EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

2 Strana: 1 EUR programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln rozptyl a hlídání krátkého cyklu maximální zatíïení: 250 V, st. 5 A Obsah Seznam souãástí Seznámení s termostatem LCD (display) Návod k obsluze 1. Zapnutí 2. Nastavení dne a ãasu 3. Nastavení a kontrola teploty 4. Manuální ovládání 5. Nastavení a kontrola programû 6. Nulovací tlaãítko 7. Pfiepínaãe DIP 8. ízení chladícího systému Návod k instalaci Specifikace Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná termostat. Bude Va í rodinû slouïit po léta a v raznû sníïí Va e náklady na energii. Velk víceúãelov display z tekut ch krystalû (LCD) Vám umoï- Àuje ovládat tento mnohofunkãní v robek pouh m stisknutím tlaãítka. NeÏ zaãnete termostat pouïívat, vûfiíme, Ïe si peãlivû proãtete tuto pfiíruãku. Originální balení obsahuje: 1 termostat 2 rouby ã. 6 x 1 2 hmoïdinky 1 schéma pro vrtání 1 návod k obsluze 2 baterie tuïkové

3 Strana: 2 SEZNÁMENÍ S TERMOSTATEM Vzhled Na pravé stranû termostatu jsou posuvná dvífika. Odsunují se uchopením za spodní a horní hranu, opatfienou vroubkováním. Pozor, pfii manipulaci s dvífiky není dovoleno tlaãit na jejich ãelní stranu. Mohlo by dojít k po kození ovládacích prvkû. Po otevfiení dvífiek uvidíte nûkolik tlaãítek a pfiepínaãû DIP. Pro potfiebu v mûny baterií jsou tato dvífika odnímatelná. Teplotní reïim Na displayi i tlaãítkách jsou znaãky slunce a mûsíc. Slunce znamená komfortní teplotu a mûsíc teplotu úspornou. Tyto dvû teploty mûïe uïivatel mûnit dle potfieby. Dále je k dispozici pevnû nastavená rozmrazovací teplota (7 C), oznaãená na displayi znaãkou vloãka. V celém návodu k obsluze budeme tyto teploty naz vat komfortní, úsporná a rozmrazovací (místo uvádûní jejich ãíseln ch hodnot). Program EUR 091 je programovateln termostat. Automaticky nastavuje teplotu v místnosti na komfortní hodnotu v dobû, kdy jste doma, a na niï í teplotu v dobû, kdy jste pryã nebo spíte. Termostat je tfieba naprogramovat, aby vûdûl, kdy má teplotu zv - it nebo sníïit. V pamûti termostatu je celkem devût programû. est z nich je pevnû nastaven ch v robcem, zb vající tfii jsou nastavitelné uïivatelem.

4 Strana: 3 Manuální ovládání V pfiípadû, Ïe chcete teplotu doãasnû zmûnit, ale do nastaven ch programû nechcete zasahovat, stisknûte prostû tlaãítko, které upfiednostní ruãní ovládání pfied souãasnû pracujícím programem. LCD (display) 1) Indikátor dne v t dnu 2) âas 3) Teplota 4) âíslo programu 5) Indikátor prûbûhu programu 6) Indikátor teplotního reïimu 7) Indikátor manuálního ovládání 8) Indikátor zapnutého v stupu 9) Indikátor slab ch baterií I. Indikátor zapnutého v stupu se zobrazí a bude rotovat pfii zapnutém v stupu. Pfii vypnutí v stupu zmizí. II. Indikátor slab ch baterií se rozsvítí, kdyï napûtí na bateriích klesne pod urãitou úroveà. Baterie co nejdfiíve vymûàte.

5 Strana: 4 Následující postup ukazuje obsluhu termostatu. Doporuãujeme dfiíve, neï termostat pfiipojíte k vytápûcímu nebo chladicímu systému, si jeho obsluhu podle instrukcí vyzkou et. Termostat zaãne pracovat po osazení baterií. Poznáte to dle aktivního displaye. JestliÏe termostat správnû nefunguje, zkontrolujte polaritu baterií a propisovací tuïkou stisknûte nulovací tlaãítko. Display po vloïení baterií nebo vynulování: 1. Zapnutí Termostat pracuje na dvû tuïkové baterie typu AA. Odejmûte pfiední kryt a instalujte dvû nové baterie. I. Teplota nemusí b t 20 C jako na obrázku a indikátor zapnutého v stupu mûïe b t aktivní aï po nûkolika sekundách v závislosti na okolnostech. II. Ke stisknutí nulovacího tlaãítka nepouïívejte obyãejnou tuïku. Obrou ená tuha by mohla zpûsobit zkrat a termostat po kodit. 2. Nastavení dne a ãasu K nastavení dne stisknûte d. Podobnû k nastavení hodin stisknûte h a minut m. Pfiíslu ná tlaãítka: P ÍKLAD: Po zapnutí nebo vynulování je ãas: nedûle, 00:00. PoÏadovan ãas (napfi. úter, 11:23) nastavíte takto: 2x stisknûte d, 11x h a 23x m. KdyÏ tlaãítka stisknete a podrïíte 2 sekundy, dny a ãas se zaãnou rychle pfiepínat. Tlaãítko pusète, aï se na displayi objeví poïadovaná hodnota.

6 Strana: 5 3. Nastavení a kontrola teploty Stisknutí tlaãítka nastavení teploty termostat pfiepnete do reïimu nastavení a kontroly teploty. Display zobrazí znak souãasného teplotního reïimu ( slunce, mûsíc, vloãka ) a hodnota bude blikat. Chcete-li zkontrolovat nebo zmûnit teplotu, stisknûte slunce nebo mûsíc. Stisknutím OK se vrátíte do normálního provozního reïimu. Pfiíslu ná tlaãítka: P ÍKLAD: I. V normálním reïimu. II. Stisknûte tlaãítko Temp., hodnota komfortní teploty bude blikat. III. Chcete-li zmûnit (napfi. na 21,5 C), stisknûte 5x znak slunce IV. Úspornou teplotu zkontrolujete stisknutím tlaãítka mûsíc. V. Chcete-li úspornou teplotu zmûnit, stisknûte tlaãítko nûkolikrát znovu. Nebo se mûïete vrátit do normálního provozního reïimu, a to stisknutím tlaãítka OK. Po stisknutí tlaãítka OK vypadá display následovnû: Termostat se vrátí do normálního reïimu I. Nastaviteln rozsah teploty je 5 aï 30 C. II. Chcete-li hodnotu sníïit, vstupte do reïimu nastavení a kontrola teploty, stisknûte a podrïte slunce nebo mûsíc, aï hodnota vybûhne na 30 C a pfieskoãí na 5 C. Tlaãítko drïte stisknuté aï do dosaïení poïadované hodnoty. III. Tlaãítka stisknûte a drïte, hodnoty se budou rychle pfiepínat. IV. V imnûte si indikátoru teplotního reïimu. Slunce znamená, Ïe kontrolujete nebo nastavujete komfortní teplotu, mûsíc znamená úspornou teplotu. Je-li na displeyi zobrazena vloãka, jde o rozmrazovací teplotu, která je vïdy 7 C a není nastavitelná. V. K návratu do normálního provozního reïimu není nutné pouïívat tlaãítko OK. Pokud po dobu 15 sekund nestisknete Ïádné tlaãítko, termostat se do normálního reïimu pfiepne automaticky.

7 Strana: 6 4. Manuální ovládání Stisknûte slunce, ãímï zvolíte komfortní teplotu, stisknutím tlaãítka mûsíc zvolíte teplotu úspornou. Nad souãasn m teplotním reïimem bude mít prioritu ruãní nastavení, a to aï do pfiíchodu pfií tího programem nastaveného bodu. Prioritu ruãního nastavení zru íte tlaãítkem OK. P ÍKLAD: I. V normálním provozním reïimu. II. Stisknutím tlaãítka mûsíc pfiepnûte z komfortní teploty na úspornou: Teplota je teì nastavena na úsporn reïim. Tento reïim bude v ãinnosti do 23:00 hodin (protoïe program pro tento den je program ã. 1, v nûmï se ve 23:00 hodin teplota pfiepíná z komfortní na úspornou, která odpovídá ruãnímu nastavení). Uchování teploty PodrÏení ãasu je alternativou k manuálnímu ovládání. Stisknûte a na 2 sekundy podrïte slunce (nebo mûsíc ). Objeví se ãas, po kter se má teplota uchovat. Tlaãítko stisknûte znovu a nastavte poïadovan ãas. Stisknûte OK, ãímï se vrátíte do normálního provozního reïimu. Maximální nastaviteln ãas je 24 hodin. V nastavené dobû uchování teploty nebude teplota programem ovlivnûna. Je-li funkce uchování teploty aktivní, stisknûte odpovídající tlaãítko teplotního reïimu (napfi. slunce, uchová-li termostat komfortní teplotu) a zobrazí se Vám zb vající ãas uchování teploty. Stejn m tlaãítkem mûïete zb vající ãas zmûnit. Stiskneteli tlaãítko jiného teplotního reïimu (napfi. mûsíc v reïimu uchování komfortní teploty), ãas pro zdrïení teploty se vynuluje. P ÍKLAD: I. Chcete-li souãasné nastavení zmûnit z komfortní teploty na úspornou na dobu 5 hodin, stisknûte a na 2 sekundy podrïte mûsíc. Objeví se ãas pro uchování. II. âas pro uchování je 1 hodina. Stisknûte 4x mûsíc, ãímï ãas pfiepnete na 5 hodin. III. Stisknûte tlaãítko OK nebo termostat jen nechte jak chkoliv zásahû po dobu 15 sekund, ãímï se pfiepne do normálního reïimu.

8 Strana: 7 I. Po pfiepnutí do manuálního ovládání se na displayi objeví symbol ruka. II. Pfii nastavování ãasu pro uchování teploty mûïete hodnoty rychle pfiepínat stisknutím a podrïením pfiíslu ného tlaãítka. 5. Nastavení a kontrola programû Stisknûte Prog termostat je pfiipraven na zmûnu programu souãasného dne. Dal ím stisknutím Prog postoupíte na dal í den, zobrazí se pfiíslu n program. Program zmûníte stisknutím Prog#. Programy 6, 7 a 8 jsou uïivatelské programy. Pomocí tlaãítek slunce nebo mûsíc mûïete zmûnit rozvrïení komfortní a úsporné teploty a pomocí h si projít nastavení. Tlaãítkem OK se vrátíte do normálního provozního reïimu. Pfiíslu ná tlaãítka: Celkem je k dispozici 9 programû, viz nákres: Program 0 je speciální. Cel den nastaví teplotu na rozmrazovací teplotu (7 C). Je-li zvolen chladicí reïim, program systém vypne (viz ãást 8. ízení chladicího systému). Programy 1, 2 a 3 nabízejí nûkteré typické denní prûbûhy. MÛÏete si je zvolit, pokud Vám vyhovují. Program 4 nastaví cel den na komfortní teplotu a program 5 na teplotu úspornou. Programy 6, 7 a 8 jsou uïivatelem definovatelné programy. Lze je upravovat tak, aby co nejlépe vyhovovaly Va im poïadavkûm. PROG 0 PROG 1 PROG 2 PROG 3 PROG 4 PROG 5 PROG 6 PROG 7 PROG 8

9 Strana: 8 P ÍKLAD: I. Pfiedpokládejme, Ïe chcete program 6 nastavit na sobotu a chcete, aby po cel den s v jimkou doby od 13:00 do 18:00 hodin byla nastavena úsporná teplota. Stisknûte Prog. Termostat vstoupí do programovacího reïimu a k programování je pfiipraven souãasn den (úter ). Display ukáïe, Ïe program pro úter je program ã. 1, nastavení pro 00:00 hodin je úsporná teplota a to 15 C. (Blikající kurzor ukazuje nastavovan ãas.) II. 4x stisknûte tlaãítko Prog. Indikátor se pfiesune na sobotu (SAT). III. 5x stisknûte tlaãítko Prog, ãímï se pfiesunute z programu 1 na program 6. IV. Nyní mûïete nastavit zobrazen ãas stisknutím tlaãítka mûsíc na úspornou nebo slunce na komfortní teplotu. Pfiípadnû mûïete pomocí tlaãítka h posunovat ãas i bez mûnûní teplot. Vzhledem k tomu, Ïe dobu mezi 13:00 a 18:00 hodinou chceme nastavit na komfortní teplotu a zbytek zûstává na úsporné, stisknûte 13x mûsíc. âas od 00:00 do 12:00 hodin tím naprogramujeme na úspornou teplotu. V. 6x stisknûte slunce nebo h. Blikající bod tím pfiesunete na 19:00 hodin. VI. Nakonec stisknûte 5x tlaãítko mûsíc, ãímï nastavíte zbytek dne na úspornou teplotu. VII. Stisknûte OK nebo termostat nechte 15 sekund bez jak chkoliv zásahû a vrátíte se do normálního provozního reïimu. I. Programy 1, 2, 3, 4, 5 jsou pevnû nastavené (presety). Nelze je nijak upravovat. Tlaãítko h je ale funkãní. II. Hodnoty se rychle pfiepínají stisknutím a podrïením tlaãítek. 6. Nulovací tlaãítko Po pravé stranû tlaãítka OK je mal otvor. Je to nulovací tlaãítko. Jeho stisknutím vynulujete termostat hodnot. Poãáteãní hodnoty ãas: 00:00:00 den: nedûle teplota komfortní: 19 C

10 Strana: 9 úsporná: 15 C programy: v ech 7 druhû nastaven ch na PROG 1 uïivatelské programy nastaveny na uïivatelskou teplotu manuální ovládání: v e vynulováno v stup: vypnout Ke stisknutí nulovacího tlaãítka nepouïívejte tuïku. Zbytky tuhy by mohly zafiízení zkratovat a termostat po kodit. 7. Pfiepínaãe DIP Po odstranûní pfiedního krytu uvidíte tfii malé pfiepínaãe (typu DIP). Tyto pfiepínaãe ovládají rozptyl, minimální cyklus na v stupu a pfiepínání vytápûcího nebo chladicího systému. (Tento termostat je schopen fiídit i chladicí systém. Dal í podrobnosti k tomu najdete v ãásti 8. ízení chladicího systému.) 7.1 ROZPTYL Rozptyl je rozdíl mezi zapínací a vypínací teplotou. Zvolit mûïete hodnotu 1 C nebo 2 C. Efekt je shrnut v následující tabulce: Rozptyl Vytápûcí systém Chladicí systém 1 C zapne pfii vypne pfii Tn = Tm 0,5 Tn = Tm +0,5 Tn = Tm +0,5 Tn = Tm 0,5 2 C zapne pfii vypne pfii Tn = Tm 1,0 Tn = Tm +1,0 Tn = Tm +1,0 Tn = Tm 1,0 kde: Tn je nastavená teplota a Tm je teplota místnosti. Nastavíte-li napfiíklad teplotu na 20 C a rozptyl = 1, vytápûní se zapne pfii poklesu teploty pod 19,6 C a vypne pfii pfiekroãení teploty 20,5 C. 7.2 PùTIMINUTOVÉ MINIMUM PRO ZAPNUTÍ V STUPU Je-li tento pfiepínaã zapnut, pfiipojen vnûj í systém se zapne jen byl-li vypnut na víc neï 5 minut. Máte-li zvolen chladicí systém, aktivuje se tato funkce automaticky.

11 Strana: VOLBA VYTÁPùCÍHO NEBO CHLADICÍHO SYSTÉMU Tímto pfiepínaãem volíte, bude-li termostat fiídit vytápûcí nebo chladicí systém. V imnûte si, Ïe normálnû je pro vytápûcí systém komfortní teplota vy í neï úsporná, zatímco u chladicích systémû je tomu naopak vytápûní zpoïdûní vypnuto rozptyl = chlazení zpoïdûní zapnuto rozptyl = ízení chladicího systému Nastavení pfiepínaãe DIP mûïete termostat pouïít i pro fiízení chladicího systému. Funkce je podobná jako u vytápûcího systému, existuje ale mezi nimi nûkolik rozdílû: 1. V eobecnû je komfortní teplota chladicího systému niï í neï úsporná teplota. 2. Zapínání a vypínání je opaãné: termostat se zapíná, kdyï teplota místnosti pfiekroãí nastavenou teplotu. 3. Není k dispozici rozmrazovací teplota. Nezobrazí se vloãka ani hodnota 7 C. Zvolíte-li program 0, termostat chladicí zafiízení vypne. 4. Pûtiminutové minimum pro zapnutí systému se nastaví automaticky, bez ohledu na polohu pfiepínaãe DIP.

12 Strana: 11 NÁVO K INSTALACI Upozornûní: Pfied instalací termostatu vypnûte pfiívod proudu. Doporuãujeme, aby instalaci provádûl kvalifikovan pracovník. Zvolte vhodné umístûní Umístûní termostatu mûïe v raznû ovlivnit jeho funkci. JestliÏe ho osadíte v místû, kde nemûïe vzduch fiádnû cirkulovat, nebo kde je vystaven pfiímému sluneãnímu svûtlu, nebude teplotu v místnosti udrïovat správnû. Aby termostat pracoval správnû, mûl by b t pfiipevnûn na vnitfiní zdi, v místû, kde vzduch volnû cirkuluje. Zvolte místo, kde se ãlenové Va í rodiny nejvíce zdrïují. Vyhnûte se blízkosti tepeln ch zdrojû (napfi. televizory, radiátory, chladniãky) a pfiímému sluneãnímu svûtlu. Neosazujte ho ani v blízkosti dvefií, kde by trpûl vibracemi. Elektrické zapojení V stupy pro zapojení jsou na zadní stûnû termostatu. Jsou tfii a jsou oznaãeny jako COM, NO a NC. Jde o typické jednopólové dvoupolohové kontakty (SPDT). Ve vût inû pfiípadû se pouïívají COM a NO. NO COM NC Kontakt nakreslen pfii vypnutém v stupu MontáÏ termostatu PouÏijte dodané schéma pro vrtání a vyvrtejte do zdi dva otvory o prûmûru 6 mm. ZasuÀte hmoïdinky a za roubujte lev roub tak, aby mûl 3 mm vûli. Zavûste termostat navléknûte ho na hlavu roubu a zasuàte smûrem doprava (v imnûte si otvoru v zadní stûnû termostatu ve tvaru klíãové dírky). Polohu termostatu zafixujte za roubováním a dotaïením druhého roubu.

13 Strana: 12 SPECIFIKACE 11. Rozsah mûfiení teploty: 0 34,5 C 12. Rozsah fiízení teploty: 5 30 C 13. Pfiesnost teploty: ± 1 C 14. Pfiesnost hodin: ± 70 sekund za mûsíc 15. UÏivatelské programy: 6 preselû, 3 uïivatelské 16. Rozptyl zapínání a vypínání: 1 nebo 2 C 17. MoÏnost fiízení: vytápûcího chladicího systému 18. Minimální ãas. klimat. cyklu: 5 minut 19. Spínání: 230 V stfiíd. 50 Hz, 5 A odporov ch 10. Baterie: 2x tuïkové 11. Rozmûry: 154 x 80 x 30 mm ( x v x II) 12. Provozní teplota: 0 45 C 13. Skladovací teplota: 20 aï +60 C 14. Provozní vlhkost vzduchu: 5 90 C r. v., nekondenzující Záruka 1 rok ode dne prodeje. Datum prodeje: Razítko prodejny:

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 093 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend. UÎIVATELSKÁ

Více

AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 AURATON 2020 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks #6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Srdeãnû blahopfiejeme k va emu novému produktu Canon. Produkt Canon Speedlite 550EX je vysokov konná záblesková jednotka vybavená automatick m fiízením E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens).

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 Kapitola: NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105, strana 1/5 NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 SALUS 097B - PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM

Více

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn.

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn. ÚVOD 1 1.1 Bezpeãnost Regulátor je chránûn ve shodû s tfiídou II IEC 48 a VDE 0411. Pamatujte si, Ïe regulátor nemá Ïádn vypínaã. Bude v provozu ihned, jakmile jej pfiipojíte ke zdroji. Pozn. Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001

Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Uživatelský manuál Programovatelný termostat VDT 001 Obsah balení: 1 ks programovatelný termostat 2 ks 6x1 šroubky 2 ks úchytek na stěnu 1 ks montážní destička na zeď 1 ks uživatelský manuál Teplotní režim:

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

NÁVOD K OBSLUZE SALUS 091 A SALUS 091TX+ SALUS 091 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM

NÁVOD K OBSLUZE SALUS 091 A SALUS 091TX+ SALUS 091 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE SALUS 091 A SALUS 091TX + SALUS 091 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM SALUS 091TX + BEZDRÁTOVÝ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM Děkujeme Vám,

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Model TY-WK42PV2W Pfied zahájením práce si dûkladnû pfieãtûte tyto pokyny a Pfiíruãku k irokoúhlému

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU USER MANUAL. cz sk. 2005 2005 TX RX Plus

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU USER MANUAL. cz sk. 2005 2005 TX RX Plus NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU USER MANUAL cz sk 2005 2005 TX RX Plus 0 I, TX Plus AURATON 2005 AURATON 2005 TX RX Plus Děkujeme Vám, že jste si koupili náš programovatelný termostat. Bude Vaší rodině

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Dûkujeme vám, Ïe jste se rozhodli pro v robek firmy Canon. Fotoaparát Canon EOS-3 je první celosvûtovû prodávanou jednookou zrcadlovkou s vysoce v konn m automatick m zaostfiováním

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte!

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! VarioTec elero Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Obsah Bezpeãnostní

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 18 NÁVOD K OBSLUZE 2 1. Popis čelního panelu 2 3 1 4 5 6 7 8 Pohled na regulátor spolu s označenými funkcemi 1. Zapnutí (tlačítko VSTUP přidržte 2 sek.) 2. Displej LCD.

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

CZ Montážní pokyny. devitime 301

CZ Montážní pokyny. devitime 301 CZ Montážní pokyny devitime 301 Ž Použití Spínací hodiny slouží pro øízení svìtelných a tepelných spotøebièù a pod. Tento výrobek je urèen k pøipojení na napìtí a proudové zatížení podle technické tabulky

Více

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ Kapitola: Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+, strana 1/5 Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE - termostat

Více

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze www.lars.cz 2025 RTH 2025 Návod k obsluze Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH 2 Blahopřejeme Vám k nákupu moderního termostatu AURATON 2025 / AURATON 2025 RTH vyvinutého na základě vyspělého

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNY FOTOAPARÁT NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE CZ SK

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNY FOTOAPARÁT NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE CZ SK DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT DIGITÁLNY FOTOAPARÁT NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE CZ SK Pfied tím, neï zaãnete fotoaparát pouïívat, si pozornû pfieãtûte tento návod. Pfied tím, neï budete pofiizovat dûleïité snímky,

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí

Popis. kolizi. režim. Funkce. klávesnice. 85-250VAC. Zapnutí. a vypnutí TOPNÝ TERMOSTAT S TÝDENNÍM PROGRAMOVÁNÍM. Popis Topný termostat s týdenním programováním má integrovánu nejnovjší technologii ovládání pomocí jednoipového poítae. Vyznauje se vysokou spolehlivostí a odolností

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WTI 050 Blahopfiejeme Vám k Va í koupi nového pfiístroje. V bûrem tohoto pfiístroje jste zvolili v echny v hody piãkové chladící technologie, zaji Èující nejvy í

Více

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Poãítadla Zelio Count b Úvod.................................................. strany a b Poãítadla provozních hodin a

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Návod k použití Termostat FH-CWD

Návod k použití Termostat FH-CWD Návod k použití Termostat FH-CWD Obsah Návod k použití termostatu FH-CWD 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 3 3. Instalace... 4 4. Obecné použití... 4 5. Volba regulace teploty v místnosti nebo regulace

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

OFFICIAL WARWICK AMP OWNER MANUAL CZECH SUB III

OFFICIAL WARWICK AMP OWNER MANUAL CZECH SUB III OFFICIAL WARWICK AMP OWNER MANUAL CZECH SUB III BEZPEâNOSTNÍ ZÁSADY: - proãtûte si instrukce - dodrïujte tyto instrukce - dbejte na v echna upozornûní - postupujte podle uveden ch zásad Upozornûní: pro

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Uživatelský manuál. Návod k obsluze řídící jednotky TM3007. Mode: Running o. >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting BENEKOVterm s.r.o. Masarykova 402 793 12 Horní Benešov Česká republika Tel: +420 554 748 008 Fax: +420 554 748 009 servis@benekov.com www.benekov.com Mode: Running o >Temperature 65.0 C O2 8.0% Setting

Více

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2

Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 NÁVOD K OBSLUZE Thermo -Hygrometr TESTO 608-H1/H2 Obj. č.: 120 601 Tento výrobek slouží jako indikátor teploty, relativní vlhkosti nebo bodu tání. Vyrábí se ve dvou verzích. Typ Testo 608 H1 je základní

Více

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Telefon: Prodejní oddělení: +420 532 150 355 Technické oddělení: +420 541 634 355 Thermo-control CZ s.r.o. Ječná 29a 621 00, Brno, ČR Distributor pro ČR

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R LCD TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R * NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete televizor pouïívat, pfieãtûte si dodanou Information Manual (Informaãní pfiíruãku). Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití.

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PT14-P S JEDNODUCHÝM OVLÁDÁNÍM A PODSVÍCENÝM DISPLEJEM Určený pro: přímotopy sálavé panely elektrické podlahové topení MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné místo,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor FWC 3. CZ verze 1.0

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor FWC 3. CZ verze 1.0 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor FWC 3 CZ verze 1.0 Obsah Část A - Popis a instalace A 1 - Specifikace... 3 A 2 - Popis regulátoru... 4 A 3 - Obsah balení... 4 A 4 - Vysvětlení značek v textu...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

ONE123. Programovatelný zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce

ONE123. Programovatelný zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce Programovatelný zesilovač ONE123 Programovatelný domovní zesilovač ONE123 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). ONE123

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Otvory potřebné pro upevnění skříňky musí odpovídat rozměrům uvedených na boku.

Otvory potřebné pro upevnění skříňky musí odpovídat rozměrům uvedených na boku. Strana 1 INSTRUKCE PRO INSTALACI SIL Strana 2 INSTALACE SC1 Po odšroubování 4 šroubů označených písmenem A otevřte skříňku obsahující panel SC1 Během této operace dávejte pozor na kabel klávesnice, panely

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Návod k použití Termostat FH-CWT

Návod k použití Termostat FH-CWT Návod k použití Termostat FH-CWT Obsah Návod k použití termostatu FH-CWT 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 3 3. Instalace... 3 4. Obecné použití... 4 5. Protizámrazová ochrana... 5 6. Technické specifikace...

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Auto / Loï / Letadlo Vìtroò, rychlý èlun, ponorka, traktor, tank a mechanické stroje. Vhodné i pro motory s pøevodovkou

Auto / Loï / Letadlo Vìtroò, rychlý èlun, ponorka, traktor, tank a mechanické stroje. Vhodné i pro motory s pøevodovkou Univerzální DC regulátor Obousmìrný / Jednosmìrný MDD4 SW: 1.2 NÁVOD K POUŽITÍ Auto / Loï / Letadlo Vìtroò, rychlý èlun, ponorka, traktor, tank a mechanické stroje. Vhodné i pro motory s pøevodovkou Malé

Více

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace TravelPilot DX-V Návod k obsluze http://www.blaupunkt.com Pfiehled 2 Dálkov ruãní ovládaã RC 09H 11 10 12 13 14 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Pfiehled Monitor 1 Display pro zobrazení symbolického

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 707

Uživatelská příručka. Monitor AL 707 Uživatelská příručka Monitor AL 707 OBSAH BEZPEâNOSTNÍ POKYNY ----------------------------------------------------------3 POZNÁMKY K PROVOZU LCD MONITORÒ------------------------------4 P EDTÍM, NEÎ MONITOR

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce 574 řídící jednotka pro křídlové brány autorizovaný prodejce 1 1. UPOZORNĚNÍ Důležité: Před prováděním jakýchkoli prací na řídícím panelu (napojení, údržba) vždy vypněte proud. - Směrem proti proudu systému

Více

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95 Programovatelný pokojový termostat THR870CUK Obj. č.: 56 02 95 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup programovatelného bezdrátového termostatu Honeywell Homexpert THR870CUK. Tento návod

Více

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. říjen 2005 KATALOGOVÝ LIST

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. říjen 2005 KATALOGOVÝ LIST říjen 005 CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST Použití: CM707 Chronotherm je určen automatickému řízení otopných soustav v bytech, domech a kancelářích podle nastavitelného

Více

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu.

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu. 10. P ÍSLU ENSTVÍ lze objednat A odsávací adaptér B upínací zafiízení C prodlouïení stolu, levé D prodlouïení stou, pravé E stojan 11. OPRAVY UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí provádût pouze odborná

Více

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITACA KB 24-32 IST 03 C 839-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich výrobků. Prosíme, abyste

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Meteorologická stanice Meteo Max

Meteorologická stanice Meteo Max Meteorologická stanice Meteo Max Pozn.: Před zprovozněním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití. Funkce venkovní teplota přenášená pomocí bezdrátového vysílače (433MHz) se zobrazením tendence možnost

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více