Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 Webové stránky ve světle internetové bezpečnosti se zaměřením na problematiku publikování fotografií dětí Kateřina Pospíšilová

4 Obsah Úvod... 3 Problematika tvorby webových stránek... 4 Internet a bezpečnost... 5 Autorský zákon, Občanský zákoník Ochrana osobnosti... 7 Autorský zákon... 7 Občanský zákoník Ochrana osobnosti... 9 Fotografie a internet Školní web, fotografie dětí a zkušenosti z praxe Praktická část Dotazník pro ţáky internetová bezpečnost Grafický souhrn odpovědí Bibliografie Obrazový materiál

5 Úvod Při zamyšlení nad tím, které téma závěrečné práce si zvolím, vycházela jsem především z toho, ţe bych chtěla psát o něčem, co znám a čeho jsem součástí. Dá se bez nadsázky říci, ţe webové stránky, (ne)bezpečí Internetu, autorský zákon či ochrana soukromí na www stránkách školy to jsou v posledních letech záleţitosti, kterými se velice často zabývám. Tvorbě www stránek se věnuji jiţ několik let od prvních pokusů ve FrontPage, základů jednoduchého kódování pomocí PSPadu, zkoumání CSS stylů aţ po administrátorskou správu redakčního systému Joomla. V současnosti jsem administrátorem školního webu ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu. Internet a jeho nebezpečné pozadí Učím ICT na I. a II. stupni základní školy. Mou povinností a pracovní náplní je předat dětem základní informace dotýkající se této problematiky. Dohlíţet na ně, aby se na vlnách internetu dovedly plavit bezpečně a bez úhony. Vychovat je tak, aby chránily soukromí své a respektovaly soukromí ostatních. Cílem této závěrečné práce bude ujasnění si základních pravidel, které se týkají těchto pojmů: Obr. č. 1: Pojmy závěrečné práce, autor: Kateřina Pospíšilová V závěru práce se zaměřím na průzkum pomocí dotazníku Internetová bezpečnost. 3

6 Problematika tvorby webových stránek Internet se stal tak běţnou součástí našich ţivotů, ţe bychom to ještě před pár lety ani nepředpokládali. Technologie jako , World Wide Web (WWW) a jiné, tvoří obrovskou část internetového fenoménu. Dnes zasahuje do téměř kaţdé oblasti lidské činnosti vzdělání, komerční sféra, politika i zábavní průmysl. Tento prudký vývoj ovlivnil většinu z nás, ať jiţ osobně, profesně nebo obojím způsobem. Výsledkem této revoluce je i poptávka po pracovnících ovládajících tvorbu webového obsahu. Tato dovednost je vţdy výhodou a jednoho dne to bude moţná stejně důleţité jako umět psát. Moţná uţ brzo bude ke střednímu vzdělání neodmyslitelně patřit tato znalost, případně alespoň její základy. Jiţ nyní je tato schopnost důleţitá, pokud chceme publikovat různé dokumenty nebo k plnění pracovních úkolů. Učení se vytváření webových stránek je moţné vzít ze dvou různých konců buď studovat vytváření stránek psaním jejich zdrojového kódu, nebo tvořit webové stránky za pomoci vizuálních webových editorů. První jmenovaná cesta je obtíţnější a věnují se jí především ti, kteří chtějí proniknout do tajemství HTML a XHTML kódu. Řekla bych, ţe je cestou k jádru věci a ubírají se jí především znalejší uţivatelé v oblasti IT, resp. zájemci o proniknutí do tajů webového publikování ať jiţ z vlastní iniciativy nebo kvůli profesní potřebě. Problematika moderního webdesignu není lehká záleţitost. Prací přichází zkušenosti a dá se říci, ţe kvalita přichází i s počtem odpracovaných hodin. Proto se profesionální tvorbě webu většinou věnuje celá skupina lidí od grafika, kodéra, programátora aţ po copywritera. Kaţdý webdesigner, neboli osoba vytvářející webové stránky si musí uvědomit, co obnáší (nebo můţe obnášet) vytvoření úplně celého, přehledného a graficky příjemného webu, který bude pro návštěvníky snadno pochopitelný, bude se jim líbit, budou ho mít rádi a přijdou moţná i vícekrát. Tito profesionální tvůrci pak mají i znalosti týkající se autorského zákona, zákona o ochraně osobních údajů na internetu, které při práci dodrţují. Druhou cestou při tvorbě webových stránek se dnes ubírají méně zkušení uţivatelé. Rozumějme uţivatelé, nikoliv dospělí. Začínající tvůrce webu, který není tak zběhlý v psaní kódu či tvorbě grafiky má moţnost relativně jednoduchou a rychlou cestou vytvořit internetovou prezentaci pro své potřeby. Navíc tento způsob 4

7 má výhodu i finanční, existují www hostingy komerčních serverů, které si za vytvoření, provoz a údrţbu nic neúčtují. Pokud nemáme zvýšené nároky na přidělený prostor, nepoţadujeme garantovaný stálý spolehlivý přístup, zabezpečení dat, rychlost přístupu k datům a jejich zálohování, pak nám tento způsob vytváření internetových stránek jistě postačí. Nechtěla bych znevaţovat či nějak zlehčovat tvorbu webových stránek pomocí WYSIWYG editorů, ale mám za to, ţe tento relativně jednoduchý způsob tvorby www nese sebou rizika, a to především v oblasti porušování autorských práv či porušování zákonu o ochraně osobních údajů. Neboť tvůrci těchto webů bývají především nezkušení uţivatelé, včetně dětí, kteří nemají leckdy ani potuchy o tom, jaká pravidla v rámci litery zákona se musí při tvorbě stránek dodrţovat. Také se velice často setkáváme s tím, ţe autoři těchto webů pozapomínají na svou vlastní ochranu či ochranu svých blízkých, přátel atd. Na stránkách uvádějí osobní údaje, které by se mohly jednoduchým způsobem zneuţít. Internet a bezpečnost Návštěvníci webů nemusí být pouze lidé, kteří mají dobré úmysly. Při procházení stránek člověk zjistí, že mnozí webmasteři takovou možnost vůbec neberou v potaz. Každý člověk žije v určitém sociálním, kulturním a intelektuálním prostředí, kterým se obklopuje a které na něj působí. Zkušenostmi získanými v tomto prostředí poměřujeme i ostatní životní situace. A běžně si nepřipouští, že někteří lidé mohou smýšlet zcela jinak. Z této prosté naivity někdy mohou vycházet i velmi nebezpečné situace, ke kterým mohou nevhodně vytvořené webové stránky napomoci. Uvedu konkrétní případ. Deviantní jedinec s pedofilními sklony při procházení školního webu narazí na hromadnou fotografii třídy. Podle obrázku si vyhlédne oběť a v seznamu žáků pod obrázkem se dozví její jméno. Na stránce třídy vytvářené aktivním tatínkem si přečte několik příhod ze školních i víkendových akcí, prohlédne si další fotografie rozjařeného dítěte v různých situacích. Mimoděk se dozví koníčky oběti a její přezdívku. Na školním webu si zjistí, jaký má oběť rozvrh. V přehledu suplování den, kdy třídě oběti výjimečně odpadne poslední hodina, a tudíž je pravděpodobné, že na ni nebude nikdo po vyučování čekat. Pak už si stačí počkat před školou 5

8 Na některých webech tříd lze dokonce nalézt odkazy na osobní stránky žáků, které si děti vytvářely v hodinách informatiky. Z takových stránek lze získat ovou adresu, mobilní telefon a občas i adresu bydliště. (Neumajer, 2005) Myslím, ţe k této citaci jiţ není ani moc co dodávat. Internet je celosvětová síť, kde člověk musí velmi pečlivě dbát na svou bezpečnost. A ţe se tak neděje, vidíme velice často na různorodých typech webových stránek. A to se zde nezmiňuji ani o porušování pravidel bezpečnosti při komunikaci on-line či off-line. S rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým moţnostem zneuţívání dětí. Tomuto tématu se věnuje i portál Seznam, který na stránkách má nejen Desatero bezpečného internetu, ale i film, který je určen dětem ve věku 12 aţ 16 let, rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. Další velmi vhodné a účelné stránky, které se věnují bezpečnosti na internetu, najdeme na Jsou určeny začínajícím i pokročilým uţivatelům, rodičům, dětem, školám. Najdeme zde poutavé příběhy pro děti, pravidla, která je nutno dodrţovat a také i testy na ověření znalostí problematiky. Projekt Internet Hotline na stránkách se tomuto tématu rovněţ věnuje. Internet Hotline se stala členem mezinárodní asociace INHOPE, coţ je mezinárodní asociace internetových horkých linek. Jejich úkolem je bojovat proti kriminalitě páchané na internetu. Shrňme si hlavní zásady bezpečného webu, které by měl dodrţovat kaţdý webmaster: 1. Chraňte soukromí na webu se nesmí objevit ţádné osobní informace jako telefon, dítěte, adresa dítěte nebo rodné číslo. 2. Nezvěřejňujte fotografie se jmény na stránkách nesmí být moţné děti identifikovat. Je tedy moţné zveřejnit jméno např. ţáka, ale na stejné stránce nesmí být jeho fotografie. Nebo je moţné zveřejnit fotografii, ale beze jména. Tyto dva údaje by si návštěvník neměl mít moţnost nijak spojit dohromady. 6

9 3. Dbejte na vhodné pojmenování obrázků obrázky dětí nepojmenovávejte jejich jmény. Jména nevkládejte ani do popisků obrázku v jazyce (X)HTML jako je <title> nebo <alt>. 4. Vyžádejte si souhlas rodičů chystáme-li se zveřejnit na stránkách fotografie cizích dětí, opatřeme si před jejich vyvěšením písemný souhlas rodičů. 5. Upřednostňujte hromadné fotografie před portréty bezpečnější je zobrazit hromadné fotografie dětí neţ fotografie, na kterých jsou detailně zabrány jednotlivé osoby. 6. Veďte děti ke správnému chování na síti neţ začnou děti pracovat s Internetem, měly by se dozvědět o nebezpečích, která jim mohou hrozit, znát zásady, jak jim předcházet, a pravidla, jak v takovém případě reagovat. To se týká i pravidel tvorby a publikování webových stránek, které mohou děti ve škole vytvářet, například v předmětu informatika nebo v různých mezipředmětových projektech. Autorský zákon, Občanský zákoník Ochrana osobnosti Ţijeme v právním státě. Právní povědomí je důleţitou znalostí pro ţivot občana demokratického státu. Ačkoliv je spleť dnešních zákonů do značné míry komplikovaná a dává zabrat i odborníkům, pro webmastery to nemůţe být výmluvou. Následující část zmiňuje několik nejdůleţitějších právních předpisů a nařízení, které se týkají webových stránek. Zaměřme pozornost na školní weby. Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, je znám pod zkráceným názvem Autorský zákon. Zkráceně řečeno je autorské dílo literární nebo jiný umělecký či vědecký výtvor fyzické osoby, jehoţ znaky jsou jedinečnost a smyslová vnímatelnost. U fotografií, počítačových programů a databází postačí, jsou-li autorovým vlastním duševním výtvorem, nemusí být jedinečné. Školy ve své praxi vyuţívají zejména 31 o bezúplatné zákonné licenci. Hovoří se v něm o tom, ţe ke vzdělávacím účelům je moţné bezúplatně uţívat zveřejněné dílo 7

10 ve vyučování. V 35 se hovoří o uţití školního díla. Jedná se o díla, která vytvořili ţáci nebo studenti k plnění školních nebo studijních povinností. Škola můţe taková díla uţívat i bez jejich souhlasu, ovšem pouze nevýdělečně a jen ke své vnitřní potřebě. Vţdy pak musí být zvěřejněn autor, název, pramen. Bohuţel, školní web asi nelze označit za prostředek vzdělávání. Je to informační médium a vzdělávací aspekty se týkají pouze určité skupiny návštěvníků webu. Proto na něj tyto paragrafy nelze uplatnit. Prakticky to znamená, ţe ke zveřejnění autorských děl na školním webu musí mít škola povolení od autorů. Je-li autor nezletilý, musí se jednat o souhlas zákonných zástupců, zpravidla rodičů. Tento souhlas by měl být takové formy, aby jej bylo moţné u případného soudu dokázat. Proto lze doporučit formu písemnou. Proto i práce ţáků umístněné na webu musí mít tyto výše zmíněné náleţitosti písemný souhlas rodičů, jméno autora a název díla. Mezi nejčastější porušování autorských práv na internetu bezpochyby patří zveřejňování cizích fotografií a obrázků. Na Internetu lze obojí velmi jednoduše vyhledávat. K vyuţití obrázků na vlastním webu ovšem potřebujeme souhlas autora, jinak porušujeme autorský zákon. Legální moţností je zakoupení fotografií z fotobank, jako je např.: příklad české fotobanky, příklad cizí fotobanky. U jmen produktů, obrázků atd. jiţ dnes nemusí být explicitně umístěna značka pro ochrannou známku, či. To platilo dříve, Bernská konvence o autorských právech de facto definuje, ţe všechno je chráněno, pokud není výslovně řečeno jinak. Velmi výhodné je proto dnes čerpat např. fotografie z tzv. Otevřených galerií, kterých je celá řada, viz Tyto jsou zveřejňovány pod licencí Creative Commons, o které se můţete dočíst více na Je zde i názorné instruktáţní video, jaký je rozdíl mezi značkou a. 8

11 Občanský zákoník Ochrana osobnosti Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (novelizovaný v roce 2004) hovoří v části první, hlava druhá takto: Ochrana osobnosti 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 12 (1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. (2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. (3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. 13 (1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 9

12 (3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo. (AliaWeb, 2000) Z výše uvedených důvodů je nutné tedy mít například při zveřejňování fotografií dětí na webových stránkách školy písemný souhlas rodičů, ţe s tímto druhem publicity souhlasí. V opačném případě se škola můţe lehce dostat do rozporu s výše uvedeným zákonem a rodiče mohou po škole chtít nejen staţení takovéto fotografie z webu, ale i finanční zadostiučinění. Naše škola si pro ošetření souhlasu od rodičů zhotovila písemný dokument, který dostávají rodiče na úvodních třídních schůzkách. Je na něm tento text: Vážení rodiče, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (naposledy novelizovaný v roce 2004), hovoří ve třetím odstavci 12 tak, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Za účelem prezentace naší školy na veřejnosti byly vytvořeny její webové stránky. Aby mohly být plnohodnotné a náležitě reprezentativní, obracíme se na Vás s prosbou o písemný souhlas, abychom na nich, jakož i na jiných materiálech mohli zveřejňovat fotografie a grafické, písemné nebo audiovizuální práce Vašeho dítěte. Přičemž budou platit následující pravidla: - Na webu se neobjeví žádné osobní informace jako telefon, , adresa dítěte nebo rodné číslo - Je možné zveřejnit jméno žáka, které ale nebude na stejné stránce jako jeho případná fotografie. Dále jej také možné zveřejnit fotografii, ale beze jména. Upřednostňovány budou hromadné fotografie. - Obrázky dětí nebudou pojmenovány jejich jmény. Ta nebudou vkládána ani do popisku fotografií. 10

13 Svůj souhlas prosím vyjádřete vyplněním a podpisem níže uvedené návratky a poté jejím odesláním zpět třídnímu učiteli. Za spolupráci se školou na úrovni její veřejné prezentace Vám předem děkujeme. Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, přísp. org Souhlasím s tím, aby pro účely prezentace školy (nástěnky, výstavy, výroční zprávy, webové stránky apod.) byly zveřejňovány fotografie mého dítěte, případně jeho grafické, písemné či audiovizuální práce. Tento souhlas poskytujeme na celé období školní docházky našeho dítěte. Byli jsme poučení o právech podle z. č. 101/2000 Sb. v platném znění, zejména o právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Jméno a příjmení dítěte: Jméno a příjmení zákonného zástupce: V Ostravě dne: podpis zákonného zástupce Stvrzený podepsaný originál od rodičů zakládáme do katalogových listů ţáků, dokument je platný po celou dobu jejich školní docházky. Ţáky, kteří nemají potvrzený souhlas od rodičů, evidujeme a jejich například fotografie na web školy nedáváme. Fotografie a internet Kdyţ se zamyslíme, jakým způsobem lze provádět útoky na člověka prostřednictvím internetu, můţeme si je shrnout do několika bodů: a. zneuţití osobních údajů b. zneuţití fotek, videa c. krádeţ identity 11

14 d. dětská pornografie e. navazování pofiderních kontaktů přes internet f. kyberšikana Jak se účinně bránit? Neposkytovat bez rozmyšlení na internetu své osobní údaje, fotografie, videa. Musíme mít stále na paměti, ţe to, co jednou umístíme na internet, uţ nikdy nebudeme moci úplně odstranit. I kdyţ smaţeme profil, odstraníme fotografie, zrušíme www stránku, není jisté, zda uţ mezitím někdo naše data někam nezkopíroval. Kdyţ chceme udělat radost blízkým a touţíme se pochlubit svými fotografiemi, vyuţijme alespoň serveru s přístupem, který chrání heslo a zároveň je moţnost fotogalerii poskytnout jen pod chráněným přístupem. Bohuţel ani tak není zaručeno, ţe někdo z autorizovaných nepředá přístup dál a nepřepošle zkopírovanou fotografii jinam. Velmi moderní mezi mladými lidmi je umisťovat si na seznamovací servery své profily, fotky. Leckdy je aţ s podivem, jak velmi intimní tyto fotografie jsou. Je také oblíbené umisťovat amatérská videa na servery typu YouTube.com. Je opravdu nutné, aby cizí lidé viděli naše soukromé záleţitosti? Nehledě pak na to, ţe v těchto videoukázkách vystupují i další lidé, kteří o této veřejné prezentaci nemají ani ponětí. Ačkoliv děti zpravidla nepouţívají bankovní účty, ale díky své důvěřivosti a zvídavosti mohou se snadno nachytat na podvody vyuţívající metod sociálního inţenýrství. Jsou ohroţenou skupinou vzhledem k nebezpečí číhajícímu ze strany pedofilů, kteří se nezdráhají infiltrovat do internetových sociálních skupin, ve kterých děti a mladiství diskutují. Tam se pak vydávají za vrstevníky a loví své potenciální oběti. A vyzývavé fotografie zájem asociálních individuí jen zesiluje. Je více neţ nutné dětem a mladistvým neustále připomínat důleţitost internetové bezpečnosti. Aby opatrně vyuţívali různé seznamky. Aby s rozumem sestavovali svůj osobní profil, který by měl chránit jejich soukromí. Pokud si chtějí s někým přes internet domluvit schůzku, pojistit se pak přítomností dospělé osoby (alespoň zpovzdálí). Pokud budou mít podezření, ţe je někdo prostřednictvím internetu zneuţívá, svěří se dospělým, nejlépe rodičům, učitelům, policii. Je vhodné si usvědčující data zálohovat (zkopírovat, vytisknout). 12

15 Děti se často stávají v současnosti obětmi kyberšikany, a to především ze strany svých vrstevníků. Ta můţe mít celou řadu podob. Všemi těmito nástrahami se zabývá portál který obsahuje i prezentace o nebezpečné komunikaci (http://prezentace.e-bezpeci.cz/), kyberšikaně, kybergroomingu, kyberstalkingu, hoaxech a spamech. Podobně je zaměřen i portál Nadace O 2 Mám za to, ţe především učitelé ICT či metodici prevence by měli dětem podobné prezentace při výuce ukázat a všechny tyto pojmy jim náleţitě vysvětlit. 5., 6. třída základní školy, to jsou děti, které jiţ denně na internetu pobývají, sociálně komunikují on i off-line a navazují zde různé sociální vztahy. Pokud se zamyslíme nad pojmy děti, počítačová bezpečnost a fotografie, pak nám asi nejčastěji na mysl přijdou snímky s dětskou pornografií nebo s tzv. normální pornografií, ovšem v dětských rukách. I z obyčejné fotografie se dá vyčíst mnoho informací, často i osobních. Fotka rodinného auta napoví, jak je na tom rodina ekonomicky, snímek z ulice můţe prozradit adresu, stejně jako fotografie z okna dětského pokojíku s výrazným panoramatem známého města. Snímky z oslav či party, kdy nezletilá ratolest pózuje se sklenkou alkoholu, uţ leckdy způsobily rodičům nemalé problémy. Také známe nejeden případ nejmenovaných významných osobností, které měly problémy s uveřejněním svých úletů z minulosti, které bulvární tisk v pravou chvíli někde na internetu objevil. Nejde však jen o známé osobnosti. Dnes si leckterý zaměstnavatel lustruje své potencionální uchazeče o práci. Dali tak vzniknout novému druhu firem, které se specializují na zametání stop na internetu. Ty na zakázku vstupují do jednání se správci serverů a odstraňují nevhodné fotografie či další obsah, který by uchazečům o práci mohl uškodit. Internet bohuţel není místo, kde by se něco mohlo beze stopy a navěky ztratit. Dohledání některých informací je sloţitější, nicméně nikoliv nemoţné. Například vyhledávání přes Google a jeho nenápadná funkce archiv nám umoţní prohlíţet i neexistující www stránky. Server Lidovky.cz dne 8. října 2010 vydal zajímavý článek s názvem Fotografie batolat na internetu představují bezpečnostní riziko. Píše se v něm, ţe děti od svých rodin dědí kromě DNA i další trvalý rys: přítomnost online. Studie internetové 13

16 bezpečnostní firmy AVG uvádí, ţe 82 % dětí v deseti západních zemích otiskne svou digitální stopu ještě dřív, neţ dosáhnou věku dvou let. Vedou Spojené státy, kde se na online snímcích objeví do dvou let věku 92 % dětí. Za nimi je Nový Zéland (91 %), Kanada a Austrálie (84 %). Podle zprávy AVG to přitom nejsou nezbytně matky, kdo tyto fotky na internetu vystavují. V průzkumu jen 33 % dotázaných uvedlo, ţe na web vystavily fotku svého miminka. Častěji tak činili další příbuzní a známí, coţ znesnadňuje rodičům jejich mazání, pokud mají obavu o bezpečnost dítěte. Fotografie s pedofilní tematikou buď pořízené během zneuţívání, nebo třeba i vlastní (coţ je smutný fenomén poslední doby, protoţe mnoho dětí nepochopilo, ţe fotky sebe sama mohou být zajímavým obchodním artiklem bohuţel nevidí hlubší souvislosti toho, kdyţ své tělo dobrovolně od útlého věku prodávají). Ani takovéto fotky z internetu nikdy nezmizí a mnoho obětí (sebe)zneuţívání pak dlouhé roky ţije s traumatem z toho, kdy a kdo z blízkých, přátel, spolupracovníků tyto fotografie odhalí. V poslední době se stále častěji objevují i pedofilní koláţe, tedy na první pohled nerozpoznatelné montáţe různých těl a obličejů. Pedofilové si tak nevybíjejí své choutky na neznámých dětech, ale na dětech odvedle. Například školy ve Velké Británii právě z tohoto důvodu stáhly z webů třídní fotografie, které slouţily pedofilům coby zdroj informací. Server Novinky.cz dne 10. ledna 2011 uvedl zprávu o obvinění 23 letého muţe, který téměř čtyři stovky nezletilých dívek ve věku od 9 do 14 let z celé ČR kontaktoval prostřednictvím internetových seznamek a komunikačních programů, a to vše kvůli svému sexuálnímu uspokojení. S některými z nich se sešel a pohlavně je zneuţil. Byl obviněn ze zneuţití 55 dívek. V šesti případech pak zneuţití dokonal. Lákal dívky k sexuálním praktikám, manipuloval s jejich psychikou něţnými lichotkami a poţadoval například po nich, aby si fotografovaly své intimní partie a snímky mu zasílaly na jeho ovou adresu. Před některými prostřednictvím kamery onanoval, nebo jim předváděl jiné sexuální praktiky. Muţ si dívky vybíral podle fotografií a zveřejněných informací na internetu. Fenomén Facebook v poslední době asi nejvyhledávanější sociální síť mladých lidí. Kaţdý měsíc uţivatelé shlédnou asi 200 miliard stránek. Pro svůj běh potřebuje serverů. Uţivatelé dosud nahráli asi 20 miliard fotek, kaţdý měsíc nahrají 14

17 2 aţ 3 miliardy nových fotek. To jsou jen některá fakta, z článku Jak si udržet na Facebooku soukromí, jeţ vyšel v internetovém časopise dvojklik.cz, jeţ vydává společnost ESET, autor antivirových programů. Účelem sociální sítě Facebook zřejmě není drţet naše soukromí na uzdě, ale naopak poskytnout o nás maximum informací. Jde o virtuální potkávání, poznávání a sdílení informací, fotek, videí. Protoţe je však určitá úroveň soukromí nutná, přichází i Facebook s kaţdou novou verzí s více moţnostmi, jak si nastavit nejrůznější úrovně bezpečnosti svého profilu. Proto doporučuji tento článek k přečtení a zamyšlení: Varující je například článek serveru Lidovky.cz ze dne 29. července 2010, kdy kanadský expert Ron Bowes vyzkoušel bezpečnost Facebooku. Bowes si stáhl 2,8 GB dat sto miliónů uţivatelů Facebooku a umístil je na volně přístupné místo na internetu, odkud si je můţe kaţdý stáhnout. Vyuţil pro sběr dat část kódu, který mu umoţnil najít profily s pouze základním nastavením bezpečnostní ochrany. Seznam, který vytvořil, obsahuje URL kaţdého uţivatele sítě, jeho jméno a unikátní ID. Ten, kdo si soubor stáhne, dostane se k ovým adresám nebo telefonním číslům pětiny uţivatelů Facebooku. Podle BBC si soubor během několika hodin stáhly tisíce lidí. Facebook omámil svět. Jeho zakladatel Mark Zuckerberg před více neţ půl rokem oznámil, ţe je nejpopulárnější sociální sítí s počtem půl miliardy aktivních uţivatelů. Svůj účet má na serveru kaţdý čtrnáctý člověk na planetě. I česká facebooková komunita roste a tehdy bylo zaregistrováno 2 milióny unikátních ových adres. Téměř polovinu uţivatelů tvoří mladí ve věku od šestnácti do čtyřiadvaceti let. A právě skupina teenagerů můţe být nejzranitelnější, pokud jde o vydírání, protoţe je snadné je zastrašit a stydí se vyhledat pomoc. Školní web, fotografie dětí a zkušenosti z praxe Jak jsem se jiţ v úvodu zmínila, s tvorbou webových stránek mám několikaleté praktické zkušenosti. V současnosti jsem administrátorkou školních webových stránek organizace ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, kde pracuji jako učitelka I. stupně, učitelka ICT, koordinátor ICT a správce sítě. Dá se zjednodušeně 15

18 říci, ţe co se týká webové prezentace školy, mám na starosti vrchní kontrolu správnosti webových stránek a zajištění technické správy školního webu. Adresa webových stránek je Nová podoba stránek je v ostrém provozu od března Oproti minulosti má web mnohem komplexnější charakter, 5 hlavních částí menu je rozděleno podle hlavních částí organizace: základní škola mateřská škola druţina jídelna vedení školy Náš školní web je zaloţen na redakčním systému Joomla, který je spravován asi 25 zaměstnanci naší organizace. Kaţdý z těchto autorů můţe nejen vkládat na stránky text, ale také i fotografie z akcí a jiný digitální materiál ke staţení. Jelikoţ všichni kolegové, kteří na web přispívají, jsou v této oblasti nováčky, museli povinně projít školeními, kde jsem jim všechna pravidla tvorby webu, včetně dodrţování Autorského zákona a Zákona ochrany osobnosti vysvětlila. V současnosti se zatím vyhýbají vkládání fotografií na web, podle mého názoru je to zatím proto, ţe mají s webovou tvorbou malé zkušenosti a vkládání fotek je pro ně sloţitější. S přibývajícími zkušenostmi ale věřím, ţe budou vyuţívat i grafické prvky, které si zde sami vloţí, a také věřím, ţe nic nebude v rozporu se zákonem. Máme rovněţ 3 samostatné fotogalerie pro základní školu, pro mateřskou školu a pro druţinu. Tyto fotogalerie jsou vytvářeny 4 autorkami. Fotogalerie jsou naštěstí koncipovány tak, ţe nelze zobrazovat ke kaţdé fotce text, tudíţ nemusím mít obavy, ţe by některá z autorek pod fotku dítěte napsala i jeho jméno. Jediný text, který se zde zobrazuje, je úvodní předmluva ke kaţdé fotogalerii, která stručným způsobem nastiňuje, o jakou akci šlo. Jediným úskalím našeho webu z pohledu zveřejňování fotografií dítěte je snad zveřejnění fotky dítěte, od kterého nebyl získán souhlas rodičů. To uţ je ale v kompetenci třídních učitelů, aby takovou fotku nedali dále ke zveřejňování a fotografii dítěte po pořízení ihned pro jistotu odstranili. Naštěstí takových rodičů, kteří by si nepřáli zveřejňovat fotky svého dítěte, je poskrovnu. Problém bývá u 16

19 fotografií hromadných akcí, které jsou pořizovány jinými učiteli neţ třídními. Tady je riziko zachycení takového dítěte mnohem větší a naše organizace zatím nemá vrchní kontrolu, která by měla na starosti kontrolu všech pořízených fotografií, které jdou k dalšímu zvěřejnění. I přes toto riziko mám za to, ţe naše školní webové stránky dbají na dodrţování Autorských práv i Zákona o ochraně osobnosti. Praktická část V rámci praktické části mé závěrečné práce jsem se rozhodla zjistit aktuální stav znalosti či neznalosti pravidel internetové bezpečnosti u ţáků základních škol, v rozmezí 4. aţ 9. třídy. Zhotovila jsem si dotazník pomocí portálu Google.com. Tento dotazník obsahuje otázky týkající se návštěvnosti internetu ţáky a také otázky, které prokáţou jednak znalost dětí, co se týká internetové bezpečnosti, ale zároveň dají dětem prostor se vyjádřit, jak se k této problematice staví ve skutečnosti ony. Zajímalo mě, zda znají základní pravidla pro svou bezpečnost na internetu a jestli je dodrţují. Tento dotazník jsem umístila na internetové webové stránky Prostřednictvím u jsem oslovila většinu ostravských základních škol s ţádostí o vyplnění tohoto dotazníku ţáky. Dotazník je anonymní a dokládá pouze věk a pohlaví dítěte. Podobu dotazníku předkládám: Dotazník pro žáky internetová bezpečnost Prosím vyplňte dotazník co nejpravdivěji. Dotazník je anonymní. Děkuji za odpovědi. Chodíš na internet? Zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi. ano, ve škole ano, doma ano, u kamaráda/kamarádky 17

20 ne Jiné: Jak často vyuţíváš internet ve svém volnu? většinou kaţdý den několikrát za týden párkrát do měsíce 1x do měsíce skoro vůbec Chodíš na internetu na chat, facebook nebo jinou seznamku? ano ne Pokud tě někdo na internetu poţádá o sdělení adresy, telefonu pošleš mu je teprve, aţ on ti pošle svoje pošleš mu je za protisluţbu (peníze, kredit na telefon...) nepošlu mu je, je to osobní Vystupuješ na internetu pod přezdívkou? ano, je to bezpečnější ne někdy ano, někdy ne, nezáleţí mi na tom Hesla k ové schránce Zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi říkám jen někomu z rodiny 18

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva

Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva Pořizování a následné zpřístupňování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce se v roce 2011 stalo ostře sledovaným jak občanskou, tak i novinářskou

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20%

15 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 15 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Žena 12 80% Muž 3 20% 2) Můj věk je méně než 20 let 0 0% 21-30 let 1 7% 31-40 let 2 13% 41-50 let 4 27% 51-60 let 7 47% 61 a více 1 7% 3) Učím na Základní

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014 UNICEF ČR Bezpečnost dětí a mobilní technologie Miroslav Uřičař, 20.5.2014 Používání Internetu a mobilních telefonů věková hranice klesá Omezení dětí při používání internetu (čas není to jediné.) Jaké

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 3. 13. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: FACEBOOK 2 Anotace: Žáci se seznámí s pojmem Facebook oblíbeným serverem pro komunikaci

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2010/2011 Tento program navazuje na koncepci prevence zneuţívání návykových látek a dalších

Více

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012

S t a n o vi s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2012 Označení stanoviska: Zveřejňování poskytnuté informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím Právní předpis:

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Co je to sociální síť?

Co je to sociální síť? Sociální sítě Co je to sociální síť? Sociální síť je webová služba, která umožňuje jednotlivcům: vybudování veřejného nebo poloveřejného profilu v omezeném systému vytvořit seznam uživatelů, s nimiž něco

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56%

16 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 16 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 7 44% Žena 9 56% 2) Můj věk je méně než 10 let 0 0% 11 let 4 25% 12 let 2 13% 13 let 2 13% 14 let 4 25% 15 let 4 25% 16 let 0 0% 17 let 0 0% více

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina

Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina Lucie Časarová, Kraj Vysočina Pracovní skupina el. bezpečnosti 2010: vznik pracovní skupiny (zástupci Kraje Vysočina, Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Veškeré postavy v těchto slidech jsou smyšlené, podobnost je čistě náhodná... Vycházím z Autorského zákona, ale výklad může být složitější.

Veškeré postavy v těchto slidech jsou smyšlené, podobnost je čistě náhodná... Vycházím z Autorského zákona, ale výklad může být složitější. Nejsem právník Veškeré postavy v těchto slidech jsou smyšlené, podobnost je čistě náhodná... (tedy jak kdy) Vycházím z Autorského zákona, ale výklad může být složitější. Snažím se, ale něco jsem mohl pochopit

Více

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST

INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST INTERNET OPATRNOSTI NENÍ NIKDY DOST Star Wars Kid 2003 Všeobecně uznávaný jako první případ kyberšikany Ghyslain Raza 14tiletý student střední školy natočil sám sebe, když se pokoušel napodobit svého oblíbeného

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

Internet WWW (World Wide Web)

Internet WWW (World Wide Web) Internet Internet WWW (World Wide Web) Jedna ze služeb internetu Celosvětová pavučina navzájem propojených dokumentů Propojení je realizováno tzv. hypertextovými odkazy (linky) Každá z webových stránek

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Průzkum: Jak školy komunikují online.

Průzkum: Jak školy komunikují online. 08/30/2015 21:31:35 General Survey name Průzkum: Jak školy komunikují online. Author Webnode Survey language Czech Survey URL http://www.survio.com/survey/d/a0l7p3u9x5n2b7i7z First response 08/18/2015

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

ŠKOLNÍ WEB. Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. ŠKOLNÍ WEB Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. Důležitou vizitkou školy je dnes také její webová stránka, která může být zároveň výhodným komunikačním

Více

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Žilina 2. 5. júla 2009 LMS MOODLE JAKO NÁSTROJ PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KOZÁKOVÁ, Blanka, (ČR) 1 Úvod Ve vzdělávací instituci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu ONLINE HELPLINE Provozuje dvě důležité linky: ONLINE HOTLINE Nezákonný obsah můžete nahlásit: http://internet-hotline.cz

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti Aktuální informace o elektronické bezpečnosti a digitální vydírání, fenomén současnosti? Jiří Palyza, Národní centrum bezpečnějšího internetu Konference Řešení kybernetické kriminality, KÚ Kraje Vysočina,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NCBI pro školy a bezpečnější internet

NCBI pro školy a bezpečnější internet NCBI pro školy a bezpečnější internet Aktuální informace: www.saferinternet.cz www.facebook.com/saferinternet.cz Škola, internet, bezpečnost a NCBI Zdroje pro pedagogy: www.bezpecneonline.cz Škola, internet,

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Městské ředitelství policie Ostrava

Městské ředitelství policie Ostrava Městské ředitelství policie Ostrava Webová policie aneb Poldík Webík pomáhá a chrání (cíle a zdůvodnění projektu) upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí, která provázejí používání internetu naučit

Více

Průvodce prostředím Twinspace

Průvodce prostředím Twinspace Vítejte Průvodce prostředím Twinspace Návod pro práci v prostředí TwinSpace byl vytvořen pro učitele-administrátory, kteří jsou v prostředí TwinSpace nováčky. S pomocí návodu dokážete: - vstoupit do prostředí

Více

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015

Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Pravidla dobrého školního webu v soutěži scool web 2015 Nové radnice, Mariánské nám. 2 Praha 1 - Staré Město 20. listopadu 2015 Ondřej NEUMAJER ondrej@neumajer.cz Soutěžní kategorie Jednotná kritéria problematizují

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Bezpečnost na internetu - situace na Vysočině. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Květen 2013

Bezpečnost na internetu - situace na Vysočině. Lucie Časarová, Kraj Vysočina Květen 2013 Bezpečnost na internetu - situace na Vysočině Lucie Časarová, Kraj Vysočina Květen 2013 El. kriminalita - Vysočina Elektronická kriminalita v Kraji Vysočina v roce 2012 elektronický obchod, podvody elektronická

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

umět definovat pojem autor, uživatel, dílo; schopni aplikovat autorský zákon a další legislativu v internetové praxi.

umět definovat pojem autor, uživatel, dílo; schopni aplikovat autorský zákon a další legislativu v internetové praxi. POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 MÉDIUM, UŽIVATEL A AUTOR zi va tel u Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více