Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Webové stránky ve světle internetové bezpečnosti se zaměřením na problematiku publikování fotografií dětí Kateřina Pospíšilová

4 Obsah Úvod... 3 Problematika tvorby webových stránek... 4 Internet a bezpečnost... 5 Autorský zákon, Občanský zákoník Ochrana osobnosti... 7 Autorský zákon... 7 Občanský zákoník Ochrana osobnosti... 9 Fotografie a internet Školní web, fotografie dětí a zkušenosti z praxe Praktická část Dotazník pro ţáky internetová bezpečnost Grafický souhrn odpovědí Bibliografie Obrazový materiál

5 Úvod Při zamyšlení nad tím, které téma závěrečné práce si zvolím, vycházela jsem především z toho, ţe bych chtěla psát o něčem, co znám a čeho jsem součástí. Dá se bez nadsázky říci, ţe webové stránky, (ne)bezpečí Internetu, autorský zákon či ochrana soukromí na www stránkách školy to jsou v posledních letech záleţitosti, kterými se velice často zabývám. Tvorbě www stránek se věnuji jiţ několik let od prvních pokusů ve FrontPage, základů jednoduchého kódování pomocí PSPadu, zkoumání CSS stylů aţ po administrátorskou správu redakčního systému Joomla. V současnosti jsem administrátorem školního webu ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu. Internet a jeho nebezpečné pozadí Učím ICT na I. a II. stupni základní školy. Mou povinností a pracovní náplní je předat dětem základní informace dotýkající se této problematiky. Dohlíţet na ně, aby se na vlnách internetu dovedly plavit bezpečně a bez úhony. Vychovat je tak, aby chránily soukromí své a respektovaly soukromí ostatních. Cílem této závěrečné práce bude ujasnění si základních pravidel, které se týkají těchto pojmů: Obr. č. 1: Pojmy závěrečné práce, autor: Kateřina Pospíšilová V závěru práce se zaměřím na průzkum pomocí dotazníku Internetová bezpečnost. 3

6 Problematika tvorby webových stránek Internet se stal tak běţnou součástí našich ţivotů, ţe bychom to ještě před pár lety ani nepředpokládali. Technologie jako , World Wide Web (WWW) a jiné, tvoří obrovskou část internetového fenoménu. Dnes zasahuje do téměř kaţdé oblasti lidské činnosti vzdělání, komerční sféra, politika i zábavní průmysl. Tento prudký vývoj ovlivnil většinu z nás, ať jiţ osobně, profesně nebo obojím způsobem. Výsledkem této revoluce je i poptávka po pracovnících ovládajících tvorbu webového obsahu. Tato dovednost je vţdy výhodou a jednoho dne to bude moţná stejně důleţité jako umět psát. Moţná uţ brzo bude ke střednímu vzdělání neodmyslitelně patřit tato znalost, případně alespoň její základy. Jiţ nyní je tato schopnost důleţitá, pokud chceme publikovat různé dokumenty nebo k plnění pracovních úkolů. Učení se vytváření webových stránek je moţné vzít ze dvou různých konců buď studovat vytváření stránek psaním jejich zdrojového kódu, nebo tvořit webové stránky za pomoci vizuálních webových editorů. První jmenovaná cesta je obtíţnější a věnují se jí především ti, kteří chtějí proniknout do tajemství HTML a XHTML kódu. Řekla bych, ţe je cestou k jádru věci a ubírají se jí především znalejší uţivatelé v oblasti IT, resp. zájemci o proniknutí do tajů webového publikování ať jiţ z vlastní iniciativy nebo kvůli profesní potřebě. Problematika moderního webdesignu není lehká záleţitost. Prací přichází zkušenosti a dá se říci, ţe kvalita přichází i s počtem odpracovaných hodin. Proto se profesionální tvorbě webu většinou věnuje celá skupina lidí od grafika, kodéra, programátora aţ po copywritera. Kaţdý webdesigner, neboli osoba vytvářející webové stránky si musí uvědomit, co obnáší (nebo můţe obnášet) vytvoření úplně celého, přehledného a graficky příjemného webu, který bude pro návštěvníky snadno pochopitelný, bude se jim líbit, budou ho mít rádi a přijdou moţná i vícekrát. Tito profesionální tvůrci pak mají i znalosti týkající se autorského zákona, zákona o ochraně osobních údajů na internetu, které při práci dodrţují. Druhou cestou při tvorbě webových stránek se dnes ubírají méně zkušení uţivatelé. Rozumějme uţivatelé, nikoliv dospělí. Začínající tvůrce webu, který není tak zběhlý v psaní kódu či tvorbě grafiky má moţnost relativně jednoduchou a rychlou cestou vytvořit internetovou prezentaci pro své potřeby. Navíc tento způsob 4

7 má výhodu i finanční, existují www hostingy komerčních serverů, které si za vytvoření, provoz a údrţbu nic neúčtují. Pokud nemáme zvýšené nároky na přidělený prostor, nepoţadujeme garantovaný stálý spolehlivý přístup, zabezpečení dat, rychlost přístupu k datům a jejich zálohování, pak nám tento způsob vytváření internetových stránek jistě postačí. Nechtěla bych znevaţovat či nějak zlehčovat tvorbu webových stránek pomocí WYSIWYG editorů, ale mám za to, ţe tento relativně jednoduchý způsob tvorby www nese sebou rizika, a to především v oblasti porušování autorských práv či porušování zákonu o ochraně osobních údajů. Neboť tvůrci těchto webů bývají především nezkušení uţivatelé, včetně dětí, kteří nemají leckdy ani potuchy o tom, jaká pravidla v rámci litery zákona se musí při tvorbě stránek dodrţovat. Také se velice často setkáváme s tím, ţe autoři těchto webů pozapomínají na svou vlastní ochranu či ochranu svých blízkých, přátel atd. Na stránkách uvádějí osobní údaje, které by se mohly jednoduchým způsobem zneuţít. Internet a bezpečnost Návštěvníci webů nemusí být pouze lidé, kteří mají dobré úmysly. Při procházení stránek člověk zjistí, že mnozí webmasteři takovou možnost vůbec neberou v potaz. Každý člověk žije v určitém sociálním, kulturním a intelektuálním prostředí, kterým se obklopuje a které na něj působí. Zkušenostmi získanými v tomto prostředí poměřujeme i ostatní životní situace. A běžně si nepřipouští, že někteří lidé mohou smýšlet zcela jinak. Z této prosté naivity někdy mohou vycházet i velmi nebezpečné situace, ke kterým mohou nevhodně vytvořené webové stránky napomoci. Uvedu konkrétní případ. Deviantní jedinec s pedofilními sklony při procházení školního webu narazí na hromadnou fotografii třídy. Podle obrázku si vyhlédne oběť a v seznamu žáků pod obrázkem se dozví její jméno. Na stránce třídy vytvářené aktivním tatínkem si přečte několik příhod ze školních i víkendových akcí, prohlédne si další fotografie rozjařeného dítěte v různých situacích. Mimoděk se dozví koníčky oběti a její přezdívku. Na školním webu si zjistí, jaký má oběť rozvrh. V přehledu suplování den, kdy třídě oběti výjimečně odpadne poslední hodina, a tudíž je pravděpodobné, že na ni nebude nikdo po vyučování čekat. Pak už si stačí počkat před školou 5

8 Na některých webech tříd lze dokonce nalézt odkazy na osobní stránky žáků, které si děti vytvářely v hodinách informatiky. Z takových stránek lze získat ovou adresu, mobilní telefon a občas i adresu bydliště. (Neumajer, 2005) Myslím, ţe k této citaci jiţ není ani moc co dodávat. Internet je celosvětová síť, kde člověk musí velmi pečlivě dbát na svou bezpečnost. A ţe se tak neděje, vidíme velice často na různorodých typech webových stránek. A to se zde nezmiňuji ani o porušování pravidel bezpečnosti při komunikaci on-line či off-line. S rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým moţnostem zneuţívání dětí. Tomuto tématu se věnuje i portál Seznam, který na stránkách má nejen Desatero bezpečného internetu, ale i film, který je určen dětem ve věku 12 aţ 16 let, rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. Další velmi vhodné a účelné stránky, které se věnují bezpečnosti na internetu, najdeme na Jsou určeny začínajícím i pokročilým uţivatelům, rodičům, dětem, školám. Najdeme zde poutavé příběhy pro děti, pravidla, která je nutno dodrţovat a také i testy na ověření znalostí problematiky. Projekt Internet Hotline na stránkách se tomuto tématu rovněţ věnuje. Internet Hotline se stala členem mezinárodní asociace INHOPE, coţ je mezinárodní asociace internetových horkých linek. Jejich úkolem je bojovat proti kriminalitě páchané na internetu. Shrňme si hlavní zásady bezpečného webu, které by měl dodrţovat kaţdý webmaster: 1. Chraňte soukromí na webu se nesmí objevit ţádné osobní informace jako telefon, dítěte, adresa dítěte nebo rodné číslo. 2. Nezvěřejňujte fotografie se jmény na stránkách nesmí být moţné děti identifikovat. Je tedy moţné zveřejnit jméno např. ţáka, ale na stejné stránce nesmí být jeho fotografie. Nebo je moţné zveřejnit fotografii, ale beze jména. Tyto dva údaje by si návštěvník neměl mít moţnost nijak spojit dohromady. 6

9 3. Dbejte na vhodné pojmenování obrázků obrázky dětí nepojmenovávejte jejich jmény. Jména nevkládejte ani do popisků obrázku v jazyce (X)HTML jako je <title> nebo <alt>. 4. Vyžádejte si souhlas rodičů chystáme-li se zveřejnit na stránkách fotografie cizích dětí, opatřeme si před jejich vyvěšením písemný souhlas rodičů. 5. Upřednostňujte hromadné fotografie před portréty bezpečnější je zobrazit hromadné fotografie dětí neţ fotografie, na kterých jsou detailně zabrány jednotlivé osoby. 6. Veďte děti ke správnému chování na síti neţ začnou děti pracovat s Internetem, měly by se dozvědět o nebezpečích, která jim mohou hrozit, znát zásady, jak jim předcházet, a pravidla, jak v takovém případě reagovat. To se týká i pravidel tvorby a publikování webových stránek, které mohou děti ve škole vytvářet, například v předmětu informatika nebo v různých mezipředmětových projektech. Autorský zákon, Občanský zákoník Ochrana osobnosti Ţijeme v právním státě. Právní povědomí je důleţitou znalostí pro ţivot občana demokratického státu. Ačkoliv je spleť dnešních zákonů do značné míry komplikovaná a dává zabrat i odborníkům, pro webmastery to nemůţe být výmluvou. Následující část zmiňuje několik nejdůleţitějších právních předpisů a nařízení, které se týkají webových stránek. Zaměřme pozornost na školní weby. Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, je znám pod zkráceným názvem Autorský zákon. Zkráceně řečeno je autorské dílo literární nebo jiný umělecký či vědecký výtvor fyzické osoby, jehoţ znaky jsou jedinečnost a smyslová vnímatelnost. U fotografií, počítačových programů a databází postačí, jsou-li autorovým vlastním duševním výtvorem, nemusí být jedinečné. Školy ve své praxi vyuţívají zejména 31 o bezúplatné zákonné licenci. Hovoří se v něm o tom, ţe ke vzdělávacím účelům je moţné bezúplatně uţívat zveřejněné dílo 7

10 ve vyučování. V 35 se hovoří o uţití školního díla. Jedná se o díla, která vytvořili ţáci nebo studenti k plnění školních nebo studijních povinností. Škola můţe taková díla uţívat i bez jejich souhlasu, ovšem pouze nevýdělečně a jen ke své vnitřní potřebě. Vţdy pak musí být zvěřejněn autor, název, pramen. Bohuţel, školní web asi nelze označit za prostředek vzdělávání. Je to informační médium a vzdělávací aspekty se týkají pouze určité skupiny návštěvníků webu. Proto na něj tyto paragrafy nelze uplatnit. Prakticky to znamená, ţe ke zveřejnění autorských děl na školním webu musí mít škola povolení od autorů. Je-li autor nezletilý, musí se jednat o souhlas zákonných zástupců, zpravidla rodičů. Tento souhlas by měl být takové formy, aby jej bylo moţné u případného soudu dokázat. Proto lze doporučit formu písemnou. Proto i práce ţáků umístněné na webu musí mít tyto výše zmíněné náleţitosti písemný souhlas rodičů, jméno autora a název díla. Mezi nejčastější porušování autorských práv na internetu bezpochyby patří zveřejňování cizích fotografií a obrázků. Na Internetu lze obojí velmi jednoduše vyhledávat. K vyuţití obrázků na vlastním webu ovšem potřebujeme souhlas autora, jinak porušujeme autorský zákon. Legální moţností je zakoupení fotografií z fotobank, jako je např.: příklad české fotobanky, příklad cizí fotobanky. U jmen produktů, obrázků atd. jiţ dnes nemusí být explicitně umístěna značka pro ochrannou známku, či. To platilo dříve, Bernská konvence o autorských právech de facto definuje, ţe všechno je chráněno, pokud není výslovně řečeno jinak. Velmi výhodné je proto dnes čerpat např. fotografie z tzv. Otevřených galerií, kterých je celá řada, viz Tyto jsou zveřejňovány pod licencí Creative Commons, o které se můţete dočíst více na Je zde i názorné instruktáţní video, jaký je rozdíl mezi značkou a. 8

11 Občanský zákoník Ochrana osobnosti Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (novelizovaný v roce 2004) hovoří v části první, hlava druhá takto: Ochrana osobnosti 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 12 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. 13 (1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 9

12 (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. (AliaWeb, 2000) Z výše uvedených důvodů je nutné tedy mít například při zveřejňování fotografií dětí na webových stránkách školy písemný souhlas rodičů, ţe s tímto druhem publicity souhlasí. V opačném případě se škola můţe lehce dostat do rozporu s výše uvedeným zákonem a rodiče mohou po škole chtít nejen staţení takovéto fotografie z webu, ale i finanční zadostiučinění. Naše škola si pro ošetření souhlasu od rodičů zhotovila písemný dokument, který dostávají rodiče na úvodních třídních schůzkách. Je na něm tento text: Vážení rodiče, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (naposledy novelizovaný v roce 2004), hovoří ve třetím odstavci 12 tak, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Za účelem prezentace naší školy na veřejnosti byly vytvořeny její webové stránky. Aby mohly být plnohodnotné a náležitě reprezentativní, obracíme se na Vás s prosbou o písemný souhlas, abychom na nich, jakož i na jiných materiálech mohli zveřejňovat fotografie a grafické, písemné nebo audiovizuální práce Vašeho dítěte. Přičemž budou platit následující pravidla: - Na webu se neobjeví žádné osobní informace jako telefon, , adresa dítěte nebo rodné číslo - Je možné zveřejnit jméno žáka, které ale nebude na stejné stránce jako jeho případná fotografie. Dále jej také možné zveřejnit fotografii, ale beze jména. Upřednostňovány budou hromadné fotografie. - Obrázky dětí nebudou pojmenovány jejich jmény. Ta nebudou vkládána ani do popisku fotografií. 10

13 Svůj souhlas prosím vyjádřete vyplněním a podpisem níže uvedené návratky a poté jejím odesláním zpět třídnímu učiteli. Za spolupráci se školou na úrovni její veřejné prezentace Vám předem děkujeme. Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp. org Souhlasím s tím, aby pro účely prezentace školy (nástěnky, výstavy, výroční zprávy, webové stránky apod.) byly zveřejňovány fotografie mého dítěte, případně jeho grafické, písemné či audiovizuální práce. Tento souhlas poskytujeme na celé období školní docházky našeho dítěte. Byli jsme poučení o právech podle z. č. 101/2000 Sb. v platném znění, zejména o právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Jméno a příjmení dítěte: Jméno a příjmení zákonného zástupce: V Ostravě dne: podpis zákonného zástupce Stvrzený podepsaný originál od rodičů zakládáme do katalogových listů ţáků, dokument je platný po celou dobu jejich školní docházky. Ţáky, kteří nemají potvrzený souhlas od rodičů, evidujeme a jejich například fotografie na web školy nedáváme. Fotografie a internet Kdyţ se zamyslíme, jakým způsobem lze provádět útoky na člověka prostřednictvím internetu, můţeme si je shrnout do několika bodů: a. zneuţití osobních údajů b. zneuţití fotek, videa c. krádeţ identity 11

14 d. dětská pornografie e. navazování pofiderních kontaktů přes internet f. kyberšikana Jak se účinně bránit? Neposkytovat bez rozmyšlení na internetu své osobní údaje, fotografie, videa. Musíme mít stále na paměti, ţe to, co jednou umístíme na internet, uţ nikdy nebudeme moci úplně odstranit. I kdyţ smaţeme profil, odstraníme fotografie, zrušíme www stránku, není jisté, zda uţ mezitím někdo naše data někam nezkopíroval. Kdyţ chceme udělat radost blízkým a touţíme se pochlubit svými fotografiemi, vyuţijme alespoň serveru s přístupem, který chrání heslo a zároveň je moţnost fotogalerii poskytnout jen pod chráněným přístupem. Bohuţel ani tak není zaručeno, ţe někdo z autorizovaných nepředá přístup dál a nepřepošle zkopírovanou fotografii jinam. Velmi moderní mezi mladými lidmi je umisťovat si na seznamovací servery své profily, fotky. Leckdy je aţ s podivem, jak velmi intimní tyto fotografie jsou. Je také oblíbené umisťovat amatérská videa na servery typu YouTube.com. Je opravdu nutné, aby cizí lidé viděli naše soukromé záleţitosti? Nehledě pak na to, ţe v těchto videoukázkách vystupují i další lidé, kteří o této veřejné prezentaci nemají ani ponětí. Ačkoliv děti zpravidla nepouţívají bankovní účty, ale díky své důvěřivosti a zvídavosti mohou se snadno nachytat na podvody vyuţívající metod sociálního inţenýrství. Jsou ohroţenou skupinou vzhledem k nebezpečí číhajícímu ze strany pedofilů, kteří se nezdráhají infiltrovat do internetových sociálních skupin, ve kterých děti a mladiství diskutují. Tam se pak vydávají za vrstevníky a loví své potenciální oběti. A vyzývavé fotografie zájem asociálních individuí jen zesiluje. Je více neţ nutné dětem a mladistvým neustále připomínat důleţitost internetové bezpečnosti. Aby opatrně vyuţívali různé seznamky. Aby s rozumem sestavovali svůj osobní profil, který by měl chránit jejich soukromí. Pokud si chtějí s někým přes internet domluvit schůzku, pojistit se pak přítomností dospělé osoby (alespoň zpovzdálí). Pokud budou mít podezření, ţe je někdo prostřednictvím internetu zneuţívá, svěří se dospělým, nejlépe rodičům, učitelům, policii. Je vhodné si usvědčující data zálohovat (zkopírovat, vytisknout). 12

15 Děti se často stávají v současnosti obětmi kyberšikany, a to především ze strany svých vrstevníků. Ta můţe mít celou řadu podob. Všemi těmito nástrahami se zabývá portál který obsahuje i prezentace o nebezpečné komunikaci (http://prezentace.e-bezpeci.cz/), kyberšikaně, kybergroomingu, kyberstalkingu, hoaxech a spamech. Podobně je zaměřen i portál Nadace O 2 Mám za to, ţe především učitelé ICT či metodici prevence by měli dětem podobné prezentace při výuce ukázat a všechny tyto pojmy jim náleţitě vysvětlit. 5., 6. třída základní školy, to jsou děti, které jiţ denně na internetu pobývají, sociálně komunikují on i off-line a navazují zde různé sociální vztahy. Pokud se zamyslíme nad pojmy děti, počítačová bezpečnost a fotografie, pak nám asi nejčastěji na mysl přijdou snímky s dětskou pornografií nebo s tzv. normální pornografií, ovšem v dětských rukách. I z obyčejné fotografie se dá vyčíst mnoho informací, často i osobních. Fotka rodinného auta napoví, jak je na tom rodina ekonomicky, snímek z ulice můţe prozradit adresu, stejně jako fotografie z okna dětského pokojíku s výrazným panoramatem známého města. Snímky z oslav či party, kdy nezletilá ratolest pózuje se sklenkou alkoholu, uţ leckdy způsobily rodičům nemalé problémy. Také známe nejeden případ nejmenovaných významných osobností, které měly problémy s uveřejněním svých úletů z minulosti, které bulvární tisk v pravou chvíli někde na internetu objevil. Nejde však jen o známé osobnosti. Dnes si leckterý zaměstnavatel lustruje své potencionální uchazeče o práci. Dali tak vzniknout novému druhu firem, které se specializují na zametání stop na internetu. Ty na zakázku vstupují do jednání se správci serverů a odstraňují nevhodné fotografie či další obsah, který by uchazečům o práci mohl uškodit. Internet bohuţel není místo, kde by se něco mohlo beze stopy a navěky ztratit. Dohledání některých informací je sloţitější, nicméně nikoliv nemoţné. Například vyhledávání přes Google a jeho nenápadná funkce archiv nám umoţní prohlíţet i neexistující www stránky. Server Lidovky.cz dne 8. října 2010 vydal zajímavý článek s názvem Fotografie batolat na internetu představují bezpečnostní riziko. Píše se v něm, ţe děti od svých rodin dědí kromě DNA i další trvalý rys: přítomnost online. Studie internetové 13

16 bezpečnostní firmy AVG uvádí, ţe 82 % dětí v deseti západních zemích otiskne svou digitální stopu ještě dřív, neţ dosáhnou věku dvou let. Vedou Spojené státy, kde se na online snímcích objeví do dvou let věku 92 % dětí. Za nimi je Nový Zéland (91 %), Kanada a Austrálie (84 %). Podle zprávy AVG to přitom nejsou nezbytně matky, kdo tyto fotky na internetu vystavují. V průzkumu jen 33 % dotázaných uvedlo, ţe na web vystavily fotku svého miminka. Častěji tak činili další příbuzní a známí, coţ znesnadňuje rodičům jejich mazání, pokud mají obavu o bezpečnost dítěte. Fotografie s pedofilní tematikou buď pořízené během zneuţívání, nebo třeba i vlastní (coţ je smutný fenomén poslední doby, protoţe mnoho dětí nepochopilo, ţe fotky sebe sama mohou být zajímavým obchodním artiklem bohuţel nevidí hlubší souvislosti toho, kdyţ své tělo dobrovolně od útlého věku prodávají). Ani takovéto fotky z internetu nikdy nezmizí a mnoho obětí (sebe)zneuţívání pak dlouhé roky ţije s traumatem z toho, kdy a kdo z blízkých, přátel, spolupracovníků tyto fotografie odhalí. V poslední době se stále častěji objevují i pedofilní koláţe, tedy na první pohled nerozpoznatelné montáţe různých těl a obličejů. Pedofilové si tak nevybíjejí své choutky na neznámých dětech, ale na dětech odvedle. Například školy ve Velké Británii právě z tohoto důvodu stáhly z webů třídní fotografie, které slouţily pedofilům coby zdroj informací. Server Novinky.cz dne 10. ledna 2011 uvedl zprávu o obvinění 23 letého muţe, který téměř čtyři stovky nezletilých dívek ve věku od 9 do 14 let z celé ČR kontaktoval prostřednictvím internetových seznamek a komunikačních programů, a to vše kvůli svému sexuálnímu uspokojení. S některými z nich se sešel a pohlavně je zneuţil. Byl obviněn ze zneuţití 55 dívek. V šesti případech pak zneuţití dokonal. Lákal dívky k sexuálním praktikám, manipuloval s jejich psychikou něţnými lichotkami a poţadoval například po nich, aby si fotografovaly své intimní partie a snímky mu zasílaly na jeho ovou adresu. Před některými prostřednictvím kamery onanoval, nebo jim předváděl jiné sexuální praktiky. Muţ si dívky vybíral podle fotografií a zveřejněných informací na internetu. Fenomén Facebook v poslední době asi nejvyhledávanější sociální síť mladých lidí. Kaţdý měsíc uţivatelé shlédnou asi 200 miliard stránek. Pro svůj běh potřebuje serverů. Uţivatelé dosud nahráli asi 20 miliard fotek, kaţdý měsíc nahrají 14

17 2 aţ 3 miliardy nových fotek. To jsou jen některá fakta, z článku Jak si udržet na Facebooku soukromí, jeţ vyšel v internetovém časopise dvojklik.cz, jeţ vydává společnost ESET, autor antivirových programů. Účelem sociální sítě Facebook zřejmě není drţet naše soukromí na uzdě, ale naopak poskytnout o nás maximum informací. Jde o virtuální potkávání, poznávání a sdílení informací, fotek, videí. Protoţe je však určitá úroveň soukromí nutná, přichází i Facebook s kaţdou novou verzí s více moţnostmi, jak si nastavit nejrůznější úrovně bezpečnosti svého profilu. Proto doporučuji tento článek k přečtení a zamyšlení: Varující je například článek serveru Lidovky.cz ze dne 29. července 2010, kdy kanadský expert Ron Bowes vyzkoušel bezpečnost Facebooku. Bowes si stáhl 2,8 GB dat sto miliónů uţivatelů Facebooku a umístil je na volně přístupné místo na internetu, odkud si je můţe kaţdý stáhnout. Vyuţil pro sběr dat část kódu, který mu umoţnil najít profily s pouze základním nastavením bezpečnostní ochrany. Seznam, který vytvořil, obsahuje URL kaţdého uţivatele sítě, jeho jméno a unikátní ID. Ten, kdo si soubor stáhne, dostane se k ovým adresám nebo telefonním číslům pětiny uţivatelů Facebooku. Podle BBC si soubor během několika hodin stáhly tisíce lidí. Facebook omámil svět. Jeho zakladatel Mark Zuckerberg před více neţ půl rokem oznámil, ţe je nejpopulárnější sociální sítí s počtem půl miliardy aktivních uţivatelů. Svůj účet má na serveru kaţdý čtrnáctý člověk na planetě. I česká facebooková komunita roste a tehdy bylo zaregistrováno 2 milióny unikátních ových adres. Téměř polovinu uţivatelů tvoří mladí ve věku od šestnácti do čtyřiadvaceti let. A právě skupina teenagerů můţe být nejzranitelnější, pokud jde o vydírání, protoţe je snadné je zastrašit a stydí se vyhledat pomoc. Školní web, fotografie dětí a zkušenosti z praxe Jak jsem se jiţ v úvodu zmínila, s tvorbou webových stránek mám několikaleté praktické zkušenosti. V současnosti jsem administrátorkou školních webových stránek organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, kde pracuji jako učitelka I. stupně, učitelka ICT, koordinátor ICT a správce sítě. Dá se zjednodušeně 15

18 říci, ţe co se týká webové prezentace školy, mám na starosti vrchní kontrolu správnosti webových stránek a zajištění technické správy školního webu. Adresa webových stránek je Nová podoba stránek je v ostrém provozu od března Oproti minulosti má web mnohem komplexnější charakter, 5 hlavních částí menu je rozděleno podle hlavních částí organizace: základní škola mateřská škola druţina jídelna vedení školy Náš školní web je zaloţen na redakčním systému Joomla, který je spravován asi 25 zaměstnanci naší organizace. Kaţdý z těchto autorů můţe nejen vkládat na stránky text, ale také i fotografie z akcí a jiný digitální materiál ke staţení. Jelikoţ všichni kolegové, kteří na web přispívají, jsou v této oblasti nováčky, museli povinně projít školeními, kde jsem jim všechna pravidla tvorby webu, včetně dodrţování Autorského zákona a Zákona ochrany osobnosti vysvětlila. V současnosti se zatím vyhýbají vkládání fotografií na web, podle mého názoru je to zatím proto, ţe mají s webovou tvorbou malé zkušenosti a vkládání fotek je pro ně sloţitější. S přibývajícími zkušenostmi ale věřím, ţe budou vyuţívat i grafické prvky, které si zde sami vloţí, a také věřím, ţe nic nebude v rozporu se zákonem. Máme rovněţ 3 samostatné fotogalerie pro základní školu, pro mateřskou školu a pro druţinu. Tyto fotogalerie jsou vytvářeny 4 autorkami. Fotogalerie jsou naštěstí koncipovány tak, ţe nelze zobrazovat ke kaţdé fotce text, tudíţ nemusím mít obavy, ţe by některá z autorek pod fotku dítěte napsala i jeho jméno. Jediný text, který se zde zobrazuje, je úvodní předmluva ke kaţdé fotogalerii, která stručným způsobem nastiňuje, o jakou akci šlo. Jediným úskalím našeho webu z pohledu zveřejňování fotografií dítěte je snad zveřejnění fotky dítěte, od kterého nebyl získán souhlas rodičů. To uţ je ale v kompetenci třídních učitelů, aby takovou fotku nedali dále ke zveřejňování a fotografii dítěte po pořízení ihned pro jistotu odstranili. Naštěstí takových rodičů, kteří by si nepřáli zveřejňovat fotky svého dítěte, je poskrovnu. Problém bývá u 16

19 fotografií hromadných akcí, které jsou pořizovány jinými učiteli neţ třídními. Tady je riziko zachycení takového dítěte mnohem větší a naše organizace zatím nemá vrchní kontrolu, která by měla na starosti kontrolu všech pořízených fotografií, které jdou k dalšímu zvěřejnění. I přes toto riziko mám za to, ţe naše školní webové stránky dbají na dodrţování Autorských práv i Zákona o ochraně osobnosti. Praktická část V rámci praktické části mé závěrečné práce jsem se rozhodla zjistit aktuální stav znalosti či neznalosti pravidel internetové bezpečnosti u ţáků základních škol, v rozmezí 4. aţ 9. třídy. Zhotovila jsem si dotazník pomocí portálu Google.com. Tento dotazník obsahuje otázky týkající se návštěvnosti internetu ţáky a také otázky, které prokáţou jednak znalost dětí, co se týká internetové bezpečnosti, ale zároveň dají dětem prostor se vyjádřit, jak se k této problematice staví ve skutečnosti ony. Zajímalo mě, zda znají základní pravidla pro svou bezpečnost na internetu a jestli je dodrţují. Tento dotazník jsem umístila na internetové webové stránky Prostřednictvím u jsem oslovila většinu ostravských základních škol s ţádostí o vyplnění tohoto dotazníku ţáky. Dotazník je anonymní a dokládá pouze věk a pohlaví dítěte. Podobu dotazníku předkládám: Dotazník pro žáky internetová bezpečnost Prosím vyplňte dotazník co nejpravdivěji. Dotazník je anonymní. Děkuji za odpovědi. Chodíš na internet? Zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi. ano, ve škole ano, doma ano, u kamaráda/kamarádky 17

20 ne Jiné: Jak často vyuţíváš internet ve svém volnu? většinou kaţdý den několikrát za týden párkrát do měsíce 1x do měsíce skoro vůbec Chodíš na internetu na chat, facebook nebo jinou seznamku? ano ne Pokud tě někdo na internetu poţádá o sdělení adresy, telefonu pošleš mu je teprve, aţ on ti pošle svoje pošleš mu je za protisluţbu (peníze, kredit na telefon...) nepošlu mu je, je to osobní Vystupuješ na internetu pod přezdívkou? ano, je to bezpečnější ne někdy ano, někdy ne, nezáleţí mi na tom Hesla k ové schránce Zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi říkám jen někomu z rodiny 18

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014 UNICEF ČR Bezpečnost dětí a mobilní technologie Miroslav Uřičař, 20.5.2014 Používání Internetu a mobilních telefonů věková hranice klesá Omezení dětí při používání internetu (čas není to jediné.) Jaké

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST Star Wars Kid 2003 Všeobecně uznávaný jako první případ kyberšikany Ghyslain Raza 14tiletý student střední školy natočil sám sebe, když se pokoušel napodobit svého oblíbeného

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. ŠKOLNÍ WEB Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. Důležitou vizitkou školy je dnes také její webová stránka, která může být zároveň výhodným komunikačním

Více

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Žilina 2. 5. júla 2009 LMS MOODLE JAKO NÁSTROJ PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KOZÁKOVÁ, Blanka, (ČR) 1 Úvod Ve vzdělávací instituci

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče

Cílová skupina: děti a mládež. sdělovací prostředky. učitelé. rodiče Projekt ebezpečnost Cíl projektu: cestou preventivních aktivit minimalizovat vzestupný trend rizikového chování spojeného s užíváním nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT zejména dětmi a mládeží

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.06 Název Teorie internetu- bezpečnost Téma hodiny Bezpečné užívání

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecná

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera

Předmluva. Ing. Pavel Vichtera Výroční zpráva 2012 Obsah O Horké lince 4 Spolupráce v ČR 5 Horká linka mezinárodní spolupráce 6 Zpracování hlášení 8 Statistiky Horké linky za rok 2012 10 Ohlédnutí za rokem 2012 11 Horká linka v médiích

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014)

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014) Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Dodatek č. 11 Schválen dodatek č. 11 úprava klíčových

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti Aktuální informace o elektronické bezpečnosti a digitální vydírání, fenomén současnosti? Jiří Palyza, Národní centrum bezpečnějšího internetu Konference Řešení kybernetické kriminality, KÚ Kraje Vysočina,

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze

Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů. doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze Kybernetická kriminalita v judikatuře českých soudů doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Právnická fakulta UK v Praze 1 Úvodem Obsah pojem a členění kybernetické kriminality statistiky kriminality Problematika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Informační a komunikační systém školy Návod pro rodiče a žáky

Informační a komunikační systém školy Návod pro rodiče a žáky Informační a komunikační systém školy Návod pro rodiče a žáky aktualizace: 5. 9. 2014 zpracoval: Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento materiál

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Máme pro vás řešení - vlastní web s neveřejnou částí napojenou na systém Sousedé.cz

Máme pro vás řešení - vlastní web s neveřejnou částí napojenou na systém Sousedé.cz předseda All Inclusive veřejný web s napojením na server Sousedé.cz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Potřebujete

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA Správa profilu (stránky) na Facebooku Facebook dnes má téměř každý pravidelný uživatel internetu (nejen) v ČR. Tato sociální síť představuje oblíbené komunikační médium především mezi mladými. Pro podniky,

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Kybernetická kriminalita páchaná na dětech Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. Tato prezentace byla zpracována v rámci Projektu vědeckovýzkumného

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.05 Název Teorie internetu- e-mail Téma hodiny Teorie internetu

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více