VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D."

Transkript

1 VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

2 Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba Zásoby materiálu Prodej na úvěr Výroba - práce odpisy Nákup materiálu na úvěr Nákup materiálu za hotové Prodej za hotové Nevyplacené mzdy Stálá aktiva Závazky vůči dodavatelům Pohledávky výplata mezd Nákup investic úhrady CASH Splátky emise akcií Základní kapitál Dividendy Daně Úroky Půjčky

3 Cash Flow (peněžní tok) Používá se k analýze příčin změn ve stavu peněžních prostředků. Cash flow je toková veličina - zachycuje pohyb peněžních prostředků za určité období příjmy a výdaje z provozní činnosti + - příjmy a výdaje z investiční činnosti + - příjmy a výdaje z finanční činnosti = Cash flow Peněžní prostředky na začátku období + - Cash flow = Peněžní prostředky na konci období Cash Flow je ústředním pojmem finančního řízení podniku. Je kritériem většiny problémů manažerského rozhodování.

4 Přímou metodou Sestavení výkazu Cash flow rozdíl mezi příjmy a výdaji přesnější ale méně často používaná metoda metoda náročná na evidenci Nepřímou metodou úpravou hospodářského výsledku méně přesná ale častěji používaná metoda metoda méně náročná na evidenci

5 Přímá tvorba rozpočtu cash-flow Definování detailní struktury příjmů; Definování detailní struktury výdajů; Zpracování struktury příjmů a výdajů v čase; Odvození předpovědi cash-flow; Období I.Q II.Q III.Q IV.Q Příjmy 1 n Celkem Výdaje 1 n Celkem Cashflow

6 Sestavení výkazu Cash flow nepřímou metodou K plánovaným výnosům přičteme plánované příjmy bez výnosového efektu (tj. příjmy nezobrazené ve výkazu zisku a ztrát, jako jsou například úhrada pohledávek, čerpání bankovního úvěru, přijaté zálohy aj.) Od plánovaných výnosů naopak odečteme plánované výnosy bez příjmového efektu (například prodeje na úvěr, zvýšení stavu zásob nedokončené výroby a produktů vlastní výroby, rozpuštění rezerv aj.) K plánovaným výdajům přičteme plánované výdaje bez nákladového efektu (tj. výdaje nezobrazené ve výkazu zisku a ztrát, jako jsou například úhrada faktur, nákup materiálu, splátky bankovního úvěru, výplata dividend a podílů na zisku aj.) Od plánovaných výdajů odečteme plánované náklady bez výdajového efektu (například odpisy, tvorba rezerv, tvorba opravných položek aj.) CF celkem je součtem tří dílčích sald, tj. CF provozní + CF finanční + CF investiční

7 Principy sestavení výkazu CF + - Cash flow Přehled o peněžních tocích Peněžní prostředky na začátku období Zisk Odpisy Peněžní prostředky na konci období Finanční majetek Rozvaha Stálá aktiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Zisk + - Výkaz zisků a ztrát Provozní náklady Finanční náklady Mimořádné Zisk Provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy

8 Sestavení výkazu Cash flow nepřímou metodou Nepřímá metoda vychází z čistého zisku, který upravíme o odpisy (byly nákladem, ale nejsou výdajem). Jejich hodnotu zjistíme z rovnice: poč. stav IM + pořízení IM - kon. stav IM = odpisy. Stejným způsobem upravíme EAT i o rezervy, které byly nákladem či výnosem, ale nejsou výdajem či příjmem. Pak následuje úprava o změny stavu OM (nárůst aktiv vyvolává odliv peněz a naopak) a KZ (nárůst pasiv vyvolává příliv peněz a naopak), čímž je získána hodnota provozního CF. Investiční CF tvoří např. výdaj na pořízení nového IM. Do finančního CF spadají pouze výdajové operace splácení dlouhodobého úvěru a výplata dividend. CF celkem je součtem tří dílčích sald, tj. CF provozní + CF finanční + CF investiční

9 Výkaz cash flow Počáteční stav peněžních prostředků Výdaje Aktiv a Majetek Rozvaha Pasív a Zdroje Zisk Výkaz zisků a ztrát Náklady Výnosy Příjmy Konečný stav peněžních prostředků Peněžní prostředky Zisk

10 Sestavení výkazu Cash flow z provozní činnosti Zisk z provozní činnosti před úroky a zdaněním (EBIT) Odpisy [+] Výnosy z účastí [+] Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek [-/+] Změna stavu zásob [-/+] Změna nákladů příštích období [-/+] Změna stavu krátkodobých závazků [+/-] Změna krátkodobých bankovních úvěrů [+/-] Cash flow z provozní činnosti Přijaté úroky [+] Přijaté dividendy [+] Placené úroky [-] Daně [-] Čistý cash flow z provozní činnosti

11 Sestavení výkazu Cash flow z investiční činnosti Cash flow z investiční činnosti Nákup společnosti [-] Nákup neoběžných aktiv [-] Tržby z prodeje neoběžných aktiv [+] Čistý cash flow z investiční činnosti

12 Sestavení výkazu Cash flow z finanční činnosti Cash flow z finanční činnosti Tržby z vydání vlastních akcií [+] Příjmy z dlouhodobých půjček [+] Splátky dlouhodobých půjček [-] Placené dividendy [-] Čistý cash flow z finanční činnosti

13 Zisk versus Cash flow Ačkoliv podnik podle výkazu zisků a ztrát generuje v prvním pololetí zisk, nemá prostředky na úhradu daňové povinnosti v I. čtvrtletí. Výnosy, náklady, zisk [tis Kč] I. Q II. Q Celkem TRŽBY NÁKLADY ODPISY ZISK DAŇ ČISTÝ ZISK Cash - Flow [tis Kč] I. Q II. Q Celkem PŘÍJMY VÝDAJE DAŇ CASH - FLOW existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením; existuje časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávající náklady a jejich účetním zachycením; používáním různých účetních metod (odepisování IM) dochází k rozdílům mezi výnosy a příjmy, mezi náklady a výdaji a mezi ziskem a cash flow; cash flow vyjadřuje reálné toky peněz a jejich zásobu v podniku.

14 Sestavení výkazu Cash flow nepřímou metodou - příklad Rozvaha podniku (v tis. Kč) Stálá aktiva Vlastní kapitál Investiční majetek v ZC Základní jmění z toho pozemky Zákonné rezervy Finanční investice Nerozdělený zisk Zadání Máme k dispozici rozvahy podniku ve dvou obdobích. Dále víme, že bylo dosaženo v roce 2007 čistého zisku ve výši tis. Kč, byly vyplaceny dividendy tis. Kč a pořízen investiční majetek za 15 mil. Kč. Oběžná aktiva Cizí kapitál Výrobní materiál Rezervy na odstupné Zboží Rezervy na procesy Hotové výrobky Pohledávky Závazky z obchodního styku Ostatní závazky včetně k zaměstnancům Běžný účet (hotovost) Dlouhodobý úvěr Kontokorentní úvěr Aktiva celkem Pasiva celkem ČZ Dividendy Pořízení nového IM

15 Sestavení výkazu Cash flow nepřímou metodou - příklad Položka Rozdíl Položka Rozdíl Stálá aktiva Vlastní kapitál Investiční majetek v ZC Základní kapitál z toho pozemky Zákonné rezervy Finanční investice Nerozdělený zisk Oběžná aktiva Cizí kapitál Výrobní materiál Rezervy na odstupné Zboží Rezervy na procesy Hotové výrobky Závazky z obchodního styku Pohledávky Ostatní závazky včetně k zamcům Běžný účet (hotovost) Dlouhodobý úvěr Kontokorentní úvěr Aktiva celkem Pasiva celkem Komentář k řešení: Nepřímá metoda vychází z čistého zisku, který upravíme o odpisy (byly nákladem, ale nejsou výdajem). Jejich hodnotu zjistíme z rovnice: poč. stav IM + pořízení IM - odpisy = kon. stav IM. Stejným způsobem upravíme ČZ i o rezervy, které byly nákladem či výnosem, ale nejsou výdajem či příjmem. Pak následuje úprava o změny stavu OM (nárůst aktiv vyvolává odliv peněz a naopak) a KZ (nárůst pasiv vyvolává příliv peněz a naopak), čímž je získána hodnota provozního CF. Investiční CF tvoří pouze zmíněný výdaj na pořízení nového IM. Do finančního CF spadají pouze výdajové operace splácení dlouhodobého úvěru a výplata dividend. CF celkem je součtem CF provozní + CF finanční + CF investiční. Záporná hodnota tis. Kč znamená, že došlo ke snížení peněžních prostředků v podniku, což lze ověřit porovnáním položek peníze v letech 2006 a Z hodnot jednotlivých sald je patrné, že provozní CF generuje kladné peněžní toky, které lze použít na finanční a investiční činnost podniku. Vzhledem k vysokému jednorázovému investičnímu výdaji v roce 2007 však nebyly peněžní toky vyrovnané a převážily tak výdaje nad příjmy.

16 Sestavení výkazu Cash flow nepřímou metodou - příklad Cash flow 2007 Položka v tis. Kč Čistý zisk odpisy rezervy materiál zboží hotové výrobky pohledávky ZOS ostatní závazky 0 kontokorent CF provozní dlouhodobý úvěr dividendy CF finanční investiční majetek CF investiční CF celkem Závěry o cash flow: vyšší fixní náklady zvyšují riziko podnikání, které je kompenzováno efektem provozní páky; vyšší zadluženost zvyšuje riziko podnikání, které je kompenzováno efektem finanční páky; při prudkém rozvoji podniku může dojít k tomu, že i firma generující zisk může mít problémy s likviditou, neboť růst spotřebovává finanční zdroje. Nastalou situaci firma obvykle řeší provozním úvěrem.

17 Pravidla při konstrukci peněžních toků 1. Odpisy fungují jako náklad pouze při stanovení daně z příjmů. Ve výkazu toků hotovosti je to příjmová položka. 2. Je nutné přesně stanovit investiční výdaje v jednotlivých letech. 3. Nesmí se přehlédnout ČPK jako součást investičních toků. 4. Existují alternativní náklady na investice. Doporučuje se, aby majetek, který se nepořizuje (je již v majetku) a lze jej využít alternativně, byl znovu oceněn a zahrnut do investičních nákladů. 5. Zapuštěné náklady (sunk costs). Jde o dříve použité náklady (R&D), které nemají vliv na rozhodnutí o spuštění projektu. Do vlastního projektu se nezahrnují, jsou považovány za fixní režie. 6. U projektů posuzovaných v existujícím fukčním podniku se započítávají pouze přírůstkové příjmy a výdaje (inkrement). 7. Životnost projektu ekonomická životnost se nerovná technické životnosti. 8. Cenová úroveň peněžních toků musí respektovat procentní inflaci při nákupu a prodeji (běžné ceny u stálých cen se musí pracovat s reálnou diskontní sazbou). 9. Je zapotřebí rozlišovat výkaz CF pro zjišťování návratnosti investice a pro účely zjištění stability projektu

18 Možnosti zvyšování cash-flow Úprava platebních podmínek zkrácení dob splatnosti faktur zákazníkům; Úprava platebních podmínek prodloužení dob splatnosti faktur dodavatelům; Obě předchozí opatření vedou ke snižování hodnoty ukazatele cash-tocash; Prodej pohledávek faktoringovým společnostem; Zvýšení cen vlastních výrobků a služeb; Snížení režijních nákladů; Omezení zásob; Eliminace vlivů sezónní poptávky; Cash pooling (ustavení vnitropodnikové banky, která může účelně přerozdělovat volné peněžní zdroje); Pozitivně využívat cizího kapitálu (vliv finanční páky).

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více