DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING NL HANDLEIDING PT INSTRUÇÕES SK NÁVOD...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD..."

Transkript

1 DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING NL HANDLEIDING PT INSTRUÇÕES SK NÁVOD... 74

2 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/ pfiehrávání Pfiístroj Konektor mikrofonu Zabudovan mikrofon* Displej (LCD panel) Tlaãítko sloïky/ menu FOLDER/MENU Tlaãítko mazání ERASE Tlaãítko INDEX Zabudovan reproduktor Tlaãítko záznamu REC (Record) Tlaãítko zastavení STOP Tlaãítko pfiehrávání PLAY Tlaãítko FF (pfievíjení vpfied) Tlaãítko REW (pfievíjení vzad) Tlaãítko hlasitosti VOL (+) Tlaãítko hlasitosti VOL ( ) USB konektor Kryt prostoru pro baterie * Mikrofon zabudovan do pfiístroje WS-100 je jen na jedné stranû a záznam zvuku je monofonní. Prostor pro akumulátor Prostor pro akumulátor lze od pfiístroje oddûlit. Pfiístroj lze k PC pfiipojit na port USB nebo pfies USB rozboãovaã. Poznámka Nepokou ejte se do prostoru pro akumulátor zasouvat jiné pfiedmûty neï pfiístroj. Jinak hrozí únik elektrolytu, pfiehfiátí, vznícení nebo v buch akumulátoru. Dûkujeme vám za zakoupení digitálního záznamníku Olympus. V zájmu správného a bezpeãného pouïívání produktu si pfieãtûte tyto informace. Návod uschovejte pro budoucí pouïití. V zájmu úspû ného záznamu doporuãujeme nejdfiíve vyzkou et funkci záznamu a hlasitost. 2 CZ

3 Zaãínáme VloÏení akumulátoru 1 Jemnû zatlaãte na víko prostoru pro akumulátor ve smûru ipky a vytáhnûte je. 2 VloÏte dvû alkalické baterie AAA, dodrïte správnou polaritu. A B 3 OdsuÀte kryt akumulátoru ve smûru ipky A a pak jej zvednûte ve smûru ipky B. Objeví se displej nastavení ãasu/data. Rozbliká se údaj hodin, coï signalizuje zaãátek postupu nastavení ãasu/data. (Podrobnosti viz»nastavení ãasu/data«) Záznamník lze napájet voliteln m Ni-MH akumulátorem (BR401) firmy Olympus. V mûna akumulátoru Pokud se na displeji objeví, co nejdfiíve vymûàte baterie. Doporuãujeme pouïívat alkalické baterie velikosti AAA. Pfii vybití baterií se na displeji objeví a záznamník se vypne. Pfied v mûnou baterie dejte vypínaã POWER do polohy OFF. Pokud je záznamník ponechán déle neï 15 minut bez baterií, mûïe dojít k vymazání údaje data/ãasu. Napájecí zdroj Zapnutí Pfiístroj zapnûte vypínaãem POWER do polohy ON. Pokud je vypínaã POWER na zadní stranû záznamníku v poloze OFF, nefunguje Ïádná z funkcí záznamníku. Pfied pouïíváním pfiístroj zapnûte vypínaãem POWER do polohy ON. Vypnutí Vypnûte pfiístroj vypínaãem POWER do polohy OFF. Vypínaã POWER ReÏim Standby a vypnutí displeje Pokud je záznamník bûhem záznamu nebo pfiehrávání déle neï 5 minut zastaven, pfiejde do reïimu Standby (reïim úspory energie) s vypnut m displejem. ReÏim Standby opustíte a displej znovu zapnete stiskem libovolného tlaãítka. CZ 3

4 Zaãínáme Blokování tlaãítek Pfiepínaã HOLD pfiesuàte do polohy HOLD. V echna ovládací tlaãítka jsou blokována. To se hodí, pokud má b t záznamník pfiená en v kabelce nebo kapse. Pfied dal ím pouïitím záznamníku nezapomeàte vrátit pfiepínaã HOLD do pûvodní polohy. Poznámky Pokud je pfiepínaã HOLD v poloze HOLD, funguje záznamník takto: Pokud záznamník hraje, po skonãení pfiehrávání aktuálního souboru displej zhasne. Pokud záznamník nahrává, po skonãení nahrávání zaplnûním pamûti displej zhasne. Jak pouïívat fiemínek Oãko pro fiemínek Poznámky ke sloïkám Záznamník nabízí pût sloïek A, B, C, D a E. Pokud chcete vybrat jinou sloïku, stisknûte pfii zastaveném pfiehrávání tlaãítko FOLDER. KaÏdá nahrávka se uloïí do sloïky. Tfiídûním souborû do sloïek usnadníte pozdûj í hledání souborû, které chcete pfiehrát. Do kaïdé sloïky lze uloïit aï 199 nahrávek. Aktuální sloïka Nastavení ãasu / data (TIME) Pokud nastavíte ãas a datum, ukládají se s pofiízen mi zvukov mi soubory automaticky i informace o ãasu/datu pofiízení. Pfii vloïení baterií pfied prvním pouïitím záznamníku nebo pokud byla del í dobu vyjmuta baterie se údaj data/ãasu rozbliká. V tom pfiípadû nastavte ãas a datum provedením níïe popsan ch krokû 4 aï 7. 4 CZ

5 Zaãínáme Stisknûte a pfiidrïte na déle neï 1 s tlaãítko MENU. Stiskem a pfiidrïením tlaãítka FF nebo REW rozblikejte na displeji»time«. Stisknûte tlaãítko PLAY. Bliká údaj hodin. Stiskem tlaãítka FF nebo REW nastavte hodinu. Stiskem tlaãítka PLAY nastavte minutu. Rozbliká se indikátor minut. Stiskem tlaãítka FF nebo REW nastavte minutu. Opakováním krokû 5 a 6 nastavte rok, mûsíc a den. Po nastavení data stisknûte tlaãítko PLAY. Tím je nastavení ãasu/data dokonãeno. Stiskem tlaãítka FOLDER/MENU pfii nastavování hodiny nebo minuty lze pfiepnout mezi 12hodinov m a 24hodinov m formátem ãasu. Stiskem tlaãítka FOLDER/MENU pfii nastavování roku, mûsíce nebo dne lze zmûnit pofiadí jednotliv ch sloïek data. (Pfiíklad: 14. únor 2005) CZ 5

6 Záznam Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. Stiskem tlaãítka REC spustíte nahrávání. Kontrolka nahrávání/pfiehrávání se ãervenû rozsvítí a spustí se nahrávání. Pokud spustíte záznam po zasunutí sluchátek do konektoru sluchátek na záznamníku, mûïete zaznamenávan zvuk kontrolovat ve sluchátkách. Hlasitost odposlechu lze mûnit tlaãítky VOL (+) nebo VOL ( ). Dal ím stiskem tlaãítka STOP záznam zastavte. Nové záznamy jsou ve sloïce uloïeny jako poslední. a b c d e a b c d e Aktuální sloïka Aktuální reïim záznamu Aktuální ãíslo souboru Doba záznamu Zb vající doba záznamu (REMAIN) Pozastavení záznamu Pozastavení Stisknûte tlaãítko REC bûhem nahrávání. Na displeji se zobrazí nápis»pause«a rozbliká se kontrolka záznamu/pfiehrávání. Pokraãování záznamu Znovu zmáãknûte tlaãítko REC. Záznam pokraãuje od místa pfieru ení. Záznam z vnûj ího mikrofonu nebo jiného zafiízení K záznamníku lze pfiipojit vnûj í mikrofon a dal í zafiízení a zaznamenávat zvuk z nich. Pokud je k mikrofonnímu vstupu záznamníku pfiipojen vnûj í mikrofon, mikrofon zabudovan do pfiístroje nefunguje. Pfii pfiipojení vnûj ího mikrofonu nebo jiného vnûj ího zafiízení k mikrofonnímu vstupu pouïijte vhodné zafiízení, napfi. monofonní mikrofon (voliteln ). Ke zvukovému vstupu jiného zafiízení 6 CZ

7 Záznam Poznámky Pokud se na displeji objeví»full«, nelze nahrávat. V tom pfiípadû smaïte nepotfiebné soubory nebo data pfieneste na PC. Pokud je záznamník pfii nahrávání schûzky poloïen pfiímo na stole, jsou v záznamu velmi patrné vibrace stolu. PoloÏte záznamník na blok nebo jin mûkãí pfiedmût, a kvalita záznamu se zlep í. Pokud zb vá jen 5 minut záznamu nebo ménû, displej nezobrazí délku záznamu ani pokud stisknete tlaãítko FOLDER/MENU. Pokud uï zb vá jen 60, 30 a 10 sekund záznamu, ozve se pípnutí. Pokud zb vá jen 1 minuta záznamu nebo ménû, zaãne ãervenû blikat kontrolka záznamu/pfiehrávání. Pokud zb vá jen 30 nebo 10 sekund záznamu nebo ménû, kontrolka zaãne blikat rychleji. Pokud je záznamník pozastaven na 60 minut nebo déle, pfiehrávání/záznam se vypne. Pokud je akustika místnosti patná nebo fieãník mluví potichu, doporuãujeme záznam v reïimu HQ nebo HQ. Kvalitu nahrávek také mûïe zlep it vnûj í mikrofon (prodává se zvlá È). Tento záznamník neumoïàuje nastavení vstupní úrovnû. Pokud záznamník pfiipojujete k vnûj ímu zafiízení, proveìte zku ební záznam a nastavte v stupní úroveà na vnûj ím zafiízení. Informace na LCD displeji MÛÏete vybrat, jaké informace má záznamník zobrazovat. To pomáhá zkontrolovat a ovûfiit nastavení záznamníku a údaje o souborech. Stav záznamníku PouÏívání Displej V reïimu zastavení V reïimu záznamu V reïimu pfiehrávání Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko STOP Stisknûte tlaãítko FOLDER/MENU Stisknûte tlaãítko FOLDER/MENU Pokud tlaãítko pfiidrïíte, postupnû se zobrazuje celkov poãet souborû, zb vající doba záznamu a zb vající kapacita pamûti. Na displeji se pfiepíná aktuální délka záznamu a zb vající ãas záznamu. Aktuální hrací doba Zb vající hrací doba Datum vytvofiení souboru Hrací doba souboru Aktuální hrací doba CZ 7

8 Pfiehrávání Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. Stiskem tlaãítka FF nebo REW zv raznûte soubor, kter chcete pfiehrát. Stiskem tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání. Kontrolka záznamu/pfiehrávání se zelenû rozsvítí a na displeji se zobrazí uplynulá hrací doba. Stiskem tlaãítka VOL (+) nebo VOL ( ) nastavte poïadovanou hlasitost. Na displeji se objeví indikátor hlasitosti. MÛÏete nastavit hlasitost v rozsahu 0 aï 30. a b Aktuální ãíslo souboru Doba pfiehrávání a b Zru ení pfiehrávání Zastavení Stisknûte tlaãítko STOP. Záznamník zastaví probíhající pfiehrávání. Pokraãování pfiehrávání Znovu zmáãknûte tlaãítko PLAY. Pfiehrávání pokraãuje od místa pfieru ení. Pfievíjení vpfied a vzad Pfievíjení vpfied Bûhem pfiehrávání souboru stisknûte a pfiidrïte tlaãítko FF. Pfii uvolnûní tlaãítka FF záznamník obnoví normální pfiehrávání. Pfievíjení vzad Bûhem pfiehrávání souboru stisknûte a pfiidrïte tlaãítko REW. Pfii uvolnûní tlaãítka REW záznamník obnoví normální pfiehrávání. 8 CZ

9 Pfiehrávání Záznamník se zastaví, pokud narazí na konec souboru. PfiidrÏením tlaãítka FF pokraãujte v pfievíjení od zaãátku dal ího souboru. Záznamník se zastaví, pokud narazí na zaãátek souboru. PfiidrÏením tlaãítka REW pokraãujte v pfievíjení od konce pfiedchozího souboru. Pokud je v souboru znaãka indexu, záznamník se na ní bûhem pfievíjení pozastaví. Zmûna rychlosti pfiehrávání Rychlost pfiehrávání mûïete zmûnit stiskem tlaãítka PLAY bûhem pfiehrávání. Normální rychlost Zpomalené pfiehrávání ( 25%) Zrychlené pfiehrávání (+50%) Pokud je vybráno zpomalené pfiehrávání, objeví se nápis»s.play«a pokud je vybráno zrychlené pfiehrávání, objeví se nápis»f.play«. Záznamník zastaví pfiehrávání, pokud stisknete tlaãítko STOP bûhem zrychleného/zpomaleného pfiehrávání nebo pokud dospûje na konec souboru. Pokud jednou stisknete tlaãítko STOP a znovu spustíte pfiehrávání, záznamník také soubory pfiehrává normální rychlostí. Vyhledání zaãátku souboru Pokud stisknete tlaãítko FF nebo REW bûhem pfiehrávání, záznamník pfiejde na zaãátek pfiedchozího resp. následujícího souboru. Pokud záznamník bûhem pfiechodu narazí na znaãku indexu, spustí se pfiehrávání od této znaãky. (Podrobnosti»Znaãky indexu«) Poslech na sluchátka Po pfiipojení sluchátek ke konektoru pro sluchátka mûïete poslouchat na sluchátka. V pfiípadû pfiipojení sluchátek se vypne reproduktor. Pfii pfiipojení stereofonních sluchátek je pfiehrávání stereofonní. (Jen pokud je pfiehráván stereo záznam.) V zájmu pfiedcházení podráïdûní u í zasouvejte sluchátko do zvukovodu vïdy aï po staïení hlasitosti. Pfii poslechu na sluchátka pfiíli nezvy ujte hlasitost. Hrozí po kození sluchu. CZ 9

10 Mazání Mazání Nepotfiebné soubory mûïete snadno mazat. Soubory automaticky obdrïí nová ãísla, která vïdy navazují. Mazání jednotliv ch souborû Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte soubor, kter chcete vymazat. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko ERASE nejménû na 3 sekundy. Na displeji stfiídavû blikají nápisy»erase«a»yes«. Znovu stisknûte tlaãítko ERASE. Na displeji dvû sekundy bliká nápis»done«a pak je vymazání dokonãeno. Soubor, kter chcete vymazat 10 CZ

11 Mazání Mazání v ech souborû ve sloïce Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. 1 2 Stisknûte a pfiidrïte na déle neï 3 s tlaãítko ERASE. Na displeji stfiídavû blikají nápisy»erase«a»yes«. SloÏka, kterou chcete vymazat 3 Znovu stisknûte tlaãítko ERASE. Na displeji dvû sekundy bliká nápis»done«a pak je vymazání dokonãeno. Poznámky Smazan soubor nelze obnovit. Soubory opatfiené zámkem nebudou vymazány. Pokud bûhem nastavování po dobu 8 sekund neprovedete Ïádnou operaci, záznamník se vrátí do reïimu zastaveného pfiehrávání. Dokonãení mazání mûïe trvat i nûkolik desítek sekund. Bûhem mazání nevyjímejte akumulátor ani od záznamníku neodpojujte prostor pro akumulátor. Hrozí poru ení dat. Displej (LCD panel) Q W E R T Y U I O P Q Indikátor sloïky W Kontrolka reïimu záznamu E Zobrazení citlivost záznamníku R Kontrolka VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) T Kontrolka ochrany proti mazání Y Aktuální datum/ãas, datum záznamu (REC DATE), zb vající doba záznamu (REMAIN), zobrazení menu, délka souboru U Indikátor stavu akumulátoru I Indikátor indexu O Indikátor sterea P âíslo aktuálního souboru CZ 11

12 Menu V pis menu HQ HQ HI LO OFF On AM/PM Month/Day/Year no yes OFF On On OFF OFF On SP LP : Stisknûte tlaãítko FF nebo REW./ : Stisknûte tlaãítko PLAY./ : V chozí nastavení HQ je k dispozici jen u modelu WS-200S. WS-200S má v chozí nastavení na HQ. WS-100 má v chozí nastavení na HQ. Základní ovládání menu Pomocí menu mûïete fiadu nastavení pfiizpûsobit vlastním preferencím. 1 Pfii zastaveném pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte na déle neï 1 s tlaãítko MENU. 2 3 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte, co chcete nastavovat. Stiskem tlaãítka PLAY vyberte poloïku, kterou chcete nastavovat. 12 CZ

13 4 5 6 Stiskem tlaãítka FF nebo REW zmûàte nastavení. Stiskem tlaãítka PLAY nastavení potvrìte. Stiskem tlaãítka STOP opusète menu. Menu Záznamník se zastaví, pokud jej pfii otevfieném nastavovacím menu celé 3 minuty neovládáte, pokud vybraná volba není potvrzena. Pokud bûhem nastavování menu stisknete tlaãítko STOP nebo REC, záznamník pfiejde do reïimu zastaveného pfiehrávání a v echny provedené zmûny vstupují v platnost. ReÏimy záznamu (MOdE) Lze vybrat reïimy záznamu HQ (stereo ve vysoké kvalitû) a HQ (mono ve vysoké kvalitû), SP (standardní záznam) a LP (dlouhohrající záznam). Aktuální reïim záznamu V menu v bûru reïimu HQ, HQ, SP, LP ReÏim Model HQ HQ SP LP WS-200S Pfiibl. 4 hodiny 20 minut Pfiibl. 8 hodin 50 minut Pfiibl. 17 hodin 25 minut Pfiibl. 54 hodin 50 minut WS-100 Pfiibl. 4 hodin 20 minut Pfiibl. 8 hodin 40 minut Pfiibl. 27 hodin 20 minut V e uvedená doba záznamu platí pfii zaplnûní celé pamûti jedin m souborem. V pfiípadû nûkolika nahrávek mûïe b t celková doba záznamu krat í. (Údaj zb vající doby záznamu a délky záznamu je jen orientaãní.) HQ je k dispozici jen u modelu WS-200S. CZ 13

14 Menu Citlivost mikrofonu (MIC) Citlivost mikrofonu lze nastavit tak, jak vyhovuje va im potfiebám. V menu v bûru reïimu HI, LO HI: Vysoká citlivost, záznam zvuku pfiicházejícího ze v ech smûrû. LO: Nízká citlivost, reïim vhodn pro diktát. Pfied záznamem ovûfite vhodnost nastavení citlivosti zku ební nahrávkou. Pokud vyberete citlivost»hi«, doporuãujeme v zájmu nejlep ího vyuïití zv ené citlivosti nastavit reïim nahrávání HQ nebo HQ. Pokud vyberete reïim»hi«, mûïe b t podle konkrétních podmínek pfii záznamu sly et v razn hluk pozadí. Zamãení souborû (LOCK) DÛleÏité soubory lze pfied vymazáním chránit nastavením zámku. Zamãené soubory nejsou vymazány ani pfii vymazání v ech souborû ve sloïce. V menu v bûru reïimu On, OFF On: Nastavení zámku, takïe soubor nelze vymazat. OFF: Odemãení souboru, takïe jej lze vymazat. Zobrazení citlivosti mikrofonu Kontrolka ochrany proti mazání Formátování záznamníku (FORMAT) Pfii formátování záznamníku se obnoví v chozí nastavení v ech funkcí. V echny soubory uloïené v záznamníku budou vymazány. Pokud máte dûleïité soubory, které chcete uloïit, pfiipojte záznamník k poãítaãi a pfied formátováním záznamníku je pfieneste na poãítaã. 1 Stisknûte tlaãítko MENU. 2 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte volbu»format«. 3 Pfii stisku tlaãítka PLAY se zobrazí nápis»no«. 4 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte volbu»yes«a pak stisknûte tlaãítko PLAY. Po zobrazení nápisu»are you SURE«se zobrazí nápis»no«. 5 Stiskem tlaãítka FF nebo REW vyberte volbu»yes«a pak stisknûte tlaãítko PLAY. Po dokonãení formátování se zobrazí nápis»done«. Dokonãení formátování mûïe trvat i nûkolik desítek sekund. Bûhem formátování nevyjímejte akumulátor ani od záznamníku neodpojujte prostor pro akumulátor. Hrozí poru ení dat. Záznamník nikdy neformátujte z PC. Pfii formátování pamûti záznamníku jsou vymazána v echna uloïená data vãetnû zamãen ch souborû. 14 CZ

15 Menu Pfiehrávání v ech záznamû (All PLAY) Tato funkce umoïàuje pfiehrát naprosto bez mezer v echny záznamy uloïené v jedné sloïce. V menu v bûru reïimu On, OFF On: NepfietrÏité pfiehrávání. OFF: Obnovení normálního pfiehrávání. Po pfiehrání posledního souboru ve sloïce se zobrazí nápis»end«a pfiehrávání se automaticky zastaví. Systémové zvuky (beep) Záznamník mûïe pípat pfii ovládání tlaãítek nebo pokud nastane chyba. Systémové zvuky lze vypnout. V menu v bûru reïimu On, OFF PouÏití VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) Pokud mikrofon zjistí pfiednastavenou hlasitost zvuku, zabudovan hlasov aktivátor s nastavitelnou spou tûcí úrovní (VCVA) automaticky spustí záznam, a pfii poklesu hlasitosti pod tuto úroveà záznam automaticky ukonãí. Tento reïim je zvlá È vhodn pro dlouhé nahrávky, kdy VCVA nejen etfií pamûè záznamníku vypnutím záznamu v pauzách fieãi, ale také zefektivàuje pfiehrávání. V menu v bûru reïimu On, OFF Pomocí tlaãítek FF a REW lze úroveà aktivace VCVA nastavit v 15 krocích. Bûhem nahrávání svítí ãervená kontrolka nahrávání/pfiehrávání. Pokud je záznamník v reïimu Standby, kontrolka nahrávání/pfiehrávání bliká a na displeji bliká»vcva«. Kontrolka VCVA CZ 15

16 Ostatní funkce Pfiipojení k PC Kromû pouïití pfiístroje jako záznamníku jej lze pouïít jako vnûj í pamûè poãítaãe k uloïení dat. Diktáty pofiízené záznamníkem lze zálohovat uloïením na PC. Do záznamníku mûïete ukládat obrázky, texty a jiná data. Záznamník pracuje s formátem WMA (Windows Media Audio). Zvukové nahrávky z tohoto záznamníku lze pfiehrávat na poãítaãi programem Windows Media Player. Soubory WMA staïené programem Windows Media Player mûïete také nahrávat do záznamníku a pfiehrávat si je (nelze pfiehrát soubory s nastavenou ochranou autorsk ch práv). 1 Pfied odpojením záznamníku od PC dejte vypínaã POWER do polohy OFF a zkontrolujte, zda zhasl displej. Pokud záznamník odpojíte od PC dfiíve, neï zhasne displej, hrozí po kození dat. USB konektor 2 Pfiipojte USB konektor záznamníku k USB portu PC nebo k USB rozboãovaãi. Bûhem pfiipojení k PC se zobrazuje blikající nápis»pc«. Po zobrazení nápisu»pc LINK«mÛÏe ukládat nebo ãíst data. Bûhem pfienosu dat se zobrazuje nápis»busy«a bliká kontrolka záznamu/pfiehrávání. 3 4 Pfieneste zvukové nahrávky do PC. Pfiipojte záznamník k poãítaãi a spusète program Explorer (PrÛzkumník). Záznamník je zobrazen jako ikona v mûnného disku. Pût sloïek má názvy DSS_FLDA, B, C, D a E. Do tûchto sloïek se ukládají zvukové nahrávky. V echny zvukové nahrávky pofiízené tímto záznamníkem mají formát.wma. (napfi. V_ WMA) MÛÏete je zkopírovat do libovolné sloïky na poãítaãi. Po poklepání na zvukov soubor se spustí program Windows Media Player a spustí se pfiehrávání. Pokud máte Windows 2000, musí b t na PC instalován program Windows Media Player. Pfied odpojením záznamníku od PC proveìte postup»odpojení v mûnného zafiízení«a zkontrolujte, zda zhasl displej. 16 CZ

17 Ostatní funkce PouÏívání záznamníku s PC PC: IBM PC/AT sluãitelné poãítaãe Operaãní systém: Microsoft Windows Me/2000 Professional/XP Professional, Home Edition USB port Jeden voln port Na e podpora vám nepomûïe, pokud máte PC s aktualizací systému Windows 95 nebo 98 na systém Windows Me/2000/XP. Záruka se nevztahuje na doma postavené nebo upravené PC. Poznámky Neodpojujte kabel USB, pokud bliká kontrolka záznamu/pfiehrávání. Hrozí zniãení dat na kartû. Konektory zasuàte aï na doraz. Jinak záznamník nemusí fungovat správnû. Specifikace USB portu PC nebo USB rozboãovaãe viz návod k PC. Podle konkrétní situace pouïijte prodluïovací kabel USB dodávan se záznamníkem. Znaãky indexu Znaãky indexu lze do souboru vkládat bûhem záznamu nebo pfiehrávání a umoïnit tak rychlé a snadné vyhledávání dûleïit ch ãástí souboru. 1 Stiskem tlaãítka INDEX bûhem nahrávání (nebo pozastaveného nahrávání) nebo pfiehrávání vytvofiíte znaãku indexu. Na displeji se zobrazí ãíslo indexu. Vymazání indexové znaãky Stisknûte tlaãítko ERASE v dobû, kdy se na displeji zobrazuje ãíslo indexu. V jednom souboru lze nastavit aï 16 indexov ch znaãek. âísla indexov ch znaãek jsou automaticky pfieorganizována a vïdy na sebe navazují. V zamãeném souboru nelze mûnit nebo mazat indexové znaãky. Znaãky indexu lze umisèovat jen do zvukov ch nahrávek pofiízen ch tímto záznamníkem nebo záznamníkem Olympus IC. CZ 17

18 Obecná upozornûní V zájmu bezpeãného a správného pouïívání záznamníku si dûkladnû pfieãtûte tento návod. Návod uschovejte na snadno dostupném místû pro budoucí pouïití. Bezpeãnostní symboly upozoràují na dûleïité informace související s bezpeãností. V zájmu ochrany vás i okolních osob pfied úrazem nebo kodou na majetku vïdy ãtûte upozornûní a s pfiístrojem poskytované informace a respektujte je. Upozornûní na moïnou ztrátu dat Obsah pamûti mûïe b t zniãen nebo vymazán chybou pfii ovládání záznamníku, pfii poru e nebo opravû. DÛleÏité nahrávky doporuãujeme pfiepsat nebo zálohovat na PC. Bezpeãné a správné pouïití Záznamník nenechávejte na hork ch, vlhk ch místech, napfi. v zamãeném autû na pfiímém sluneãním svûtle, nebo v létû na pláïi. Záznamník nenechávejte na místech vystaven ch nadmûrné vlhkosti nebo pra nosti. K ãi tûní nepouïívejte organická rozpou tûdla, napfi. alkohol nebo fiedidlo. Záznamník neodkládejte na elektrické spotfiebiãe, napfi. televizory nebo ledniãky, ani do jejich blízkosti. Záznamník chraàte pfied pískem a prachem. Hrozí nevratné po kození. Záznamník chraàte pfied vibracemi a nárazy. Záznamník sami nerozebírejte, neupravujte a neopravujte. Záznamník nepouïívejte pfii fiízení auta (kola, motorky, motokáry). Záznamník chraàte pfied dûtmi. Baterie Upozornûní Nepokou ejte se do prostoru pro akumulátor zasouvat jiné pfiedmûty neï pfiístroj. Jinak hrozí únik elektrolytu, pfiehfiátí, vznícení nebo v buch akumulátoru. Baterie nevystavujte ohni, horku, nezkratujte a nerozebírejte. Nepokou ejte se nabíjet alkalické, lithiové nebo jiné baterie, které k tomu nejsou urãeny. NepouÏívejte baterie s odtrïen m nebo praskl m vnûj ím povrchem. Baterie chraàte pfied dûtmi. Pokud si pfii pouïívání v robku v imnete ãehokoli neobvyklého, napfi. nenormálního hluku, horka, koufie nebo zápachu spáleniny: Q okamïitû vyjmûte baterie, pfiitom pozor na popálení, a W poïádejte prodejce nebo místního zástupce firmy Olympus o kontakt na servis. e ení problémû Ot. 1 Po stisku tlaãítka se nic nestane. Od. 1 Pfiepínaã HOLD je v poloze HOLD. Baterie jsou vybité. Baterie jsou nesprávnû vloïené. Ot. 2 Pfii pfiehrávání není sly et zvuk z reproduktoru nebo je slab. Od. 2 Jsou pfiipojena sluchátka. Hlasitost je nastavena na minimum. 18 CZ Ot. 3 Nahrávání nefunguje. Od. 3 Opakovanû stisknûte tlaãítko STOP a zkontrolujte, zda se na displeji zobrazí. Zb vající doba záznamu ve vybrané sloïce je»00:00«. Bylo dosaïeno poãtu 199 souborû. Zkontrolujte, zda se po stisku tlaãítka REC na displeji zobrazí»full«. Ot. 4 Pfiehrávání je pfiíli rychlé (nebo pomalé). Od. 4 Byl nastaven reïim zrychleného (zpomaleného) pfiehrávání.

19 Technické údaje Záznamové médium: Zabudovaná pamûè flash Doba záznamu: WS-200S: 128 MB ReÏim HQ: Pfiibl. 4 hodiny 20 minut ReÏim HQ: Pfiibl. 8 hodin 50 minut ReÏim SP: Pfiibl. 17 hodin 25 minut ReÏim LP: Pfiibl. 54 hodin 50 minut WS-100: 64 MB ReÏim HQ: Pfiibl. 4 hodiny 20 minut ReÏim SP: Pfiibl. 8 hodiny 40 minut ReÏim LP: Pfiibl. 27 hodiny 20 minut Mikrofon: Elektretov kondenzátorov (monofonní) Reproduktor: Zabudovan kulat, prûmûr 16 mm, dynamick Maximální v kon: 100 mw Konektor sluchátek (stereo): PrÛmûr 3,5 mm, impedance 8 Ohm Mikrofonní konektor: PrÛmûr 3,5 mm, impedance 2 kohm (WS-200S: stereo/ WS-100: monofonní) Napájení: AAA baterie (LR03 nebo R03) nebo Ni-MH akumulátor Doba provozu na jedno nabití: Alkalické baterie: pfiibl. 13 hodin Ni-MH akumulátory: pfiibl. 12 hodin Rozmûry: 94 (d) x 40 ( ) x 15,1 (t) mm Hmotnost: WS-200S: 54 g (vãetnû baterie)/ws-100: 54 g (vãetnû baterie) Mûfiení Ïivotnosti baterií provedla firma Olympus. Silnû závisí na typu baterií a provozních podmínkách. Pofiízené nahrávky jsou jen pro va e osobní úãely nebo pro zábavu. Autorské zákony zakazují nahrávat obsah chránûn autorsk mi zákony bez svolení drïitelû autorsk ch práv. V zájmu v voje produktû se technické údaje a konstrukce se mohou mûnit bez pfiedchozího upozornûní. Pfiíslu enství (volitelné) Nabíjeãka Ni-MH akumulátorû: BU-400 (jen Evropa) Ni-MH akumulátor: BR401 Propojovací kabel (konektor sluchátek konektor mikrofonu): KA333 Stereofonní mikrofon: ME51S (WS-200S) Monofonní mikrofon s potlaãením hluku okolí: ME12 Elektretov kondenzátorov mikrofon: ME15 Telefonní snímaã: TP6 Ochrana pfied elektromagnetick m ru ením v USA Toto zafiízení bylo testováno a byla ovûfiena jeho shoda s limity platn mi pro digitální zafiízení tfiídy B, v souladu s ãástí 15 pfiedpisû FCC. Tyto limity byly navrïeny tak, aby zajistily rozumnou míru ochrany pfied kodliv m ru ením v bytovém prostfiedí. Toto zafiízení vytváfií, pouïívá a mûïe vyzafiovat radiofrekvenãní energii a pokud není instalováno a pouïíváno v souladu s návodem, mûïe ru it rádiovou komunikaci. Není ale zaruãeno, Ïe se pfii konkrétní instalaci ru ení neobjeví. Pokud toto zafiízení ru í rádiov nebo televizní pfiíjem, coï lze ovûfiit vypnutím a zapnutím zafiízení, doporuãujeme uïivateli, aby ru ení odstranil jedním z následujících opatfiení: Pfiemístûte nebo otoãte anténu pfiijímaãe. Zvy te vzdálenost mezi zafiízením a pfiijímaãem. Zapojte zafiízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, neï ze kterého je napájen pfiijímaã. ObraÈte se se Ïádostí o pomoc zku eného rádiového/televizního technika. Ochrana pfied elektromagnetick m ru ením v Kanadû Toto digitální zafiízení nepfiekraãuje limity tfiídy B pro rádiové vyzafiování digitálních zafiízení stanovené pfiedpisy pro rádiové ru ení vypracovan mi kanadsk m ministerstvem komunikací. Znaãka»CE«symbolizuje, Ïe tento produkt vyhovuje v em evropsk m normám pro bezpeãnost, ochranu zdraví, Ïivotního prostfiedí a zákazníka. CZ 19

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS Internet www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní..... 7

Více

ICR FP 600D ICR FP 700D

ICR FP 600D ICR FP 700D NÁVOD K OBSLUZE ICR FP 600D ICR FP 700D Digitální diktafon Před použitím přístroje si prosím přečtěte celý návod. Návod uložte na bezpečném místě pro případ jeho další potřeby. PRO EVROPSKÉ UŽIVATELE Tento

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Elektronick blesk Elektronska bljeskalica Elektronick blesk FL-50. CZ Návod 2. HR Uputstvo za rukovanje 35. SK Návod 69

Elektronick blesk Elektronska bljeskalica Elektronick blesk FL-50. CZ Návod 2. HR Uputstvo za rukovanje 35. SK Návod 69 Elektronick blesk Elektronska bljeskalica Elektronick blesk FL-50 CZ Návod 2 HR Uputstvo za rukovanje 35 SK Návod 69 Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli zakoupit elektronick blesk OLYMPUS (FL-50). V zájmu vlastního

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC CZ POKYNY

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC CZ POKYNY DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC CZ POKYNY Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální diktafon Olympus. Informace o správném a bezpečném používání tohoto produktu

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

IC digitální diktafon

IC digitální diktafon 2-599-592-11 (2) IC digitální diktafon Návod k obsluze Záznam majitele Typové číslo je umístěno na zadní straně zařízení a výrobní číslo je umístěno ve vnitřním prostoru pro baterie. Zaznamenejte si výrobní

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM

C-7000 ZOOM C-70 ZOOM W W T POWER DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-7000 ZOOM C-70 ZOOM Fotografujte a bavte se! CZ Základní návod Pro zákazníky v Severní a JiÏní Americe Pro zákazníky v USA Prohlá ení o shodû Oznaãení modelu : C-7000

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 707

Uživatelská příručka. Monitor AL 707 Uživatelská příručka Monitor AL 707 OBSAH BEZPEâNOSTNÍ POKYNY ----------------------------------------------------------3 POZNÁMKY K PROVOZU LCD MONITORÒ------------------------------4 P EDTÍM, NEÎ MONITOR

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

2 DÍLâÍ CIFERNÍKY S FÁZEMI SLUNCE A MùSÍCE VX3H. 3 dílãí ciferníky VX3J. (1 korunka)

2 DÍLâÍ CIFERNÍKY S FÁZEMI SLUNCE A MùSÍCE VX3H. 3 dílãí ciferníky VX3J. (1 korunka) FOSSIL merit -26G 2 DÍLâÍ CIFERNÍKY S FÁZEMI SLUNCE A MùSÍCE VX3H Datum (1 korunka) Den v t dnu NASTAVENÍ DATA 1. Povytáhnûte korunku do polohy 2. 2. Otáãením ve smûru chodu hodinov ch ruãiãek nastavte

Více

Technická pfiíruãka SCPH-75004. Pfied pouïitím si návod dûkladnû pfieãtûte a uschovejte pro budoucí potfiebu.

Technická pfiíruãka SCPH-75004. Pfied pouïitím si návod dûkladnû pfieãtûte a uschovejte pro budoucí potfiebu. CS Technická pfiíruãka SCPH-75004 Pfied pouïitím si návod dûkladnû pfieãtûte a uschovejte pro budoucí potfiebu. 7008134 VÝSTRAHA Abyste sníïili riziko vzniku poïáru nebo úrazu elektrick m proudem, nevystavujte

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

Obsah 1. Úvod...3. Specifikace

Obsah 1. Úvod...3. Specifikace Obsah 1. Úvod...3 2. Parametry...3 3. Obsah balení...4 4. Popis produktu...5 5. Připevnění...5 5.1 Uchycení pomocí klipsu...5 5.2 Uchycení pomocí držáku...6 5.3 Šňůrka na krk...6 5.4 Další možná přichycení...6

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Handheld Acer n10. Základy použití

Handheld Acer n10. Základy použití Handheld Acer n10 Základy použití Acer n10 Základy pouïití COPYRIGHT Copyright 2003 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena. Vytisknuto v âeské republice. Acer n10 - uïivatelská

Více