hp psc 2500 photosmart series all-in-one

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hp psc 2500 photosmart series all-in-one"

Transkript

1 hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenční p íručka

2

3 hp psc 2500 photosmart series all-in-one

4 Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí kopírovat, reprodukovat nebo p ekládat do jiného jazyka bez p edchozího písemného svolení společnosti Hewlett- Packard. Tento produkt používá technologii Adobe PDF, která obsahuje implementaci LZW na základ licence podle amerického patentu 4,558,302. Adobe a logo Acrobat jsou bu registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech anebo v jiných zemích či oblastech. Dílčí copyright Palomar Software Inc. Za ízení HP PSC 2500 Series používá technologii tiskových ovladač na základ licence společnosti Palomar Software, Inc. Copyright Apple Computer, Inc. Apple, logo Apple, Mac, logo Mac, Macintosh a Mac OS jsou obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích či oblastech. Číslo publikace: Q První vydání: červenec 2003 Vytišt no v N mecku. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP a Windows 2000 jsou obchodní známky společnosti Microsoft registrované vusa. Intel a Pentium jsou registrované obchodní známky společnosti Intel Corporation. oznámení Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zm n ny bez ohlášení a nelze je chápat jako závazné ze strany společnosti Hewlett- Packard. Společnost Hewlett-Packard nenese odpov dnost za chyby, které se mohou vyskytnout vtomto dokumentu, a neposkytuje žádnou vyjád enou ani odvozenou záruku jakéhokoliv druhu, pokud jde o tento materiál, včetn odvozených záruk prodejnosti a zp sobilosti pro určitý účel, avšak bez omezení na výše uvedené. Společnost Hewlett-Packard není odpov dná za náhodné nebo následné škody vzniklé jako d sledek nebo v souvislosti s poskytnutím, vlastnostmi nebo použitím tohoto dokumentu a programového materiálu, který popisuje. Poznámka: Informace o p edpisech jsou uvedeny v kapitole s technickými informacemi v této p íručce. Na mnoha místech není zákonné vytvá et kopie následujících položek. V p ípad pochybností se nejprve obrat te na právního zástupce. Státní dokumenty: - Pasy - Imigrační doklady - Vybrané služební dokumenty - Identifikační odznaky, karty nebo insignie Státní kolky a ceniny: - Poštovní známky - Potravinové známky Šeky nebo sm nky vydané státními institucemi, Bankovky, cestovní šeky nebo pen žní poukázky Vkladové certifikáty Dokumenty chrán né autorským zákonem bezpečnostní informace Varování! Aby se zamezilo nebezpečí požáru nebo úrazu, nevystavujte tento produkt dešti nebo vlhkosti. P i používání tohoto produktu vždy dodržujte zásady bezpečnosti, aby se zamezilo nebezpečí zran ní v d sledku požáru nebo poran ní elektrickým proudem. Varování! Možné nebezpečí úrazu 1 P ečt te si pozorn všechny pokyny na Instalačním letáku. 2 Pro p ipojení za ízení ke zdroji elektrické energie používejte pouze uzemn né elektrické zásuvky. Pokud nevíte, zda je elektrická zásuvka uzemn ná, obrat te se na kvalifikovaného elektriká e. 3 Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na produktu. 4 P ed čist ním odpojte tento produkt ze zásuvky. 5 Neinstalujte a nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody nebo smokrýma rukama. 6 Instalujte produkt bezpečn na stabilní povrch. 7 Instalujte produkt na chrán né místo, kde není možné stoupnout na linkový kabel a kde nem že dojít k poškození linkového kabelu. 8 Jestliže produkt nefunguje správn, vyhledejte online nápov du pro odstra ování problém. 9 Uvnit se nenacházejí žádné díly, které by mohla opravit obsluha. P enechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu. 10 Používejte produkt v dob e v traném prostoru.

5 obsah Poznámka: Informace o instalaci najdete v kapitolách 14 až 18. 1hp psc - p ehled za ízení - stručný p ehled p ehled ovládacího panelu p ehled nabídek použití softwaru správce hp pro další úlohy s využitím za ízení hp psc vložení p edloh a vložení papíru vložení originálu vložení papíru vložení obálek vložení fotografického papíru 4 x 6 palc (10 x 15 cm) vložení pohlednic nebo karet Hagaki doporučené papíry vložení jiných typ papíru do vstupního zásobníku nastavení typu papíru nastavení formátu papíru zamezení uvíznutí papíru používání fotografické pam t ové karty co je pam t ová karta? vložení pam t ové karty a uložení soubor do počítače tisk fotografií ze zkušebního listu nastavení možností tisku fotografií tisk fotografií p ímo z pam t ové karty zobrazení fotografií v podob prezentace sdílení digitálních fotografií pomocí služby hp instant share použití galerie fotografií a obrázk HP použití funkcí kopírování p ehled kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu vytvo ení kopie fotografie bez okraj formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) 42 tvorba více kopií jediné p edlohy kopírování fotografie formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) na celou stránku45 vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku zm na formátu p edlohy na papír formátu letter kopírování vybledlého originálu kopírování dokumentu, který byl n kolikrát posílán faxem zvýrazn ní sv tlých ploch kopie tvorba plakátu p íprava barevného nažehlovacího obtisku na textil zastavení kopírování v

6 obsah 5 používání funkcí pro skenování skenování p edlohy zastavení skenování používání ve funkci faxu odeslání faxu p íjem faxu nastavení záhlaví faxu zadávání textu tisk protokol nastavení rychlých voleb ovládání rozlišení a kontrastu nastavení funkcí faxu tisk fax uložených v pam ti zastavení faxování použití nástroj pro konfiguraci sít p ístup k nabídce sít použití voleb nabídky sít správa sít ového za ízení pomocí zabudovaného webového serveru hp psc tisk z počítače tisk z aplikace nastavení možností tisku zastavení tiskové úlohy objednávání spot ebního materiálu objednávání médií objednávání tiskových kazet provád ní údržby za ízení hp psc čišt ní sklen né podložky čišt ní spodní strany víka čišt ní vn jšku práce s tiskovými kazetami obnova výchozích nastavení od výrobce nastavení prodlevy pro aktivaci úsporného režimu nastavení prodlevy pro zobrazení výzvy získání podpory pro za ízení hp psc získání podpory a dalších informací ze sít Internet podpora zákazník společnosti hp p íprava za ízení hp psc k odeslání distribuční st edisko hp informace o záruce trvání omezené záruky záruční servis rozší ení záruky vrácení za ízení hp psc do servisu ustanovení omezené globální záruky společnosti hewlett-packard vi

7 obsah 13 technické informace systémové požadavky specifikace papíru specifikace tisku specifikace okraj tisku specifikace kopírování specifikace faxu specifikace fotografické pam t ové karty specifikace skenování fyzické specifikace specifikace napájení specifikace prost edí další specifikace program pro kontrolu ochrany životního prost edí poznámky o p edpisech nastavení sít propojené kabely základy vytvá ení sítí nastavení za ízení hp psc k použití v síti propojené kabely nastavení bezdrátové sít základy práce s bezdrátovou sítí nastavení za ízení hp psc pro provoz v bezdrátových sítích použití zabudovaného webového serveru slovníček výraz nastavení faxu jak zjistit, zda se pokyny v této kapitole týkají vás jak vybrat správné nastavení faxu pro kancelá výb r nastavení faxu podle následující tabulky p ípad A: odd lená faxová linka (nejsou p ijímána hlasová volání) p ípad B: faxování s rozlišovacím vyzván ním na stejné lince p ípad C: sdílená hlasová a faxová linka p ípad D: faxová linka je sdílena s PC modemem (žádná hlasová volání nejsou p ijímána) p ípad E: sdílená hlasová a faxová linka s PC modemem p ípad F: sdílená hlasová a faxová linka s telefonním záznamníkem p ípad G: sdílená hlasová a faxová linka s PC modemem a telefonním záznamníkem p ípad H: sdílená hlasová a faxová linka s hlasovou poštou p ípad I: sdílená hlasová a faxová linka s PC modemem a hlasovou poštou faxování z linky DSL nastavení a použití služby hp instant share p i p ímém p ipojení použití služby hp instant share v p ti snadných krocích (Windows) odeslání fotografie nebo obrázku pomocí za ízení hp psc (Macintosh) 211 proč je vhodné zaregistrovat se u služby hp instant share (Windows). 213 referenční p íručka vii

8 obsah 18 nastavení a používání sít ové služby hp instant share než začnete použití služby hp instant share v p ti snadných krocích tisk stránky s konfigurací sít proč je vhodné zaregistrovat se u služby hp instant share informace o odstra ování problém odstra ování problém s instalací odstra ování provozních problém rejst ík viii

9 p ístup k nápov d Tato Referenční p íručka obsahuje informace pot ebné k používání vašeho za ízení HP PSC a poskytuje další pomoc p i odstra ování problém b hem procesu instalace. Referenční p íručka obsahuje také informace o tom, jak objednávat spot ební materiál a p íslušenství, technické specifikace, informace o podpo e a informace o záruce. Následující tabulka uvádí seznam dalších zdroj informací o vašem za ízení HP PSC. nápov da Instalační leták Prezentace produktu Nápov da kprogramu Zpracování fotografií a obrázk HP Nápov da k odstra ování problém Nápov da p es Internet a technická podpora Soubor Readme popis Instalační leták obsahuje pokyny k instalaci a konfiguraci vašeho za ízení HP PSC. Ujist te se, že používáte správné pokyny pro váš operační systém (Windows nebo Macintosh). Prezentace produktu je stručným úvodem k za ízení HP PSC a jeho funkcím, takže je možné okamžit začít s tímto za ízením pracovat. Prezentaci m žete spustit hned po instalaci softwaru HP PSC nebo kdykoli jindy; podrobnosti uvádí nápov da specifická pro vaše konkrétní za ízení. Nápov da k programu Zpracování fotografií a obrázk HP obsahuje podrobné informace o tom, jak se používá software pro za ízení HP PSC. Pro uživatele systému Windows: P ejd te na Správce HP a klepn te na možnost Nápov da. Pro uživatele systému Macintosh: P ejd te do programu HP Director (Správce HP), klepn te na možnost Help (Npov da) a pak klepn te na možnost hp photo & imaging help (nápov da k programu zpracování fotografií a obrázk hp). Pro získání informací o odstra ování problém p ejd te na Správce HP a pak klepn te na možnost Nápov da. Otev ete část Odstra ování problém v nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP a sledujte odkazy na odstra ování obecných problém a také odkazy na nápov du k odstra ování problém specifických pro vaše za ízení HP PSC. Odstra ování problém je také dostupné pomocí tlačítka Nápov da, které se zobrazuje u n kterých chybových zpráv a v kapitole s informacemi o odstra ování problém v této Referenční p íručce. Máte-li p ístup k síti Internet, m žete vyhledat pomoc na webovém serveru společnosti HP na adrese: Tento webový server uvádí také odpov di na nejčast ji kladené dotazy. Po instalaci softwaru si m žete p ečíst soubor Readme (pokud existuje) na disku CD-ROM za ízení HP PSC nebo v programové složce za ízení HP PSC. Soubor Readme obsahuje nejnov jší informace, které nejsou obsaženy v Referenční p íručce ani v online nápov d. ix

10 nápov da Dialogové okno nápov dy (jen systém Windows) popis Pro systém Windows: Použijte jeden z následujících zp sob nalezení informací o konkrétní funkci: Klepn te pravým tlačítkem na funkci Zvolte funkci a stiskn te F1 Vyberte? v pravém horním rohu a pak klepn te na funkci x

11 1 hp psc - p ehled Za ízení HP PSC je p ipraveno vždy, když jste p ipraveni vy, protože adu funkcí a vlastností za ízení HP PSC lze využít bez zapnutí počítače. Pomocí za ízení HP PSC lze snadno provád t úlohy, jako je kopírování, odesílání fax nebo tisk fotografií z pam t ové karty. Rada: Ješt více možností využití za ízení HP PSC nabízí software Správce fotografií a obrázk HP (Správce HP), který se automaticky instaluje na počítač b hem úvodního nastavení. Správce HP obsahuje rady pro odstra ování problém, nápov du k výrobku a popis rozší ených funkcí pro kopírování, faxování, skenování a práci s fotografiemi. Další informace o použití Správce HP uvádí téma použití softwaru správce hp pro další úlohy s využitím za ízení hp psc na stran 6. Tato část obsahuje následující témata: za ízení - stručný p ehled na stran 2 p ehled ovládacího panelu na stran 3 p ehled nabídek na stran 5 použití softwaru správce hp pro další úlohy s využitím za ízení hp psc na stran 6 p ehled hp psc 1

12 p ehled hp psc kapitola 1 za ízení - stručný p ehled funkce účel 1 Víko 2 Barevný grafický displej 3 Ovládací panel 4 Patice pro pam t ové karty 5 Dví ka pro p ístup k držáku tiskových kazet 6 Vstupní zásobník 7 Vodítko délky papíru 8 Výstupní zásobník 9 Vodítko ší ky papíru 10 Sklen ná podložka 11 P ipojení ke zdroji napájení 12 Port USB 13 Zdí ky pro telefon a záznamník 14 Zadní dví ka pro čišt ní 15 Kontrolka pro indikaci p ipojení do sít 16 Zdí ka pro Ethernet 2

13 p ehled ovládacího panelu hp psc - p ehled 1 2 p ehled hp psc tlačítko účel 1 Barevný grafický displej: zobrazení nabídek, fotografií ahlášení. 2 Storno: zastavení úlohy, vystoupení z nabídky nebo ukončení nastavování. 3 Skenovat: výb r funkce skenování. Pokud tlačítko svítí, je skenování vybráno. 4 Šipka vpravo: zvýšení hodnot nebo postup vp ed p i prohlížení fotografií na barevném grafickém displeji. 5 Fotografie: výb r funkcí pro práci s fotografiemi. Pokud tlačítko svítí, je práce s fotografiemi vybrána. Toto tlačítko slouží pro tisk fotografií z fotografické pam t ové karty nebo pro uložení fotografií do počítače. 6 Šipka dol : pohyb dol v možnostech nabídek. referenční p íručka 3

14 kapitola 1 p ehled hp psc tlačítko účel 7 Otočit: fotografie zobrazená na barevném grafickém displeji se otočí o 90 stup. Další stisknutí otočí fotografii o dalších 90 stup. 8 Zkušební list: vytiskne zkušební list po vložení fotografické pam t ové karty do patice fotografické pam t ové karty. Zkušební list zobrazuje miniatury všech fotografií na fotografické pam t ové kart. Fotografie ze zkušebního listu je možné vybrat a vytisknout je procházením zkušebního listu. 9 Klávesnice (číselník): zadávání faxových čísel, hodnot nebo textu. 10 Start Černobíle, Start Barevn : spušt ní černobílého nebo barevného kopírování, skenování, faxování nebo úlohy pro fotografickou pam t ovou kartu. 11 El. pošta: volba p íjemce (který byl již d íve konfigurován v rámci služby HP Instant Share) pro zprávu elektronické pošty s p iloženou fotografií, která je momentáln zobrazena na barevném grafickém displeji. 12 Prezentace: všechny fotografie na vložené pam t ové kart se zobrazují v intervalech t í vte in. 13 Nastavení: p ístup k systému nabídek s funkcemi protokol, nastavením faxu a údržbou. 14 Faxovat: výb r faxových funkcí. Pokud tlačítko svítí, je faxování vybráno. 15 Šipka vlevo: snížení hodnot nebo návrat zp t p i prohlížení fotografií na barevném grafickém displeji. 16 Kopírovat: výb r funkcí kopírování. Pokud tlačítko svítí, je kopírování vybráno. P i výchozím nastavení tlačítko svítí. 17 Zapnout: zapíná a vypíná za ízení HP PSC. Varování! Je-li za ízení HP PSC vypnuté, nadále spot ebovává minimální množství energie. Odpojením napájecí š ry se za ízení HP PSC úpln odpojí od zdroje. 18 OK: výb r nabídky, nastavení nebo hodnoty zobrazené na barevném grafickém displeji. 19 Šipka nahoru: pohyb nahoru v možnostech nabídek. 4

15 p ehled nabídek hp psc - p ehled Následující diagram nabízí rychlé seznámení s nabídkami na nejvyšší úrovni, které se zobrazují na barevném grafickém displeji za ízení HP PSC. Kopírovat 1. Bez okraj 2. Zmenšit/Zv tšit 3. Kvalita kopií 4. Formát papíru 5. Typ papíru 6. Sv tlejší či tmavší 7. Zvýrazn ní 8. Intenzita barev 9. Nastavit nové výchozí hodnoty Skenovat 1. Galerie fotografií a obrázk HP 2. HP Instant Share 3. Fotografická pam t ová karta Poznámka: Obsah této nabídky se liší v závislosti na počtu možných cílových míst pro skenování na vašem počítači. p ehled hp psc Fotografie 1. Počet kopií 2. Bez okraj 3. Formát obrázku 4. Formát papíru 5. Typ papíru 6. Vzhled 7. Okraje a rámy 8. P enos do počítače 9. HP Instant Share 0. Nastavit nové výchozí hodnoty Faxovat 1. Rozlišení 2. Sv tlejší či tmavší 3. Nastavit nové výchozí hodnoty Prezentace Poznámka: Stisknutím tohoto tlačítka se v odpovídajícím po adí zobrazí všechny fotografie z vaší fotografické pam t ové karty na barevném grafickém displeji. El. pošta Poznámka: Stisknutím tohoto tlačítka se aktuáln zobrazená fotografie zavede do Galerie fotografií a obrázk HP v počítači. Po zadání adresy elektronické pošty je možné ji odeslat elektronickou poštou. referenční p íručka 5

16 kapitola 1 p ehled hp psc Otočit Poznámka: Stisknutím tohoto tlačítka se fotografie zobrazená na barevném grafickém displeji otočí o 90 stup. Následným stiskem se fotografie otočí o dalších 90 stup. Zkušební list 1. Zkušební list pro tisk 2. Zkušební list pro skenování Nastavení 1. Tisk protokolu 2. Nastavení rychlé volby 3. Základní nastavení faxu 4. Up esnit nastavení faxu 5. Nástroje 6. Sít 7. P edvolby použití softwaru správce hp pro další úlohy s využitím za ízení hp psc V pr b hu první instalace softwaru HP PSC na počítač b hem nastavení se automaticky provede instalace Správce HP. Funkce za ízení HP PSC je možné snadno a rychle rozší it. Pole podobná tomuto, uvád ná v této p íručce, obsahují rady pro jednotlivá témata a užitečné informace pro vaše projekty. Tato část obsahuje následující témata: otev ení správce hp pro uživatele Windows na stran 6 otev ení programu hp director (správce hp) pro uživatele systému Macintosh na stran 8 otev ení správce hp pro uživatele Windows 1 Zvolte jeden z následujících postup : Poklepejte na ikonu Správce HP na ploše. Na hlavním panelu klepn te na Start, ukažte na Programy nebo na Všechny programy (XP), ukažte na HP a potom zvolte Správce HP. 2 V okn Volba za ízení klepn te, aby se zobrazil seznam instalovaných za ízení HP. 3 Zvolte položku HP PSC 2500 Series. 6

17 hp psc - p ehled V programu Správce HP se zobrazí jenom ikony, které p ísluší vybranému za ízení. Poznámka: Ikony na obrázku Správce HP dole se mohou na r zných počítačích zobrazovat r zn. Správce HP je upraven tak, aby zobrazoval pouze ikony, které náleží k vybranému za ízení HP. Jestliže dané za ízení není vybaveno určitou funkcí, ikona této funkce se ve Správci HP nezobrazí. Rada: Jestliže Správce HP na vašem počítači neobsahuje n které ikony, mohlo dojít k chyb p i instalaci softwaru. Tento stav je možné napravit tak, že se pomocí Ovládacích panel ve Windows provede úplná odinstalace softwaru Správce HP a Správce HP se instaluje znovu. Další informace uvádí téma odstra ování problém s instalací softwaru na stran 232. p ehled hp psc funkce účel 1 Stav: pomocí této funkce se zobrazí aktuální stav za ízení HP PSC. 2 Nastavení: tato funkce slouží k zobrazení nebo zm n r zných nastavení za ízení HP PSC, jako je tisk, skenování, kopírování nebo faxování. 3 Volba za ízení: pomocí této funkce je možné vybrat za ízení, které chcete použít, v seznamu instalovaných za ízení HP. 4 Nápov da: tato funkce umož uje p ístup k Nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP, kde je obsažena nápov da k softwaru, prezentace produktu, informace o odstra ování problém se za ízením HP PSC a nápov da specifická pro produkt HP PSC. 5 Klepnutím na tuto šipku se zobrazí druhý ádek tlačítek, pokud jich je více, než kolik se vejde na první ádek. 6 Sejmout obrázek: tato funkce slouží ke skenování obrázku a jeho zobrazení v Galerii fotografií a obrázk HP. 7 Sejmout dokument: tato funkce slouží ke skenování textu a jeho zobrazení v programu pro úpravy textu. referenční p íručka 7

18 kapitola 1 p ehled hp psc funkce účel 8 Odeslat fax: tato funkce slouží k otev ení dialogového okna Fax, kde je možné zadávat r zné informace a poté poslat fax. 9 Kopírovat: tato funkce slouží k zobrazení dialogového okna Kopírování, kde je možné vybrat kvalitu kopírování, počet kopií, barvu, formát a poté zahájit kopírování. 10 Galerie HP: slouží k zobrazení Galerie fotografií a obrázk HP, kde je možné zobrazovat a upravovat obrázky, tisknout fotografie v r zných formátech, vytvo it a vytisknout fotografické album, sdílet obrázky pomocí elektronické pošty nebo webových stránek nebo vytvá et multimediální CD. 11 P enést obrázky: slouží k načtení obrázk z fotografické pam t ové karty. 12 Klepnutím na tuto šipku se zobrazí rady, které vysv tlují jednotlivé možnosti ve Správci HP. otev ení programu hp director (správce hp) pro uživatele systému Macintosh Podle používaného operačního systému Macintosh je možné využít jednu z následujících metod spušt ní programu HP Director (Správce HP). otev ení programu hp director (správce hp) (all-in-one) v prost edí Macintosh OS X Pokud používáte Macintosh OS X, program HP Director (Správce HP) se spustí automaticky v pr b hu instalace softwaru HP Photo and Imaging (Zpracování fotografií a obrázk HP) a vytvo í ikonu HP Director (Správce HP) (All-in-One) pro za ízení v doku za ízení. K funkcím za ízení je možný p ístup prost ednictvím nabídky HP Director (Správce HP), která sdružena s ikonou HP Director (All-in-One). Rada: Pokud nechcete, aby se program HP Director (Správce HP) spoušt l automaticky p i každém spušt ní vašeho počítače Macintosh, je možné toto nastavení zm nit v nabídce HP Director Settings (Nastavení Správce HP). Chcete-li zobrazit nabídku HP Director (Správce HP): V doku klepn te na ikonu HP Director (All-in-One) pro vaše za ízení. Zobrazí se nabídka HP Director (Správce HP), uvedená níže. Stručný popis funkcí programu HP Director (Správce HP) je uveden v legend. Poznámka: Pokud provedete instalaci více než jednoho za ízení HP, v doku se zobrazí ikona HP Director (Správce HP) pro každé za ízení. Máte-li nap íklad instalován skener HP a za ízení HP PSC, v doku se zobrazí ikony HP Director (Správce HP) pro každé z t chto za ízení. Pokud jsou ovšem instalována dv za ízení stejného typu (nap íklad dv za ízení HP PSC), v doku se zobrazí pouze jedna ikona HP Director (Správce HP), p edstavující všechna za ízení tohoto typu. 8

19 hp psc - p ehled p ehled hp psc funkce účel 1 Unload AiO Images (Načíst obrázky AiO): tato funkce slouží k načtení obrázk z fotografické pam t ové karty. 2 Scan Picture (Sejmout obrázek): tato funkce slouží ke skenování obrázku a jeho zobrazení v Galerii fotografií a obrázk HP. 3 Scan document (Sejmout dokument): tato funkce slouží ke skenování textu a jeho zobrazení v programu pro úpravy textu. 4 Make Copies (Kopírovat): tato funkce slouží k vytvá ení černobílých a barevných kopií. 5 Send Fax (Odeslat fax): tato funkce slouží k otev ení dialogového okna pro fax, kde je možné zadávat r zné informace a poté poslat fax. 6 HP Gallery (Galerie HP): tato funkce slouží k zobrazení HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP), kde je možné zobrazovat a upravovat obrázky. 7 More Applications (Další aplikace): tato funkce slouží k výb ru dalších aplikací z počítače. 8 HP on the Web (HP na webu): tato funkce slouží k výb ru webových stránek HP. 9 HP Help (Nápov da HP): tato funkce slouží k výb ru zdroje nápov dy pro za ízení HP PSC. 10 Settings (Nastavení): tato funkce slouží ke zm n nastavení za ízení. referenční p íručka 9

20 kapitola 1 p ehled hp psc otev ení programu hp photo and imaging director (správce fotografií a obrázk hp) v prost edí Macintosh OS 9 V prost edí Macintosh OS 9 se aplikace HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) spustí automaticky p i instalaci softwaru HP Photo and Imaging (Zpracování fotografií a obrázk HP) a zp sobí zobrazení ikony HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií aobrázk HP) v podob zástupce na pracovní ploše počítače. Pomocí n které z následujících metod lze spustit program HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP): Poklepejte na zástupce programu HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) na ploše. Poklepejte na program HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) ve složce Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software:HP Photo and Imaging Director. V programu HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) se zobrazí jenom ikony, které p ísluší vybranému za ízení. Více informací najdete v elektronické p íručce hp photo and imaging help (nápov da k fotografiím a obrázk m hp), která byla dodána s vaším softwarem. Na následujících obrázcích jsou znázorn ny n které funkce, které jsou k dispozici v programu HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) pro Macintosh OS 9. Stručný popis určitých funkcí je uveden v legend. Poznámka: Obrázek HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) uvedený níže se m že na r zných počítačích lišit. HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) je p izp soben v závislosti na vybraném za ízení HP. Jestliže za ízení není vybaveno určitou funkcí, ikona dané funkce se v programu HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) na vašem počítači nezobrazí. N která za ízení HP mohou zobrazovat ješt další tlačítka krom t ch, která jsou uvedena níže funkce účel 1 Unload AiO Images (Načíst obrázky AiO): tato funkce slouží k načtení obrázk z fotografické pam t ové karty. 2 Select Device (Volba za ízení): tento seznam slouží k výb ru za ízení HP, které se má použít. 10

21 hp psc - p ehled funkce účel 3 Scan Picture (Sejmout obrázek): tato funkce slouží ke skenování obrázku a jeho zobrazení v aplikaci HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP). 4 Scan Document (Sejmout dokument): tato funkce slouží ke skenování textu a jeho zobrazení ve vybraném cílovém programu pro úpravy textu. 5 Make Copies (Kopírovat): tato funkce slouží k vytvá ení černobílých a barevných kopií. 6 Send Fax (Odeslat fax): tato funkce slouží k otev ení dialogového okna pro fax, kde je možné zadávat r zné informace a poté poslat fax. 7 Settings (Nastavení): tento rozevírací seznam umož uje p ístup knastavení za ízení. 8 HP Gallery (Galerie HP): tato funkce slouží k zobrazení HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP), kde je možné zobrazovat a upravovat obrázky. p ehled hp psc referenční p íručka 11

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one referenční p íručka hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Společnost Hewlett- Packard 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí kopírovat,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one uživatelská p íručka hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zm n

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Stručná p íručka k používání softwaru HP Photo Printing

Stručná p íručka k používání softwaru HP Photo Printing Umíst ní obrázk v galerii fotografií P idat obrázky do galerie fotografií lze n kterým z následujících zp sob. Galerie fotografií je levé podokno v softwaru HP Photo Printing a je místem, kde začíná vytvá

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one uživatelská p íručka hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zm n ny bez ohlášení.

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

HP Photosmart C5100 All-in-One series

HP Photosmart C5100 All-in-One series HP Photosmart C5100 All-in-One series HP Photosmart C5100 All-in-One series Základní příručka 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe a Acrobat Logo jsou ochranné známky společnosti Adobe

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP PSC 1600 All-in-One series. Uživatelská p íručka

HP PSC 1600 All-in-One series. Uživatelská p íručka HP PSC 1600 All-in-One series Uživatelská p íručka HP PSC 1600 All-in-One series Uživatelská příručka Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají

Více

HP Officejet 6200 series all-in-one. Uživatelská p íručka

HP Officejet 6200 series all-in-one. Uživatelská p íručka HP Officejet 6200 series all-in-one Uživatelská p íručka HP Officejet 6200 series all-in-one Uživatelská příručka Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

HP Officejet 7200 All-in-One series. Uživatelská p íručka

HP Officejet 7200 All-in-One series. Uživatelská p íručka HP Officejet 7200 All-in-One series Uživatelská p íručka HP Officejet 7200 All-in-One series Uživatelská příručka Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka

HP Photosmart D5100 series. Uživatelská příručka HP Photosmart D5100 series Uživatelská příručka Autorská práva a ochranné známky 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

HP PSC 2350 series all-in-one. Uživatelská p íručka

HP PSC 2350 series all-in-one. Uživatelská p íručka HP PSC 2350 series all-in-one Uživatelská p íručka HP PSC 2350 series all-in-one Uživatelská příručka Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referenční p íručka Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována ani p eložena do

Více

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart Premium C309 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5

Více

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Uživatelská p íručka

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Uživatelská p íručka HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Uživatelská p íručka HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Uživatelská příručka Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 2110 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917934

Vaše uživatelský manuál HP PSC 2110 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917934 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

hp photosmart 7200 series referenční p íručka

hp photosmart 7200 series referenční p íručka hp photosmart 7200 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419584-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 5100 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915077

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 5100 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915077 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP OFFICEJET 5100 ALL- IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

HP Photosmart C4700 series. Nápověda systému Windows

HP Photosmart C4700 series. Nápověda systému Windows HP Photosmart C4700 series Nápověda systému Windows HP Photosmart C4700 series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart C4700 series...3 2 Dokončení nastavení zařízení HP Photosmart Přidání HP Photosmart

Více

HP PSC 1400 All-in-One series. Uživatelská p íručka

HP PSC 1400 All-in-One series. Uživatelská p íručka HP PSC 1400 All-in-One series Uživatelská p íručka Právní informace Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Multifunkční laserové zařízení

Multifunkční laserové zařízení Multifunkční laserové zařízení Stručná referenční příručka Kopírování Zhotovení pohotové kopie skleněnou 3 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 4 Pokud jste umístili dokument na sklo skeneru,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

hp psc 700 series Příručka pro základní operace pro uživatele systému Windows

hp psc 700 series Příručka pro základní operace pro uživatele systému Windows hp psc 700 series Příručka pro základní operace pro uživatele systému Windows Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 3630 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavy kontrolek ovládacího panelu a ikon na displeji...

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Začínáme. Odstra te všechny pásky. Vyhledejte součásti

Začínáme. Odstra te všechny pásky. Vyhledejte součásti 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 419665-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií v počítači. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

s...1 tisk na papír a jiná média...

s...1 tisk na papír a jiná média... rychlá nápov da hp deskjet 845c/825c series obsah základyprácestiskárnou... s...1 tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje...2 termínyakonvence...3 oznámeníaochrannéznámky...5 částitiskárny...6 prácesezásobníkypapíru...8

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

HP Scanjet řady G4000. Uživatelská příručka

HP Scanjet řady G4000. Uživatelská příručka HP Scanjet řady G4000 Uživatelská příručka Obsah 1 Práce se skenerem...2 Kde získat další informace...2 Usnadnění práce...2 Použití programu HP Photosmart...3 Čelní panel a příslušenství...4 Přehled skenování...4

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

HP OfficeJet 3830 All-in-One series

HP OfficeJet 3830 All-in-One series HP OfficeJet 3830 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP OfficeJet 3830 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 5 Vkládání médií... 7 Vložení předlohy... 11

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AGS Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Popis klávesnice

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

HP Photosmart Premium Web C309 series. Nápověda systému Windows

HP Photosmart Premium Web C309 series. Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium Web C309 series Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium Web C309 series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart Premium Web C309 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více