Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí"

Transkript

1 Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy

2 Internet pohled technika Kamil Matoušek, Ph.D.

3 Pipojení k Internetu Vytáené pipojení max. 56Kbps ISDN - Integrated Services Digital Network 64Kbps, ISDN2 128Kbps ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line Mbps downstream, Kbps upstream, overbooking GSM WiFi bezdrátové LAN Kabelová televize UPC Chello - 256/96-768/256Kbps Karneval Turbo - 600/ /350Kbps Sdílené kabelové linky Radiové spojení (Breezenet, Orinoco) Pevná linka Elektrická sí 220V (lokáln, zkoušky, budoucnost)

4 Wi-Fi Wireless Fidelity Standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) b pro vysokorychlostní bezdrátové penosy v pásmu 2,4 GHz Pásmo 2,4 GHz - ISM band (Industrie, Scientific, Medical)

5 CZFree.net Filozofie spátelených sítí po celém svt Neveejná amatérská poítaová sí v R Pravida - komunikace poíta a podsítí Kdokoliv se mže na své náklady pipojit poskytnout urité služby podílet se na rozšiování sí

6 Technologie ADSL

7 ADSL (2)

8 Základní koncepce Internetu Decentralizovaná sí Všechny uzly sít (poítae) rovnocenné postavení Každý uzel smí vytváet, pedávát a pijímat zprávy Zprávy jsou rozdleny do paket Každý paket je nezávisle adresován Paket vždy vychází z nkterého konkrétního uzlu sít a koní na jiném, cílovém uzlu; pitom se pohybuje v síti samostatn Konkrétní cesta, po které bude sítí procházet, není dležitá, podstatný je pouze výsledek Anarchie pístupu k síti již od návrhu funguje výten Využívání služeb Internetu Nabídka vlastních služeb pro Internetovou komunitu

9 Protokol TCP/IP Transmission Control Protocol Získávání elektronických zpráv libovolné délky, jejich pevod do sekvence paket na zdrojovém uzlu a pak znovu sestavení do pvodních zpráv na cílovém uzlu sít Paket je zpravidla o velikosti 64kb (poslední mže být samozejm menší) V pípad, že se nepodaí paket penést, penos se opakuje Efektivita penosu je dána paketovým penosem. Pi chyb v penosu se nemusí posílat celý balík dat, ale jen chybný paket Internet Protocol U každého paketu ovuje jeho korektnost, stará se o adresování Zajišuje správné poadí zasílání paket a nejvhodnjší cestu penosu

10 Aplikaní protokoly (1) HTTP (HyperText Transfer Protocol) Webová komunikace SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) poštovní protokol pro vzájemnou komunikaci mezi poštovními servery POP3 (Post Office Protocol) stahování u ze serveru IMAP (Internet Message Access Protocol) složky na serveru, možnost stáhnout hlaviky zpráv NNTP (Network News Transfer Protocol) distribuce síových novin, resp. jednotlivých píspvk v rámci diskusních skupin (newsgroups) FTP (File Transfer Protocol) penos soubor mezi uzlovými poítai sít

11 Aplikaní protokoly (2) NFS (Network File System) Pln transparentní sdílení soubor v sítích na bázi TCP/IP, a to zejména v sítích lokálních Sdílení soubor protokolem NFS zajišuje, aby se i vzdálené soubory klientovi jevily jako soubory místní - aby klient nemusel vdt kde pesn se nachází, ani nemusel s nimi manipulovat zvláštním zpsobem Telnet Slouží pro tzv. Terminálový pístup rlogin (remote login) Podobný TELNETu Protokol, který je schopen zajistit automatické pihlášení (zalogování) do vzdáleného poítae - ovšem za cenu toho, že ob komunikující strany musí obvykle stát na stejné platform (v zásad jen na platform Unixu)

12 Aplikaní protokoly (3) SNMP (Simple Network Management Protocol) Slouží potebám správy sítí Umožuje prbžný sbr nejrznjších informací pro poteby správy sít, a jejich následné vyhodnocování Na tomto protokolu je dnes založena vtšina prostedk a nástroj pro správu sít NTP (Network Time Protocol) Slouží potebám synchronizaceasových základen uzlových poíta sít Lze si jej pedstavit jako prostedek pro oznamování aktuálníhoasu LDAP (Lighweight Directory Access Protocol) protokol pro udržování adresá a práci s informacemi o uživatelích (nap. vyhledávání adres konkrétních uživatel v píslušných adresáích, resp. databázích)

13 Hypertext Transfer Protocol HTTP = protokol pro penos hypertextu mezi WWW serverem a klientem (nap. browserem) Penos textu i dat (obrázk, zvuk) Lze využít místo FTP Služba typu klient / server Neeší transport dat, nestará se o detekci chyb Bezstavový: požadavek-odpov= jednotka komunikace shodná struktura Stavový ádek, hlaviky, prázdný ádek, tlo Neomezená délka zprávy i ádk Tlo zprávy penášeno binárn

14 Jednotka komunikace HTTP 1. Prohlíže oteve spojení s WWW serverem 2. Prohlíže zašle serveru požadavek 3. Server zašle klientovi odpov Výsledkový kód, hlaviky objektu, [tlo objektu] 4. Server ukoní spojení 5. Prohlíže ukoní spojení

15 protokoly Odesílání pošty SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) plain text, posíláitelné heslo Píjem pošty POP3 (Post Office Protocol) plain text, posíláitelné heslo IMAP (Internet Message Access Protocol) ásten zabezpeené maily zstávají na serveru Nepoužívají žádné šifrování

16 - pílohy SMTP protokol pvodn pouze penos písmen V pípad binárních soubor nutné zakódování UUENCODE starší zpsob posílání osmibitových dat (soubor), kóduje do písmen a íslic, zvtšuje soubor MIME formát zásilky umožuje posílat v internetových zásilkách binární soubory, udává i typ souboru Pozor na maximální dovolenou velikost dnes ádov jednotky MB nkdy je nutné dlení na více ástí (nap. zip)

17 Bezpenost penosu dat Penosové cesty nejsou zabezpeeny! Bezpenost se týká dvou vcí: 1. data nejsou zabezpeena z hlediska penosu do úrovn síové vrstvy a to vetn (mohou se ztrácet ) 2. data nejsou zabezpeena proti odposlechu na penášené lince (data nejsou šifrována) Opakování penosu protokol TCP Data zabezpeit samotnou aplikací provádjící potebné šifrování Další bezpenostní díra je naivita na aplikaní úrovni Není velký problém poslat nkomu pod jiným nebo smyšleným jménem Pi ovování ní identity jsouasto hesla penášena v nezakódované podob, atd.

18 Šifrovací algoritmy Algoritmy s privátním klíem šifry se symetrickým klíem k zakódování i dekódování se používá stejný klí Využití: uložení dat Algoritmy s veejným klíem šifry s asymetrickým klíem používá se dvojice klí (privátní a veejný) Využití: komunikace Hybridní veejné/privátní kryptosystémy

19 Bezpenost IS Zabezpeení komunikace Zakódování a dekódování zprávy Podepsání zprávy SSL (Secure Sockets Layer) HTTPS Zabezpeení poíta Hlídání pístupu a oprávnní Antivirový program Firewall Pravidelné aktualizace

20 Virtuální privátní sít VPN VPN Virtual Private Network široké spektrumešení používáno pro oznaní dosti odlišných technologií Privátní sí, vybudovaná v rámci veejné síové infrastruktury (nap. Internet) Dvod skrýt ást (nebo veškerou) komunikaci ped "ostatním svtem" a pitom využít efektivity spolené komunikaní infrastruktury

21 Znalostní podpora Vyhledávae Reprezentace znalostí Ontologie pojm Semantický web informace doplnny o dobe definovaný význam Konceptuální anotace zdroj RDF jazyk pro konceptuální modelování Automatické uvažování Metalog, PNL

22 Koncová zaízení Desktopové poítae využití webu nejrznjší periferní zaízení Mobilní zaízení Na cestách malá lehká zaízení, omezené informace a funkce Mobilní pístup k webu se stává realitou Malé klávesnice znesnadují vkládání Roste zájem o použitíei k interakci s webem pes telefon

23 Výhled, sny a závr Nový protokol IPv6 Multimodální interakce mobilní zaízení Uživatelské rozhraní, e, vidní, pero, gesta, haptická rozhraní aj. Komunikaní služby pro rzná zaízení a rzné osoby Služby, které se pizpsobují zaízení, uživatelským preferencím a podmínkám prostedí Pístupné pro všechny Zrychlování pipojení Lepší sdílení dat distribuované databáze a výpoty Penos dalších smyslových vjem... Sémantický web Slibná perspektiva

24 Otázky? Kontakt: Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Gerstnerova laborato, Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnickávut Technická Praha 6 Telefon: (+420)

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS

Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS v. 2.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokol, verze 2.2 ást 4: Systém DNS Jií Peterka, 2005 v. 2.2 Pro DNS? k jednoznané identifikaci

Více

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby)

Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Maturitní téma: Internet (Internet, elektronická pošta a další internetové komunikační služby) Historie Internetu ARPANET byla zárodečná síť, vytvořili ji v USA lidé z akademické sféry za peníze vojáků,

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Úřadu pro veřejné informační systémy

Úřadu pro veřejné informační systémy Úřadu pro veřejné informační systémy Ročník I Praha 2000 Částka 2 OBSAH: ČÁST NORMATIVNÍ Standard ISVS pro komunikaci informačních systémů na bázi protokolů TCP/IP, verze 1.3 Vydal Úřad pro veřejné informační

Více