Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky?"

Transkript

1 Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky? Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, Jazykové dovednosti jsou klíčovým požadavkem pro mnohé oblasti našeho života. Tento modul zdůrazňuje význam jazykových dovedností pro rozvoj učící se obce, města a regionu při jejich transformaci v učící se komunitu. Lekce Analýza vzdělávacích potřeb (1 hodina) Cíl lekce: - podnítit u učících se potřebu pokračovat v učení se cizím jazykům, vytvářet si osobní jazykové plány na základě analýzy osobních potřeb a načrtnout návody na zlepšování úrovně znalostí cizích jazyků. Poznámky pro školitele Pracovním jazykem může být čeština nebo angličtina Studijní materiály lze procházet v angličtině nebo v češtině podle toho, jaká je úroveň angličtiny u posluchačů ve skupině a také v závislosti na tom, jaké jsou záměry školitele v rámci tohoto modulu. a) (20 minut) Poté, co vysvětlíme skupině cíle této lekce, požádáme je, aby si zabalili tašku (batoh) na cestu, která je čeká. Všichni ve skupině dostanou na papíře nakreslený prázdný batoh. Požádáme je, aby si přečetli motivační otázky ve Studijním materiálu 1 (část I) a odpovědi na ně si zabalili do batohu. Každý si zabalí svůj batoh, to znamená, že každý si ho naplní svými očekáváními, strachy, nadějemi a plány, o kterých si myslí, že jsou důležité na cestě za učením se cizímu jazyku. Během cesty, kterou každý učící se urazí při procházení tímto modulem, je možné se k tématu batohu na cestu vracet a doplňovat ho dalšími postřehy a potřebami. Obsah batohu pak také dobře poslouží při hodnocení výsledků, každý může pomocí něj vyjádřit, do jaké míry se původní očekávání, naděje a plány naplnily. b) (10 minut) Rozdejte Studijní materiál 1 (Část II Dotazník pro analýzu vzdělávacích potřeb) každému ve skupině. Požádejte o vyplnění dotazníku. c) (20 minut) Požádejte skupinu, aby si znovu prošla dotazník a pak požádejte každého ve skupině, aby blíže vysvětlil své odpovědi na otázky v části B dotazníku (např. otázka 1 části B dotazníku Co se potřebujete naučit?, zde se můžete ptát např. na priority v rámci jednotlivých jazykových dovedností, zda je pro učícího se důležitější zdokonalovat se v mluvení, nebo v psaní, nebo v poslechu, nebo čtení s porozuměním apod.) d) (10 minut) Vysvětlete skupině potřebu vytvářet si osobní jazykové plány na základě analýzy osobních potřeb v rámci osobního zdokonalování v cizím jazyce a na faktory, které jsou pro vytváření osobních jazykových plánů důležité. Použijte Studijní materiál 2.

2 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 RÁMEC PRO ANALÝZU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB I. Zabalte si batoh na dlouhou cestu k osvojení cizího jazyka. Odpovězte na tyto otázky. Proč jsem tady, jaká jsou má očekávání? Proč se chci učit cizí jazyk, jaká je moje motivace? Co očekávám od svého školitele? Mám z něčeho strach? Co předpokládám, že bych mohl získat nebo dosáhnout na své cestě k osvojení cizího jazyka? V čem bych chtěl být na konci své cesty jistější? II. Dotazník pro analýzu vzdělávacích potřeb A. Osobní profesní profil 1) Jméno: 2) Název instituce, ve které pracujete: 3) Zaměstnání: 4) Jak dlouho působíte v tomto oboru? 5) Co bylo rozhodující pro to, abyste své současné zaměstnání získal? 6) Jaké je Vaše postavení a hlavní náplň práce? B) Osobní jazykový profil 1) Co se potřebujete naučit? Obecný jazyk Odborný jazyk 2) Jak se učíte? Jakým způsobem se učíte nejraději? Jaké metody výuky Vám vyhovují? 3) Kdo jste? Věk/národnost Už jste se učil/a cizí jazyk? Jaká je Vaše specializace? Jaké jsou Vaše zájmy? Na jaký styl učení jste zvyklý/á? 4) Proč se chcete učit/zdokonalit v cizím jazyce?

3 Protože se to od Vás z nějakého důvodu vyžaduje (například to po Vás vyžadují v práci) nebo jste se k tomu dobrovolně rozhodl/a Protože předpokládáte, že by mohlo vylepšit např. finanční situaci, nebo pomoci k lepšímu místi apod.? 5) Kdy se chcete učit? Prosím specifikujte, která část dne Vám vyhovuje nejvíce. Jak často se chcete učit? (každý den, jednou týdně apod.) Vyhovuje Vám spíše celodenní intenzivní výuka nebo výuka občasná?

4 Studijní materiál 2 Analýza priorit pro utváření osobních vzdělávacích plánů je klíčovým požadavkem také v případě jazykového vzdělávání, protože výchozí jazykové znalosti a dovednosti, motivace, hlavní a dílčí cíle jsou u jednotlivých posluchačů různé. Hlavní cíl vyjadřuje úmysl definuje povahu a charakter vzdělávacího programu ve vztahu k potřebám společnosti i jednotlivce je logickým odrazovým můstkem pro tvorbu rozvrhu a struktury práce Dílčí cíl je odvozen od cíle hlavního je přesnější a specifičtější než cíl hlavní převádí hlavní cíl do jasnější a specifičtější podoby, která umožní plánování a realizaci individuálního učení (upraveno podle publikace: A Practical Guide to the Teaching of English as a Second or Foreign Language, OUP 1999) HLAVNÍ FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH JAZYKOVÝCH PLÁNŮ A KTERÉ SE NAVZÁJEM PODMIŇUJÍ CO SE UČIT? Popis status quo (dosažená jazyková úroveň) Předmět/tematika učení JAK SE UČIT? Formy učení Strategie učení KDO SE UČÍ? Charakteristika učících se PROČ SE UČIT? Důvody pro učení JAK ČASTO A KDE VÝUKA PROBÍHÁ? Frekvence a místo

5 Lekce Stanovení kritérií pro vytváření osobních jazykových plánů (1 hodina) Cíl lekce: - zdůraznit nezbytnost průběžného jazykového vzdělávání Poznámky pro školitele Pracovním jazykem může být angličtina nebo čeština Studijní materiály lze procházet v angličtině nebo v češtině podle toho, jaká je úroveň angličtiny u posluchačů ve skupině a také v závislosti na tom, jaké jsou záměry školitele v rámci tohoto modulu. a) (20 minut) Rozdejte materiál Vytváření osobního jazykového plánu (Studijní materiál 1). Požádejte posluchače, aby si připravili odpovědi na otázky. Požádejte všechny ve skupině, aby se zamysleli nad tím, jaké jsou jejich momentální jazykové znalosti a dovednosti, jaké jsou jejich cíle v učení se cizímu jazyku. Poté diskutujte s celou skupinou. b) (20 minut) Práce ve skupinách. Rozdělte skupinu na menší skupinky a rozdejte Studijní materiál 2. Požádejte posluchače, aby se v těchto menších skupinách zamysleli a diskutovali spolu o svých prioritách pro sestavování osobních jazykových plánů. c) (20 minut) Rozdejte přehled hlavních kritérií pro vytváření osobních jazykových plánů (Studijní materiál 3). Požádejte posluchače, aby si sestavili seznam svých priorit.

6 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 Vytváření osobního jazykového plánu Analýza potřeb Charakteristika učícího se Základní informace 1. Jaký cizí jazyk umím nejlépe? 2. Další jazykové znalosti? 3. Oblíbený styl učení se? 4. Znalosti v oblasti odborného jazyka? (např. znalost terminologie v oblasti cestovního ruchu, obchodní korespondence apod.) 5. Co všechno v cizím jazyce umím? 6. Proč se chci učit cizí jazyk, jaká je moje motivace? Hlavní cíle 7. Co je pro mě v rámci učení se cizímu jazyku důležité a proč? 8. Co se chci naučit a co se potřebuji dovědět, abych mohl(a) dále zlepšovat své jazykové znalosti a dovednosti?

7 Studijní materiál 2 Jaké jsou vaše priority pro vytvoření osobního jazykového plánu v oblasti: 1) obsahu důraz na obecný jazyk důraz na odborný jazyk 2) formy prezenční studium distanční studium kombinace prezenční a distanční formy studia 3) organizace moduly pro obecný jazyk moduly pro odborný jazyk 4) nových aspektů v jazykovém vzdělávání výuka s podporou počítače (CD-Rom a jazykové kurzy na počítači) interaktivní výukové metody (internet a simulace)

8 Studijní materiál 3 Při vytváření osobního jazykového plánu vám doporučujeme: určit osobní potřeby (jaká je moje motivace, proč je pro mne učení se cizímu jazyku důležité) uvědomit si profesní potřeby (např. když budu umět dobře cizí jazyk, může to vést k mému povýšení, pokud budu vládnout cizím jazykem, mohu se o své zkušenosti z oboru podělit s kolegy ze zahraničí a získat od nich cenné informace z oboru, popř. inspiraci apod.) určit si priority v rámci jazykového vzdělávání (např. důraz na rozvoj a zlepšení komunikativních dovedností v cizím jazyce) zjistit zdroje, které jsou pro učení nezbytné (učebnice, studijní materiál, přístup k internetu atd.) stanovit základní požadavky (čas výuky, četnost výuky apod.) načrtnout rámec pro osobní jazykový plán (stručný obsah) stanovit si základní kritéria pro osobní jazykový plán (např. potřeby a nároky na různorodost, četnost opakování nových znalostí a dovedností, obtížnost) stanovit si základní kritéria pro průběžné hodnocení (např. požadavek testování, dotazníků, osobního pohovoru apod.)

9 Lekce Osobní jazykový plán Cíl lekce: - zjistit momentální úroveň cizího jazyka u učících se a stanovit priority pro vytváření osobních jazykových plánů s důrazem na obecný i odborný jazyk Poznámky pro školitele Pracovním jazykem může být angličtina nebo čeština Studijní materiály lze procházet v angličtině nebo v češtině podle toho, jaká je úroveň angličtiny u posluchačů ve skupině a také v závislosti na tom, jaké jsou záměry školitele v rámci tohoto modulu. a) (15 minut) Rozdejte všem Studijní materiál 1. Vysvětlete, že materiál obsahuje sylabus (studijní plán) jazykového kurzu obecného jazyka pro dospělé. Požádejte posluchače, aby si sylabus přečetli a označili každou část v sylabu, kterou považují za důležitou pro rozvoj a vylepšení svých znalostí a dovedností v rámci obecného cizího jazyka. Můžete vysvětlit základní rozdíl mezi obecným a odborným jazykem, kdy obecný jazyk je důležitý pro každodenní komunikaci, zatímco odborný jazyk je důležitý pro správné vyjadřování v odborných, zejména profesních aktivitách, např. právo, politika, ekonomie, ale také umění, architektura apod. b) (10 minut) Požádejte posluchače, aby vyznačili, jak jsou jednotlivé části sylabu důležité pro vytváření jejich osobního jazykového plánu. Požádejte, aby jednotlivé položky očíslovali podle důležitosti čísly od 1 do 5. (1 = velmi důležité, 2 = důležité, 3 = velmi potřebné, 4 = potřebné, 5 = nepotřebné) c) (20 minut) Nyní požádejte posluchače, aby pracovali samostatně a vytvořili si svůj vlastní sylabus priorit pro osobní jazykový plán pro obecný jazyk. Mohou při tom použít jako návod sylabus obsažený ve Studijním materiálu 1 a přidat si k němu své další priority. d) (25 minut) Doplňková aktivita (není nezbytně nutná, její zařazení záleží na možnostech a záměrech školitele). Posluchači mohou pracovat s výčtem různých typů sylabů (studijních plánů), které se užívají pro výuku cizích jazyků. Výčet je obsažen ve Studijním materiálu 2. Tento výčet může posluchačům pomáhat při utváření vlastních jazykových plánů. Posluchači se pak také mohou vrátit k sylabu ze Studijního materiálu 1 a určit, o jaký typ sylabu se jedná. Stejnou aktivitu lze použít při práci s materiálem obsaženým ve Studijním materiálu 4. Školitelé mohou v případě zájmu rozšířit své znalosti o sylabech, k čemuž jim slouží seznam odborné literatury o tomto tématu obsažený ve Studijním materiálu 3. e) (10 minut) Rozdejte Studijní materiál 4. Vysvětlete, že jde o sylabus (jazykový plán) pro výuku odborného jazyka pro odborníky z praxe. Požádejte posluchače, aby si sylabus prostudovali a označili ty části, které jsou důležité také pro rozvoj a zlepšení jejich jazykových dovedností. f) (20 minut) Nyní požádejte posluchače, aby pracovali samostatně a vytvořili si svůj vlastní sylabus priorit pro osobní jazykový plán pro odborný jazyk. Mohou

10 při tom použít jako návod sylabus, obsažený ve Studijním materiálu 1 a 4 a přidat si k němu své další priority pro oblast odborného jazyka. g) (20 minut) Doplňková aktivita (není nezbytně nutná, její zařazení záleží na možnostech a záměrech školitele). Školitel může vysvětlit pojem autentičnost studijních materiálů a poukázat na důležitost užívání autentických textů (mluvených i psaných) pro výuku odborného jazyka. Školitel může pracovat s materiálem ze Studijního materiálu 5.

11 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 Intenzivní kurz obecné angličtiny pro dospělé příklad sylabu (studijního plánu) Tento sylabus je zaměřen na zlepšování jazykových dovedností v oblasti mluvení a psaní ÚKOL 1: Projděte si jednotlivé položky sylabu a zaškrtněte každou položku, o které si myslíte, že by měla být součástí Vašeho jazykového plánu I. KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI A) Funkční 1. Představování, pozdravy 2. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu 3. Žádost 4. Prosba a poděkování 5. Omluva 6. Návrh, rada 7. Pozvání 8. Názor 9. Jistota a pochyby 10. Stížnosti 11. další potřeby v této oblasti:. B) Situační 1. Pasová kontrola 2. Cestování 3. Ubytování 4. Stravování 5. Doprava, dopravní značky, směry, mapy 6. Služby (u lékaře, u řezníka apod.) 7. Na poště, poštovní služby, telefonování 8. Nakupování 9. V knihovně 10. Denní program 11. V práci 12. Ve městě 13. Na večírku 14. další potřeby v této oblasti:. C) Argumentační

12 1. začít mluvit o problému 2. představit problém 3. uvést příklad 4. požádat o názor 5. vyjádřit názor 6. zapojit buď sebe nebo někoho jiného do rozhovoru 7. sumarizovat problematiku 8. vyjádřit názor 9. přerušit rozhovor 10. vzít si slovo 11. vyjádřit nesouhlas 12. komentovat 13. vrátit se k diskutované problematice 14. udržet rozhovor 15. požádat o potvrzení 16. požádat o zopakování 17. vyjasnit nedorozumění 18. interpretovat 19. požádat o více informací 20. vyjádřit jistotu 21. dát návrh 22. vyjádřit podporu 23. vyjádřit jiný názor 24. přesvědčit 25. vyjádřit zdrženlivost 26. ujistit se 27. vyjádřit nejistotu 28. odmítnout 29. další potřeby v této oblasti:. II. PÍSEMNÉ DOVEDNOSTI D) Psaní 1. Životopis - Curriculum vitae (CV) 2. Strukturovaný životopis 3. Korespondence (formální/neformální) 4. Popis pracovní činnosti 5. Písemné poznámky (záznam přednášky, schůze apod.) 6. Vyplňování žádostí (o zaměstnání, o grant apod.) 7. další potřeby v této oblasti:.

13 ÚKOL 2: Nyní projděte návrh sylabu pro osobní jazykový plán ještě jedno a oznámkujte označené položky podle potřebnosti pro Váš jazykový plán čísly od 1 do 5 (1 = nezbytně nutné, 2 = nutné, 3 = velmi potřebné, 4 = potřebné, 5 = ne velmi potřebné)

14 Studijní materiál 2 Typy sylabů (studijních plánů): a. Gramatický Sylabus obsahuje gramatiku a gramatické struktury (např. gramatické časy, stupňování, typy vět apod.) zpravidla rozdělené do sekcí podle obtížnosti nebo významu. b. Lexikální Sylabus zahrnuje lexikální jazykové položky včetně kolokací a frází zpravidla rozdělené do sekcí, které na sebe navazují. c. Gramaticko-lexikální Velmi častý typ sylabu, který kombinuje gramatiku s lexikou. Jednotlivé sekce jsou zpravidla kombinací gramatiky a lexiky. d. Situační Tento sylabus vychází ze simulace konkrétních situací, které se reálně v životě odehrávají. Jednotlivá témata nesou názvy daných situací, popř. míst, která jsou s danou situací spojená např. telefonování nebo u lékaře nebo v divadle apod. e. Tématický Podobně jako v případě situačního sylabu i tento sylabus vychází z tematického zaměření svých jednotlivých částí. Odpovídají tomu názvy jednotlivých částí tohoto sylabu, např. Jídlo, Zvířata, Instituce Evropské unie apod. Často se jedná o velmi specifický terminologický soubor. f. Pojmový Pojmy jsou koncepty, které může jazyk vyjádřit. Obecné pojmy mohou zahrnovat např. čísla, čas, místo, barvy ; specifické pojmy označují víceméně slovníkové položky např. muž, žena, odpoledne. g. Funkčně-pojmový Funkce jsou činnosti, jejichž výkon lze pomocí jazyka vyjádřit, např. slibování, odmítání, přesvědčování apod. Výhradně funkční sylabus je užíván ojediněle, zpravidla je užíván v kombinaci se sylabem pojmovým. h. Dovednostní Tento sylabus je založen na čtyřech základních jazykových dovednostech mluvení, poslech, psaní a čtení, mezi nimiž lze stanovit priority podle potřeb učícího se. Tento typ sylabu často pracuje s dalším dělením jazykových dovedností např. u čtení pracují např. se čtením zpráv, čtením odborných článků apod. a v závislosti na potřebách učícího se využívá různých učebních strategií, např. rychlé čtení, čtení pro informaci, čtení s porozuměním apod. i. Úkolový

15 Tento sylabus pracuje více s úkoly než s významy. Příkladem takového úkolu může být např. úkol zorientovat se v mapě nebo vést simulované soudní přelíčení. Tento typ sylabu se zpravidla používá pro pokročilejší studenty. j. Kombinovaný Tento typ sylabu kombinuje výše uvedené sylaby a je v současnosti stále častěji používán, protože umožňuje vzít do úvahy různé aspekty jazyka a tím maximálně vychází vstříc specifickým potřebám učícího se v závislosti na měnících se podmínkách života. k. Průběžný Tento sylabus není dán předem, ale jeho části se tvoří na základě požadavků učícího se na začátku kurzu a v jeho průběhu.

16 Studijní materiál 3 Bibliografie seznam literatury, ve které lze najít další informace z oblasti jazykových plánů 1. A Practical Guide to Teaching of English as a Second or Foreign Language (1999) OUP. (A reference book concerned with every aspect of language teaching, providing a body of theory and a wealth of practical teaching tips) 2. Brumfit, C. J. (ed.) (1984) General English Syllabus Design, (ELT Documents 118), Oxford: Pergamon Press. (A collection of articles on different kinds of English language syllabuses: useful summaries by Brumfit and Stern) 3. Dubin, F. and Olshtain, E. (1986) Course Design. Cambridge: Cambridge University Press. (On the planning and development of English language teaching syllabus and materials in different contexts) 4. Nunan, D. (1988) Syllabus Design, Oxford: Oxford University Press. (Mostly a series of tasks helping the reader to engage with and understand different issues) 5. Ur, P. (1995) A Course in Language Teaching, CUP 6. West, R. (1998) ESP State of the Art, Opening address, Networking for ESP An Anti-conference. 7. White, R. V. (1998) The ELT Curriculum: Design, Innovation and Management, Oxford: Basil Blackwell. (A fairly detailed and comprehensive survey of various current types of syllabus and how they are used) 8. Yalden, J. (1987) Principles of Course Design for Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press. (Discusses different options in course and syllabus design, and the theories underlying them; illustrated by case studies) 9. Candlin, C. N. (1984) Syllabus design as a critical process in Brumfit, C. J. (ed.) (1984b) General English Syllabus Design (ELT Documents 118), Oxford: Pergamon Press. (Rationale and description of the process syllabus) 10. Clarke, D. F. (1991) The negotiated syllabus: what is it and how is it likely to work?, Applied Linguistics, 12, 1, (Also about the process syllabus: some reservations about its application in practice and practical suggestions)

17 Studijní materiál 4 ÚKOL: Projděte si jednotlivé položky následujícího sylabu a zaškrtněte, které položky jsou pro Vás aktuální a každou položku, o které si myslíte, že by měla být součástí Vašeho jazykového plánu. Příklad sylabu pro odborný jazyk Cílová skupina: - odborníci, kteří potřebují znát odbornou terminologii užívanou v důležitých dokumentech Evropské unie Požadovaná úroveň obecné angličtiny pro tento kurz: - středně pokročilá Hlavní cíle: - Posílit komunikativní dovednosti - Zlepšit porozumění základních odborných termínů užívaných v kontextu EU - Rozšířit odbornou slovní zásobu - Získat základní informace nutné pro užší spolupráci v rámci EU Dílčí cíle: - Aktivovat u studentů již nabyté znalosti v této oblasti - Naučit studenty základní odbornou terminologii v této oblasti - Rozvíjet čtení pro informaci - Rozvíjet schopnost sumarizovat odborný text a vyjadřovat k němu názor, souhlas, popř. nesouhlas Klíčová témata: a. Smlouvy a instituce Evropské unie - právní rámec, - uspořádání, - pravomoci, - rozšiřování b. Komunitární právo - prameny, - Evropský soudní dvůr c. Pracovní příležitosti a EU - úvod do klíčové terminologie, - volný pohyb osob, - pracovní podmínky d. Obchodní společnosti a EU - úvod do klíčové terminologie, - obchodní partneři,

18 - obchodní společnosti Základní studijní materiály: - Učebnice - Studijní materiály na internetu (distanční opory pro kurz) - Video nahrávka - Autentické materiály

19 Studijní materiál 5 (Fakultativní) Co znamená autentičnost v jazykovém vzdělávání a proč jsou pro výuku cizího jazyka autentické materiály tak důležité? Autentičnost Obecně řečeno, když při výuce jazyků používáme autentické materiály, jedná se např. o tištěné materiály, audio a video nahrávky a obrazové materiály, které nejsou primárně určeny pro jazykové vzdělávání. Ve slovníku najdeme pod pojmem autentický mimo jiné tři následující definice: autentický 1 skutečný, pravý, ne okopírovaný: např. originál dopisu 2 reálný, založený na faktech: např. průvodce skotskými tradicemi 3 tradiční a/nebo originální: např. recept na italskou specialitu od italského kuchaře Autentický text Jedná se například o novinový článek, text písně, text románu, rozhovor v rádiu, text pohádky, text smlouvy, plná moc, recept apod. Autentický úkol Takový úkol vede studenty k tomu, aby používali jazyk tak, jak je užíván v konkrétní reálné situaci v životě. Autentickým úkolem nemyslíme například doplňování chybějících částí textu, tvoření správných gramatických tvarů nebo doplňování informací do tabulky. Autentickým úkolem myslíme například odpověď na dopis, adresovaný studentovi, srovnávání dvou nabídkových katalogů při vybírání dovolené, srovnávání cen na jídelních lístcích apod. Základní principy pro sestavení jazykové lekce, při které chceme využít autentické materiály - autentičnost musí být obsažena v každém autentickém textu - kontinuita jazykových úkolů - kontinuita autentických úkolů - důraz na reálnost situace - důraz na jazykovou adekvátnost Více informací lze najít v: Tomlinson: Materials Development in Language Teaching, CUP 1998

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání.

Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání. Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání. Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

4.9.4. Konverzace v angličtině II

4.9.4. Konverzace v angličtině II 4.9.4. Konverzace v angličtině II Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na zlepšení komunikativních dovedností

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Distanční studijní opora Jana Hejtmánková Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Výukový plán. Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie

Výukový plán. Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie Výukový plán Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie Intenzita kurzu: 6x45 minut denně Počet hodin kurzu (45min): 50 hodin Použité

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

0. Prezentace metodického průvodce. 0.1 Pro koho byl kurz vytvořen

0. Prezentace metodického průvodce. 0.1 Pro koho byl kurz vytvořen 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé frekventanty kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2 ( Společného evropského referenčního rámce - SERR), který vytvořila

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II.

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU OBSAH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍKOVI B. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELE

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

1. Název materiálu. 2. Důvod vytvoření cvičebnice. 3. Obsah cvičebnice. 4. Struktura kapitol. 5. Cílová skupina. 6. Závěr

1. Název materiálu. 2. Důvod vytvoření cvičebnice. 3. Obsah cvičebnice. 4. Struktura kapitol. 5. Cílová skupina. 6. Závěr Cvičebnice ruského jazyka nový studijní materiál Mgr. Vlasta Klausová, Mgr. Varvara Golovatina, CSc. (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Mgr. V. Klausová představení cvičebnice,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Informační hodnota školních webů

Informační hodnota školních webů Informační hodnota školních webů Vážení studenti, kolegové, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je, zjistit jaké části školních webů jsou pro vás zajímavé, atraktivní a důležité. Získaná data

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

0. Prezentace metodického průvodce

0. Prezentace metodického průvodce Průvodce pro učitele/tutory 1 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé frekventanty kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2 ( Společného evropského referenčního

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015

LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Know how to learn LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY PRÁZDNINY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.500 Kč Cestování Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Know how to learn LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY 2015 Rezervujte si své místo a zvládněte 2 měsíce učení v 1 týdnu Cena kurzu: 20 hodin výuky za 2.800 Kč Cestování a dovolená Náplň kurzu: Cestování (začátečníci)

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_27 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 2

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více