Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky?"

Transkript

1 Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky? Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, Jazykové dovednosti jsou klíčovým požadavkem pro mnohé oblasti našeho života. Tento modul zdůrazňuje význam jazykových dovedností pro rozvoj učící se obce, města a regionu při jejich transformaci v učící se komunitu. Lekce Analýza vzdělávacích potřeb (1 hodina) Cíl lekce: - podnítit u učících se potřebu pokračovat v učení se cizím jazykům, vytvářet si osobní jazykové plány na základě analýzy osobních potřeb a načrtnout návody na zlepšování úrovně znalostí cizích jazyků. Poznámky pro školitele Pracovním jazykem může být čeština nebo angličtina Studijní materiály lze procházet v angličtině nebo v češtině podle toho, jaká je úroveň angličtiny u posluchačů ve skupině a také v závislosti na tom, jaké jsou záměry školitele v rámci tohoto modulu. a) (20 minut) Poté, co vysvětlíme skupině cíle této lekce, požádáme je, aby si zabalili tašku (batoh) na cestu, která je čeká. Všichni ve skupině dostanou na papíře nakreslený prázdný batoh. Požádáme je, aby si přečetli motivační otázky ve Studijním materiálu 1 (část I) a odpovědi na ně si zabalili do batohu. Každý si zabalí svůj batoh, to znamená, že každý si ho naplní svými očekáváními, strachy, nadějemi a plány, o kterých si myslí, že jsou důležité na cestě za učením se cizímu jazyku. Během cesty, kterou každý učící se urazí při procházení tímto modulem, je možné se k tématu batohu na cestu vracet a doplňovat ho dalšími postřehy a potřebami. Obsah batohu pak také dobře poslouží při hodnocení výsledků, každý může pomocí něj vyjádřit, do jaké míry se původní očekávání, naděje a plány naplnily. b) (10 minut) Rozdejte Studijní materiál 1 (Část II Dotazník pro analýzu vzdělávacích potřeb) každému ve skupině. Požádejte o vyplnění dotazníku. c) (20 minut) Požádejte skupinu, aby si znovu prošla dotazník a pak požádejte každého ve skupině, aby blíže vysvětlil své odpovědi na otázky v části B dotazníku (např. otázka 1 části B dotazníku Co se potřebujete naučit?, zde se můžete ptát např. na priority v rámci jednotlivých jazykových dovedností, zda je pro učícího se důležitější zdokonalovat se v mluvení, nebo v psaní, nebo v poslechu, nebo čtení s porozuměním apod.) d) (10 minut) Vysvětlete skupině potřebu vytvářet si osobní jazykové plány na základě analýzy osobních potřeb v rámci osobního zdokonalování v cizím jazyce a na faktory, které jsou pro vytváření osobních jazykových plánů důležité. Použijte Studijní materiál 2.

2 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 RÁMEC PRO ANALÝZU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB I. Zabalte si batoh na dlouhou cestu k osvojení cizího jazyka. Odpovězte na tyto otázky. Proč jsem tady, jaká jsou má očekávání? Proč se chci učit cizí jazyk, jaká je moje motivace? Co očekávám od svého školitele? Mám z něčeho strach? Co předpokládám, že bych mohl získat nebo dosáhnout na své cestě k osvojení cizího jazyka? V čem bych chtěl být na konci své cesty jistější? II. Dotazník pro analýzu vzdělávacích potřeb A. Osobní profesní profil 1) Jméno: 2) Název instituce, ve které pracujete: 3) Zaměstnání: 4) Jak dlouho působíte v tomto oboru? 5) Co bylo rozhodující pro to, abyste své současné zaměstnání získal? 6) Jaké je Vaše postavení a hlavní náplň práce? B) Osobní jazykový profil 1) Co se potřebujete naučit? Obecný jazyk Odborný jazyk 2) Jak se učíte? Jakým způsobem se učíte nejraději? Jaké metody výuky Vám vyhovují? 3) Kdo jste? Věk/národnost Už jste se učil/a cizí jazyk? Jaká je Vaše specializace? Jaké jsou Vaše zájmy? Na jaký styl učení jste zvyklý/á? 4) Proč se chcete učit/zdokonalit v cizím jazyce?

3 Protože se to od Vás z nějakého důvodu vyžaduje (například to po Vás vyžadují v práci) nebo jste se k tomu dobrovolně rozhodl/a Protože předpokládáte, že by mohlo vylepšit např. finanční situaci, nebo pomoci k lepšímu místi apod.? 5) Kdy se chcete učit? Prosím specifikujte, která část dne Vám vyhovuje nejvíce. Jak často se chcete učit? (každý den, jednou týdně apod.) Vyhovuje Vám spíše celodenní intenzivní výuka nebo výuka občasná?

4 Studijní materiál 2 Analýza priorit pro utváření osobních vzdělávacích plánů je klíčovým požadavkem také v případě jazykového vzdělávání, protože výchozí jazykové znalosti a dovednosti, motivace, hlavní a dílčí cíle jsou u jednotlivých posluchačů různé. Hlavní cíl vyjadřuje úmysl definuje povahu a charakter vzdělávacího programu ve vztahu k potřebám společnosti i jednotlivce je logickým odrazovým můstkem pro tvorbu rozvrhu a struktury práce Dílčí cíl je odvozen od cíle hlavního je přesnější a specifičtější než cíl hlavní převádí hlavní cíl do jasnější a specifičtější podoby, která umožní plánování a realizaci individuálního učení (upraveno podle publikace: A Practical Guide to the Teaching of English as a Second or Foreign Language, OUP 1999) HLAVNÍ FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH JAZYKOVÝCH PLÁNŮ A KTERÉ SE NAVZÁJEM PODMIŇUJÍ CO SE UČIT? Popis status quo (dosažená jazyková úroveň) Předmět/tematika učení JAK SE UČIT? Formy učení Strategie učení KDO SE UČÍ? Charakteristika učících se PROČ SE UČIT? Důvody pro učení JAK ČASTO A KDE VÝUKA PROBÍHÁ? Frekvence a místo

5 Lekce Stanovení kritérií pro vytváření osobních jazykových plánů (1 hodina) Cíl lekce: - zdůraznit nezbytnost průběžného jazykového vzdělávání Poznámky pro školitele Pracovním jazykem může být angličtina nebo čeština Studijní materiály lze procházet v angličtině nebo v češtině podle toho, jaká je úroveň angličtiny u posluchačů ve skupině a také v závislosti na tom, jaké jsou záměry školitele v rámci tohoto modulu. a) (20 minut) Rozdejte materiál Vytváření osobního jazykového plánu (Studijní materiál 1). Požádejte posluchače, aby si připravili odpovědi na otázky. Požádejte všechny ve skupině, aby se zamysleli nad tím, jaké jsou jejich momentální jazykové znalosti a dovednosti, jaké jsou jejich cíle v učení se cizímu jazyku. Poté diskutujte s celou skupinou. b) (20 minut) Práce ve skupinách. Rozdělte skupinu na menší skupinky a rozdejte Studijní materiál 2. Požádejte posluchače, aby se v těchto menších skupinách zamysleli a diskutovali spolu o svých prioritách pro sestavování osobních jazykových plánů. c) (20 minut) Rozdejte přehled hlavních kritérií pro vytváření osobních jazykových plánů (Studijní materiál 3). Požádejte posluchače, aby si sestavili seznam svých priorit.

6 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 Vytváření osobního jazykového plánu Analýza potřeb Charakteristika učícího se Základní informace 1. Jaký cizí jazyk umím nejlépe? 2. Další jazykové znalosti? 3. Oblíbený styl učení se? 4. Znalosti v oblasti odborného jazyka? (např. znalost terminologie v oblasti cestovního ruchu, obchodní korespondence apod.) 5. Co všechno v cizím jazyce umím? 6. Proč se chci učit cizí jazyk, jaká je moje motivace? Hlavní cíle 7. Co je pro mě v rámci učení se cizímu jazyku důležité a proč? 8. Co se chci naučit a co se potřebuji dovědět, abych mohl(a) dále zlepšovat své jazykové znalosti a dovednosti?

7 Studijní materiál 2 Jaké jsou vaše priority pro vytvoření osobního jazykového plánu v oblasti: 1) obsahu důraz na obecný jazyk důraz na odborný jazyk 2) formy prezenční studium distanční studium kombinace prezenční a distanční formy studia 3) organizace moduly pro obecný jazyk moduly pro odborný jazyk 4) nových aspektů v jazykovém vzdělávání výuka s podporou počítače (CD-Rom a jazykové kurzy na počítači) interaktivní výukové metody (internet a simulace)

8 Studijní materiál 3 Při vytváření osobního jazykového plánu vám doporučujeme: určit osobní potřeby (jaká je moje motivace, proč je pro mne učení se cizímu jazyku důležité) uvědomit si profesní potřeby (např. když budu umět dobře cizí jazyk, může to vést k mému povýšení, pokud budu vládnout cizím jazykem, mohu se o své zkušenosti z oboru podělit s kolegy ze zahraničí a získat od nich cenné informace z oboru, popř. inspiraci apod.) určit si priority v rámci jazykového vzdělávání (např. důraz na rozvoj a zlepšení komunikativních dovedností v cizím jazyce) zjistit zdroje, které jsou pro učení nezbytné (učebnice, studijní materiál, přístup k internetu atd.) stanovit základní požadavky (čas výuky, četnost výuky apod.) načrtnout rámec pro osobní jazykový plán (stručný obsah) stanovit si základní kritéria pro osobní jazykový plán (např. potřeby a nároky na různorodost, četnost opakování nových znalostí a dovedností, obtížnost) stanovit si základní kritéria pro průběžné hodnocení (např. požadavek testování, dotazníků, osobního pohovoru apod.)

9 Lekce Osobní jazykový plán Cíl lekce: - zjistit momentální úroveň cizího jazyka u učících se a stanovit priority pro vytváření osobních jazykových plánů s důrazem na obecný i odborný jazyk Poznámky pro školitele Pracovním jazykem může být angličtina nebo čeština Studijní materiály lze procházet v angličtině nebo v češtině podle toho, jaká je úroveň angličtiny u posluchačů ve skupině a také v závislosti na tom, jaké jsou záměry školitele v rámci tohoto modulu. a) (15 minut) Rozdejte všem Studijní materiál 1. Vysvětlete, že materiál obsahuje sylabus (studijní plán) jazykového kurzu obecného jazyka pro dospělé. Požádejte posluchače, aby si sylabus přečetli a označili každou část v sylabu, kterou považují za důležitou pro rozvoj a vylepšení svých znalostí a dovedností v rámci obecného cizího jazyka. Můžete vysvětlit základní rozdíl mezi obecným a odborným jazykem, kdy obecný jazyk je důležitý pro každodenní komunikaci, zatímco odborný jazyk je důležitý pro správné vyjadřování v odborných, zejména profesních aktivitách, např. právo, politika, ekonomie, ale také umění, architektura apod. b) (10 minut) Požádejte posluchače, aby vyznačili, jak jsou jednotlivé části sylabu důležité pro vytváření jejich osobního jazykového plánu. Požádejte, aby jednotlivé položky očíslovali podle důležitosti čísly od 1 do 5. (1 = velmi důležité, 2 = důležité, 3 = velmi potřebné, 4 = potřebné, 5 = nepotřebné) c) (20 minut) Nyní požádejte posluchače, aby pracovali samostatně a vytvořili si svůj vlastní sylabus priorit pro osobní jazykový plán pro obecný jazyk. Mohou při tom použít jako návod sylabus obsažený ve Studijním materiálu 1 a přidat si k němu své další priority. d) (25 minut) Doplňková aktivita (není nezbytně nutná, její zařazení záleží na možnostech a záměrech školitele). Posluchači mohou pracovat s výčtem různých typů sylabů (studijních plánů), které se užívají pro výuku cizích jazyků. Výčet je obsažen ve Studijním materiálu 2. Tento výčet může posluchačům pomáhat při utváření vlastních jazykových plánů. Posluchači se pak také mohou vrátit k sylabu ze Studijního materiálu 1 a určit, o jaký typ sylabu se jedná. Stejnou aktivitu lze použít při práci s materiálem obsaženým ve Studijním materiálu 4. Školitelé mohou v případě zájmu rozšířit své znalosti o sylabech, k čemuž jim slouží seznam odborné literatury o tomto tématu obsažený ve Studijním materiálu 3. e) (10 minut) Rozdejte Studijní materiál 4. Vysvětlete, že jde o sylabus (jazykový plán) pro výuku odborného jazyka pro odborníky z praxe. Požádejte posluchače, aby si sylabus prostudovali a označili ty části, které jsou důležité také pro rozvoj a zlepšení jejich jazykových dovedností. f) (20 minut) Nyní požádejte posluchače, aby pracovali samostatně a vytvořili si svůj vlastní sylabus priorit pro osobní jazykový plán pro odborný jazyk. Mohou

10 při tom použít jako návod sylabus, obsažený ve Studijním materiálu 1 a 4 a přidat si k němu své další priority pro oblast odborného jazyka. g) (20 minut) Doplňková aktivita (není nezbytně nutná, její zařazení záleží na možnostech a záměrech školitele). Školitel může vysvětlit pojem autentičnost studijních materiálů a poukázat na důležitost užívání autentických textů (mluvených i psaných) pro výuku odborného jazyka. Školitel může pracovat s materiálem ze Studijního materiálu 5.

11 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 Intenzivní kurz obecné angličtiny pro dospělé příklad sylabu (studijního plánu) Tento sylabus je zaměřen na zlepšování jazykových dovedností v oblasti mluvení a psaní ÚKOL 1: Projděte si jednotlivé položky sylabu a zaškrtněte každou položku, o které si myslíte, že by měla být součástí Vašeho jazykového plánu I. KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI A) Funkční 1. Představování, pozdravy 2. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu 3. Žádost 4. Prosba a poděkování 5. Omluva 6. Návrh, rada 7. Pozvání 8. Názor 9. Jistota a pochyby 10. Stížnosti 11. další potřeby v této oblasti:. B) Situační 1. Pasová kontrola 2. Cestování 3. Ubytování 4. Stravování 5. Doprava, dopravní značky, směry, mapy 6. Služby (u lékaře, u řezníka apod.) 7. Na poště, poštovní služby, telefonování 8. Nakupování 9. V knihovně 10. Denní program 11. V práci 12. Ve městě 13. Na večírku 14. další potřeby v této oblasti:. C) Argumentační

12 1. začít mluvit o problému 2. představit problém 3. uvést příklad 4. požádat o názor 5. vyjádřit názor 6. zapojit buď sebe nebo někoho jiného do rozhovoru 7. sumarizovat problematiku 8. vyjádřit názor 9. přerušit rozhovor 10. vzít si slovo 11. vyjádřit nesouhlas 12. komentovat 13. vrátit se k diskutované problematice 14. udržet rozhovor 15. požádat o potvrzení 16. požádat o zopakování 17. vyjasnit nedorozumění 18. interpretovat 19. požádat o více informací 20. vyjádřit jistotu 21. dát návrh 22. vyjádřit podporu 23. vyjádřit jiný názor 24. přesvědčit 25. vyjádřit zdrženlivost 26. ujistit se 27. vyjádřit nejistotu 28. odmítnout 29. další potřeby v této oblasti:. II. PÍSEMNÉ DOVEDNOSTI D) Psaní 1. Životopis - Curriculum vitae (CV) 2. Strukturovaný životopis 3. Korespondence (formální/neformální) 4. Popis pracovní činnosti 5. Písemné poznámky (záznam přednášky, schůze apod.) 6. Vyplňování žádostí (o zaměstnání, o grant apod.) 7. další potřeby v této oblasti:.

13 ÚKOL 2: Nyní projděte návrh sylabu pro osobní jazykový plán ještě jedno a oznámkujte označené položky podle potřebnosti pro Váš jazykový plán čísly od 1 do 5 (1 = nezbytně nutné, 2 = nutné, 3 = velmi potřebné, 4 = potřebné, 5 = ne velmi potřebné)

14 Studijní materiál 2 Typy sylabů (studijních plánů): a. Gramatický Sylabus obsahuje gramatiku a gramatické struktury (např. gramatické časy, stupňování, typy vět apod.) zpravidla rozdělené do sekcí podle obtížnosti nebo významu. b. Lexikální Sylabus zahrnuje lexikální jazykové položky včetně kolokací a frází zpravidla rozdělené do sekcí, které na sebe navazují. c. Gramaticko-lexikální Velmi častý typ sylabu, který kombinuje gramatiku s lexikou. Jednotlivé sekce jsou zpravidla kombinací gramatiky a lexiky. d. Situační Tento sylabus vychází ze simulace konkrétních situací, které se reálně v životě odehrávají. Jednotlivá témata nesou názvy daných situací, popř. míst, která jsou s danou situací spojená např. telefonování nebo u lékaře nebo v divadle apod. e. Tématický Podobně jako v případě situačního sylabu i tento sylabus vychází z tematického zaměření svých jednotlivých částí. Odpovídají tomu názvy jednotlivých částí tohoto sylabu, např. Jídlo, Zvířata, Instituce Evropské unie apod. Často se jedná o velmi specifický terminologický soubor. f. Pojmový Pojmy jsou koncepty, které může jazyk vyjádřit. Obecné pojmy mohou zahrnovat např. čísla, čas, místo, barvy ; specifické pojmy označují víceméně slovníkové položky např. muž, žena, odpoledne. g. Funkčně-pojmový Funkce jsou činnosti, jejichž výkon lze pomocí jazyka vyjádřit, např. slibování, odmítání, přesvědčování apod. Výhradně funkční sylabus je užíván ojediněle, zpravidla je užíván v kombinaci se sylabem pojmovým. h. Dovednostní Tento sylabus je založen na čtyřech základních jazykových dovednostech mluvení, poslech, psaní a čtení, mezi nimiž lze stanovit priority podle potřeb učícího se. Tento typ sylabu často pracuje s dalším dělením jazykových dovedností např. u čtení pracují např. se čtením zpráv, čtením odborných článků apod. a v závislosti na potřebách učícího se využívá různých učebních strategií, např. rychlé čtení, čtení pro informaci, čtení s porozuměním apod. i. Úkolový

15 Tento sylabus pracuje více s úkoly než s významy. Příkladem takového úkolu může být např. úkol zorientovat se v mapě nebo vést simulované soudní přelíčení. Tento typ sylabu se zpravidla používá pro pokročilejší studenty. j. Kombinovaný Tento typ sylabu kombinuje výše uvedené sylaby a je v současnosti stále častěji používán, protože umožňuje vzít do úvahy různé aspekty jazyka a tím maximálně vychází vstříc specifickým potřebám učícího se v závislosti na měnících se podmínkách života. k. Průběžný Tento sylabus není dán předem, ale jeho části se tvoří na základě požadavků učícího se na začátku kurzu a v jeho průběhu.

16 Studijní materiál 3 Bibliografie seznam literatury, ve které lze najít další informace z oblasti jazykových plánů 1. A Practical Guide to Teaching of English as a Second or Foreign Language (1999) OUP. (A reference book concerned with every aspect of language teaching, providing a body of theory and a wealth of practical teaching tips) 2. Brumfit, C. J. (ed.) (1984) General English Syllabus Design, (ELT Documents 118), Oxford: Pergamon Press. (A collection of articles on different kinds of English language syllabuses: useful summaries by Brumfit and Stern) 3. Dubin, F. and Olshtain, E. (1986) Course Design. Cambridge: Cambridge University Press. (On the planning and development of English language teaching syllabus and materials in different contexts) 4. Nunan, D. (1988) Syllabus Design, Oxford: Oxford University Press. (Mostly a series of tasks helping the reader to engage with and understand different issues) 5. Ur, P. (1995) A Course in Language Teaching, CUP 6. West, R. (1998) ESP State of the Art, Opening address, Networking for ESP An Anti-conference. 7. White, R. V. (1998) The ELT Curriculum: Design, Innovation and Management, Oxford: Basil Blackwell. (A fairly detailed and comprehensive survey of various current types of syllabus and how they are used) 8. Yalden, J. (1987) Principles of Course Design for Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press. (Discusses different options in course and syllabus design, and the theories underlying them; illustrated by case studies) 9. Candlin, C. N. (1984) Syllabus design as a critical process in Brumfit, C. J. (ed.) (1984b) General English Syllabus Design (ELT Documents 118), Oxford: Pergamon Press. (Rationale and description of the process syllabus) 10. Clarke, D. F. (1991) The negotiated syllabus: what is it and how is it likely to work?, Applied Linguistics, 12, 1, (Also about the process syllabus: some reservations about its application in practice and practical suggestions)

17 Studijní materiál 4 ÚKOL: Projděte si jednotlivé položky následujícího sylabu a zaškrtněte, které položky jsou pro Vás aktuální a každou položku, o které si myslíte, že by měla být součástí Vašeho jazykového plánu. Příklad sylabu pro odborný jazyk Cílová skupina: - odborníci, kteří potřebují znát odbornou terminologii užívanou v důležitých dokumentech Evropské unie Požadovaná úroveň obecné angličtiny pro tento kurz: - středně pokročilá Hlavní cíle: - Posílit komunikativní dovednosti - Zlepšit porozumění základních odborných termínů užívaných v kontextu EU - Rozšířit odbornou slovní zásobu - Získat základní informace nutné pro užší spolupráci v rámci EU Dílčí cíle: - Aktivovat u studentů již nabyté znalosti v této oblasti - Naučit studenty základní odbornou terminologii v této oblasti - Rozvíjet čtení pro informaci - Rozvíjet schopnost sumarizovat odborný text a vyjadřovat k němu názor, souhlas, popř. nesouhlas Klíčová témata: a. Smlouvy a instituce Evropské unie - právní rámec, - uspořádání, - pravomoci, - rozšiřování b. Komunitární právo - prameny, - Evropský soudní dvůr c. Pracovní příležitosti a EU - úvod do klíčové terminologie, - volný pohyb osob, - pracovní podmínky d. Obchodní společnosti a EU - úvod do klíčové terminologie, - obchodní partneři,

18 - obchodní společnosti Základní studijní materiály: - Učebnice - Studijní materiály na internetu (distanční opory pro kurz) - Video nahrávka - Autentické materiály

19 Studijní materiál 5 (Fakultativní) Co znamená autentičnost v jazykovém vzdělávání a proč jsou pro výuku cizího jazyka autentické materiály tak důležité? Autentičnost Obecně řečeno, když při výuce jazyků používáme autentické materiály, jedná se např. o tištěné materiály, audio a video nahrávky a obrazové materiály, které nejsou primárně určeny pro jazykové vzdělávání. Ve slovníku najdeme pod pojmem autentický mimo jiné tři následující definice: autentický 1 skutečný, pravý, ne okopírovaný: např. originál dopisu 2 reálný, založený na faktech: např. průvodce skotskými tradicemi 3 tradiční a/nebo originální: např. recept na italskou specialitu od italského kuchaře Autentický text Jedná se například o novinový článek, text písně, text románu, rozhovor v rádiu, text pohádky, text smlouvy, plná moc, recept apod. Autentický úkol Takový úkol vede studenty k tomu, aby používali jazyk tak, jak je užíván v konkrétní reálné situaci v životě. Autentickým úkolem nemyslíme například doplňování chybějících částí textu, tvoření správných gramatických tvarů nebo doplňování informací do tabulky. Autentickým úkolem myslíme například odpověď na dopis, adresovaný studentovi, srovnávání dvou nabídkových katalogů při vybírání dovolené, srovnávání cen na jídelních lístcích apod. Základní principy pro sestavení jazykové lekce, při které chceme využít autentické materiály - autentičnost musí být obsažena v každém autentickém textu - kontinuita jazykových úkolů - kontinuita autentických úkolů - důraz na reálnost situace - důraz na jazykovou adekvátnost Více informací lze najít v: Tomlinson: Materials Development in Language Teaching, CUP 1998

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Partneři Kindersite Project Ltd. Velká Británie www.kindersite.org Autonomous Language

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2. Jitka Cvejnová a kol. autorů

REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2. Jitka Cvejnová a kol. autorů REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR úrovně A1, A2 Jitka Cvejnová a kol. autorů REFERENČNÍ POPIS ČEŠTINY PRO ÚČELY ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com praha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 712003

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková Dokument Rady Evropy Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY MANUÁL EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Publikaci vydala Okresní hospodářská komora Jihlava v rámci realizovaného projektu EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022,

Více

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková

Metodická příručka pro učitele ústní zkouška. Jana Penicová. Hana Bártková Metodická příručka pro učitele ústní zkouška Jana Penicová Hana Bártková Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou CZ.1.07/1.3.05/11.0006 OPAVA 2011 Název: Autor: Metodická příručka pro učitele

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Platný od 1.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace Revoluční 92, Krnov,

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku Lenka Velísková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracovat program výuky

Více