hp psc 2500 photosmart series all-in-one

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hp psc 2500 photosmart series all-in-one"

Transkript

1 hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenční p íručka

2

3 hp psc 2500 photosmart series all-in-one

4 Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí kopírovat, reprodukovat nebo p ekládat do jiného jazyka bez p edchozího písemného svolení společnosti Hewlett- Packard. Tento produkt používá technologii Adobe PDF, která obsahuje implementaci LZW na základ licence podle amerického patentu 4,558,302. Adobe a logo Acrobat jsou bu registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech anebo v jiných zemích či oblastech. Dílčí copyright Palomar Software Inc. Za ízení HP PSC 2500 Series používá technologii tiskových ovladač na základ licence společnosti Palomar Software, Inc. Copyright Apple Computer, Inc. Apple, logo Apple, Mac, logo Mac, Macintosh a Mac OS jsou obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích či oblastech. Číslo publikace: Q První vydání: červenec 2003 Vytišt no v N mecku. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP a Windows 2000 jsou obchodní známky společnosti Microsoft registrované vusa. Intel a Pentium jsou registrované obchodní známky společnosti Intel Corporation. oznámení Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být zm n ny bez ohlášení a nelze je chápat jako závazné ze strany společnosti Hewlett- Packard. Společnost Hewlett-Packard nenese odpov dnost za chyby, které se mohou vyskytnout vtomto dokumentu, a neposkytuje žádnou vyjád enou ani odvozenou záruku jakéhokoliv druhu, pokud jde o tento materiál, včetn odvozených záruk prodejnosti a zp sobilosti pro určitý účel, avšak bez omezení na výše uvedené. Společnost Hewlett-Packard není odpov dná za náhodné nebo následné škody vzniklé jako d sledek nebo v souvislosti s poskytnutím, vlastnostmi nebo použitím tohoto dokumentu a programového materiálu, který popisuje. Poznámka: Informace o p edpisech jsou uvedeny v kapitole s technickými informacemi v této p íručce. Na mnoha místech není zákonné vytvá et kopie následujících položek. V p ípad pochybností se nejprve obrat te na právního zástupce. Státní dokumenty: - Pasy - Imigrační doklady - Vybrané služební dokumenty - Identifikační odznaky, karty nebo insignie Státní kolky a ceniny: - Poštovní známky - Potravinové známky Šeky nebo sm nky vydané státními institucemi, Bankovky, cestovní šeky nebo pen žní poukázky Vkladové certifikáty Dokumenty chrán né autorským zákonem bezpečnostní informace Varování! Aby se zamezilo nebezpečí požáru nebo úrazu, nevystavujte tento produkt dešti nebo vlhkosti. P i používání tohoto produktu vždy dodržujte zásady bezpečnosti, aby se zamezilo nebezpečí zran ní v d sledku požáru nebo poran ní elektrickým proudem. Varování! Možné nebezpečí úrazu 1 P ečt te si pozorn všechny pokyny na Instalačním letáku. 2 Pro p ipojení za ízení ke zdroji elektrické energie používejte pouze uzemn né elektrické zásuvky. Pokud nevíte, zda je elektrická zásuvka uzemn ná, obrat te se na kvalifikovaného elektriká e. 3 Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na produktu. 4 P ed čist ním odpojte tento produkt ze zásuvky. 5 Neinstalujte a nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody nebo smokrýma rukama. 6 Instalujte produkt bezpečn na stabilní povrch. 7 Instalujte produkt na chrán né místo, kde není možné stoupnout na linkový kabel a kde nem že dojít k poškození linkového kabelu. 8 Jestliže produkt nefunguje správn, vyhledejte online nápov du pro odstra ování problém. 9 Uvnit se nenacházejí žádné díly, které by mohla opravit obsluha. P enechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu. 10 Používejte produkt v dob e v traném prostoru.

5 obsah Poznámka: Informace o instalaci najdete v kapitolách 14 až 18. 1hp psc - p ehled za ízení - stručný p ehled p ehled ovládacího panelu p ehled nabídek použití softwaru správce hp pro další úlohy s využitím za ízení hp psc vložení p edloh a vložení papíru vložení originálu vložení papíru vložení obálek vložení fotografického papíru 4 x 6 palc (10 x 15 cm) vložení pohlednic nebo karet Hagaki doporučené papíry vložení jiných typ papíru do vstupního zásobníku nastavení typu papíru nastavení formátu papíru zamezení uvíznutí papíru používání fotografické pam t ové karty co je pam t ová karta? vložení pam t ové karty a uložení soubor do počítače tisk fotografií ze zkušebního listu nastavení možností tisku fotografií tisk fotografií p ímo z pam t ové karty zobrazení fotografií v podob prezentace sdílení digitálních fotografií pomocí služby hp instant share použití galerie fotografií a obrázk HP použití funkcí kopírování p ehled kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu vytvo ení kopie fotografie bez okraj formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) 42 tvorba více kopií jediné p edlohy kopírování fotografie formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) na celou stránku45 vícenásobné kopírování jedné fotografie na stránku zm na formátu p edlohy na papír formátu letter kopírování vybledlého originálu kopírování dokumentu, který byl n kolikrát posílán faxem zvýrazn ní sv tlých ploch kopie tvorba plakátu p íprava barevného nažehlovacího obtisku na textil zastavení kopírování v

6 obsah 5 používání funkcí pro skenování skenování p edlohy zastavení skenování používání ve funkci faxu odeslání faxu p íjem faxu nastavení záhlaví faxu zadávání textu tisk protokol nastavení rychlých voleb ovládání rozlišení a kontrastu nastavení funkcí faxu tisk fax uložených v pam ti zastavení faxování použití nástroj pro konfiguraci sít p ístup k nabídce sít použití voleb nabídky sít správa sít ového za ízení pomocí zabudovaného webového serveru hp psc tisk z počítače tisk z aplikace nastavení možností tisku zastavení tiskové úlohy objednávání spot ebního materiálu objednávání médií objednávání tiskových kazet provád ní údržby za ízení hp psc čišt ní sklen né podložky čišt ní spodní strany víka čišt ní vn jšku práce s tiskovými kazetami obnova výchozích nastavení od výrobce nastavení prodlevy pro aktivaci úsporného režimu nastavení prodlevy pro zobrazení výzvy získání podpory pro za ízení hp psc získání podpory a dalších informací ze sít Internet podpora zákazník společnosti hp p íprava za ízení hp psc k odeslání distribuční st edisko hp informace o záruce trvání omezené záruky záruční servis rozší ení záruky vrácení za ízení hp psc do servisu ustanovení omezené globální záruky společnosti hewlett-packard vi

7 obsah 13 technické informace systémové požadavky specifikace papíru specifikace tisku specifikace okraj tisku specifikace kopírování specifikace faxu specifikace fotografické pam t ové karty specifikace skenování fyzické specifikace specifikace napájení specifikace prost edí další specifikace program pro kontrolu ochrany životního prost edí poznámky o p edpisech nastavení sít propojené kabely základy vytvá ení sítí nastavení za ízení hp psc k použití v síti propojené kabely nastavení bezdrátové sít základy práce s bezdrátovou sítí nastavení za ízení hp psc pro provoz v bezdrátových sítích použití zabudovaného webového serveru slovníček výraz nastavení faxu jak zjistit, zda se pokyny v této kapitole týkají vás jak vybrat správné nastavení faxu pro kancelá výb r nastavení faxu podle následující tabulky p ípad A: odd lená faxová linka (nejsou p ijímána hlasová volání) p ípad B: faxování s rozlišovacím vyzván ním na stejné lince p ípad C: sdílená hlasová a faxová linka p ípad D: faxová linka je sdílena s PC modemem (žádná hlasová volání nejsou p ijímána) p ípad E: sdílená hlasová a faxová linka s PC modemem p ípad F: sdílená hlasová a faxová linka s telefonním záznamníkem p ípad G: sdílená hlasová a faxová linka s PC modemem a telefonním záznamníkem p ípad H: sdílená hlasová a faxová linka s hlasovou poštou p ípad I: sdílená hlasová a faxová linka s PC modemem a hlasovou poštou faxování z linky DSL nastavení a použití služby hp instant share p i p ímém p ipojení použití služby hp instant share v p ti snadných krocích (Windows) odeslání fotografie nebo obrázku pomocí za ízení hp psc (Macintosh) 211 proč je vhodné zaregistrovat se u služby hp instant share (Windows). 213 referenční p íručka vii

8 obsah 18 nastavení a používání sít ové služby hp instant share než začnete použití služby hp instant share v p ti snadných krocích tisk stránky s konfigurací sít proč je vhodné zaregistrovat se u služby hp instant share informace o odstra ování problém odstra ování problém s instalací odstra ování provozních problém rejst ík viii

9 p ístup k nápov d Tato Referenční p íručka obsahuje informace pot ebné k používání vašeho za ízení HP PSC a poskytuje další pomoc p i odstra ování problém b hem procesu instalace. Referenční p íručka obsahuje také informace o tom, jak objednávat spot ební materiál a p íslušenství, technické specifikace, informace o podpo e a informace o záruce. Následující tabulka uvádí seznam dalších zdroj informací o vašem za ízení HP PSC. nápov da Instalační leták Prezentace produktu Nápov da kprogramu Zpracování fotografií a obrázk HP Nápov da k odstra ování problém Nápov da p es Internet a technická podpora Soubor Readme popis Instalační leták obsahuje pokyny k instalaci a konfiguraci vašeho za ízení HP PSC. Ujist te se, že používáte správné pokyny pro váš operační systém (Windows nebo Macintosh). Prezentace produktu je stručným úvodem k za ízení HP PSC a jeho funkcím, takže je možné okamžit začít s tímto za ízením pracovat. Prezentaci m žete spustit hned po instalaci softwaru HP PSC nebo kdykoli jindy; podrobnosti uvádí nápov da specifická pro vaše konkrétní za ízení. Nápov da k programu Zpracování fotografií a obrázk HP obsahuje podrobné informace o tom, jak se používá software pro za ízení HP PSC. Pro uživatele systému Windows: P ejd te na Správce HP a klepn te na možnost Nápov da. Pro uživatele systému Macintosh: P ejd te do programu HP Director (Správce HP), klepn te na možnost Help (Npov da) a pak klepn te na možnost hp photo & imaging help (nápov da k programu zpracování fotografií a obrázk hp). Pro získání informací o odstra ování problém p ejd te na Správce HP a pak klepn te na možnost Nápov da. Otev ete část Odstra ování problém v nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP a sledujte odkazy na odstra ování obecných problém a také odkazy na nápov du k odstra ování problém specifických pro vaše za ízení HP PSC. Odstra ování problém je také dostupné pomocí tlačítka Nápov da, které se zobrazuje u n kterých chybových zpráv a v kapitole s informacemi o odstra ování problém v této Referenční p íručce. Máte-li p ístup k síti Internet, m žete vyhledat pomoc na webovém serveru společnosti HP na adrese: Tento webový server uvádí také odpov di na nejčast ji kladené dotazy. Po instalaci softwaru si m žete p ečíst soubor Readme (pokud existuje) na disku CD-ROM za ízení HP PSC nebo v programové složce za ízení HP PSC. Soubor Readme obsahuje nejnov jší informace, které nejsou obsaženy v Referenční p íručce ani v online nápov d. ix

10 nápov da Dialogové okno nápov dy (jen systém Windows) popis Pro systém Windows: Použijte jeden z následujících zp sob nalezení informací o konkrétní funkci: Klepn te pravým tlačítkem na funkci Zvolte funkci a stiskn te F1 Vyberte? v pravém horním rohu a pak klepn te na funkci x

11 1 hp psc - p ehled Za ízení HP PSC je p ipraveno vždy, když jste p ipraveni vy, protože adu funkcí a vlastností za ízení HP PSC lze využít bez zapnutí počítače. Pomocí za ízení HP PSC lze snadno provád t úlohy, jako je kopírování, odesílání fax nebo tisk fotografií z pam t ové karty. Rada: Ješt více možností využití za ízení HP PSC nabízí software Správce fotografií a obrázk HP (Správce HP), který se automaticky instaluje na počítač b hem úvodního nastavení. Správce HP obsahuje rady pro odstra ování problém, nápov du k výrobku a popis rozší ených funkcí pro kopírování, faxování, skenování a práci s fotografiemi. Další informace o použití Správce HP uvádí téma použití softwaru správce hp pro další úlohy s využitím za ízení hp psc na stran 6. Tato část obsahuje následující témata: za ízení - stručný p ehled na stran 2 p ehled ovládacího panelu na stran 3 p ehled nabídek na stran 5 použití softwaru správce hp pro další úlohy s využitím za ízení hp psc na stran 6 p ehled hp psc 1

12 p ehled hp psc kapitola 1 za ízení - stručný p ehled funkce účel 1 Víko 2 Barevný grafický displej 3 Ovládací panel 4 Patice pro pam t ové karty 5 Dví ka pro p ístup k držáku tiskových kazet 6 Vstupní zásobník 7 Vodítko délky papíru 8 Výstupní zásobník 9 Vodítko ší ky papíru 10 Sklen ná podložka 11 P ipojení ke zdroji napájení 12 Port USB 13 Zdí ky pro telefon a záznamník 14 Zadní dví ka pro čišt ní 15 Kontrolka pro indikaci p ipojení do sít 16 Zdí ka pro Ethernet 2

13 p ehled ovládacího panelu hp psc - p ehled 1 2 p ehled hp psc tlačítko účel 1 Barevný grafický displej: zobrazení nabídek, fotografií ahlášení. 2 Storno: zastavení úlohy, vystoupení z nabídky nebo ukončení nastavování. 3 Skenovat: výb r funkce skenování. Pokud tlačítko svítí, je skenování vybráno. 4 Šipka vpravo: zvýšení hodnot nebo postup vp ed p i prohlížení fotografií na barevném grafickém displeji. 5 Fotografie: výb r funkcí pro práci s fotografiemi. Pokud tlačítko svítí, je práce s fotografiemi vybrána. Toto tlačítko slouží pro tisk fotografií z fotografické pam t ové karty nebo pro uložení fotografií do počítače. 6 Šipka dol : pohyb dol v možnostech nabídek. referenční p íručka 3

14 kapitola 1 p ehled hp psc tlačítko účel 7 Otočit: fotografie zobrazená na barevném grafickém displeji se otočí o 90 stup. Další stisknutí otočí fotografii o dalších 90 stup. 8 Zkušební list: vytiskne zkušební list po vložení fotografické pam t ové karty do patice fotografické pam t ové karty. Zkušební list zobrazuje miniatury všech fotografií na fotografické pam t ové kart. Fotografie ze zkušebního listu je možné vybrat a vytisknout je procházením zkušebního listu. 9 Klávesnice (číselník): zadávání faxových čísel, hodnot nebo textu. 10 Start Černobíle, Start Barevn : spušt ní černobílého nebo barevného kopírování, skenování, faxování nebo úlohy pro fotografickou pam t ovou kartu. 11 El. pošta: volba p íjemce (který byl již d íve konfigurován v rámci služby HP Instant Share) pro zprávu elektronické pošty s p iloženou fotografií, která je momentáln zobrazena na barevném grafickém displeji. 12 Prezentace: všechny fotografie na vložené pam t ové kart se zobrazují v intervalech t í vte in. 13 Nastavení: p ístup k systému nabídek s funkcemi protokol, nastavením faxu a údržbou. 14 Faxovat: výb r faxových funkcí. Pokud tlačítko svítí, je faxování vybráno. 15 Šipka vlevo: snížení hodnot nebo návrat zp t p i prohlížení fotografií na barevném grafickém displeji. 16 Kopírovat: výb r funkcí kopírování. Pokud tlačítko svítí, je kopírování vybráno. P i výchozím nastavení tlačítko svítí. 17 Zapnout: zapíná a vypíná za ízení HP PSC. Varování! Je-li za ízení HP PSC vypnuté, nadále spot ebovává minimální množství energie. Odpojením napájecí š ry se za ízení HP PSC úpln odpojí od zdroje. 18 OK: výb r nabídky, nastavení nebo hodnoty zobrazené na barevném grafickém displeji. 19 Šipka nahoru: pohyb nahoru v možnostech nabídek. 4

15 p ehled nabídek hp psc - p ehled Následující diagram nabízí rychlé seznámení s nabídkami na nejvyšší úrovni, které se zobrazují na barevném grafickém displeji za ízení HP PSC. Kopírovat 1. Bez okraj 2. Zmenšit/Zv tšit 3. Kvalita kopií 4. Formát papíru 5. Typ papíru 6. Sv tlejší či tmavší 7. Zvýrazn ní 8. Intenzita barev 9. Nastavit nové výchozí hodnoty Skenovat 1. Galerie fotografií a obrázk HP 2. HP Instant Share 3. Fotografická pam t ová karta Poznámka: Obsah této nabídky se liší v závislosti na počtu možných cílových míst pro skenování na vašem počítači. p ehled hp psc Fotografie 1. Počet kopií 2. Bez okraj 3. Formát obrázku 4. Formát papíru 5. Typ papíru 6. Vzhled 7. Okraje a rámy 8. P enos do počítače 9. HP Instant Share 0. Nastavit nové výchozí hodnoty Faxovat 1. Rozlišení 2. Sv tlejší či tmavší 3. Nastavit nové výchozí hodnoty Prezentace Poznámka: Stisknutím tohoto tlačítka se v odpovídajícím po adí zobrazí všechny fotografie z vaší fotografické pam t ové karty na barevném grafickém displeji. El. pošta Poznámka: Stisknutím tohoto tlačítka se aktuáln zobrazená fotografie zavede do Galerie fotografií a obrázk HP v počítači. Po zadání adresy elektronické pošty je možné ji odeslat elektronickou poštou. referenční p íručka 5

16 kapitola 1 p ehled hp psc Otočit Poznámka: Stisknutím tohoto tlačítka se fotografie zobrazená na barevném grafickém displeji otočí o 90 stup. Následným stiskem se fotografie otočí o dalších 90 stup. Zkušební list 1. Zkušební list pro tisk 2. Zkušební list pro skenování Nastavení 1. Tisk protokolu 2. Nastavení rychlé volby 3. Základní nastavení faxu 4. Up esnit nastavení faxu 5. Nástroje 6. Sít 7. P edvolby použití softwaru správce hp pro další úlohy s využitím za ízení hp psc V pr b hu první instalace softwaru HP PSC na počítač b hem nastavení se automaticky provede instalace Správce HP. Funkce za ízení HP PSC je možné snadno a rychle rozší it. Pole podobná tomuto, uvád ná v této p íručce, obsahují rady pro jednotlivá témata a užitečné informace pro vaše projekty. Tato část obsahuje následující témata: otev ení správce hp pro uživatele Windows na stran 6 otev ení programu hp director (správce hp) pro uživatele systému Macintosh na stran 8 otev ení správce hp pro uživatele Windows 1 Zvolte jeden z následujících postup : Poklepejte na ikonu Správce HP na ploše. Na hlavním panelu klepn te na Start, ukažte na Programy nebo na Všechny programy (XP), ukažte na HP a potom zvolte Správce HP. 2 V okn Volba za ízení klepn te, aby se zobrazil seznam instalovaných za ízení HP. 3 Zvolte položku HP PSC 2500 Series. 6

17 hp psc - p ehled V programu Správce HP se zobrazí jenom ikony, které p ísluší vybranému za ízení. Poznámka: Ikony na obrázku Správce HP dole se mohou na r zných počítačích zobrazovat r zn. Správce HP je upraven tak, aby zobrazoval pouze ikony, které náleží k vybranému za ízení HP. Jestliže dané za ízení není vybaveno určitou funkcí, ikona této funkce se ve Správci HP nezobrazí. Rada: Jestliže Správce HP na vašem počítači neobsahuje n které ikony, mohlo dojít k chyb p i instalaci softwaru. Tento stav je možné napravit tak, že se pomocí Ovládacích panel ve Windows provede úplná odinstalace softwaru Správce HP a Správce HP se instaluje znovu. Další informace uvádí téma odstra ování problém s instalací softwaru na stran 232. p ehled hp psc funkce účel 1 Stav: pomocí této funkce se zobrazí aktuální stav za ízení HP PSC. 2 Nastavení: tato funkce slouží k zobrazení nebo zm n r zných nastavení za ízení HP PSC, jako je tisk, skenování, kopírování nebo faxování. 3 Volba za ízení: pomocí této funkce je možné vybrat za ízení, které chcete použít, v seznamu instalovaných za ízení HP. 4 Nápov da: tato funkce umož uje p ístup k Nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP, kde je obsažena nápov da k softwaru, prezentace produktu, informace o odstra ování problém se za ízením HP PSC a nápov da specifická pro produkt HP PSC. 5 Klepnutím na tuto šipku se zobrazí druhý ádek tlačítek, pokud jich je více, než kolik se vejde na první ádek. 6 Sejmout obrázek: tato funkce slouží ke skenování obrázku a jeho zobrazení v Galerii fotografií a obrázk HP. 7 Sejmout dokument: tato funkce slouží ke skenování textu a jeho zobrazení v programu pro úpravy textu. referenční p íručka 7

18 kapitola 1 p ehled hp psc funkce účel 8 Odeslat fax: tato funkce slouží k otev ení dialogového okna Fax, kde je možné zadávat r zné informace a poté poslat fax. 9 Kopírovat: tato funkce slouží k zobrazení dialogového okna Kopírování, kde je možné vybrat kvalitu kopírování, počet kopií, barvu, formát a poté zahájit kopírování. 10 Galerie HP: slouží k zobrazení Galerie fotografií a obrázk HP, kde je možné zobrazovat a upravovat obrázky, tisknout fotografie v r zných formátech, vytvo it a vytisknout fotografické album, sdílet obrázky pomocí elektronické pošty nebo webových stránek nebo vytvá et multimediální CD. 11 P enést obrázky: slouží k načtení obrázk z fotografické pam t ové karty. 12 Klepnutím na tuto šipku se zobrazí rady, které vysv tlují jednotlivé možnosti ve Správci HP. otev ení programu hp director (správce hp) pro uživatele systému Macintosh Podle používaného operačního systému Macintosh je možné využít jednu z následujících metod spušt ní programu HP Director (Správce HP). otev ení programu hp director (správce hp) (all-in-one) v prost edí Macintosh OS X Pokud používáte Macintosh OS X, program HP Director (Správce HP) se spustí automaticky v pr b hu instalace softwaru HP Photo and Imaging (Zpracování fotografií a obrázk HP) a vytvo í ikonu HP Director (Správce HP) (All-in-One) pro za ízení v doku za ízení. K funkcím za ízení je možný p ístup prost ednictvím nabídky HP Director (Správce HP), která sdružena s ikonou HP Director (All-in-One). Rada: Pokud nechcete, aby se program HP Director (Správce HP) spoušt l automaticky p i každém spušt ní vašeho počítače Macintosh, je možné toto nastavení zm nit v nabídce HP Director Settings (Nastavení Správce HP). Chcete-li zobrazit nabídku HP Director (Správce HP): V doku klepn te na ikonu HP Director (All-in-One) pro vaše za ízení. Zobrazí se nabídka HP Director (Správce HP), uvedená níže. Stručný popis funkcí programu HP Director (Správce HP) je uveden v legend. Poznámka: Pokud provedete instalaci více než jednoho za ízení HP, v doku se zobrazí ikona HP Director (Správce HP) pro každé za ízení. Máte-li nap íklad instalován skener HP a za ízení HP PSC, v doku se zobrazí ikony HP Director (Správce HP) pro každé z t chto za ízení. Pokud jsou ovšem instalována dv za ízení stejného typu (nap íklad dv za ízení HP PSC), v doku se zobrazí pouze jedna ikona HP Director (Správce HP), p edstavující všechna za ízení tohoto typu. 8

19 hp psc - p ehled p ehled hp psc funkce účel 1 Unload AiO Images (Načíst obrázky AiO): tato funkce slouží k načtení obrázk z fotografické pam t ové karty. 2 Scan Picture (Sejmout obrázek): tato funkce slouží ke skenování obrázku a jeho zobrazení v Galerii fotografií a obrázk HP. 3 Scan document (Sejmout dokument): tato funkce slouží ke skenování textu a jeho zobrazení v programu pro úpravy textu. 4 Make Copies (Kopírovat): tato funkce slouží k vytvá ení černobílých a barevných kopií. 5 Send Fax (Odeslat fax): tato funkce slouží k otev ení dialogového okna pro fax, kde je možné zadávat r zné informace a poté poslat fax. 6 HP Gallery (Galerie HP): tato funkce slouží k zobrazení HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP), kde je možné zobrazovat a upravovat obrázky. 7 More Applications (Další aplikace): tato funkce slouží k výb ru dalších aplikací z počítače. 8 HP on the Web (HP na webu): tato funkce slouží k výb ru webových stránek HP. 9 HP Help (Nápov da HP): tato funkce slouží k výb ru zdroje nápov dy pro za ízení HP PSC. 10 Settings (Nastavení): tato funkce slouží ke zm n nastavení za ízení. referenční p íručka 9

20 kapitola 1 p ehled hp psc otev ení programu hp photo and imaging director (správce fotografií a obrázk hp) v prost edí Macintosh OS 9 V prost edí Macintosh OS 9 se aplikace HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) spustí automaticky p i instalaci softwaru HP Photo and Imaging (Zpracování fotografií a obrázk HP) a zp sobí zobrazení ikony HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií aobrázk HP) v podob zástupce na pracovní ploše počítače. Pomocí n které z následujících metod lze spustit program HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP): Poklepejte na zástupce programu HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) na ploše. Poklepejte na program HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) ve složce Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software:HP Photo and Imaging Director. V programu HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) se zobrazí jenom ikony, které p ísluší vybranému za ízení. Více informací najdete v elektronické p íručce hp photo and imaging help (nápov da k fotografiím a obrázk m hp), která byla dodána s vaším softwarem. Na následujících obrázcích jsou znázorn ny n které funkce, které jsou k dispozici v programu HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) pro Macintosh OS 9. Stručný popis určitých funkcí je uveden v legend. Poznámka: Obrázek HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) uvedený níže se m že na r zných počítačích lišit. HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) je p izp soben v závislosti na vybraném za ízení HP. Jestliže za ízení není vybaveno určitou funkcí, ikona dané funkce se v programu HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) na vašem počítači nezobrazí. N která za ízení HP mohou zobrazovat ješt další tlačítka krom t ch, která jsou uvedena níže funkce účel 1 Unload AiO Images (Načíst obrázky AiO): tato funkce slouží k načtení obrázk z fotografické pam t ové karty. 2 Select Device (Volba za ízení): tento seznam slouží k výb ru za ízení HP, které se má použít. 10

21 hp psc - p ehled funkce účel 3 Scan Picture (Sejmout obrázek): tato funkce slouží ke skenování obrázku a jeho zobrazení v aplikaci HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP). 4 Scan Document (Sejmout dokument): tato funkce slouží ke skenování textu a jeho zobrazení ve vybraném cílovém programu pro úpravy textu. 5 Make Copies (Kopírovat): tato funkce slouží k vytvá ení černobílých a barevných kopií. 6 Send Fax (Odeslat fax): tato funkce slouží k otev ení dialogového okna pro fax, kde je možné zadávat r zné informace a poté poslat fax. 7 Settings (Nastavení): tento rozevírací seznam umož uje p ístup knastavení za ízení. 8 HP Gallery (Galerie HP): tato funkce slouží k zobrazení HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP), kde je možné zobrazovat a upravovat obrázky. p ehled hp psc referenční p íručka 11

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS NPD4708-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4446 Model(y): W01, WE1 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

HP Deskjet 2050 All-in-One series

HP Deskjet 2050 All-in-One series HP Deskjet 2050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Kontrolky stavu...6 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10 Tisk obálek...11

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PĪEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více