Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra financí a oceňování podniku Studijní obor: Finance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra financí a oceňování podniku Studijní obor: Finance"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra financí a oceňování podniku Studijní obor: Finance Finanční analýza evropských společností v elektroenergetickém průmyslu Autor diplomové práce: Bc. David Sura Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc. Rok obhajoby: 2012

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Finanční analýza evropských společností v elektroenergetickém průmyslu jsem vypracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v přiloženém seznamu. V Praze dne podpis

3 Poděkování: Rád bych poděkoval vedoucímu mé diplomové práce panu prof. Ing. Petru Markovi, CSc. a Mgr. Milanu Baštovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi při zpracování této práce pomohly, a také své rodině za podporu a potřebný prostor při tomto časově náročném tématu.

4 Anotace Tato diplomová práce se zaměřuje na poskytnutí ucelenější charakteristiky evropského elektroenergetického průmyslu pomocí vzorku 28 nejvýznamnějších společností v 28 zemích. Zkoumání těchto společností, jejich hospodaření a vztahů s okolím během období 2001 až 2010 je uskutečněno v rámci finanční analýzy, dále výkonové analýzy a statistické analýzy, zaměřené na prokázání vztahů mezi výsledky hospodaření společností a makroekonomickým a mikroekonomickým okolím. Výsledkem dílčích analýz je několik zjištění, ze kterých lze především zmínit následující. Finanční hospodaření se v průběhu sledovaného období zlepšovalo, docházelo ke snižování zadlužení, které ani na začátku období nebylo nijak vysoké, nicméně společnosti nevykazovaly příliš vysoké zhodnocení jejich kapitálu. O trochu horší výsledky vykazovaly společnosti z jihovýchodní části Evropy. Pomocí statistické analýzy nebyl prokázán významný vliv cen vstupních komodit pro výrobu elektrické energie. Na druhé straně byl zjištěn skrz cenový a spotřební kanál procyklický vývoj těchto společností. V průběhu období došlo také mimo jiné ke snížení výrobního podílu elektřiny daných společností na domácích trzích a v průměru také k částečné privatizaci. Annotation This diploma thesis focuses on providing complete characteristics of European electroenergetic industry by sample of 28 most important companies from 28 countries. Analyzing these companies, their financial results and relations to surroundings during terms from 2001 to 2010 is made by means of financial analysis, then output analysis and statistical analysis to prove relations between companies financial results and macroeconomic and microeconomic factors. As a result of partial analyses there are several findings, of which the most interesting ones are following. Financial results were getting better during observating period, indebtedness was decreased in spite of low level of indebtedness at the beginning, however companies didn t show high profitability of their capital. Companies from southeastern part of Europe had worse results than the others. By statistical analysis there wasn t observed significant influence of prices of input commodities necessary for electricity production. On the other side the positive connection between domestic product with price index and development of these companies was found significant. During this period the decrease of portion of these companies in electricity production in domestic economies was found with average partial privatization.

5 Obsah A. ÚVOD... 1 B. METODICKÁ ČÁST VÝBĚR A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTÍ PRO NÁSLEDNOU ANALÝZU Získání a utřídění informací o jednotlivých společnostech Charakteristika vzorku společností FINANČNÍ ANALÝZA Bankrotní a bonitní modely Rentabilita Likvidita Zadluženost Analýza kapitálu Dlouhodobá aktiva a jejich financování ANALÝZA VÝKONŮ Instalovaná kapacita Skutečný výkon Prodané množství Skutečný výkon a instalovaná kapacita Podíl výroby elektrické energie na domácím trhu VLASTNÍ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTÍ STATISTICKÁ ANALÝZA Korelace Regresní analýza SWOT ANALÝZA C. APLIKAČNÍ ČÁST CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTÍ A JEJICH OKOLÍ FINANČNÍ ANALÝZA Bankrotní a bonitní modely Rentabilita Výnosy a jejich rozdělení Produktivita práce Likvidita Zadluženost Analýza kapitálu Vlastnická struktura Dlouhodobá aktiva a jejich financování ANALÝZA VÝKONU Instalovaná kapacita Skutečný výkon Prodané množství elektrické energie Skutečný výkon versus instalovaná kapacita Podíl výroby elektrické energie na domácím trhu Vlastní spotřeba Ztráty v sítích Celkové shrnutí analýzy výkonů VLASTNÍ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTÍ STATISTICKÁ ANALÝZA Korelace Regresní analýza Celkové shrnutí statistické analýzy SWOT ANALÝZA D. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ E. POUŽITÉ ZDROJE F. SEZNAM TABULEK G. SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ

6 H. PŘÍLOHY DOPLNĚNÍ CHARAKTERISTIKY SPOLEČNOSTÍ BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY RENTABILITA VÝNOSY PRODUKTIVITA PRÁCE LIKVIDITA ZADLUŽENOST KAPITÁL AKTIVA VÝKON VLASTNÍ HODNOCENÍ KORELACE REGRESE

7 A. Úvod Po prohledání české literatury a studentských prací nebylo nalezeno ucelenějšího pojednání, které by charakterizovalo a podrobněji rozebralo nejen finanční hospodaření společností působících v elektroenergetickém průmyslu na území větší části evropského kontinentu, ale i jejich strukturu zařízení pro výrobu elektrické energie a její výkonnost. Motivem ke zpracování této diplomové práce tak bylo nahlédnout na finanční hospodaření společností operujících v elektroenergetickém průmyslu, jejich tržní postavení a situaci na evropském trhu v posledním desetiletí, od roku 2001 do 2010, tj. i období zahrnující hospodářskou recesi. Bližší charakteristika společností z tohoto odvětví průmyslu je uvedena v následující konkrétní části této práce, ale obecně lze říci, že se jedná o odvětví se zvýšenou státní regulací, které je ve veřejném zájmu široké společnosti kvůli dalekosáhlým dopadům téměř na celou ekonomiku daných států, které může toto odvětví způsobit. Je tak na místě prozkoumat a zjistit, jakým způsobem hospodařily dané společnosti z elektroenergetického průmyslu s prostředky ať už daňových poplatníků skrz státní vlastnictví nebo ostatních podílníků a také, jak čelily okolním faktorům v podobě růstu cen vstupních komodit potřebných pro výrobu elektrické energie a fázím hospodářského cyklu. Jedná se o společnosti tíhnoucí po zisku, nebo spíše organizace uspokojující poptávku po nezbytném statku bez nároků na nadbytečný zisk sloužící např. jako alternativní zdroj příjmů do státních rozpočtů? I to je jedna z otázek, na které bude snaha v této práci nalézt konkrétnější odpovědi. V této práci není pohled na vybrané společnosti pouze jako na celek, ale v určitých částech je možné nalézt i podrobnější údaje a výsledky u jednotlivých společností pro jejich možné srovnání, jejich odlišný vývoj v čase a vyhnutí se možnému přehlédnutí skutečností, které by v celku zanikly. Pomocí několika podrobných rozkladů finančních ukazatelů jsou v této práci možné příčiny nalezeny a upřesněny pro ty, co se více zajímají o danou problematiku. Jako reprezentativní vzorek společností, na němž je proveden následující rozbor hodnot finančními a jinými ukazateli, byly zvoleny podniky působící v elektroenergetickém průmyslu s nejvyšším domácím podílem na výrobě elektrické energie. Tyto společnosti tak představují subjekty s nejvyšším vlivem na chod ekonomik v evropských státech a v neposlední radě vytvářejí velké množství pracovních pozic. V poslední části této práce je tak věnován prostor pro identifikaci vztahů nejen hospodářských výsledků daných společností k vývoji hrubého domácího produktu, cenové hladině, ale i celkové spotřebě elektrické energie a cenám hlavních surovin potřebných pro výrobu elektrické energie. Tyto vztahy jsou rozebrány pomocí 1

8 statistických metod, které pomáhají lépe objasnit danou problematiku a zmapovat jak minulý vývoj v této části odvětví, tak i navrhnout konkrétní předpoklady pro odhad budoucího vývoje. Hlavní cíl Hlavní cíl této diplomové práce je poskytnout ucelený, ale i podrobnější pohled na vývoj společností působících v elektroenergetickém průmyslu a posoudit jejich finanční hospodaření s významným vlivem na ekonomiku, důkladně je charakterizovat a nalézt vztahy vývoje jejich hospodaření během období 2001 až 2010 s okolními faktory v podobě hrubého domácího produktu, cenové hladiny a cen vstupních komodit. Protože se jedná o dosud nezpracované téma, kterému se lze věnovat do značné šířky i hloubky, byl hlavní cíl dále rozpracován do několika dílčích cílů. Díky důkladnému vyhledání a zpracování podrobných údajů bylo na místě plně využít tyto údaje a rozebrat je. Na konci této práce by tedy měly v podobě velmi stručného shrnutí být zodpovězeny následující otázky. Zda a jaké společnosti vykazovaly zhoršování nebo zlepšování finančního hospodaření v průběhu sledovaného období deseti let a jaký vliv měly změny hodnot vnějších faktorů v podobě HDP a cenové hladiny na jejich hospodaření. Příčiny a konkrétní vztahy lze pak najít v podrobnějším shrnutí, popř. v dílčích shrnutích jednotlivých částí této práce. Výsledky by měly mimo obecného zmapování odvětví umožnit odborníkům specializujícím se na elektroenergetický průmysl více nahlédnout na toto odvětví a být použitelné i pro další analýzy. Dílčí cíle Charakterizování elektroenergetického odvětví a výběr vhodných společností. Vyhledání a zpracování údajů potřebných jednak pro bližší charakteristiku daných společností a finanční, výkonovou i statistickou analýzu ve většině případů z výročních zpráv vybraných společností za období 2001 až 2010, statistik mezinárodních finančních institucí a burzovních elektronických portálů s údaji o tržních cenách. Rozebrání připravených údajů ve finanční, výkonové a statistické analýze pomocí vrcholových a dílčích ukazatelů, posouzení vývoje finanční situace u jednotlivých společností na základě předešlých analýz a nalezení příčinných vztahů a okolních vlivů. 2

9 B. Metodická část 1. Výběr a charakteristika společností pro následnou analýzu Aby vzorek zkoumaných společností představoval určitou kompaktnost a vhodnost k porovnání výsledných hodnot mezi sebou, bylo zapotřebí stanovit kritérium pro výběr vhodných společností. Toto kritérium mělo podobu nejvyššího podílu podle objemu vyrobené elektrické energie na domácím území ke konci roku Každá společnost z 28 evropských zemí tak představovala nejvhodnějšího kandidáta s nejvyšším podílem výroby elektrické energie na domácím území. S pomocí elektronické databáze Amadeus [BUREAU VAN DIJK (2010)] po zadání spodního limitu celkového obratu v dané zemi byl proveden výběr omezeného počtu společností, u kterých dále následovalo zjišťování z jejich výročních zpráv, internetových stránek a elektronických článků, která společnost v dané zemi zaujímá skutečně nejvyšší zmiňovaný podíl. 1.1 Získání a utřídění informací o jednotlivých společnostech Po uskutečněném výběru následovala poměrně časově náročná část, ve které probíhalo přepisování údajů z jednotlivých výročních zpráv všech 28 společností za daná období do souboru v EXCEL (2003) pro pozdější zpracování. 1.2 Charakteristika vzorku společností Pro charakteristiku zkoumaného vzorku společností byly z části zpracovány ty nejobecnější hlavní údaje, které by popisovaly společné prvky u všech společností. Následovalo utřídění stručných údajů o každé jednotlivé společnosti a domácím trhu zvlášť do tabulek. Údaje přímo o společnosti se týkaly jejího názvu, sídla, územní působnosti, podílu na domácím trhu, podílu obnovitelných zdrojů energie a výrobního mixu. I. Matematické pomůcky V průběhu následujících dílčích i celkových výpočtů ve finanční, výkonové i statistické analýze byly v určitých případech použity následující matematické postupy [blíže HINDLS, R. (2007)]: Prostý aritmetický průměr = Σ x i / Σ i Použit většinou pro výpočet průměru všech společností, nebo pokud nešel použít geometrický průměr. Geometrický průměr = i Π x i Použit při výpočtu průměru indexů za období. 3

10 Absolutní přírůstek - 1. diference = x i x i-1 Použita pro zobrazení změny hodnot mezi dvěma obdobími v absolutním vyjádření. Koeficient růstu = x i / x i-1 Použit pro zobrazení změny hodnot mezi dvěma obdobími jako podílu, při vynásobení 100 pak udává, o kolik procent došlo ke změně hodnot. Směrodatná odchylka = {Σ [(x i - Střední hodnota)2 1/ Σi]} Použita pro zobrazení průměrné velikosti intervalu, ve kterém se pohybovala průměrná hodnota (střední hodnota). Variační koeficient = Směrodatná odchylka / Průměr Použit pro vyjádření odchylky v relativní podobě a lepší přehled při porovnání hodnot. Korelační koeficient = Kovariance i,j /( Směrodatná odchylka i Směrodatná odchylka j ) Použit pro porovnání vývoje hodnot jedné veličiny s druhou veličinou, jejich vzájemný vztah. Rozdělení četnosti Vytvoření grafů s vertikální osou zachycující počet společností se společnou hodnotou zobrazenou na horizontální ose. Pomocí tohoto grafu pak lze zjistit, které hodnoty (na horizontální ose) vykazovaly nejčetnější výskyt a zda se jednalo o rovnoměrné rozdělení (kdy každá horizontální hodnota se vyskytovala ve stejném počtu), normální rozdělení (s umístěním většího počtu výskytů kolem střední nebo jiné hodnoty) s různým sešikmením a špičatostí nebo jiný typ rozdělení s např. více vrcholy. 4

11 2. Finanční analýza Zde začala hlavní část finanční analýzy a podrobné zpracování utříděných údajů pomocí zadávání funkčních vztahů, filtrů, podmínek, grafů a jiných příkazů v tabulkovém programu EXCEL (2003). V této části byly údaje podrobeny následujícímu výčtu ukazatelů a rozboru jejich hodnot. 2.1 Bankrotní a bonitní modely Nejprve byly použity bankrotní a bonitní modely pro získání obecného přehledu o celkové finanční situaci jednotlivých společností, popř. zda by se společnosti daly roztřídit podle výsledných hodnot modelů do specifických skupin s odlišným vývojem. I. Altmanovo Z-skóre Jedná se o poměrně známý dosti rozšířený model, který byl v průběhu času několikrát modifikován [ALTMAN, E. I. (2002)]. V této práci byly vybrány dva konkrétní modely Z-skóre vhodné pro analýzu veřejně neobchodovatelných výrobních podniků (některé ze zkoumaných společností veřejně obchodovatelné v daném období nebyly), aby se mohla vzájemně porovnat jejich vypovídací schopnost. První model z roku 1983 s rovnicí v následující podobě: Z-skóre = 0,717 PK / A + 0,847 ZZ / A + 3,107 EBIT / A + 0,42 VK / CK + 0,998 T / A Druhý model z roku 1995 bez ohledu na obrat aktiv měl podobu rovnice takovouto: Z-skóre = 6,56 PK / A + 3,26 ZZ / A + 6,72 EBIT / A + 1,05 VK / CK Z-skóre < 1,23 Bankrotující zóna, 1,23 < Z-skóre < 2,90 Šedá zóna, Z-skóre > 2,90 Prosperující zóna. Dílčí ukazatele: PK / A Podíl pracovního kapitálu k celkovému kapitálu, ZZ / A Podíl zadrženého zisku k celkovému kapitálu, EBIT / A Nezdaněná rentabilita celkového kapitálu, VK / CK Podíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu. T / A Obrat aktiv Vysvětlivky: PK Pracovní kapitál, A Celková aktiva, 5

12 ZZ Zadržený zisk = Fondy ze zisku + Výsledek hospodaření minulých let + Výsledek hospodaření běžného období, EBIT Zisk před úroky a zdaněním, VK Vlastní kapitál, CK Cizí zdroje. II. Kralicekův Quicktest Jedná se o bonitní model z roku 1990, který má posoudit podle výsledných hodnot, o jak dobrý podnik jde. Oproti výše zmíněným bankrotním modelům jsou zde dílčí výsledky vstupních údajů omezeny v určitém intervalu a nedochází zde k velkému zkreslení kvůli případným extrémním hodnotám dané proměnné. Model lze najít [KRALICEK, P. (1993)] v následující podobě: Hodnocení celkové situace = (R1 + R2 + R3 + R4) / 4 Velmi dobrý podnik 3 a více bodů, Dobrý podnik 2 3 body, Střední podnik 1 2 body, Špatný podnik 1 a méně bodů. Dílčí ukazatele 1. Kralicekův Quicktest Ukazatel Konstrukce Hodnocení Počet bodů 0,3 a více 4 0,2-0,3 3 R1 Vlastní kapitál / Aktiva 0,1-0,2 2 0,0-0,1 1 0,0 a méně 0 3 a méně R2 (Čisté dluhy - kr. fin. majetek) / EBTDA a více 0 0,15 a více 4 0,12-0,15 3 R3 EBIT / Aktiva 0,08-0,12 2 0,00-0,08 1 0,00 a méně 0 0,1 a více 4 0,08-0,1 3 R4 EBTDA / Provozní výnosy 0,05-0,08 2 0,00-0,05 1 0,00 a méně 0 Zdroj: KRALICEK, P. (1993) 6

13 Po obecném přehledu nad finanční situací následovala podrobná analýza rentability společností. 2.2 Rentabilita Pro zjištění situace ohledně ziskovosti vložených prostředků do společností byly údaje rozebrány pomocí rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu a jejího podrobnějšího rozkladu na dílčí ukazatele. Obecná podoba vrcholového ukazatele rentability aktiv, jak uvádí např. MAREK, P. (2009), byla takováto: Rentabilita aktiv = Zisk před úroky a zdaněním / Celková aktiva Rentabilita vlastního kapitálu byla použita s použitím jejího podrobnějšího rozkladu než je uváděno běžně v učebnicích v následující podobě: Rentabilita vlastního kapitálu = EAT/EBIT EBIT/EBITDA EBITDA/T T/A A/VK Dílčí ukazatele: EAT/EBIT Poměr zisku po zdanění k zisku před zdaněním a úroky, EBIT/EBITDA Poměr zisku před zdaněním a úroky k zisku před zdaněním, úroky a odpisy, EBITDA/T Provozní ziskové rozpětí, T/A Obrat aktiv, A/VK Finanční páka. Vysvětlivky: ROE Rentabilita vlastního kapitálu, EAT Zisk po zdanění, EBIT Zisk před zdaněním a úroky, EBITDA Zisk před zdaněním, úroky a odpisy, T Celkové tržby, A Celková aktiva, VK Vlastní kapitál. Takováto podoba rozkladu byla použita kvůli oddělení vlivu jednotlivých položek, zejm. finančního a mimořádného výsledku hospodaření, a k nahlédnutí na konkrétní příčiny ovlivňující výsledné hodnoty rentability vlastního kapitálu v rámci celého vzorku i jednotlivých společností. Tyto dílčí hodnoty lze pak porovnat mezi společnostmi navzájem. 7

14 I. Struktura výnosů Díky přístupným podrobnějším údajům bylo vhodné prozkoumat strukturu výnosů a to podle území, na kterém byly dosaženy a druhu konkrétně prodej elektrické energie. Vzorce byly použity v následující podobě: Podíl domácích provozních výnosů = Domácí provozní výnosy / Celkové provozní výnosy a Podíl tržeb z prodeje elektrické energie = Tržby z prodeje el. energie / Celkové provozní výnosy II. Produktivita práce a její rozklad K podrobení údajů tomuto vrcholovému ukazateli došlo kvůli porovnání hodnot v průběhu období i mezi společnostmi navzájem a zjištění, do jaké míry ovlivňoval počet zaměstnanců výnosnost. Rozklad vrcholového ukazatele na průměrné mzdy a nákladovost mezd [SYNEK A KOL. (2009)] byl proveden kvůli porovnání vývoje v čase, jak se tyto hodnoty měnily a působily tak na produktivitu práce, zda docházelo k růstu průměrných mezd a pokud ano, tak zda produktivita práce rostla v dostatečné míře, aby nedocházelo k vyšší nákladovosti těchto mezd. Vzorec výpočtu byl následující: Provozní výnosy / Počet zaměstnanců = (Osobní náklady / Počet zaměstnanců) / (Osobní náklady / Provozní výnosy) Dílčí ukazatele: Osobní náklady/počet zaměstnanců Průměrné mzdy, Osobní náklady/provozní výnosy Mzdová nákladovost. Produktivita práce bez rozkladu byla také vypočtena u zaměstnanců v zahraničí a provozních výnosů. Zahraniční výnosy / Počet zaměstnanců v zahraničí = Zahraniční výnosy / Počet zaměstnanců v zahraničí 2.3 Likvidita Nedílnou součástí finanční analýzy je i likvidita pro zmapování vývoje krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků. Zde byly použity 3 formy ukazatelů likvidity v podobě běžné, pohotové a okamžité podle MAREK, P. (2009). Dále následoval propočet dob inkasa pohledávek a úhrady závazků z obchodního styku, výpočet obchodního deficitu, 8

15 rozebrání struktury lhůty splatnosti pohledávek z obchodního styku a k nim vytvořených opravných položek. I. Běžná likvidita U běžné likvidity byl použit vzorec v podobě: Běžná likvidita = Krátkodobá aktiva / Krátkodobá pasiva Hodnota běžné likvidity: Nad 2,5 Konzervativní strategie, Mezi 1,5 a 2,5 Průměrná strategie, Pod 1,5 Agresivní strategie. II. Pohotová likvidita Pohotová likvidita abstrahuje od vlivu zásob, které nemusí být příliš likvidní a umožňuje tak oddělený pohled na vývoj krátkodobých pohledávek a finančního majetku. U pohotové likvidity se jednalo o vzorec: Pohotová likvidita = (Krátkodobá aktiva Zásoby) / Krátkodobé závazky Hodnota pohotové likvidity: Nad 1,5 Konzervativní strategie, Mezi 1 a 1,5 Průměrná strategie, Pod 1 Agresivní strategie. III. Okamžitá likvidita Díky výpočtu okamžité likvidity lze vidět vývoj krátkodobého finančního majetku daných společností bez vlivu krátkodobých pohledávek a zásob. Pro výpočet okamžité likvidity platil tento vzorec: Okamžitá likvidita = Krátkodobá finanční aktiva / Krátkodobé závazky Hodnota okamžité likvidity byla uváděna, že by neměla klesnout pod 0,2, ale v případě možnosti rychlého čerpání úvěrů či cash poolingu by mohla být i nulová bez nějakých problémů. IV. Doby obratu Doby obratu pohledávek, závazků z obchodního styku a výpočet obchodního deficitu byly vypočteny podle následujících rovnic: Doba inkasa pohledávek = (Pohledávky z obch. styku / Tržby) 365 Doba úhrady závazků = (Závazky z obch. styku / Tržby) 365 Obchodní deficit = Doba inkasa pohledávek Doba úhrady závazků 9

16 V. Struktura pohledávek Dále následovalo nahlédnutí do struktury pohledávek z obchodního styku z hlediska lhůty do splatnosti (resp. po splatnosti) a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám, zda nedocházelo k jejich prodlužování či zkracování během zkoumaného období a jak si stály jednotlivé společnosti vůči ostatním. Byly tedy vypočteny podíly jednotlivých složek pohledávek podle doby po lhůtě splatnosti a opravných položek vůči celkovým pohledávkám z obchodního styku. Třídění zmíněných pohledávek bylo následující: Pohledávky z obchodního styku: Po lhůtě splatnosti déle jak 12 měsíců, Po lhůtě splatnosti mezi 6 a 12 měsíci, Po lhůtě splatnosti mezi 3 a 6 měsíci, Po lhůtě splatnosti do 3 měsíců, Do splatnosti, Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku. 2.4 Zadluženost I. Věřitelské riziko V rámci zadluženosti byly rozebrány hodnoty věřitelského rizika, jehož vzorec [MAREK, P. (2009)] byl následující: Věřitelské riziko = Cizí kapitál / Celková pasiva Tyto hodnoty zobrazují pouze obecně jaký podíl tvořily cizí zdroje v celkových pasivech, nikoliv však podrobnější strukturu, která by umožnila přesně identifikovat dlužnické vztahy společností s konkrétními věřiteli. Proto následoval vlastní výpočet a porovnání dlouhodobých dluhů jednotlivých společností. II. Dlouhodobé dluhy Pro odpověď na otázku, jak se vyvíjelo zadlužení společností vůči věřitelům v podobě úvěrů a vydaných dluhových cenných papírů v průběhu času a jak si stály jednotlivé společnosti mezi sebou, bylo vhodné vypočítat podíl dlouhodobých dluhů na cizím kapitálu a celkových pasivech. Tento postup umožnil oddělit vliv např. rezervních položek, odložených daňových závazků, závazků z obchodního styku a jiných položek zaujímajících významný objem v cizích zdrojích a ovlivňujících tak celkové zadlužení. Ačkoliv je v názvu obsaženo slovo dlouhodobé, jednalo se ve skutečnosti o dluhy 10

17 jak dlouhodobé, tak i jejich splatnou část do jednoho roku, a krátkodobé úvěry kvůli odlišnému vykazování u jednotlivých společností a v některých případech nemožnému rozpoznání těchto položek. Výpočet dlouhodobých dluhů měl tedy následující podobu: Dlouhodobé dluhy = Dluhové finanční závazky k finančním institucím + Emitované dluhové cenné papíry Poměřování dlouhodobých dluhů pak probíhalo tímto způsobem: Podíl dl.dluhů na cizích zdrojích = Dlouhodobé dluhy / Cizí zdroje Podíl dl.dluhů na celkových pasivech = Dlouhodobé dluhy / Celková pasiva Díky dostatku informací se podařilo prozkoumat i časovou strukturu výše definovaných dluhů podle doby splatnosti a zjistit tak, které společnosti financovaly své aktivity pomocí dluhů s delší či kratší splatností a jak se měnila tato struktura v čase. Členění dlouhodobých dluhů podle doby splatnosti bylo následující: Splatnost nad 5 let, Splatnost od 1 do 5 let, Splatnost do 1 roku. III. Úrokové krytí Zda byly v průběhu zkoumaných období jednotlivé společnosti schopny krýt svým ziskem před úroky a zdaněním nákladové úroky v podobě úroků plynoucích z dluhových instrumentů, byl použit ukazatel úrokového krytí v podobě vzorce [MAREK, P. (2009)]: Úrokové krytí = Výsledek hospodaření před úroky a zdaněním / Nákladové úroky Položka nákladových úroků obsahovala úroky přímo související s finančními dluhy vůči finančním institucím. Nikoliv tedy úroky vykazované např. jako ušlý zisk z držby rezerv a jiných položek, případně náklady nepřímo související s obstaráním úvěrů, či emisí cenných papírů. Struktura úročení Na předešlé úrokové krytí navazoval rozbor úrokové struktury dlouhodobých dluhů a jejich rozdělení na dluhy úročené s úrokovou sazbou pohyblivou nebo pevnou. Díky tomuto ukazateli je možné si udělat stručný obrázek o tom, jaké úrokové expozici byly jednotlivé společnosti vystaveny. Není zde však uveden další rozbor zajištění těchto expozic, který by potřeboval jednak podrobnější dostupné údaje, a také větší prostor. 11

18 IV. Rezervy Jak už bylo zmíněno v části úrokového krytí, že rezervy u mnoha společností představovaly významnou položku, bylo na místě ji podrobněji prozkoumat. Protože se jednalo o společnosti pohybující se v odvětví, které je obecně náročnější na údržbu a obnovu krajiny dotčené právě jejich aktivitou, a zaměstnávající velký počet pracovníků, bylo také předpokládáno, že v průběhu času vytvářely nemalé rezervy na krytí škod na životním prostředí a položky týkající se penzí (zahrnuté buď v rezervách nebo zvlášť). Díky tomu lze také vidět na jednotlivých společnostech (jako představitelích) sociální politiku v dané zemi. Byl použit vzorec pro výpočet poměru rezerv k cizím zdrojům a penzijních závazků k cizím zdrojům v následující podobě: Podíl rezerv = Rezervy / Cizí zdroje Podíl penzijních závazků = Penzijní závazky / Cizí zdroje 2.5 Analýza kapitálu Cílem této části je zjistit pomocí dílčích výpočtů vážené průměrné náklady na kapitál a rozebrat pomocí postupných kroků vývoj a strukturu těchto nákladů. Mimo to byla také pro doplnění této části provedena analýza obdrženého ratingu a jeho vztahu k cenám akcií jednotlivých společností. I. Rating S vývojem kapitálové struktury jednotlivých společností se vyvíjely i hodnoty ratingových stupňů od renomovaných ratingových agentur, ceny akcií (pokud byly emitovány), výše dividend. Bylo tedy na snaze prozkoumat vývoj výše zmíněných veličin a nalézt vztahy mezi nimi. Nejdříve byl prozkoumán vývoj obdrženého ratingu pro pozdější nalezení vztahu ratingu a ceny akcií. Jednotlivé společnosti v průběhu času obdržely rating i od více než jedné agentury, a tak bylo zajímavé porovnat je mezi sebou, zda a jak se od sebe lišily. Pro výpočet vývoje získaného ratingu a dalšího jeho použití u korelace s bankrotními modely a vývojem cen akcií bylo potřeba kvůli jeho slovní definici převést jednotlivé ratingové stupně do číselné podoby pomocí následujícího vlastního klíče. 12

19 2. Transformace ratingových stupňů Stupeň S&P a Stupeň Stupeň S&P a Hodnota Hodnota Hodnota Stupeň Moody s Hodnota Fitch Ratings Moody s Fitch Ratings AAA(pozitivní) 1 Aaa(pozitivní) 1 A-(negativní) 6 A3(negativní) 6 AAA(stabilní) 1,25 Aaa(stabilní) 1,25 BBB+(pozitivní) 6,25 Baa1(pozitivní) 6,25 AAA(negativní) 1,5 Aaa(negativní) 1,5 BBB+(stabilní) 6,5 Baa1(stabilní) 6,5 AA+(pozitivní) 1,75 Aa1(pozitivní) 1,75 BBB+(negativní) 6,75 Baa1(negativní) 6,75 AA+(stabilní) 2 Aa1(stabilní) 2 BBB(pozitivní) 7 Baa2(pozitivní) 7 AA+(negativní) 2,25 Aa1(negativní) 2,25 BBB(stabilní) 7,25 Baa2(stabilní) 7,25 AA(pozitivní) 2,5 Aa2(pozitivní) 2,5 BBB(negativní) 7,5 Baa2(negativní) 7,5 AA(stabilní) 2,75 Aa2(stabilní) 2,75 BBB-(pozitivní) 7,75 Baa3(pozitivní) 7,75 AA(negativní) 3 Aa2(negativní) 3 BBB-(stabilní) 8 Baa3(stabilní) 8 AA-(pozitivní) 3,25 Aa3(pozitivní) 3,25 BBB-(negativní) 8,25 Baa3(negativní) 8,25 AA-(stabilní) 3,5 Aa3(stabilní) 3,5 BB+(pozitivní) 8,5 Ba1(pozitivní) 8,5 AA-(negativní) 3,75 Aa3(negativní) 3,75 BB+(stabilní) 8,75 Ba1(stabilní) 8,75 A+(pozitivní) 4 A1(pozitivní) 4 BB+(negativní) 9 Ba1(negativní) 9 A+(stabilní) 4,25 A1(stabilní) 4,25 BB(pozitivní) 9,25 Ba2(pozitivní) 9,25 A+(negativní) 4,5 A1(negativní) 4,5 BB(stabilní) 9,5 Ba2(stabilní) 9,5 A(pozitivní) 4,75 A2(pozitivní) 4,75 BB(negativní) 9,75 Ba2(negativní) 9,75 A(stabilní) 5 A2(stabilní) 5 BB-(pozitivní) 10 Ba3(pozitivní) 10 A(negativní) 5,25 A2(negativní) 5,25 BB-(stabilní) 10,25 Ba3(stabilní) 10,25 A-(pozitivní) 5,5 A3(pozitivní) 5,5 BB-(negativní) 10,5 Ba3(negativní) 10,5 A-(stabilní) 5,75 A3(stabilní) 5,75 Zdroj: Vlastní sestavení, MOODY S (2012), S&P (2012), FITCH (2012) Poznámka k tabulce Ratingové stupně u agentury S&P a Fitch Ratings byly shodné, zatímco u agentury Moody s byly používány trochu odlišné názvy jednotlivých stupňů ratingu. V závorce u každého stupně je uveden dlouhodobý výhled v podobě pozitivního, stabilního nebo negativního výhledu. II. Náklady na akciový kapitál Pro výpočet vážených průměrných nákladů bylo potřeba zjistit dílčí složky zahrnující náklady na vlastní kapitál a cizí kapitál. Výpočet nákladů na vlastní kapitál podle VALACH, J.(2006) mohl být proveden v podobě výpočtu nákladů na akciový kapitál a zadržený (nerozdělený) zisk. Protože zadržený zisk by mohl být jinak rozdělen akcionářům pomocí dividend, byla pro jeho náklady stanovena stejná hodnota jako u nákladů akciového kapitálu s přiřazením váhy podle jeho podílu na celkovém kapitálu (akciový, nerozdělený zisk a dluhový kapitál). Pro výpočet nákladů na akciový kapitál byly použity hodnoty dividendového výnosu, jehož vzorec [MAREK, P. (2009)] je uveden v následující části. Dividendový výnos a jeho rozklad Jako odměna akcionářů za podstoupené investice a riziko do části zkoumaných společností byly vypláceny dividendy. Pomocí poměrového ukazatele dividendového 13

20 výnosu lze zmapovat, jakou výnosnost přinášely investice do těchto společností a na druhé straně, jak vysokým nákladům na tento druh kapitálu čelily dané společnosti. Nicméně i zde byl proveden vlastní rozklad tohoto ukazatele na dva dílčí poměry pomocí včlenění jmenovité hodnoty akcie do vzorce. Vzorec je následující: Dividendový výnos = (Vyplacené dividendy na akcii / Jmenovitá hodnota akcie) (Jmenovitá hodnota akcie / Tržní cena akcie) První dílčí poměr ve vzorci ukazuje, jaká výše dividend byla vyplacena ve vztahu k jmenovité hodnotě akcie. Samotná hodnota nic moc o sobě neřekne, ale když se přihlédne i k druhému poměru jmenovité hodnoty k tržní ceně akcie a následnému vývoji hodnot, lze si udělat představu o tom, do jaké míry ovlivňovala dividendový výnos zvlášť změna tržní ceny akcie a jak objem vyplacených dividend. Celkový akciový výnos Pro zjištění celkového výnosu dosaženého investicí do společností bylo potřeba brát v úvahu nejen obdržené dividendy, ale i vývoj tržních cen akcií, protože samotný dividendový výnos by v tomto případě mohl být zavádějící, pokud by tržní cena akcie klesala a celkově by tak případný investor prodělal své vložené prostředky. Vzorec výpočtu je v podobě jak uvádí např. MAREK, P. (2009): Celkový akciový výnos = (Dividenda t + Tržní cena akcie t Tržní cena akcie t-1 ) / Tržní cena akcie t P/BV Jedním z doplňujících ukazatelů této části porovnávající tržní cenu akcie s její účetní hodnotou je poměr označovaný s anglickou zkratkou P/BV (Price / Book Value). Pomocí něj lze vidět, jak akcionáři oceňovali na základě minulých dat a výhledů do budoucna danou společnost v porovnání s účetní hodnotou vlastního kapitálu. Vzorec pro výpočet byl následující: P/BV = Tržní cena akcie / (Vlastní kapitál / Počet akcií) P/E Druhým doplňujícím ukazatelem je poměr tržní ceny akcie k zisku, který je používán někdy investory pro rozhodování při výběru portfolia svých investic. Jedná se o poměření tržní ceny obsahující informace o společnosti z minulosti i budoucích očekávání k zisku dosaženého v minulém období. Je tedy na každém investorovi, do jaké míry přikládá význam tohoto ukazatele. Čím vyšší hodnota byla dosažena, tím více si akcionáři cenili akcií společností nebo byla vykázána nízká hodnota zisku či obojí. 14

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu

Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu 4. přednáška 4. 4. Poměrové ukazatele - Ukazatele kapitálového trhu Finanční analýza nachází své využití i na trhu cenných papírů. Tzv. fundamentální analýza cenných papírů si klade za cíl stanovení vnitřní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika

1 Vypovídací schopnost účetních výkazů. 2 Finanční analýza základní charakteristika 1 Vypovídací schopnost účetních výkazů Účetní výkazy jsou v mnoha případech východiskem pro řešení různých rozhodovacích úloh. Při vyhodnocování podnikatelského úspěchu dané účetní jednotky je nutné posuzovat

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza vývoje zisku Zpracovaly: Veronika Kmoníčková Jana Petrčková Dominika Sedláčková Datum prezentace: 24.3. 2004...... V Brně dne...... P o d p i

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více