hp officejet 5500 series all-in-one

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hp officejet 5500 series all-in-one"

Transkript

1 hp officejet 5500 series all-in-one referenční p íručka

2

3 hp officejet 5500 series all-in-one

4 Copyright Společnost Hewlett- Packard 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí kopírovat, reprodukovat nebo p ekládat do jiného jazyka bez p edchozího písemného svolení společnosti Hewlett-Packard. Tento produkt používá technologii Adobe PDF, která obsahuje implementaci LZW na základ licence podle amerického patentu 4,558,302. Adobe a logo Acrobat jsou bu registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech anebo vjiných zemích. Dílčí Copyright Palomar Software Inc. Za ízení HP Officejet 5500 Series používá technologii tiskových ovladač na základ licence společnosti Palomar Software, Inc. Copyright Apple Computer, Inc. Apple, logo Apple, Mac, logo Mac, Macintosh a Mac OS jsou obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích. Číslo publikace: Q První vydání: červenec 2003 Vytišt no vn mecku. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP a Windows 2000 jsou obchodní známky společnosti Microsoft registrované vusa. Intel a Pentium jsou registrované obchodní známky společnosti Intel Corporation. oznámení Informace obsažené vtomto dokumentu mohou být zm n ny bez ohlášení a nelze je chápat jako závazné ze strany společnosti Hewlett- Packard. Společnost Hewlett-Packard nenese odpov dnost za chyby, které se mohou vyskytnout v tomto dokumentu, a neposkytuje žádnou vyjád enou ani odvozenou záruku jakéhokoliv druhu, pokud jde o tento materiál, včetn odvozených záruk prodejnosti a zp sobilosti pro určitý účel, avšak bez omezení na výše uvedené. Společnost Hewlett-Packard není odpov dná za náhodné nebo následné škody vzniklé jako d sledek nebo vsouvislosti s poskytnutím, vlastnostmi nebo použitím tohoto dokumentu a programového materiálu, který popisuje. Poznámka: Informace o p edpisech jsou uvedeny v kapitole s technickými informacemi vtéto p íručce. Na mnoha místech není zákonné vytvá et kopie následujících položek. V p ípad pochybností se nejprve obrat te na právního zástupce. Státní dokumenty: - Pasy - Imigrační doklady - Vybrané služební dokumenty - Identifikační odznaky, karty nebo insignie Státní kolky a ceniny: - Poštovní známky - Potravinové známky Šeky nebo sm nky vydané státními institucemi, Bankovky, cestovní šeky nebo pen žní poukázky Vkladové certifikáty Dokumenty chrán né autorským zákonem bezpečnostní informace Varování! Aby se zamezilo nebezpečí požáru nebo úrazu, nevystavujte tento produkt dešti nebo vlhkosti. P i používání tohoto produktu vždy dodržujte zásady bezpečnosti, aby se zamezilo nebezpečí zran ní vd sledku požáru nebo poran ní elektrickým proudem. Varování! Možné nebezpečí úrazu 1 P ečt te si pozorn všechny pokyny na instalačním letáku. 2 Pro p ipojení za ízení ke zdroji elektrické energie používejte pouze uzemn né elektrické zásuvky. Pokud nevíte, zda je elektrická zásuvka uzemn ná, obrat te se na kvalifikovaného elektriká e. 3 Dodržujte všechna varování a pokyny vyznačené na produktu. 4 P ed čist ním odpojte tento produkt ze zásuvky. 5 Neinstalujte a nepoužívejte tento produkt vblízkosti vody nebo smokrýma rukama. 6 Instalujte produkt bezpečn na stabilní povrch. 7 Instalujte produkt na chrán né místo, kde není možné stoupnout na linkový kabel a kde nem že dojít k poškození linkového kabelu. 8 Jestliže produkt nefunguje správn, vyhledejte online nápov du pro odstra ování problém. 9 Uvnit se nenacházejí žádné díly, které by mohla opravit obsluha. P enechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu. 10 Používejte produkt v dob e v traném prostoru.

5 obsah 1hp officejet p ehled za ízení hp officejet 5500 series - stručný p ehled p ehled ovládacího panelu p ehled nabídek použití softwaru správce HP pro další úlohy s využitím za ízení hp officejet vložení p edloh a vložení papíru vkládání p edloh vložení papíru vložení obálek vložení fotografického papíru o formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) doporučené papíry vložení jiných typ papíru do vstupního zásobníku nastavení typu papíru nastavení formátu papíru zamezení uvíznutí papíru použití funkcí kopírování p ehled kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu vytvo ení kopie fotografie bez okraj formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) tvorba více kopií jediné p edlohy kopírování fotografie formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) na celou stránku kopírování dokumentu formátu legal na papír formátu letter kopírování vybledlého originálu kopírování dokumentu, který byl n kolikrát posílán faxem zvýrazn ní sv tlých ploch kopie zastavení kopírování používání funkcí pro skenování skenování p edlohy zastavení skenování používání ve funkci faxu odeslání faxu p íjem faxu nastavení záhlaví faxu zadávání textu tisk protokol nastavení rychlých voleb ovládání rozlišení a kontrastu v

6 obsah nastavení funkcí faxu tisk fax uložených vpam ti zastavení faxování tisk z počítače tisk z aplikace nastavení možností tisku zastavení tiskové úlohy objednávání spot ebního materiálu objednávání médií objednávání tiskových kazet prove te údržbu za ízení hp officejet čišt ní sklen né podložky čišt ní spodní strany víka čišt ní vn jšku práce s tiskovými kazetami obnova výchozích nastavení od výrobce nastavení rychlosti posunu nastavení prodlevy pro zobrazení výzvy zvuky samoúdržby hp officejet 5500 series podpora získání podpory a dalších informací ze sít Internet podpora zákazník společnosti hp p íprava za ízení hp officejet k odeslání distribuční st edisko hp informace o záruce trvání omezené záruky záruční servis rozší ení záruky vrácení za ízení hp officejet do servisu ustanovení omezené globální záruky společnosti hewlett-packard technické informace specifikace papíru specifikace faxu specifikace skenování fyzické specifikace specifikace napájení specifikace prost edí program pro kontrolu ochrany životního prost edí poznámky o p edpisech declaration of conformity nastavení faxu faxování z linky DSL faxování prost ednictvím telefonního systému PBX nebo linky ISDN vi hp officejet 5500 series

7 obsah 13 nastavení a použití služby hp instant share použití služby hp instant share vp ti snadných krocích (Windows) odeslání fotografie nebo obrázku pomocí za ízení hp officejet (Macintosh) proč bych se m l registrovat u služby hp instant share (Windows)? informace o odstra ování problém odstra ování problém s instalací odstra ování provozních problém referenční p íručka vii

8 obsah viii hp officejet 5500 series

9 otev ete nápov du Tato referenční p íručka obsahuje informace pot ebné k používání vašeho za ízení HP Officejet a poskytuje další pomoc p i odstra ování problém b hem procesu instalace. Referenční p íručka obsahuje také informace o tom, jak objednávat spot ební materiál a p íslušenství, technické specifikace, informace o podpo e a informace o záruce. Následující tabulka uvádí seznam dalších zdroj informací o vašem za ízení HP Officejet. nápov da Instalační leták Nápov da kprogramu Zpracování fotografií aobrázk HP Nápov da k odstra ování problém Nápov da p es Internet a technická podpora popis Instalační leták obsahuje pokyny k instalaci a konfiguraci vašeho za ízení HP Officejet. Ujist te se, zda používáte pokyny pro správný operační systém (Windows nebo Macintosh). V nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP jsou uvedeny podrobné informace o používání softwaru pro za ízení HP Officejet. Pro uživatele systému Windows: P ejd te na Správce HP a klepn te na možnost Nápov da. Pro uživatele počítač Macintosh: P ejd te do programu HP Director (Správce HP), klepn te na nabídku Help (Nápov da) a potom klepn te na položku hp photo and imaging help (nápov da ke zpracování fotografií a obrázk hp). P ístup k informacím o odstra ování problém : Pro uživatele systému Windows: vprogramu Správce HP klepn te na nabídku Nápov da. Otev ete část Odstra ování problém v nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP a použijte odkazy na odstra ování obecných problém a také odkazy na nápov du k odstra ování specifických problém pro za ízení HP Officejet. Odstra ování problém je také dostupné pomocí tlačítka Nápov da, které se zobrazuje u n kterých chybových zpráv a v kapitole Odstra ování problém vreferenční p íručce. Pro uživatele počítač Macintosh: Spust te aplikaci Apple Help Viewer (Prohlížeč nápov dy Apple), klepn te na položku hp photo and imaging troubleshooting (odstra ování problém s programem Zpracování fotografií a obrázk HP) a potom klepn te na položku hp officejet 5500 series. Máte-li p ístup k síti Internet, m žete získat nápov du na webovém serveru společnosti HP na adrese: Na tomto webovém serveru jsou také uvedeny odpov di na často kladené otázky. ix

10 nápov da Soubor Readme Dialogové okno nápov dy (jen systém Windows) popis Po instalaci softwaru si m žete p ečíst soubor Readme (pokud existuje) na disku CD-ROM za ízení HP Officejet 5500 Series nebo vprogramové složce za ízení HP Officejet 5500 Series. Soubor Readme obsahuje nejnov jší informace, které nejsou obsaženy v Referenční p íručce ani vonline nápov d. Pro systém Windows: Použijte jeden z následujících zp sob nalezení informací o konkrétní funkci: Klepn te pravým tlačítkem myši na funkci Vyberte funkci a stiskn te F1 Vyberte? vpravém horním rohu a pak klepn te na funkci x hp officejet 5500 series

11 1 hp officejet p ehled Za ízení HP Officejet je p ipraveno vždy, když jste p ipraveni vy, protože adu funkcí a vlastností za ízení HP Officejet lze využít bez zapnutí počítače. Pomocí za ízení HP Officejet lze rychle a snadno provád t úlohy jako nap íklad odeslání faxu nebo kopírování dokumentu či fotografie. Rada: Ješt více možností využití za ízení HP Officejet nabízí software Správce fotografií a obrázk HP (Správce HP), který se automaticky instaluje na počítač b hem úvodního nastavení. Software Správce HP obsahuje tipy pro odstra ování problém, nápov du specifickou pro za ízení a popis rozší ených funkcí pro kopírování, faxování a skenování. Další informace o použití Správce HP naleznete v části použití softwaru správce HP pro další úlohy s využitím za ízení hp officejet na stran 4. Tento oddíl obsahuje následující témata: za ízení hp officejet 5500 series - stručný p ehled na stran 1 p ehled ovládacího panelu na stran 2 p ehled nabídek na stran 4 použití softwaru správce HP pro další úlohy s využitím za ízení hp officejet na stran 4 p ehled za ízení hp officejet za ízení hp officejet 5500 series - stručný p ehled funkce účel 1 Ovládací panel 2 Víko 1

12 kapitola 1 p ehled za ízení hp officejet funkce účel 3 Vstupní zásobník automatického podavače dokument (na horní stran víka) 4 Sklen ná podložka 5 Dví ka pro p ístup k držáku tiskových kazet 6 Vstupní zásobník 7 Výstupní zásobník 8 Displej na ovládacím panelu 9 Dví ka pro čišt ní 10 Port USB 11 P ipojení ke zdroji napájení 12 Konektory pro telefon p ehled ovládacího panelu funkce účel 1 Rychlá volba jedním dotykem: volba faxového čísla stisknutím jediného tlačítka. P t tlačítek pro rychlou volbu jedním dotykem odpovídá prvním p ti faxovým čísl m zadaným p i nastavení rychlé volby. 2 Číselná klávesnice: zadávání faxových čísel, hodnot nebo textu. 2 hp officejet 5500 series

13 hp officejet p ehled funkce účel 3 Zapnout: zapíná a vypíná za ízení HP Officejet. Varování! Je-li za ízení HP Officejet vypnuté, nadále spot ebovává minimální množství energie. Odpojením napájecí š ry se za ízení HP Officejet úpln odpojí od zdroje. 4 Nastavení: p ístup k systému nabídek pro protokoly, nastavení rychlé volby, nastavení faxu, nástroje a p edvolby. 5 Opakovaná volba/pauza: opakovaná volba posledního zvoleného faxového čísla. Také se používá ke vložení pauzy p i zadávání telefonního čísla. 6 Rychlá volba: výb r čísla z naprogramovaných položek rychlé volby. Pomocí šipek nebo číslic na číselné klávesnici na ovládacím panelu lze p ejít na určité faxové číslo s možností rychlé volby. 7 OK: výb r aktuálního nastavení nabídky na displeji ovládacího panelu. Také slouží k reakci na pokyny zobrazené na displeji ovládacího panelu. 8 Šipka vpravo: zvýšení hodnot nebo postup vp ed p i prohlížení nastavení na displeji ovládacího panelu. 9 Storno: zastavení úlohy, zav ení nabídky, ukončení nastavení nebo zav ení nabídky rychlé volby. 10 Šipka vlevo: snížení hodnot nebo návrat zp t p i prohlížení nastavení na displeji ovládacího panelu. 11 Start Černobíle, Start Barevn : spušt ní černobílého nebo barevného kopírování, skenování nebo faxování. 12 Tlačítko pro uvoln ní automatického podavače dokument : stisknutím tlačítka uvoln te ovládací panel za účelem odstran ní uvíznutého papíru z automatického podavače dokument. Ovládací panel se pouze pootev e. Nepoužívejte násilí! 13 Skenovat: výb r funkce skenování. Opakovaným stisknutím tlačítka Skenovat lze procházet nastavení nabídky Skenování. 14 Faxovat: výb r faxových funkcí. Opakovaným stisknutím tlačítka Faxovat lze procházet nastavení nabídky Faxování. 15 Kopírovat: výb r funkcí kopírování. Opakovaným stisknutím tlačítka Kopírovat lze procházet nastavení nabídky Kopírování. 16 Displej ovládacího panelu: zobrazují se na n m nabídky, výzvy, stavová a chybová hlášení. p ehled za ízení hp officejet referenční p íručka 3

14 p ehled za ízení hp officejet kapitola 1 p ehled nabídek Následující část nabízí rychlé seznámení s nabídkami nejvyšší úrovn, které se zobrazují na displeji ovládacího panelu za ízení HP Officejet. Kopírovat Počet kopií Zmenšit/Zv tšit Kvalita kopií Formát kopie Typ papíru Sv tlejší/tmavší Zvýrazn ní Intenzita barev Nast.nové vých. Faxovat Zadat číslo faxu Rozlišení Sv tlejší/tmavší Faxování Nast.nové vých. Skenovat Galerie fotografií a obrázk HP Poznámka: Obsah této nabídky se liší vzávislosti na počtu možných cílových míst pro skenování na vašem počítači. Nastavení 1. Tisk protokolu 2. Nastavení rychlé volby 3. Základní nastavení faxu 4. Up esnit nastavení faxu 5. Nástroje 6. P edvolby použití softwaru správce HP pro další úlohy s využitím za ízení hp officejet V pr b hu první instalace softwaru HP Officejet do počítače byla b hem nastavení automaticky provedena instalace programu Správce HP. Funkce za ízení HP Officejet je možné snadno a rychle rozší it. Pole podobná tomuto, uvád ná v této p íručce, obsahují rady pro jednotlivá témata a užitečné informace pro vaše projekty. Tento oddíl obsahuje následující témata: otev ení správce hp pro uživatele Windows na stran 5 otev ení správce hp pro uživatele Macintosh na stran 6 4 hp officejet 5500 series

15 hp officejet p ehled otev ení správce hp pro uživatele Windows 1 Zvolte jeden z následujících postup : Poklepejte na ikonu Správce HP na ploše. Na hlavním panelu systému Windows klepn te na tlačítko Start, p ejd te na p íkaz Programy nebo Všechny programy (XP), na p íkaz HP a potom klepn te na p íkaz Správce HP. 2 V poli Volba za ízení zobrazte klepnutím seznam nainstalovaných za ízení HP. 3 Vyberte položku Officejet 5500 Series. 4 Ve Správci HP se zobrazí jenom ikony, které p ísluší vybranému za ízení. Poznámka: Obrázek Správce HP dole m že mít na vašem počítači jiný vzhled. Správce HP je p izp soben podle vybraného za ízení HP. Jestliže za ízení není vybaveno určitou funkcí, ikona dané funkce se v programu Správce HP na vašem počítači nezobrazí. Rada: Jestliže Správce HP na vašem počítači neobsahuje n které ikony, mohlo dojít k chyb p i instalaci softwaru. Tento stav je možné napravit tak, že se pomocí Ovládacích panel v systému Windows provede úplná odinstalace softwaru Správce HP a Správce HP se instaluje znovu. p ehled za ízení hp officejet funkce účel 1 Stav: pomocí této funkce se zobrazí aktuální stav za ízení HP Officejet. 2 Nastavení: tato funkce slouží k zobrazení nebo zm n r zných nastavení za ízení HP Officejet, jako je tisk, skenování, kopírování nebo faxování. 3 Volba za ízení: pomocí této funkce je možné vybrat za ízení, které chcete použít, vseznamu instalovaných za ízení HP. referenční p íručka 5

16 kapitola 1 p ehled za ízení hp officejet funkce účel 4 Nápov da: tato funkce umož uje p ístup k Nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP, kde je obsažena nápov da k softwaru, prezentace produktu, informace o odstra ování problém se za ízením HP Officejet a nápov da specifická pro produkt HP Officejet. 5 Sejmout obrázek: tato funkce slouží ke skenování obrázku a jeho zobrazení vgalerii fotografií a obrázk HP. 6 Sejmout dokument: tato funkce slouží ke skenování textu a jeho zobrazení vprogramu pro úpravy textu. 7 Odeslat fax: tato funkce slouží k otev ení dialogového okna faxu, kde je možné zadávat r zné informace a poté poslat fax. 8 Kopírovat: tato funkce slouží k zobrazení dialogového okna Kopírování, kde je možné vybrat kvalitu kopírování, počet kopií, barvu, formát a poté zahájit kopírování. 9 Galerie HP: slouží k zobrazení Galerie fotografií a obrázk HP, kde je možné zobrazovat a upravovat obrázky, tisknout fotografie vr zných formátech, vytvo it a vytisknout fotografické album, sdílet obrázky pomocí elektronické pošty nebo webových stránek, nebo vytvá et multimediální CD. 10 Kreativní tipy: pomocí této funkce se lze naučit, jak tv rčím zp sobem používat za ízení HP Officejet. 11 Nakupování u HP: pomocí této funkce lze nakupovat za ízení HP. 12 Aktualizace softwaru: pomocí této funkce lze zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru pro za ízení HP Officejet. 13 Klepnutím na tuto šipku se zobrazí rady, které vysv tlují jednotlivé možnosti ve Správci HP. otev ení správce hp pro uživatele Macintosh Podle používaného operačního systému Macintosh je možné využít jednu z následujících metod spušt ní Správce HP. otev ení správce hp (all-in-one) v prost edí Macintosh OS X Pokud používáte Macintosh OS X, program HP Director (All-in-One) (Správce HP pro za ízení All-in-One) se spustí automaticky vpr b hu instalace softwaru HP Photo and Imaging (Zpracování fotografií a obrázk HP) a vytvo í ikonu HP Director (All-in-One) pro za ízení vdoku za ízení. K funkcím za ízení je možný p ístup prost ednictvím nabídky HP Director (Správce HP), která je sdružena s ikonou HP Director (All-in-One). 6 hp officejet 5500 series

17 hp officejet p ehled Rada: Pokud nechcete, aby se program HP Director (Správce HP) spustil automaticky p i každém spušt ní počítače Macintosh, je možné toto nastavení zm nit v nabídce Prefences (P edvolby) vprogramu HP Director (Správce HP). Chcete-li zobrazit nabídku HP Director (Správce HP):! V doku klepn te na ikonu HP Director (All-in-One) pro vaše za ízení. Zobrazí se nabídka HP Director (Správce HP). Poznámka: Pokud provedete instalaci více než jednoho za ízení HP, v doku se zobrazí ikona HP Director pro každé za ízení. Máte-li nap íklad instalován skener HP a za ízení HP Officejet, v doku se zobrazí ikony HP Director pro každé z t chto za ízení. Pokud jsou ovšem instalována dv za ízení stejného typu (nap íklad dv za ízení HP Officejet), v doku se zobrazí pouze jedna ikona HP Director, p edstavující všechna za ízení tohoto typu. p ehled za ízení hp officejet funkce účel 1 Scan Picture (Sejmout obrázek): tato funkce slouží ke skenování obrázku a jeho zobrazení vaplikaci HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP). 2 Scan document (Sejmout dokument): tato funkce slouží ke skenování textu a jeho zobrazení v cílovém programu pro úpravy textu. 3 Make Copies (Kopírovat): tato funkce slouží k vytvá ení černobílých a barevných kopií. 4 Send Fax (Odeslat fax): tato funkce slouží k otev ení dialogového okna pro fax, kde je možné zadávat r zné informace a poté poslat fax. 5 HP Gallery (Galerie HP): tato funkce slouží k zobrazení HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP), kde je možné zobrazovat a upravovat obrázky. referenční p íručka 7

18 kapitola 1 p ehled za ízení hp officejet funkce účel 6 More Applications (Další aplikace): tato funkce slouží k výb ru dalších aplikací z počítače. 7 HP on the Web (HP na webu): tato funkce slouží k výb ru webových stránek HP. 8 HP Help (Nápov da HP): tato funkce slouží k výb ru zdroje nápov dy pro za ízení HP Officejet. 9 Settings (Nastavení): tato funkce slouží ke zm n nastavení za ízení. otev ení programu hp photo and imaging director (správce fotografií a obrázk hp) v systému Macintosh OS 9 V systému Macintosh OS 9 se program HP Photo and Imaging Director neboli HP Director (Správce fotografií a obrázk HP, Správce HP) spustí automaticky p i instalaci softwaru HP Photo and Imaging (Zpracování fotografií a obrázk ) a HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) se zobrazí na ploše jako zástupce. N kterým z následujících zp sob spust te program HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP).! Poklepejte na zástupce HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) na ploše.! Poklepejte na položku HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP) ve složce Applications (Aplikace):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (Software Zpracování fotografií a obrázk HP):HP Photo and Imaging Director (Správce fotografií a obrázk HP). V programu HP Photo and Imaging Director neboli HP Director (Správce fotografií a obrázk HP, Správce HP) se zobrazí jenom ta tlačítka, která p ísluší vybranému za ízení. Více informací najdete v elektronické p íručce s nápov dou k fotografiím a obrázk m hp, která byla dodána s vaším softwarem. Na následujících obrázcích jsou znázorn ny n které funkce, které jsou k dispozici vprogramu HP Director (Správce HP) pro systém Macintosh OS 9. Stručný popis určitých funkcí je uveden v legend. Poznámka: Obrázek HP Director (Správce HP) uvedený níže m že mít na vašem počítači jiný vzhled. HP Director (Správce HP) je p izp soben na základ vybraného za ízení HP. Jestliže za ízení není vybaveno určitou funkcí, ikona dané funkce se vprogramu HP Director (Správce HP) na vašem počítači nezobrazí. N která za ízení HP mohou zobrazovat ješt další tlačítka krom t ch, která jsou uvedena níže. 8 hp officejet 5500 series

19 hp officejet p ehled p ehled za ízení hp officejet funkce účel 1 Scan Picture (Sejmout obrázek): tato funkce slouží k naskenování obrázku a jeho zobrazení v aplikaci HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP). 2 Scan document (Sejmout dokument): tato funkce slouží ke skenování textu a jeho zobrazení v programu pro úpravy textu. 3 Select Device (Volba za ízení): tento seznam slouží k výb ru za ízení HP, které se má použít. 4 Make Copies (Kopírovat): tato funkce slouží k vytvá ení černobílých a barevných kopií. 5 Send Fax (Odeslat fax): tato funkce slouží k otev ení dialogového okna pro fax, kde je možné zadávat r zné pot ebné informace a poté poslat fax. 6 HP Gallery (Galerie HP): tato funkce slouží k zobrazení aplikace HP Photo and Imaging Gallery (Galerie fotografií a obrázk HP), kde je možné zobrazovat a upravovat obrázky. 7 Settings (Nastavení): tento seznam umož uje p ístup k nastavení za ízení. referenční p íručka 9

20 kapitola 1 p ehled za ízení hp officejet 10 hp officejet 5500 series

21 2 vložení p edloh a vložení papíru Za ízení HP Officejet 5500 Series umož uje vkládání r zných typ a formát papíru do za ízení HP Officejet, včetn formátu letter, fotografického papíru a obálek. Aby byla kvalita kopií po ízených pomocí za ízení HP Officejet co nejvyšší, m žete také zm nit nastavení typu a formátu papíru. Tento oddíl obsahuje následující témata: vkládání p edloh na stran 11 vložení papíru na stran 14 vložení obálek na stran 16 vložení fotografického papíru o formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) na stran 17 doporučené papíry na stran 18 vložení jiných typ papíru do vstupního zásobníku na stran 19 nastavení typu papíru na stran 19 nastavení formátu papíru na stran 20 zamezení uvíznutí papíru na stran 21 vkládání p edloh a papíru vkládání p edloh Za ízení HP Officejet 5500 Series umož uje vkládání p edlohy pro kopírování, faxu nebo pro úlohy pro skenování do automatického podavače dokument nebo na sklen nou podložku. P edlohy, které jsou vloženy v automatickém podavači dokument, budou automaticky zavedeny do za ízení HP Officejet. Tento oddíl obsahuje následující témata: vložení p edlohy do automatického podavače dokument na stran 12 vložení p edlohy na sklen nou podložku na stran 13 vložení originálu fotografie na sklen nou podložku na stran 14 11

22 kapitola 2 vkládání p edloh a papíru vložení p edlohy do automatického podavače dokument P i vkládání do automatického podavače dokument, m žete kopírovat, faxovat nebo skenovat p edlohu formátu letter, legal nebo A4. Následující postup popisuje zp sob vložení papíru do automatického podavače dokument za ízení HP Officejet. Poznámka: Do automatického podavače dokument lze vložit maximáln 20 list papíru. Poznámka: Funkci kopírování P izp sobit na stránku nelze použít pro p edlohy vložené do automatického podavače dokument. Tuto funkci lze použít pouze pro p edlohy vložené na sklen nou podložku. 1 Vložte p edlohu do automatického podavače dokument lícem nahoru a horní stranou stránky doleva. Horní část stránky 2 Posu te pravé a levé vodítko papíru dovnit až po okraje papíru. 3 Stisknutím tlačítka Kopírovat, Skenovat nebo Faxovat na ovládacím panelu vyberte činnost, kterou chcete provést. Poznámka: Chcete-li zm nit nastavení pro Kopírování nebo Faxování nebo cíl pro Skenování, stiskn te opakovan tlačítko Kopírovat, Faxovat nebo Skenovat, až se na displeji ovládacího panelu zobrazí p íslušné nastavení. Jakmile se zobrazí nastavení, které chcete zm nit, stiskn te podle pot eby tlačítko a p ejd te tak na určitou hodnotu (nap íklad na určitý formát papíru). Potom stisknutím tlačítka OK vyberte toto nastavení nebo cíl. 4 Stiskn te Start Černobíle nebo Start Barevn na ovládacím panelu pro spušt ní úlohy. Poznámka: P ed zvednutím víka na za ízení HP Officejet vyjm te všechny p edlohy z automatického podavače dokument. 12 hp officejet 5500 series

23 vložení p edloh a vložení papíru vložení p edlohy na sklen nou podložku Následující postup obsahuje popis zp sobu vložení papíru na sklen nou podložku za ízení HP Officejet. Upozorn ní! P ed zvednutím víka vyjm te všechny p edlohy z automatického podavače dokument, aby nedošlo k jejich poškození. 1 Vložte p edlohu lícem dol do levého p edního rohu sklen né podložky. Rada: Další informace o vkládání p edlohy na sklen nou podložku naleznete vdiagramu, který se nalézá vlevém p edním rohu za ízení HP Officejet. vkládání p edloh a papíru 2 Akci, kterou si p ejete provést, zvolte stisknutím n kterého z tlačítek Kopírovat, Skenovat nebo Faxovat na p edním panelu. Poznámka: Chcete-li zm nit nastavení pro Kopírování nebo Faxování nebo cíl pro Skenování, stiskn te opakovan tlačítko Kopírovat, Faxovat nebo Skenovat, až se na displeji ovládacího panelu zobrazí p íslušné nastavení. Jakmile se zobrazí nastavení, které chcete zm nit, stiskn te podle pot eby tlačítko a p ejd te tak na určitou hodnotu (nap íklad na určitý formát papíru). Potom stisknutím tlačítka OK vyberte toto nastavení nebo cíl. 3 Stiskn te Start Černobíle nebo Start Barevn na ovládacím panelu pro spušt ní úlohy. Poznámka: Mnoho možností nabídky Zmenšit/Zv tšit, nap íklad P izp sobit na stránku, nepracuje správn, pokud není sklen ná podložka a zadní strana víka čistá. Další informace naleznete v částech čišt ní sklen né podložky na stran 65 a čišt ní spodní strany víka na stran 66. referenční p íručka 13

24 kapitola 2 vložení originálu fotografie na sklen nou podložku Fotografie lze kopírovat ze sklen né podložky za ízení HP Officejet. Je d ležité, aby byl originál fotografie ádn uložen na sklen nou podložku, aby byla kopie co nejlepší. 1 Vložte originál fotografie lícem dol do levého p edního rohu sklen né podložky. Upravte polohu fotografie na sklen né podložce tak, aby byla delší strana fotografie umíst na podél p edního okraje sklen né podložky. vkládání p edloh a papíru vložení papíru Další informace o kopírování originál fotografií naleznete v části vytvo ení kopie fotografie bez okraj formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) na stran 26. Následující postup popisuje zp sob vložení papíru formát letter, legal a A4 do vstupního zásobníku. Vkládání určitých typ papír a obálek vyžaduje určité p edpoklady. Po p ečtení této části si p ečt te části vložení obálek na stran 16, vložení fotografického papíru o formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) na stran 17 a vložení jiných typ papíru do vstupního zásobníku na stran 19. Nejlepší výsledky získáte, zm níte-li nastavení pro papír po každé zm n jeho typu nebo formátu. Další informace získáte včásti nastavení typu papíru na stran 19. Rada: Uchováváním v uzavíratelném obalu s rovnou podložkou zabráníte potrhání, zmačkání nebo zkroucení či ohnutí okraj médií. Extrémní zm ny teploty a vlhkosti mohou zp sobit pokroucení médií a je možné, že p i nesprávném uskladn ní nebude za ízení HP Officejet s t mito médii pracovat správn. 1 Sklopte vstupní zásobník do spodní polohy a potom zvedn te výstupní zásobník. 2 Posu te vodítko ší ky papíru do krajní polohy. 14 hp officejet 5500 series

25 vložení p edloh a vložení papíru 3 Poklepejte na stoh papír na rovné ploše a zarovnejte tak okraje papír. Ujist te se, zda je formát a typ všech papír v tomto stohu stejný. 4 Zvedn te výstupní zásobník a zasu te papír kratší stranou do vstupního zásobníku (tiskovou stranou dol ) až nadoraz. Nezatlačujte papír p íliš daleko ani na n j p íliš netlačte, aby nedošlo k ohnutí papíru. Používáte-li hlavičkový papír, vkládejte jej horní částí stránky nap ed. 5 Sklopte výstupní zásobník a posu te vodítko ší ky papíru až nadoraz k okraji papíru. Ujist te se, zda leží stoh papíru rovn ve vstupním zásobníku a zda nep esahuje výstupek na vodítku ší ky papíru. vkládání p edloh a papíru referenční p íručka 15

26 kapitola 2 6 Rozev ete prodlužovací díl výstupního zásobníku, aby mohl zachytit dokončené úlohy po tisku, skenování nebo faxování. Rada: Pro dosažení co nejlepších výsledk p i vkládání papíru formátu legal rozložte prodlužovací díl výstupního zásobníku, aby nedošlo k uvíznutí papíru. vkládání p edloh a papíru vložení obálek Následující postup popisuje zp sob vložení obálek do za ízení HP Officejet. Do vstupního zásobníku lze vložit jednu nebo více obálek. Pro dosažení co nejlepších výsledk zvažte, zda chcete na obálkách používat štítek pro zpáteční adresu. Nepoužívejte lesklé nebo reliéfní obálky ani obálky se sponami či pr hlednými okénky. Rada: V nápov d k textovému editoru si p ečt te specifické podrobné informace o formátování textu, který má být vytišt n na obálky. 1 Ze vstupního zásobníku vyjm te všechny papíry. 2 Zvedn te výstupní zásobník a potom vložte jednu nebo více obálek do vstupního zásobníku tak, aby chlopn obálek byly vlevo naho e. Zasu te obálku dop edu, dokud se nezastaví. 16 hp officejet 5500 series

27 vložení p edloh a vložení papíru 3 Sklopte výstupní zásobník a p esu te vodítko ší ky papíru k obálkám (obálky tímto vodítkem papíru neohýbejte). Ujist te se, zda obálky nep esahují výstupek na vodítku ší ky papíru. vložení fotografického papíru o formátu 4 x 6 palc (10x15cm) vkládání p edloh a papíru Následující postup popisuje zp sob vložení fotografického papíru o formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) do za ízení HP Officejet. Poznámka: Pro dosažení nejlepších výsledk použijte doporučený typ fotografického papíru formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm). Další informace získáte včásti doporučené papíry na stran 18. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledk, nastavte rovn ž p ed tiskem typ a formát papíru. Další informace viz nastavení typu papíru na stran 19 a nastavení formátu papíru na stran 20. Rada: Uchováváním v uzavíratelném obalu s rovnou podložkou zabráníte potrhání, svrašt ní nebo pokroucení či ohnutí okraj médií. Extrémní zm ny teploty a vlhkosti mohou zp sobit pokroucení médií a je možné, že p i nesprávném uskladn ní nebude za ízení HP Officejet s t mito médii pracovat správn. 1 Ze vstupního zásobníku vyjm te všechny papíry. 2 Zvedn te výstupní zásobník a zasu te stoh fotografického papíru s lesklou (tiskovou) stranou dol až nadoraz zcela dop edu a k pravé stran vstupního zásobníku. Umíst te dlouhý okraj fotografického papíru k dlouhému okraji vstupního zásobníku. referenční p íručka 17

28 kapitola 2 Poznámka: Jestliže fotografický papír, který používáte, má perforované chlopn, vložte jej tak, aby chlopn byly otočeny sm rem k vám. vkládání p edloh a papíru 3 Sklopte výstupní zásobník a p esu te vodítko ší ky papíru ke stohu fotografického papíru (fotografický papír tímto vodítkem neohýbejte). Ujist te se, zda stoh fotografického papíru nep esahuje výstupek na vodítku ší ky papíru. doporučené papíry Chcete-li dosáhnout nejvyšší kvality tisku, používejte papíry HP. P i použití p íliš tenkého papíru, papíru s hladkou strukturou nebo snadno natažitelného papíru m že dojít k jeho uvíznutí. Použití papíru s t žkou texturou nebo papíru, který špatn p ijímá inkoust, m že p i tisku zp sobit šmouhy, skvrny nebo neúplné vypln ní barvou. Další informace o papírech HP naleznete na našich webových stránkách: 18 hp officejet 5500 series

29 vložení jiných typ papíru do vstupního zásobníku vložení p edloh a vložení papíru V následující tabulce jsou uvedeny instrukce pro vkládání r zných typ papíru a pr hledných fólií. Nejlepších výsledk dosáhnete, pokud p i každé zm n typu a formátu papíru zm níte nastavení typu papíru. Další informace získáte včásti nastavení typu papíru na stran 19. papír Papíry HP Štítky (pouze p i tisku) tipy Papír HP Premium Paper: Na netiskové stran papíru najd te šedou šipku a vložte papír tak, aby strana s šipkou byla otočena sm rem nahoru. Pr hledná fólie pro inkoustové tiskárny HP Premium Inkjet Transparency Film: Vložte fólii tak, aby bílý pr svitný proužek (s šipkami a logem HP) byl umíst n naho e a vcházel do vstupního zásobníku nejd íve. Pohlednicový papír HP Greeting Card Paper, lesklý pohlednicový papír HP Glossy Greeting Card Paper nebo dekorativní pohlednicový papír HP Textured Greeting Cards: zasu te malý stoh pohlednicového papíru tiskovou stranou dol do vstupního zásobníku až nadoraz. Vždy používejte listy štítk formátu letter nebo A4 určené k použití vza ízeních HP inkjet (nap íklad štítky Avery Inkjet) a p esv dčte se, zda nejsou štítky starší více než dva roky. Provzdušn te balík štítk, aby bylo jisté, že žádné z list nebudou slepeny dohromady. Položte balík list se štítky do vstupního zásobníku na standardní papíry tiskovou stranou dol. Štítky nevkládejte po jednom listu. vkládání p edloh a papíru nastavení typu papíru Následující postup popisuje zp sob nastavení typu papíru pro možnost Kopírovat na za ízení HP Officejet. Vyberte nastavení Typ papíru, které odpovídá použitému papíru či pr hledné fólii. Poznámka: P i tisku z počítače nastavte vlastnosti typu papíru vdialogovém okn Tisk vaplikaci, z níž tisknete. 1 Stiskn te a podržte tlačítko Kopírovat, až se zobrazí položka Typ papíru. 2 Stiskn te a držte tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný typ papíru. 3 Stisknutím tlačítka OK vyberte zobrazený typ papíru. Poznámka: Dv minuty po dokončení úlohy se toto nastavení vrátí zp t k výchozímu nastavení. Informace o zm n výchozího nastavení kopírování naleznete včásti zm na výchozího nastavení kopírování na stran 24. referenční p íručka 19

30 kapitola 2 nastavení formátu papíru vkládání p edloh a papíru Následující postup popisuje zp sob nastavení typu papíru pro možnosti Kopírovat a Faxovat na za ízení HP Officejet. Vyberte nastavení Formát papíru, které odpovídá použitému papíru či pr hledné fólii. V za ízení HP Officejet lze používat papír formátu letter, legal, A4 nebo 4 x 6 palc (10 x 15 cm). Tento oddíl obsahuje následující témata: nastavení formátu kopie na stran 20 nastavení formátu papíru pro p ijetí faxu na stran 20 Poznámka: Dv minuty po dokončení úlohy se toto nastavení vrátí zp t k výchozímu nastavení. Informace o zm n výchozího nastavení kopírování naleznete včásti zm na výchozího nastavení kopírování na stran 24. nastavení formátu kopie 1 Stiskn te a podržte tlačítko Kopírovat, až se zobrazí položka Formát kopie. 2 Stiskn te a držte tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný formát papíru. 3 Stisknutím tlačítka OK vyberte zobrazený formát papíru. nastavení formátu papíru pro p ijetí faxu Pro p ijímané faxy je možné zvolit formát papíru. Zvolený formát papíru by m l odpovídat tomu, který je vložen do vstupního zásobníku. Faxy mohou být vytišt ny pouze na listy papíru formátu letter, A4 nebo legal. Poznámka: Je-li p i p íjmu faxu vložen do vstupního zásobníku papír nesprávného formátu, nebude fax vytišt n. Vložte papír formátu letter, A4 nebo legal a pak vytiskn te fax stisknutím tlačítka OK. 1 Stiskn te tlačítko Nastavení. 2 Stiskn te tlačítko 3 a pak tlačítko 5. Tím vyberete nabídku Základní nastavení faxu a možnost Formát faxu. 3 Stisknutím tlačítka zvýrazn te požadovanou volbu a stiskn te tlačítko OK. 20 hp officejet 5500 series

31 zamezení uvíznutí papíru vložení p edloh a vložení papíru Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, postupujte podle následujících pokyn : Uložením médií v uzavíratelném balíku s rovnou podložkou zabráníte svrašt ní nebo zkroucení papíru. Často odebírejte potišt né papíry z výstupního zásobníku. Ujist te se, zda média vložená v automatickém podavači dokument a ve vstupním zásobníku leží rovn, a zda jejich okraje nejsou ohnuté ani potrhané. Nevkládejte do automatického podavače dokument ani do vstupního zásobníku odlišné typy a formáty papíru; vkládejte do automatického podavače dokument a do vstupního zásobníku papíry stejného typu a formátu. Posu te vodítka papíru v automatickém podavači dokument a ve vstupním zásobníku tak, aby t sn p iléhala ke všem médiím. Ujist te se, zda vodítka papíru neohýbají média. Nezasunujte média do vstupního zásobníku násilím a p íliš hluboko. Používejte typy papíru doporučené pro za ízení HP Officejet. vkládání p edloh a papíru referenční p íručka 21

32 kapitola 2 vkládání p edloh a papíru 22 hp officejet 5500 series

33 3 použití funkcí kopírování Za ízení HP Officejet slouží k vytvá ení barevných a černobílých kopií nejvyšší kvality na papírech r zných typ, včetn pr hledných fólií. M žete zv tšit nebo zmenšit velikost p edlohy tak, aby se p izp sobila určitému formátu papíru, nastavit intenzitu barev kopie, nastavit, zda má být kopie sv tlá či tmavá, používat zvláštní funkce pro vytvo ení kopií fotografií nejvyšší kvality, včetn kopií bez okraj o formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm). Tento oddíl obsahuje následující témata: p ehled na stran 23 kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu na stran 25 vytvo ení kopie fotografie bez okraj formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) na stran 26 tvorba více kopií jediné p edlohy na stran 27 kopírování fotografie formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) na celou stránku na stran 28 kopírování dokumentu formátu legal na papír formátu letter na stran 30 kopírování vybledlého originálu na stran 31 kopírování dokumentu, který byl n kolikrát posílán faxem na stran 31 zvýrazn ní sv tlých ploch kopie na stran 32 zastavení kopírování na stran 33 kopírování p ehled M žete vytvá et kopie pomocí ovládacího panelu za ízení HP Officejet nebo pomocí programu Správce fotografií a obrázk HP (Správce HP) na vašem počítači. Mnohé funkce pro kopírování jsou dostupné pomocí obou metod. M že se však ukázat, že software poskytuje snadn jší p ístup ke speciálním funkcím pro kopírování. V této části je vysv tleno, jak provád t úkony obvyklé p i kopírování pouze z ovládacího panelu za ízení HP Officejet. Informace o provád ní úloh kopírování ze Správce HP najdete v elektronické nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP, která byla dodána s vaším softwarem. Tento oddíl obsahuje následující témata: zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování na stran 24 zm na výchozího nastavení kopírování na stran 24 23

34 kapitola 3 zvýšení rychlosti nebo kvality kopírování Za ízení HP Officejet nabízí t i možnosti nastavení rychlosti a kvality kopírování. Volba Normální poskytuje výstup vysoké kvality a je doporučeným nastavením pro kopírování ve v tšin p ípad. Volba Normální umož uje rychlejší kopírování než volba Nejlepší. Volba Rychlá umož uje rychlejší kopírování než volba Normální. V tomto režimu je text kopírován ve srovnatelné kvalit jako p i použití volby Normální, avšak kvalita grafiky m že být nižší. Pomocí volby Rychlá lze prodloužit dobu mezi vým nami tiskových kazet, protože se p i jejím použití spot ebovává mén inkoustu. Volba Nejlepší zajišt uje nejvyšší možnou kvalitu pro všechny typy papíru a zamezuje výskytu kaz (pruh ), které se n kdy objevují na souvislých plochách. Volba Nejlepší znamená, že kopírování probíhá pomaleji než p i jiných nastaveních kvality. 1 Vložte p edlohu lícem dol do levého p edního rohu sklen né podložky nebo lícem nahoru do automatického podavače dokument. Používáte-li automatický podavač dokument, vkládejte do n j stránky horní stranou dokument nap ed. 2 Stiskn te a podržte tlačítko Kopírovat, až se na horním ádku displeje zobrazí položka Kvalita kopií. V nabídce Kvalita kopií jsou dostupné následující možnosti. kopírování Nabídka Kopírování Počet kopií Zmenšit/Zv tšit Kvalita kopií Formát kopie Typ papíru Sv tlejší/tmavší Zvýrazn ní Intenzita barev Nast.nové vých. Kvalita kopií Normální Rychlá Nejlepší 3 Stiskn te a podržte tlačítko, až se zobrazí požadované nastavení kvality. 4 Stiskn te Start Černobíle nebo Start Barevn. zm na výchozího nastavení kopírování Zm níte-li nastavení kopírování z ovládacího panelu nebo ze Správce HP, bude použito pouze pro aktuální úlohu kopírování. Chcete-li použít nastavení pro všechny budoucí úlohy kopírování, m žete uložit tato nastavení jako výchozí. 24 hp officejet 5500 series

35 použití funkcí kopírování 1 Vložte p edlohu lícem dol do levého p edního rohu sklen né podložky nebo lícem nahoru do automatického podavače dokument. Používáte-li automatický podavač dokument, vkládejte do n j stránky horní stranou dokument nap ed. 2 V nabídce Kopírovat prove te libovolné zm ny možností. 3 Stiskn te a podržte tlačítko Kopírovat, až se na horním ádku displeje zobrazí položka Nast.nové vých. Nabídka Kopírování Počet kopií Zmenšit/Zv tšit Kvalita kopií Formát kopie Typ papíru Sv tlejší/tmavší Zvýrazn ní Intenzita barev Nast.nové vých. 4 Stiskn te a podržte, až se zobrazí Ano. 5 Stiskn te Start Černobíle nebo Start Barevn. Za ízení HP Officejet použije pro vytvo ení kopie p edlohy nová výchozí nastavení. Nastavení, která zde byla zadána, budou uložena pouze v za ízení HP Officejet. Nem ní nastavení v softwaru. Jestliže použijete software Správce HP k ovládání nastavení po izovaných kopií, m li byste zadat nejčast ji používané nastavení jako výchozí v dialogovém okn Kopírování HP. Postup najdete velektronické nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP, která byla dodána se softwarem. kopírování kopírování dvoustránkového černobílého dokumentu Za ízení HP Officejet m žete použít k černobílému nebo barevnému kopírování jednostránkového nebo vícestránkového dokumentu. V tomto p íkladu je za ízení HP Officejet použito ke kopírování dvoustránkové černobílé p edlohy. referenční p íručka 25

36 kapitola 3 1 Uspo ádejte p edlohy postupn tak, aby byla první stránka naho e. 2 Vložte p edlohy lícem nahoru do automatického podavače dokument. Vkládejte stránky do automatického podavače dokument horní stranou dokument nap ed. 3 Stiskn te tlačítko Kopírovat, pokud jeho kontrolka ješt nesvítí. 4 Stiskn te tlačítko Start Černobíle nebo Start Barevn. kopírování vytvo ení kopie fotografie bez okraj formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) Chcete-li p i kopírování fotografie dosáhnout nejlepších výsledk, vložte do vstupního zásobníku fotografický papír a zm te nastavení pro kopírování na správný typ papíru a zvýrazn ní fotografie. 1 Vložte p edlohu fotografie lícem dol do levého p edního rohu sklen né podložky. Upravte polohu fotografie na sklen né podložce tak, aby byla delší strana fotografie umíst na podél p edního okraje sklen né podložky. 26 hp officejet 5500 series

37 použití funkcí kopírování 2 Vložte fotografický papír formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) s chlopní tiskovou stranou dol do vstupního zásobníku tak, aby chlope sm ovala kvám. 3 Stiskn te a podržte tlačítko Kopírovat, až se na horním ádku displeje zobrazí položka Formát kopie. V nabídce Formát kopie jsou dostupné následující možnosti. Nabídka Kopírování Počet kopií Zmenšit/Zv tšit Kvalita kopií Formát kopie Typ papíru Sv tlejší/tmavší Zvýrazn ní Intenzita barev Nast.nové vých. Formát kopie* Legal Letter A4 4 x 6 palc *Dostupné formáty papíru se liší podle zemí nebo oblastí. 4 Stiskn te a podržte tlačítko, až se zobrazí položka 4 x 6 palc. 5 Stiskn te tlačítko Start Černobíle nebo Start Barevn. Za ízení HP Officejet vytvo í kopie p vodní fotografie bez okraj o formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm), jak ukazuje níže uvedený obrázek. kopírování M že být jednodušší použít ke kopírování fotografií software Správce HP, který byl instalován spolu se za ízením HP Officejet. Pomocí Správce HP lze snadno vytvá et kopie fotografií o formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) bez okraj, zv tšovat nebo zmenšovat fotografie, aby odpovídaly formátu vloženého papíru, a pro zvýrazn ní zapnout možnost Foto, která zajistí nejvyšší kvalitu vytvo ených fotografií. Informace o používání t chto funkcí v programu Správce HP najdete velektronické nápov d k programu Zpracování fotografií a obrázk HP, která byla dodána s vaším softwarem. tvorba více kopií jediné p edlohy 1 Vložte p edlohu lícem dol do levého p edního rohu sklen né podložky nebo lícem nahoru do automatického podavače dokument. Používáte-li automatický podavač dokument, vkládejte do n j stránky horní stranou dokument nap ed. referenční p íručka 27

38 kapitola 3 2 Stiskn te a podržte tlačítko Kopírovat, až se na horním ádku displeje zobrazí položka Počet kopií. 3 Stiskn te nebo zadejte počet kopií nep esahující povolené maximum pomocí klávesnice. (Maximální počet kopií se liší vzávislosti na modelu.) Rada: Jestliže stisknete a podržíte n které z tlačítek se šipkou, počet kopií se bude m nit s p ír stkem 5, takže bude usnadn no nastavení velkého počtu kopií. 4 Stiskn te Start Černobíle nebo Start Barevn. Pokud kopírujete stoh p edloh založený vautomatickém podavači, bude za ízení HP Officejet kopírovat další stránku až po vytvo ení více kopií jedné stránky. Kopie budete muset set ídit a sešít sami. V tomto p íkladu vytvo í za ízení HP Officejet šest kopií originálu fotografie o formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm). kopírování kopírování fotografie formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) na celou stránku Možnost P izp sobit na stránku použijte tehdy, pokud chcete automaticky zv tšit nebo zmenšit p edlohu tak, aby odpovídala oblasti tisku pro formát papíru, který je vložen ve vstupním zásobníku. V tomto p íklad je možnost P izp sobit na stránku použita ke zv tšení malé fotografie tak, aby nep esahovala okraje plného formátu stránky, jak je znázorn no níže. Možnost P izp sobit na stránku lze také použít ke zmenšení p edlohy, aby nedošlo k necht nému o íznutí textu nebo obrázk okolo okraj, nebo ke zmenšení nebo zv tšení p edlohy za účelem vytvo ení fotografie formátu 4 x 6 palc (10 x 15 cm) bez okraj. Rada: Ujist te se, zda jsou sklo a spodní strana víka čisté, a zda je p edloha umíst na do levého p edního rohu sklen né podložky. Se zapnutou možností P izp sobit na stránku nelze používat automatický podavač dokument. 28 hp officejet 5500 series

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenční p íručka hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referenční p íručka Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována ani p eložena do

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

HP PSC 1600 All-in-One series. Uživatelská p íručka

HP PSC 1600 All-in-One series. Uživatelská p íručka HP PSC 1600 All-in-One series Uživatelská p íručka HP PSC 1600 All-in-One series Uživatelská příručka Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

HP PSC 2350 series all-in-one. Uživatelská p íručka

HP PSC 2350 series all-in-one. Uživatelská p íručka HP PSC 2350 series all-in-one Uživatelská p íručka HP PSC 2350 series all-in-one Uživatelská příručka Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

s...1 tisk na papír a jiná média...

s...1 tisk na papír a jiná média... rychlá nápov da hp deskjet 845c/825c series obsah základyprácestiskárnou... s...1 tiskárnahpdeskjet845c/825csep edstavuje...2 termínyakonvence...3 oznámeníaochrannéznámky...5 částitiskárny...6 prácesezásobníkypapíru...8

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 3900 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

HP Officejet Pro K5300/K5400. Uživatelská příručka

HP Officejet Pro K5300/K5400. Uživatelská příručka HP Officejet Pro K5300/K5400 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K5300/K5400 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one Uživatelská příručka

hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one Uživatelská příručka hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Žádná část tohoto dokumentu nesmí

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

2300 Series All-In-One

2300 Series All-In-One 2300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Obsah 1 Nápověda HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Poznejte HP ENVY 5530 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 101, 10E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Úvod...5 Vyhledání informací o tiskárně...5 Popis částí tiskárny...8 Popis částí tiskárny...8 Nastavení faxování...12 Příprava tiskárny

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Dell V525w

Uživatelská příručka k tiskárně Dell V525w Uživatelská příručka k tiskárně Dell V525w Leden 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) přístroje: 4448 Model(y): 4d1, 4dE Ochranné známky Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Příručka pro tisk fotografií Březen 2003 www.lexmark.com Poznámky k vydání: Březen 2003 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:společnost

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více