59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014"

Transkript

1 U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne : 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Průtah obcí schválení zadávací dokumentace 4. Zateplení KD výběr nejvhodnější nabídky 5. Rozpočtové opatření č Prodej části pozemků p.č. 4/7 a 4/2 zahrada před starou školou 7. Prodej části pozemku p.č. 1689/1 předzahrádka, zahrada a část RD č.p Výkup pozemků za hasičským hřištěm 9. Výkup pozemků pod komunikací ul. Nová 10. Financování sociálních služeb Blansko 11. Plnění rozpočtu 1-7/ Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za rok Závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok Schválení dodatků nájmů hrobových míst 15. ZŠ a MŠ Zapojení školy do projektů EU 16. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK SDH 17. Rekonstrukce domu č. 34 s ubytováním, novostavba parkoviště 18. Oprava podlahy kulturního domu 19. Program XVI. zasedání Zastupitelstva městyse 20. Různé K bodu 3 Průtah obcí schválení zadávací dokumentace schválila USNESENÍ č. 558/59 R/2014 v příloze. K bodu 4 Zateplení KD výběr nejvhodnější nabídky schválila USNESENÍ č. 559/59 R/2014 v příloze. K bodu 5 Rozpočtové opatření č. 8 schválila USNESENÍ č. 560/59 R/2014 v příloze. K bodu 6 Prodej části pozemků p.č. 4/7 a 4/2 zahrada před starou školou schválila USNESENÍ č. 561/59 R/2014 v příloze. K bodu 7 Prodej části pozemku p.č. 1689/1 předzahrádka, zahrada a část RD č.p. 186 schválila USNESENÍ č. 562/59 R/2014 v příloze. K bodu 8 Výkup pozemků za hasičským hřištěm schválila USNESENÍ č. 563/59 R/2014 v příloze.

2 K bodu 9 Výkup pozemků pod komunikací ul. Nová schválila USNESENÍ č. 564/59 R/2014 v příloze. K bodu 10 Financování sociálních služeb Blansko schválila USNESENÍ č. 565/59 R/2014 v příloze. K bodu 11 Plnění rozpočtu 1-7/2014 schválila USNESENÍ č. 566/59 R/2014 v příloze. K bodu 12 Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za rok 2013 schválila USNESENÍ č. 567/59 R/2014 v příloze. K bodu 13 Závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok 2013 schválila USNESENÍ č. 568/59 R/2014 v příloze. K bodu 14 Schválení dodatků nájmů hrobových míst schválila USNESENÍ č. 569/59 R/2014 v příloze. K bodu 15 ZŠ a MŠ Zapojení školy do projektů EU schválila USNESENÍ č. 570/59 R/2014 v příloze. K bodu 16 Smlouva o poskytnutí dotace z JMK SDH schválila USNESENÍ č. 571/59 R/2014 v příloze. K bodu 17 Rekonstrukce domu č. 34 s ubytováním, novostavba parkoviště schválila USNESENÍ č. 572/59 R/2014 v příloze. K bodu 18 Oprava podlahy kulturního domu schválila USNESENÍ č. 573/59 R/2014 v příloze. K bodu 19 Program XVI. zasedání Zastupitelstva městyse schválila USNESENÍ č. 574/59 R/2014 v příloze. starosta městyse Ostrov u Macochy místostarosta městyse Ostrov u Macochy

3 USNESENÍ č. 558/59 R/2014 K bodu 3 Průtah obcí schválení zadávací dokumentace s ch v a l u j e Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce III/37363 Ostrov u Macochy, průtah 1. etapa ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů podle předloženého materiálu Dodatek č.1 ke smlouvě o postupu a realizaci stavebních prací při opravě komunikace s názvem III/37363 Ostrov u Macochy, průtah, 1.etapa podle předloženého materiálu p o v ě ř u j e Ing. Ondřeje Hudce, starostu, podpisem dodatku smlouvy T:

4 USNESENÍ č. 559/59 R/2014 K bodu 4 Zateplení Kulturního domu výběr nejvhodnější nabídky v y b í r á pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v městysu Ostrov u Macochy zadanou mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise, jako nejvhodnější nabídku firmy LAWSTAV, s.r.o., Palánek 373/19A, Vyškov, IČ za cenu ,- Kč bez DPH s t a n o v í další pořadí nabídek: 2. VRBA, s.r.o., Sukova 1052/6, Blansko, IČ: Traweko 96 s.r.o., Hranická 1455, Lipník nad Bečvou, IČ: u k l á d á Ing. Ondřeji Hudcovi, starostovi: - zajistit, prostřednictvím mandátní firmy Energy Benefit Centre, a.s., odeslání oznámení o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky T: neprodleně - předložit návrh smlouvy s vybraným uchazečem Radě městyse ke schválení T: příští schůze Rady městyse

5 USNESENÍ č. 560/59 R/2014 K bodu 5 Rozpočtové opatření č. 8 s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 8 podle předloženého materiálu d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy v z í t n a v ě d o m í schválené rozpočtové opatření č. 8

6 USNESENÍ č. 561/59 R/2014 K bodu 6 Prodej části pozemků p.č. 4/7 a 4/2 zahrada před starou školou d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy s ch v á l i t prodej části pozemků p.č. 4/2 a p.č. 4/7 panu Zdeňku Vašíčkovi, č.p. 230 podle předložené kupní smlouvy a předloženého geometrického plánu za cenu 40 Kč/m 2

7 USNESENÍ č. 562/59 R/2014 K bodu 7 Prodej části pozemku p.č. 1689/1 předzahrádka, zahrada a část RD č.p. 186 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy s ch v á l i t prodej části pozemku p.č. 1689/1 majitelům RD č.p. 186 podle předložené kupní smlouvy a předloženého geometrického plánu za cenu 40 Kč/m 2

8 USNESENÍ č. 563/59 R/2014 K bodu 8 Výkup pozemků za hasičským hřištěm d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy s ch v á l i t koupi pozemků p.č. PK1729/4, PK 1729/5 a P 1729/14 za cenu 10 Kč/m 2 podle předložené kupní smlouvy

9 USNESENÍ č. 564/59 R/2014 K bodu 9 Výkup pozemků pod komunikací ul. Nová d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy s ch v á l i t koupi pozemku p.č. PK 1355/3 za cenu 40 Kč/m 2 podle předložené kupní smlouvy

10 USNESENÍ č. 565/59 R/2014 K bodu 10 Financování sociálních služeb Blansko b e r e n a v ě d o m í informace o preventivních sociálních službách na okrese Blansko podle předloženého materiálu s ch v a l u j e smlouvu s městem Blanskem o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence ve výši ,- Kč na rok 2015 podle předloženého materiálu p o v ě ř u j e Ing. Ondřeje Hudce, starostu, podpisem smlouvy T:

11 USNESENÍ č. 566/59 R/2014 K bodu 11 Plnění rozpočtu 1-7/2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy v z í t n a v ě d o m í plnění rozpočtu městyse za období 1-7/2014 podle předloženého materiálu

12 USNESENÍ č. 567/59 R/2014 K bodu 12 Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za rok 2013 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy v z í t n a v ě d o m í závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za rok 2013 podle předloženého materiálu

13 USNESENÍ č. 568/59 R/2014 K bodu 13 Závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok 2013 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy v z í t n a v ě d o m í závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok 2013 podle předloženého materiálu

14 USNESENÍ č. 569/59 R/2014 K bodu 14 Schválení dodatků nájmů hrobových míst s ch v a l u j e dodatky č. 1 k nájemním smlouvám na pronájem hrobových míst (celkem 17 smluv) podle předloženého materiálu u k l á d á Ing. Ondřeji Hudcovi, starostovi, uzavřít dodatky nájemních smluv T:

15 USNESENÍ č. 570/59 R/2014 K bodu 15 ZŠ a MŠ Zapojení školy do projektů EU s o u h l a s í - se zapojením Základní školy a Mateřské školy Ostrov u Macochy, příspěvkové organizace, Ostrov u Macochy 363, do realizace projektu Digitálně a interaktivně, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ , jakožto partnera s finančním příspěvkem. Příjemcem projektu je ART ECON Střední škola, s.r.o. - s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi ART ECON Střední škola, s.r.o., IČ: a Základní školou a Mateřskou školou Ostrov u Macochy, příspěvkovou organizací, Ostrov u Macochy 363, IČ: , za účelem realizace projektu Digitálně a interaktivně, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ se zapojením Základní školy a Mateřské školy Ostrov u Macochy, příspěvkové organizace ostrov u Macochy 363 do realizace projektu Moje první firma, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ , jakožto partnera s finančním příspěvkem. Příjemcem projektu je Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 - s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Dvorská 26, IČ: a Základní školou a Mateřskou školou Ostrov u Macochy, příspěvkovou organizací, Ostrov u Macochy 363, IČ: , za účelem realizace projektu Moje první firma, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/

16 USNESENÍ č. 571/59 R/2014 K bodu 16 Smlouva o poskytnutí dotace z JMK SDH s ch v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na vybavení neinvestiční povahy Sboru dobrovolných hasičů ve výši 1 220,- Kč podle předloženého materiálu p o v ě ř u j e Ing. Ondřeje Hudce, starostu, podpisem smlouvy T:

17 USNESENÍ č. 572/59 R/2014 K bodu 17 Rekonstrukce domu č. 34 s ubytováním, novostavba parkoviště s o u h l a s í se záměrem rekonstrukce domu č. 34 s ubytováním a s výstavbou parkoviště na pozemku p. č. 102/3 podle předložené dokumentace

18 USNESENÍ č. 573/59 R/2014 K bodu 18 Oprava podlahy kulturního domu s ch v a l u j e provedení opravy laku podlahy kulturního domu firmou Zdeněk Hudec TERAL, IČ za cenu ,- Kč vč. DPH podle předložené nabídky p o v ě ř u j e Ing. Ondřeje Hudce, starostu, podpisem smlouvy T:

19 USNESENÍ č. 574/59 R/2014 K bodu 19 Program XVI. zasedání Zastupitelstva městyse d o p o r u č u j e Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy s ch v á l i t program XVI. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy, konaného dne v 18 hodin v budově kina: 1.) Zahájení, určení zapisovatele a sčitatele 2.) Schválení programu 3.) Schválení ověřovatelů zápisu 4.) Zrušení předkupního práva a zástavního práva RD č.p ) Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko za rok ) Závěrečný účet Spolku pro Moravský kras za rok ) Plnění rozpočtu 1-7/ ) Prodej části pozemků p.č. 4/7 a 4/2 zahrada před starou školou 9.) Prodej části pozemků p.č. 1689/1 předzahrádka, zahrada a část RD č.p ) Výkup pozemků za hasičským hřištěm 11.) Výkup pozemků pod komunikací ul. Nová 12.) Rozpočtová opatření č. 7 a 8 13.) Zpráva o činnosti Rady městyse 14.) Dotazy, připomínky a podněty 15.) Závěr

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor školství a kultury V Písku dne: 20.08.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ZŠ E. Beneše NÁVRH USNESENÍ

Více

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016 Rok 2016 USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 09.05.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání bere na vědomí 160509/ZM/38 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 93. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 20.11.2014 od 13:00 do 15:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 20. dubna 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2015

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2015 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 8/ 2015 konaného dne 24. srpna 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Závěrečný účet za rok 2014. Obec Bílichov

Závěrečný účet za rok 2014. Obec Bílichov Závěrečný účet za rok 2014 Obec Bílichov zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno: 10.6.2015 Sejmuto: 25.6.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 71. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 14. července 2014 čís. 1032/71 1046/71 1/5 1032/71 Rada městského obvodu Martinov 14. července

Více

Program zasedání zastupitelstva obce:

Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č.3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2014 místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice začátek jednání: 17:00 hodin konec jednání: 21:00 přítomni: p. Vladimír

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 65. schůze Rady města Slavičína konané dne 12.3.2013

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 65. schůze Rady města Slavičína konané dne 12.3.2013 V Ý P I S U S N E S E N Í z 65. schůze Rady města Slavičína konané dne 12.3.2013 Usnesení č. 65/1214/13 Rozpis rozpočtu města Slavičín na rok 2013 rozpis závazných ukazatelů rozpočtu města Slavičín na

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 94. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.2.2014

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 94. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.2.2014 V Ý P I S U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Slavičína konané dne 5..04 Usnesení č. 94/648/4 Zpráva o řešení stížností a peticí v roce 03 zprávu o řešení stížností a peticí podaných na MěÚ Slavičín

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20. 6. 2016 Rekonstrukce objektu čp. 1219 v Sezimově Ústí na Městskou knihovnu výběr dodavatele (mat. č. 220/2016) Usnesení č. 223/2016 zprávu z

Více

739 39 Lučina č.p. 1

739 39 Lučina č.p. 1 739 39 Lučina č.p. 1 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina Datum: 2011 Zpracoval: Schvalovací doložka: Ing. Dagmar Veselá, místostarostka Toto znění směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 15. dubna 2015 od 11:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 8. schůze rady města, která se konala dne 15. dubna 2015 od 11:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 8. schůze rady města, která se konala dne 15. dubna 2015 od 11:00 hodin do 12:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 17. 12. 2011.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 17. 12. 2011. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 17. 12. 2011. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vile ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:30 hodin. Jednání byli

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 20.10.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 5.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok

Více

Obec Štědrá. Zřizovací listina

Obec Štědrá. Zřizovací listina Obec Štědrá Zřizovací listina Usnesením zastupitelstva obce č.j. 33/02/01 ze dne 9. 9. 2002 Obec Štědrá zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel ve smyslu zákona: Název zadavatele Sídlo zadavatele Právní forma zadavatele IČ/DIČ Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Telefon +420 54114 2902 E-mail vlckova@skm.vutbr.cz

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 22. 1. 2007 I. Zahájení zasedání - program schvaluje program zasedání ZMČ jako celek.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 8-2008 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.6. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 5.11. 2014

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 5.11. 2014 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 5.11. 2014 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,,Petra Ernestová, Květa Křivánková, Petr Velich,Milan Hlavatý,

Více

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Metodický pokyn č. 45. ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách ke změně Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách Platnost: od 1.4.2012 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 5. zasedání Rady města, konaného dne 09.03.2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 25. 06. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 25. 06. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 25. 06. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Městys Štěpánov nad Svratkou

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Městys Štěpánov nad Svratkou Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33305/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Štěpánov nad Svratkou se sídlem Štěpánov

Více

USNESENÍ 11. schůze Rady města Bílovce, konané dne 02. 02. 2015

USNESENÍ 11. schůze Rady města Bílovce, konané dne 02. 02. 2015 USNESENÍ 11. schůze Rady města Bílovce, konané dne 02. 02. 2015 Rada města po projednání RM/11/181 program jednání 11. schůze Rady města Bílovec RM/11/182 a) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí

Více

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 26. 2. 2007 I. Zahájení zasedání - program schvaluje program zasedání ZMČ jako celek.

Více

Obec Borová Lada ----------------------------------------------------

Obec Borová Lada ---------------------------------------------------- Obec Borová Lada ---------------------------------------------------- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách obce Borová Lada Preambule Tato pravidla jsou vydávána pro stanovení povinností

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 18.7.2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 18.7.2011 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 18.7.2011 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v

Více

Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelů obce Dřínov ze dne 16. 12. 2013

Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelů obce Dřínov ze dne 16. 12. 2013 Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelů obce Dřínov ze dne 16. 12. 2013 Počátek jednání v 18:00 hodin v kanceláři starostky obce. Přítomni: starostka obce Božena Goldová Zastupitelé: V. Havránková, H. Prušáková,

Více

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 4. 2015 od 17:10 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 4. 2015 od 17:10 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 12 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 4. 2015 od 17:10 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s. Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina) Omluveni:

Z á p i s. Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina) Omluveni: Z á p i s z 30. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 6. 2012 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin.

Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 8.6. 2016, od 17:00 hodin. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB REGISTRŮ A SYSTÉMŮ MZE, ČÁST E TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SLUŽBY SI Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.05.2015 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 V Písku dne: 04.05.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 72. schůze konané dne 17.09.2012. Usnesení č. 1217 1220. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 72. schůze konané dne 17.09.2012. Usnesení č. 1217 1220. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze Výsledky projednání Rady města Kolína ze 72. schůze konané dne 17.09.2012. Usnesení č. 1217 1220 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 8. Přítomni dle prezenční listiny (11)

Zápis č. 8. Přítomni dle prezenční listiny (11) Zápis č. 8 ze zasedání ZM ze dne 7. 9. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 30. 9. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 31. 10. 2015

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 31. 10. 2015 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 31. 10. 2015 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

MĚSTO HANUŠOVICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 O ZÁKAZU ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ Zastupitelstvo města Hanušovice se na svém zasedání dne 15.12.2014 2014 usnesením č. 28/2014 usneslo vydat na

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 81. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. května 2014. (č. 1172/81 1186/81)

- 1 - U S N E S E N Í. z 81. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. května 2014. (č. 1172/81 1186/81) - 1 - U S N E S E N Í z 81. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 27. května 2014 (č. 1172/81 1186/81) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, R. Schmuch Omluveni : Ing. K. Gebauer,

Více

z 9. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, konaného dne 5. 11. 2009 ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje,

z 9. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, konaného dne 5. 11. 2009 ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, http://www.kr-jihomoravsky.cz/default.aspx?pubid=1270&typeid=1 V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, konaného dne 5. 11. 2009 ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského

Více

Informace o přijatých usneseních. z 37. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 37. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. prosince 2015 z 37. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 622/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 37. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 22. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Václav Vala (Kam.), Karolína Ortová,

Více

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ/ SOUTĚŽE O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Adresa: Škroupova 957 Obec: Hradec Králové PSČ: 50002 Stát: CZ Kontaktní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 13.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Rekonstrukce mostů ev.č. 1403-1 a 1403-2, Zátaví - žádost Jihočeského

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 23. schůze Rady města Slavičín, konané dne 20.9.2011 Usnesení č. 23/0435/11 Rozpočtová opatření r e v o k u j e usnesení č. 22/0409/10 v bodě h) a i) a) schválit rozpočtová

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.18/2015 ze dne 8.6.2015 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.18/2015 ze dne 8.6.2015 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.18/2015 ze dne 8.6.2015 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.259/2015/18 Program jednání č.18/2015 ze dne 8.6.2015. USNESENÍ č.260/2015/18

Více

2/2012. Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves pod Pleší konaného dne 9.2. 2012

2/2012. Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves pod Pleší konaného dne 9.2. 2012 2/2012 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves pod Pleší konaného dne 9.2. 2012 Začátek jednání: 19,30 hod. Přitomni: Ing. Jan Havelka, Josef Radda, Josef Slavík, Petr Šedivý,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k veřejné zakázce podlimitní, zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 3/00 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a uveřejněné ve Věstníku

Více

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 2015-RM-24-1 Rada města bere na vědomí Informace o možnosti vybudování autobusových zastávek v lokalitě Písečná. 2015-RM-24-2 Rada města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva městyse Pozlovice č. V/2015 konaného dne 9. 9. 2015

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva městyse Pozlovice č. V/2015 konaného dne 9. 9. 2015 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva městyse Pozlovice č. V/2015 konaného dne 9. 9. 2015 Usnesení č. 1/V/2015/ZM ZM Pozlovice schvaluje program 5. jednání ZM v r. 2015 uvedený na pozvánce. (pro - 12, proti

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017 OBECNÁ ČÁST

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017 OBECNÁ ČÁST Příloha č. 2 Dotačního programu Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Více

Usnesení č. 22 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. února 2016 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 22 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. února 2016 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 22 přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. února 2016 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 07.11.2014

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 07.11.2014 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 07.11.2014 čís. 0001/ZMOb-Ple/1418/1-0010/ZMOb-Ple/1418/1 Pavel Hrbáč starosta Mgr. Roman Rajský místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Bojanov ze dne 26.3.2014

ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Bojanov ze dne 26.3.2014 ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Bojanov ze dne 26.3.2014 Přítomni : Bakeš Antonín, Horák Jiří, Chvojka Tomáš, Mrtka Josef, Honzíček Josef, Švadlenka Luboš, Michálek Milan, Sotonová Petra

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 3. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová, F.

Více

V Ý Z V A. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na dodávky. Technologické vybavení kuchyně ZŠ Polešovice"

V Ý Z V A. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na dodávky. Technologické vybavení kuchyně ZŠ Polešovice V Polešovicích dne 09.06.2011 V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na dodávky Technologické vybavení kuchyně ZŠ Polešovice" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města, dne 21.11.2011 Kontrola usnesení 29/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 29/2. Rada města a ) b e r e n

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 06/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 06/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 06/14 z jednání rady města konaného dne 28.04.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 202 238 RM schvaluje 202) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 6. zasedání rady m sta konaného dne 14.4. 2009 íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 6. zasedání rady m sta konaného dne 14.4. 2009 íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 6. zasedání rady m sta konaného dne 14.4. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 104/09 Rada m sta po projednání bere na v domí p. B lonožník ihned provedenou kontrolu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD IČO: 68403569 Sídlo/místo podnikání: Na Popelce 2/16 15000

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 05/2016 ze dne 26. 01. 2016 Usnesení číslo 055/16-R05 ze dne 26. 01. 2016 schvaluje program jednání rady města Jesenice č. R05, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 056/16-R05

Více

USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 24. ledna 2012 od 12:00 hodin do 13:00 hodin v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 2. schůze rady města, která se konala dne 24. ledna 2012 od 12:00 hodin do 13:00 hodin v kanceláři starosty města USNESENÍ z 2. schůze rady města, která se konala dne 24. ledna 2012 od 12:00 hodin do 13:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr Zahradníček

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh IČO : 48428311 Při hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí

Více

Zápis. 21 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27.11.2009

Zápis. 21 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27.11.2009 Zápis. 21 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27.11.2009 P ítomní lenové ZO: viz. prezen ní listina Omluveni: Hosté: viz. prezen ní listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí starostka

Více

Usnesení ze 44. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 03. 09. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 44. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 03. 09. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 44. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 03. 09. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výběrové řízení Knihovna bezbariérový přístup 1.I.rozhodla 1. o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 30.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o realizaci překládky

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a další odměny Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka

Více

Z Á P I S z 5. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 16. 4. 2014

Z Á P I S z 5. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 16. 4. 2014 Z Á P I S z 5. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 16. 4. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Prázdninový provoz v mateřské škole

Více

Město Sobotka Rozpočet na r. 2011

Město Sobotka Rozpočet na r. 2011 Město Sobotka Rozpočet na r. 2011 Příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Dodávka konvektomatu do školní kuchyně Zadavatel Název: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace IČO : 49418823 Adresa

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká školní inspekce IČO: 00638994 Sídlo/místo podnikání: Fráni Šrámka 37 150 21

Více

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava

Projekty PPP vní aspekty. Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava Projekty PPP Právn vní aspekty Martin Vacek, advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha, Bratislava Pojem PPP definice a účel PPP (jak chápat PPP, mýty o PPP) PPP jako prostředek zajišťování veřejných potřeb

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 40. jednání datum konání: 07.12.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 07.12.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0716/RM40/2015 Uzavření smlouvy formou objednávky - Bellevue

Více

ZO-40-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 10.9.2013. Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.15 hod.

ZO-40-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 10.9.2013. Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.15 hod. ZO-40-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 10.9.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.15 hod. Přítomni: Omluven: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný,

Více

Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014.

Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014. Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014. Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Taťána Hurtová, Pavel Flieger, JUDr. Josef Hruška, Karel Freund, Petr Kulhavý,

Více

Usnesení. Usnesení 74. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 22.02.2013. čís. 2988/RMObM1014/74/13 3000/RMObM1014/74/13

Usnesení. Usnesení 74. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 22.02.2013. čís. 2988/RMObM1014/74/13 3000/RMObM1014/74/13 74. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 22.02.2013 čís. 2988/RMObM1014/74/13 3000/RMObM1014/74/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 48. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 8. dubna 2013 čís. 684/48 694/48 1/5 684/48 Rada městského obvodu Martinov 8. dubna 2013 o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

U S N E S E N Í. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09

U S N E S E N Í. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 18. 12. 2007 316/09 388/09 Ing. Miroslav

Více

Město Horažďovice. 21. zasedání zastupitelstva města. konané dne 23. 6. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 21. zasedání zastupitelstva města. konané dne 23. 6. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis a přijatá usnesení z 15. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis a přijatá usnesení z 15. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis a přijatá usnesení z 15. veřejného zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Zapisovatelka: Předkladatel návrhů usnesení : Ověřovatelé zápisu

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: 20. 4. 2016 bod programu: 5. věc: Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Chabařovice jezero Milada centrální kanalizace" na jezeře Milada, SO 04 Přípojka

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV Číslo předpisu: R 04/2016 ze dne 06. 04. 2016 Garant: tajemnice Úřadu městské části Praha Zbraslav Rozsah působnosti: Zaměstnanci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2015 Elektronický podpis - 11.2.2016 KUMSX01LLTS3 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 27.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

25. řádné jednání Rady města, konané dne 21.11.2012

25. řádné jednání Rady města, konané dne 21.11.2012 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 25. řádné jednání Rady města, konané dne 21.11.2012 kancelář starosty 1. (1) Zástavba proluky na Náměstí T.G. Masaryka v Červeném Kostelci, p.č.2068 v k.ú Červený Kostelec

Více

[VYPRAVENO 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY

[VYPRAVENO 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEJICHŽ NABÍDKY BYLY HODNOCENY Tdi [VYPRAVENO S00RP08OUG7F Na základě závěrečné zprávy ze dne 7. 3. 2016 vypracované hodnotící komisí a v souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. c) Směrnice rady města Břeclav č. 4/2015, kterou

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 36:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 36: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 36: STANICE IZS ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 12.07.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Výpis usnesení z 16. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 13. 6. 2013

Výpis usnesení z 16. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 13. 6. 2013 Program: Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1049/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 158 ze dne 22.12.2015 Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež, IČ 00576913 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež, IČ 00576913 za rok 2015 Elektronický podpis - 16.3.2016 KUMSX01M7HUQ Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Martin Hajduk Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 21.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2014, konané dne 22. října 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2014, konané dne 22. října 2014 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Mgr. Morava, Ing. Dominik, p. Šenkýř, Za MěÚ: JUDr. Konečný Omluveni: Ing. Kroužecký, Ing. Kocourek,

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z 13. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 24.06. 2016 od

Více