SP (standardní záznam) a LP (dlouhohrající záznam). Aktuální reïim záznamu V menu v bûru reïimu HQ, HQ, SP, LP ReÏim Model HQ HQ SP LP WS-200S Pfiibl. 4 hodiny 20 minut Pfiibl. 8 hodin 50 minut Pfiibl. 17 hodin 25 minut Pfiibl. 54 hodin 50 minut WS-100 Pfiibl. 4 hodin 20 minut Pfiibl. 8 hodin 40 minut Pfiibl. 27 hodin 20 minut V e uvedená doba záznamu platí pfii zaplnûní celé pamûti jedin m souborem. V pfiípadû nûkolika nahrávek mûïe b t celková doba záznamu krat í. (Údaj zb vající doby záznamu a délky záznamu je jen orientaãní.) HQ je k dispozici jen u modelu WS-200S. CZ 13

14 Menu Citlivost mikrofonu (MIC) Citlivost mikrofonu lze nastavit tak, jak vyhovuje va im potfiebám. V menu v bûru reïimu HI, LO HI: Vysoká citlivost, záznam zvuku pfiicházejícího ze v ech smûrû. LO: Nízká citlivost, reïim vhodn pro diktát. Pfied záznamem ovûfite vhodnost nastavení citlivosti zku ební nahrávkou. Pokud vyberete citlivost»hi«, doporuãujeme v zájmu nejlep ího vyuïití zv ené citlivosti nastavit reïim nahrávání HQ nebo HQ. Pokud vyberete reïim»hi«, mûïe b t podle konkrétních podmínek pfii záznamu sly et v razn hluk pozadí. Zamãení souborû (LOCK) DÛleÏité soubory lze pfied vymazáním chránit nastavením zámku. Zamãené soubory nejsou vymazány ani pfii vymazání v ech souborû ve sloïce. V menu v bûru reïimu On, OFF On: Nastavení zámku, takïe soubor nelze vymazat. OFF: Odemãení souboru, takïe jej lze vymazat. Zobrazení citlivosti mikrofonu Kontrolka ochrany proti mazání Formátování záznamníku (FORMAT) Pfii formátování záznamníku se obnoví v chozí nastavení v ech funkcí. V echny soubory uloïené v záznamníku budou vymazány. Pokud máte dûleïité soubory, které chcete uloïit, pfiipojte záznamník k poãítaãi a pfied formátováním záznamníku je pfieneste na poãítaã. 1 Stisknûte tlaãítko MENU. 2 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte volbu»format«. 3 Pfii stisku tlaãítka PLAY se zobrazí nápis»no«. 4 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte volbu»yes«a pak stisknûte tlaãítko PLAY. Po zobrazení nápisu»are you SURE«se zobrazí nápis»no«. 5 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte volbu»yes«a pak stisknûte tlaãítko PLAY. Po dokonãení formátování se zobrazí nápis»done«. Dokonãení formátování mûïe trvat i nûkolik desítek sekund. Bûhem formátování nevyjímejte akumulátor ani od záznamníku neodpojujte prostor pro akumulátor. Hrozí poru ení dat. Záznamník nikdy neformátujte z PC. Pfii formátování pamûti záznamníku jsou vymazána v echna uloïená data vãetnû zamãen ch souborû. 14 CZ

15 Menu Pfiehrávání v ech záznamû (All PLAY) Tato funkce umoïàuje pfiehrát naprosto bez mezer v echny záznamy uloïené v jedné sloïce. V menu v bûru reïimu On, OFF On: NepfietrÏité pfiehrávání. OFF: Obnovení normálního pfiehrávání. Po pfiehrání posledního souboru ve sloïce se zobrazí nápis»end«a pfiehrávání se automaticky zastaví. Systémové zvuky (beep) Záznamník mûïe pípat pfii ovládání tlaãítek nebo pokud nastane chyba. Systémové zvuky lze vypnout. V menu v bûru reïimu On, OFF PouÏití VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) Pokud mikrofon zjistí pfiednastavenou hlasitost zvuku, zabudovan hlasov aktivátor s nastavitelnou spou tûcí úrovní (VCVA) automaticky spustí záznam, a pfii poklesu hlasitosti pod tuto úroveà záznam automaticky ukonãí. Tento reïim je zvlá È vhodn pro dlouhé nahrávky, kdy VCVA nejen etfií pamûè záznamníku vypnutím záznamu v pauzách fieãi, ale také zefektivàuje pfiehrávání. V menu v bûru reïimu On, OFF Pomocí tlaãítek FF a REW lze úroveà aktivace VCVA nastavit v 15 krocích. Bûhem nahrávání svítí ãervená kontrolka nahrávání/pfiehrávání. Pokud je záznamník v reïimu Standby, kontrolka nahrávání/pfiehrávání bliká a na displeji bliká»vcva«. Kontrolka VCVA CZ 15

16 Ostatní funkce Pfiipojení k PC Kromû pouïití pfiístroje jako záznamníku jej lze pouïít jako vnûj í pamûè poãítaãe k uloïení dat. Diktáty pofiízené záznamníkem lze zálohovat uloïením na PC. Do záznamníku mûïete ukládat obrázky, texty a jiná data. Záznamník pracuje s formátem WMA (Windows Media Audio). Zvukové nahrávky z tohoto záznamníku lze pfiehrávat na poãítaãi programem Windows Media Player. Soubory WMA staïené programem Windows Media Player mûïete také nahrávat do záznamníku a pfiehrávat si je (nelze pfiehrát soubory s nastavenou ochranou autorsk ch práv). 1 Pfied odpojením záznamníku od PC dejte vypínaã POWER do polohy OFF a zkontrolujte, zda zhasl displej. Pokud záznamník odpojíte od PC dfiíve, neï zhasne displej, hrozí po kození dat. USB konektor 2 Pfiipojte USB konektor záznamníku k USB portu PC nebo k USB rozboãovaãi. Bûhem pfiipojení k PC se zobrazuje blikající nápis»pc«. Po zobrazení nápisu»pc LINK«mÛÏe ukládat nebo ãíst data. Bûhem pfienosu dat se zobrazuje nápis»busy«a bliká kontrolka záznamu/pfiehrávání. 3 4 Pfieneste zvukové nahrávky do PC. Pfiipojte záznamník k poãítaãi a spusète program Explorer (PrÛzkumník). Záznamník je zobrazen jako ikona v mûnného disku. Pût sloïek má názvy DSS_FLDA, B, C, D a E. Do tûchto sloïek se ukládají zvukové nahrávky. V echny zvukové nahrávky pofiízené tímto záznamníkem mají formát.wma. (napfi. V_ WMA) MÛÏete je zkopírovat do libovolné sloïky na poãítaãi. Po poklepání na zvukov soubor se spustí program Windows Media Player a spustí se pfiehrávání. Pokud máte Windows 2000, musí b t na PC instalován program Windows Media Player. Pfied odpojením záznamníku od PC proveìte postup»odpojení v mûnného zafiízení«a zkontrolujte, zda zhasl displej. 16 CZ

17 Ostatní funkce PouÏívání záznamníku s PC PC: IBM PC/AT sluãitelné poãítaãe Operaãní systém: Microsoft Windows Me/2000 Professional/XP Professional, Home Edition USB port Jeden voln port Na e podpora vám nepomûïe, pokud máte PC s aktualizací systému Windows 95 nebo 98 na systém Windows Me/2000/XP. Záruka se nevztahuje na doma postavené nebo upravené PC. Poznámky Neodpojujte kabel USB, pokud bliká kontrolka záznamu/pfiehrávání. Hrozí zniãení dat na kartû. Konektory zasuàte aï na doraz. Jinak záznamník nemusí fungovat správnû. Specifikace USB portu PC nebo USB rozboãovaãe viz návod k PC. Podle konkrétní situace pouïijte prodluïovací kabel USB dodávan se záznamníkem. Znaãky indexu Znaãky indexu lze do souboru vkládat bûhem záznamu nebo pfiehrávání a umoïnit tak rychlé a snadné vyhledávání dûleïit ch ãástí souboru. 1 Stiskem tlaãítka INDEX bûhem nahrávání (nebo pozastaveného nahrávání) nebo pfiehrávání vytvofiíte znaãku indexu. Na displeji se zobrazí ãíslo indexu. Vymazání indexové znaãky Stisknûte tlaãítko ERASE v dobû, kdy se na displeji zobrazuje ãíslo indexu. V jednom souboru lze nastavit aï 16 indexov ch znaãek. âísla indexov ch znaãek jsou automaticky pfieorganizována a vïdy na sebe navazují. V zamãeném souboru nelze mûnit nebo mazat indexové znaãky. Znaãky indexu lze umisèovat jen do zvukov ch nahrávek pofiízen ch tímto záznamníkem nebo záznamníkem Olympus IC. CZ 17

18 Obecná upozornûní V zájmu bezpeãného a správného pouïívání záznamníku si dûkladnû pfieãtûte tento návod. Návod uschovejte na snadno dostupném místû pro budoucí pouïití. Bezpeãnostní symboly upozoràují na dûleïité informace související s bezpeãností. V zájmu ochrany vás i okolních osob pfied úrazem nebo kodou na majetku vïdy ãtûte upozornûní a s pfiístrojem poskytované informace a respektujte je. Upozornûní na moïnou ztrátu dat Obsah pamûti mûïe b t zniãen nebo vymazán chybou pfii ovládání záznamníku, pfii poru e nebo opravû. DÛleÏité nahrávky doporuãujeme pfiepsat nebo zálohovat na PC. Bezpeãné a správné pouïití Záznamník nenechávejte na hork ch, vlhk ch místech, napfi. v zamãeném autû na pfiímém sluneãním svûtle, nebo v létû na pláïi. Záznamník nenechávejte na místech vystaven ch nadmûrné vlhkosti nebo pra nosti. K ãi tûní nepouïívejte organická rozpou tûdla, napfi. alkohol nebo fiedidlo. Záznamník neodkládejte na elektrické spotfiebiãe, napfi. televizory nebo ledniãky, ani do jejich blízkosti. Záznamník chraàte pfied pískem a prachem. Hrozí nevratné po kození. Záznamník chraàte pfied vibracemi a nárazy. Záznamník sami nerozebírejte, neupravujte a neopravujte. Záznamník nepouïívejte pfii fiízení auta (kola, motorky, motokáry). Záznamník chraàte pfied dûtmi. Baterie Upozornûní Nepokou ejte se do prostoru pro akumulátor zasouvat jiné pfiedmûty neï pfiístroj. Jinak hrozí únik elektrolytu, pfiehfiátí, vznícení nebo v buch akumulátoru. Baterie nevystavujte ohni, horku, nezkratujte a nerozebírejte. Nepokou ejte se nabíjet alkalické, lithiové nebo jiné baterie, které k tomu nejsou urãeny. NepouÏívejte baterie s odtrïen m nebo praskl m vnûj ím povrchem. Baterie chraàte pfied dûtmi. Pokud si pfii pouïívání v robku v imnete ãehokoli neobvyklého, napfi. nenormálního hluku, horka, koufie nebo zápachu spáleniny: Q okamïitû vyjmûte baterie, pfiitom pozor na popálení, a W poïádejte prodejce nebo místního zástupce firmy Olympus o kontakt na servis. e ení problémû Ot. 1 Po stisku tlaãítka se nic nestane. Od. 1 Pfiepínaã HOLD je v poloze HOLD. Baterie jsou vybité. Baterie jsou nesprávnû vloïené. Ot. 2 Pfii pfiehrávání není sly et zvuk z reproduktoru nebo je slab. Od. 2 Jsou pfiipojena sluchátka. Hlasitost je nastavena na minimum. 18 CZ Ot. 3 Nahrávání nefunguje. Od. 3 Opakovanû stisknûte tlaãítko STOP a zkontrolujte, zda se na displeji zobrazí. Zb vající doba záznamu ve vybrané sloïce je»00:00«. Bylo dosaïeno poãtu 199 souborû. Zkontrolujte, zda se po stisku tlaãítka REC na displeji zobrazí»full«. Ot. 4 Pfiehrávání je pfiíli rychlé (nebo pomalé). Od. 4 Byl nastaven reïim zrychleného (zpomaleného) pfiehrávání.

19 Technické údaje Záznamové médium: Zabudovaná pamûè flash Doba záznamu: WS-200S: 128 MB ReÏim HQ: Pfiibl. 4 hodiny 20 minut ReÏim HQ: Pfiibl. 8 hodin 50 minut ReÏim SP: Pfiibl. 17 hodin 25 minut ReÏim LP: Pfiibl. 54 hodin 50 minut WS-100: 64 MB ReÏim HQ: Pfiibl. 4 hodiny 20 minut ReÏim SP: Pfiibl. 8 hodiny 40 minut ReÏim LP: Pfiibl. 27 hodiny 20 minut Mikrofon: Elektretov kondenzátorov (monofonní) Reproduktor: Zabudovan kulat, prûmûr 16 mm, dynamick Maximální v kon: 100 mw Konektor sluchátek (stereo): PrÛmûr 3,5 mm, impedance 8 Ohm Mikrofonní konektor: PrÛmûr 3,5 mm, impedance 2 kohm (WS-200S: stereo/ WS-100: monofonní) Napájení: AAA baterie (LR03 nebo R03) nebo Ni-MH akumulátor Doba provozu na jedno nabití: Alkalické baterie: pfiibl. 13 hodin Ni-MH akumulátory: pfiibl. 12 hodin Rozmûry: 94 (d) x 40 ( ) x 15,1 (t) mm Hmotnost: WS-200S: 54 g (vãetnû baterie)/ws-100: 54 g (vãetnû baterie) Mûfiení Ïivotnosti baterií provedla firma Olympus. Silnû závisí na typu baterií a provozních podmínkách. Pofiízené nahrávky jsou jen pro va e osobní úãely nebo pro zábavu. Autorské zákony zakazují nahrávat obsah chránûn autorsk mi zákony bez svolení drïitelû autorsk ch práv. V zájmu v voje produktû se technické údaje a konstrukce se mohou mûnit bez pfiedchozího upozornûní. Pfiíslu enství (volitelné) Nabíjeãka Ni-MH akumulátorû: BU-400 (jen Evropa) Ni-MH akumulátor: BR401 Propojovací kabel (konektor sluchátek konektor mikrofonu): KA333 Stereofonní mikrofon: ME51S (WS-200S) Monofonní mikrofon s potlaãením hluku okolí: ME12 Elektretov kondenzátorov mikrofon: ME15 Telefonní snímaã: TP6 Ochrana pfied elektromagnetick m ru ením v USA Toto zafiízení bylo testováno a byla ovûfiena jeho shoda s limity platn mi pro digitální zafiízení tfiídy B, v souladu s ãástí 15 pfiedpisû FCC. Tyto limity byly navrïeny tak, aby zajistily rozumnou míru ochrany pfied kodliv m ru ením v bytovém prostfiedí. Toto zafiízení vytváfií, pouïívá a mûïe vyzafiovat radiofrekvenãní energii a pokud není instalováno a pouïíváno v souladu s návodem, mûïe ru it rádiovou komunikaci. Není ale zaruãeno, Ïe se pfii konkrétní instalaci ru ení neobjeví. Pokud toto zafiízení ru í rádiov nebo televizní pfiíjem, coï lze ovûfiit vypnutím a zapnutím zafiízení, doporuãujeme uïivateli, aby ru ení odstranil jedním z následujících opatfiení: Pfiemístûte nebo otoãte anténu pfiijímaãe. Zvy te vzdálenost mezi zafiízením a pfiijímaãem. Zapojte zafiízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, neï ze kterého je napájen pfiijímaã. ObraÈte se se Ïádostí o pomoc zku eného rádiového/televizního technika. Ochrana pfied elektromagnetick m ru ením v Kanadû Toto digitální zafiízení nepfiekraãuje limity tfiídy B pro rádiové vyzafiování digitálních zafiízení stanovené pfiedpisy pro rádiové ru ení vypracovan mi kanadsk m ministerstvem komunikací. Znaãka»CE«symbolizuje, Ïe tento produkt vyhovuje v em evropsk m normám pro bezpeãnost, ochranu zdraví, Ïivotního prostfiedí a zákazníka. CZ 19

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC CZ POKYNY

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC CZ POKYNY DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC CZ POKYNY Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální diktafon Olympus. Informace o správném a bezpečném používání tohoto produktu

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ

DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ CS 2 CS Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální diktafon Olympus. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G C1150 â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH C1150 UÎIVATELSK MANUÁL UÎIVATELSK MANUÁL C1150 UÎIVATELSK MANUÁL Pfieãtûte si tento návod peãlivû je tû pfied pouïíváním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY Děkujeme, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Informace o správném a bezpečném používání tohoto produktu naleznete v těchto pokynech k použití. Uschovejte si

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY Děkujeme, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Informace o správném a bezpečném používání tohoto produktu naleznete v těchto pokynech k použití. Uschovejte si

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0. Návod k použití CECHYA-0083

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0. Návod k použití CECHYA-0083 Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0 Návod k použití CECHYA-0083 VAROVÁNÍ Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech. Bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více