DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING NL HANDLEIDING PT INSTRUÇÕES SK NÁVOD...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD..."

Transkript

1 DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING NL HANDLEIDING PT INSTRUÇÕES SK NÁVOD... 74

2 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/ pfiehrávání Pfiístroj Konektor mikrofonu Zabudovan mikrofon* Displej (LCD panel) Tlaãítko sloïky/ menu FOLDER/MENU Tlaãítko mazání ERASE Tlaãítko INDEX Zabudovan reproduktor Tlaãítko záznamu REC (Record) Tlaãítko zastavení STOP Tlaãítko pfiehrávání PLAY Tlaãítko FF (pfievíjení vpfied) Tlaãítko REW (pfievíjení vzad) Tlaãítko hlasitosti VOL (+) Tlaãítko hlasitosti VOL ( ) USB konektor Kryt prostoru pro baterie * Mikrofon zabudovan do pfiístroje WS-100 je jen na jedné stranû a záznam zvuku je monofonní. Prostor pro akumulátor Prostor pro akumulátor lze od pfiístroje oddûlit. Pfiístroj lze k PC pfiipojit na port USB nebo pfies USB rozboãovaã. Poznámka Nepokou ejte se do prostoru pro akumulátor zasouvat jiné pfiedmûty neï pfiístroj. Jinak hrozí únik elektrolytu, pfiehfiátí, vznícení nebo v buch akumulátoru. Dûkujeme vám za zakoupení digitálního záznamníku Olympus. V zájmu správného a bezpeãného pouïívání produktu si pfieãtûte tyto informace. Návod uschovejte pro budoucí pouïití. V zájmu úspû ného záznamu doporuãujeme nejdfiíve vyzkou et funkci záznamu a hlasitost. 2 CZ

3 Zaãínáme VloÏení akumulátoru 1 Jemnû zatlaãte na víko prostoru pro akumulátor ve smûru ipky a vytáhnûte je. 2 VloÏte dvû alkalické baterie AAA, dodrïte správnou polaritu. A B 3 OdsuÀte kryt akumulátoru ve smûru ipky A a pak jej zvednûte ve smûru ipky B. Objeví se displej nastavení ãasu/data. Rozbliká se údaj hodin, coï signalizuje zaãátek postupu nastavení ãasu/data. (Podrobnosti viz»nastavení ãasu/data«) Záznamník lze napájet voliteln m Ni-MH akumulátorem (BR401) firmy Olympus. V mûna akumulátoru Pokud se na displeji objeví, co nejdfiíve vymûàte baterie. Doporuãujeme pouïívat alkalické baterie velikosti AAA. Pfii vybití baterií se na displeji objeví a záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterie dejte vypínaã POWER do polohy OFF. Pokud je záznamník ponechán déle neï 15 minut bez baterií, mûïe dojít k vymazání údaje data/ãasu. Napájecí zdroj Zapnutí Pfiístroj zapnûte vypínaãem POWER do polohy ON. Pokud je vypínaã POWER na zadní stranû záznamníku v poloze OFF, nefunguje Ïádná z funkcí záznamníku. Pfied pouïíváním pfiístroj zapnûte vypínaãem POWER do polohy ON. Vypnutí Vypnûte pfiístroj vypínaãem POWER do polohy OFF. Vypínaã POWER ReÏim Standby a vypnutí displeje Pokud je záznamník bûhem záznamu nebo pfiehrávání déle neï 5 minut zastaven, pfiejde do reïimu Standby (reïim úspory energie) s vypnut m displejem. ReÏim Standby opustíte a displej znovu zapnete stiskem libovolného tlaãítka. CZ 3

4 Zaãínáme Blokování tlaãítek Pfiepínaã HOLD pfiesuàte do polohy HOLD. V echna ovládací tlaãítka jsou blokována. To se hodí, pokud má b t záznamník pfiená en v kabelce nebo kapse. Pfied dal ím pouïitím záznamníku nezapomeàte vrátit pfiepínaã HOLD do pûvodní polohy. Poznámky Pokud je pfiepínaã HOLD v poloze HOLD, funguje záznamník takto: Pokud záznamník hraje, po skonãení pfiehrávání aktuálního souboru displej zhasne. Pokud záznamník nahrává, po skonãení nahrávání zaplnûním pamûti displej zhasne. Jak pouïívat fiemínek Oãko pro fiemínek Poznámky ke sloïkám Záznamník nabízí pût sloïek A, B, C, D a E. Pokud chcete vybrat jinou sloïku, stisknûte pfii zastaveném pfiehrávání tlaãítko FOLDER. KaÏdá nahrávka se uloïí do sloïky. Tfiídûním souborû do sloïek usnadníte pozdûj í hledání souborû, které chcete pfiehrát. Do kaïdé sloïky lze uloïit aï 199 nahrávek. Aktuální sloïka Nastavení ãasu / data (TIME) Pokud nastavíte ãas a datum, ukládají se s pofiízen mi zvukov mi soubory automaticky i informace o ãasu/datu pofiízení. Pfii vloïení baterií pfied prvním pouïitím záznamníku nebo pokud byla del í dobu vyjmuta baterie se údaj data/ãasu rozbliká. V tom pfiípadû nastavte ãas a datum provedením níïe popsan ch krokû 4 aï 7. 4 CZ

5 Zaãínáme Stisknûte a pfiidrïte na déle neï 1 s tlaãítko MENU. Stiskem a pfiidrïením tlaãítka FF nebo REW rozblikejte na displeji»time«. Stisknûte tlaãítko PLAY. Bliká údaj hodin. Stiskem tlaãítka FF nebo REW nastavte hodinu. Stiskem tlaãítka PLAY nastavte minutu. Rozbliká se indikátor minut. Stiskem tlaãítka FF nebo REW nastavte minutu. Opakováním krokû 5 a 6 nastavte rok, mûsíc a den. Po nastavení data stisknûte tlaãítko PLAY. Tím je nastavení ãasu/data dokonãeno. Stiskem tlaãítka FOLDER/MENU pfii nastavování hodiny nebo minuty lze pfiepnout mezi 12hodinov m a 24hodinov m formátem ãasu. Stiskem tlaãítka FOLDER/MENU pfii nastavování roku, mûsíce nebo dne lze zmûnit pofiadí jednotliv ch sloïek data. (Pfiíklad: 14. únor 2005) CZ 5

6 Záznam Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. Stiskem tlaãítka REC spustíte nahrávání. Kontrolka nahrávání/pfiehrávání se ãervenû rozsvítí a spustí se nahrávání. Pokud spustíte záznam po zasunutí sluchátek do konektoru sluchátek na záznamníku, mûïete zaznamenávan zvuk kontrolovat ve sluchátkách. Hlasitost odposlechu lze mûnit tlaãítky VOL (+) nebo VOL ( ). Dal ím stiskem tlaãítka STOP záznam zastavte. Nové záznamy jsou ve sloïce uloïeny jako poslední. a b c d e a b c d e Aktuální sloïka Aktuální reïim záznamu Aktuální ãíslo souboru Doba záznamu Zb vající doba záznamu (REMAIN) Pozastavení záznamu Pozastavení Stisknûte tlaãítko REC bûhem nahrávání. Na displeji se zobrazí nápis»pause«a rozbliká se kontrolka záznamu/pfiehrávání. Pokraãování záznamu Znovu zmáãknûte tlaãítko REC. Záznam pokraãuje od místa pfieru ení. Záznam z vnûj ího mikrofonu nebo jiného zafiízení K záznamníku lze pfiipojit vnûj í mikrofon a dal í zafiízení a zaznamenávat zvuk z nich. Pokud je k mikrofonnímu vstupu záznamníku pfiipojen vnûj í mikrofon, mikrofon zabudovan do pfiístroje nefunguje. Pfii pfiipojení vnûj ího mikrofonu nebo jiného vnûj ího zafiízení k mikrofonnímu vstupu pouïijte vhodné zafiízení, napfi. monofonní mikrofon (voliteln ). Ke zvukovému vstupu jiného zafiízení 6 CZ

7 Záznam Poznámky Pokud se na displeji objeví»full«, nelze nahrávat. V tom pfiípadû smaïte nepotfiebné soubory nebo data pfieneste na PC. Pokud je záznamník pfii nahrávání schûzky poloïen pfiímo na stole, jsou v záznamu velmi patrné vibrace stolu. PoloÏte záznamník na blok nebo jin mûkãí pfiedmût, a kvalita záznamu se zlep í. Pokud zb vá jen 5 minut záznamu nebo ménû, displej nezobrazí délku záznamu ani pokud stisknete tlaãítko FOLDER/MENU. Pokud uï zb vá jen 60, 30 a 10 sekund záznamu, ozve se pípnutí. Pokud zb vá jen 1 minuta záznamu nebo ménû, zaãne ãervenû blikat kontrolka záznamu/pfiehrávání. Pokud zb vá jen 30 nebo 10 sekund záznamu nebo ménû, kontrolka zaãne blikat rychleji. Pokud je záznamník pozastaven na 60 minut nebo déle, pfiehrávání/záznam se vypne. Pokud je akustika místnosti patná nebo fieãník mluví potichu, doporuãujeme záznam v reïimu HQ nebo HQ. Kvalitu nahrávek také mûïe zlep it vnûj í mikrofon (prodává se zvlá È). Tento záznamník neumoïàuje nastavení vstupní úrovnû. Pokud záznamník pfiipojujete k vnûj ímu zafiízení, proveìte zku ební záznam a nastavte v stupní úroveà na vnûj ím zafiízení. Informace na LCD displeji MÛÏete vybrat, jaké informace má záznamník zobrazovat. To pomáhá zkontrolovat a ovûfiit nastavení záznamníku a údaje o souborech. Stav záznamníku PouÏívání Displej V reïimu zastavení V reïimu záznamu V reïimu pfiehrávání Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko STOP Stisknûte tlaãítko FOLDER/MENU Stisknûte tlaãítko FOLDER/MENU Pokud tlaãítko pfiidrïíte, postupnû se zobrazuje celkov poãet souborû, zb vající doba záznamu a zb vající kapacita pamûti. Na displeji se pfiepíná aktuální délka záznamu a zb vající ãas záznamu. Aktuální hrací doba Zb vající hrací doba Datum vytvofiení souboru Hrací doba souboru Aktuální hrací doba CZ 7

8 Pfiehrávání Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. Stiskem tlaãítka FF nebo REW zv raznûte soubor, kter chcete pfiehrát. Stiskem tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání. Kontrolka záznamu/pfiehrávání se zelenû rozsvítí a na displeji se zobrazí uplynulá hrací doba. Stiskem tlaãítka VOL (+) nebo VOL ( ) nastavte poïadovanou hlasitost. Na displeji se objeví indikátor hlasitosti. MÛÏete nastavit hlasitost v rozsahu 0 aï 30. a b Aktuální ãíslo souboru Doba pfiehrávání a b Zru ení pfiehrávání Zastavení Stisknûte tlaãítko STOP. Záznamník zastaví probíhající pfiehrávání. Pokraãování pfiehrávání Znovu zmáãknûte tlaãítko PLAY. Pfiehrávání pokraãuje od místa pfieru ení. Pfievíjení vpfied a vzad Pfievíjení vpfied Bûhem pfiehrávání souboru stisknûte a pfiidrïte tlaãítko FF. Pfii uvolnûní tlaãítka FF záznamník obnoví normální pfiehrávání. Pfievíjení vzad Bûhem pfiehrávání souboru stisknûte a pfiidrïte tlaãítko REW. Pfii uvolnûní tlaãítka REW záznamník obnoví normální pfiehrávání. 8 CZ

9 Pfiehrávání Záznamník se zastaví, pokud narazí na konec souboru. PfiidrÏením tlaãítka FF pokraãujte v pfievíjení od zaãátku dal ího souboru. Záznamník se zastaví, pokud narazí na zaãátek souboru. PfiidrÏením tlaãítka REW pokraãujte v pfievíjení od konce pfiedchozího souboru. Pokud je v souboru znaãka indexu, záznamník se na ní bûhem pfievíjení pozastaví. Zmûna rychlosti pfiehrávání Rychlost pfiehrávání mûïete zmûnit stiskem tlaãítka PLAY bûhem pfiehrávání. Normální rychlost Zpomalené pfiehrávání ( 25%) Zrychlené pfiehrávání (+50%) Pokud je vybráno zpomalené pfiehrávání, objeví se nápis»s.play«a pokud je vybráno zrychlené pfiehrávání, objeví se nápis»f.play«. Záznamník zastaví pfiehrávání, pokud stisknete tlaãítko STOP bûhem zrychleného/zpomaleného pfiehrávání nebo pokud dospûje na konec souboru. Pokud jednou stisknete tlaãítko STOP a znovu spustíte pfiehrávání, záznamník také soubory pfiehrává normální rychlostí. Vyhledání zaãátku souboru Pokud stisknete tlaãítko FF nebo REW bûhem pfiehrávání, záznamník pfiejde na zaãátek pfiedchozího resp. následujícího souboru. Pokud záznamník bûhem pfiechodu narazí na znaãku indexu, spustí se pfiehrávání od této znaãky. (Podrobnosti»Znaãky indexu«) Poslech na sluchátka Po pfiipojení sluchátek ke konektoru pro sluchátka mûïete poslouchat na sluchátka. V pfiípadû pfiipojení sluchátek se vypne reproduktor. Pfii pfiipojení stereofonních sluchátek je pfiehrávání stereofonní. (Jen pokud je pfiehráván stereo záznam.) V zájmu pfiedcházení podráïdûní u í zasouvejte sluchátko do zvukovodu vïdy aï po staïení hlasitosti. Pfii poslechu na sluchátka pfiíli nezvy ujte hlasitost. Hrozí po kození sluchu. CZ 9

10 Mazání Mazání Nepotfiebné soubory mûïete snadno mazat. Soubory automaticky obdrïí nová ãísla, která vïdy navazují. Mazání jednotliv ch souborû Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte soubor, kter chcete vymazat. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko ERASE nejménû na 3 sekundy. Na displeji stfiídavû blikají nápisy»erase«a»yes«. Znovu stisknûte tlaãítko ERASE. Na displeji dvû sekundy bliká nápis»done«a pak je vymazání dokonãeno. Soubor, kter chcete vymazat 10 CZ

11 Mazání Mazání v ech souborû ve sloïce Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. 1 2 Stisknûte a pfiidrïte na déle neï 3 s tlaãítko ERASE. Na displeji stfiídavû blikají nápisy»erase«a»yes«. SloÏka, kterou chcete vymazat 3 Znovu stisknûte tlaãítko ERASE. Na displeji dvû sekundy bliká nápis»done«a pak je vymazání dokonãeno. Poznámky Smazan soubor nelze obnovit. Soubory opatfiené zámkem nebudou vymazány. Pokud bûhem nastavování po dobu 8 sekund neprovedete Ïádnou operaci, záznamník se vrátí do reïimu zastaveného pfiehrávání. Dokonãení mazání mûïe trvat i nûkolik desítek sekund. Bûhem mazání nevyjímejte akumulátor ani od záznamníku neodpojujte prostor pro akumulátor. Hrozí poru ení dat. Displej (LCD panel) Q W E R T Y U I O P Q Indikátor sloïky W Kontrolka reïimu záznamu E Zobrazení citlivost záznamníku R Kontrolka VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) T Kontrolka ochrany proti mazání Y Aktuální datum/ãas, datum záznamu (REC DATE), zb vající doba záznamu (REMAIN), zobrazení menu, délka souboru U Indikátor stavu akumulátoru I Indikátor indexu O Indikátor sterea P âíslo aktuálního souboru CZ 11

12 Menu V pis menu HQ HQ HI LO OFF On AM/PM Month/Day/Year no yes OFF On On OFF OFF On SP LP : Stisknûte tlaãítko FF nebo REW./ : Stisknûte tlaãítko PLAY./ : V chozí nastavení HQ je k dispozici jen u modelu WS-200S. WS-200S má v chozí nastavení na HQ. WS-100 má v chozí nastavení na HQ. Základní ovládání menu Pomocí menu mûïete fiadu nastavení pfiizpûsobit vlastním preferencím. 1 Pfii zastaveném pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte na déle neï 1 s tlaãítko MENU. 2 3 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte, co chcete nastavovat. Stiskem tlaãítka PLAY vyberte poloïku, kterou chcete nastavovat. 12 CZ

13 4 5 6 Stiskem tlaãítka FF nebo REW zmûàte nastavení. Stiskem tlaãítka PLAY nastavení potvrìte. Stiskem tlaãítka STOP opusète menu. Menu Záznamník se zastaví, pokud jej pfii otevfieném nastavovacím menu celé 3 minuty neovládáte, pokud vybraná volba není potvrzena. Pokud bûhem nastavování menu stisknete tlaãítko STOP nebo REC, záznamník pfiejde do reïimu zastaveného pfiehrávání a v echny provedené zmûny vstupují v platnost. ReÏimy záznamu (MOdE) Lze vybrat reïimy záznamu HQ (stereo ve vysoké kvalitû) a HQ (mono ve vysoké kvalitû), SP (standardní záznam) a LP (dlouhohrající záznam). Aktuální reïim záznamu V menu v bûru reïimu HQ, HQ, SP, LP ReÏim Model HQ HQ SP LP WS-200S Pfiibl. 4 hodiny 20 minut Pfiibl. 8 hodin 50 minut Pfiibl. 17 hodin 25 minut Pfiibl. 54 hodin 50 minut WS-100 Pfiibl. 4 hodin 20 minut Pfiibl. 8 hodin 40 minut Pfiibl. 27 hodin 20 minut V e uvedená doba záznamu platí pfii zaplnûní celé pamûti jedin m souborem. V pfiípadû nûkolika nahrávek mûïe b t celková doba záznamu krat í. (Údaj zb vající doby záznamu a délky záznamu je jen orientaãní.) HQ je k dispozici jen u modelu WS-200S. CZ 13

14 Menu Citlivost mikrofonu (MIC) Citlivost mikrofonu lze nastavit tak, jak vyhovuje va im potfiebám. V menu v bûru reïimu HI, LO HI: Vysoká citlivost, záznam zvuku pfiicházejícího ze v ech smûrû. LO: Nízká citlivost, reïim vhodn pro diktát. Pfied záznamem ovûfite vhodnost nastavení citlivosti zku ební nahrávkou. Pokud vyberete citlivost»hi«, doporuãujeme v zájmu nejlep ího vyuïití zv ené citlivosti nastavit reïim nahrávání HQ nebo HQ. Pokud vyberete reïim»hi«, mûïe b t podle konkrétních podmínek pfii záznamu sly et v razn hluk pozadí. Zamãení souborû (LOCK) DÛleÏité soubory lze pfied vymazáním chránit nastavením zámku. Zamãené soubory nejsou vymazány ani pfii vymazání v ech souborû ve sloïce. V menu v bûru reïimu On, OFF On: Nastavení zámku, takïe soubor nelze vymazat. OFF: Odemãení souboru, takïe jej lze vymazat. Zobrazení citlivosti mikrofonu Kontrolka ochrany proti mazání Formátování záznamníku (FORMAT) Pfii formátování záznamníku se obnoví v chozí nastavení v ech funkcí. V echny soubory uloïené v záznamníku budou vymazány. Pokud máte dûleïité soubory, které chcete uloïit, pfiipojte záznamník k poãítaãi a pfied formátováním záznamníku je pfieneste na poãítaã. 1 Stisknûte tlaãítko MENU. 2 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte volbu»format«. 3 Pfii stisku tlaãítka PLAY se zobrazí nápis»no«. 4 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte volbu»yes«a pak stisknûte tlaãítko PLAY. Po zobrazení nápisu»are you SURE«se zobrazí nápis»no«. 5 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte volbu»yes«a pak stisknûte tlaãítko PLAY. Po dokonãení formátování se zobrazí nápis»done«. Dokonãení formátování mûïe trvat i nûkolik desítek sekund. Bûhem formátování nevyjímejte akumulátor ani od záznamníku neodpojujte prostor pro akumulátor. Hrozí poru ení dat. Záznamník nikdy neformátujte z PC. Pfii formátování pamûti záznamníku jsou vymazána v echna uloïená data vãetnû zamãen ch souborû. 14 CZ

15 Menu Pfiehrávání v ech záznamû (All PLAY) Tato funkce umoïàuje pfiehrát naprosto bez mezer v echny záznamy uloïené v jedné sloïce. V menu v bûru reïimu On, OFF On: NepfietrÏité pfiehrávání. OFF: Obnovení normálního pfiehrávání. Po pfiehrání posledního souboru ve sloïce se zobrazí nápis»end«a pfiehrávání se automaticky zastaví. Systémové zvuky (beep) Záznamník mûïe pípat pfii ovládání tlaãítek nebo pokud nastane chyba. Systémové zvuky lze vypnout. V menu v bûru reïimu On, OFF PouÏití VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) Pokud mikrofon zjistí pfiednastavenou hlasitost zvuku, zabudovan hlasov aktivátor s nastavitelnou spou tûcí úrovní (VCVA) automaticky spustí záznam, a pfii poklesu hlasitosti pod tuto úroveà záznam automaticky ukonãí. Tento reïim je zvlá È vhodn pro dlouhé nahrávky, kdy VCVA nejen etfií pamûè záznamníku vypnutím záznamu v pauzách fieãi, ale také zefektivàuje pfiehrávání. V menu v bûru reïimu On, OFF Pomocí tlaãítek FF a REW lze úroveà aktivace VCVA nastavit v 15 krocích. Bûhem nahrávání svítí ãervená kontrolka nahrávání/pfiehrávání. Pokud je záznamník v reïimu Standby, kontrolka nahrávání/pfiehrávání bliká a na displeji bliká»vcva«. Kontrolka VCVA CZ 15

16 Ostatní funkce Pfiipojení k PC Kromû pouïití pfiístroje jako záznamníku jej lze pouïít jako vnûj í pamûè poãítaãe k uloïení dat. Diktáty pofiízené záznamníkem lze zálohovat uloïením na PC. Do záznamníku mûïete ukládat obrázky, texty a jiná data. Záznamník pracuje s formátem WMA (Windows Media Audio). Zvukové nahrávky z tohoto záznamníku lze pfiehrávat na poãítaãi programem Windows Media Player. Soubory WMA staïené programem Windows Media Player mûïete také nahrávat do záznamníku a pfiehrávat si je (nelze pfiehrát soubory s nastavenou ochranou autorsk ch práv). 1 Pfied odpojením záznamníku od PC dejte vypínaã POWER do polohy OFF a zkontrolujte, zda zhasl displej. Pokud záznamník odpojíte od PC dfiíve, neï zhasne displej, hrozí po kození dat. USB konektor 2 Pfiipojte USB konektor záznamníku k USB portu PC nebo k USB rozboãovaãi. Bûhem pfiipojení k PC se zobrazuje blikající nápis»pc«. Po zobrazení nápisu»pc LINK«mÛÏe ukládat nebo ãíst data. Bûhem pfienosu dat se zobrazuje nápis»busy«a bliká kontrolka záznamu/pfiehrávání. 3 4 Pfieneste zvukové nahrávky do PC. Pfiipojte záznamník k poãítaãi a spusète program Explorer (PrÛzkumník). Záznamník je zobrazen jako ikona v mûnného disku. Pût sloïek má názvy DSS_FLDA, B, C, D a E. Do tûchto sloïek se ukládají zvukové nahrávky. V echny zvukové nahrávky pofiízené tímto záznamníkem mají formát.wma. (napfi. V_ WMA) MÛÏete je zkopírovat do libovolné sloïky na poãítaãi. Po poklepání na zvukov soubor se spustí program Windows Media Player a spustí se pfiehrávání. Pokud máte Windows 2000, musí b t na PC instalován program Windows Media Player. Pfied odpojením záznamníku od PC proveìte postup»odpojení v mûnného zafiízení«a zkontrolujte, zda zhasl displej. 16 CZ

17 Ostatní funkce PouÏívání záznamníku s PC PC: IBM PC/AT sluãitelné poãítaãe Operaãní systém: Microsoft Windows Me/2000 Professional/XP Professional, Home Edition USB port Jeden voln port Na e podpora vám nepomûïe, pokud máte PC s aktualizací systému Windows 95 nebo 98 na systém Windows Me/2000/XP. Záruka se nevztahuje na doma postavené nebo upravené PC. Poznámky Neodpojujte kabel USB, pokud bliká kontrolka záznamu/pfiehrávání. Hrozí zniãení dat na kartû. Konektory zasuàte aï na doraz. Jinak záznamník nemusí fungovat správnû. Specifikace USB portu PC nebo USB rozboãovaãe viz návod k PC. Podle konkrétní situace pouïijte prodluïovací kabel USB dodávan se záznamníkem. Znaãky indexu Znaãky indexu lze do souboru vkládat bûhem záznamu nebo pfiehrávání a umoïnit tak rychlé a snadné vyhledávání dûleïit ch ãástí souboru. 1 Stiskem tlaãítka INDEX bûhem nahrávání (nebo pozastaveného nahrávání) nebo pfiehrávání vytvofiíte znaãku indexu. Na displeji se zobrazí ãíslo indexu. Vymazání indexové znaãky Stisknûte tlaãítko ERASE v dobû, kdy se na displeji zobrazuje ãíslo indexu. V jednom souboru lze nastavit aï 16 indexov ch znaãek. âísla indexov ch znaãek jsou automaticky pfieorganizována a vïdy na sebe navazují. V zamãeném souboru nelze mûnit nebo mazat indexové znaãky. Znaãky indexu lze umisèovat jen do zvukov ch nahrávek pofiízen ch tímto záznamníkem nebo záznamníkem Olympus IC. CZ 17

18 Obecná upozornûní V zájmu bezpeãného a správného pouïívání záznamníku si dûkladnû pfieãtûte tento návod. Návod uschovejte na snadno dostupném místû pro budoucí pouïití. Bezpeãnostní symboly upozoràují na dûleïité informace související s bezpeãností. V zájmu ochrany vás i okolních osob pfied úrazem nebo kodou na majetku vïdy ãtûte upozornûní a s pfiístrojem poskytované informace a respektujte je. Upozornûní na moïnou ztrátu dat Obsah pamûti mûïe b t zniãen nebo vymazán chybou pfii ovládání záznamníku, pfii poru e nebo opravû. DÛleÏité nahrávky doporuãujeme pfiepsat nebo zálohovat na PC. Bezpeãné a správné pouïití Záznamník nenechávejte na hork ch, vlhk ch místech, napfi. v zamãeném autû na pfiímém sluneãním svûtle, nebo v létû na pláïi. Záznamník nenechávejte na místech vystaven ch nadmûrné vlhkosti nebo pra nosti. K ãi tûní nepouïívejte organická rozpou tûdla, napfi. alkohol nebo fiedidlo. Záznamník neodkládejte na elektrické spotfiebiãe, napfi. televizory nebo ledniãky, ani do jejich blízkosti. Záznamník chraàte pfied pískem a prachem. Hrozí nevratné po kození. Záznamník chraàte pfied vibracemi a nárazy. Záznamník sami nerozebírejte, neupravujte a neopravujte. Záznamník nepouïívejte pfii fiízení auta (kola, motorky, motokáry). Záznamník chraàte pfied dûtmi. Baterie Upozornûní Nepokou ejte se do prostoru pro akumulátor zasouvat jiné pfiedmûty neï pfiístroj. Jinak hrozí únik elektrolytu, pfiehfiátí, vznícení nebo v buch akumulátoru. Baterie nevystavujte ohni, horku, nezkratujte a nerozebírejte. Nepokou ejte se nabíjet alkalické, lithiové nebo jiné baterie, které k tomu nejsou urãeny. NepouÏívejte baterie s odtrïen m nebo praskl m vnûj ím povrchem. Baterie chraàte pfied dûtmi. Pokud si pfii pouïívání v robku v imnete ãehokoli neobvyklého, napfi. nenormálního hluku, horka, koufie nebo zápachu spáleniny: Q okamïitû vyjmûte baterie, pfiitom pozor na popálení, a W poïádejte prodejce nebo místního zástupce firmy Olympus o kontakt na servis. e ení problémû Ot. 1 Po stisku tlaãítka se nic nestane. Od. 1 Pfiepínaã HOLD je v poloze HOLD. Baterie jsou vybité. Baterie jsou nesprávnû vloïené. Ot. 2 Pfii pfiehrávání není sly et zvuk z reproduktoru nebo je slab. Od. 2 Jsou pfiipojena sluchátka. Hlasitost je nastavena na minimum. 18 CZ Ot. 3 Nahrávání nefunguje. Od. 3 Opakovanû stisknûte tlaãítko STOP a zkontrolujte, zda se na displeji zobrazí. Zb vající doba záznamu ve vybrané sloïce je»00:00«. Bylo dosaïeno poãtu 199 souborû. Zkontrolujte, zda se po stisku tlaãítka REC na displeji zobrazí»full«. Ot. 4 Pfiehrávání je pfiíli rychlé (nebo pomalé). Od. 4 Byl nastaven reïim zrychleného (zpomaleného) pfiehrávání.

19 Technické údaje Záznamové médium: Zabudovaná pamûè flash Doba záznamu: WS-200S: 128 MB ReÏim HQ: Pfiibl. 4 hodiny 20 minut ReÏim HQ: Pfiibl. 8 hodin 50 minut ReÏim SP: Pfiibl. 17 hodin 25 minut ReÏim LP: Pfiibl. 54 hodin 50 minut WS-100: 64 MB ReÏim HQ: Pfiibl. 4 hodiny 20 minut ReÏim SP: Pfiibl. 8 hodiny 40 minut ReÏim LP: Pfiibl. 27 hodiny 20 minut Mikrofon: Elektretov kondenzátorov (monofonní) Reproduktor: Zabudovan kulat, prûmûr 16 mm, dynamick Maximální v kon: 100 mw Konektor sluchátek (stereo): PrÛmûr 3,5 mm, impedance 8 Ohm Mikrofonní konektor: PrÛmûr 3,5 mm, impedance 2 kohm (WS-200S: stereo/ WS-100: monofonní) Napájení: AAA baterie (LR03 nebo R03) nebo Ni-MH akumulátor Doba provozu na jedno nabití: Alkalické baterie: pfiibl. 13 hodin Ni-MH akumulátory: pfiibl. 12 hodin Rozmûry: 94 (d) x 40 ( ) x 15,1 (t) mm Hmotnost: WS-200S: 54 g (vãetnû baterie)/ws-100: 54 g (vãetnû baterie) Mûfiení Ïivotnosti baterií provedla firma Olympus. Silnû závisí na typu baterií a provozních podmínkách. Pofiízené nahrávky jsou jen pro va e osobní úãely nebo pro zábavu. Autorské zákony zakazují nahrávat obsah chránûn autorsk mi zákony bez svolení drïitelû autorsk ch práv. V zájmu v voje produktû se technické údaje a konstrukce se mohou mûnit bez pfiedchozího upozornûní. Pfiíslu enství (volitelné) Nabíjeãka Ni-MH akumulátorû: BU-400 (jen Evropa) Ni-MH akumulátor: BR401 Propojovací kabel (konektor sluchátek konektor mikrofonu): KA333 Stereofonní mikrofon: ME51S (WS-200S) Monofonní mikrofon s potlaãením hluku okolí: ME12 Elektretov kondenzátorov mikrofon: ME15 Telefonní snímaã: TP6 Ochrana pfied elektromagnetick m ru ením v USA Toto zafiízení bylo testováno a byla ovûfiena jeho shoda s limity platn mi pro digitální zafiízení tfiídy B, v souladu s ãástí 15 pfiedpisû FCC. Tyto limity byly navrïeny tak, aby zajistily rozumnou míru ochrany pfied kodliv m ru ením v bytovém prostfiedí. Toto zafiízení vytváfií, pouïívá a mûïe vyzafiovat radiofrekvenãní energii a pokud není instalováno a pouïíváno v souladu s návodem, mûïe ru it rádiovou komunikaci. Není ale zaruãeno, Ïe se pfii konkrétní instalaci ru ení neobjeví. Pokud toto zafiízení ru í rádiov nebo televizní pfiíjem, coï lze ovûfiit vypnutím a zapnutím zafiízení, doporuãujeme uïivateli, aby ru ení odstranil jedním z následujících opatfiení: Pfiemístûte nebo otoãte anténu pfiijímaãe. Zvy te vzdálenost mezi zafiízením a pfiijímaãem. Zapojte zafiízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, neï ze kterého je napájen pfiijímaã. ObraÈte se se Ïádostí o pomoc zku eného rádiového/televizního technika. Ochrana pfied elektromagnetick m ru ením v Kanadû Toto digitální zafiízení nepfiekraãuje limity tfiídy B pro rádiové vyzafiování digitálních zafiízení stanovené pfiedpisy pro rádiové ru ení vypracovan mi kanadsk m ministerstvem komunikací. Znaãka»CE«symbolizuje, Ïe tento produkt vyhovuje v em evropsk m normám pro bezpeãnost, ochranu zdraví, Ïivotního prostfiedí a zákazníka. CZ 19

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení) Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu......................................................... 2 Po zapnutí..............................................................

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Baterie. Nastavení data/ãasu

Baterie. Nastavení data/ãasu Baterie Ub vání energie baterií je zobrazeno na kontrolním displeji následujícím zpûsobem:. KdyÏ se objeví, záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterií posuàte spínaã do polohy HOLD, v opaãném pfiípadû by

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700 e-mail: info@omega.com

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem

Návod k obsluze. Fritéza VERSALIO. model 6151. tento model není vybaven ãasovaãem Návod k obsluze Fritéza VERSALIO model 6151 tento model není vybaven ãasovaãem Popis pfiístroje (obr. viz orig. návod) 1. Víko komory filtru 2. Pachov filtr 3. âasov nebo ruãní vypínaã (podle modelu) 4.

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více