DUCH SVATÝ (podle různých materiálů sestavil David Novák) (Jedná se o poznámky k samostudiu nebo vedení skupinky, ne o vyčerpávající text.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUCH SVATÝ (podle různých materiálů sestavil David Novák) (Jedná se o poznámky k samostudiu nebo vedení skupinky, ne o vyčerpávající text."

Transkript

1 DUCH SVATÝ (podle různých materiálů sestavil David Novák) (Jedná se o poznámky k samostudiu nebo vedení skupinky, ne o vyčerpávající text.) 1. Zásady výkladu 1a. Cílem není spekulace ale touha dát se Bohu k dispozici, poznat, co s námi Bůh zamýšlí 1b. Toto je třeba hledat v Písmu. Pouze pokud v nás "slovo přebývá bohatě", budeme schopni hodnotit zkušenosti a prožitky druhých. Kritériem pravdy je Písmo a na zkušenost. Pravda musí být kritériem zkušenosti a ne obráceně. 1c. Zjevení Božího plánu s lidmi a působení Ducha svatého je třeba hledat v první řadě hledat ve vyučujících částech Písma a ne v popisných. To co prožili jiní nemusí být kritériem pro nás. Př.- Ananiáš a Safira. Znamená to, že je třeba popisné části, např. Skutky, zasadit do celkového kontextu NZ a celého Písma. 1d. Je třeba se odpoutat od tradičních představ a hledat poctivě v Písmu. Nelze něco apriori odmítnout nebo naopak přijmout jen proto, že je to obecně přijímáno nebo odmítáno. Je třeba si brát příklad od Berienských. Sk.17:11 1e. vždy je třeba mít na mysli, že "poznáváme jen z části". 1Kor.13:9 2. Symboly 2a. Vánek J.20:22 - vdechnut P.J. svrchovaně, přímo J.3: 8 - (pneuma) znamená i vítr ale v NZ se pouze na jednom místě takto překládá (370 míst kde pneuma přeloženo jako duch). Ukazuje se zde na svrchovanost Ducha svatého a zároveň tajemství a svrchovanost. Srv. Sk. 2:2 Ez. 37: oživovací moc - Duch svatý dělá z duchovních mrtvol živé lidi 2b. Oheň Iz.4:4 - duch žhnoucí, duch soudu Sk.2:3 - ohnivé jazyky Oheň - nejmocnější živel reprezentující Boha. Hořící keř, oheň sestupující na oběti, ohnivý sloup. Vyvrcholení tohoto zjevení - Letnice. Jakoby symbol šířícího se křesťanství, které se šířilo jako oheň. "Moc ducha", kterou obdrželi byla především k misii. Mal. 3:3, Žd.12:29 - čistící účinek ohně...svatý - nemůže tolerovat hřích. Naopak ho zjevuje, vyplavuje. 2c. Voda J.7: během těchto svátků se obětovala mj. také vodní oběť - tedy modlitba za déšť v příštím roce, který rozhodoval o úrodě. Kněz nabral vodu z rybníka Siloe a vodní branou - jedna z bran Jeruzaléma - se s ní vrátil aby jí vylil na oltář. Toto dělal za citace Iz 12:3. "S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy". Srv. 1Kor.10:1,4 - skála jako zdroj živé vody je Kristus. Stejný princip jako u Jana - Kristus jako ten, kdo dává živou vodu - Ducha svatého. Podobný princip u Ezechiele 47: živá voda, která se vylévá z chrámu, tedy z místa, kde přebývá Bůh. V našem případě tedy vidíme odkaz na Ducha sv. v souvislosti s vodou jako na dárce života. Bez hody nelze žít - stejně tak bez D.sv. Ještě jeden odkaz na D. Sv - v stánku smlouvy - Svatyně nás odkazuje ke Kristu a je v mnohém v ní skryta symbolika - ne alegorie. Ex.30: neměla Bohem daný rozměr - připomíná to místo u Jana - navíc z ní tekla voda určená k očišťování a člověk s v ní viděl - byla ze zrcadel žen. Ex38:8. V mnohém nám tento předmět ukazuje na D. sv. a na jeho očistnou funkci 2d. Holubice - Luk. 3:22 - obětní zvíře chudých při narození dítěte. Lv.12:8, Lk:2:24. V Písmu je holubice symbolem čistoty (obětní zvíře), nevinnosti a bezelstnosti. 2e. Pečeť - Ef.1:13, 4:30, 2Kor.1:22, 2Tim.2:19 nápis - doslova pečeť. Pečeť ukazovala na pravost obchodníka popř. toho, kdo psal daný list. Dnes je to razítko. Nástupnictví se udělovalo předáním pečetě. Pečeť byla znamením neporušenosti. Znamená to, že skrze D. Sv. jsme označeni jako Boží majetek, že jsme právoplatní dědicové. Obchod byl uzavřen na Golgatě. 2f. Olej Lk.4:18, Sk.10:38, pomazání J.K. Duchem sv. k tomu co činil. 2Kor.1:21, 1J.2:20,27 pomazání věřících Kontext je ve SZ, kde se pomazání týkalo osob vyslaných k mimořádným úkolům ne něž nestačili lidské schopnosti 1S26:11, 2S 1:14, nebo osob oddělených k zvláštní službě Gn.28:18, 35:14, Lv.8:10. Udělovalo se prorokem nebo knězem jen některým lidem zvláště králům a kněžím. Žd..4:14 -naším veleknězem Kristus, my jeho lid 1P.2:9. Olej je symbolem radosti ze spásy Ž.45:8, Iz:61:13 Znamená to, že každý přijímá tento olej, Bůh chce pracovat skrze každého věřícího. D.sv. je naším zdrojem radosti ze spasení - Řím. 8:15 3. Třetí osoba trojice 3.a Osoba 1

2 Inteligence - 1K 2:10-11, 1:18 City - Ef.4:30 Vůle - 1K 12:11, Sk 16:6-11 Vede - J. 16:13 Usvědčuje - J.16:8 Přimlouvá se - Ř.8:26 Lidé ho poslouchají - Sk.10:19-21 Je možné ho pokoušet - Sk.7:9 Je možné mu odporovat - Sk.7.51 Je možné jej zarmoutit - Ef.4:30 Rouhat se proti němu - Mt.12:31 Vysmívat se mu - Žd..10:29 Tyto vlastnosti můžeme přisoudit pouze osobě, ne neosobní síle nebo projevu. 3.b Trojice V Písmu se nepíše přímo o trojici (tak jako o mnohých jiných pojmech). Proto musíme tuto skutečnost hledat z vlastností, které ukazují na božství. VLASTNOST OTEC SYN DUCH SVATÝ Vševědoucnost Žalm 139:1-6 Jan 4:17-18, Mt.9:4 1Kor.2:10-12 Tvoření z ničeho Gen.1:1 Jan 1:3 Job 33:3 Všudypřítomnost Jer.23:23-24 Mt. 28:20 Ž.139:7-10 Věčnost Žalm 90:2 Jn.1:1 Žd..9:14 Svatost Lev.11:44 Sk.3:14 Mt.12:32 Neporozumění nové smlouvě - Sk.28:25, Iz.6:1-13, Mt.13:14-15 Nová smlouva - Žd , Jr.31:31-34, 2Kor.3:14 Mt. 28:19 - "ve jménu", ne ve jména. 4. Přebývání Ducha svatého + plnost Ducha 4a. Přebývání V každém věřícím...j.7:37, Ř.5:5, 1Kor.12:13, 2Kor.5:5 Řím.8: 9,16, Gal.3:14, 4:6...ten, který dává vědomí našeho náležení Bohu. Nemít Ducha totéž jako nemít Krista. Nelze přijmout Krista a nepřijmout Ducha. Charakter lidí nepatřících Kristu...Juda 19, 1Kor.2:14 Duch svatý ve věřících, kteří hřeší. 2Kor.6:19...z kontextu vidíme, že se jedná o lidi, kteří mají problémy s hříchem. Ale...Ef.4:30, 1Tes.5:19 Zarmucování...ve výčtu negativních věcí...to, když děláme něco, k čemu Bůh říká ne. (Hřích) Uhašování...ve výčtu toho, co máme dělat...to, když neděláme to, co chce Bůh. (Nemodlíme se, nesvědčíme, atd.) 4b. Plnost Jednorázové vs. Dlouhodobé Verš Kdo K čemu J vs.d Ex.31,3 Num.11:25 Mi.3:8 Lk. 1:15 Lk.1:67 Lk.4:1 Sk.2:4 Sk.4:31 Sk.6:3 Sk.7:55 Sk Sk.13:19 Sk.13:52 Ef.5:18 Závěr z uvedených pasáží: 2

3 5. Chození Duchem Gal. 5:16 - Choďte - aktivní tvar v průběhovém tvaru. Jedná se tedy o zvyk. Gal. 5:25 - doslova buďte v linii, v řadě, v souladu - tedy vědomě kráčet v souladu s Duchem svatým, jeho vůlí. Srv. Řím.4:12 - stejný obrat - kráčet ve stopách. Opět zde stejný tvar jako u předešlého. Gal.5:18 - jste vedeni - pasivní tvar v průběhovém tvaru. Řecké slovo vyjadřuje mj. např. pastýře vedoucího stádo, vítr, ženoucí loď, vojáka, vedoucího eskortu vězňů. Závěr: Duch svatý nás vede, my ale chodíme. On dává chtění, vyvíjí iniciativu, my činíme. (Podobně jako s volbami - dostaneme volební lístky až do bytu, zrovna tak volební programy, nicméně musíme sami dojít do volební místnosti). Aplikace chození Řím. 8:4...aby zákon mohl být naplněn v nás, ne podle těla CHODÍCÍCH, ale podle Ducha Řím. 13:13...jako ve dne CHOĎTE, ne v hýření... Řím. 6:4...VSTUPTE na novou cestu života... 1Kor.3:3...ne-li podle člověka CHODÍTE? 1Kor. 3:17...jak Bůh koho povolal, tak až CHODÍ. Kol.2:6...v něm CHOĎTE. Ef.5:8...jako děti světla CHOĎTE. Pavel používá většinou nějaký objekt jako např. den, cesta, člověk, povolání, Krista, světlo, podle kterého chodíme. Otázky tedy nestojí zda ale podle koho resp. čeho. Je zde podobný efekt, jako když obrovský tanker bude proplouvat mezi obrovskými masívy skal. Projeví se zemský magnetismus a tanker narazí na větší z masívů. Chodíme podle toho, čemu věříme že je správné a o čem si myslíme, že naplní moje potřeby. Řím. 8:5-11 Ti kdo žijí podle tělesné přirozenosti, mají mysl upřenou na to, po čem touží jejich přirozené touha, ale ti, kdo žijí podle Ducha, mají mysli upřené na věci Ducha. Mysl přirozeného člověka je mrtva, mysl kontrolovaná Duchem je život a pokoj. Proto mysl těla je nepřátelská Bohu, nepodřizuje a ani nemůže se podřídit Božímu zákonu. Srv. Řím.12:1 - největší boj o to, jak v nás působí Duch svatý je v oblasti našich myslí, v tom, čím je plníme. Toto téma pak úzce souvisí s tím kdo jsme a nakonec s tím, co děláme. To, kdo můžeme být, je zapsáno v Gal. 5: Gal. 5:16-22 Hřích, které jsou v protikladu ovoce Ducha - přirozené produkty našeho života, nemusíme se k nim vychovávat. - sexuální hříchy - okultismus, jiná náboženství - hříchy jazyka - nejednota - hříchy ve společenství - nesebeovládání se...dělají...sloveso zde použité vyjadřuje zvyk, ne občasné selhání. Opak: 6. Ovoce Ducha Gal. 5, 16 - ovoce Ducha protiklad tomu, co je mi přirozené v k vypůsobení ovoce Ducha potřeba moc Ducha, není v našich silách (moci) ovoce Ducha vyrobit. - ovoce dozrává pomalu - stejně tak je tomu s naším charakterem - ovoce je pod listím, není okamžitě vidět, listí je třeba odhrnout - ovoce Ducha se často ukazuje v krizových situacích - ovoce roste jen v určitých podmínkách - ovoce Ducha poroste pouze v podmínkách modlitby, služby, čtení Písma, obecenství, svědectví - na rozdíl od darů, které jsou pro každého jiné, je ovoce pro každého a stejné - ovoce je něco, co člověk nevyrobí, čemu může pouze vytvořit podmínky - zrovna tak ovoce Ducha není výsledkem lidské přirozenost nebo snahy ale je dáno Bohem, svrchovaně Láska, radost, pokoj - náš postoj před a k Bohu. Láska Jn.17:26 - výsledek poznání Boha 1Kor.13 - nejvyšší dar, její definice Jn.21:15 - láska jako barometr 1Jn.2:4-5,9 - její měřitelnost radost Lk.10:20 - cíl a zdroj radosti Jn.3:29 - cíl a zdroj radosti 3

4 Fp.4:4 - postoj - nejedná se o postoj z okolností ale z Boží přítomnosti pokoj Řím.5:1 - pokoj s Bohem - jedná se o harmonii a vyrovnanost, kterou může prožívat křesťan, který žije ve shodě s Boží vůlí a který věří v Boží svrchovanost. Většina závěrečných pozdravů končí přáním pokoje. Trpělivost, laskavost, dobrota - náš postoj a život před lidmi trpělivost Řím.5:3, 2Kor, 6:4, Žd.10:35-36, 2Petr. 1:6. Rys charakteru, který se nejlépe projeví ve vztahu k těm, kteří nejednají podle toho, jak si představujeme, kdo nám ubližují. laskavost Ef.2:7...dosl. laskavosti, Kol.3:12, Tit.3:4, Řím.2:4, 1P.2:3 - jedná se o vstřícný postoj k druhým i když si ho třeba nezaslouží dobrota Řím.15:14, 2Tes.1:11 - proměňuje laskavý přístup v konkrétní čin. Věrnost, tichost, sebeovládání - vztah k sobě samému Věrnost Lk.19:17, LK.16:10, 1Kor.4:2 -spolehlivost, věrnost v plnění úkolů, svěřených věcí, dodržení slibů a dokončení práce. Tichost Mt.5:5, 1:29, 21:5 - síla držená pod kontrolou, zdrženlivost v sebeprosazování, nelpění na svých právech. Sebeovládání (abstinentia) Sk.24:25 - ovládnutí jazyka, chutí, vášní. Schopnost zapřít sám sebe a kontrolovat své jednání. Dary Ducha svatého Ovoce - kdo jsem Dary - co dělám Hřích, které jsou v protikladu ovoce Ducha - přirozené produkty našeho života, nemusíme se k nim vychovávat. - sexuální hříchy - okultismus, jiná náboženství - hříchy jazyka - nejednota - hříchy ve společenství - nesebeovládání se...dělají...sloveso zde použité vyjadřuje zvyk, ne občasné selhání. 7. Dary Ducha Seznam darů Ducha - 1 Kor. 12:8-11, Řím.12:6-8, Ef. 4:11-12, 1P.4:11 Dary lze dělit nejen na přirozené a nadpřirozené ale i na dary řeči a dary samaritánské (láskyplné pomoc potřebným). Z teologického hlediska není v Písmu není rozdíl. 7.a. Několik společných vlastností - jsou pro obohacení těla - církve - každý má nějaký dar - jejich výčet není celý - všechny trvají dodnes - neexistují důležitější a méně důležité dary - v některých uvedených textech je v úzká spojitost s láskou - máme o ně "horlivě usilovat" - nejsou známkou duchovnosti - 1 Kor.1:6 vs. 1 Kor.3:1 - žádný z darů nemusí mít každý - nikdo nemá všechny 7.b. Definice jednotlivých darů Prorokování - schopnost obdržet a předávat bezprostřední poselství Boží skrze Bohem inspirovanou promluvu. - 1Kor.12:10,28; Řím.12:6, Lk.7:26, Sk.15:32, Sk.21:9-11 Pastýřství - schopnost převzít dlouhodobou osobní zodpovědnost za duchovní zdraví skupiny věřících. - Ef.4:11-14, 1Tim.3:1-7, Jn.10:1-10, 1Pt.5:1-3 Učení - schopnost předávat srozumitelně informace důležité pro zdraví a službu těla Kristova tak, že se jim jiní naučí. - 1Kor.12:28, Ef.4:11-14, Řím.12:7, Sk.18:24-28, 20:20-21 Moudrost - schopnost poznat mysl Ducha svatého a vidět, jak dané poznání může sloužit konkrétním potřebám církve. - 1Kor.2:1-13, 12:8, Sk.6:3-10, Jak.1:5-6, 2Petr. 3:15 4

5 Poznání - schopnost objevovat, shromažďovat, rozebírat a objasňovat informace a myšlenky související s růstem a zdravím těla Kristova. - 1Kor.2:14, 12:8, Sk.5:1-11, Kol.2:2-3, 2Kor.11:6 Povzbuzování - schopnost předávat slova pokoje útěchy, povzbuzení a rady ku pomoci a vyléčení. - Řím.12:8, 1Tim.4:13, Žd.10:25, Sk.14:22 Rozeznání duchů - schopnost s jistotou poznat, zda určité chování nebo projev údajně pocházející od Boha opravdu od Boha pochází, či zda je dílem lidí nebo Satana. - 1 Kor.12:10, Sk.5:1-11, 16:16-18, 1jn.4:1-6, Mt.16:21-23 Dávání - schopnost radostně a štědře přispět ze svých zdrojů na Boží dílo. Řím.12:8, 2Kor.8:1-7, 9:2-8, Mk.12:41-44 Pomoc - schopnost věnovat svůj talent životu a službě ostatních členů těla a umožnit jim tak zvýšit účinnost jejich vlastních duchovních darů. - 1Kor.12:28, Řím.16:1-2, Sk.9:36, Lk.8:2-3, Mk.15:40-41 Milosrdenství - schopnost cítit opravdový soucit a slitování s těmi, kdo trpí fyzickými, duševními nebo citovými problémy a schopnost převést slitování v radostné skutky, které jsou odrazem lásky Kristovy a zmírňují utrpení. Řím.12:8, Mk.9:41, Sk.16:33-34, 11:28-30, Mt.20:29-34, 25:34-40 Misionářství - schopnost využívat své duchovní dary v jiné zemi. 1 Kor.9:19-23, Sk.8:4, 13:2-3, Řím10:15 Hlásání evangelia - schopnost předávat evangelium nevěřícím tak, že se tito muži a ženy stávají Ježíšovými učedníky a odpovědnými členy těla Kristova. Ef.4:11-14, 2Tim.4:5, Sk.8:5-6, 26-40, Sk.14:21, 21:8 Pohostinnost - schopnost otevřít svůj dům a vřele pomoci těm, kdo potřebují stravu a ubytování. 1Petr.4:9, Řím.12:9-13, 16:23, Sk.16:14-15, Žd.13:1-5 Víra - schopnost obrovské důvěry rozpoznat Boží vůli a záměr pro jeho dílo a následně to udělat. 1Kor.12:9, Sk.11:22-27, 27:21-25, Žd.11, Řím.4:18-21 Vedení - schopnost vytyčit cíle ve shodě s Božím záměrem pro budoucnost a schopnost sdělovat tyto cíle ostatním způsobem, který povede k společnému a dobrovolnému naplňování těchto cílů, aby tak byl Bůh oslaven. 1 Tim.5:17, Sk.7:10, 15:7-11, Řím.12:8, Žd.13:17, Lk.9:51 Spravování - schopnost jasně pochopit krátkodobé I dlouhodobé cíle určité části těla Kristova a sestavit účinné plány pro plnění těchto úkolů. 1Kor.12:28, Sk.6:1-7, 27:11, Lk.14:28-30 Zázraky - schopnost sloužit jako prostředník skrze kterého Kristus vykonává mocné skutky, které podle pozorováni změnily přirozený běh věcí. 1Kor.12:10,28, Sk.9:36-42, 20:7-12, 19:11-20, Řím.15:18-19, 2Kor.12:12 Uzdravování - schopnost sloužit jako prostředník skrze nějž se Bohu zalíbilo léčit nemoce a navracet zdraví. 1Kor.12:9,28, Sk.3:1-10, 5:12-16, 9:32-35, 28:7-10 Mluvení jazyky - schopnost promlouvat k Bohu jazykem, který jsme se nikdy neučili - 1Kor.12:10,28, 1Kor.14:13-19, Sk.2:1-3, 10:44-46, 19:1-7, Mk. 16:17 Vykládání jazyků - schopnost v rodném jazyce vyložit řeč, kdo mluví jazyky. - 1Kor.12:10, 14:13, Apoštolství - schopnost převzít a vykonávat vedení nad určitým počtem sborů, díky mimořádné autoritě v duchovních otázkách a díky spontánnímu potvrzení této autority těmito sbory. 8. Uzdravování 8a. Příklady uzdravování v Písmu - JK uzdravoval okamžitě (Mt. 8, 13), úplně (Luk. 4) a každého Luk. (4, 40). Uzdravoval slovem i dotykem. - Uzdravovali i apoštolé, ale neměli moc, aby uzdravili každou nemoc (Timoteus měl žaludeční problémy, Pavel neuzdravil Epafrodita) - PB nedává dar uzdravování v tom smyslu, že nepovolává uzdravovače jako např. povolává učitele, pastýře, evangelisty apod. Uzdravování není funkce nebo úřad. - Uzdravení jako každý jiný zázrak je znamením, které musíme pochopit. Smyslem tohoto znamení je uvěřit v Krista jako Pána. JK neuzdravuje proto, aby se křesťané těšili dobrému zdraví, ale jako znamení své moci. - Ani PJ ani Pavel ani nikdo jiný nezvali k víře, která je doprovázena nabídkou zdraví. Potom by totiž člověk věřil s vypočítavých důvodů. - V NZ bylo uzdravování spojováno se zvěstí evangelia. PJ kázal, odpouštěl hříchy a pak uzdravoval. - Učení, že každý má být zdravý je mj. na základě Jak. 5 modlitba víry uzdraví nemocného. Z tohoto je potom vyvozeno obecné učení o tom, že pokud máme víru, Pán nás uzdraví a budeme tělesně prosperovat. Nicméně víra může vést nejen v prosperitě ale i k opaku srv. Žd. 11, 35. Obojí má v životě víry své místo a nelze zohlednit jedno na úkor druhého, neuzdravení svést na nedostatek víry. Toto krajně necitlivé a nebiblické. - Někdy výklad vzal na sebe naše nemoci interpretován, že křesťan nemusí být nemocný. Jenže JK na sebe vzal i naše hříchy. Nikdo nebude tvrdit, že proto křesťan už nehřeší. V tomto kontextu vzít na sebe znamená vzít na sebe následky. Nemoc je následkem prvního hříchu, který má za následek smrt. JK na sebe vzal následky hříchu a nemocí, kterými jsou tělesná smrt a následné odloučení od Boha. - Když Pavel plul do Říma, v některých případech uzdravil Sk. 28, 8, v některých nemocné ošetřil Sk. 28, 9. 5

6 - Iz. 38, 21 PB zaslíbil Ezechiášovi uzdravení, přesto mu doporučil lék. - Mnoho velkých lidí víry prošlo nemocí a ta jim v konečném důsledku pomohla poznat Boha v novém světle. 8b. Proč existuje nemoc? - Nemoc není v původním Božím plánu s člověkem ale: Nežijeme v novém, oslaveném těle a trpíme následkem prvního hříchu spolu s celým stvořením. Řím. 8, 18 - I utrpení je součástí Božího plánu s námi. 2 Kor. 1, 4 - Bůh nemoc dovolil (2 Moj. 4, 11, Job) - Některé nemoci pochází od satana (Luk. 13, 11-13) - Nemoc může být trestem za hřích (4 Moj. 12) - Skrze nemoc nás Bůh vede v hlubšímu poznání sebe sama (Job 42, 3) - Stará smlouva Ex, 23, 25 pokud budeš poslouchat, nebudeš nemocný. Přesně v této logice radí Jobovi jeho přátelé např. Job 11, 14 přesto je Bůh nakonec musí umlčet. Není pravda, že zdraví je odměna za bohabojný život nebo za dostatek víry. Toto nás nemá vést k tomu, abychom se nemodlili za nemocné, na druhou stranu toto děláme s vědomím Boží svrchovanosti, bez toho, abychom vyhlašovali že pokud budeme mít víru, Bůh nás musí uzdravit. Potom by se totiž z naší víry stával jakýsi magický nástroj, převodovka na to, jak dát Boha do pohybu. 9. Křest Duchem 9a. Zkušenost Letnic Lev. 23,9 popisována slavnost Letnic. Tři skupiny lidí, které obdrží požehnání země domácí, zchudlí a přistěhovalci. Sk. 1, 8 tři skupiny lidí, za kterými měli apoštolé jít Jeruzalém, Samařsko, pohané. Sk. 2, - Jeruzalém, Sk. 8, - Samaří, Sk, 10 pohané (Petr poté mizí ze scény knihy Skutků, jeho role klíčníka Božího království naplněna). Dvojstupňová zkušenost se poté opakuje ještě jednou mezi Janovými učedníky Sk. 19. Několik postřehů: - Nikde v Bibli není dvojstupňová zkušenost dávána jako norma pro věřící. - Mimo Jeruzalém dar Ducha a s ním spojené vytržení přechází na lidi, kteří jej ani nehledali, ani se za něj nemodlili, ani jej neočekávali. - Ve všech čtyřech případech projevy Ducha přišly na celé skupiny, ne pouze na hledající jedince uvnitř těchto skupin. - Mimo Sk. 2 je vždy řečeno, že noví věřící byli pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. - Sk, 4,8; 6,3 a 5; 7,55; 11;24; 13,9,52 hovoří o osobách, které jsou plny nebo naplňovány Duchem bez daru jazyků. Těžko proto lze dávat jazyky nebo tzv. druhou zkušenost jako normu plnosti Ducha. - Ze způsobu, jakým Lukáš vypravuje, se dá vyvodit, že chápal případy letničních projevů jako Boží svědectví o tom, že do nového společenství přijal na stejném základě čtyři různé skupiny lidí, jejichž rovnocennost by byla jinak zpochybňována Židy, Samařany, pohany a Janovy učedníky. Že toto byl problém lze vidět z jednání Jeruzalémského koncilu Sk b. Křest Duchem Význam slova křest je napojení, ztotožnění se (převzato z barvení látek) Křtící - Kristus Médium Duch svatý Křtěný Každý, kdo je napojen skrze Ducha svatého na Krista Mt, 3, 11, Mk, 1, 8, Lk, 3, 16, Jan 1, 33, Sk, 1, 5, Sk, 11, 16 tyto texty nás mj. odkazují ke zkušenosti Letnic. Jediný další text hovořící o křtu Duchem je popsán v 1 Korintským. 1 Kor. 12, 13 srv. 1 Kor. 12, 30 pokřtěni Duchem všichni ne všichni mají schopnost mluvit jazyky. Křest je zde spojován se společenství křest do těla tzn. církve. Křest Duchem ve jméno Krista, do jeho těla církve. 9c. Jazyky jako fenomén často spojovaný se křtem v Duchu Letnice srozumitelný jazyk slyšíme je (učedníky) mluvit ve své rodné řeči. Samaří nemáme záznam o jazycích Kornélius mluvení jazyky a chvála 6

7 Učedníci Janovi jazyky a proroctví Těžko lze ze dvou textů udělat normu, učení ve smyslu nesrozumitelných jazyků jako univerzálního doprovodného znamení křtu Duchem. 1 Kor. 14 Jediný systematický výklad ohledně jazyků v NZ - Pavel zde hovoří o tom, že jazyky nejsou srozumitelné (něco jiného než o Letnicích). - Nikde v uvedeném textu nejsou jazyky dávány do kontextu křtu Duchem. - Jazyky jsou k vlastnímu zbudování vv Pavel přeje všem, aby mluvili jazyky a aby prorokovali vv 5. Tím ale není řečeno, že křesťan musí - Pavel vidí jako důležitější srozumitelnou řeč, než řeč v nesrozumitelném jazyku. - Text je směřován k zápasu o srozumitelnou, prorockou řeč, jejíž výsledky jsou popsány ve verši Jazyky jsou dávány do kontextu výkladu, jinak je třeba mlčet v Nadpřirozené projevy řeči mají být ovládány v Vše se má dít slušně a spořádaně 10. Charismatické církve přednosti a nebezpečí (není řečeno, že takové charismatické církve nezbytně jsou) 10.a. Přednosti - Život z moci Ducha - Emoce nacházející vyjádření - Plnost modlitebního života - Radostnost - Každý se podílí a uctívání Boha - Důraz na chválu a uctívání - Misijní zápal - Skupinky - Štědré dávání 10b. Nebezpečí - Elitářství - Nezdravé emocionalita - Antiintelektualismus - Super supernaturalismus - Předůrazněná démonologie - Tvrdá podřízenost autoritám - Tlak na druhou zkušenost - Příliš rychlý start těch, kdo něco prožili na úkor růstu charakteru 7

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským (Napsal David Novák)

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským (Napsal David Novák) Studia pro skupinky na téma kniha Efezským (Napsal David Novák) Studia nemají za cíl systematicky projít celou knihou, i když její větší část pokrývají. Cílem je zběžné seznámení se s touto knihou a její

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec

Dogmatické učení KSP. Příloha č. 2. Bůh. Bůh Otec Příloha č. 2 Dogmatické učení KSP Starší KSP si uvědomují, že jakékoliv dogmatické tvrzení je jen mylný lidský pokus shrnout a uspořádat bohatství neomylného Božího zjevení. Následující dokument je definicí

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO

PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO Studijní poznámky ze série vyučování na CD Vytvořil Pete Game Share Christian Fellowship 1 Parkfield Avenue Eastbourne BN22 9SD Email: sharecf@aol.com Registrovaná nadace č. 328276

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16)

DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA DŮSLEDKY PŘIJETÍ BOŽÍHO SLOVA (1TE 2,14-16) Boží hněv se zjevuje z nebe V dnešním textu vidíme důsledky přijetí Božího slova. Boží slovo spojuje ty tři verše, které máme dneska před

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským 1 Studia pro skupinky na téma kniha Efezským Studia nemají za cíl systematicky projít celou knihou, i když její větší část pokrývají. Cílem je zběžné seznámení se s touto knihou a její aplikace do každodenního

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Týden od 8. do 14. dubna 2007 BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Texty na tento týden: Mt 4,4 10; 21,42; 22,29; 26,54.56; Ga 1,11.12; 2 Pt 3,16 Základní verš Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré

Více

charakteristika nových náboženských hnutí

charakteristika nových náboženských hnutí charakteristika nových náboženských hnutí nová idea spasení naléhavost ( kairofilie ) výlučnost systém černobílý uzavřený (jiné zdroje informací omezeny) legitimizující a odlišující prvky zdůrazněny (

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Duch svatý a duchovní dary

Duch svatý a duchovní dary Týden od 19. do 25. února 8 Texty na tento týden 1K 12,4 7.11; 1K 14,1; Ef 4,4 7.11 13; 1J 4,1 3 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8)

ČESKY. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) ČESKY Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky až na konec země. (Sk 1,8) Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA

SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA SLUŽBA DĚTEM V KŘESŤANSKÉM SPOLEČENSTVÍ PRAHA Milí bratři a sestry, vážím si vaší služby dětem v našem sboru. Vím, že je to služba nelehká: vyžaduje vaše vysoké nasazení a obětavost. Je to ale i služba

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev

Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Vyučování - společenství Dopoledne - Dana Text - 1. Janova 1:1-2:17 Co se vám vybaví u slova společenství? Jsme spolu, povzbuzení, sdílení, modlitby, chvály, církev Jaké obrazy používá písmo pro společenství?

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

S v a t o d u š n í n o v é n a A) ÚVOD B) SLOVO BOŽÍ C) ÚVAHA D) PROSBY E) ZAKONČENÍ

S v a t o d u š n í n o v é n a A) ÚVOD B) SLOVO BOŽÍ C) ÚVAHA D) PROSBY E) ZAKONČENÍ Svatodušní novéna Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Pro jednotlivé dny (nebo i přípravu farnosti na biřmování) je možno použít tyto texty.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Úvod do Skutků apoštolských

Úvod do Skutků apoštolských Úvod do Skutků apoštolských Autor Pradávná církevní tradice tvrdí, že autorem Skutků, podobně jako třetího evangelia, je Lukáš, byť nikde jako autor není v Bibli zmiňován. Při nedávném úvodu do Lk ev.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Duch svatý jako osoba

Duch svatý jako osoba Týden od 22. do 28. ledna 4 Texty na tento týden J 14,16 18; 15,26; 1K 2,3.4.9.10; Ř 5,5; 15,13 Základní verš Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Duch svatý a Boží slovo

Duch svatý a Boží slovo Týden od 1. do 7. ledna 2017 1 Texty na tento týden 2Pt 1,20.21; 1K 2,11 14; Ž 119,159.160; J 5,36.46.47; 7,37.38 Základní verš Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Božské uzdravení. I. Adam a Eva v zahradě Eden. Boží charakter ve Starém zákoně

Božské uzdravení. I. Adam a Eva v zahradě Eden. Boží charakter ve Starém zákoně Božské uzdravení I. Adam a Eva v zahradě Eden A. Před pádem neexistoval na zemi ani hřích ani nemoc B. To nám ukazuje na Boýí vůli, když stvořil člověka C. Pád člověka dovolil, aby na zemi vstoupili hřích

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více