1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí"

Transkript

1 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na jeho právní, organizační a řídící strukturu a charakteristiku jednotlivých forem cestovního ruchu. Je úzce propojen s předměty Projektový seminář - učební praxe a Podnikatelská činnost cestovních kanceláří. Ve výuce existuje přímá vazba na učivo předmětů Ekonomika, Účetnictví, Management, Marketing, Marketing, Zeměpis, Základy práva, Psychologie a profesní komunikace, Dějiny kultury, Výpočetní technika. jako jedno z nejdynamičtějších odvětví ovlivňuje přímo i nepřímo všechny sféry života lidské společnosti a prostřednictvím svého produktu služby oslovuje nejširší veřejnost. Obecným cílem předmětu je proto poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností zaměřenou na srovnání domácího a zahraničního turismu, na předpisy a normy, na soustavu ubytovacích, stravovacích a dopravních služeb. Žáci se seznámí s teorií řízení firmy Charakteristika učiva Žáci získají přehled o charakteristice, ekonomicko-právních a organizačních aspektech podnikání v cestovním ruchu, technice poskytování služeb, ubytovacích službách, stravovacích službách, dopravních službách a ostatních službách. Probíraným učivem získají vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, které jim umožní efektivněji se orientovat v měnících se podmínkách. Učivo je rozvrženo do jednotlivých tematických celků v dotaci 2 hodiny týdně v 1. až 3. ročníku a v dotaci 1 hodiny týdně ve 4. ročníku denního 4letého studia. U 5letého dálkového studia probíhá výuka v 1. až 5. ročníku. Učivo je rozvrženo po 12 konzultacích v 1. ročníku, po 14 konzultacích ve 2. až 4. ročníku a po 10 konzultacích v 5. ročníku Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka je zaměřena na získání vědomostí a dovedností, které mají žákům umožnit přizpůsobivěji reagovat na společenský vývoj, změny v cestovním ruchu a spoluvytvářet předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě. Dále přispívá k rozvíjení komunikativních, organizačních, ale i koncepčních a podnikatelských dovedností žáků. Vede žáky k formování osobnostních a profesionálních postojů a směřuje k tomu, aby žáci: - měli vhodnou míru sebevědomí; - jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání; - tvořili si vlastní úsudek v oblastech světového, národního a regionálního cestovního ruch; - byli schopni reagovat na měnící se podmínky v oblasti služeb ; - dokázali se lépe uplatnit na trhu práce Výukové strategie V předmětu Technika služeb je využívána zejména tradiční metoda výkladové hodiny se zohledněním individuálních vzdělávacích potřeb žáků. 1

2 Pro splnění výukových cílů jsou střídány a kombinovány zejména následující vyučovací metody: - výklad; - skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh); - shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku; - zařazení zajímavých a netypických úloh; - diskuse (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.); - simulace (s možností využití v praktickém životě); - exkurze a přednášky odborníků z praxe (např. pracovníků ubytovacích a stravovacích zařízení, cestovních kanceláří apod.) s nimiž jsou studenti schopni diskutovat na daná témata, - uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů Hodnocení výsledků žáků Zvládnutí obsahu vzdělání se kontroluje ústním i písemným zkoušením žáků. Ústní zkoušení se provádí minimálně 1x za pololetí, písemné zkoušení z menších celků učiva minimálně 2x za pololetí a průběžně se hodnotí i domácí cvičení. Při písemném projevu se posuzuje správnost, přesnost, pečlivost a schopnost samostatné práce žáků. V celkovém hodnocení je zohledňována i práce žáků v hodině, jejich aktivita a zájem o danou problematiku. Hodnocení je prováděno v souladu se školním klasifikačním řádem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat Klíčové kompetence Kompetence k učení Absolventi by měli být schopni: - uplatňovat různé způsoby práce s textem (studijní a analytické učení, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace), být čtenářsky gramotní; - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů Absolventi by měli být schopni: - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - volit prostředky a způsoby ( pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky ) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi ( týmové řešení ). Kompetence komunikativní Absolventi by měli být schopni: 2

3 - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí, porad apod.); - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě ). Kompetence sociální a personální Absolventi by měli být schopni: - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; Kompetence občanské a kulturní povědomí Absolventi by měli být schopni: - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě; - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli být schopni: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, umět je srovnat se svými představami a předpoklady; - umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak i vzdělávání; - znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. Matematické kompetence Absolventi by měli být schopni: - správně používat a převádět běžné jednotky; - používat pojmy kvantifikujícího charakteru; - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; 3

4 - číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.). Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni: - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence Vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb Absolventi by měli: - organizovat, zabezpečovat a poskytovat jednotlivé služby ; - připravovat podklady pro tvorbu produktů, sestavovat nabídku pro různé druhy a formy a pro různé skupiny klientů; - využívat informační technologie při vyhledávání a poskytování informací ve službách ; - připravovat, provádět a vyhodnocovat průvodcovské služby pro různé skupiny domácích i zahraničních účastníků ; - nabízet a poskytovat ubytovací služby; - organizovat a vykonávat činnosti recepce a koordinovat je s činnostmi ostatních úseků; - účinně prezentovat služby hotelu a ostatních turistického ubytování. Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity ve službách Absolventi by měli: - orientovat se v obchodně podnikatelských aktivitách subjektu a v právních aspektech podnikání v cestovním ruchu; - vést podnikovou administrativu, evidovat pohyb majetku, produktů a služeb, finančního toku; - kalkulovat ceny produktů a služeb, smluvně zabezpečovat jejich odbyt; - využívat marketingové nástroje k sestavení nabídky a propagaci produktů a služeb, organizovat průzkum trhu a výsledky vyhodnocovat; - využívat ekonomické informace k řízení, znát způsoby vyhodnocování výsledků hospodaření. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Absolventi by měli: - chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; 4

5 - znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; - znát systém péče o zdraví pracujících; - být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat první pomoc sami poskytnout. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Absolventi by měli: - chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; - dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta; - dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana). Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Absolventi by měli: - znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařit s finančními prostředky; - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Předmět Technika služeb vede žáky k tomu, aby se dokázali orientovat v základních službách a aplikovat získané vědomosti i do běžného občanského života. V průběhu celé výuky se směřuje k hledání kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností. K aplikaci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti přispívá tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, aby dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních tématech, hledat kompromisní řešení. Výuka realizuje a rozvíjí zejména obsahový celek průřezového tématu: - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů (1. až 5. ročník). Člověk a svět práce Předmět Technika služeb přispívá k aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život, jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu nasazení a 5

6 úspěšné kariéře. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali význam učiva pro jejich další vzdělávání a k pracovnímu uplatnění. Výuka realizuje a rozvíjí zejména obsahové celky průřezového tématu: - hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky světa práce, jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělávání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, vztah k zájmům, studijním výsledkům, vlastnostem a schopnostem a zdravotním předpokladům žáků (1.až 5. ročník); - soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování střední školy, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení, možnosti studia v zahraničí (1. až 5. ročník). - soukromé podnikání podstata a formy podnikání, rozdíl mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, činnosti s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku (1.až 5 ročník); Informační a komunikační technologie Předmět Technika služeb přispívá k aplikaci průřezového tématu Informační a komunikační technologie tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby co nejefektivněji využívali osobní počítače a ostatní prostředky informačních a komunikačních technologií. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali efektivně vyhledávat, třídit, zpracovávat a vyhodnocovat potřebné informace. Výuka realizuje a rozvíjí zejména obsahový celek průřezového tématu: - cvičení v odborných učebnách VT (1. až 5. ročník) Mezipředmětové vztahy - Projektový seminář učební praxe - Podnikatelská činnost cestovních kanceláří - Ekonomika - Účetnictví - Management - Marketing - Marketing - Zeměpis - Základy práva - Psychologie a profesní komunikace - Dějiny kultury - Výpočetní technika 6

7 2. Rozpis učiva denní 4leté studium Celková hodinová dotace: 234 hodin 2.1. Rozpis učiva 1. ročník - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce - dodržuje ustanovení týkající nebezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - uvede základní bezpečnostní požadavky při práci na počítači a dbá na jejich dodržování - uvede příklady bezpečnostních rizik např. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci - poskytne první pomoc na pracovišti - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu - charakterizuje cestovní ruch a jeho specifika - vysvětlí hospodářský a kulturně-politický přínos - orientuje se v institucionálním uspořádání - vysvětlí roli mezinárodních organizací působících v cestovním ruchu - zná a ve své činnosti respektuje zákonná ustanovení v cestovním ruchu - orientuje se ve statistikách, zná význam satelitního účtu - uvede příklady vazby na další odvětví národního hospodářství - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce - rozlišuje kompetence jednotlivých článků řízení státní správy a samosprávy - sleduje vývoj trhu, zhodnocuje ziskovost jednotlivých služeb - při zabezpečování služeb dbá na dodržování platných předpisů a právních norem, na ochranu majetku a práv spotřebitele, hygienu 1. Bezpečnost a ochrana při práci, požární prevence Řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti. Pracovně právní problematika BOZP. Bezpečnost technických zařízení. 2. Vznik a základní podmínky vývoje a jeho postavení v národním hospodářství Vymezení základních pojmů. Právní úprava. Materiálně-technická základna CR - její členění. Orgány a organizace cest. ruchu v ČR a ve světě. Charakteristika vývoje novodobého CR. Vznik a vývoj mezinárodního cest. ruchu. Postavení ČR v mezinárodním CR - statistické údaje. Postavení cest. ruchu v národním hospodářství - statistické údaje. Statistika cest. ruchu - satelitní účet. Hodinová dotace

8 a bezpečnost práce a na ochranu životního prostředí - rozlišuje druhy a formy - sleduje trendy a posoudí využívání moderních forem - charakterizuje služby specifické pro jednotlivé druhy (např. kongresový, lázeňský, venkovský, dobrodružný a další) - zná základní dokumenty pro spolupráci a rozvoj v EU - vysvětlí roli mezinárodních organizací působících v cestovním ruchu - zhodnotí ekonomický význam v zemích EU - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce - orientuje se ve finančních zdrojích cestovního ruchu v ČR a EU a v předpokladech jejich využití - zná možnosti vytváření partnerství regionů, měst, obcí a využití pro cestovní ruch - charakterizuje cestovní ruch a jeho specifika - sleduje trendy a posoudí využívání moderních forem - uvede strukturu služeb a charakterizuje jejich komplex - charakterizuje jednotlivé služby cestovního ruchu a techniku jejich poskytování - orientuje se v základní kategorizaci stravovacích zařízení - charakterizuje služby specifické pro jednotlivé 3. Typologie 10 Formy cest. ruchu (motivační hledisko). Specifické formy cest. ruchu. Druhy cest. ruchu (podle způsobu realizace). 4. a Evropská unie 6 Vliv členství ČR v EU na cestovní ruch. Kvantifikace přínosů členství ČR v EU pro cestovní ruch. Schengenská dohoda. 5. SWOT analýza České republiky Silné a slabé stránky. Příležitosti a hrozby. Překážky ČR a jejich odstraňování. 6. Světové trendy v cestovním ruchu Volunturismus, Responsible travel. Léčebný turismus, Asketická dovolená. Dark tourism, Fair trade. Seniorský CR, Gay turismus. Ostatní světové trendy. 7. Základní a doplňkové služby Ubytovací služby Ubytování - základní terminologie. Klasifikace ubytovacích zařízení v ČR a ve světě. Stravovací služby Stravovací zařízení - význam v cest. ruchu. Kategorizace stravovacích zařízení Hodinová dotace

9 druhy (např. kongresový, lázeňský, venkovský, dobrodružný a další) - pracuje s informacemi z jízdních a letových řádů, s dopravními ceninami - orientuje se v druzích pojištění v cestovním ruchu - zajišťuje a organizuje další služby v ubytovacích zařízeních podle příslušné kategorie a třídy - zná účel a druhy víz, vyhledává informace týkající se vízové povinnosti - charakterizuje cestovní doklady, platnost, vydávání, přestupky proti zákonu - zná další doklady vyžadované při přechodu hranic - je seznámen s významem a praktickými dopady celního řízení pro turistiku - orientuje se v činnosti směnáren - rozlišuje platební prostředky v cestovním ruchu - zná účel zdravotního a cestovního připojištění a ochrany zdraví v různých turistických destinacích v ČR a ve světě. Dopravní služby Členění dopravních služeb. Materiální-technické podmínky dopravních služeb. Ostatní (doplňkové) služby Pasové, vízové a celní služby. Pojišťovací služby. Peněžní a směnárenské služby. Zdravotní služby. Hodinová dotace 9

10 2.2. Rozpis učiva 2. ročník - charakterizuje hotelnictví - popíše současný a historický vývoj hotelnictví na území ČR - charakterizuje hotely a ostatní kategorie turistického ubytování včetně jejich klasifikace - zajišťuje a organizuje další služby v ubytovacích zařízeních podle příslušné kategorie a třídy - orientuje se v organizačních složkách hotelu a jejich fungování - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu - zajišťuje a organizuje další služby v ubytovacích zařízeních podle příslušné kategorie a třídy - orientuje se v organizačních složkách hotelu a jejich fungování - orientuje se ve struktuře hotelových služeb (základní, doplňkové), v jejich náplni, funkci, koordinaci - vykonává činnosti recepce - řídí se pokyny ubytovacího, provozního a reklamačního řádu - vede evidenci hostů - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v 1. Vývoj hotelnictví a jeho význam pro rozvoj Charakteristika hotelnictví. Vývoj hotelnictví na území ČR. Současný vývoj hotelnictví na území ČR. 2. Klasifikace ubytovacích zařízení v ČR a v zahraničí Kategorie ubytovacích zařízení. Třídy ubytovacích zařízení. Specifikace v Evropě a ve světě. 3. Podstata hotelového managementu Vymezení pojmu "hotelový management". Charakteristika jednotlivých součástí hotel. managementu (plánování, organizování, řízení, kontrola). Hodinová dotace Organizace hotelového provozu 20 Správní úsek hotelu. Ubytovací úsek hotelu. Stravovací úsek hotelu. Doplňkové služby. 10

11 případě pracovního úrazu - zajišťuje a organizuje další služby v ubytovacích zařízeních podle příslušné kategorie a třídy - orientuje se v organizačních složkách hotelu a jejich fungování - orientuje se ve struktuře hotelových služeb (základní, doplňkové), v jejich náplni, funkci, koordinaci - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu - vysvětlí základní rozdíly mezi finančním rozhodováním, analýzou, plánováním a kontrolou - pracuje s potřebnými finančními informacemi - charakterizuje hotely a ostatní kategorie turistického ubytování včetně jejich klasifikace - pracuje s informacemi a rezervačními a informačními systémy - pracuje s informacemi a rezervačními a informačními systémy 5. Personální management hotelu 8 Personální útvary a náplň jejich činnosti Plánování, získávání a výběr vhodných pracovníků. Zvyšování kvalifikace, rekvalifikace. Motivace. Komunikace v hotelovém provozu. 6. Finanční management hotelu 10 Finanční rozhodování. Finanční analýza. Finanční plánování. Finanční kontrola. 7. Hotelové skupiny / řetězce 5 Charakteristika a fungování hotelových skupin. Způsoby zapojení do hotelových skupin. Smlouvy o managementu. Franchisingové smlouvy. Nájemní smlouvy. 8. Mezinárodní rezervační systémy 3 Rozdělení rezervačních systémů a jejich použití v praxi. Hodinová dotace 11

12 2.3. Rozpis učiva 3. ročník - charakterizuje průvodcovské služby - zná podmínky poskytování průvodcovských služeb v rámci EU - profesionálně jedná v souladu s požadavky na průvodce a jeho osobnost - poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti - dokáže doporučit pokrmy národních kuchyní - podílí se na realizaci rozvoje regionálního - je připraven poskytovat služby turistického průvodce - vede agendu průvodce - profesionálně jedná v souladu s požadavky na průvodce a jeho osobnost - vede agendu průvodce - profesionálně jedná v souladu s požadavky na průvodce a jeho osobnost - je připraven řešit neobvyklé situace, poskytnout pomoc v nouzi, v ohrožení života a veřejného ohrožení - poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti - podílí se na realizaci rozvoje regionálního - je připraven poskytovat služby turistického průvodce 1. Význam a vývoj průvodcovské činnosti Průvodcovská činnost v kontextu vývoje. Vývoj průvodcovské činnosti v ČR. Současné možnosti výkonu průvodcovské činnosti v ČR. 2. Osobnost průvodce cestovního ruchu Charakteristika průvodce cestovního ruchu. Základní typy průvodců a jejich povinnosti. 3. Příprava průvodce na zájezd 8 Zpracování informačního minima. Topografická příprava. Psychologická příprava. Příprava slovního projevu. 4. Pracovní agenda průvodce Spolupráce průvodce s cestovní kanceláří. Převzetí zájezdu. Osobní vybavení průvodce. Specifické povinnosti průvodce. Povinnosti průvodce při vzniku mimořádných událostí. Hodinová dotace

13 - profesionálně jedná v souladu s požadavky na průvodce a jeho osobnost - je připraven řešit neobvyklé situace, poskytnout pomoc v nouzi, v ohrožení života a veřejného ohrožení - profesionálně jedná v souladu s požadavky na průvodce a jeho osobnost - vysvětlí pojem animace a ví co všechno zahrnuje - rozumí klasifikaci kongresového cestovního ruchu - vysvětlí obsah pojmu workshop, veletrh, výstava - popíše podstatu insentivního CR - najde místa kongresové turistiky - rozliší specifické znaky jednotlivých druhů venkovské turistiky 5. Vyhodnocení a vyúčtování zájezdu (pobytu) Vyhodnocení zájezdu. Vyúčtování průvodcovy odměny. Vyúčtování výdajů v Kč a v devizových prostředcích. Odevzdání ostatních dokladů a pomůcek. 6. Psychologické aspekty v činnosti průvodce Styl práce průvodce. Typologie účastníků CR - temperament, individuální přístupy. 7. Společenský protokol průvodce Všeobecné normy a zásady společenského chování. Všeobecné zásady stolování. Oblečení průvodce cest. ruchu pro různé příležitosti. 8. Organizování zábavy ve volném 6 čase (animace) Animační programy ("mokrý", "suchý" režim). Příprava soutěžních programů, výletů, exkurzí atd. 9. Kongresová turistika 10 Význam a technika poskytovaných služeb v kongresové turistice. Klasifikace kongresových služeb. Organizování kongresových služeb. Insentivní cestovní ruch. Místa kongresové turistiky v ČR a ve světě. 10. Venkovská turistika 7 Ekoturistika, agroturistika, ekoagroturistika. Hodinová dotace

14 2.4. Rozpis učiva 4. ročník - charakterizuje lázeňství a jeho význam v cestovním ruchu - podílí se na realizaci rozvoje regionálního - charakterizuje historický vývoj lázeňství a jeho význam v cestovním ruchu - klasifikuje lázeňské služby - dokáže doporučit pokrmy národních kuchyní - ovládá strategické řízení lázní na úrovni středního managementu - podílí se na realizaci rozvoje regionálního - ovládá strategické řízení lázní na úrovni středního managementu - dokáže doporučit pokrmy národních kuchyní - podílí se na realizaci rozvoje regionálního Hodinová dotace 1. Vymezení pojmu lázeňství 2 Základní pojmy a význam lázeňství v cestovním ruchu 2. Historie lázeňství 3 Lázeňství v období středověku. Konstituování novodobých lázní, jeho vývoj před a po 2. sv. válce na území ČR. Význam osobností českého lázeňství. 3. Klasifikace lázeňských služeb 7 a způsoby úhrady péče Zdravotně lázeňské služby. Ubytovací služby. Stravovací služby. Kulturní a společenské služby. Doplňkové služby. Příspěvková lázeňská péče. Samoplátecká lázeňská péče. 4. Strategické řízení lázní 4 Strategie M.O.S.T. Strategie "GIVING CIRCLE". Lázně a leadership. Balanced Scorecard v lázeňství. 5. Organizace a řízení lázeňských subjektů Tradiční a novodobé pojetí. Různé typy organizačních struktur. 6. Marketing v lázeňském cestovním ruchu Analýza trhu a marketingový výzkum (SWOT analýza). Marketingový mix v lázeňství ("4P", "4C"). 7. Lázeňský místopis 3 - ovládá lázeňský místopis Evropské lázeňství. Významné lázně v ČR. Nejznámější mezinárodní lázeňská místa

15 8. Vývojové trendy v lázeňském cestovním ruchu Přehled současných vývojových trendů v lázeňském cestovním ruchu. Hodinová dotace 2 15

16 3. Rozpis učiva nástavbové 5leté studium Celkový počet konzultací: Rozpis učiva 1. ročník - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce - dodržuje ustanovení týkající nebezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - uvede základní bezpečnostní požadavky při práci na počítači a dbá na jejich dodržování - uvede příklady bezpečnostních rizik např. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci - poskytne první pomoc na pracovišti - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární prevence Řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti. Pracovně právní problematika BOZP. Bezpečnost technických zařízení. Počet konzultací 1 - charakterizuje cestovní ruch a jeho specifika - vysvětlí hospodářský a kulturně-politický přínos - orientuje se v institucionálním uspořádání - vysvětlí roli mezinárodních organizací působících v cestovním ruchu - zná a ve své činnosti respektuje zákonná ustanovení v cestovním ruchu - orientuje se ve statistikách, zná význam satelitního účtu - uvede příklady vazby na další odvětví národního hospodářství - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce - rozlišuje kompetence jednotlivých článků řízení státní správy a samosprávy - sleduje vývoj trhu, zhodnocuje ziskovost jednotlivých služeb - při zabezpečování služeb dbá na dodržování platných předpisů a právních norem, na 2. Vznik a základní podmínky vývoje a jeho postavení v národním hospodářství Vymezení základních pojmů. Právní úprava. Materiálně-technická základna CR - její členění. Orgány a organizace cest. ruchu v ČR a ve světě. Charakteristika vývoje novodobého CR. Vznik a vývoj mezinárodního cest. ruchu. Postavení ČR v mezinárodním CR - statistické údaje. Postavení cest. ruchu v národním hospodářství - statistické údaje. Statistika cest. ruchu - satelitní účet. 3 16

17 ochranu majetku a práv spotřebitele, hygienu a bezpečnost práce a na ochranu životního prostředí - rozlišuje druhy a formy - sleduje trendy a posoudí využívání moderních forem - charakterizuje služby specifické pro jednotlivé druhy ( např. kongresový, lázeňský, venkovský, dobrodružný a další) - zná základní dokumenty pro spolupráci a rozvoj v EU - vysvětlí roli mezinárodních organizací působících v cestovním ruchu - zhodnotí ekonomický význam v zemích EU - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce - orientuje se ve finančních zdrojích cestovního ruchu v ČR a EU a v předpokladech jejich využití - zná možnosti vytváření partnerství regionů, měst, obcí a využití pro cestovní ruch - charakterizuje cestovní ruch a jeho specifika - sleduje trendy a posoudí využívání moderních forem - uvede strukturu služeb a charakterizuje jejich komplex - charakterizuje jednotlivé služby cestovního ruchu a techniku jejich poskytování - orientuje se v základní kategorizaci stravovacích zařízení - charakterizuje služby specifické pro jednotlivé druhy ( např. kongresový, 3. Typologie 2 Formy cest. ruchu (motivační hledisko). Specifické formy cest. ruchu. Druhy cest. ruchu (podle způsobu realizace). 4. a Evropská unie 1 Vliv členství ČR v EU na cestovní ruch. Kvantifikace přínosů členství ČR v EU pro cestovní ruch. Schengenská dohoda. 5. SWOT analýza České republiky Silné a slabé stránky. Příležitosti a hrozby. Překážky ČR a jejich odstraňování. 6. Světové trendy v cestovním ruchu Volunturismus, Responsible travel. Léčebný turismus, Asketická dovolená. Dark tourism, Fair trade. Seniorský CR, Gay turismus. Ostatní světové trendy. 7. Základní a doplňkové služby Ubytovací služby Ubytování - základní terminologie. Klasifikace ubytovacích zařízení v ČR a ve světě. Stravovací služby Stravovací zařízení - význam v cest. ruchu. Kategorizace stravovacích zařízení

18 lázeňský, venkovský, dobrodružný a další) - pracuje s informacemi z jízdních a letových řádů, s dopravními ceninami - orientuje se v druzích pojištění v cestovním ruchu - zajišťuje a organizuje další služby v ubytovacích zařízeních podle příslušné kategorie a třídy - zná účel a druhy víz, vyhledává informace týkající se vízové povinnosti - charakterizuje cestovní doklady, platnost, vydávání, přestupky proti zákonu - zná další doklady vyžadované při přechodu hranic - je seznámen s významem a praktickými dopady celního řízení pro turistiku - orientuje se v činnosti směnáren - rozlišuje platební prostředky v cestovním ruchu - zná účel zdravotního a cestovního připojištění a ochrany zdraví v různých turistických destinacích v ČR a ve světě. Dopravní služby Členění dopravních služeb. Materiální-technické podmínky dopravních služeb. Ostatní (doplňkové) služby Pasové, vízové a celní služby. Pojišťovací služby. Peněžní a směnárenské služby. Zdravotní služby. 18

19 3.2. Rozpis učiva 2. ročník - charakterizuje hotelnictví - popíše současný a historický vývoj hotelnictví na území ČR - charakterizuje hotely a ostatní kategorie turistického ubytování včetně jejich klasifikace - zajišťuje a organizuje další služby v ubytovacích zařízeních podle příslušné kategorie a třídy - orientuje se v organizačních složkách hotelu a jejich fungování - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu - zajišťuje a organizuje další služby v ubytovacích zařízeních podle příslušné kategorie a třídy - orientuje se v organizačních složkách hotelu a jejich fungování - orientuje se ve struktuře hotelových služeb (základní, doplňkové), v jejich náplni, funkci, koordinaci - vykonává činnosti recepce - řídí se pokyny ubytovacího, provozního a reklamačního řádu - vede evidenci hostů - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu 1. Vývoj hotelnictví a jeho význam pro rozvoj Charakteristika hotelnictví. Vývoj hotelnictví na území ČR. Současný vývoj hotelnictví na území ČR. 2. Klasifikace ubytovacích zařízení v ČR a v zahraničí Kategorie ubytovacích zařízení. Třídy ubytovacích zařízení. Specifikace v Evropě a ve světě. 3. Podstata hotelového managementu Vymezení pojmu "hotelový management". Charakteristika jednotlivých součástí hotel. managementu (plánování, organizování, řízení, kontrola). 4. Organizace hotelového provozu 4 Správní úsek hotelu. Ubytovací úsek hotelu. Stravovací úsek hotelu. Doplňkové služby. Počet konzultací

20 - zajišťuje a organizuje další služby v ubytovacích zařízeních podle příslušné kategorie a třídy - orientuje se v organizačních složkách hotelu a jejich fungování - orientuje se ve struktuře hotelových služeb (základní, doplňkové), v jejich náplni, funkci, koordinaci - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu - vysvětlí základní rozdíly mezi finančním rozhodováním, analýzou, plánováním a kontrolou - pracuje s potřebnými finančními informacemi - charakterizuje hotely a ostatní kategorie turistického ubytování včetně jejich klasifikace - pracuje s informacemi a rezervačními a informačními systémy 5. Personální management hotelu 2 Personální útvary a náplň jejich.činnosti Plánování, získávání a výběr vhodných pracovníků. Zvyšování kvalifikace, rekvalifikace. Motivace. Komunikace v hotelovém provozu. 6. Finanční management hotelu 2 Finanční rozhodování. Finanční analýza. Finanční plánování. Finanční kontrola. 7. Hotelové skupiny / řetězce 1 Charakteristika a fungování hotelových skupin. Způsoby zapojení do hotelových skupin. Smlouvy o managementu. Franchisingové smlouvy. Nájemní smlouvy. 20

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ dálkové studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: ŘÍZENÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání

Střední škola řemesel Třebíč, Demlova 890 (674 01) Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ. Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Platnost: od 1. 9. 2010 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání Vydala Střední škola řemesel Třebíč dne

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více