Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Webové stránky ve světle internetové bezpečnosti se zaměřením na problematiku publikování fotografií dětí Kateřina Pospíšilová

4 Obsah Úvod... 3 Problematika tvorby webových stránek... 4 Internet a bezpečnost... 5 Autorský zákon, Občanský zákoník Ochrana osobnosti... 7 Autorský zákon... 7 Občanský zákoník Ochrana osobnosti... 9 Fotografie a internet Školní web, fotografie dětí a zkušenosti z praxe Praktická část Dotazník pro ţáky internetová bezpečnost Grafický souhrn odpovědí Bibliografie Obrazový materiál

5 Úvod Při zamyšlení nad tím, které téma závěrečné práce si zvolím, vycházela jsem především z toho, ţe bych chtěla psát o něčem, co znám a čeho jsem součástí. Dá se bez nadsázky říci, ţe webové stránky, (ne)bezpečí Internetu, autorský zákon či ochrana soukromí na www stránkách školy to jsou v posledních letech záleţitosti, kterými se velice často zabývám. Tvorbě www stránek se věnuji jiţ několik let od prvních pokusů ve FrontPage, základů jednoduchého kódování pomocí PSPadu, zkoumání CSS stylů aţ po administrátorskou správu redakčního systému Joomla. V současnosti jsem administrátorem školního webu ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu. Internet a jeho nebezpečné pozadí Učím ICT na I. a II. stupni základní školy. Mou povinností a pracovní náplní je předat dětem základní informace dotýkající se této problematiky. Dohlíţet na ně, aby se na vlnách internetu dovedly plavit bezpečně a bez úhony. Vychovat je tak, aby chránily soukromí své a respektovaly soukromí ostatních. Cílem této závěrečné práce bude ujasnění si základních pravidel, které se týkají těchto pojmů: Obr. č. 1: Pojmy závěrečné práce, autor: Kateřina Pospíšilová V závěru práce se zaměřím na průzkum pomocí dotazníku Internetová bezpečnost. 3

6 Problematika tvorby webových stránek Internet se stal tak běţnou součástí našich ţivotů, ţe bychom to ještě před pár lety ani nepředpokládali. Technologie jako , World Wide Web (WWW) a jiné, tvoří obrovskou část internetového fenoménu. Dnes zasahuje do téměř kaţdé oblasti lidské činnosti vzdělání, komerční sféra, politika i zábavní průmysl. Tento prudký vývoj ovlivnil většinu z nás, ať jiţ osobně, profesně nebo obojím způsobem. Výsledkem této revoluce je i poptávka po pracovnících ovládajících tvorbu webového obsahu. Tato dovednost je vţdy výhodou a jednoho dne to bude moţná stejně důleţité jako umět psát. Moţná uţ brzo bude ke střednímu vzdělání neodmyslitelně patřit tato znalost, případně alespoň její základy. Jiţ nyní je tato schopnost důleţitá, pokud chceme publikovat různé dokumenty nebo k plnění pracovních úkolů. Učení se vytváření webových stránek je moţné vzít ze dvou různých konců buď studovat vytváření stránek psaním jejich zdrojového kódu, nebo tvořit webové stránky za pomoci vizuálních webových editorů. První jmenovaná cesta je obtíţnější a věnují se jí především ti, kteří chtějí proniknout do tajemství HTML a XHTML kódu. Řekla bych, ţe je cestou k jádru věci a ubírají se jí především znalejší uţivatelé v oblasti IT, resp. zájemci o proniknutí do tajů webového publikování ať jiţ z vlastní iniciativy nebo kvůli profesní potřebě. Problematika moderního webdesignu není lehká záleţitost. Prací přichází zkušenosti a dá se říci, ţe kvalita přichází i s počtem odpracovaných hodin. Proto se profesionální tvorbě webu většinou věnuje celá skupina lidí od grafika, kodéra, programátora aţ po copywritera. Kaţdý webdesigner, neboli osoba vytvářející webové stránky si musí uvědomit, co obnáší (nebo můţe obnášet) vytvoření úplně celého, přehledného a graficky příjemného webu, který bude pro návštěvníky snadno pochopitelný, bude se jim líbit, budou ho mít rádi a přijdou moţná i vícekrát. Tito profesionální tvůrci pak mají i znalosti týkající se autorského zákona, zákona o ochraně osobních údajů na internetu, které při práci dodrţují. Druhou cestou při tvorbě webových stránek se dnes ubírají méně zkušení uţivatelé. Rozumějme uţivatelé, nikoliv dospělí. Začínající tvůrce webu, který není tak zběhlý v psaní kódu či tvorbě grafiky má moţnost relativně jednoduchou a rychlou cestou vytvořit internetovou prezentaci pro své potřeby. Navíc tento způsob 4

7 má výhodu i finanční, existují www hostingy komerčních serverů, které si za vytvoření, provoz a údrţbu nic neúčtují. Pokud nemáme zvýšené nároky na přidělený prostor, nepoţadujeme garantovaný stálý spolehlivý přístup, zabezpečení dat, rychlost přístupu k datům a jejich zálohování, pak nám tento způsob vytváření internetových stránek jistě postačí. Nechtěla bych znevaţovat či nějak zlehčovat tvorbu webových stránek pomocí WYSIWYG editorů, ale mám za to, ţe tento relativně jednoduchý způsob tvorby www nese sebou rizika, a to především v oblasti porušování autorských práv či porušování zákonu o ochraně osobních údajů. Neboť tvůrci těchto webů bývají především nezkušení uţivatelé, včetně dětí, kteří nemají leckdy ani potuchy o tom, jaká pravidla v rámci litery zákona se musí při tvorbě stránek dodrţovat. Také se velice často setkáváme s tím, ţe autoři těchto webů pozapomínají na svou vlastní ochranu či ochranu svých blízkých, přátel atd. Na stránkách uvádějí osobní údaje, které by se mohly jednoduchým způsobem zneuţít. Internet a bezpečnost Návštěvníci webů nemusí být pouze lidé, kteří mají dobré úmysly. Při procházení stránek člověk zjistí, že mnozí webmasteři takovou možnost vůbec neberou v potaz. Každý člověk žije v určitém sociálním, kulturním a intelektuálním prostředí, kterým se obklopuje a které na něj působí. Zkušenostmi získanými v tomto prostředí poměřujeme i ostatní životní situace. A běžně si nepřipouští, že někteří lidé mohou smýšlet zcela jinak. Z této prosté naivity někdy mohou vycházet i velmi nebezpečné situace, ke kterým mohou nevhodně vytvořené webové stránky napomoci. Uvedu konkrétní případ. Deviantní jedinec s pedofilními sklony při procházení školního webu narazí na hromadnou fotografii třídy. Podle obrázku si vyhlédne oběť a v seznamu žáků pod obrázkem se dozví její jméno. Na stránce třídy vytvářené aktivním tatínkem si přečte několik příhod ze školních i víkendových akcí, prohlédne si další fotografie rozjařeného dítěte v různých situacích. Mimoděk se dozví koníčky oběti a její přezdívku. Na školním webu si zjistí, jaký má oběť rozvrh. V přehledu suplování den, kdy třídě oběti výjimečně odpadne poslední hodina, a tudíž je pravděpodobné, že na ni nebude nikdo po vyučování čekat. Pak už si stačí počkat před školou 5

8 Na některých webech tříd lze dokonce nalézt odkazy na osobní stránky žáků, které si děti vytvářely v hodinách informatiky. Z takových stránek lze získat ovou adresu, mobilní telefon a občas i adresu bydliště. (Neumajer, 2005) Myslím, ţe k této citaci jiţ není ani moc co dodávat. Internet je celosvětová síť, kde člověk musí velmi pečlivě dbát na svou bezpečnost. A ţe se tak neděje, vidíme velice často na různorodých typech webových stránek. A to se zde nezmiňuji ani o porušování pravidel bezpečnosti při komunikaci on-line či off-line. S rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým moţnostem zneuţívání dětí. Tomuto tématu se věnuje i portál Seznam, který na stránkách má nejen Desatero bezpečného internetu, ale i film, který je určen dětem ve věku 12 aţ 16 let, rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. Další velmi vhodné a účelné stránky, které se věnují bezpečnosti na internetu, najdeme na Jsou určeny začínajícím i pokročilým uţivatelům, rodičům, dětem, školám. Najdeme zde poutavé příběhy pro děti, pravidla, která je nutno dodrţovat a také i testy na ověření znalostí problematiky. Projekt Internet Hotline na stránkách se tomuto tématu rovněţ věnuje. Internet Hotline se stala členem mezinárodní asociace INHOPE, coţ je mezinárodní asociace internetových horkých linek. Jejich úkolem je bojovat proti kriminalitě páchané na internetu. Shrňme si hlavní zásady bezpečného webu, které by měl dodrţovat kaţdý webmaster: 1. Chraňte soukromí na webu se nesmí objevit ţádné osobní informace jako telefon, dítěte, adresa dítěte nebo rodné číslo. 2. Nezvěřejňujte fotografie se jmény na stránkách nesmí být moţné děti identifikovat. Je tedy moţné zveřejnit jméno např. ţáka, ale na stejné stránce nesmí být jeho fotografie. Nebo je moţné zveřejnit fotografii, ale beze jména. Tyto dva údaje by si návštěvník neměl mít moţnost nijak spojit dohromady. 6

9 3. Dbejte na vhodné pojmenování obrázků obrázky dětí nepojmenovávejte jejich jmény. Jména nevkládejte ani do popisků obrázku v jazyce (X)HTML jako je <title> nebo <alt>. 4. Vyžádejte si souhlas rodičů chystáme-li se zveřejnit na stránkách fotografie cizích dětí, opatřeme si před jejich vyvěšením písemný souhlas rodičů. 5. Upřednostňujte hromadné fotografie před portréty bezpečnější je zobrazit hromadné fotografie dětí neţ fotografie, na kterých jsou detailně zabrány jednotlivé osoby. 6. Veďte děti ke správnému chování na síti neţ začnou děti pracovat s Internetem, měly by se dozvědět o nebezpečích, která jim mohou hrozit, znát zásady, jak jim předcházet, a pravidla, jak v takovém případě reagovat. To se týká i pravidel tvorby a publikování webových stránek, které mohou děti ve škole vytvářet, například v předmětu informatika nebo v různých mezipředmětových projektech. Autorský zákon, Občanský zákoník Ochrana osobnosti Ţijeme v právním státě. Právní povědomí je důleţitou znalostí pro ţivot občana demokratického státu. Ačkoliv je spleť dnešních zákonů do značné míry komplikovaná a dává zabrat i odborníkům, pro webmastery to nemůţe být výmluvou. Následující část zmiňuje několik nejdůleţitějších právních předpisů a nařízení, které se týkají webových stránek. Zaměřme pozornost na školní weby. Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, je znám pod zkráceným názvem Autorský zákon. Zkráceně řečeno je autorské dílo literární nebo jiný umělecký či vědecký výtvor fyzické osoby, jehoţ znaky jsou jedinečnost a smyslová vnímatelnost. U fotografií, počítačových programů a databází postačí, jsou-li autorovým vlastním duševním výtvorem, nemusí být jedinečné. Školy ve své praxi vyuţívají zejména 31 o bezúplatné zákonné licenci. Hovoří se v něm o tom, ţe ke vzdělávacím účelům je moţné bezúplatně uţívat zveřejněné dílo 7

10 ve vyučování. V 35 se hovoří o uţití školního díla. Jedná se o díla, která vytvořili ţáci nebo studenti k plnění školních nebo studijních povinností. Škola můţe taková díla uţívat i bez jejich souhlasu, ovšem pouze nevýdělečně a jen ke své vnitřní potřebě. Vţdy pak musí být zvěřejněn autor, název, pramen. Bohuţel, školní web asi nelze označit za prostředek vzdělávání. Je to informační médium a vzdělávací aspekty se týkají pouze určité skupiny návštěvníků webu. Proto na něj tyto paragrafy nelze uplatnit. Prakticky to znamená, ţe ke zveřejnění autorských děl na školním webu musí mít škola povolení od autorů. Je-li autor nezletilý, musí se jednat o souhlas zákonných zástupců, zpravidla rodičů. Tento souhlas by měl být takové formy, aby jej bylo moţné u případného soudu dokázat. Proto lze doporučit formu písemnou. Proto i práce ţáků umístněné na webu musí mít tyto výše zmíněné náleţitosti písemný souhlas rodičů, jméno autora a název díla. Mezi nejčastější porušování autorských práv na internetu bezpochyby patří zveřejňování cizích fotografií a obrázků. Na Internetu lze obojí velmi jednoduše vyhledávat. K vyuţití obrázků na vlastním webu ovšem potřebujeme souhlas autora, jinak porušujeme autorský zákon. Legální moţností je zakoupení fotografií z fotobank, jako je např.: příklad české fotobanky, příklad cizí fotobanky. U jmen produktů, obrázků atd. jiţ dnes nemusí být explicitně umístěna značka pro ochrannou známku, či. To platilo dříve, Bernská konvence o autorských právech de facto definuje, ţe všechno je chráněno, pokud není výslovně řečeno jinak. Velmi výhodné je proto dnes čerpat např. fotografie z tzv. Otevřených galerií, kterých je celá řada, viz Tyto jsou zveřejňovány pod licencí Creative Commons, o které se můţete dočíst více na Je zde i názorné instruktáţní video, jaký je rozdíl mezi značkou a. 8

11 Občanský zákoník Ochrana osobnosti Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (novelizovaný v roce 2004) hovoří v části první, hlava druhá takto: Ochrana osobnosti 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 12 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. 13 (1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 9

12 (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. (AliaWeb, 2000) Z výše uvedených důvodů je nutné tedy mít například při zveřejňování fotografií dětí na webových stránkách školy písemný souhlas rodičů, ţe s tímto druhem publicity souhlasí. V opačném případě se škola můţe lehce dostat do rozporu s výše uvedeným zákonem a rodiče mohou po škole chtít nejen staţení takovéto fotografie z webu, ale i finanční zadostiučinění. Naše škola si pro ošetření souhlasu od rodičů zhotovila písemný dokument, který dostávají rodiče na úvodních třídních schůzkách. Je na něm tento text: Vážení rodiče, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (naposledy novelizovaný v roce 2004), hovoří ve třetím odstavci 12 tak, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Za účelem prezentace naší školy na veřejnosti byly vytvořeny její webové stránky. Aby mohly být plnohodnotné a náležitě reprezentativní, obracíme se na Vás s prosbou o písemný souhlas, abychom na nich, jakož i na jiných materiálech mohli zveřejňovat fotografie a grafické, písemné nebo audiovizuální práce Vašeho dítěte. Přičemž budou platit následující pravidla: - Na webu se neobjeví žádné osobní informace jako telefon, , adresa dítěte nebo rodné číslo - Je možné zveřejnit jméno žáka, které ale nebude na stejné stránce jako jeho případná fotografie. Dále jej také možné zveřejnit fotografii, ale beze jména. Upřednostňovány budou hromadné fotografie. - Obrázky dětí nebudou pojmenovány jejich jmény. Ta nebudou vkládána ani do popisku fotografií. 10

13 Svůj souhlas prosím vyjádřete vyplněním a podpisem níže uvedené návratky a poté jejím odesláním zpět třídnímu učiteli. Za spolupráci se školou na úrovni její veřejné prezentace Vám předem děkujeme. Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp. org Souhlasím s tím, aby pro účely prezentace školy (nástěnky, výstavy, výroční zprávy, webové stránky apod.) byly zveřejňovány fotografie mého dítěte, případně jeho grafické, písemné či audiovizuální práce. Tento souhlas poskytujeme na celé období školní docházky našeho dítěte. Byli jsme poučení o právech podle z. č. 101/2000 Sb. v platném znění, zejména o právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Jméno a příjmení dítěte: Jméno a příjmení zákonného zástupce: V Ostravě dne: podpis zákonného zástupce Stvrzený podepsaný originál od rodičů zakládáme do katalogových listů ţáků, dokument je platný po celou dobu jejich školní docházky. Ţáky, kteří nemají potvrzený souhlas od rodičů, evidujeme a jejich například fotografie na web školy nedáváme. Fotografie a internet Kdyţ se zamyslíme, jakým způsobem lze provádět útoky na člověka prostřednictvím internetu, můţeme si je shrnout do několika bodů: a. zneuţití osobních údajů b. zneuţití fotek, videa c. krádeţ identity 11

14 d. dětská pornografie e. navazování pofiderních kontaktů přes internet f. kyberšikana Jak se účinně bránit? Neposkytovat bez rozmyšlení na internetu své osobní údaje, fotografie, videa. Musíme mít stále na paměti, ţe to, co jednou umístíme na internet, uţ nikdy nebudeme moci úplně odstranit. I kdyţ smaţeme profil, odstraníme fotografie, zrušíme www stránku, není jisté, zda uţ mezitím někdo naše data někam nezkopíroval. Kdyţ chceme udělat radost blízkým a touţíme se pochlubit svými fotografiemi, vyuţijme alespoň serveru s přístupem, který chrání heslo a zároveň je moţnost fotogalerii poskytnout jen pod chráněným přístupem. Bohuţel ani tak není zaručeno, ţe někdo z autorizovaných nepředá přístup dál a nepřepošle zkopírovanou fotografii jinam. Velmi moderní mezi mladými lidmi je umisťovat si na seznamovací servery své profily, fotky. Leckdy je aţ s podivem, jak velmi intimní tyto fotografie jsou. Je také oblíbené umisťovat amatérská videa na servery typu YouTube.com. Je opravdu nutné, aby cizí lidé viděli naše soukromé záleţitosti? Nehledě pak na to, ţe v těchto videoukázkách vystupují i další lidé, kteří o této veřejné prezentaci nemají ani ponětí. Ačkoliv děti zpravidla nepouţívají bankovní účty, ale díky své důvěřivosti a zvídavosti mohou se snadno nachytat na podvody vyuţívající metod sociálního inţenýrství. Jsou ohroţenou skupinou vzhledem k nebezpečí číhajícímu ze strany pedofilů, kteří se nezdráhají infiltrovat do internetových sociálních skupin, ve kterých děti a mladiství diskutují. Tam se pak vydávají za vrstevníky a loví své potenciální oběti. A vyzývavé fotografie zájem asociálních individuí jen zesiluje. Je více neţ nutné dětem a mladistvým neustále připomínat důleţitost internetové bezpečnosti. Aby opatrně vyuţívali různé seznamky. Aby s rozumem sestavovali svůj osobní profil, který by měl chránit jejich soukromí. Pokud si chtějí s někým přes internet domluvit schůzku, pojistit se pak přítomností dospělé osoby (alespoň zpovzdálí). Pokud budou mít podezření, ţe je někdo prostřednictvím internetu zneuţívá, svěří se dospělým, nejlépe rodičům, učitelům, policii. Je vhodné si usvědčující data zálohovat (zkopírovat, vytisknout). 12

15 Děti se často stávají v současnosti obětmi kyberšikany, a to především ze strany svých vrstevníků. Ta můţe mít celou řadu podob. Všemi těmito nástrahami se zabývá portál který obsahuje i prezentace o nebezpečné komunikaci (http://prezentace.e-bezpeci.cz/), kyberšikaně, kybergroomingu, kyberstalkingu, hoaxech a spamech. Podobně je zaměřen i portál Nadace O 2 Mám za to, ţe především učitelé ICT či metodici prevence by měli dětem podobné prezentace při výuce ukázat a všechny tyto pojmy jim náleţitě vysvětlit. 5., 6. třída základní školy, to jsou děti, které jiţ denně na internetu pobývají, sociálně komunikují on i off-line a navazují zde různé sociální vztahy. Pokud se zamyslíme nad pojmy děti, počítačová bezpečnost a fotografie, pak nám asi nejčastěji na mysl přijdou snímky s dětskou pornografií nebo s tzv. normální pornografií, ovšem v dětských rukách. I z obyčejné fotografie se dá vyčíst mnoho informací, často i osobních. Fotka rodinného auta napoví, jak je na tom rodina ekonomicky, snímek z ulice můţe prozradit adresu, stejně jako fotografie z okna dětského pokojíku s výrazným panoramatem známého města. Snímky z oslav či party, kdy nezletilá ratolest pózuje se sklenkou alkoholu, uţ leckdy způsobily rodičům nemalé problémy. Také známe nejeden případ nejmenovaných významných osobností, které měly problémy s uveřejněním svých úletů z minulosti, které bulvární tisk v pravou chvíli někde na internetu objevil. Nejde však jen o známé osobnosti. Dnes si leckterý zaměstnavatel lustruje své potencionální uchazeče o práci. Dali tak vzniknout novému druhu firem, které se specializují na zametání stop na internetu. Ty na zakázku vstupují do jednání se správci serverů a odstraňují nevhodné fotografie či další obsah, který by uchazečům o práci mohl uškodit. Internet bohuţel není místo, kde by se něco mohlo beze stopy a navěky ztratit. Dohledání některých informací je sloţitější, nicméně nikoliv nemoţné. Například vyhledávání přes Google a jeho nenápadná funkce archiv nám umoţní prohlíţet i neexistující www stránky. Server Lidovky.cz dne 8. října 2010 vydal zajímavý článek s názvem Fotografie batolat na internetu představují bezpečnostní riziko. Píše se v něm, ţe děti od svých rodin dědí kromě DNA i další trvalý rys: přítomnost online. Studie internetové 13

16 bezpečnostní firmy AVG uvádí, ţe 82 % dětí v deseti západních zemích otiskne svou digitální stopu ještě dřív, neţ dosáhnou věku dvou let. Vedou Spojené státy, kde se na online snímcích objeví do dvou let věku 92 % dětí. Za nimi je Nový Zéland (91 %), Kanada a Austrálie (84 %). Podle zprávy AVG to přitom nejsou nezbytně matky, kdo tyto fotky na internetu vystavují. V průzkumu jen 33 % dotázaných uvedlo, ţe na web vystavily fotku svého miminka. Častěji tak činili další příbuzní a známí, coţ znesnadňuje rodičům jejich mazání, pokud mají obavu o bezpečnost dítěte. Fotografie s pedofilní tematikou buď pořízené během zneuţívání, nebo třeba i vlastní (coţ je smutný fenomén poslední doby, protoţe mnoho dětí nepochopilo, ţe fotky sebe sama mohou být zajímavým obchodním artiklem bohuţel nevidí hlubší souvislosti toho, kdyţ své tělo dobrovolně od útlého věku prodávají). Ani takovéto fotky z internetu nikdy nezmizí a mnoho obětí (sebe)zneuţívání pak dlouhé roky ţije s traumatem z toho, kdy a kdo z blízkých, přátel, spolupracovníků tyto fotografie odhalí. V poslední době se stále častěji objevují i pedofilní koláţe, tedy na první pohled nerozpoznatelné montáţe různých těl a obličejů. Pedofilové si tak nevybíjejí své choutky na neznámých dětech, ale na dětech odvedle. Například školy ve Velké Británii právě z tohoto důvodu stáhly z webů třídní fotografie, které slouţily pedofilům coby zdroj informací. Server Novinky.cz dne 10. ledna 2011 uvedl zprávu o obvinění 23 letého muţe, který téměř čtyři stovky nezletilých dívek ve věku od 9 do 14 let z celé ČR kontaktoval prostřednictvím internetových seznamek a komunikačních programů, a to vše kvůli svému sexuálnímu uspokojení. S některými z nich se sešel a pohlavně je zneuţil. Byl obviněn ze zneuţití 55 dívek. V šesti případech pak zneuţití dokonal. Lákal dívky k sexuálním praktikám, manipuloval s jejich psychikou něţnými lichotkami a poţadoval například po nich, aby si fotografovaly své intimní partie a snímky mu zasílaly na jeho ovou adresu. Před některými prostřednictvím kamery onanoval, nebo jim předváděl jiné sexuální praktiky. Muţ si dívky vybíral podle fotografií a zveřejněných informací na internetu. Fenomén Facebook v poslední době asi nejvyhledávanější sociální síť mladých lidí. Kaţdý měsíc uţivatelé shlédnou asi 200 miliard stránek. Pro svůj běh potřebuje serverů. Uţivatelé dosud nahráli asi 20 miliard fotek, kaţdý měsíc nahrají 14

17 2 aţ 3 miliardy nových fotek. To jsou jen některá fakta, z článku Jak si udržet na Facebooku soukromí, jeţ vyšel v internetovém časopise dvojklik.cz, jeţ vydává společnost ESET, autor antivirových programů. Účelem sociální sítě Facebook zřejmě není drţet naše soukromí na uzdě, ale naopak poskytnout o nás maximum informací. Jde o virtuální potkávání, poznávání a sdílení informací, fotek, videí. Protoţe je však určitá úroveň soukromí nutná, přichází i Facebook s kaţdou novou verzí s více moţnostmi, jak si nastavit nejrůznější úrovně bezpečnosti svého profilu. Proto doporučuji tento článek k přečtení a zamyšlení: Varující je například článek serveru Lidovky.cz ze dne 29. července 2010, kdy kanadský expert Ron Bowes vyzkoušel bezpečnost Facebooku. Bowes si stáhl 2,8 GB dat sto miliónů uţivatelů Facebooku a umístil je na volně přístupné místo na internetu, odkud si je můţe kaţdý stáhnout. Vyuţil pro sběr dat část kódu, který mu umoţnil najít profily s pouze základním nastavením bezpečnostní ochrany. Seznam, který vytvořil, obsahuje URL kaţdého uţivatele sítě, jeho jméno a unikátní ID. Ten, kdo si soubor stáhne, dostane se k ovým adresám nebo telefonním číslům pětiny uţivatelů Facebooku. Podle BBC si soubor během několika hodin stáhly tisíce lidí. Facebook omámil svět. Jeho zakladatel Mark Zuckerberg před více neţ půl rokem oznámil, ţe je nejpopulárnější sociální sítí s počtem půl miliardy aktivních uţivatelů. Svůj účet má na serveru kaţdý čtrnáctý člověk na planetě. I česká facebooková komunita roste a tehdy bylo zaregistrováno 2 milióny unikátních ových adres. Téměř polovinu uţivatelů tvoří mladí ve věku od šestnácti do čtyřiadvaceti let. A právě skupina teenagerů můţe být nejzranitelnější, pokud jde o vydírání, protoţe je snadné je zastrašit a stydí se vyhledat pomoc. Školní web, fotografie dětí a zkušenosti z praxe Jak jsem se jiţ v úvodu zmínila, s tvorbou webových stránek mám několikaleté praktické zkušenosti. V současnosti jsem administrátorkou školních webových stránek organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, kde pracuji jako učitelka I. stupně, učitelka ICT, koordinátor ICT a správce sítě. Dá se zjednodušeně 15

18 říci, ţe co se týká webové prezentace školy, mám na starosti vrchní kontrolu správnosti webových stránek a zajištění technické správy školního webu. Adresa webových stránek je Nová podoba stránek je v ostrém provozu od března Oproti minulosti má web mnohem komplexnější charakter, 5 hlavních částí menu je rozděleno podle hlavních částí organizace: základní škola mateřská škola druţina jídelna vedení školy Náš školní web je zaloţen na redakčním systému Joomla, který je spravován asi 25 zaměstnanci naší organizace. Kaţdý z těchto autorů můţe nejen vkládat na stránky text, ale také i fotografie z akcí a jiný digitální materiál ke staţení. Jelikoţ všichni kolegové, kteří na web přispívají, jsou v této oblasti nováčky, museli povinně projít školeními, kde jsem jim všechna pravidla tvorby webu, včetně dodrţování Autorského zákona a Zákona ochrany osobnosti vysvětlila. V současnosti se zatím vyhýbají vkládání fotografií na web, podle mého názoru je to zatím proto, ţe mají s webovou tvorbou malé zkušenosti a vkládání fotek je pro ně sloţitější. S přibývajícími zkušenostmi ale věřím, ţe budou vyuţívat i grafické prvky, které si zde sami vloţí, a také věřím, ţe nic nebude v rozporu se zákonem. Máme rovněţ 3 samostatné fotogalerie pro základní školu, pro mateřskou školu a pro druţinu. Tyto fotogalerie jsou vytvářeny 4 autorkami. Fotogalerie jsou naštěstí koncipovány tak, ţe nelze zobrazovat ke kaţdé fotce text, tudíţ nemusím mít obavy, ţe by některá z autorek pod fotku dítěte napsala i jeho jméno. Jediný text, který se zde zobrazuje, je úvodní předmluva ke kaţdé fotogalerii, která stručným způsobem nastiňuje, o jakou akci šlo. Jediným úskalím našeho webu z pohledu zveřejňování fotografií dítěte je snad zveřejnění fotky dítěte, od kterého nebyl získán souhlas rodičů. To uţ je ale v kompetenci třídních učitelů, aby takovou fotku nedali dále ke zveřejňování a fotografii dítěte po pořízení ihned pro jistotu odstranili. Naštěstí takových rodičů, kteří by si nepřáli zveřejňovat fotky svého dítěte, je poskrovnu. Problém bývá u 16

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno

Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno Diplomová práce Autor práce:

Více

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby

1 / 2 0 1 3 1 /2013. Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby informační bulletin 1 /2013 Milí čtenáři našeho Bulletinu, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu Úřadu pro ochranu osobních údajů v roce 2013, kterým se tentokrát obracíme především

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception

Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial Conception MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Habigerová Monika Výhody a nevýhody internetové komunikace v manažerském pojetí Advantages and Disadvantages of Internet Communication in Managerial

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce BRNO 2012 Hana Hanusová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Negativní a pozitivní vlivy sociálních sítí

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Pokročilý uživatel 12

Pokročilý uživatel 12 Obsah Úvodní slovo 4 Začínající uživatel 05 12 17 Jak správně pracovat s webem 5 Online komunikace 6 E-mailová komunikace bezpečně 7 Sociální sítě 8 Zabezpečení počítače 9 Hesla 11 Ochrana dat 12 Stahování

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Tvorba webových stránek pro cestovní ruch

Tvorba webových stránek pro cestovní ruch HYL s.r.o. 1 Tvorba webových stránek pro cestovní ruch Dita Fuchsová Hynek Olchava HYL s.r.o. Praha 2008 HYL s.r.o. 2 Jak vytvořit webové stránky pro cestovní ruch Proč mít web? Toto je jedna ze základních

Více

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu Roman Rábel Bakalářská práce 2012 * * ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat webové stránky obce Bohuslavice u Zlína a navrhnout nová opatření

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Lenka Eckertová, Daniel Dočekal. Bezpečnost dětí na Internetu Rádce zodpovědného rodiče

Lenka Eckertová, Daniel Dočekal. Bezpečnost dětí na Internetu Rádce zodpovědného rodiče Lenka Eckertová, Daniel Dočekal Bezpečnost dětí na Internetu Rádce zodpovědného rodiče Computer Press Brno 2013 Bezpečnost dětí na Internetu Rádce zodpovědného rodiče Lenka Eckertová, Daniel Dočekal L.

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

PREVENCE V OBLASTI PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ SE SVP

PREVENCE V OBLASTI PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ SE SVP projekt: Vzdělávání napříč KHK PREVENCE V OBLASTI PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ SE SVP autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Projekt: Vzdělávání napříč KHK Prevence

Více

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více