Zpracování informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování informací"

Transkript

1 Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Cvičení č. 2 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. 1/9

2 Téma cvičení Cvičení 2 Přenos dat detekce a korekce chyb v přenášených datech minimalizace objemu přenášených dat metody šifrování dat Realita DATA Informační systém Informace Příjemce 2/9

3 Přenos dat K přenosu dat se používají různá média a modulace: spojité analogové signály jsou citlivé na rušení (šum, impulsní chyby,...) při jakékoliv modulaci digitální data je možné zabezpečit vhodnými detekčními a korekčními kódy Délku přenášeného (a narušitelného) kódu je možné zkrátit kompresními algoritmy životně důležitá a časově kritická data NIKDY nepřenášet nespolehlivým kanálem! Druhy používaných modulací Morseova abeceda RS 232/422/485 3/9

4 Přenos dat U sériových linek (RS232, 422, 485) se při přenosu o dohodnuté frekvenci používá sdružování 7-8 bitů přenášených dat do bajtů (+start bit+případný parity bit +stop bit) RS 232/422/485 U ethernetových linek přenos probíhá po rámcích (paketech, datagramech) záhlaví - smluvní synchronizace 62 bitů (série poslední dva bity 11) cílová a zdrojová unikátní MAC-adresa (á 48 bitů) 16-bitové číslo označující délku dat (a nebo typ pro hodnoty >1500) vlastní přenášená data minimální šířka 64 Bajtů (jsou-li přenášená data kratší, doplní se Pad nulami) maximální šířka dat: 1500 Bajtů (u GLAN možnost jumbo frames až 9000B) kontrolní součet (CRC-32) Ethernet paket (PAM-5 modulace) 4/9

5 Kontrola přenášených dat Smyslem bezpečnostních kódů je detekovat a dle možností i opravit nalezené chyby: Kontrolní součet bývá doplňková informace, předávaná typicky s vlastní informací nejúčinnějším zabezpečením by bylo zopakování zprávy (rozdíl=potenciální chyba), případně zopakování 3 (dojde-li z každé bitu 2 ze 3 kopií správně, lze chyby opravit)...ale to by znamenalo 2 resp. 3-násobný nárůst objemů přenášených dat (nevýhodné). => používají se různé postupy zhotovování otisků (hashovací funkce), schopných při přepočtu a porovnání u příjemce najít/opravit určité množství chyb v přeneseném bloku: Parita (počet jedničkových bitů ve slově) - často se používá u sériových (RSxxx) rozhraní Hammingův kód, izokódy (data=určité vrcholy kódovací krychle - schopnost korekce) - čarové kódy, modemové signály,... Modulo+, Cyklický redundantní součet (CRC) operace s binárními polynomy - Ethernet (CRC32), Modbus (CRC16),... Message-Digest algorithm (MD4, MD5) Secure Hash Algorithm (SHA1, SHA2,...) bezpečnostní kódy jsou zaměřeny na náhodné chybové stavy, ne na úmyslné záměny...crc, MD4/5 i SHA 1 už byly prolomeny buď hrubou silou a nebo matematicky. 5/9

6 Kontrola přenášených dat Díky rozvoji Internetu a sítí typu Ethernet je nejčastěji používanou formou kontroly správnosti přenášených dat algoritmus CRC32 (postupné dělení binárních polynomů) Ukázka Matlab (Matlab, Octave): #CRC32 reverzní varianta Ukázka Pascal (Delphi, Lazarus,..): program crc32; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; crc = 0xFFFFFFFF; #pro CRC16: $FFFF polynom = 0xEDB88320; #crc16: $A001 vstup = "Ahoj"; for i=(1:length(vstup)) znak= vstup(i)+0; crc = bitxor(crc,znak); for j=(1:8) if (bitand(crc,1)== 1 ) crc= bitxor(bitshift(crc,-1), polynom); elseif crc= endif endfor endfor crc=bitxor(crc,0xffffffff); printf("%x\n",crc) bitshift(crc,-1); CONST crc := $FFFFFFFF; //pro CRC16: $FFFF polynom := $EDB88320; //crc16: $A001; vstup: string='ahoj'; VAR i,j:integer;crc,polynom : Int64; begin for i:= 1 to length(vstup) do begin crc := crc XOR byte(vstup[i]); for j:= 1 to 8 do begin if (crc and 1) = 1 //and 1 ~ mod 2 then crc:= (crc shr 1) XOR polynom else crc:= (crc shr 1); //shr1~div 2 end; end; crc:=crc xor $FFFFFFFF;//inverze (Ethernet) Writeln(inttohex(crc,8));readln; end. 6/9

7 Metody komprese dat Data často obsahují velký objem nadbytečné (redundantní) informace Komprese dat (při přenosu a nebo archivaci) může přinést významné úspory objemové (menší objem dat=stačí levnější médium, na stávající se vejde víc) časové (přenesení menšího množství dat trvá kratší dobu) úspory přenosového pásma (nižší nároky na přenos danou rychlostí)...cenou za kompresi bývají zvýšené nároky na výpočetní výkon, potřebný při kompresi i expanzi! Bezeztrátové metody (schopnost 100% rekonstrukce přenášených dat): Morseův princip (1837, frekvenčně uspořádaná tabulka, 3-stavová logika) Huffmanovy minimální kódy (binární stromy;uzly umožňují rekonstruovat kódová slova) Metoda potlačení nul ( RLE + rozdílové a prefixové varianty - PCX) Slovníkové metody (LZx adaptivně vytvářený slovník pro rekonstrukci dat - GIF) nejčastěji: kombinované metody (Fanon-Shanon, BWT(BZIP), PNG,...) Ztrátové kompresní algoritmy (tam kde k pochopení zprávy není nutná 100% shoda) Komprese zvukových souborů (MPEG1 Layer 3, WMA, Vorbis Ogg,...) Komprese statického obrazu (JPEG/JFIF - DCT, JPEG waveletová fce) Kodeky (KODér/DEKodér) pro kompresi videa (MJPEG, DV, MPEGx, DivX,..), postupy pro mezisnímkovou kompresi, GOP Group of Pictures (IPB snímky) Fraktálová komprese (zatím spíš teoreticky...) 7/9

8 Metody šifrování dat V situacích kde obsah přenášených dat je důvěrný a jejich bezpečnost není možné zajistit hardwarově (vyhrazená linka uvnitř areálu s ostrahou, trezor,..) je možné k jejich utajení použít vhodné kombinace metod utajení obsahu: Historické přístupy (při zachycení více zpráv obvykle málo odolné kryptoanalýze): Steganografie: ukrytí zprávy do jiného objektu (mikrotečky, vodotisky,...) Substituční kódy: Nahrazení elementů zprávy jinými, dle dohodnutého klíče (náhradní abecedy, kódovací knihy a stroje - ENIGMA, cizí jazyky kód Navajo) Transpoziční šifry: Přeházení obsahu zprávy dle dohodnutého schématu Moderní postupy (bezpečnost nesmí záviset na utajení technologie šifrování, ale na utajení hesla): Symetrické šifry: kombinace kódu znaků textu s 1 tajným heslem (DES, AES)...problém s bezpečnou distribucí klíčů, odolnost proti prolomení lze zvýšit delším klíčem Asymetrické šifry: kódování veřejným/dekódování soukromým klíčem (RSA)...oba klíče jsou založeny veřejném exponentu a na velkých tajných prvočíslech (100míst?)...bez znalosti těchto prvočísel je zašifrovaná zpráva nečitelná (nalezení je extrémně náročné)...soukromý klíč příjemce nemusí nikam posílat, je tedy v bezpečí. Digitální podpisy: Kombinace hashovacích funkcí s asymetrickým přístupem 8/9

9 Metody šifrování dat Asymetrický šifrovací algoritmus RSA Publikováno v roce Ron Rivest, Adi Shamir a Leonard Adleman (identický ale nepublikovaný postup byl už v 60. letech vyvinut u britské MI5) Průmyslový standard pro šifrovaný přenos dat po internetu a pro elektronický podpis Obvyklý postup (podrobnosti viz např. Vygenerujeme 2 dostatečně velká prvočísla p, q Vypočítáme jejich součin n=p q Vypočítáme hodnotu Eulerovy funkce φ(n)=(p-1) (q-1) Zvolíme přirozené (celé) číslo e, aby 1 < e < φ(n) nesoudělné s φ(n) K němu určíme multiplikativní inverzi d, kde (d e) mod φ(n) = 1 e a n odteď budou tvořit veřejný klíč (obě lze publikovat) d a n pak budou tvořit soukromý klíč (d je nutno utajit) Šifruje-li klient ve zprávě znak s kódem m, pak c(m,e,n)=m e mod n je šifrou; Majitel soukromého klíče ji pak dekóduje: m(c,d,n)=c d mod n (kód m obvykle nebývá přímo ASCII kód, ale výsledek padding šifry PSS) Příklad: Zkuste provést postup RSA krok za krokem v programu který máte a zvládáte! 9/9

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec MVDP 2014 1. Komunikační řetězec, vrstvový model datového přenosu, základní operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec Format - digitalizace signálu: vzorkování,

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner Kódování cyklické kódy Coding cyclic code Jakub Kettner Bakalářská práce 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích

PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích Část 2 Osnova Metody detekce chybovosti Pravděpodobnost chyby ve zprávě Parita Kontrolní blokový součet (pseudosoučet) Redundantní cyklické kódy Jiný způsob

Více

Kryptografické metody

Kryptografické metody Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Kryptografické metody Bakalářská práce Autor: Jakub Ježek Studijní obor bankovnictví, specializace správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Čínská věta o zbytcích RSA

Čínská věta o zbytcích RSA Čínská věta o zbytcích RSA Matematické algoritmy (11MAG) Jan Přikryl 5. přednáška 11MAG pondělí 10. listopadu 2014 verze: 2014-11-10 10:52 Obsah 1 Čínská věta o zbytcích 2 1.1 Vlastní tvrzení.....................................

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat. Úvod 2. Róbert Lórencz. http://service.felk.cvut.cz/courses/y36bez lorencz@fel.cvut.cz

Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat. Úvod 2. Róbert Lórencz. http://service.felk.cvut.cz/courses/y36bez lorencz@fel.cvut.cz Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat Róbert Lórencz 2. přednáška Úvod 2 http://service.felk.cvut.cz/courses/y36bez lorencz@fel.cvut.cz Róbert Lórencz (ČVUT FEL, 2007) Y36BEZ Bezpečnost přenosu a

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Dějiny kryptologie, softwarový projekt ENIGMA

Dějiny kryptologie, softwarový projekt ENIGMA Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 01 matematika a matematická informatika Dějiny kryptologie, softwarový projekt ENIGMA Autor: Petr Koupý Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko, 4.

Více

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních

Bezpečnost dat. Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních Bezpečnost dat Možnosti ochrany - realizována na několika úrovních 1. ochrana přístupu k počítači 2. ochrana přístupu k datům 3. ochrana počítačové sítě 4. ochrana pravosti a celistvosti dat (tzv. autenticity

Více

Mřížkové kódování. Ivan Pravda

Mřížkové kódování. Ivan Pravda Mřížkové kódování Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Mřížkové kódování Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace

Více

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize Bakalářská práce Autor: Radim Švehla

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více

Digitální vysílání a příjem DVB-T

Digitální vysílání a příjem DVB-T Digitální vysílání a příjem DVB-T Digital transmission and reception of DVB-T Bc. Pavel Michl Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT Práce pojednává o principu

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Bezpečnostní informatika 1

Bezpečnostní informatika 1 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bezpečnostní informatika 1 skripta Ostrava, 2015 Bezpečnostní informatika 1 7. rozšířené vydání tento

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky VoIP hlasová komunikace v IP sítích Bakalářská práce Václav Beran Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ BUDĚJOVICE 2007

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

Správa a zabezpečení databáze

Správa a zabezpečení databáze Správa a zabezpečení K A P I T O L A 12 Témata kapitoly: Přehled Přehled V kapitole 4 jste se seznámili s fázemi životního cyklu vývoje databázových systémů. V této kapitole se budeme zabývat tím, jakou

Více