Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra financí a oceňování podniku Studijní obor: Finance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra financí a oceňování podniku Studijní obor: Finance"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra financí a oceňování podniku Studijní obor: Finance Finanční analýza evropských společností v elektroenergetickém průmyslu Autor diplomové práce: Bc. David Sura Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc. Rok obhajoby: 2012

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Finanční analýza evropských společností v elektroenergetickém průmyslu jsem vypracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v přiloženém seznamu. V Praze dne podpis

3 Poděkování: Rád bych poděkoval vedoucímu mé diplomové práce panu prof. Ing. Petru Markovi, CSc. a Mgr. Milanu Baštovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi při zpracování této práce pomohly, a také své rodině za podporu a potřebný prostor při tomto časově náročném tématu.

4 Anotace Tato diplomová práce se zaměřuje na poskytnutí ucelenější charakteristiky evropského elektroenergetického průmyslu pomocí vzorku 28 nejvýznamnějších společností v 28 zemích. Zkoumání těchto společností, jejich hospodaření a vztahů s okolím během období 2001 až 2010 je uskutečněno v rámci finanční analýzy, dále výkonové analýzy a statistické analýzy, zaměřené na prokázání vztahů mezi výsledky hospodaření společností a makroekonomickým a mikroekonomickým okolím. Výsledkem dílčích analýz je několik zjištění, ze kterých lze především zmínit následující. Finanční hospodaření se v průběhu sledovaného období zlepšovalo, docházelo ke snižování zadlužení, které ani na začátku období nebylo nijak vysoké, nicméně společnosti nevykazovaly příliš vysoké zhodnocení jejich kapitálu. O trochu horší výsledky vykazovaly společnosti z jihovýchodní části Evropy. Pomocí statistické analýzy nebyl prokázán významný vliv cen vstupních komodit pro výrobu elektrické energie. Na druhé straně byl zjištěn skrz cenový a spotřební kanál procyklický vývoj těchto společností. V průběhu období došlo také mimo jiné ke snížení výrobního podílu elektřiny daných společností na domácích trzích a v průměru také k částečné privatizaci. Annotation This diploma thesis focuses on providing complete characteristics of European electroenergetic industry by sample of 28 most important companies from 28 countries. Analyzing these companies, their financial results and relations to surroundings during terms from 2001 to 2010 is made by means of financial analysis, then output analysis and statistical analysis to prove relations between companies financial results and macroeconomic and microeconomic factors. As a result of partial analyses there are several findings, of which the most interesting ones are following. Financial results were getting better during observating period, indebtedness was decreased in spite of low level of indebtedness at the beginning, however companies didn t show high profitability of their capital. Companies from southeastern part of Europe had worse results than the others. By statistical analysis there wasn t observed significant influence of prices of input commodities necessary for electricity production. On the other side the positive connection between domestic product with price index and development of these companies was found significant. During this period the decrease of portion of these companies in electricity production in domestic economies was found with average partial privatization.

5 Obsah A. ÚVOD... 1 B. METODICKÁ ČÁST VÝBĚR A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTÍ PRO NÁSLEDNOU ANALÝZU Získání a utřídění informací o jednotlivých společnostech Charakteristika vzorku společností FINANČNÍ ANALÝZA Bankrotní a bonitní modely Rentabilita Likvidita Zadluženost Analýza kapitálu Dlouhodobá aktiva a jejich financování ANALÝZA VÝKONŮ Instalovaná kapacita Skutečný výkon Prodané množství Skutečný výkon a instalovaná kapacita Podíl výroby elektrické energie na domácím trhu VLASTNÍ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTÍ STATISTICKÁ ANALÝZA Korelace Regresní analýza SWOT ANALÝZA C. APLIKAČNÍ ČÁST CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTÍ A JEJICH OKOLÍ FINANČNÍ ANALÝZA Bankrotní a bonitní modely Rentabilita Výnosy a jejich rozdělení Produktivita práce Likvidita Zadluženost Analýza kapitálu Vlastnická struktura Dlouhodobá aktiva a jejich financování ANALÝZA VÝKONU Instalovaná kapacita Skutečný výkon Prodané množství elektrické energie Skutečný výkon versus instalovaná kapacita Podíl výroby elektrické energie na domácím trhu Vlastní spotřeba Ztráty v sítích Celkové shrnutí analýzy výkonů VLASTNÍ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTÍ STATISTICKÁ ANALÝZA Korelace Regresní analýza Celkové shrnutí statistické analýzy SWOT ANALÝZA D. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ E. POUŽITÉ ZDROJE F. SEZNAM TABULEK G. SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ

6 H. PŘÍLOHY DOPLNĚNÍ CHARAKTERISTIKY SPOLEČNOSTÍ BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY RENTABILITA VÝNOSY PRODUKTIVITA PRÁCE LIKVIDITA ZADLUŽENOST KAPITÁL AKTIVA VÝKON VLASTNÍ HODNOCENÍ KORELACE REGRESE

7 A. Úvod Po prohledání české literatury a studentských prací nebylo nalezeno ucelenějšího pojednání, které by charakterizovalo a podrobněji rozebralo nejen finanční hospodaření společností působících v elektroenergetickém průmyslu na území větší části evropského kontinentu, ale i jejich strukturu zařízení pro výrobu elektrické energie a její výkonnost. Motivem ke zpracování této diplomové práce tak bylo nahlédnout na finanční hospodaření společností operujících v elektroenergetickém průmyslu, jejich tržní postavení a situaci na evropském trhu v posledním desetiletí, od roku 2001 do 2010, tj. i období zahrnující hospodářskou recesi. Bližší charakteristika společností z tohoto odvětví průmyslu je uvedena v následující konkrétní části této práce, ale obecně lze říci, že se jedná o odvětví se zvýšenou státní regulací, které je ve veřejném zájmu široké společnosti kvůli dalekosáhlým dopadům téměř na celou ekonomiku daných států, které může toto odvětví způsobit. Je tak na místě prozkoumat a zjistit, jakým způsobem hospodařily dané společnosti z elektroenergetického průmyslu s prostředky ať už daňových poplatníků skrz státní vlastnictví nebo ostatních podílníků a také, jak čelily okolním faktorům v podobě růstu cen vstupních komodit potřebných pro výrobu elektrické energie a fázím hospodářského cyklu. Jedná se o společnosti tíhnoucí po zisku, nebo spíše organizace uspokojující poptávku po nezbytném statku bez nároků na nadbytečný zisk sloužící např. jako alternativní zdroj příjmů do státních rozpočtů? I to je jedna z otázek, na které bude snaha v této práci nalézt konkrétnější odpovědi. V této práci není pohled na vybrané společnosti pouze jako na celek, ale v určitých částech je možné nalézt i podrobnější údaje a výsledky u jednotlivých společností pro jejich možné srovnání, jejich odlišný vývoj v čase a vyhnutí se možnému přehlédnutí skutečností, které by v celku zanikly. Pomocí několika podrobných rozkladů finančních ukazatelů jsou v této práci možné příčiny nalezeny a upřesněny pro ty, co se více zajímají o danou problematiku. Jako reprezentativní vzorek společností, na němž je proveden následující rozbor hodnot finančními a jinými ukazateli, byly zvoleny podniky působící v elektroenergetickém průmyslu s nejvyšším domácím podílem na výrobě elektrické energie. Tyto společnosti tak představují subjekty s nejvyšším vlivem na chod ekonomik v evropských státech a v neposlední radě vytvářejí velké množství pracovních pozic. V poslední části této práce je tak věnován prostor pro identifikaci vztahů nejen hospodářských výsledků daných společností k vývoji hrubého domácího produktu, cenové hladině, ale i celkové spotřebě elektrické energie a cenám hlavních surovin potřebných pro výrobu elektrické energie. Tyto vztahy jsou rozebrány pomocí 1

8 statistických metod, které pomáhají lépe objasnit danou problematiku a zmapovat jak minulý vývoj v této části odvětví, tak i navrhnout konkrétní předpoklady pro odhad budoucího vývoje. Hlavní cíl Hlavní cíl této diplomové práce je poskytnout ucelený, ale i podrobnější pohled na vývoj společností působících v elektroenergetickém průmyslu a posoudit jejich finanční hospodaření s významným vlivem na ekonomiku, důkladně je charakterizovat a nalézt vztahy vývoje jejich hospodaření během období 2001 až 2010 s okolními faktory v podobě hrubého domácího produktu, cenové hladiny a cen vstupních komodit. Protože se jedná o dosud nezpracované téma, kterému se lze věnovat do značné šířky i hloubky, byl hlavní cíl dále rozpracován do několika dílčích cílů. Díky důkladnému vyhledání a zpracování podrobných údajů bylo na místě plně využít tyto údaje a rozebrat je. Na konci této práce by tedy měly v podobě velmi stručného shrnutí být zodpovězeny následující otázky. Zda a jaké společnosti vykazovaly zhoršování nebo zlepšování finančního hospodaření v průběhu sledovaného období deseti let a jaký vliv měly změny hodnot vnějších faktorů v podobě HDP a cenové hladiny na jejich hospodaření. Příčiny a konkrétní vztahy lze pak najít v podrobnějším shrnutí, popř. v dílčích shrnutích jednotlivých částí této práce. Výsledky by měly mimo obecného zmapování odvětví umožnit odborníkům specializujícím se na elektroenergetický průmysl více nahlédnout na toto odvětví a být použitelné i pro další analýzy. Dílčí cíle Charakterizování elektroenergetického odvětví a výběr vhodných společností. Vyhledání a zpracování údajů potřebných jednak pro bližší charakteristiku daných společností a finanční, výkonovou i statistickou analýzu ve většině případů z výročních zpráv vybraných společností za období 2001 až 2010, statistik mezinárodních finančních institucí a burzovních elektronických portálů s údaji o tržních cenách. Rozebrání připravených údajů ve finanční, výkonové a statistické analýze pomocí vrcholových a dílčích ukazatelů, posouzení vývoje finanční situace u jednotlivých společností na základě předešlých analýz a nalezení příčinných vztahů a okolních vlivů. 2

9 B. Metodická část 1. Výběr a charakteristika společností pro následnou analýzu Aby vzorek zkoumaných společností představoval určitou kompaktnost a vhodnost k porovnání výsledných hodnot mezi sebou, bylo zapotřebí stanovit kritérium pro výběr vhodných společností. Toto kritérium mělo podobu nejvyššího podílu podle objemu vyrobené elektrické energie na domácím území ke konci roku Každá společnost z 28 evropských zemí tak představovala nejvhodnějšího kandidáta s nejvyšším podílem výroby elektrické energie na domácím území. S pomocí elektronické databáze Amadeus [BUREAU VAN DIJK (2010)] po zadání spodního limitu celkového obratu v dané zemi byl proveden výběr omezeného počtu společností, u kterých dále následovalo zjišťování z jejich výročních zpráv, internetových stránek a elektronických článků, která společnost v dané zemi zaujímá skutečně nejvyšší zmiňovaný podíl. 1.1 Získání a utřídění informací o jednotlivých společnostech Po uskutečněném výběru následovala poměrně časově náročná část, ve které probíhalo přepisování údajů z jednotlivých výročních zpráv všech 28 společností za daná období do souboru v EXCEL (2003) pro pozdější zpracování. 1.2 Charakteristika vzorku společností Pro charakteristiku zkoumaného vzorku společností byly z části zpracovány ty nejobecnější hlavní údaje, které by popisovaly společné prvky u všech společností. Následovalo utřídění stručných údajů o každé jednotlivé společnosti a domácím trhu zvlášť do tabulek. Údaje přímo o společnosti se týkaly jejího názvu, sídla, územní působnosti, podílu na domácím trhu, podílu obnovitelných zdrojů energie a výrobního mixu. I. Matematické pomůcky V průběhu následujících dílčích i celkových výpočtů ve finanční, výkonové i statistické analýze byly v určitých případech použity následující matematické postupy [blíže HINDLS, R. (2007)]: Prostý aritmetický průměr = Σ x i / Σ i Použit většinou pro výpočet průměru všech společností, nebo pokud nešel použít geometrický průměr. Geometrický průměr = i Π x i Použit při výpočtu průměru indexů za období. 3

10 Absolutní přírůstek - 1. diference = x i x i-1 Použita pro zobrazení změny hodnot mezi dvěma obdobími v absolutním vyjádření. Koeficient růstu = x i / x i-1 Použit pro zobrazení změny hodnot mezi dvěma obdobími jako podílu, při vynásobení 100 pak udává, o kolik procent došlo ke změně hodnot. Směrodatná odchylka = {Σ [(x i - Střední hodnota)2 1/ Σi]} Použita pro zobrazení průměrné velikosti intervalu, ve kterém se pohybovala průměrná hodnota (střední hodnota). Variační koeficient = Směrodatná odchylka / Průměr Použit pro vyjádření odchylky v relativní podobě a lepší přehled při porovnání hodnot. Korelační koeficient = Kovariance i,j /( Směrodatná odchylka i Směrodatná odchylka j ) Použit pro porovnání vývoje hodnot jedné veličiny s druhou veličinou, jejich vzájemný vztah. Rozdělení četnosti Vytvoření grafů s vertikální osou zachycující počet společností se společnou hodnotou zobrazenou na horizontální ose. Pomocí tohoto grafu pak lze zjistit, které hodnoty (na horizontální ose) vykazovaly nejčetnější výskyt a zda se jednalo o rovnoměrné rozdělení (kdy každá horizontální hodnota se vyskytovala ve stejném počtu), normální rozdělení (s umístěním většího počtu výskytů kolem střední nebo jiné hodnoty) s různým sešikmením a špičatostí nebo jiný typ rozdělení s např. více vrcholy. 4

11 2. Finanční analýza Zde začala hlavní část finanční analýzy a podrobné zpracování utříděných údajů pomocí zadávání funkčních vztahů, filtrů, podmínek, grafů a jiných příkazů v tabulkovém programu EXCEL (2003). V této části byly údaje podrobeny následujícímu výčtu ukazatelů a rozboru jejich hodnot. 2.1 Bankrotní a bonitní modely Nejprve byly použity bankrotní a bonitní modely pro získání obecného přehledu o celkové finanční situaci jednotlivých společností, popř. zda by se společnosti daly roztřídit podle výsledných hodnot modelů do specifických skupin s odlišným vývojem. I. Altmanovo Z-skóre Jedná se o poměrně známý dosti rozšířený model, který byl v průběhu času několikrát modifikován [ALTMAN, E. I. (2002)]. V této práci byly vybrány dva konkrétní modely Z-skóre vhodné pro analýzu veřejně neobchodovatelných výrobních podniků (některé ze zkoumaných společností veřejně obchodovatelné v daném období nebyly), aby se mohla vzájemně porovnat jejich vypovídací schopnost. První model z roku 1983 s rovnicí v následující podobě: Z-skóre = 0,717 PK / A + 0,847 ZZ / A + 3,107 EBIT / A + 0,42 VK / CK + 0,998 T / A Druhý model z roku 1995 bez ohledu na obrat aktiv měl podobu rovnice takovouto: Z-skóre = 6,56 PK / A + 3,26 ZZ / A + 6,72 EBIT / A + 1,05 VK / CK Z-skóre < 1,23 Bankrotující zóna, 1,23 < Z-skóre < 2,90 Šedá zóna, Z-skóre > 2,90 Prosperující zóna. Dílčí ukazatele: PK / A Podíl pracovního kapitálu k celkovému kapitálu, ZZ / A Podíl zadrženého zisku k celkovému kapitálu, EBIT / A Nezdaněná rentabilita celkového kapitálu, VK / CK Podíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu. T / A Obrat aktiv Vysvětlivky: PK Pracovní kapitál, A Celková aktiva, 5

12 ZZ Zadržený zisk = Fondy ze zisku + Výsledek hospodaření minulých let + Výsledek hospodaření běžného období, EBIT Zisk před úroky a zdaněním, VK Vlastní kapitál, CK Cizí zdroje. II. Kralicekův Quicktest Jedná se o bonitní model z roku 1990, který má posoudit podle výsledných hodnot, o jak dobrý podnik jde. Oproti výše zmíněným bankrotním modelům jsou zde dílčí výsledky vstupních údajů omezeny v určitém intervalu a nedochází zde k velkému zkreslení kvůli případným extrémním hodnotám dané proměnné. Model lze najít [KRALICEK, P. (1993)] v následující podobě: Hodnocení celkové situace = (R1 + R2 + R3 + R4) / 4 Velmi dobrý podnik 3 a více bodů, Dobrý podnik 2 3 body, Střední podnik 1 2 body, Špatný podnik 1 a méně bodů. Dílčí ukazatele 1. Kralicekův Quicktest Ukazatel Konstrukce Hodnocení Počet bodů 0,3 a více 4 0,2-0,3 3 R1 Vlastní kapitál / Aktiva 0,1-0,2 2 0,0-0,1 1 0,0 a méně 0 3 a méně R2 (Čisté dluhy - kr. fin. majetek) / EBTDA a více 0 0,15 a více 4 0,12-0,15 3 R3 EBIT / Aktiva 0,08-0,12 2 0,00-0,08 1 0,00 a méně 0 0,1 a více 4 0,08-0,1 3 R4 EBTDA / Provozní výnosy 0,05-0,08 2 0,00-0,05 1 0,00 a méně 0 Zdroj: KRALICEK, P. (1993) 6

13 Po obecném přehledu nad finanční situací následovala podrobná analýza rentability společností. 2.2 Rentabilita Pro zjištění situace ohledně ziskovosti vložených prostředků do společností byly údaje rozebrány pomocí rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu a jejího podrobnějšího rozkladu na dílčí ukazatele. Obecná podoba vrcholového ukazatele rentability aktiv, jak uvádí např. MAREK, P. (2009), byla takováto: Rentabilita aktiv = Zisk před úroky a zdaněním / Celková aktiva Rentabilita vlastního kapitálu byla použita s použitím jejího podrobnějšího rozkladu než je uváděno běžně v učebnicích v následující podobě: Rentabilita vlastního kapitálu = EAT/EBIT EBIT/EBITDA EBITDA/T T/A A/VK Dílčí ukazatele: EAT/EBIT Poměr zisku po zdanění k zisku před zdaněním a úroky, EBIT/EBITDA Poměr zisku před zdaněním a úroky k zisku před zdaněním, úroky a odpisy, EBITDA/T Provozní ziskové rozpětí, T/A Obrat aktiv, A/VK Finanční páka. Vysvětlivky: ROE Rentabilita vlastního kapitálu, EAT Zisk po zdanění, EBIT Zisk před zdaněním a úroky, EBITDA Zisk před zdaněním, úroky a odpisy, T Celkové tržby, A Celková aktiva, VK Vlastní kapitál. Takováto podoba rozkladu byla použita kvůli oddělení vlivu jednotlivých položek, zejm. finančního a mimořádného výsledku hospodaření, a k nahlédnutí na konkrétní příčiny ovlivňující výsledné hodnoty rentability vlastního kapitálu v rámci celého vzorku i jednotlivých společností. Tyto dílčí hodnoty lze pak porovnat mezi společnostmi navzájem. 7

14 I. Struktura výnosů Díky přístupným podrobnějším údajům bylo vhodné prozkoumat strukturu výnosů a to podle území, na kterém byly dosaženy a druhu konkrétně prodej elektrické energie. Vzorce byly použity v následující podobě: Podíl domácích provozních výnosů = Domácí provozní výnosy / Celkové provozní výnosy a Podíl tržeb z prodeje elektrické energie = Tržby z prodeje el. energie / Celkové provozní výnosy II. Produktivita práce a její rozklad K podrobení údajů tomuto vrcholovému ukazateli došlo kvůli porovnání hodnot v průběhu období i mezi společnostmi navzájem a zjištění, do jaké míry ovlivňoval počet zaměstnanců výnosnost. Rozklad vrcholového ukazatele na průměrné mzdy a nákladovost mezd [SYNEK A KOL. (2009)] byl proveden kvůli porovnání vývoje v čase, jak se tyto hodnoty měnily a působily tak na produktivitu práce, zda docházelo k růstu průměrných mezd a pokud ano, tak zda produktivita práce rostla v dostatečné míře, aby nedocházelo k vyšší nákladovosti těchto mezd. Vzorec výpočtu byl následující: Provozní výnosy / Počet zaměstnanců = (Osobní náklady / Počet zaměstnanců) / (Osobní náklady / Provozní výnosy) Dílčí ukazatele: Osobní náklady/počet zaměstnanců Průměrné mzdy, Osobní náklady/provozní výnosy Mzdová nákladovost. Produktivita práce bez rozkladu byla také vypočtena u zaměstnanců v zahraničí a provozních výnosů. Zahraniční výnosy / Počet zaměstnanců v zahraničí = Zahraniční výnosy / Počet zaměstnanců v zahraničí 2.3 Likvidita Nedílnou součástí finanční analýzy je i likvidita pro zmapování vývoje krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků. Zde byly použity 3 formy ukazatelů likvidity v podobě běžné, pohotové a okamžité podle MAREK, P. (2009). Dále následoval propočet dob inkasa pohledávek a úhrady závazků z obchodního styku, výpočet obchodního deficitu, 8

15 rozebrání struktury lhůty splatnosti pohledávek z obchodního styku a k nim vytvořených opravných položek. I. Běžná likvidita U běžné likvidity byl použit vzorec v podobě: Běžná likvidita = Krátkodobá aktiva / Krátkodobá pasiva Hodnota běžné likvidity: Nad 2,5 Konzervativní strategie, Mezi 1,5 a 2,5 Průměrná strategie, Pod 1,5 Agresivní strategie. II. Pohotová likvidita Pohotová likvidita abstrahuje od vlivu zásob, které nemusí být příliš likvidní a umožňuje tak oddělený pohled na vývoj krátkodobých pohledávek a finančního majetku. U pohotové likvidity se jednalo o vzorec: Pohotová likvidita = (Krátkodobá aktiva Zásoby) / Krátkodobé závazky Hodnota pohotové likvidity: Nad 1,5 Konzervativní strategie, Mezi 1 a 1,5 Průměrná strategie, Pod 1 Agresivní strategie. III. Okamžitá likvidita Díky výpočtu okamžité likvidity lze vidět vývoj krátkodobého finančního majetku daných společností bez vlivu krátkodobých pohledávek a zásob. Pro výpočet okamžité likvidity platil tento vzorec: Okamžitá likvidita = Krátkodobá finanční aktiva / Krátkodobé závazky Hodnota okamžité likvidity byla uváděna, že by neměla klesnout pod 0,2, ale v případě možnosti rychlého čerpání úvěrů či cash poolingu by mohla být i nulová bez nějakých problémů. IV. Doby obratu Doby obratu pohledávek, závazků z obchodního styku a výpočet obchodního deficitu byly vypočteny podle následujících rovnic: Doba inkasa pohledávek = (Pohledávky z obch. styku / Tržby) 365 Doba úhrady závazků = (Závazky z obch. styku / Tržby) 365 Obchodní deficit = Doba inkasa pohledávek Doba úhrady závazků 9

16 V. Struktura pohledávek Dále následovalo nahlédnutí do struktury pohledávek z obchodního styku z hlediska lhůty do splatnosti (resp. po splatnosti) a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám, zda nedocházelo k jejich prodlužování či zkracování během zkoumaného období a jak si stály jednotlivé společnosti vůči ostatním. Byly tedy vypočteny podíly jednotlivých složek pohledávek podle doby po lhůtě splatnosti a opravných položek vůči celkovým pohledávkám z obchodního styku. Třídění zmíněných pohledávek bylo následující: Pohledávky z obchodního styku: Po lhůtě splatnosti déle jak 12 měsíců, Po lhůtě splatnosti mezi 6 a 12 měsíci, Po lhůtě splatnosti mezi 3 a 6 měsíci, Po lhůtě splatnosti do 3 měsíců, Do splatnosti, Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku. 2.4 Zadluženost I. Věřitelské riziko V rámci zadluženosti byly rozebrány hodnoty věřitelského rizika, jehož vzorec [MAREK, P. (2009)] byl následující: Věřitelské riziko = Cizí kapitál / Celková pasiva Tyto hodnoty zobrazují pouze obecně jaký podíl tvořily cizí zdroje v celkových pasivech, nikoliv však podrobnější strukturu, která by umožnila přesně identifikovat dlužnické vztahy společností s konkrétními věřiteli. Proto následoval vlastní výpočet a porovnání dlouhodobých dluhů jednotlivých společností. II. Dlouhodobé dluhy Pro odpověď na otázku, jak se vyvíjelo zadlužení společností vůči věřitelům v podobě úvěrů a vydaných dluhových cenných papírů v průběhu času a jak si stály jednotlivé společnosti mezi sebou, bylo vhodné vypočítat podíl dlouhodobých dluhů na cizím kapitálu a celkových pasivech. Tento postup umožnil oddělit vliv např. rezervních položek, odložených daňových závazků, závazků z obchodního styku a jiných položek zaujímajících významný objem v cizích zdrojích a ovlivňujících tak celkové zadlužení. Ačkoliv je v názvu obsaženo slovo dlouhodobé, jednalo se ve skutečnosti o dluhy 10

17 jak dlouhodobé, tak i jejich splatnou část do jednoho roku, a krátkodobé úvěry kvůli odlišnému vykazování u jednotlivých společností a v některých případech nemožnému rozpoznání těchto položek. Výpočet dlouhodobých dluhů měl tedy následující podobu: Dlouhodobé dluhy = Dluhové finanční závazky k finančním institucím + Emitované dluhové cenné papíry Poměřování dlouhodobých dluhů pak probíhalo tímto způsobem: Podíl dl.dluhů na cizích zdrojích = Dlouhodobé dluhy / Cizí zdroje Podíl dl.dluhů na celkových pasivech = Dlouhodobé dluhy / Celková pasiva Díky dostatku informací se podařilo prozkoumat i časovou strukturu výše definovaných dluhů podle doby splatnosti a zjistit tak, které společnosti financovaly své aktivity pomocí dluhů s delší či kratší splatností a jak se měnila tato struktura v čase. Členění dlouhodobých dluhů podle doby splatnosti bylo následující: Splatnost nad 5 let, Splatnost od 1 do 5 let, Splatnost do 1 roku. III. Úrokové krytí Zda byly v průběhu zkoumaných období jednotlivé společnosti schopny krýt svým ziskem před úroky a zdaněním nákladové úroky v podobě úroků plynoucích z dluhových instrumentů, byl použit ukazatel úrokového krytí v podobě vzorce [MAREK, P. (2009)]: Úrokové krytí = Výsledek hospodaření před úroky a zdaněním / Nákladové úroky Položka nákladových úroků obsahovala úroky přímo související s finančními dluhy vůči finančním institucím. Nikoliv tedy úroky vykazované např. jako ušlý zisk z držby rezerv a jiných položek, případně náklady nepřímo související s obstaráním úvěrů, či emisí cenných papírů. Struktura úročení Na předešlé úrokové krytí navazoval rozbor úrokové struktury dlouhodobých dluhů a jejich rozdělení na dluhy úročené s úrokovou sazbou pohyblivou nebo pevnou. Díky tomuto ukazateli je možné si udělat stručný obrázek o tom, jaké úrokové expozici byly jednotlivé společnosti vystaveny. Není zde však uveden další rozbor zajištění těchto expozic, který by potřeboval jednak podrobnější dostupné údaje, a také větší prostor. 11

18 IV. Rezervy Jak už bylo zmíněno v části úrokového krytí, že rezervy u mnoha společností představovaly významnou položku, bylo na místě ji podrobněji prozkoumat. Protože se jednalo o společnosti pohybující se v odvětví, které je obecně náročnější na údržbu a obnovu krajiny dotčené právě jejich aktivitou, a zaměstnávající velký počet pracovníků, bylo také předpokládáno, že v průběhu času vytvářely nemalé rezervy na krytí škod na životním prostředí a položky týkající se penzí (zahrnuté buď v rezervách nebo zvlášť). Díky tomu lze také vidět na jednotlivých společnostech (jako představitelích) sociální politiku v dané zemi. Byl použit vzorec pro výpočet poměru rezerv k cizím zdrojům a penzijních závazků k cizím zdrojům v následující podobě: Podíl rezerv = Rezervy / Cizí zdroje Podíl penzijních závazků = Penzijní závazky / Cizí zdroje 2.5 Analýza kapitálu Cílem této části je zjistit pomocí dílčích výpočtů vážené průměrné náklady na kapitál a rozebrat pomocí postupných kroků vývoj a strukturu těchto nákladů. Mimo to byla také pro doplnění této části provedena analýza obdrženého ratingu a jeho vztahu k cenám akcií jednotlivých společností. I. Rating S vývojem kapitálové struktury jednotlivých společností se vyvíjely i hodnoty ratingových stupňů od renomovaných ratingových agentur, ceny akcií (pokud byly emitovány), výše dividend. Bylo tedy na snaze prozkoumat vývoj výše zmíněných veličin a nalézt vztahy mezi nimi. Nejdříve byl prozkoumán vývoj obdrženého ratingu pro pozdější nalezení vztahu ratingu a ceny akcií. Jednotlivé společnosti v průběhu času obdržely rating i od více než jedné agentury, a tak bylo zajímavé porovnat je mezi sebou, zda a jak se od sebe lišily. Pro výpočet vývoje získaného ratingu a dalšího jeho použití u korelace s bankrotními modely a vývojem cen akcií bylo potřeba kvůli jeho slovní definici převést jednotlivé ratingové stupně do číselné podoby pomocí následujícího vlastního klíče. 12

19 2. Transformace ratingových stupňů Stupeň S&P a Stupeň Stupeň S&P a Hodnota Hodnota Hodnota Stupeň Moody s Hodnota Fitch Ratings Moody s Fitch Ratings AAA(pozitivní) 1 Aaa(pozitivní) 1 A-(negativní) 6 A3(negativní) 6 AAA(stabilní) 1,25 Aaa(stabilní) 1,25 BBB+(pozitivní) 6,25 Baa1(pozitivní) 6,25 AAA(negativní) 1,5 Aaa(negativní) 1,5 BBB+(stabilní) 6,5 Baa1(stabilní) 6,5 AA+(pozitivní) 1,75 Aa1(pozitivní) 1,75 BBB+(negativní) 6,75 Baa1(negativní) 6,75 AA+(stabilní) 2 Aa1(stabilní) 2 BBB(pozitivní) 7 Baa2(pozitivní) 7 AA+(negativní) 2,25 Aa1(negativní) 2,25 BBB(stabilní) 7,25 Baa2(stabilní) 7,25 AA(pozitivní) 2,5 Aa2(pozitivní) 2,5 BBB(negativní) 7,5 Baa2(negativní) 7,5 AA(stabilní) 2,75 Aa2(stabilní) 2,75 BBB-(pozitivní) 7,75 Baa3(pozitivní) 7,75 AA(negativní) 3 Aa2(negativní) 3 BBB-(stabilní) 8 Baa3(stabilní) 8 AA-(pozitivní) 3,25 Aa3(pozitivní) 3,25 BBB-(negativní) 8,25 Baa3(negativní) 8,25 AA-(stabilní) 3,5 Aa3(stabilní) 3,5 BB+(pozitivní) 8,5 Ba1(pozitivní) 8,5 AA-(negativní) 3,75 Aa3(negativní) 3,75 BB+(stabilní) 8,75 Ba1(stabilní) 8,75 A+(pozitivní) 4 A1(pozitivní) 4 BB+(negativní) 9 Ba1(negativní) 9 A+(stabilní) 4,25 A1(stabilní) 4,25 BB(pozitivní) 9,25 Ba2(pozitivní) 9,25 A+(negativní) 4,5 A1(negativní) 4,5 BB(stabilní) 9,5 Ba2(stabilní) 9,5 A(pozitivní) 4,75 A2(pozitivní) 4,75 BB(negativní) 9,75 Ba2(negativní) 9,75 A(stabilní) 5 A2(stabilní) 5 BB-(pozitivní) 10 Ba3(pozitivní) 10 A(negativní) 5,25 A2(negativní) 5,25 BB-(stabilní) 10,25 Ba3(stabilní) 10,25 A-(pozitivní) 5,5 A3(pozitivní) 5,5 BB-(negativní) 10,5 Ba3(negativní) 10,5 A-(stabilní) 5,75 A3(stabilní) 5,75 Zdroj: Vlastní sestavení, MOODY S (2012), S&P (2012), FITCH (2012) Poznámka k tabulce Ratingové stupně u agentury S&P a Fitch Ratings byly shodné, zatímco u agentury Moody s byly používány trochu odlišné názvy jednotlivých stupňů ratingu. V závorce u každého stupně je uveden dlouhodobý výhled v podobě pozitivního, stabilního nebo negativního výhledu. II. Náklady na akciový kapitál Pro výpočet vážených průměrných nákladů bylo potřeba zjistit dílčí složky zahrnující náklady na vlastní kapitál a cizí kapitál. Výpočet nákladů na vlastní kapitál podle VALACH, J.(2006) mohl být proveden v podobě výpočtu nákladů na akciový kapitál a zadržený (nerozdělený) zisk. Protože zadržený zisk by mohl být jinak rozdělen akcionářům pomocí dividend, byla pro jeho náklady stanovena stejná hodnota jako u nákladů akciového kapitálu s přiřazením váhy podle jeho podílu na celkovém kapitálu (akciový, nerozdělený zisk a dluhový kapitál). Pro výpočet nákladů na akciový kapitál byly použity hodnoty dividendového výnosu, jehož vzorec [MAREK, P. (2009)] je uveden v následující části. Dividendový výnos a jeho rozklad Jako odměna akcionářů za podstoupené investice a riziko do části zkoumaných společností byly vypláceny dividendy. Pomocí poměrového ukazatele dividendového 13

20 výnosu lze zmapovat, jakou výnosnost přinášely investice do těchto společností a na druhé straně, jak vysokým nákladům na tento druh kapitálu čelily dané společnosti. Nicméně i zde byl proveden vlastní rozklad tohoto ukazatele na dva dílčí poměry pomocí včlenění jmenovité hodnoty akcie do vzorce. Vzorec je následující: Dividendový výnos = (Vyplacené dividendy na akcii / Jmenovitá hodnota akcie) (Jmenovitá hodnota akcie / Tržní cena akcie) První dílčí poměr ve vzorci ukazuje, jaká výše dividend byla vyplacena ve vztahu k jmenovité hodnotě akcie. Samotná hodnota nic moc o sobě neřekne, ale když se přihlédne i k druhému poměru jmenovité hodnoty k tržní ceně akcie a následnému vývoji hodnot, lze si udělat představu o tom, do jaké míry ovlivňovala dividendový výnos zvlášť změna tržní ceny akcie a jak objem vyplacených dividend. Celkový akciový výnos Pro zjištění celkového výnosu dosaženého investicí do společností bylo potřeba brát v úvahu nejen obdržené dividendy, ale i vývoj tržních cen akcií, protože samotný dividendový výnos by v tomto případě mohl být zavádějící, pokud by tržní cena akcie klesala a celkově by tak případný investor prodělal své vložené prostředky. Vzorec výpočtu je v podobě jak uvádí např. MAREK, P. (2009): Celkový akciový výnos = (Dividenda t + Tržní cena akcie t Tržní cena akcie t-1 ) / Tržní cena akcie t P/BV Jedním z doplňujících ukazatelů této části porovnávající tržní cenu akcie s její účetní hodnotou je poměr označovaný s anglickou zkratkou P/BV (Price / Book Value). Pomocí něj lze vidět, jak akcionáři oceňovali na základě minulých dat a výhledů do budoucna danou společnost v porovnání s účetní hodnotou vlastního kapitálu. Vzorec pro výpočet byl následující: P/BV = Tržní cena akcie / (Vlastní kapitál / Počet akcií) P/E Druhým doplňujícím ukazatelem je poměr tržní ceny akcie k zisku, který je používán někdy investory pro rozhodování při výběru portfolia svých investic. Jedná se o poměření tržní ceny obsahující informace o společnosti z minulosti i budoucích očekávání k zisku dosaženého v minulém období. Je tedy na každém investorovi, do jaké míry přikládá význam tohoto ukazatele. Čím vyšší hodnota byla dosažena, tím více si akcionáři cenili akcií společností nebo byla vykázána nízká hodnota zisku či obojí. 14

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6.1 Rozvaha 6.1.1 Úvodní poznámky A) Položky aktiv: Řadí se podle jejich likvidnosti. Seřazení probíhá sestupně, tedy: a) od nejlikvidnějších (hotovost), až

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ

PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ možnosti předvídání finanční tísně podniků byly vždy předmětem zájmu a výzkumu mnohým by velmi vyhovovalo, kdyby bylo možné prohlásit, že se podnik během jednoho roku dostane do

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

4.1 Metoda horizontální a vertikální finanční analýzy

4.1 Metoda horizontální a vertikální finanční analýzy 4. Extenzívní ukazatelé finanční analýzy 4.1 Metoda horizontální a vertikální finanční analýzy 4.1.1 Horizontální analýza (analýza vývojových trendů -AVT) AVT = časové změny ukazatelů (nejen absolutních)

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy Ing. Libor Volf, daňový poradce č. osvědčení 3650 / Tax Adviser Nr. 3650 Mobil 603 952 358 Školní 41 E-mail volf.libor@wo.cz 386 01 Strakonice II Tel./Fax 383 321 061 Studie porovnání zadlužení Strakonic

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více