Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *"

Transkript

1 Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * HTTP (HyperText Transfer Protocol) * SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) * NNTP (Network News Transfer Protocol) * FTP (File Transfer Protocol) * TFTP (Trivial File Transfer Protocol) * NFS (Network File System) * Telnet * rlogin (remote login) * SNMP (Simple Network Management Protocol) * NTP (Network Time Protocol) * LDAP (Lighweight Directory Access Protocol) * WHOIS * Z39.50 * 4.1 Aplikaní vrstva * 4.2 Transportní vrstva * 4.3 Sí?ová vrstva * 4.4 Vrstva sí?ového rozhraní * 5 Problematika penosu * 6 Bezpenost protokolu TCP/IP * 7 Budoucí vývoj * 8 Závr * 9 Slovník: * Úvod TCP/IP je zkratka slov Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Tento protokol se používá po celé síti Internet a nejenom na ni. Píkladem jeho dalšího použití mohou být platformy jako UNIX, Banyan VINES, Microsoft LAN Manager i Novell NetWare. Pestože se stal standardním souborem protokol teprve v poslední dob, je starý již více jak dvacet let. V poátku byl použit pro spojení vládních poíta (sí? ARPANET - pedchdce dnešního Internetu), nyní je jeho nejvtší využití práv v síti Internetu, jenž se stala nejvtší celosvtovou sítí. Jako TCP/IP standard se tento sí?ový protokol zaal prosazovat v dob, kdy byl implementován do systému UNIX a jemu podobných, zhruba nkdy kolem 80 let. Díky této podpoe a zárove díky jeho vyplývající historické kompatibilit vi velkému množství hardwarových a softwarových systém se dnes tší velké rozšíení. Pvodn byla tato protokolová sada vyvinuta pro UNIXové systémy, ale pozdji se velmi rozšíila, hlavn díky aktivitám nkterých programátor a pozdji i nkterých firem, také na poítae pracující se systémy jako je nap. MS-DOS, MS Windows i OS/2 atd. Tato sada protokol je neustále rozšiována a 1 / 9

2 vylepšována. V souasné dob pipravuje mezinárodní výbor nový standard, který bude bezpenjší pro souasné aktivity Internetu (obchod) a také zajistí další expanzi této "sít", nebo? neustále vzrstající poet internetových adres se blíží svým potem ke své fyzicky adresovatelné hranici. Není také bez zajímavosti jeho využití u vtšiny dnešních her (podporující sí?ové funkce), komunikaních program a jednoduchých sítích peer-to-peer, což si vtšina lidí ani neuvdomuje. Historie protokolu TCP/IP Úplné poátky vzniku používání sí?ového protokolu TCP/IP se nacházejí v dob, kdy žádostí ministerstva obrany v USA byl vznesen požadavek, na vytvoení komunikaní sít, jenž by zabezpeovala spojení i v pípad jaderné války, pesnji eeno ješt o nkolik let zpt. Tato sí? tedy mla poskytovat jednoduchou a bezproblémovou komunikaci v pípad jaderného ohrožení a dokonce i po jaderné válce. ešila se tedy velice zásadní strategická otázka. Jak nco takového zajistit. O ticet let nazpátek, tedy v 60-letech tato úloha stála ped spoleností RAND (Rand Corporation, tehdejší pední americké mozkové centrum z období studené války). Její ešení bylo publikováno v roce Je jasné, že každý centrální úad, jakékoliv centrální sí?ové centrum by bylo zejmým a nevyhnutelným terem nepátelského útoku. Proto to mla být sí? založená na decentralizované koncepci, žádné systémové centrum, žádná centrální správa. Z ehož plyne logické vyústní, že i kdyby došlo k jaderné válce a hlavní komunikaní centra by byla zniena, tak by stále tato sí? mla být schopna provozu. RAND ešil tento problém za hlubokého vojenského utajení a od zaátku koncipoval danou sí? tak, aby práv fungovala i v nekonzistentním stavu. To znamená, že nkteré uzly a spojovací linky budou nutn chybt. Principy byly jednoduché: Sí? vlastn nikdy nebude pokládána za 100% spolehlivou, a proto bude navržena takovým zpsobem, aby alespo byla zachována njaká možná komunikaní cesta. Všechny uzly sít budou z hlediska svého stavu rovnocenné a každý uzel bude mít svou vlastní autoritu pro vytváení, pedávání a pijímání zpráv. Samotné zprávy budou rozdleny do paket, každý paket bude nezávisle adresován. Paket bude vycházet z nkterého konkrétního uzlu sít a konit na jiném, cílovém uzlu; pitom se bude pohybovat v síti samostatn. Konkrétní cesta, po které bude sítí procházet, nebude dležitá, podstatný bude pouze výsledek. V zásad si uzly budou paket pehazovat více i mén smrem k jeho cílového urení tak dlouho, dokud neskoní na správném míst. I když budou velké celky sít vyazeny z innosti, nevadí, pakety budou poád kolovat a pedávány tmi uzly, které nebyly znieny. Takovýto ponkud nahodilý doruovací systém mže být "neefektivní" z hlediska obvyklého chápání, rychlých a pesn definovaných komunikaních cest, je však zato extrémn robustní. Tak vlastn pozdji vznikla sí? ARPANET. Tato sí? se nazývala podle pentagonské agentury ARPA (Advanced Research Projects Agency). Roku 1969 byly instalovány první uzly této sít a o nkolik let pozdji již tato sí? obsahovala na 37 uzl. Ze sít ARPANET se pozdji stala dnešní pátení sí? Internetu. Pvodn sloužil ke sdílení prostedk výpoetní techniky, kdy byl strojový as poíta dosti drahý. Pozdji se z této sít stal federáln dotovaný elektronický poštovní úad, jenž se zaal využívat v daleko vtší míe než sdílení strojového asu. Bhem 70-tých let se sí? ARPANET stále více rozrstala; její decentralizovaná struktura tuto expanzi jen usnadovala. Na rozdíl od standardních firemních poítaových sítí mohl ARPANET pipojovat mnoho rzných typ poíta - stailo, aby tyto poítae rozumly paketov-orientovanému protokolu nové "anarchistické" sít, vše ostatní bylo nepodstatné. Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP Pvodním ARPA-protokolem pro komunikaci byl NCP (Network Control Protocol), ale s postupem asu a vznikem pokroilejších technologií zaal být NCP nahrazován mnohem propracovanjším standardem vyšší úrovn oznaovaným TCP/IP. (TCP/IP vznikl jako výsledek projektu agentury DARPA, který ml za cíl zkoumat techniky a technologie pro propojování paketových sítí rzných typ. Systém sítí - nebo "sí? sítí" - navržený v rámci tohoto projektu vešel ve známost pod oznaením Internet.) Sada protokol TCP/IP (v souasnosti se jedná zhruba o nkolik desítek protokol a další vznikají) má dv skupiny: 2 / 9

3 TCP (Transmission Control Protocol) Je protokol transportní vrstvy. Hlavním úelem protokolu TCP je získávat elektronické zprávy libovolné délky a pevádt je do sekvence paket, zpravidla o velikosti 64kb (poslední mže být samozejm menší), na zdrojovém uzlu a pak je znovu sestavuje do pvodních zpráv na cílovém uzlu sít. Díky tomu mže software ídící sí?ovou komunikaci zasílat zprávy po ástech a kontrolovat každou z tchto ástí samostatn. V pípad, že se nepodaí daný paket penést, tak se penos opakuje. Efektivita penosu je práv dána paketovým penosem. Pi chyb v penosu se nemusí posílat celý balík dat, ale jen chybný paket. IP (Internet Protocol) Je protokol sí?ové vrstvy a u každého paketu ovuje jeho korektnost a obhospodauje adresování, a to tak, aby pakety mohly být smrovány nejen pes adu uzl, ale dokonce i pes adu sítí pracujících s rznými komunikaními protokoly - nejen s pvodním ARPANETovským NCP standardem, ale i s jinými protokoly, jako jsou nap. Ethernet, FDDI nebo X.25. Dále zajiš?uje, aby byly pakety posílány ve správném poadí a co možná nejvhodnji, co se týe cesty penosu. Již od roku 1977 zaal být TCP/IP používán jinými sítmi pro pipojování k ARPANETu. Samotný ARPANET zstával pod pevným ízením pinejmenším do roku 1983, kdy se jeho vojenský segment oddlil a vytvoil samostatnou vojenskou sí? MILNET. Protokol TCP/IP všechny tyto nov píchozí sít propojoval dohromady a ARPANET (tebaže stále rostoucí) se stával stále menší a menší ástí oné ohromn rostoucí sít jiných pipojených poíta. Aplikaní protokoly TCP/IP Množství protokol, které se dnes vyskytují u rzných aplikací je velké množství a další, s vývojem IT pibývají. Bylo by si tedy chybné myslet, že TCP/IP jsou protokoly pouze dva, a proto není chybou, když se o tomto protokolu mluví ne v jednotném ísle, ale v ísle množném. V anglické terminologii se o tchto protokolech hovoí jako o TCP/IP protocol suit, tedy jako o rodin protokol TCP/IP. Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP 1. HTTP (HyperText Transfer Protocol) protokol pro komunikaci mezi WWW servery a jejich klienty (browsery). Umožuje browseru vyžádat si na serveru konkrétní WWW stránku, kterou mu server následn zašle. Protokol HTTP je koncipován jako bezestavový, což znamená že každý požadavek je samostatný a nemá žádnou návaznost na žádný z pípadných pedchozích požadavk - jinými slovy: WWW server si nemusí nic pamatovat o pedchozí komunikaci s kterýmkoli klientem, a každý požadavek vyizuje jako kdyby byl první (jediný). 2. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) poštovní protokol pro vzájemnou komunikaci mezi poštovními servery, prostednictvím kterého si jednotlivé servery pedávají mezi sebou konkrétní zprávy. Protokol SMTP pedpokládá trvalou dostupnost píjemce i odesilatele - pokud se odesílajícímu poštovnímu serveru nepodaí zkontaktovat pijímající poštovní server, interpretuje to jako chybu a snaží se ji napravit opakováním pokus o penos. Kvli této své vlastnosti protokol SMTP není použitelný pro penos poštovních zpráv až ke koncovým poštovním klientm, kteí nemusí být trvale dostupní. Pro tyto úely musely být vyvinuty další protokoly, konkrétn protokoly POP3 (Post Office Protocol, verze 3) a IMAP (Internet Message Access Protocol). 3. NNTP (Network News Transfer Protocol) 3 / 9 protokol pro distribuci sí?ových novin, resp. jednotlivých píspvk v rámci diskusních skupin

4 (newsgroups) sí?ových novin (USENET-u). Tento protokol musel být vyvinut poté, co se sí?ové noviny "pesthovaly" do Internetu - tj. zaaly být šíeny pedevším prostednictvím Internetu. 4. FTP (File Transfer Protocol) protokol pro penos soubor mezi uzlovými poítai sít. Pedpokládá existenci FTP server (nazývaných též FTP archivy), což jsou v zásad bžné uzlové poítae s možností pístupu do jejich systému soubor na dálku - uživatel jiného uzlového poítae v roli FTP klienta pak mže z FTP serveru "stahovat" soubory smrem k sob (provádt tzv. "download"), nebo naopak soubory umis?ovat na FTP server (provádt tzv. "upload"), podle konkrétních pístupových oprávnní, která mohou být v rámci FTP nastavována pro jednotlivé konkrétní uživatele. 5. TFTP (Trivial File Transfer Protocol) protokol FTP je "plnohodnotný" penosový protokol, v tom smyslu že je vybaven prakticky všemi mechanismy a vlastnostmi, které jsou zapotebí pro penosy celých soubor v poítaových sítích. V nkterých situacích však tato jeho "plnohodnotnost" mže být spíše na závadu, a to kvli jeho relativn velké složitosti a náronosti na implementaci. To mže vadit napíklad bezdiskovým stanicím, které si potebují pouze jednorázové stáhnout svj tzv. boot image (soubor, obsahující vše potebné k jejich startu), piemž píslušný kód který toto zajistí musí být co možná nejmenší, tak aby jej bylo možné umístit do pevné pamti (nap. pamti ROM) v bezdiskové stanici. Pro takovéto úely byl vyvinut protokol TFTP (Triviální FTP), jako maximáln odlehená verze protokolu FTP. Odlehená je napíklad v tom, že nezná pojem uživatele a pístupových práv, nezná pojem aktuálního adresáe, a neumožuje procházet adresái serveru, ze kterého jsou soubory stahovány - TFTP klient nemže na serveru nic vyhledávat, a místo toho musí "jít na jistotu" pro konkrétní soubor který potebuje. 6. NFS (Network File System) protokol NFS slouží potebám pln transparentního sdílení soubor v sítích na bázi TCP/IP, a to zejména v sítích lokálních. Rozdíl mezi sdílením a penosem soubor (který zajiš?uje protokol FTP, ev. TFTP) je v tom, zda si klient uvdomuje rozdíl mezi "místními" a "vzdálenými" soubory i nikoli. V pípad penosu soubor je pro klienta zásadní rozdíl mezi "místními" soubory, které se nachází na jeho poítai, a soubory vzdálenými, které se nachází na jiném poítai (FTP serveru) - s tmito vzdálenými soubory musí manipulovat jinak, než s místními soubory (musí vdt, kde se nachází, a pak si je mže penést k sob prostednictvím protokolu FTP). Naproti tomu v pípad sdílení soubor protokol NFS zajiš?uje to, aby se i vzdálené soubory klientovi jevily jako soubory místní - aby klient nemusel vdt kde pesn se nachází, ani nemusel s nimi manipulovat zvláštním zpsobem, ale aby se na n mohl dívat stejn jako místní soubory a stejn tak s nimi manipulovat, jako kdyby to byly jeho místní soubory. Proto je také tento zpsob sdílení oznaován jako pln transparentní (ve smyslu: neviditelný), protože z pohledu klienta skuten zcela zakrývá fakt, že nkteré soubory ve skutenosti jsou vzdálené. 7. Telnet protokol Telnet slouží pro tzv. vzdálené pihlašování, neboli k tomu, aby se uživatel jednoho poítae dostal do stejného postavení, jaké má uživatel jiného (vzdáleného) poítae - a mohl si zde napíklad spouštt rzné aplikace a pracovat s nimi, a využívat tak výpoetní kapacitu vzdáleného poítae, i jeho další zdroje (aplikace, soubory, periferie apod.). Protokol Telnet je koncipován tak, aby umožoval "spolupráci" rzných platforem - nepožaduje nic specifického na platform poítae, ze které se uživatel pihlašuje ke vzdálenému poítai (nepožaduje napíklad, aby to byly poítae se stejným operaním systémem). Díky tomu je napíklad možné, aby se prostednictvím protokolu Telnet uživatel poítae PC s MS Windows pihlásit na dálku k Unixovému poítai, a pracoval s Unixovými aplikacemi, které bží na tomto vzdáleném poítai (ale na jeho poítai PC by provozovány být nemohly). 8. rlogin (remote login) 4 / 9

5 jednou z nevýhod protokolu Telnet je skutenost, že pi každém pihlášení ke vzdálenému poítai nutí uživatele, aby znovu zadal své "identifikaní informace" (jméno a heslo) a sám se pihlásil ("zalogoval") do operaního systému vzdáleného poítae - protokol Telnet nedokáže takovéto pihlášení (login) zajistit sám a automaticky. Dvodem je práv fakt, že netrvá na žádné "píbuznosti" místního a vzdáleného poítae. Proto také nemže pedpokládat, že by se mu mohlo vždy podait "vytáhnout" potebné pihlašovací informace z místního poítae a pak je pedložit vzdálenému poítai k automatickému pihlášení. Pokud napíklad uživatel pracuje v prostedí MS DOS a prostednictvím Telnetu se pihlašuje ke vzdálenému poítai (nap. Unixovému), prostedí DOS vbec nezná pojem uživatele, a protokol Telnet tedy ani nemá možnost zjistit jméno svého uživatele. Proto se musí uživatel pihlásit ("zalogovat") sám, run. Vedle protokolu Telnet však existuje obdobn zamený protokol rlogin (od: remote login, doslova: vzdálené pihlášení), který je schopen sám zajistit automatické pihlášení (zalogování) do vzdáleného poítae - ovšem za cenu toho, že ob komunikující strany musí stát na stejné platform (v zásad jen na platform Unixu). 9. SNMP (Simple Network Management Protocol) protokol sloužící potebám správy sítí. Umožuje prbžný sbr nejrznjších informací pro poteby správy sít, a jejich následné vyhodnocování. Na tomto protokolu je dnes založena vtšina prostedk a nástroj pro správu sít. 10. NTP (Network Time Protocol) Protokol, sloužící potebám synchronizace asových základen uzlových poíta sít. Lze si jej pedstavit jako prostedek pro oznamování aktuálního asu, na jehož základ si jednotlivé uzly "seizují" svoje individuální hodinky. 11. LDAP (Lighweight Directory Access Protocol) protokol urený pro udržování adresá a práci s informacemi o uživatelích (nap. pro vyhledávání adres konkrétních uživatel v píslušných adresáích, resp. databázích). Protokol LDAP je založen na doporuení X.500, které bylo vyvinuto ve svt ISO/OSI, ale do praxe se ne zcela prosadilo, zejména pro svou "velikost" a následnou "tžkopádnost". Protokol LDAP již ve svém názvu zdrazuje fakt, že je "odlehenou" (lightweight) verzí, odvozenou od X WHOIS protokol, vyvinutý v prostedí TCP/IP pro poteby vedení databází údaj o uživatelích, zejména o jejich adresách. Existuje i dokonalejší verze (tzv. referral WHOIS, neboli rwhois). Dnes ale pevažuje použití protokolu LDAP. 13. Z39.50 protokol pro indexaci a vyhledávání, který se stal základem pro službu WAIS (umožující fulltextové vyhledávání v databázích dokument). Tento lánek (Aplikaní protokoly TCP/IP) mže být voln šíen, pokud se tak dje pro studijní úely, na nevýdleném základ a se zachováním tohoto dovtku. Podrobnosti hledejte zde, resp. na adrese Koncepce TCP/IP Protokol TCP je protokolem transportní vrstvy, a je jedním ze dvou alternativních protokol, které sí?ový model TCP/IP na úrovni této vrstvy nabízí. Druhým z protokol je protokol UDP (User Datagram Protocol), který je rychlejší, ale nespolehlivjší oproti protokolu TCP/IP. Sí?ový model TCP/IP se dlí do ty vrstev. Jak je vidno, tak i sí?ový model TCP/IP je modelem vrstveným. Vychází z podstaty dlení vrstev od návrhá sí?ového referenního modelu OSI. Ovšem pi konstrukci tohoto protokolu se vycházelo úpln z jiných pedpoklad a tomu také odpovídá výsledek. Tyto tyi vrstvy jsou uspoádány vzhledem k požadavkm na tento protokol. 5 / 9

6 Požadavky na TCP/IP: Možnost propojení rzných sítí, které by mohly být vybudovány na odlišných principech a základních penosových technologií. Navrhnout protokol tak, aby mly co nejlepší funkce nad nejrznjšími protokoly v nejnižších vrstvách referenního modelu OSI. A zárove umožoval použití protokol, které ješt nebyly vbec vyvinuty. U TCP/IP není poteba fyzická a linková vrstva. Ty jsou nahrazeny tzv. vrstvou sí?ového rozhraní (jsou prázdné, neobsahují žádné protokoly), která zárove pokrývá zmiovanou fyzickou a linkovou vrstvu referenního modelu OSI. Sí?ový model TCP/IP: 1. Aplikaní vrstva - Do této vrstvy pímo zasahují jednotlivé aplikace. 2. Transportní vrstva - (TCP) 3. Sí?ová vrstva - (IP) 4. Vrstva sí?ového rozhraní - Tato vrstva se netýká pímo TCP/IP, nebo? zde se pímo použijí fyzické penosové protokoly jednotlivých druh sítí(ethernet, Token Ring, ATM,.) Obr. Protokolová sada TCP/IP a vztahy mezi protokoly a jejich funkcemi Jak již z požadavk plyne, tak bylo nutno zajistit, aby šlo principiáln uskutenit spojení rzných druh sítí vzhledem k optimálnosti dosahovaného spojení (viz. Problematika penosu), což se autorm podailo uskutenit. 1. Aplikaní vrstva Tetí vrstva (poítáno od nulté) na rozdíl od RM OSI neobsahuje rzné podprné prostedky pro nap.:konverzi dat, komprimaci, šifrování, synchronizaci penosu atd. Toto všechno musí být již naprogramováno v aplikaci. Tato vrstva slouží pouze k napojení pro uživatelského rozhraní dané aplikace, ze které probíhá další ovládání. 2. Transportní vrstva Dalo by se oekávat, že když sí?ová vrstva neobsahuje mechanismy spolehlivosti, tak ji bude obsahovat vrstva nad ní, tedy vrstva transportní. Pravda je však nkde uprosted. Tato nedodlanost vychází z praktických zkušeností. Nkteré aplikace nepotebují prvky spolehlivosti penosu vbec žádné a nkteré se naopak bez nich vbec neobejdou. Je teba rozdíl pi penosu obrazového snímku s drobnými vadami, které lidské oko nepostehne, naproti trhavému zobrazování daných snímk, které je zpsobeno opakovanými penosy paket v síti. V koneném dsledku se používají dva protokoly TCP a UDP. TCP zajiš?uje uritou míru spolehlivosti, kdežto UDP nikoliv. 6 / 9

7 3. Sí?ová vrstva Tato vrstva je navržena pro co možná maximální penosovou rychlost na úkor spolehlivosti. Se spolehlivostí se autoi vypoádali tak, že pi navrhování penechali tyto starosti vyšším vrstvám tohoto modelu. Ovšem není pravdou, že by se tato vrstva vbec nestarala o bezchybný penos, pouze nepovažuje za svou povinnost starat se o jakoukoliv nápravu, když se nkterá data pi penosu poškodí. Samotná data posílá po blocích (datagramech) a to nespojit. V podstat nepoítá s tím, že pi zaátku penosu naváže spojení s adresátem. Data vyšle v bloku (jako u u), který obsahuje cílovou adresu. Tímto zpsobem je zabezpeena dosti velká robustnost pi penosu, nebo? dojde-li nkde na již zvolené penosové cest k perušení penosové cesty k adresátovi, tak si bloky zvolí jinou cestu. S protokolem IP úzce spolupracují protokoly ICMP (Internet Control Message Protokol), ARP (Address Resolution Protokol), RARP (Reverse Address Resolution Protokol), SLIP (Serial Line IP) a PPP (Point-to-Point Protokol). ICMP slouží k odhalování a signalizaci chyb ARP slouží k mapování IP logických adres a adresy fyzické (HW adresy sí?ových adaptér) RARP slouží k urování IP adresy z adresy fyzické (ten je využíván hlavn bezdiskovými pracovními stanicemi, které znají svoji fyzickou adresu, ale neznají svoji IP adresu SLIP internet protokol po sériové lince, dnes je pozvolna na ústupu PPP dnes nejrozšíenjší pro typ penosu bod-bod, má nkterá vylepšení oproti SLIPu (menší penosová režie, lepší hospodaení s IP adresami atd.) Pozn.: SLIP a PPP jsou ástenou výjimkou tvrzení, které íká že protokol TCP/IP se nestará o fyzický penos dat, protože tyto dva protokoly se fyzickým penosem skuten zabývají. 4. Vrstva sí?ového rozhraní Sí?ovým modelem TCP/IP není nikterak omezeno použití jakékoliv penosové technologie která bude použita na úrovni vrstvy sí?ového rozhraní. Je to jakýsi univerzální mezilánek, práv mezi aplikaní vrstvou a vrstvou sí?ového rozhraní. Tento protokol, je navržen tak, že je mu jedno, jestli se budou dat penášet po relativn spolehlivých cestách, kde dochází k astým chybám pi penosu, nebo po zcela spolehlivých cestách, kde je chybovost penosu žádná nebo velice minimální. Neví také nic o tom jakou rychlostí se data budou penášet, jaké bude zpoždní pi penosu i jaká bude velikost penášených blok atd.. Obr.: Vztahy RM OSI modelu a sí?ového modelu TCP/IP Obr.: Protokoly sí?ové vrstvy 7 / 9

8 Problematika penosu Jak již bylo zmínno, existují v podstat dva protokoly na penos dat v prostedí TCP/IP. Je to protokol TCP a UDP. Nehled na to, že každý má jinou míru spolehlivosti, tak také má i jiný princip odesílání dat. TCP ped každou výmnou dat mezi dvma uzly musí být nejprve navázáno spojení a po penosu zase zrušeno. TCP protokol posílá data po jednotlivých bytech, oekává tedy že mu budou dat pedávána od jeho vyšší vrstvy v tzv. oketech. Ty pak kumuluje do vyrovnávacího bufferu, obvykle o 64 kb velikosti a posílá dále. Celý mechanismus sdružování jednotlivých byt do blok je pln v režii protokolu TCP, který se penosem vtších celk snaží optimalizovat využití penosových cest. Pro vyšší vrstvu je tento mechanismus neviditelný - vyšší vrstva pracuje s pedstavou proudu jednotlivých byt. Pro nkteré aplikace však nemusí být penos pes vyrovnávací buffer píliš vhodný. Proto zde existuje pímý odesílací mechanismus nazývaný push, kterým si lze odeslání dat vynutit, aniž by byl buffer plný. UDP tento protokol vyšle data aniž by navazoval jakékoliv spojení s njakým uzlem. Na rozdíl od TCP posílá data v celém bloku. Oekává tedy od své bezprostedn vyšší vrstvy vždy celý blok dat, který se snaží penést opt jako celek (v rámci jediného tzv. uživatelského datagramu), a na stran píjemce jej pedává své bezprostedn vyšší vrstv opt jako celek. Pi penosu používá protokol TCP tzv. kladné potvrzování (positive acknowledgement), což znamená, že se potvrzují jen úspšn pijatá data a naopak na nepijatá, chybná data vbec nereaguje. Chybn vyslaná data se posílají optovn po urité dob (po vypršení asového limitu time out). Ovšem bylo by znan neefektivní, kdyby protokol ekal na každé dobré potvrzení. V praxi se penos provádí tak, že se vyšle nkolik blok dat ješt díve než je pijata informace o tom, že byla data úspšn pijata tzv. kontinuálního potvrzování (continuous acknowledgement). O tom kolik blok mže být vysláno dopedu rozhoduje velikost pomyslného okénka viz obr.. Bezpenost protokolu TCP/IP Problematika bezpenosti se pi vývoji vbec neuvažovala, nebyl souástí zadání, pi ešení penosového protokolu TCP/IP. Protokol byl navrhován tak, aby byl co možná nejvíce efektivní a flexibilní. Proto penosové cesty založené na tomto protokolu nejsou nikterak zabezpeeny. Bezpenost se týká v podstat dvou vcí: 1. data nejsou zabezpeena z hlediska penosu do úrovn sí?ové vrstvy a to vetn (mohou se ztrácet ) 2. data nejsou zabezpeena proti odposlechu na penášené lince (data nejsou šifrována) ešení: opakování penosu se musí postarat transportní vrstva protokolu TCP data zabezpeit pomocí samotné aplikace která sama provádí potebné šifrování Další bezpenostní dírou ve protokolu TCP/IP je jeho naivita na aplikaní úrovni. Není rozhodn velkým problémem poslat teba nkomu pod jiným nebo smyšleným jménem. Pi ovování ní identity jsou asto hesla penášena v nezakódované podob atd. To rozhodn již neodpovídá dnešním požadavkm na bezpený penos dat nap.: pi placení pes Internet nebo pi manipulaci s osobními daty apod.. Je tedy vidt, že se v tchto smrech bude ješt muset podniknou ada krok, aby se dosplo ke kýženému cíli. 8 / 9

9 Budoucí vývoj V souasné dob díky obrovskému rozmachu Internetu se pomalu ale jist blíží doba, kdy budou veškeré IP adresy vyerpány. Na poátku vývoje poskytovalo 32 bit IP adresy nepedstaviteln velké množství možných adres. Jak lze tento problém vyešit? Dnes je již pipraven nový IP protokol, který nese název IPv6 (Internet Protokol verze 6) a má šíku adresy 128 bit, která by mla urit njakou dobu vydržet, a již se pomalu zavádí do praxe. Dalším úzkým místem protokol TCP/IP je jejich rychlost, která pestává stait reálnému penosu vtšího množství dat. Konkurentem se v tomto smyslu stává nový protokol RTP (Real-Time Transport Protokol) a protokol RSVP (Resource Reservation Protokol). Tyto protokoly dokáží rychleji a plynuleji penášet data a lépe spolupracují se smrovai. Závr Ješt asi ped dvma lety byl Internet spojován s teoretickou možností provádt na nm obchody a prezentovat tam své služby a produkty. V souasné dob, podotýkám že nejen v USA, firma která není na Internetu jakoby ani nebyla. Tak dynamický vývoj zažilo toto médium a do budoucna urit ješt zažije další, velice dynamický vývoj. To samé lze íci o stávajících protokolech. Dochází k vývoji nových a staré se stále vylepšují, po stránkách rychlosti, bezpenosti, spolehlivosti, atd. nebo zanikají. Procházejí vývojem, jak si je žádá vývoj v IT. Výhodou protokol TCP/IP je bezesporu jejich platformní nezávislost. Také jejich podpora ze strany programátor stále stoupá. Je zajímavé, že a jsou nkteré tyto protokoly staré pes dvacet let, tak pesto bez zásadních zmn se používají dodnes. 9 / 9

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

Lekce 11: Aplikaní vrstva

Lekce 11: Aplikaní vrstva Poítaové sít, v. 3.1 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 11: Aplikaní vrstva Jií Peterka, 200 Koncepce aplikaní vrstvy pedstava, že "v aplikaní

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

GPRS, PPP a MS-DOS. Autor: František Ryšánek FCC Prmyslové systémy s.r.o.

GPRS, PPP a MS-DOS. Autor: František Ryšánek <rysanek@fccps.cz> FCC Prmyslové systémy s.r.o. GPRS, PPP a MS-DOS Autor: František Ryšánek FCC Prmyslové systémy s.r.o. TCP/IP v systému MS-DOS Pokud pomineme proprietární a dnes už prakticky mrtvé implementace firem Novell a Microsoft,

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled uživatele

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

1 Skype, co to je? strana 1

1 Skype, co to je? strana 1 Obsah 1 Skype, co to je?... 1 2 Instalace programu... 2 3 Spuštní programu úvodní obrazovka... 3 4 Registrace nového uživatele... 5 5 Po pihlášení... 6 6 Kontakty a jejich správa... 7 6.1 Vyhledání a pidání

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX Stanislav Korián, VUT, 19.10.2010 Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb)

Více

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Obsah Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22 Textové konvence 22 Konvence zobrazení 22 O autorech 24 ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Kapitola 1: Úvod do práce v síti s Windows XP 27 Principy

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více