Uƒivatelská pâíruçka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uƒivatelská pâíruçka"

Transkript

1 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU PÂÍRUÇKU A ULOßTE JI PRO POZDÊJ Í POTÂEBU. Úvodní pâíprava Základní ovládání Pokroçilé ovládání Dal í informace

2 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Pâed uvedením do provozu Dêkujeme vám, ƒe jste si koupili novÿ integrovanÿ telefon Panasonic. Pro budoucí potâebu Sériové çíslo (je uvedeno dole na pâístroji) Datum koupê Jméno a adresa prodejce Dodávané pâíslu enství Mikrotelefon ks (str. 6) Kabel mikrotelefonu ks (str. 6) Telefonní kabel ks (str. 6) Adaptér pro zavê ení na stênu ks (str. )

3 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Obsah Úvodní pâíprava Rozmístêní ovládacích prvkû Displej Pâíprava k provozu Instalace baterií Pâipojení mikrotelefonu/telefonního kabelu Pâipojení dal ích komunikaçních pâístrojû Pâíprava programování - pâehled Nastavení reƒimu volby Natavení çasu Nastavení kontrastu displeje LCD Nastavení hlasitosti vyzvánêní Upevnêní pâístroje na stênu Základní ovládání Volání Pâíjem hovorû Pokroçilé ovládání Zrychlená volba Uloƒení telefonního çísla do pamêti Navolení uloƒeného çísla Jednotlaçítková volba Uloƒení telefonního çísla do pamêti Navolení uloƒeného çísla Zvlá tní funkce Doçasná tónová volba (Pro uƒivatele linek s pulzní volbou) Jak se pouƒívá tlaçítko PAUSE (Pro uƒivatele analogovÿch poboçkovÿch ústâeden/dálkovÿch sluƒeb) Vypnutí mikrofonu bêhem hovoru Zapnutí/vypnutí pâehrávání hudby bêhem pâidrƒeného hovoru. Tlaçítko RECALL Nastavení hesla Zablokování klávesnice çíselníku Omezení hovorû Dal í informace Pouƒívání doplñkové náhlavní soupravy Vÿmêna baterií Neƒ vyhledáte pomoc Bezpeçnostní pokyny Úvodní pâíprava Základní ovládání Pokroçilé ovládání Dal í informace

4 PQRS PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 4 Rozmístêní ovládacích prvkû Tlaçítko uzamçení klávesnice (str. 5) Tlaçítko Program (str. 8, 6) Tlaçítko tónové volby ($) (str. ) Konektor pro pâipojení náhlavní soupravy (str. 7) Displej (str. 5) Pâepínaç vyzvánêní RINGER (str. ) ABC DEF GHI ITS JKL MNO TUV WXYZ Tlaçítka pro nastavení hlasitosti (_), (^) (str. 4) Mikrofon (str., 5) Tlaçítko Mute (str. 8, ) TONE R Tlaçítko Auto/Lower (str. 6, 9) Kontrolka vyzvánêní (str. 5) Tlaçítko Pause (str. ) Tlaçítko Redial (str. ) Tlaçítko Recall (R) (str. ) Tlaçítko Hold (str. 4) Tlaçítka pro jednotlaçítkovou volbu (str. 8) Tlaçítko a kontrolka hlasitého telefonu/sluchátka (str., 5, 8) 4

5 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 5 Displej (Na této ukázce displeje jsou zobrazeny v echny moƒné konfigurace souçasnê.) Úvodní pâíprava : V pohotovostním stavu bude na displeji zobrazen aktuální ças. (Napâ. 9:0) : Bêhem hovoru se zobrazuje délka hovoru. (Napâ. hodiny, 4 minut, 0 sekund) : Bylo stisknuto tlaçítko (R). : Bêhem ukládání telefonních çísel bylo stisknuto tlaçítko (\\\). : Bêhem volby telefonního çísla bylo stisknuto tlaçítko ($). : Bêhem volby telefonního çísla bylo stisknuto tlaçítko (#). : Bylo stisknuto tlaçítko (str. 6, 9). : Bêhem hovoru bylo stisknuto tlaçítko (\\\) (str. ). : Zaâízení pâehrává bêhem pâidrƒeného hovoru volajícímu hudbu. : Zaâízení je v reƒimu nastavení çasu. : Pâístroj je v programovém reƒimu (str. 8). : Je nastaven reƒim blokování volby. Zru ení tohoto reƒimu viz str. 5. : Kdyƒ jsou baterie slabé, bude symbol na displeji blikat. Pro vÿmênu baterií si pâeçtête informace uvedené na stranê 9. 5

6 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 6 Pâíprava k provozu Instalace baterií Zatlaçte ve smêru ipky a vysuñte kryt baterií.. Nainstalujte baterie podle jejich polarit, jak je uvedeno na obrázku.. Zavâete kryt baterií. Baterie nejsou souçástí dodávky. Nainstalujte tâi kvalitní baterie LR6 Alkalické nebo R6 Manganové. Doporuçujeme Vám, abyste pouƒívali alkalické baterie. ßivotnost baterií je: pâibliƒnê est mêsícû v pâípadê alkalickÿch baterií pâibliƒnê tâi mêsíce v pâípadê manganovÿch baterií Nezapomeñte nainstalovat baterie. V jiném pâípadê nebudete moci plnê vyuƒívat v ech moƒností zaâízení. Nainstalováním baterií se zajistí následující funkce: Displej (str. 5) Funkce tlaçítek pâi zavê eném sluchátku Hlasitÿ telefon (str., 5) Programování (str. 8) Pâipojení mikrotelefonu/telefonního kabelu Po pâipojení vyzvednête mikrotelefon a ovêâte si, zda je sly et oznamovací tón. Mikrotelefon Telefonní kabel Kabel mikrotelefonu LINE DATA Do zásuvky telefonní linky 6 S pâístrojem KX-TS08CXW pouƒívejte vÿhradnê mikrotelefon znaçky Panasonic.

7 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 7 Pâipojení dal ích komunikaçních pâístrojû Jestliƒe potâebujete k telefonní lince pâipojit nêjaké komunikaçní zaâízení (poçítaç, modem, fax, záznamník, atd.), mûƒete je prostâednictvím zásuvky DATA pâipojit pâes tento pâístroj. Po pâipojení mikrotelefonu, a zapojení pâístroje k telefonní lince (viz str. 6) pâipojte do zásuvky DATA telefonní kabel poƒadovaného komunikaçního zaâízení. Úvodní pâíprava Do zásuvky telefonní linky LINE DATA Poçítaç Modem Fax Záznamník Dbejte na to, aby bêhem provozu telefonu (volání, ukládání telefonních çísel do pamêti apod.) nebylo v çinnosti pâipojené komunikaçní zaâízení, protoƒe by mohlo dojít k jeho nesprávné çinnosti. 7

8 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 8 Pâíprava k provozu Pâíprava programování - pâehled Naprogramovat lze dále uvedené funkce. Na displeji jsou zobrazeny pokyny k programování. Na odpovídajících stranách naleznete podrobnosti o funkcích. Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. tlaçítko. tlaçítko. Nastavit omezení hovorû, stisknête tlaçítko (). (str. 6) Pro zmênu çasování flash, stisknête tlaçítko (). (str. ) Pro nastavení reƒimu volby telefonního çísla, stisknête tlaçítko (). (str. 9) Pro zapnutí/vypnutí hudby, která je pâehrávána bêhem pâidrƒeného hovoru, stisknête tlaçítko (4). (str. ) Pro zmênu hesla pro uzamçení klávesnice a zakázání hovorû, stisknête tlaçítko (5). (str. 4) Pro nastavení çasu, stisknête tlaçítko (6). (str. 0) Pro zmênu nastavení kontrastu displeje LCD, stisknête tlaçítko (7). (str. ) Stisknutím tlaçítka uloƒíte nastavení. Stisknutím tlaçítka (\\\) mûƒete v libovolném okamƒiku ukonçit reƒim programování. V pâípadê, ƒe nestisknete ƒádné tlaçítko po dobu 60 vteâin, zaâízení se pâepne do pohotovostního reƒimu. 8

9 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 9 Nastavení reƒimu volby Poƒadovanÿ reƒim volby se nastavuje programováním. Pokud jste pâipojeni k lince s tónovou volbou, nastavte Tone. Jestliƒe pouƒíváte linku s pulzní volbou, nastavte Pulse. Tovární nastavení tohoto pâístroje je Tone. Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. tlaçítko (\\\). Úvodní pâíprava tlaçítko (\\\). 4 Chcete-li tlaçítko (). Zobrazí se aktuální nastavení. vybrat PULSE, stisknête tlaçítko (). NEBO Chcete-li vybrat TONE, stisknête tlaçítko (). 5 tlaçítko (\\\). Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. 9

10 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 0 Pâíprava k provozu Nastavení çasu Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. 4 Zadejte 5 tlaçítko (\\\). tlaçítko (\\\). tlaçítko (6). aktuální ças (hodiny a minuty) jako çtyâmístné çíslo. (Napâ. Pro nastavení çasu 9:0, zadejte 090.) Zapi te çísla v rozsahu 0000 a 59. tlaçítko (\\\). Ozve se dlouhé pípnutí. Spustí se hodiny. V pâípadê, ƒe se pâi zápisu çasu a stisknutí tlaçítka (\\\) ozve upozorñovací signál, není zapsanÿ ças v poâádku. Zapi te správnÿ ças a stisknête tlaçítko (\\\). Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. V pâípadê, ƒe jsou instalované baterie vybité, bude ças na displeji zobrazen jako -00 a symbol bude blikat. Nastavte znovu ças. 0

11 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Nastavení kontrastu displeje LCD Kontrast LCD mûƒete nastavit programovê v hodnotách 4. Telefon je pâednastaven na hodnotu. Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. tlaçítko (\\\). tlaçítko (\\\). tlaçítko (7). Zobrazí se aktuální nastavení. 4 5 tlaçítka od () do (4). Kaƒdÿm stisknutím tlaçítka se zmêní nastavená úroveñ kontrastu displeje. tlaçítko (\\\). Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. Nastavení hlasitosti vyzvánêní Hlasitost vyzvánêní mûƒete nastavit na HIGH (Vysoká), LOW (Nízká) nebo OFF (Vypnuto). Telefon je pâednastaven na HIGH (Vysoká). Pâepínaç nastavení hlasitosti: Nastavte HIGH (Vysoká), LOW (Nízká) nebo OFF (Vypnuto). Kdyƒ nastavíte OFF (Vypnuto), nezazvoní. OFF HIGH LOW RINGER Úvodní pâíprava

12 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Pâíprava k provozu Upevnêní pâístroje na stênu Telefon je moƒno zavêsit na stênu. Zatáhnête za závês mikrotelefonu dokud nezaskoçí do polohy, kdy je mikrotelefon zavê en na vÿstupku závêsu. Uloƒte telefonní kabel do prostoru uvnitâ závêsného adaptéru a zatlaçte jej do polohy oznaçené ipkou. Slovo UP musí smêâovat nahoru. Pomocí montáƒní ablony si oznaçte rozteç závêsnÿch roubû a za roubujte je do stêny. Potom pâipojte telefonní kabel, nasaõte pâístroj na závêsné rouby a zajistête jej posunutím dolû. Chcete-li bêhem hovoru odloƒit mikrotelefon, zavêste jej podle obrázku. rouby 8, cm K zásuvce telefonní linky Montáƒní ablona 8, cm

13 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Volání Hovor lze uskuteçnit pouhÿm vyzvednutím mikrotelefonu. Hovor ukonçíte zavê ením mikrotelefonu do vidlice. Volání pomocí hlasitého telefonu tlaçítko (\\\\\\). Rozsvítí se kontrolka. Navolte telefonní çíslo. Jakmile 4 Chcete-li (_), (^) Mikrofon Je zobrazeno volané telefonní çíslo. Po nêkolika vteâinách se na displeji zobrazí délka hovoru. V pâípadê, ƒe se bêhem volby telefonního çísla zmÿlíte, stisknête tlaçítko (\\\\\\) a zopakujte postup od bodu. se volanÿ ohlásí, zaçnête hovoâit do mikrofonu. zavêsit tlaçítko (\\\\\\). Kontrolka zhasne. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. Opakování volby poslednê volaného çísla a kontrolka Pouƒívání sluchátka: Zvednête sluchátko stisknête tlaçítko (\\\). Základní ovládání Volání pomocí hlasitého telefonu: tlaçítko (\\\\\\) stisknête tlaçítko (\\\). Automatické opakování volby: Pokud je pâi pouƒití hlasitého telefonu linka obsazená, bude pâístroj bêhem 7 minut aƒ 0 krát automaticky opakovat volbu poslednê volaného çísla. Bêhem opakované volby bude kontrolka hlasitého telefonu/sluchátka ( ) blikat.

14 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 4 Volání Nastavení hlasitosti sluchátka (4 úrovnê) nebo reproduktoru (8 úrovní) bêhem hovoru Hlasitost zvÿ íte, stisknutím tlaçítka tlaçítka (_). (^). Hlasitost sníƒíte, stisknutím Pâíklad: Úroveñ hlasitosti sluchátka: Pâíklad: Úroveñ hlasitosti reproduktoru: Jedna úroveñ hlasitosti sluchátka je znázornêna symbolem. Na displeji se po dobu nêkolika sekund zobrazí úroveñ hlasitosti. Pâidrƒení hovoru tlaçítko (\\\). Jedna úroveñ hlasitosti reproduktoru je znázornêna symbolem. Na displeji se po dobu nêkolika sekund zobrazí úroveñ hlasitosti. Kontrolka hlasitého telefonu/sluchátka ( ) bude blikat. Pâi pouƒití mikrotelefonu jej mûƒete zavêsit. Zaâízení pâehrává bêhem pâidrƒeného hovoru hudbu. Informace tÿkající se zru ení pâehrávání hudby naleznete na stranê. Vyvolání pâidrƒeného hovoru Pokud je mikrotelefon zavê enÿ ve vidlici, vyzvednête jej. Pokud je mikrotelefon vyzvednutÿ, stisknête tlaçítko (\\\). Jestliƒe pouƒíváte hlasitÿ telefon, stisknête tlaçítko (\\\\\\). Kdyƒ je k téƒe lince pâipojen dal í telefon, mûƒete pâidrƒenÿ hovor vyvolat rovnêƒ vyzvednutím jeho mikrotelefonu. Rady pro pouƒití hlasitého telefonu Pâi hovoru hlasitÿm telefonem dosáhnete nejlep ích vÿsledkû, kdyƒ budete dodrƒovat následující doporuçení: Hovoâte s druhÿm úçastníkem stâídavê a pokud moƒno v tiché místnosti. Jestliƒe vás druhÿ úçastník patnê sly í, zmen ete hlasitost reproduktoru tlaçítkem (_). Hovor lze pâepojit do mikrotelefonu jeho vyzvednutím. Chcete-li hovor pâepnout zpêt do reproduktoru, stisknête tlaçítko (\\\\\\). Bêhem volby telefonního çísla pulzní volbou nebo pâi zvednutí sluchátka z vidlice telefonu bude kontrolka vyzvánêní také blikat. Toto je normální stav. 4

15 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 5 Pâíjem hovorû Pâíjem hovoru pâístroj indikuje vyzvánêním a blikáním kontrolky vyzvánêní. Hovor lze pâijmout prostÿm vyzvednutím mikrotelefonu. Kontrolka vyzvánêní Mikrofon a kontrolka Pouƒití hlasitého telefonu tlaçítko (\\\\\\). Kontrolka se rozsvítí. Zaçnête hovoâit do mikrofonu. Chcete-li zavêsit, stisknête tlaçítko (\\\\\\). Kontrolka zhasne. Základní ovládání Pokud je vyzvánêní vypnuté (OFF) (str. ), pâístroj nevyzvání. 5

16 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 6 Zrychlená volba Uloƒení telefonního çísla do pamêti Do pamêti pâístroje lze uloƒit aƒ 0 telefonních çísel. Tlaçítka çíselníku ((0) aƒ (9)) fungují jako tlaçítka pozic v pamêti. Dbejte na to, abyste nestiskli ƒádné z têchto pamêïovÿch tlaçítek dâíve, neƒ na nê uloƒíte çíslo do lo by tím k chybné çinnosti pâístroje. Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. Çísla pamêïovÿch pozic a kontrolka 6 Zadejte 4 tlaçítko (\\\). telefonní çíslo o délce aƒ çíslic. V pâípadê, ƒe se bêhem volby telefonního çísla zmÿlíte, stisknête tlaçítko (\\\) a zopakujte postup od bodu. tlaçítko. tlaçítko pozice v pamêti ((0) aƒ (9)). Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. Jestliƒe se bêhem volby telefonního çísla v bodê ozvou tâi pípnutí, je zapsané telefonní çíslo zâejmê del í neƒ çíslic. Pro pâepnutí pâístroje do pohotovostního reƒimu zvednête sluchátko z vidlice telefonu a zavêste jej, a potom zopakujte postup od bodu. V bodê a mûƒete ukonçit reƒim programování stisknutím tlaçítka (\\\). Pokud je bêhem volby vyƒadována pauza, stisknête na poƒadovaném místê tlaçítko (\\\). Stisknutí tohoto tlaçítka se do délky çísla zapoçítává jako çíslice (str. ).

17 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 7 Vymazání uloƒeného çísla tlaçítko (\\\). tlaçítko. Pro vymazání telefonního çísla, stisknête çíslo pamêti ((0) aƒ (9)). Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. Navolení uloƒeného çísla Vyzvednête mikrotelefon nebo stisknête tlaçítko (\\\\\\). tlaçítko. tlaçítko pozice v pamêti ((0) aƒ (9)). Uloƒené telefonní çíslo je zobrazeno a je provedena jeho volba. Pokroçilé ovládání 7

18 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 8 Jednotlaçítková volba Uloƒení telefonního çísla do pamêti Do pamêti jednodotykové volby telefonních çísel mûƒete uloƒit aƒ 0 telefonních çísel. 0 telefonních çísel do horní UPPER pamêïové pozice a dal ích 0 telefonních çísel do spodní LOWER pamêïové pozice. Dbejte na to, abyste nestiskli ƒádné z tlaçítek jednotlaçítkové volby dâíve, neƒ na nê uloƒíte çíslo, protoƒe by tím do lo k chybné çinnosti pâístroje. Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. Tlaçítka pro jednotlaçítkovou volbu 8 Pro uloƒení telefonního çísla do horní UPPER pamêïové pozice Doporuçujeme Vám, abyste si uloƒili tísñová telefonní çísla do horní UPPER pamêïové pozice v levé spodní çásti klávesnice jednodotykové volby. tlaçítko (\\\). Zadejte a kontrolka telefonní çíslo o délce aƒ çíslic. V pâípadê, ƒe se bêhem volby telefonního çísla zmÿlíte, stisknête tlaçítko (\\\) a zopakujte postup od bodu. jedno z tlaçítek jednotlaçítkové volby. Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. Jestliƒe se bêhem volby telefonního çísla v bodê ozvou tâi pípnutí, je zapsané telefonní çíslo zâejmê del í neƒ çíslic. Stisknutím tlaçítka (\\\) se vrátíte do pohotovostního reƒimu a zaçnête znovu od bodu. Pokud je bêhem volby vyƒadována pauza, stisknête na poƒadovaném místê tlaçítko (\\\). Stisknutí tohoto tlaçítka se do délky çísla zapoçítává jako çíslice (str. ).

19 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 9 Pro uloƒení telefonního çísla do spodní LOWER pamêïové pozice tlaçítko (\\\). Zadejte 4 telefonní çíslo o délce aƒ çíslic. V pâípadê, ƒe se bêhem volby telefonního çísla zmÿlíte, stisknête tlaçítko (\\\) a zopakujte postup od bodu. tlaçítko. jedno z tlaçítek jednotlaçítkové volby. Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. Jestliƒe se bêhem volby telefonního çísla v bodê ozvou tâi pípnutí, je zapsané telefonní çíslo zâejmê del í neƒ çíslic. Pro pâepnutí pâístroje do pohotovostního reƒimu zvednête sluchátko z vidlice telefonu a zavêste jej, a potom zopakujte postup od bodu. Pokud je bêhem volby vyƒadována pauza, stisknête na poƒadovaném místê tlaçítko (\\\). Stisknutí tohoto tlaçítka se do délky çísla zapoçítává jako çíslice (str. ). Vymazání uloƒeného çísla tlaçítko (\\\). V pâípadê, ƒe je telefonní çíslo uloƒeno v horní UPPER pamêïové pozici, stisknête odpovídající tlaçítko jednodotykové volby telefonního çísla, které chcete vymazat. NEBO Jestliƒe je telefonní çíslo uloƒeno ve spodní LOWER pamêïové pozici, stisknête tlaçítko a potom stisknête odpovídající tlaçítko jednodotykové volby telefonního çísla, které chcete vymazat. Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. 9 Pokroçilé ovládání

20 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 0 Jednotlaçítková volba Navolení uloƒeného çísla Z horní UPPER pamêïové pozice: Vyzvednête mikrotelefon nebo stisknête tlaçítko (\\\\\\). poƒadované tlaçítko jednotlaçítkové volby. Uloƒené telefonní çíslo je zobrazeno a je provedena jeho volba. NEBO Ze spodní LOWER pamêïové pozice: Vyzvednête mikrotelefon nebo stisknête tlaçítko (\\\\\\). tlaçítko. poƒadované tlaçítko jednotlaçítkové volby. Uloƒené telefonní çíslo je zobrazeno a je provedena jeho volba. Poznámková karta Vyjmête poznámkovou kartu a poznamenejte si na ni index uloƒenÿch çísel a jmen. Kryt Poznámková karta 0

21 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Zvlá tní funkce ($) (R) Doçasná tónová volba (Pro uƒivatele linek s pulzní volbou) Pâed zadáním pâístupovÿch çísel vyƒadujících tónovou volbu stisknête tlaçítko ($). Zobrazí se symbol. Pulzní reƒim volby se zmêní na tónovÿ. Nyní mûƒete zadávat çísla pro pâístup k záznamové sluƒbê, elektronickÿm bankovním sluƒbám apod. Po zavê ení se reƒim volby opêt zmêní na pulzní. Jak se pouƒívá tlaçítko PAUSE (Pro uƒivatele analogovÿch poboçkovÿch ústâeden/ dálkovÿch sluƒeb) Stisknutí tlaçítka (\\\) se doporuçuje pâi volbê pâes poboçkovou ústâednu nebo pro zadání pâístupového çísla dálkového hovoru. Pâíklad: Pâístupové çíslo na vnêj í linku (9) (9) (\\\) telefonní çíslo Stisknutím tlaçítka (\\\) vloƒíte pauzu. To zamezuje chybnému zadání pâi volbê nebo opakované volbê çísla uloƒeného v pamêti. Opakovanÿm stisknutím tlaçítka (\\\) lze pauzu mezi zadávanÿmi çísly prodlouƒit. Pokroçilé ovládání

22 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Zvlá tní funkce Vypnutí mikrofonu bêhem hovoru bêhem hovoru tlaçítko (\\\). Zobrazí se symbol. Volající vás od této chvíle neusly í, zatímco vy jeho ano. Chcete-li v hovoru pokraçovat stisknête znovu tlaçítko (\\\). Zapnutí/vypnutí pâehrávání hudby bêhem pâidrƒeného hovoru Následujícím postupem mûƒete zapnout nebo vypnout pâehrávání hudby bêhem pâidrƒeného hovoru. Pâednastavená hodnota je Zapnuto. Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. tlaçítko (\\\). tlaçítko (\\\). tlaçítko (4). Zobrazí se aktuální nastavení. 4 Pro 5 vypnutí stisknête tlaçítko (). NEBO Pro zapnutí stisknête tlaçítko (). tlaçítko (\\\). Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu.

23 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Tlaçítko RECALL Stisknutím tlaçítka (R) mûƒete vybrat speciální funkce hostitelské poboçkové ústâedny, jako je pâepojení hovorû nebo pâístup ke speciálním telefonním sluƒbám (doplñkovÿm), jako je çekající hovor. Volba délky trvání signálu flash Délka trvání signálu flash závisí na poboçkové nebo místní veâejné ústâednê. Programováním je moƒno zvolit délku: 80, 90, 00, 0, 00, 50, 00, 400, 600 nebo 700 ms (milisekund). Vÿchozí nastavení je 00 ms. Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. tlaçítko (\\\). tlaçítko (\\\). tlaçítko (). Zobrazí se aktuální nastavení. 4 5 jedno z tlaçítek çíselníku (() aƒ (0)). () : 80 ms () : 90 ms () : 00 ms (4) : 0 ms (5) : 00 ms (6) : 50 ms (7) : 00 ms (8) : 400 ms (9) : 600 ms (0) : 700 ms tlaçítko (\\\). Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. Pokroçilé ovládání Pokud jste pâipojeni pâes poboçkovou ústâednu (PBX), mûƒe vyuƒití jejích funkcí (pâepojení hovoru apod.) vyƒadovat del í signál flash. Poraõte se o správném nastavení s provozovatelem poboçkové ústâedny.

24 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 4 Zvlá tní funkce Nastavení hesla Çtyâmístnÿm heslem zamezíte neautorizovanému pouƒívání Va eho zaâízení. Heslo je poƒadováno pro nastavení blokování/odblokování klávesnice a zakázání/povolení hovorû. Pâednastavené heslo je. Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. tlaçítko (\\\). tlaçítko (\\\). tlaçítko (5). 4 Zapi te 5 6 Pomocí 7 aktuální heslo. (Napâ. Je zapsáno.) tlaçítko (\\\). V pâípadê, ƒe je zapsáno správné heslo, ozve se pípnutí. V pâípadê, ƒe je zapsáno nesprávné heslo, ozvou se tâi pípnutí. Zapi te správné heslo a stisknête tlaçítko (\\\). Pro návrat do pohotovostního reƒimu zvednête sluchátko z vidlice telefonu a zavêste jej. çtyâech çíslic zapi te nové heslo. (Napâ. Je zapsáno 4.) tlaçítko (\\\). Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. Poznaçte si prosím své heslo. V pâípadê, ƒe jej zapomenete, kontaktujte svého prodejce nebo servisní stâedisko Panasonic. 4

25 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 5 Zablokování klávesnice çíselníku Mûƒete zamezit uskuteçnêní hovorû z Va eho telefonního pâístroje s vÿjimkou jednoho telefonního çísla, které je uloƒeno v horní UPPER pamêïové pozici ve spodní levé çásti klávesnice jednodotykové volby telefonního çísla. Po zablokování klávesnice çíselníku lze volat pouze çísla tísñového volání. Dokud klávesnici neodblokujete, mûƒe pâístroj pouze pâijímat hovory. Pâedtím, neƒ pouƒijete tuto funkci, Toto tlaçítko doporuçujeme Vám, abyste si uloƒili çíslo jednodotykové volby tísñového volání v horní UPPER pamêïové pozici ve spodní levé çásti klávesnice jednodotykové volby telefonního çísla (str. 8). I v pâípadê, ƒe je klávesnice uzamçena, budete moci provést volbu tohoto telefonního çísla. Jestliƒe toto tlaçítko nevyuƒijete pro çíslo tísñového volání, bude çíslo uloƒené pod tímto tlaçítkem povolené i pâi zamçené klávesnici. Jak se nastavuje blokování klávesnice çíselníku tlaçítko (\\\). Na displeji bliká symbol. Zapi te Pâi zablokované klávesnici lze pouƒívat dále uvedené funkce. Volat na telefonní çíslo, které je uloƒeno v horní UPPER pamêïové pozici ve spodní levé çásti klávesnice jednodotykové volby telefonního çísla (str. 0) Nastavit hlasitost sluchátka a reproduktoru (str. 4) Vypínání mikrofonu (str. ) Odblokování klávesnice çíselníku Zopakujte znovu body aƒ vÿ e uvedeného postupu. Symbol heslo (str. 4). tlaçítko (\\\). Zobrazí se symbol. Ozve se dlouhé pípnutí. V pâípadê, ƒe je zapsáno nesprávné heslo, ozvou se tâi pípnutí. Zapi te správné heslo a stisknête tlaçítko (\\\). Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. zmizí a zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. 5 Pokroçilé ovládání

26 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 6 6 Zvlá tní funkce Omezení hovorû Tato funkce umoƒñuje zamezit volbê telefonních çísel zaçínajících urçitou çíslicí (çíslicemi) ( nebo çíslice) z va eho telefonu. Telefonní çísla, která mají omezení pro vedoucí çíslice nelze volit. Jak se nastavuje blokování klávesnice çíselníku Zkontrolujte, zda není hovor pâidrƒen. tlaçítko (\\\). tlaçítko (\\\). 4 Zapi te 5 6 Zadejte 7 tlaçítko (). V pâípadê, ƒe pouƒijete pûvodní heslo, nebudete jej muset zapisovat. Pâejdête na bod 6. heslo (str. 4). (Napâ. Va e heslo je 4.) tlaçítko (\\\). V pâípadê, ƒe je zapsáno nesprávné heslo, ozvou se tâi pípnutí. Zapi te správné heslo a stisknête tlaçítko (\\\). Zobrazí se aktuální nastavení. (Napâ. Jako zakázané çíslice jsou zapsány 67.) çíslo(a) ( nebo çíslice), pro která chcete omezit volbu ((0) aƒ (9)). (Napâ. Jako zakázané çíslice jsou zapsány.) V pâípadê, ƒe zapí ete nesprávné çíslo, zapi te jej znovu. Pro zmênu z dvoumístného zakázaného çísla na jednomístné, stisknête tlaçítko ($) pro dvoumístné çíslo a zapi te jednu çíslici. tlaçítko (\\\). Ozve se dlouhé pípnutí. Zaâízení se vrátí do pohotovostního reƒimu. V pâípadê, ƒe je Va e zaâízení pâipojeno k poboçkové ústâednê, nemusí tato funkce fungovat. Dal í informace Vám sdêlí vÿrobce Va í poboçkové ústâedny. Pâi volbê zakázaného çísla, bude toto çíslo blikat na displeji, ale nebude provedena jeho volba.

27 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 7 Zru ení zakázanÿch hovorû Zopakujte body aƒ 5 ze strany 6. Stisknutím tlaçítka ($) v bodê 6 zru íte zakázané hovory (na displeji se zobrazí ) a potvrõte stisknutím tlaçítka (\\\). Ozve se dlouhé pípnutí a zaâízení se vrátí do pohotovostního stavu. Pouƒívání doplñkové náhlavní soupravy Pâipojením náhlavní soupravy mûƒete uskuteçñovat hovory v reƒimu hands-free. Pouƒívejte pouze náhlavní soupravu Panasonic KX-TCA89EX. Pâipojení doplñkové náhlavní soupravy Náhlavní soupravu pâipojte k zaâízení pomocí konektoru, jak je uvedeno na obrázku níƒe. Konektor pro pâipojení náhlavní soupravy Háçek Abyste mohli uskuteçnit normální konverzaci, odpojte náhlavní soupravu. Dal í informace 7

28 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 8 Pouƒívání doplñkové náhlavní soupravy Uskuteçnêní/odpovêõ na hovory Zkontrolujte, zda máte nainstalované baterie. (_), (^) a kontrolka Stisknutím Pro tlaçítka (\\\\\\) uskuteçníte/odpovíte na hovor. Kontrolka hlasitého telefonu/sluchátka ( ) bude blikat. Jestliƒe se bêhem volby telefonního çísla zmÿlíte, stisknête dvakrát tlaçítko (\\\\\\) a zopakujte volbu. zavê ení stisknête tlaçítko (\\\\\\). Kontrolka zhasne. Pro nastavení hlasitosti náhlavní soupravy (4 úrovnê): Bêhem pouƒívání náhlavní soupravy stisknête tlaçítko (_) nebo (^). Bêhem hovoru s náhlavní soupravou nemûƒete pâepnout hovor na sluchátko pouhÿm zvednutím z vidlice telefonu. V pâípadê, ƒe odpojíte doplñkovou náhlavní soupravu bêhem hovoru se zavê enÿm sluchátkem, bude hovor pâepnut na hlasitÿ poslech. Bêhem hovoru v reƒimu hlasitého poslechu mûƒete pâepnout hovor na náhlavní soupravu pâipojením náhlavní soupravy k zaâízení. 8

29 PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w 9 Vÿmêna baterií V pâípadê, ƒe na displeji bliká symbol, jsou baterie slabé. Nainstalujte nové baterie. Baterie vymêñte bêhem jedné minuty, aby zûstala zachována naprogramována data Zatlaçte ve smêru ipky a vysuñte kryt baterií.. Nahraõte baterie za nové podle jejich polarit a zavâete kryt baterií. V pâípadê, ƒe je na displeji zobrazen ças jako -00 a bliká symbol, nastavte znovu ças. Baterie vymêñte v okamƒiku, kdy je sluchátko zavê eno. Upozornêní pro pouƒívání baterií: Baterie byste mêli pouƒívat správnê podle pokynû, v jiném pâípadê mûƒe dojít k po kození zaâízení vyteçenÿm elektrolytem. Nepouƒívejte souçasnê rûzné typy baterií. Nesnaƒte se dobíjet, zkratovat, rozebírat zahâívat nebo vhazovat baterie do ohnê. Pâi vÿmênê baterií vƒdy vymêñte v echny baterie. Poznámka: V pâípadê, ƒe nevymêníte baterie, kdyƒ jsou slabé, zobrazí se na displeji ças jako -00 a bude blikat symbol. Nastavte znovu ças. Pâed otevâením prostoru baterií odpojte telefon od telefonní linky. Baterie pravidelnê vymêñujte minimálnê jednou za pûl roku (v pâípadê alkalickÿch baterií). V jiném pâípadê mûƒe dojít k nesprávné funkci. Jestliƒe pouƒíváte Manganové çlánky, vÿmênu provádêjte jednou za tâi mêsíce. Nepouƒívejte Ni-Cd akumulátory. Dal í informace 9

30 PQQX54ZA-BM04-CZ-CZ 0..7 :04 PM y[w 0 Neƒ vyhledáte pomoc Závada Zaâízení nepracuje. Pâístroj nevyzvání. Nelze navolit çíslo. Druhÿ úçastník vás náhle pâestal sly et. Nelze naprogramovat nêkteré funkce, napâ. reƒim volby. Pâístroj neukládá telefonní çísla do pamêti. Bêhem programování zaçne pâístroj vyzvánêt a ukonçí programování. Nelze provést opakovanou volbu telefonního çísla stisknutím tlaçítka (\\\). Naprogramované informace jsou vymazány. Opatâení Zkontrolujte, zda je zaâízení správnê nastaveno (str. 6 ). Pro resetování zaâízení vyjmête baterie a potom je znovu nainstalujte. Pâepínaç RINGER je nastaven na OFF. Nastavte HIGH nebo LOW (str. ). Zkontrolujte, zda je správnê nastaven reƒim volby (str. 9). Je nastaveno zablokování telefonu. Odblokování telefonu je popsáno na str. 5. Volba poƒadovaného çísla je omezena. Zru ení je popsáno na str. 7. Bêhem hovoru jste stiskli tlaçítko (\\\) a na displeji se zobrazil symbol. znovu tlaçítko (\\\). Bêhem pâidrƒeného hovoru nelze programovat. Bêhem programování nedêlejte pauzy del í neƒ 60 sekund. Bêhem pâidrƒeného hovoru nelze programovat. Zkontrolujte, zda jsou v zaâízení nainstalovány baterie a jejich stav. Nezadávejte telefonní çíslo del í neƒ çísel. Pâijmête hovor vyzvednutím mikrotelefonu nebo stisknutím tlaçítka (\\\\\\). Po zavê ení zaçnête programovat znovu. V pâípadê, ƒe naposledy volené çíslo bylo del í jak çíslic, nebude provedena správnê jeho volba. V pâípadê, ƒe jsou baterie v zaâízení vybité, mûƒe dojít k vymazání naprogramovanÿch informací. V pâípadê potâeby zopakujte naprogramování. 0

31 PQQX54ZA-BM04-CZ-CZ 0..7 :04 PM y[w Bezpeçnostní pokyny Vênujte mimoâádnou pozornost dále uvedenÿm bezpeçnostním pokynûm. Instalace Provozní prostâedí ) Voda a vlhkost: Nepouƒívejte zaâízení v dosahu odstâikující vody (sprcha, umÿvadlo, dâez). Nevystavujte zaâízení pûsobení páry a vlhkosti. ) Vysoká teplota: Neumísïujte zaâízení v blízkosti tepelnÿch zdrojû (napâ. radiátorû a topnÿch têles). Teplota provozního prostâedí by nemêla poklesnout pod 5 C a pâekroçit 40 C. Umístêní ) Nepokládejte na základní jednotku ƒádné têƒké pâedmêty. ) Dbejte na to, aby se do zaâízení nedostaly cizí pâedmêty nebo abyste na nê nevylili ƒádnou tekutinu. Nevystavujte zaâízení pûsobení kouâe, prachu, vibracím a nárazûm. ) Umístête základní jednotku na rovnou plochu. UPOZORNÊNÍ: Pro sníƒení nebezpeçí poƒáru nebo zranêní osob, pâeçtête si a dodrƒujte následující pokyny.. Pouƒívejte pouze specifikované typy baterií.. Nevhazujte baterie do ohnê. V jiném pâípadê mûƒe dojít k vÿbuchu.. Nesnaƒte se rozebírat baterie. Elektrolyt je ƒíravina a mûƒe zpûsobit poleptání pokoƒky nebo sliznic. Elektrolyt baterií je jedovatÿ. 4. Zamezte zkratování pólû baterií kovovÿmi pâedmêty - nemêjte uloƒeny baterie v blízkosti kovovÿch pâedmêtû, jako jsou prstÿnky, náramky a klíçe. Mûƒe dojít k pâehâátí baterií/vodiçe a následného zpûsobení popálení. 5. Nepokou ejte se dobíjet baterie, které jsou urçeny pro pouƒití v tomto zaâízení. Mohlo by dojít k vyteçení elektrolytu nebo vÿbuchu. 6. Nepokou ejte se obnovovat zahâíváním baterie, které jsou urçeny pro pouƒití v tomto zaâízení. Mohlo by dojít k vystâíknutí elektrolytu a následnému popálení. 7. Vymêñujte najednou v echny baterie. Kombinací vybitÿch a novÿch baterií by mohlo vlivem zvÿ eného tlaku çlánku dojít k vyteçení elektrolytu z vybitÿch çlánkû nebo k jejich roztrƒení. 8. Pâi instalaci dodrƒujte naznaçené polarity. Nesprávnou instalací mûƒe dojít k vyteçení elektrolytu. 9. V pâípadê, ƒe nebudete zaâízení pouƒívat del í dobu (nêkolik mêsícû), vyjmête z nêj baterie. Bêhem této doby by mohlo dojít k vyteçení elektrolytu z baterií do zaâízení. 0. Vybité baterie okamƒitê zlikvidujte. V jiném pâípadê by mohlo dojít k vyteçení elektrolytu z baterií do zaâízení.. Pâi uskladnêní tohoto zaâízení nebo baterií se vyhnête prostorám s vy ími teplotami. Baterie, které jsou uskladnêny v ledniçce kvûli zachování své kapacity, by mêly bÿt ochránêny proti zkondenzování vody bêhem uskladnêní a rozmrazení. Po uskladnêní baterií v ledniçce je musíte nechat pâed dal ím pouƒitím stabilizovat pâi pokojové teplotê. Dal í informace

32 PQQX54ZA-BM04-CZ-CZ 0..7 :04 PM y[w Ochrana proti úderu blesku Tento pâístroj je vybaven vestavênou bleskojistkou. V pâípadê, ƒe se nacházíte v oblasti s çastÿm vÿskytem bouâek, doporuçujeme Vám, abyste si nainstalovali ochranu proti pâepêtí. O realizaci tohoto opatâení poƒádejte svého prodejce. Na po kození úderem blesku se nevztahuje záruka, açkoli je pâístroj vybaven bleskojistkou. UPOZORNÊNÍ: S OHLEDEM K ZABRÁNÊNÍ POßÁRU ÇI ÚRAZU ELEKTRICKŸM PROUDEM NEVYSTAVUJTE VŸROBEK DE TI ANI PÛSOBENÍ VLHKOSTI. Nastanou-li nêjaké potíƒe, odpojte pâístroj od telefonní linky a pâipojte k ní telefon o kterém víte, ƒe funguje. Bude-li pracovat správnê, nepâipojujte zaâízení k telefonní lince, dokud nebude opravené. Jestliƒe správnê fungující telefon také nefunguje, informujte telefonní spoleçnost. Podmínky pâipojení pâístroje k veâejné telefonní síti v Çeské republice.. Pâipojení zaâízení k analogovému rozhraní veâejné telekomunikaçní sítê ÇR a jeho uvedení do provozu mûƒe úçastník provést sám podle návodu k pouƒití.. Zaâízení je schopno samostatného provozu.. Zaâízení je âe eno jako ukonçovací. 4. Zaâízení je dodáváno s odpojitelnÿm telefonním kabelem s konektory RJ. Zapojení do star ích (çtyâkolíkovÿch) telefonních zásuvek se provádí za pomocí schválené telefonní redukce (není pâedmêtem dodávky). Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. Vyrobil Kyushu Matsushita Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. Johor Malaysia PQQX54ZA-BM F00-0 D

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

KX-TS880FX.book Page 1 Thursday, November 25, 2010 10:17 AM. Modelové označení KX-TS880FX. Děkujeme, že jste si pořídili produkt značky Panasonic.

KX-TS880FX.book Page 1 Thursday, November 25, 2010 10:17 AM. Modelové označení KX-TS880FX. Děkujeme, že jste si pořídili produkt značky Panasonic. KX-TS880FX.book Page 1 Thursday, November 25, 2010 10:17 AM Návod k obsluze Standardní telefonní přístroj Modelové označení KX-TS880FX Děkujeme, že jste si pořídili produkt značky Panasonic. Telefon umožňuje

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin.

Model č. KX-TCD410CX R INT. Návod si před použitím přístroje důkladně přečtěte a uschovejte. Před prvním použitím nabíjejte baterii asi 7 hodin. 410CX_C.book Page 1 Friday, May 16, 2003 5:09 PM Digitální bezdrátový telefon Obsah Příprava Před prvním použitím... 2 Důležité informace... 3 Nastavení... 4 Bezdrátový telefon Používání telefonu... 9

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu 455CX_C.book Page 31 Sunday, August 3, 2003 10:57 AM Nastavení mikrotelefonu Časový alarm Před zahájením programování proveďte kroky 1 až 3. Před nastavením časového alarmu musíte nastavit hodiny. 1 2

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

Uživatelská pøíruèka RP-WF910. na model: Bezdrátová stereofonní sluchátka

Uživatelská pøíruèka RP-WF910. na model: Bezdrátová stereofonní sluchátka Více informací získáte na adrese: Panasonic Czech Republic, s.r.o. Køižíkova 37/36A (Palác Karlín) 186 00 Praha 8 obchodní oddìlení: 1 719 161 technická podpora: 1 719 191 centrální fax: 4 819 888 e-mail:

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Provozní podmínky howtoc Tento schválený telefon typu DECT je urèen k pou½ití spolu se soukromým automatickým pøepojovaèem

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem. Číslo modelu KX-FP148CE Kompaktní faxový přístroj se záznamníkem Pokyny pro obsluhu Číslo modelu KX-FP148CE Před použitím zařízení si přečtěte Pokyny pro obsluhu a uschovejte je pro budoucí použití. Tento model je výhradně určen

Více

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON.

Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Blahopřejeme Vám k zakoupení digitálního bezšňůrového telefonu TELSON. Přístroj Telson TDT-2000 je moderní bezšňůrový telefon, ideální pro použití v kancelářích, nemocnicích, domácnostech, větších rodinných

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TELCO PH-895 1112 - telefonní přístroj TELCO systems, s. r. o. SLOVAK REPUBLIC www.telco.sk 04/2010 FSK a DTMF 66-ti místná paměť

Více

Telecom Testovací Sada

Telecom Testovací Sada Telecom Testovací Sada Uživatelský Návod Děkujeme za zakoupení MT-8002 Testovací sady. Před použitím MT-8002 testovací sady si přečtěte pečlivě tuto stránky spolu s bezpečnostními informacemi. Žádna část

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF

Uživatelská příručka. Axesstel TX210LF Uživatelská příručka Axesstel TX210LF 1 ÚVOD PŘEHLED Bezdrátový terminál Axesstel TX210LF je multifunkční zařízení, které poskytuje hlasové, datové a faxové služby. Je vybaven procesorem QUALCOMM MSM6025

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

18.3.98 815s-titul.fm euroset 815 S, IM-dt: A30350-X5007-X20-1-2D19. euroset 815 S. Komfortní telefon s hlasitým telefonováním, a displejem

18.3.98 815s-titul.fm euroset 815 S, IM-dt: A30350-X5007-X20-1-2D19. euroset 815 S. Komfortní telefon s hlasitým telefonováním, a displejem 18.3.98 815s-titul.fm euroset 815 S, IM-dt: A30350-X5007-X20-1-2D19 Komfortní telefon s hlasitým telefonováním, jmennými tlačítky a displejem euroset 815 S Návod k použití 4.11.98 815s-pohled.fm euroset

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

MT-8001. Zkušební telefonní sada

MT-8001. Zkušební telefonní sada MT-8001 Zkušební telefonní sada Děkujeme, že jste si zakoupili telefonní sadu MT-8001 (dále jen "přístroj"). Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě návod k použití. Vlastnosti Telefonní

Více

Návod k použití euroset 2015

Návod k použití euroset 2015 Návod k použití euroset 2015 Tlačítka zkrácené volby euroset 2015 Reproduktor Mikrofon Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji Tlačítka a Shift " Set - nastavit, uložit L Mikrofon vypnout d Reproduktor

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351444 Issue

Více

Backbeat Go 2. Návod k obsluze

Backbeat Go 2. Návod k obsluze Backbeat Go 2 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Párování 6 Párování 6 Párování dalšího zařízení 6 Vícenásobné připojení 6 Nabíjení 8 Kontrola úrovně baterie 8 Nasazení

Více

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č.

KX-TCD290FX. Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Моdel č. Моdel č. Návod k obsluze KX-TCD290 Digitální bezdrátový telefon KX-TCD280FX Моdel č. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Моdel č. KX-TCD290FX Toto zařízení je kompatibilní se službami ID volajícího a SMS.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Rio 30 Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a uschovejte pro další použití. Obsah Popis

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

Radiostanice Model MT 550 ČESKY. Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon. Anténa. Tlačítka OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI. Tlačítko UZAMČENÍ

Radiostanice Model MT 550 ČESKY. Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon. Anténa. Tlačítka OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI. Tlačítko UZAMČENÍ Radiostanice Model MT 550 ČESKY Anténa Zdířka pro externí reproduktor/mikrofon This Toto zařízení equipment je určeno is intended pro použití for v: use in: AT CY FI IE LU PT BA CZ FR IS MK RO BE DE GB

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Backbeat Go 2. plus nabíjecí pouzdro. Návod k obsluze

Backbeat Go 2. plus nabíjecí pouzdro. Návod k obsluze Backbeat Go 2 plus nabíjecí pouzdro Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Přehled nabíjecího pouzdra 6 Párování 7 Párování 7 Párování dalšího zařízení

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-210

Hlasitý telefon Nokia HF-210 Hlasitý telefon Nokia HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 Vydání 1.2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-210 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-209 9204659/3

Nokia Bluetooth Headset BH-209 9204659/3 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204659/3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-97W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Zmìna názvu mikrotelefonu...6 Nastavení jazyka...7 Nastavení typu a hlasitosti vyzvánìní...7 Nastavení kontrastu...9 Natavení hlasitosti reproduktoru...10 Natavení tónu kláves...10 Funkce pauza ve volbì...10

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru: Upozornění Pro Vaši bezpečnost používejte prosím

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272

Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE. Model KX-A272 Zesilovač DECT NÁVOD K OBSLUZE Model KX-A272 Přečtěte si prosím tento Návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití Zařízení lze provozovat na základě Generální licence GL-23/R/2001 Obsah Přehled...3

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka:

TELEFON ALcom TS-435. Funkce a tlačítka: TELEFON ALcom TS-435 Funkce a tlačítka: Návod k použití! 16 MÍSTNÝ LCD DISPLEJ! TÓNOVÁ / PULSNÍ VOLBA! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK RYCHLÉ VOLBY! 15 PAMĚŤ. TLAČÍTEK DVOUTLAČÍTKOVÉ VOLBY! SPEAKERPHONE S OVLÁDÁNÍM

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170 9234041 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-47 shoduje s ustanoveními následující

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový headset se sponou (HS-21W) 9236278 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový headset se sponou (HS-21W) 9236278 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový headset se sponou (HS-21W) 9236278 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-21W

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili BBS020 Solar Hands-Free sadu od BeeWi. Přečtěte si prosím následující návod, kde se dozvíte, jak konfigurovat

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

s funkcí mobilního telefonu

s funkcí mobilního telefonu s funkcí mobilního telefonu MULTIFUNKČNÍ HODINKY s funkcí mobilního telefonu návod k použití 1. Varování a poznámky Chcete-li Vaše multifunkční hodinky udržet v dobrém stavu, přečtěte si před použitím

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928. Verze 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928. Verze 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PC 5928 Verze 1.0 Technické údaje Modul audiokomunikace PC 5928 umožňuje připojení až sedmi interkomových stanic. Podle použití rozlišujeme stanice pro venkovní a vnitřní prostředí.

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Systémové digitální telefonní přístroje řady 6400 pro komunikační servery Avaya Na obrázku je přístroj typu 6402D Model 6402D a 6402 Uživatelská příručka Vydání: 1 Objednací č. 020719UP1 Vážený zákazníku

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka 9203868 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-34W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10 9233639 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HF-7 shoduje s ustanoveními následující

Více

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů

U P S POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA. Návod na obsluhu záložních zdrojů U P S Návod na obsluhu záložních zdrojů POWERCOM UPS 800VA/1000VA UPS 1200VA/1500VA/2200VA Důležité bezpečnostní instrukce Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento zdroj nepřerušitelného napájení (UPS). Tento

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Návod k obsluze. Úvodní příprava Základní ovládání Pokročilé ovládání Další informace. Integrovaný telefonní systém.

Návod k obsluze. Úvodní příprava Základní ovládání Pokročilé ovládání Další informace. Integrovaný telefonní systém. Integrovaný telefonní systém Návod k obsluze Model KX-TS600FX Možnost přepnutí pulzní a tónové volby Tento přístroj je kompatibilní s funkcí Identifi kace volajícího. Služba Identifikace volajícího je

Více

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE TCD340CE_QG(cz-cz).fm Page 1 Tuesday, June 28, 2005 5:10 PM Více informací najdete v provozních pokynech. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD340CE Stručný průvodce Ovládací prvky

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více