1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí"

Transkript

1 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Umožňuje žákům získat základní přehled o ekonomických pojmech a orientovat se v základních ekonomicko-právních pramenech. Obecným cílem předmětu je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, naučit je pracovat s obecnými pojmy makro i mikroekonomie, přispívá k lepšímu uplatnění žáků jak v dalším studiu, tak i v praxi. Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k tomu, aby žáci uměli prakticky aplikovat poznatky z ekonomie při řešení ekonomických problémů, sledovat průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, dokázali vysvětlit opatření hospodářské politiky ve státě i Evropské unii. Předává žákům vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, výsledcích hospodaření, hospodářské politice a místě národního hospodářství ve světové ekonomice Charakteristika učiva Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, aby z nich mohli vycházet v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Učivo je rozděleno do tematických celků: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence; podstata fungování tržní ekonomiky; podnikání; výrobní činnost podniku; zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem; zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem; zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, pracovněprávními vztahy; mzdy, zdravotní a sociální pojištění; daňová soustava; náklady a výnosy; management a marketing; zdroje financování, finanční řízení; finanční trh; národní hospodářství; světová ekonomika. Učivo je rozvrženo v hodinové dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku denního 4letého studia. U 5letého dálkového studia je učivo rozvrženo po 16 konzultacích v každém ročníku. V průběhu studia žáci navštíví v rámci exkurzí některé finanční instituce (např. ČNB, KB a.s., ČS a.s.). Všichni žáci absolvují odborné praxe v reálných pracovních podmínkách, převážně ve firmách pražského a středočeského kraje, se kterými škola spolupracuje v rámci sociálního partnerství Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka je zaměřena na praktické využití základních ekonomických vědomostí při řešení ekonomických problémů. Žáci jsou schopni řešit modelové ekonomické situace s konkrétním zadáním z praxe. Směřuje k tomu, aby žáci: - měli vhodnou míru sebevědomí; - jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání; - tvořili si vlastní úsudek na světovou i národní ekonomiku; - byli schopni reagovat na měnící se podmínky tržní ekonomiky; - dokázali se lépe uplatnit na trhu práce. 1

2 1.4. Výukové strategie V předmětu Ekonomika je využívána zejména tradiční metoda výkladové hodiny se zohledněním individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Pro splnění výukových cílů jsou střídány a kombinovány zejména následující vyučovací metody: - výklad; - skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh); - shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku; - zařazení zajímavých a netypických úloh; - diskuse (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.); - simulace (s možností využití v praktickém životě); - exkurze a přednášky odborníků z praxe (např. pracovníků bank, BCPP apod.) s nimiž jsou studenti schopni diskutovat na daná témata, - uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů (účetnictví, právo, informační technologie atd.) Hodnocení výsledků žáků Zvládnutí obsahu vzdělání se kontroluje ústním i písemným zkoušením žáků. Ústní zkoušení se provádí minimálně 1x za pololetí, písemné zkoušení z menších celků učiva minimálně 2x za pololetí a průběžně se hodnotí i domácí cvičení. Při písemném projevu se posuzuje správnost, přesnost, pečlivost a schopnost samostatné práce žáků. V celkovém hodnocení je zohledňována i práce žáků v hodině, jejich aktivita a zájem o danou problematiku. Hodnocení je prováděno v souladu se školním klasifikačním řádem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat Klíčové kompetence Kompetence k učení Absolventi by měli být schopni: - uplatňovat různé způsoby práce s textem (studijní a analytické učení, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace), být čtenářsky gramotní; - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Kompetence k řešení problémů Absolventi by měli být schopni: - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - volit prostředky a způsoby ( pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky ) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi ( týmové řešení ). 2

3 Kompetence komunikativní Absolventi by měli být schopni: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí, porad apod.); - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě ). Kompetence sociální a personální Absolventi by měli být schopni: - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; Kompetence občanské a kulturní povědomí Absolventi by měli být schopni: - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě; - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli být schopni: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, umět je srovnat se svými představami a předpoklady; - umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak i vzdělávání; - znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání, dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. Matematické kompetence Absolventi by měli být schopni: - správně používat a převádět běžné jednotky; - používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 3

4 - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; - číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.). Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni: - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Odborné kompetence Zajišťovat typické podnikové činnosti Absolventi by měli: - zjišťovat potřebu investic, hodnotit investiční příležitosti. Efektivně hospodařit s finančními prostředky: Absolventi by měli: - orientovat se v subjektech finančního trhu, činnosti bank a v obchodování s cennými papíry; - provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem; - orientovat se v daňovém systému a umět vypočítat daňovou povinnost; - sestavovat kalkulace výrobků a služeb, znát principy tvorby cen. Zajišťovat obchodní činnost podniku Absolventi by měli: - orientovat se v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů; - organizovat průzkum trhu a vyhodnocovat výsledky. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Absolventi by měli: - chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (a dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; - osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji 4

5 apod.), rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopni zajistit odstranění závad a možných rizik. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Absolventi by měli: - chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. Jednat ekonomicky v souladu se strategií udržitelného rozvoje Absolventi by měli: - znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; - zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti ( v pracovním procesu i v běžném životě ) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; - efektivně hospodařit s finančními prostředky; - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Předmět Ekonomika vede žáky k tomu, aby se dokázali orientovat v základních ekonomických otázkách a aplikovat ekonomické vědomosti do běžného občanského života. V průběhu celé výuky se směřuje k hledání kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností. K aplikaci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti přispívá tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, aby dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních tématech, hledat kompromisní řešení. Výuka realizuje a rozvíjí zejména obsahový celek průřezového tématu: - stát, politický systém, politika, soudobý svět (4. a 5. ročník). Člověk a svět práce Předmět Ekonomika přispívá k aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce tím, že žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život, jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu nasazení a úspěšné kariéře. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali význam učiva pro jejich další vzdělávání a k pracovnímu uplatnění. Výuka realizuje a rozvíjí zejména obsahové celky průřezového tématu: - hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky světa práce, jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělávání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, vztah k zájmům, studijním výsledkům, vlastnostem a schopnostem a zdravotním předpokladům žáků (1.až 4. ročník); - trh práce jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů (1. ročník); - celoživotní učení možnost studia v zahraničí (4. ročník); 5

6 - informace jako kriteria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání na trhu práce (1. ročník); - zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet, možnosti zaměstnání v zahraničí(2. ročník); - soukromé podnikání podstata a formy podnikání, rozdíl mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, činnosti s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku(1. ročník); - práce s informacemi a informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí(1. ročník) Mezipředmětové vztahy - Základy práva - Účetnictví - Ekonomická cvičení - Manažering a marketing - Manažerská praktika 6

7 2. Rozpis učiva denní 4leté studium Celková hodinová dotace: 264 hodin 2.1. Rozpis učiva 1. ročník - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce - dodržuje ustanovení týkající nebezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - uvede základní bezpečnostní požadavky při práci na počítači a dbá na jejich dodržování - uvede příklady bezpečnostních rizik např. nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci - poskytne první pomoc na pracovišti - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu - správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy - vymezí výrobní faktory pro určité činnosti - vyjádří formou grafu nabídku, poptávku a určení rovnovážné ceny - posoudí správně vliv ceny na nabídku a poptávku - popíše fungování tržního mechanismu - rozlišuje právní formy podnikání a dovede charakterizovat jejich základní znaky - posoudí vhodné právní formy podnikání ve svém oboru - vysvětlí jednotlivé druhy obchodních společností a živností - na příkladu popíše postup založení obchodní společnosti, živnosti - charakterizuje základní povinnosti podnikatele vůči státu 1. Bezpečnost a ochrana při práci, požární prevence 2. Podstata fungování tržní ekonomiky Potřeby, statky, služby, spotřeba, vzácnost. Výrobní faktory. Hospodářský proces. Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, cena. Racionální chování spotřebitele. Hodinová dotace Podnikání 25 Podstata podnikání. Podnikatelský záměr. Právní formy podnikání. Podnikání podle Obchodního zákoníku, Živnostenského zákona. 7

8 - na příkladech charakterizuje průběh výrobní činnosti - na příkladu ukáže význam řízení jakosti v moderním podniku - v typovém příkladu vypočítá úspory z rozsahu - posoudí ekologické souvislosti výrobní činnosti Hodinová dotace 4. Výrobní činnost podniku 12 Výroba, jakost. Úspory z rozsahu. Ekologie výroby. Výrobní činnosti podniku v daném zaměření. 8

9 2.2. Rozpis učiva 2. ročník - rozliší základní druhy oběžného majetku - na příkladu ukáže postup pořízení materiálu - vypočte plánovanou spotřebu materiálu - popíše způsoby pořízení a oceňování zásob - vypočte ukazatele obratu zásob - provede jednoduchý výběr dodavatele - - rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a jejich základní druhy - provádí běžné výpočty - odpisů, kapacity a jejího využití - počítá efektivnost investic a komentuje výsledky - vede karty dlouhodobého majetku - na příkladu popíše, základní způsoby získávání zaměstnanců - určí kritéria pro výběr zaměstnanců - charakterizuje jednotlivé metody hodnocení zaměstnanců - orientuje se v zákonné úpravě mzdových předpisů, posoudí na jednoduchých příkladech vhodnost použitých forem mzdy - vypočte superhrubou mzdu, zdravotní a sociální pojištění, náhrady mezd, zdanitelnou mzdu, čistou mzdu, nemocenské dávky, částku k výplatě - odliší pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediska mzdy, pojištění a daně z příjmu 1. Oběžný majetek podniku a jeho dělení Členění oběžného majetku. Zásoby, pořízení zásob, oceňování zásob. Optimalizace zásob a nákupu. Spotřeba materiálu. Rychlost obratu zásob. 2. Dlouhodobý majetek podniku a jeho dělení Dlouhodobý majetek, členění. Opotřebení, odpisy, kapacita. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku. Oceňování a účtování dlouhodobého majetku. 3. Zabezpečení podniku lidskými zdroji, pracovně právní vztahy Zjištění potřeb zaměstnanců. Získávání a výběr zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců. 4. Mzdy, zdravotní a sociální zabezpečení Předpisy. Složky mzdy. Výpočet mzdy. Zákonné odvody. Hodinová dotace

10 2.3. Rozpis učiva 3. ročník - vysvětlí pojem daně, daňová soustava, daňové principy - charakterizuje základní daňové pojmy, vysvětlí členění daní - provádí výpočty daní 1. Daňová soustava, daně a jejich rozdělení Základní daňové pojmy a principy. Daně přímé. Daně nepřímé. Hodinová dotace 24 - odliší typické náklady podle probíraného členění - na příkladu ukáže náklady obětované příležitosti a utopené náklady - posoudí a na příkladu ukáže vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje - uvede příklady zvyšování výnosů - vypočte zvýšení nebo snížení výnosů vzniklé změnou prodeje nebo ceny - charakterizuje jednotlivé části procesu řízení a jejich funkce - provede jednoduché propočty při sestavování plánu a kontrole jeho plnění, na typovém příkladě - navrhne organizační strukturu firmy - na příkladu popíše rozhodovací metody - zhodnotí vhodnost a účinnost motivačních nástrojů - na vzorovém příkladu provede kontrolní činnost a navrhne případná opatření 2. Náklady a výnosy 24 Členění nákladů. Možnosti snižování nákladů. Náklady obětované příležitosti. Utopené náklady. Nákladový a marketingový přístup k ceně. Členění výnosů, možnosti zvyšování výnosů. 3. Management 20 Plánování. Organizování. Rozhodování. Motivace a vedení lidí. Kontrola. 10

11 2.4. Rozpis učiva 4. ročník - porovnává vhodnosti užití vlastních a cizích zdrojů financování - sestaví platební kalendář - charakterizuje cash-flow firmy - posoudí možnosti užití peněz s ohledem na výnos a riziko - charakterizuje peníze, vysvětlí jejich formy a funkce - popíše nejběžnější platební nástroje - smění peníze podle kurzovního lístku - vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou RPSN - rozliší složky finančního trhu - rozliší krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry, majetkové papíry a dluhopisy, na příkladu vysvětlí pohyb kurzů cenných papírů - odliší RM systém a burzu - odliší poslání centrální banky a komerčních bank - rozliší druhy úvěrů a jejich použití - provede jednoduché srovnání výhodnosti peněžních produktů - vysvětlí jednotlivé druhy pojišťoven a rozdělení pojištění - vybere nejvýhodnější pojistný produkt - uvede příklady podniků ve vybraných odvětvích národního hospodářství - vysvětlí hodnotu ukazatelů národního hospodářství - vysvětlí příčiny a druhy nezaměstnanosti - vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatelstva - vysvětlí význam platební bilance a charakterizuje její jednotlivé složky - srovná úlohu velkých a malých podniků v ekonomice státu - na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje státního rozpočtu Hodinová dotace 1. Zdroje financování, finanční 16 řízení Vlastní kapitál. Tvorba základního kapitálu u a.s. a s.r.o. Kapitálové fondy. Cizí kapitál. Krátkodobé a dlouhodobé financování. Cash-flow. Finanční řízení. 2. Finanční trh 20 Vývoj a funkce peněz. Platební styk v národní a zahraniční měně Úroková míra. Cenné papíry. Burza. RM systém. Role centrální banky, role komerčních bank. Investiční a podílové fondy. Penzijní fondy. Stavební spořitelny. Pojišťovny a jejich činnosti. 3. Národní hospodářství 14 Činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství. Hrubý domácí produkt, nezaměstnanost. Inflace. Platební bilance. Subjekty působící v národním hospodářství. Státní rozpočet. 11

12 - na příkladech ukáže výhodnost mezinárodního obchodu, absolutní a komparativní výhoda - posoudí dopad restriktivních opatření na mezinárodní obchod - popíše strukturu EU - aplikuje poznatky o společném trhu a uvede typické příklady - uvede příklady organizací ovlivňujících mezinárodní ekonomiku - Světová banka, WTO, Mezinárodní měnový fond, OECD, OPEC ad. - vyjmenuje nejvýznamnější podniky operující na mezinárodním poli v daném zaměření Hodinová dotace 4. Světová ekonomika 10 Mezinárodní obchod. Restrikce v mezinárodním obchodě. Evropská unie. Vztah EU a Česká republika. Další organizace ovlivňující mezinárodní ekonomiku. Mezinárodní obchod v daném zaměření. 12

13 3. Rozpis učiva nástavbové 5leté: Celkový počet konzultací: Rozpis učiva 1. ročník - vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP - zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce - dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - uvede základní bezpečnostní požadavky při práci na počítači a dbá na jejich dodržování - uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazu a jejich prevenci - poskytne první pomoc na pracovišti - uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu - správně používá a aplikuje ekonomické pojmy - vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny - posoudí správně vliv ceny na nabídku a poptávku - na příkladu popíše fungování tržního mechanismu - rozlišuje právní formy podnikání a dovede charakterizovat jejich základní znaky - posoudí vhodné právní formy podnikání ve svém oboru - na příkladu popíše postup založení obchodní společnosti - charakterizuje základní povinnosti podnikatele vůči státu 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární prevence 2. Podstata fungování tržní 7 ekonomiky, Potřeby. Statky. Služby. Vzácnost. Výrobní faktory. Hospodářský proces. Trh. 3. Podnikání, 7 Podnikatelský záměr. Právní formy podnikání. Podnikání podle Obchodního zákoníku. Počet konzultací 2 13

14 3.2. Rozpis učiva 2. ročník - na příkladech charakterizuje průběh výrobní činnosti - na příkladu ukáže význam řízení jakosti v moderním podniku - v typovém příkladu vypočítá úspory z rozsahu - posoudí ekologické souvislosti výrobní činnosti Počet konzultací 1. Výrobní činnost podniku 4 Výroba, jakost. Úspory z rozsahu. Ekologie výroby. Výrobní činnosti podniku v daném zaměření. - rozliší základní druhy oběžného majetku - na příkladu ukáže postup pořízení materiálu - vypočte plánovanou spotřebu materiálu - vypočte ukazatele obratu zásob - provede jednoduchý výběr dodavatele - rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a jejich základní druhy - provádí běžné výpočty - odpisů, kapacity a jejího využití - efektivnost investic a komentuje výsledky, vede karty - dlouhodobého majetku, účtuje o dlouhodobém majetku 2. Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem Členění oběžného majetku. Zásoby, pořízení zásob, oceňování zásob. Optimalizace zásob a nákupu. Spotřeba materiálu. Rychlost obratu zásob. 3. Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem Dlouhodobý majetek, členění. Opotřebení, odpisy, kapacita. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku. Oceňování a účtování dlouhodobého majetku

15 3.3. Rozpis učiva 3. ročník - na příkladu popíše, základní způsoby získávání zaměstnanců - určí kritéria pro výběr zaměstnanců - charakterizuje jednotlivé metody hodnocení zaměstnanců - orientuje se v zákonné úpravě mzdových předpisů, posoudí na jednoduchých příkladech vhodnost použitých forem mzdy - vypočtěte hrubou mzdu, zdravotní a sociální pojištění, náhrady mezd, zdanitelnou mzdu, čistou mzdu, nemocenské dávky, částku k výplatě - vyhotoví doklad pro účtování mezd - odliší pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediska mzdy, pojištění a daně z příjmu 1. Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, pracovně právní vztahy Zjištění potřeb zaměstnanců. Získávání a výběr zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců. 2. Mzdy, zdravotní a sociální zabezpečení Předpisy. Složky mzdy. Výpočet mzdy. Zákonné odvody. Počet konzultací odliší typické náklady podle probíraného členění - na příkladu ukáže náklady obětované příležitosti a utopené náklady - posoudí a na příkladu ukáže vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje - uvede příklady zvyšování výnosů - vypočte zvýšení nebo snížení výnosů vzniklé změnou prodeje nebo ceny 3. Náklady a výnosy 6 Členění nákladů. Možnosti snižování nákladů. Náklady obětované příležitosti. Utopené náklady. Nákladový a marketingový přístup k ceně. Členění výnosů, možnosti zvyšování výnosů. 15

16 3.4. Rozpis učiva 4. ročník - charakterizuje jednotlivé části procesu řízení a jejich funkce - provede jednoduché propočty při sestavování plánu a kontrole jeho plnění, na typovém příkladě - navrhne organizační strukturu firmy - na příkladu popíše rozhodovací metody - zhodnotí vhodnost a účinnost motivačních nástrojů - na vzorovém příkladu provede kontrolní činnost a navrhne případná opatření - porovnává vhodnosti užití vlastních a cizích zdrojů financování - sestaví platební kalendář - charakterizuje cash-flow firmy - posoudí možnosti užití peněz s ohledem na výnos a riziko - používá nejběžnější platební nástroje - smění peníze podle kurzovního lístku - vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou RPSN - rozliší složky finančního trhu - rozliší krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry,majetkové papíry a dluhopisy, na příkladu vysvětlí pohyb kurzů cenných papírů - odliší RM systém a burzu - odliší poslání centrální banky a komerčních bank - rozliší druhy úvěrů a jejich použití - provede jednoduché srovnání výhodnosti peněžních produktů - vybere nejvýhodnější pojistný produkt Počet konzultací 1. Management 4 Plánování, organizování. Rozhodování. Motivace a vedení lidí, kontrola. 2. Zdroje financování, finanční 6 řízení Vlastní kapitál. Tvorba základního kapitálu u a.s. a s.r.o. Kapitálové fondy. Cizí kapitál. Krátkodobé a dlouhodobé financování. Cash-flow. Finanční řízení. 3. Finanční trh 6 Platební styk v národní a zahraniční měně Úroková míra. Cenné papíry. Burza. RM systém. Role centrální banky. Investiční a podílové fondy. Penzijní fondy. Stavební spořitelny, pojišťovny. 16

17 3.5. Rozpis učiva 5. ročník - uvede příklady podniků ve vybraných odvětvích národního hospodářství - vysvětlí hodnotu ukazatelů národního hospodářství - vysvětlí příčiny a druhy nezaměstnanosti - vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatelstva a na příkladu ukáže jak se bránit nepříznivým důsledkům - vysvětlí význam platební bilance a charakterizuje její jednotlivé složky - srovná úlohu velkých a malých podniků v ekonomice státu - na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje státního rozpočtu - na příkladech ukáže výhodnost mezinárodního obchodu, absolutní a komparativní výhoda - posoudí dopad restriktivních opatření na mezinárodní obchod - popíše strukturu EU - aplikuje poznatky o společném trhu a uvede typické příklady - uvede příklady organizací ovlivňujících mezinárodní ekonomiku - Světová banka, WTO, Mezinárodní měnový fond, OECD, OPEC ad. - vyjmenuje nejvýznamnější podniky operující na mezinárodním poli v daném zaměření Počet konzultací 1. Národní hospodářství 8 Činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství. Hrubý domácí produkt, nezaměstnanost. Inflace. Platební bilance. Subjekty působící v národním hospodářství. Státní rozpočet. 2. Světová ekonomika 8 Mezinárodní obchod. Restrikce v mezinárodním obchodě, Evropská unie. Vztah EU a Česká republika. Další organizace ovlivňující mezinárodní ekonomiku. Mezinárodní obchod v daném zaměření. 17

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 OBORY VZDĚLÁNÍ...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE (PEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 262 (8 hodin týdně) Platnost:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více