ANALÝZA DOBROVOLNÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR A SR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA DOBROVOLNÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR A SR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Bankovnictví a pojišťovnictví ANALÝZA DOBROVOLNÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR A SR Bakalářská práce Autor: Filip Koch Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Alena MAAYTOVÁ, Ph.D Praha Duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí. Jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze 27. června Filip Koch

3 Poděkování Děkuji Ing. Aleně Maaytové, Ph.D za její pomoc a rady při odborném vedení bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce na začátku pojednává o vlastnostech, funkcích a problémech doplňkových důchodových systémů v České a Slovenské republice. Dále se zabývá podrobnou analýzou českého a slovenského systému doplňkového důchodového připojištění, a to včetně připravované reformy v České republice. Rozebírá primárně investice v obou systémech a jejich zhodnocení. V poslední části se práce snaţí zhodnotit oba systémy a připravit objektivní doporučení. Annotation Bachelor thesis at the beginning discusses properties, functions and problems of supplementary pension system in the Czech and Slovak Republics. It also deals with a detailed analysis of the Czech and Slovak system of supplementary pension schemes, including the planned reforms in the Czech Republic. It deals primarily investments in both systems and their yields. The last part of the work tries to evaluate both systems and to prepare an objective recommendation Klíčová slova v češtině: Doplňkové důchodové spoření, penzijní připojištění, důchodová reforma, třetí důchodový pilíř, důchodová doplňková společnost, penzijní fondy, investice. Key words: Additional retirement savings, supplementary pension, retirement pension reform, the third pillar pension, supplementary pension companies, pension funds, investment.

5 Obsah Obsah.5 Úvod Popis dobrovolného pilíře důchodového systému v ČR a SR Popis současného penzijního připojištění v České republice Popis doplňkového důchodového připojištění v Slovenské republice Analýza dobrovolného pilíře důchodového systému v ČR Analýza a rozbor stávajícího penzijního připojištění v České republice Připravované změny stávajícího penzijního připojištění v České republice Analýza dobrovolného pilíře důchodového systému v SR Srovnání situace v ČR a na Slovensku a doporučení popřípadě odhad budoucího vývoje...43 Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek

6 Úvod Názory, zda je dnes potřeba si samostatně spořit na zabezpečení kvalitního stáří, nejsou zcela jednoznačné. Stát nám dnes a denně říká, ţe finance v duchovém pojištění na výplatu důchodů, které by umoţňovaly zachovat alespoň minimální potřeby dnešních důchodců, chybí a v budoucnu jich bude čím dál méně. Pomineme-li touhu začít zjišťovat důvody proč tomu tak je a přijmeme-li fakt, ţe peníze na důchody opravdu nebudou, je nutné se zamyslet, jakým způsobem si zajistit peníze na důstojné stáří. Zde nastupuje role státu, který vytvořil systém spoření na důchod. Jednoduchou definicí si tento systém popíšeme jako spoření po malých částkách se státní podporou a nízkým zhodnocením na 40 let. Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení, zda je systém penzijního připojištění v České republice schopen poskytnout účastníkům dostatečný doplňkový příjem na stáří, a zda dokáţe nabídnout zhodnocení naspořených prostředků, a to minimálně nad rámec inflace. Pro dosaţení cíle jsem zvolil metodu analýzy současného systému penzijního připojištění v České republice, včetně analýzy připravované reformy a jeho srovnání s jiţ zreformovaným doplňkovým důchodovým připojištění v Slovenské republice. Toto srovnání jsem zvolil z toho důvodu, abych mohl předpovídat budoucí vývoj v ČR a popřípadě učinit doporučení pro zlepšení systému penzijního připojištění. Metodu srovnání jsem zvolil z důvodu větší objektivity práce. Na zpracování analýzy, které je relevantní pro srovnání obou doplňkových penzijních systémů, lze nazírat ze tří různých pohledů. V této práci jsou provedeny analýzy z pohledu účastníka a samotné správcovské společnosti (penzijního fondu, doplňkové důchodové společnosti). Třetí moţností nazírání na analýzu, jeţ není v této práci obsaţena, je z pozice státu, jakoţto instituce subvencující doplňkové důchodové systémy formou daňových úlev nebo státních dotací a kontrolního orgánu dohlíţejícího na tento segment finančního trhu. 6

7 1. Popis dobrovolného pilíře důchodového systému v ČR a SR 1.1 Popis současného penzijního připojištění v České republice V úvodní části jsou uvedeny obecné informace o vzniku současného penzijního připojištění tzn. základní funkce, produkt penzijního připojištění a jeho současný stav. Systém penzijního připojištění se státním příspěvkem vznikl v roce 1994 na základě zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením se záměrem vytvořit doplňkový produkt, který má pomoci akumulovat prostředky na zabezpečení a udržení vyšší kvality života ve stáří, než kterou je schopen zajistit průběžný systém. Jedná se o ryze specifický národní produkt, který není příliš srovnatelný se systémy penzijního pojištění v zahraničí (převážně kolektivní zaměstnanecké systémy nebo individuální pojistné smlouvy; není přímá podpora státu). Právní úprava byla od roku 1994 několikrát novelizována, nejednalo se však o změny, které by byly systémového charakteru. 1 Penzijní připojištění je od svého začátku nestandardním produktem, který nelze zařadit mezi běţné produkty finančního trhu, a to z důvodu kombinace příspěvku klienta s příspěvkem od státu. Penzijní fondy soustřeďují od účastníků ve fázi spoření finanční prostředky, které jsou díky zákonem dané garanci nezáporného zhodnocení nuceny investovat velmi konzervativně. Po ukončení spoření nastupuje fáze výplatní, v níţ jsou finance rozdělovány různými formami dávek. 1 BEZDĚK, Vladimír, Jiří FIALKA, Michal FRANKL, Marta GELLOVÁ, Klára HÁJKOVÁ, Jiří HOIDEKR, Pavel KOHOUT, Jiří KRÁL, Jiří RUSNOK a Vít SAMEK. Příloha č. 8 - Doplňkové systémy: penzijní připojištění se státním příspěvkem, MFČR a PES, květen In: [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_duchod_ref_pes.html>. 7

8 Produkt penzijního připojištění je upraven v zákoně č. 42/1994 Sb., v platném znění 2. Skládá se z pravidelných měsíčních příspěvků klientů, které lze na účet penzijního fondu poukazovat i za delší časová období, například čtvrtletně, pololetně, ročně, či jednorázově. K těm jsou připisovány měsíční státní příspěvky. Výše státního příspěvku závisí na měsíčním příspěvku účastníka. Minimální měsíční příspěvek účastníka činí 100 Kč a je podpořen státním příspěvkem 50 Kč. Maximální státní příspěvek ve výši 150 Kč měsíčně se vztahuje na měsíční příspěvek klienta 500 Kč a více. Státní příspěvek je poskytován po celou dobu spoření. Takto můţe účastník kaţdý rok získat aţ Kč. Část příspěvků, které ročně přesáhnou Kč, lze uplatnit jako odpočet ze základu daně z příjmů 3. Veškeré prostředky na účtu jsou zhodnocovány podílem na výsledcích hospodaření penzijního fondu. Podíly na zisku nejsou daněny v průběhu spoření, ale aţ při výplatě úspor, a tudíţ jsou během spoření dále zhodnocovány. Na penzijní připojištění můţe také přispívat zaměstnavatel. Klientem penzijního fondu se může stát osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR nebo fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud se účastní důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. 4 Během spořicí fáze penzijního připojištění lze měnit výši měsíčního příspěvku a také lze převádět naspořené peníze pod jiný penzijní fond. Zároveň je moţné placení příspěvků přerušit nebo odloţit. Z tohoto pohledu se penzijní připojištění jeví jako velmi flexibilní forma zhodnocení finančních prostředků na rozdíl od investičních hypotečních úvěrů. 2 Česká republika. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. In: 42/1994. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakony_7741.html>. 3 Státní příspěvek a daňové úlevy. Penzijní fond České pojišťovny [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pfcp.cz/o-produktu/statni-prispevek-a-danove-ulevy.html>. 4 Co je penzijní připojištění. Penzijní fond České pojišťovny [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pfcp.cz/o-produktu/co-je-penzijni-pripojisteni.html>. 8

9 Z penzijního připojištění lze poskytovat tyto penze. Penze starobní Musí být ze zákona sjednána vždy. Nárok na starobní penzi vznikne muži i ženě pokud platili příspěvky na tuto penzi nejméně 60 kalendářních měsíců a dosáhli věku 60 let. Požádat o dávku může účastník kdykoliv po splnění obou uvedených podmínek. Dolní hranice měsíčního příspěvku účastníka je 100,- Kč, horní hranice není omezena. Způsob výplaty starobní penze: 1. starobní penze doživotní 2. a. prostá - pobírá doživotně pouze účastník 3. b. se zaručenou dobou výplaty 10 let - v případě úmrtí účastníka pobírají pozůstalí 4. (určení ve smlouvě) stejnou výši penze po zbytek zaručené doby 5. c. s nárokem na pozůstalostní penzi - v případě úmrtí účastníka pobírají pozůstalí (určení účastníkem ve smlouvě) ještě 2 roky penzi ve stejné výši 6. jednorázové vyrovnání místo starobní penze - účastník si kdykoliv po vzniku nároku na dávku může vybrat celkovou naspořenou částku i jednorázově V žádosti o doživotní penzi může účastník požádat o mimořádnou výplatu první splátky v maximální výši 1/3 celkové finanční částky evidované na individuálním účtu účastníka (od penzijního plánu č. 3). Penze výsluhová Nárok na výplatu této penze, byla-li sjednána, vznikne účastníkovi, který platil příspěvky na tuto penzi minimálně 180 kalendářních měsíců. Výhodná je zejména pro mladší účastníky do 44 let věku. Výplata výsluhové penze je možná buď v podobě penze (pravidelně se opakujících dávek), nebo formou jednorázového vyrovnání. 9

10 Penze invalidní Je výhodná pro každého účastníka penzijního připojištění. V případě, že je mu přiznán plný invalidní důchod podle předpisů o důchodovém pojištění, má možnost čerpat prostředky ze svého individuálního účtu před dovršením zákonné věkové hranice 60 let. Nárok na tuto penzi vznikne, jestliže účastník platil příspěvky po sjednání této penze alespoň 36 kalendářních měsíců. Na tuto penzi účastník nepřiplácí žádné další finanční prostředky. Je vyplácena ve výši penze starobní a lze ji kombinovat se všemi druhy penzí, tak jako penzi starobní. Výplata invalidní penze je možná buď v podobě penze (pravidelně se opakujících dávek), nebo formou jednorázového vyrovnání. Penze pozůstalostní Náleží fyzické osobě určené účastníkem ve smlouvě o penzijním připojištění, jestliže zemřel účastník penzijního připojištění, který: 1. platil příspěvky na penzijní připojištění po sjednání této penze alespoň 36 kalendářních měsíců a kterému ještě nebyla vyplácena starobní nebo invalidní penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání nebo 2. pobíral doživotní starobní penzi, nebo doživotní invalidní penzi spojenou s nárokem na výplatu penze pozůstalostní, nebo 3. pobíral doživotní starobní, invalidní nebo výsluhovou penzi se zaručenou dobou výplaty, přičemž zaručená doba dosud neuplynula Pozůstalostní penzi je vhodné uzavřít vždy, protože se jedná o částečné zabezpečení rodiny nebo blízkých. Na tuto penzi se nepřiplácí žádné další příspěvky. Pozůstalostní penze je vyplácena buď jako penze dočasná, nejméně po dobu 3 let, pokud se jedná o penzi po účastníkovi, kterému do okamžiku úmrtí nebylo z jeho připojištění nic vypláceno, nebo po dobu 2 let (v případě úmrtí při pobírání starobní penze s nárokem na pozůstalostní penzi, nebo po zbytek zaručené doby v případě, že zemřelý účastník byl pobiratelem penze starobní doživotní se zaručenou dobou. 10

11 Jednorázové vyrovnání Místo výplaty starobní, výsluhové nebo invalidní penze se účastník může rozhodnout pro výplatu celé částky na svém individuálním účtu formou jednorázového vyrovnání. Odbytné Náleží: -účastníkovi, který platil příspěvky na penzijní připojištění alespoň 12 kalendářních měsíců a jehož pojištění zaniklo dohodou nebo výpovědí a nevznikl mu nárok na jinou dávku- fyzickým osobám určeným ve smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo jednorázové vyrovnání a pokud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi. Odbytné se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účastníkem, případně zaměstnavatelema a podílů na výnosech hospodaření fondu. 5 Popis penzijního fondu Podle stávající právní úpravy musí být penzijní fond akciovou společností, kde je veškerý majetek majetkem penzijního fondu a účastníci jsou vůči němu v postavení věřitelů. Penzijní fondy obhospodařují jak prostředky svých akcionářů, tak prostředky účastníků. 6 5 Nejčastější dotazy. PENZIJNÍ FOND KOMERČNÍ BANKY, a.s. Penzijní fond Komerční banky, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.pfkb.cz/faq/>. 6 BEZDĚK, Vladimír, Jiří FIALKA, Michal FRANKL, Marta GELLOVÁ, Klára HÁJKOVÁ, Jiří HOIDEKR, Pavel KOHOUT, Jiří KRÁL, Jiří RUSNOK a Vít SAMEK. Závěrečná zpráva PES. In: [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_duchod_ref_pes.html>. 11

12 V České republice v současnosti funguje 9 penzijních fondů. 7 AEGON Penzijní fond, a.s. ING Penzijní fond, a.s. Penzijní fond České spořitelny, a.s. Allianz penzijní fond, a.s. Generali penzijní fond, a.s. Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Penzijní fond Komerční banky, a.s. AXA penzijní fond, a.s. ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. 7 Seznam. In: Seznam členů červen 2012 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.apfcr.cz/cs/o-nas/seznam-clenu/>. 12

13 1.2 Popis doplňkového důchodového připojištění v Slovenské republice Slovenský systém důchodového spoření je po reformě z roku 2004 odlišný od penzijního připojištění v České republice. Účel však zůstal stejný. Spoření má zajistit svým klientům další zdroj příjmů v důchodovém věku, avšak s jistými spořicími rozdíly. Pro porovnání doplňkového důchodového připojištění v Slovenské republice s penzijním připojištěním v České republice popíšu celý produkt tak, jak funguje v reálném ţivotě. Dále se zaměřím na společnosti spravující doplňkové důchodové připojištění. Definice doplňkového důchodové spoření 8 Dobrovolné doplňkové důchodové spoření je příspěvkově definované, financované prostřednictvím kapitalizace, provozované doplňkovými důchodovými společnostmi na základě zákona č. 650/2004 Z. z. o doplňkovém důchodovém spoření a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna Základní charakteristika doplňkového důchodového spoření Doplňkové důchodové spoření představuje dobrovolný tzv. třetí pilíř důchodového systému, ve kterém jsou finanční prostředky účastníků doplňkového důchodového spoření spravovány soukromými společnostmi. 8 III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.employment.gov.sk/iii.-pilier.html>. 9 Slovenská republika. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In: 650/ Dostupné z WWW: <http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/patfyz_files/zo_oz_psav/zakony/z_o_dds/ _o_dds.pdf>. 13

14 Velmi důležitou informací je, že doplňkové důchodové spoření v Slovenské republice nedostává od státu žádnou formu státního příspěvku nebo dotace. To je velký rozdíl mezi Slovenskou republikou a Českou republikou. Díky tomu se do třetího pilíře důchodového systému řadí také další produkty finančního sektoru jako investiční ţivotní pojištění, spořicí program do podílových fondů a další finanční produkty bez státní subvence. V následujícím textu tudíţ budu uvádět pouze doplňkové důchodové spoření. Účelem penzijního spoření je umoţnit účastníkovi získat doplňkový důchodový příjem ve stáří a doplňkový důchodový příjem v případě ukončení výkonu prací, které jsou zařazeny na základě rozhodnutí orgánu na ochranu zdraví do kategorie 3 nebo 4, nebo skončení výkonu prací zaměstnance, který je taneční umělec nebo hudební umělec vykonávající profesi hráče na dechový nástroj. 10 Systém doplňkového důchodového pojištění, ve kterém jsou peněţní prostředky účastníků spravovány soukromými společnostmi, byl na Slovensku zaveden v roce Šlo o finanční produkt organizovaný na principu definovaných dávek, který se vytvořil vedle průběţného prvního pilíře spravovaného sociálním zabezpečením. V roce 2004 bylo doplňkové důchodové pojištění v rámci důchodové reformy transformováno na doplňkové důchodové spoření. Účastníkem se můţe stát zaměstnanec, který uzavřel smlouvu o penzijním spoření s doplňkovou důchodovou společností (tato smlouva se nazývá účastnická smlouva), nebo jiná fyzická osoba, která ke dni uzavření účastnické smlouvy dosáhla věku nejméně 18 let. Prostřednictvím doplňkového důchodového spoření si účastník spoří prostředky v doplňkové důchodové společnosti (dále jen DDS), která tyto prostředky investuje za účelem jejich zhodnocení. Výsledná naspořená částka závisí na výši finančních prostředků, které účastník resp. jeho zaměstnavatel po celou dobu spoření do DDS odvedl k jejich zhodnocení. Výše měsíčních příspěvků účastníka na penzijní spoření je dohodnuta ve smlouvě. Placení příspěvků zaměstnavatele a jejich výši lze dohodnout v kolektivní smlouvě v rozsahu 10 Základné princípy DDS. STABILITA, d.d.s., a.s. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.stabilita.sk/sk/sporenie/zakladne-principy-dds>. 14

15 stanoveném zákonem. Výše příspěvků zaměstnavatele, který platí příspěvky za své zaměstnance (účastníky), je součástí zaměstnavatelské smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a DDS. Zaměstnavatel však není povinen zaměstnavatelskou smlouvu uzavřít s výjimkou zaměstnavatelů účastníků přejímajících uvedené rizikové práce, za něţ zaměstnavatel platí příspěvky na penzijní spoření povinně, přičemţ účastník provádějící tyto rizikové práce po dobu výkonu uvedených prací příspěvky platit můţe, ale nemusí. Informace o doplňkových důchodových společnostech 11 Doplňková důchodová společnost (DDS) je akciová společnost se sídlem na území Slovenské republiky. Kaţdá DDS je povinna vytvořit a spravovat jeden nebo více příspěvkových doplňkových důchodových fondů s rizikovým profilem stanoveným DDS v souladu se zákonem, a jeden výplatní doplňkový důchodový fond s nízkou mírou rizika. Na rozdíl od DDS fond nedisponuje právní subjektivitou, nýbrţ je jen majetkem ve společném vlastnictví účastníků důchodového spoření. Prostředky fondu jsou uloţené na účtu v depozitní bance. Investiční pravidla pro doplňkové důchodové fondy stanoví zákon. Dohled nad podnikáním DDS vykonává Národní banka Slovenska, která fondům zároveň vydává povolení na vznik a činnost. Podzákonné předpisy v oblasti doplňkového důchodového spoření vydává kromě orgánu dohledu i Ministerstvo financí SR. Doplňková důchodová společnost vytváří a spravuje dva druhy fondů. 12 Příspěvkový doplňkový důchodový fond, jehoţ majetek je rozdělen na akciové, dluhopisové, peněţní a jiné investice. 11 Základné informácie o doplnkových dôchodkových spoločnostiach. Národná banka Slovenska [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-naddochodkovym-sporenim/doplnkove-dochodkove-spolocnosti/zakladne-informacie-o-doplnkovychdochodkovych-spolocnostiach>. 12 III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.employment.gov.sk/iii.-pilier.html>. 15

16 Výplatní doplňkový důchodový fond, jehoţ majetek můţe tvořit pouze dluhopisové investice, peněţité investice a obchody určené na omezení devizového rizika. Dá se říci, ţe první z výše jmenovaných fondů je fond pro fázi spoření, ve které účastník vkládá prostředky pro zhodnocení. Druhý fond je pro fázi výplatní tj. fázi, kdy účastník čerpá jiţ naspořené finance. Aktuální hodnota doplňkové důchodové jednotky 13 Doplňkové důchodové jednotky jsou evidovány na osobním účtu vyjadřujícím podíl účastníka nebo pobíratele dávky na majetku doplňkového důchodového fondu. Hodnota doplňkové důchodové jednotky se vyjadřuje v eurech (dále jen EUR) s přesností na šest desetinných míst. V první pracovní den, ve kterém DDS začne vytvářet doplňkový důchodový fond, je počáteční hodnota doplňkové důchodové jednotky 0, eur. Po tomto dni se určuje hodnota doplňkové důchodové jednotky. Dávky z doplňkového důchodového spoření 14 doplňkový starobní důchod ve formě: 13 Vývoj aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky v jednotlivých dôchodkových fondoch doplnkových dôchodkových spoločností. Národná banka Slovenska [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-dochodkovym-sporenim/aktualna-hodnotadochodkovej-jednotky-a-cista-hodnota-majetku-v-dochodkovom-fonde/vyvoj-aktualnej-hodnoty-dds>. 14 Dávky doplnkového dôchodkového sporenia. Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.sk/portal/sk/default.aspx?catid=41&etype=2&aid=948>. 16

17 - doţivotního doplňkového starobního důchodu - dočasného doplňkového starobního důchodu doplňkový výsluhový důchod ve formě: - doţivotního doplňkového výsluhového důchodu - dočasného doplňkového výsluhového důchodu jednorázové vyrovnání odstupné Podmínkou pro doplňkový důchodový příjem je, ţe bude vyplácen fyzické osobě, která si jako účastník doplňkového důchodového spoření naspořila prostředky na osobním účtu v systému doplňkového důchodového spoření (třetí pilíř), jeţ DDS investovala za účelem jejich zhodnocení. Systém dávek je podobný tomu, který máme dnes u penzijního připojištění, avšak liší se v parametrech. Například jednou z podmínek výplaty starobního důchodu je minimální věk účastníka 55 let. Naproti tomu v penzijním systému je tato hranice 60 let. 17

18 V Slovenské republice v současnosti nabízí své sluţby čtyři DDS 15 AXA d.d.s., a.s. Doplňková důchodová společnost Tatra banky, a.s. ING Tatry - Sympatie, d.d.s., a.s. Stabilita, d.d.s.,a.s. AEGON, d.d.s., a.s. ukončil svoji činnost v roce 2011 z důvodů nízkého počtu klientů 16 DDS v Slovenské republice jsou, co se týče počtu účastníků, znatelně menší neţ penzijní fondy v České republice. A nejen díky tomu také zanikl poslední jmenovaný fond AEGON. 15 Profil asociácie. Asociácie doplnkových dôchodcovských spoločnosti [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.adds.sk/profil-asociacie/>. 16 Ukončenie činosti AEGON doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. AEGON [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.aegon.sk/sk/home/o-nas/aegon-slovensko/dds/>. 18

19 2. Analýza dobrovolného pilíře důchodového systému v ČR Penzijní připojištění v současné době nepředstavuje výrazný zdroj doplňkových důchodových příjmů v České republice a to i přesto, ţe je v něm zapojeno cca 86 % ekonomicky aktivních osob 17 a ke konci roku 2011 přesáhl v České republice počet osob, které si aktivně spoří na penzijní připojištění, 4,565 milionu. Penzijní fondy spravují 216,1 mld. Kč úspor 18. Počet účastníků a objem uloţených financí má vzrůstající tendenci, a to i přes ekonomickou recesi a velmi nízké výnosy v posledních pěti letech. I přes výše uvedené pozitivní ukazatele je důleţité se zaměřit na první větu v odstavci a poloţit si otázku: Proč v současné době nepředstavuje penzijní připojištění významný zdroj důchodových příjmů pro své účastníky a průměrná výše úspor připadajících na jednoho účastníka odpovídá necelým 5 měsíčním splátkám průměrného důchodu od státu? K zodpovězení otázky je potřeba analýza obou systémů penzijního připojištění v České a Slovenské republice. Z tohoto důvodu se aţ v poslední kapitole pokusím najit příčinu i moţné řešení výše uvedené otázky. Jelikoţ zanedlouho dojde ke změně stávajícího systému penzijního připojištění v České republice, rozhodl jsem se do analýzy a následného zhodnocení přidat jeho budoucí úpravu, kterou budu analyzovat. V závěru se pokusím zjistit, zdali navrhované změny budou mít pozitivní vliv pro účastníky penzijního připojištění. 17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle pohlaví a věku k [PDF] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/57004fe66d/$file/ pdf>. 18 Tab. č. 2a Rozvaha penzijních fondů - aktiva. In: Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/penzijni_ fondy/pf_ukazatele_tab02a.html/>. 19

20 2.1 Analýza stávajícího systému penzijního připojištění. Analýzu stávajícího penzijního systému v České republice jsem pojal jako rozbor dat o účastnících, naspořených finančních prostředcích a investicích penzijních fondů, abych byl schopný jej následně porovnat a zhodnotit se stávajícím doplňkovým důchodovým spořením v Slovenské republice. Nízké příspěvky účastníků Účastníci v současnosti vkládají do systému nízké částky. Naspořená částka je při přepočtení na měsíční výplatu doživotní penze zanedbatelná (v řádu stokorun). Hlavní důvody jsou následující: - Racionální chování s ohledem na státní příspěvek, daňový odpočet a současně relativně nízké zhodnocení vložených prostředků (viz výše). - Relativně vysoký důchod z průběžného systému: Výše důchodu, který lidé obdrží z průběžného systému, nenutí běžného občana k dodatečným úsporám. Snížení příjmů po odchodu do důchodu není příliš citelné (cca 25 % čisté mzdy u člověka, který pobíral Kč v minulých 5 letech a předtím adekvátní částku). - Vysoký odvod ze mzdy (příjmů) na průběžný důchodový systém. 19 V roce 2011 měsíční příspěvek účastníka činil 439 Kč (viz. Tabulka 1). 19 BEZDĚK, Vladimír, Jiří FIALKA, Michal FRANKL, Marta GELLOVÁ, Klára HÁJKOVÁ, Jiří HOIDEKR, Pavel KOHOUT, Jiří KRÁL, Jiří RUSNOK a Vít SAMEK. Příloha č. 8 - Doplňkové systémy: penzijní připojištění se státním příspěvkem, MFČR a PES, květen In: [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_duchod_ref_pes.html>. 20

21 Tabulka 1: Rozloţení průměrné výše měsíčních příspěvků v Kč Účastnický příspěvek v Kč 430,8 449,7 450,5 443,9 439,6 441 Meziroční změna v % - + 4,18 + 0,17-1,4-0,9 + 0,31 Pramen: MF 20 Jak můţeme vidět v Tabulce 1, před 3 lety začalo docházet k poklesu účastnického příspěvku. V posledním roce 2011 byl zaznamenán nepatrný růst. Konečným důsledkem sniţování měsíčního příspěvku bude niţší naspořená částka na konci spoření. Vysoké náklady penzijních fondů Výše nákladů na správu prostředků, na akvizice atd. není omezena, a to se samozřejmě také projevuje ve výsledcích výnosnosti penzijního připojištění. Akviziční náklady se v minulých letech rychle zvyšovaly a systém je jimi nežádoucím způsobem zatížen zejména v podobě nákladů příštích období, jejichž rozpouštění v následujících letech bude mít negativní vliv na výsledek hospodaření. 21 Náklady na nové smlouvy bereme, jako důleţitý ukazatel toho, jak fondy hospodaří se svěřenými prostředky. 20 Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - k února 2012Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - k In: Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_ukazatele_penzijniho_pripojisteni_68320.html>. 21 BEZDĚK, Vladimír, Jiří FIALKA, Michal FRANKL, Marta GELLOVÁ, Klára HÁJKOVÁ, Jiří HOIDEKR, Pavel KOHOUT, Jiří KRÁL, Jiří RUSNOK a Vít SAMEK. Příloha č. 8 - Doplňkové systémy: penzijní připojištění se státním příspěvkem, MFČR a PES, květen In: [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_duchod_ref_pes.html>. 21

22 Tabulka 2: Náklady na nové smlouvy v Kč Náklady na novou smlouvu v Kč Meziroční změna v % ,69% +39,58% -5,68% Pramen: MF 22 V roce 2010 meziročně poklesly tzv. akviziční náklady, tedy náklady vynaložené na získání nových smluv na penzijní připojištění, a to o 5,4 % na Kč na jednu smlouvu. Oproti roku 2007 jsou však tyto náklady dvojnásobné, což může být důsledkem nasycenosti trhu počet účastníků penzijního připojištění představuje 85,9 % pracovní síly ČR a jejich nárůst rychle ztrácí na dynamice. Na rozdíl od minulosti, kdy měly penzijní fondy možnost růst díky přilákání nových osob do systému, nyní se musí soustředit především na udržení svých současných účastníků a expandovat prostřednictvím získávání klientů od svých konkurentů. A to je spojeno se značnými akvizičními náklady. 23 Institucionální zastaralost - neoddělený majetek. Podle stávající právní úpravy je penzijní fond akciovou společností, kde je veškerý majetek majetkem penzijního fondu a účastníci jsou vůči němu v postavení věřitelů. Penzijní fondy obhospodařují jak prostředky svých akcionářů, tak prostředky účastníků. Způsob rozdělení 22 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ft_rocni_zprava_o_vyvoji FT_v_2010.pdf>. 23 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE Ministerstvo financí České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ft_rocni_zprava_o_vyvoji FT_v_2010.pdf>. 22

23 zisku je stanoven zákonem a zjednodušeně vyjádřeno se dělí v následujícím poměru: 85 % účastníci, 10 % akcionáři, 5 % odvod do rezervního fondu. 24 Neoddělitelnost majetku má za následek opatrnější investiční strategii. Ţádný vrcholový manaţer se nemůţe rozhodnout pro agresivní investice s penězi akcionářů i účastníků. V dnešním světě by mohl takový fond velice rychle skončit na nule. Je nutné říci, ţe původní myšlenka neoddělitelnosti majetku má svůj důvod, kterým je opatrnost. V minulosti opatrnost mnohdy neplatila a byl upřednostňován zisk a manaţerské odměny. Proto také docházelo ke slučování zkrachovalých penzijních fondu s fungujícími. Dnes, kdy máme na výběr z mnoha různých investic, je nutné dát účastníkům penzijního spoření zhodnocení nad úroveň inflace a motivovat je tak k pravidelnému spoření. Tomu v současné chvíli tak není, jak si ukáţeme v následujícím odstavci o investiční strategii penzijních fondů. Extrémně konzervativní investiční strategie plynoucí z požadavku zaručeného nezáporného meziročního výnosu. Současný systém nabízí nízký, ale relativně zaručený výnos. Penzijnímu fondu totiž ze zákona vyplývá povinnost garantovat, že se účastníkovi nesníží výše naspořených prostředků. Právě tato garance je příčinou velmi nízkých výnosů, které jen o málo převyšují inflaci. Důvodem je zákonná úprava v případě, že hospodaření penzijního fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a jiné fondy tvořené ze zisku. V případě, že tyto zdroje nepostačují, musí být ztráta kryta z prostředků akcionářů (snížením akciového kapitálu resp. požadavkem na jeho navýšení). 24 BEZDĚK, Vladimír, Jiří FIALKA, Michal FRANKL, Marta GELLOVÁ, Klára HÁJKOVÁ, Jiří HOIDEKR, Pavel KOHOUT, Jiří KRÁL, Jiří RUSNOK a Vít SAMEK. Příloha č. 8 - Doplňkové systémy: penzijní připojištění se státním příspěvkem, MFČR a PES, květen In: [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_duchod_ref_pes.html>. 23

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Při tvorbě vládního návrhu zákona o penzijním spoření se vycházelo z úvahy, že cílem tohoto návrhu je reformovat stávající penzijní připojištění

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Počátky penzijního připojištění v ČR

Počátky penzijního připojištění v ČR Penzijní reforma a finanční trhy Milan Indra/Daniel Tošner Ministerstvo financí Semináře odboru 37 MF: Reformy veřejných financí a jejich důsledky pro zdravý makroekonomický vývoj Smilovice, 3. prosince

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností Aleš P o k l o p 25.02.2016 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Garance existuje ze zákona (zejm. 187/1 zák.č. 427/2011 Sb.), který upravuje povinnost

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné.

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné. Jen necelé dva měsíce zbývají do ukončení možnosti svobodného přechodu mezi penzijními fondy. Jedná se o jednu z mnoha změn v rámci důchodové reformy (týká se třetího dobrovolného pilíře). Jen necelé dva

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I

Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po 30. 4. 2000 ČÁST I Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění, podmínky nároku

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 31. 10. 1994 do 24. 3. 1995 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I

Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po 31. 8. 2004 ČÁST I Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění, podmínky nároku

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 25. 3. 1995 do 30. 4. 2000 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Článek 1. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3

Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3 Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3 1 Základní informace Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s. /dále jen "Penzijní fond"/ byl zřízen jako penzijní fond podle

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

VÍTEJTE NA PREZENTACI Stav specializovaných operátorů

VÍTEJTE NA PREZENTACI Stav specializovaných operátorů VÍTEJTE NA PREZENTACI Stav specializovaných operátorů III. pilíře v ČR a SR Petr Žaluda C EO C REDIT S UIS S E LIF E & P ENS IO NS ČR Eurofórum 19. 6. 2003 Slide 1 C HARAKTERISTIKA ČR A SR V ZÁKLADNÍCH

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4 Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4 1 Základní informace ČSOB Penzijní fond, a.s. (dále jen "Penzijní fond") byl zřízen jako penzijní fond podle zákona číslo 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s.

Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s. Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s. 1 Základní informace Penzijní fond spokojenosti /dále jen "Penzijní fond"/ se zřizuje jako penzijní fond podle zákona číslo 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 109 USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s.

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu

Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB Článek 1. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní připojištění

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 -

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 - z půjčky vzorec pro vypocet. Ale za dovolenou a svátky nám to nějak přepočítává do hrubé mzdy prý kvůli použitému průměru. 06 - penzijní pojištění allianz - státní dotace - formulář k výplatě - Žádost

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více