1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS"

Transkript

1 1. část PRA_ část PRA_ STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS I. POJEM: Stát je formou organizace společnosti v určitých epochách vývoje. Stát vznikl na určitém stupni vývoje společnosti, kdy nahradil organizaci společnosti založenou na rodovém zřízení. Podstatu státu určuje charakter ekonomiky. Změna v ekonomice státu způsobí změnu v jeho podstatě. Je to souhrn určitých politických vztahů. II. ZNAKY STÁTU: a) Státní moc - její podstatou je regulace společenských vztahů pomocí práva - dělí se na zákonodárnou, výkonnou a soudní, která je nezávislá na státu - je uplatňována státním mechanismem b) Územní organizace obyvatelstva - stát dělí své příslušníky podle území, podřizuje je místním orgánům c) Státní suverenita a výlučnost d) Právo, daně, poplatky - příspěvky od občanů státu k udržování stát ní moci III. STÁTNÍ MECHANISMUS - je ta část společnosti, která disponuje státní mocí, tvoří ho - státní orgány - úřední osoby a administrativní aparát - ozbrojené složky ->povolány řešit určité úkoly statu, podrobeny určitému orgánu (x civilní právo) IV. FUNKCE STÁTU: a) ekonomická - podnikatelská činnost státu (stát je provozovatelem státních podniků) - zajišťuje nevýrobní sféru z prostředků získaných z da ňové soustavy (státní správa,

2 obrana, školství, zdravotnictví atd.) - stát je garantem měnové soustavy - stát je konsument společenské produkce (je zákazník, rovný a solventní partner) b) zákonodárná, stát také garantuje nezávislé soudnictví a provádění kontroly práva c) nařizovací - pravomoci státu vůči různým subjektům (státní sankce) d) sociální - minimální mzdy, sociální minimum, podpory - tuto funkci plní i charitativní organizace e) bezpečnostní - vnější a vnitřní f) funkce v ochraně životního prostředí Funkce: -vnitřní...hospodářská, sociální, pečovatelská,... -vnější...obranná, kulturní, vědecká,... Funkce státu - hlavní činnosti státu, které slouží k plnění jeho úkolů. Od fcí státu je třeba odlišovat fce jednotlivých státních orgánů (tj. realizace pravomoci, práv a povinností jednotlivých orgánů). Hl. fce státu rozlišujeme podle toho, ve kterých sférách spol. života působí. 2. FORMA STÁTU A JEJÍ PRVKY I. FORMA STÁTU - je způsob uspořádání státního mechanismu a uskutečňování státní moci (zákonodárná - legislativa, výkonná - exekutiva, nezávislá soudní moc). Obecně lze dělit formu státu na nedemokratickou a demokratickou. demokratická - demokr. parlamentní - moc výkonnou a zákonodárnou vykonává volený zákonodárný sbor a jeho výkonné složky (vláda), př. ČR, Anglie. Dělba mezi legislativou a exekutivou není. - demokr. presidentská - legislativa a exekutiva jsou vzájemně odděleny a moc je mezi ně rozdělena víceméně rovnoměrně. President je volen přímo lidem, př. USA, Francie. Z hlediska typu státu lze formu státu rozlišit na monarchii (království, císařství), republiku, federaci, unii. Formu státu tvoří: -forma vlády:formou vlády rozumíme: a)vztahy obyvatel k státní moci

3 b)povahu a složení nejvyšších orgánů státu a jejich vzájemné vztahy -učlenění státu:uspořádání státní moci vzhledem k uzemí státu.státní moc ve státě několikerá: a)jediná=unitární stát b)vícerá=složený stát-různé podoby -federace:v zahraničí stát vystupuje jako stát jediný (federální složka), ale vnitřně má více struktur (nevystupují v zahraničí) -konfederace:pojem zastaralý (dnes žádný stát, naposled Sever-Jih), prioritu mají dílčí subjekty -personální unie:historický prvek,společní panovníci, měna, armáda, ale jinak proti sobě, např.rakopsko-uhersko -reálná unie:historický prvek -st. režim:vyjadřuje způsob a metody realizace st.moci, realizace více způsoby: -metody s neprávním charakterem -metody s právním charakterem II. VÝVOJ FORMY STÁTU Z HISTORICKÉHO HLEDISKA 1) Starověký Řím - rodové společenství, městský stát, Antika Rod - skupina skutečně nebo doměle příbuzných lidí, v jejichž čele je stařešina (soudce, vojevůdce i velitel) Curia (kurie) - seskupení rodů na určitém území Kmen - 10 curia Národ římský - 3 kmeny Prvky této formy státu: - lidové (centurijní) shromáždění, které mohli volit všichni vojáci, a snad i ostatní muži - senát - výkonný orgán LS tvořený stařešiny rodů - král - nejvyšší vojevůdce a soudce S rostoucím vlivem majetku se prováděly reformy tohoto zřízení (rozdělení LS na 6 tříd, kde každá má stejně hlasů, tzn. že i když je bohatých méně, mají stejný počet hlasů). 2) Další městské státy: Sparta: LS - rada - 5, postupně přebrali moc, dva králové neměli prakticky moc

4 Atény: LS - rada (500 lidí) - státní úředníci Římské právo tvořilo unikátně propracovaný a dokonalý celek. 3) Středověk a) ranný feudalismus - existovaly velké státy s nízkou úrovní práva, převládá právo obyčejové b) stavovské monarchie (13. stol.) - vláda panovníka spolu se stavy. Silné postavení měla i církev. Základem práva jsou vztahy k půdě. Senior - vlastník půdy, vazal - uživatel půdy. Lenní systém: král německý - český - šlechta... Od 12. stol. (Itálie) se jako 3. stav začínají prosazovat i města. c) absolutní monarchie - vláda panovníka bez stavů. Města i stavy jsou silné, panovník je štve proti sobě, čímž může vládnout neomezeně. Nastává velký rozvoj práva (kodifikace tj. zákoníky, psané normy) - právnické knihy. Vliv centra na řízení státu se projevuje zřízením profesionální armády, policie a administrativou. Vzniká hierarchie státní správy od centra až po obce. 4) Období buržoazních revolucí (Francie ) - heslo "Volnost, rovnost, bratrství" - formy státu byly většinou republiky - vznik parlamentu, či funkce prezidenta 5) Dnešní období - státy demokratické a totalitní (podle úpravy a do držování lidských práv) - formy státu - republiky, monarchie, federace, unie - prvky forem státu - parlament a vláda, nezávislé soudnictví, president Podle míry zasahování státu do ekonomiky dělíme státy na: a) regulativní stát - stát nebrání rozvoji tržních vztahů, ale vytváří pro tento rozvoj určité hranice, které dále může ovlivňovat b) rozvojový stát - vychází se z tržního systému, který ale stát ov livňuje (př. proexportní politika) c) plánovací stát - základem všeho je státní plán demokracie: - přímá-lidové shromáždění, referendum - nepřímá-zastupitelská - rozsáhlý katalog obč. práv a svobod, který je garantován - do jaké míry se občané mohou podílet na pozhodování

5 nedemokratické formy: - na řešení se podílí úzká vrstva obyvatelstva - omezení práv a svobod 3. ORGÁNY STÁTNÍ MOCI V ČR Moc je schopnost jedince nebo kolektivu udržovat chování jiných osob nebo organizací. Podstatou státní moci je regulace společenských vztahů pomocí práva. Státní mocí disponuje část společnosti, která se nazývá státní mechanismus. Státní mechanismus je tvořen: státními orgány úředními osobami a administrativním aparátem ozbrojenými složkami Pojmem forma státu rozumíme způsob uspořádání státních mechanismů a způsob uskutečňování státní moci. Obecně rozeznáváme formu státu nedemokratickou a demokratickou (parlamentní, presidentská). Výkonem státní moci v širším slova smyslu rozumíme souhrn všech státně mocenských činností, k nimž řadíme: 1) činnost zastupitelských sborů (výkon státní moci v užším smyslu) 2) justiční činnost vykonávaná nezávislými soudy při rozhodování spo rů a ukládání trestů, dále činnost státních notářství a prokuratury (činnost ověřovací a osvědčovací) 3) činnost státní správy - činnost výkonná, nařizovací a organizátor ská. Podle Ústavy ČR je zdrojem veškeré státní moci lid, jenž ji vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Státní moc slouží všem občanům, lze ji uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon. Zákonodárná moc v ČR náleží parlamentu, který je tvořen dvěma komorami, Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Poslanecká sněmovna se skládá z 200 poslanců starších 21 let, volených na 4 roky. Senát se skládá z 81 senátorů starších 40 let, volených na 6 let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Výkonná moc je Ústavou rozdělena mezi vládu a presidenta. President republiky je hlavou státu, kterou volí Parlament na

6 společné schůzi obou komor. President není z výkonu své funkce nikomu odpovědný a volební období trvá 5 let ode dne složení slibu. Vláda je vrcholným orgánem státní moci, je složena z předsedy vlády, místopředsedů a ministrů. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Předsedu vlády jmenuje president a na návrh předsedy jmenuje i ostatní členy. Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Soudce je do funkce jmenován presidentem bez časového omezení. Funkce se ujímá složením slibu. Dále jsou tu ještě dvě nezávislé instituce: 1) Nejvyšší kontrolní úřad, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Presidenta a vicepresidenta tohoto úřadu jmenuje president republiky na návrh Poslanecké sněmovny. 2) Česká národní banka, jenž je ústřední bankou státu. Jejím hlavním cílem je péče o stabilitu měny. Postavení, působnost a další podrobnosti ohledně obou jmenovaných institucí upravuje dále zvláštní zákon. Právo volit má občan ČR starší 18 let na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Poslanci a senátoři složí slib na první schůzi které se zúčastní (sněmovny nebo senátu). Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor a na požádání dostane slovo. Schůze komor jsou veřejné. Komory jsou způsobilé se usnášet přítomností třetiny členů. K usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů komory, eventuálně většiny kvalifikované (tři pětiny) nebo ze všech členů. Senát má právo vrátit Poslanecké sněmovně návrh zákona ke znovuprojednání s pozměněním. President má právo vrátit přijatý zákon (mimo ústavního) do 15 dnů ode dne postoupení. Jestliže pak Poslanecká sněmovna trvá nadpoloviční většinou všech poslanců na původním znění, zákon vyhlásí, jinak není přijat. Přijaté zákony podepisují předseda Poslanecké sněmovny, premiér a president. K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. Volby : a) do Posl. sněmovny - začínají 30 dní před uplynutím volebního

7 obd. a končí dnem uplynutí. - při rozpuštění -> do 60 dnů po rozpuštění - tajným hlasováním - zásada poměrného zastoupení b) do Senátu - začínají 30 dní před uplynutím vol. obd. a končí dnem uplynutí - tajným hlasováním - většinový systém Mandát vzniká zvolením. Nikdo nemůže být členem obou komor součastně.komory zřizují své orgány - komise a výbory. 4. ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY ČR, POJEM STÁTNÍ SPRÁVY. STÁTNÍ SPRÁVA 1) soustava určitého druhu státních orgánů - st. správa v institucio nálním (organizačním smyslu) 2) jeden z druhů státních činností (st. spr. ve funkčním smyslu) ad1) Státní správa je vykonávána STÁTNÍMI ORGÁNY, jejichž znaky jsou: a) podílí se na uskutečnění funkcí státu b) jsou nositeli určitých mocenských oprávnění c) jednají zpravidla jménem státu ad2) Státní správa jako činnost orgánů státní správy má určité znaky: a) jde o činnost PODZÁKONNOU - činnost vykonává na základě zákona b) činnost VYKONÁVACÍ - realizace ustanovení obsažených v zákonech c) činnost NAŘIZOVACÍ - buď formou NORMOTVORBY - normativních podzá konných aktů, vyhlášky, potvrzení, osvědčení - nebo formou INDIVIDUÁLNÍCH SPRÁVNÍCH AKTŮ - správní rozhodnutí o poskytnutí stipendia d) činnost ORGANIZÁTORSKÁ - běžná denní činnost, k jejímuž zabezpeče ní jsou využívány hlavně státně mocenské prostředky - - formou vydávání nařízení - přímé uplatňování státního donucení (policie, sbor nápr. vých.) Rozlišujeme dva typy státních orgánů ve st. spr.: - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

8 - SPRÁVNÍ ORGÁNY ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY - orgán výslovně zřízený pro výkon státní správy - ministerstvo, okres. úř., úř. práce, škol. úř. SPRÁVNÍ ORGÁN - širší pojem, může to být OSS, ale i subjekt, který ne byl zřízen jen pro výkon státní správy (škola...) Pojem VEŘEJNÁ SPRÁVA zahrnuje STÁTNÍ SPRÁVU a SAMOSPRÁVU (obce, nejsou orgány státní správy). K orgánům státní správy: 1) ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY: např.: ministerstva - lze je zřídit pouze zákonem krajský hygienik - je jmenován a odvolán na návrh hlavní hygienik ČR 2) OKRESNÍ ÚŘADY - vykonávají státní správu ve svých územních obvodech, která není svěřena jinému správnímu orgánu (úřad práce, školský úřad...). Jsou vázány obecnými právními normami i interními opatřeními (pokyny vlády, ministerstev). - v čele je PŘEDNOSTA - jmenuje a odvolá ho vláda na návrh ministra vnitra - člení se na REFERÁTY (živ. prostř...) - jsou zřizovány a rušeny přednostou se souhlasem ministra vnitra. V jejich čele stojí vedoucí, který je jmenován a odvoláván přednostou. Nadřízeným OÚ ve věcech státní správy okresního hygienika je krajský hygienik, jenž je jmenován ministrem zdravotnictví. Krajské hygieniky řídí hlavní hygienik ČR. OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ (40-70 členů) - volí se do 60 dnů od voleb do obecních zastupitelstev pomocí směrné ho čísla pro každou obec - schvaluje rozdělení dotací obcím - schvaluje a kontroluje rozpočet OÚ - schází se obvykle 4x ročně, svolává ho přednosta OÚ OBEC - právnická osoba - samosprávné společenství občanů (samosprávný subjekt) = má své území, obyvatelstvo, vykonává samosprávu - není OSS, ale v rámci tzv. přenesené působnosti vykonává st.spr. PŮSOBNOST OBCE:

9 1) samostatná - obecní orgány ji vykonávají relativně nezávisle (obec se řídí jenom obecně závaznými právními předpisy - zákony a vyhlášky) 2) přenesená - výkon státní správy obcemi (obec se řídí obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích i interními opatřeními - nařízení a pokyny vlády, ministerstev...) PŘENESENÁ PŮSOBNOST - základní - každá obec je musí vykonávat (funkce bývalého MNV) - rozšířená - vykonává ji pověřený obecní úřad z nařízení vlády pro více obcí najednou (bývalé stř. obce, KNV, ONV) Není-li obec schopna vykonat základní přenesenou půs., může ji z nařízení OÚ vykonat přechodně jiná obec či určený orgán. 1) Jde-li o přenesenou působnost obce, pak OÚ kontroluje tuto činnost obce a vystupuje jako orgán ve 2. stupni správního řízení. 2) Jde-li o samostatnou působnost obce, pak obec není OÚ podřízena. SLOŽENÍ OBCE (ZÁSTUPCI OBCE): 1) STAROSTA - je volen obecním zastupitelstvem a je mu odpovědný 2) OBECNÍ ZASTUPITELSTVO - členové jsou voleni a jejich počet závisí na velikosti obce - schází se nejméně 1x za 3 měsíce, jeho za sedání řídí starosta, zasedáíní jsou veřejná 3) OBECNÍ RADA členů, kteří jsou voleni obecním zastupitelst vem z jeho členů - výkonný orgán obce v oblasti samostatné působ nosti (staveb. povolení, matrika...) ORGÁNY OBECNÍ RADY - vždy alespoň KOMISE FINANČNÍ a KOMISE KONT ROLNÍ 4) OBECNÍ ÚŘAD - tvoří ho starosta, jeho zástupce(i) a tajemník obecního úřadu (nejvyšší osoba, v samost. půs. obce odpovídá obec. radě a starostovi, v přenesené půs. odpovídá starostovi) Činnost ObÚ - samostatná půs. obce - úkoly uložené obecní radou, za stupitelstvem - přenesená půs. obce - výkon státní správy v jeho půs. Charakteristickým rysem st. správy je to, že je vykonávána st. orgány ( x činnosti uskutečňované st. organizacemi). 5. SOUDNÍ MOC V ČR, PRINCIPY SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Soustavu soudů tvoří NEJVYŠŠÍ SOUD, NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD, VRCHNÍ, KRAJSKÉ A OKRESNÍ SOUDY. Mimo to ještě ÚSTAVNÍ SOUD, který je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Skládá se z 15 soudců jmenovaných na 10 let presidentem ČR

10 se souhlasem Senátu. Soudci skládají do rukou presidenta slib, čímž se ujímají funkce. Soudci Ústavního soudu jsou vázáni ústavními zákony, mezinárodními smlouvami a zákonem. SOUDNÍ MOC V ČR vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Soudci jsou ve výkonu své funkce nezávislí. Soudce je jmenován presidentem ČR bez časového omezení. Funkce se ujímá složením slibu. Soudce je při rozhodování vázán zákonem. PRINCIPY SOUDNÍHO ŘÍZENÍ (občanského: občanskoprávní, pracovní, rodinné, družstevní s obchodní vztahy, neprojednávají-li je podle zákona jiné orgány.): Účastníci mají rovné postavení. Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti. K řízení v 1. stupni jsou příslušné okresní soudy (mimo taxativně jmenovaných případů pro krajské soudy). ZASTUPOVÁNÍ - na základě zákona - na základě plné moci (advokáti) - na základě rozhodnutí - advokát ex offo Zákon stanoví případy, kdy soudci rozhodují v senátu nebo pouze předseda senátu jako samosoudce. Nejvyšší soud rozhoduje a jedná v senátu. K rozhodnutí senátu je třeba většiny hlasů (hlasovat musí každý člen senátu). Pořadí hlasování: PŘÍSEDÍCÍ - MLADŠÍ SOUDCI - STARŠÍ SOUDCI - PŘEDSEDA SENÁTU. 1) ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - na návrh - obecné záležitosti + pravdivé vylíčení skutečností, musí být patrno, čeho se navrhovatel domáhá. - účastníci řízení - NAVRHOVATEL (žalobce) a ODPŮRCE (žalovaný) 2) PRŮBĚH ŘÍZENÍ Předseda senátu nařídí jednání k projednání věci samé, k němuž svolá účastníky a všechny potřebné. Jednání je ústní a veřejné, mimo zákonem stanovených vyjímek. Dokazování provádí soud při jednání. Za DŮKAZ mouhou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci.

11 3) Výsledkem procesu je soudní ROZSUDEK nebo USNESENÍ. Rozsudkem rozhoduje soud ve věci samé. Je vyhlášen veřejně, jeho součástí je odůvodnění a poučení o odvolání a možnosti výkonu rozhodnutí. 4) OPRAVNÉ PROSTŘEDKY - ODVOLÁNÍ - proti rozhodnutí soudu 1. stupně (do 15 dnů ode dne doru čení rozhodnutí) - OBNOVA ŘÍZENÍ - nové skutečnosti, rozhodnutí či důkazy, (do 3 měsíců od zjištění důvodů obnovy) - DOVOLÁNÍ - lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, po kud to zákon připouští (do 1 měsíce) 5) VÝKON ROZHODNUTÍ Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. a) peněžité plnění formou: - srážek ze mzdy - do výše rozhodnuté přiznané pohledávky s přís lušenstvím - přikázání pohledávky - z účtu čs. peněžního ústavu, nelze z vkladních knížek - prodej movitých věcí - prodej nemovitostí, prodej souvlastnického podílu - zřízením soudcovského ústavního práva na nemovitostech - zapsat do evidence nemovitostí b) nepeněžité pohledávky formou: - vyklizení - odebrání věci - rozdělení společné věci - provedení prací a výkonů 6. POSTAVENÍ HLAVY STÁTU V ČR President republiky je hlavou státu. Je volený Parlamentem na společné schůzi obou komor, volební období je 5 let. Z výkonu své funkce není odpovědný. Úřadu se ujímá složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Návrh na kandidáta je oprávněno podávat nejméně 10 poslanců nebo 10 senátorů. Kandidát musí být starší 40 let a musí mít právo volit. Nikdo nesmí být zvolen více než 2x za sebou.

12 VOLBA: 1. kolo - musí získat nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů 2. kolo - do 14 dnů, když není zvolen v 1. kole, - nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a nadpolo viční většinu hlasů přítomných senátorů 3. kolo - do 14 dnů, když není zvolen v 2. kole, - nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů a poslanců PRAVOMOCI: President ČR 1) jmenuje a odvolává předsedu a členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu 2) svolává zasedání Poslanecké sněmovny 3) rozpouští Poslaneckou sněmovnu 4) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy 5) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu 6) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, zakazuje odsouzení 7) vrací Parlamentu zákon (mimo ústavního) 8) podepisuje zákony 9) jmenuje presidenta a vicepresidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 10) jmenuje členy Bankovní rady ČNB Dále - zastupuje stát navenek - sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy (sjednávat za něj mů že i vláda) - je vrchním velitelem ozbrojených sil - pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí - vyhlašuje volby do Posl. sněmovny a Senátu - uděluje a propůjčuje státní vyznamenání - jmenuje soudce - provádí amnestii Pro tato další rozhodnutí je zapotřebí podpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. President ČR má právo: - účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů i komisí - dostat slovo, kdykoli o to požádá - účastnit se schůzí vlády, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy - projednávat s vládou a jejími členy otázky, které patří do jejich

13 působnosti Presidenta ČR nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat ho pro přestupek a jiný právní delikt. Může být stíhán pouze pro velezradu před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. 7. PRÁVO, POJEM, PRAMENY PRÁVA. PRÁVO (právní norma) - souhrn právních norem - souhrn pravidel jednání lidí, jeichž dodržování vynucuje stát, tzn., že právo nemůže existovat bez státu. Právo je obsaženo v právních normách. PRAMENY PRÁVA rozumíme formy, ve kterých nacházejí své vyjádření platné právní normy. Prameny práva (jakožto vyjádření právních norem) jsou většinou vytvářeny činností státních orgánů, ale prameny práva mohou být vytvářeny i bez přičinění státních orgánů - obyčej. Ne každý výnos státních orgánů je pramenem práva (např. ne interní pokyny). Pokud právní normy odkazují na jiné společenské normy (např. pravidla občanského soužití či pravidla zvyklostí obchodního stylu), mají tyto společenské normy charakter SUBSIDIÁRNÍCH (PODPŮRNÝCH) PRAMENŮ PRÁVA. DRUHY PRAMENŮ PRÁVA: 1) NORMATIVNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY (akty) - výsledek cílevědomé normotvor né činnosti státního orgánu. Stanoví právní normy. 2) PRECEDENTY - (případy neupravené právními normami), u nás se ne používá - individuální právní akt (nejčastější soudní rozsudek) který použitím na další obdobné případy získává obecnou závaznost. - typický atribut anglosaského práva, u nás zakázán 3) NORMATIVNÍ SMLOUVY - není to rozhodnutí 1 státního orgánu, ale ja ko shodné projevy vůle dvou či více stran - zahrnují ustanovení normativní povahy - u nás: Kolektivní smlouva, jinak hlavně v mezinárodním právu 4) PRÁVNÍ OBYČEJE - prameny práva obsahující pravidla: a) dlouhodobé užívání b) jasnost a srozumitelnost - chápána jako závazná c) státní vynucování - zajišťováno st. mocí

14 5) OBECNÉ PRÁVNÍ ZÁSADY - narozdíl od obyčejů zde není nutnost dlou "Smlouvy je nutno zachovávat". hodobé praxe, např. Proces schvalování zákona: ministerstvo -> připomínky na ministerstvu -> kolegium ministra (náměstci, ředitelé odborných sekcí) -> ministr podepíše nebo ne, když ano -> vláda -> meziresortní připomínky -> souhlas vlády -> vládní návrh zákona -> Parlament -> besedy -> zákon. PRÁVNÍ SÍLA PRAMENŮ PRÁVA - rozdělení pramenů práva (a norem v nich obsažených) tak, že platí: 1) prameny určitého stupně právní síly musí být v souladu s prameny vyššího stupně 2) prameny určitého stupně právní síly mohou být změněny nebo zrušeny jen prameny práva stejného nebo vyššího stupně právní síly. PRAMENY PRÁVA V ČR: V ČR jsou hlavními prameny práva NORMATIVNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY. K vydání těchto právních předpisů jsou oprávněny: 1) Orgány státní moci: Parlament, obecní zastupitelstva (obecně zá vazné vyhlášky) - prvotní normativní právní akty 2) Orgány státní správy - nařízení vlády ČR, vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů - sekundární normativní právní akty Ministerstva a další ústřední OSS mohou vydat i "resortní předpisy" - nemají charakter normativních právních aktů, ale interních opatření Rozdělení normativních právních aktů v ČR z hlediska právní síly: 1) ÚSTAVNÍ ZÁKON 2) ZÁKON a ZÁKONNÉ OPATŘENÍ 3) VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ 4) VYHLÁŠKY a jiné závazné předpisy ministerstev a ostatních ústřed ních orgánů 5) obecně závazné předpisy okresních úřadů a obcí ad 1-4: musí být publikovány ve sbírce zákonů. PRÁVO OBJEKTIVNÍ - vlastnické právo - soubor právních norem upravují vlastnictví PRÁVO SUBJEKTIVNÍ - určitý vztah k věci cích pojem

15 PRÁVO ABSOLUTNÍ - platí pro všechny PRÁVO RELATIVNÍ - platí mezi určenými subjekty Právo vzniká asynchroně => později než stát. Pr. obyčej x obyčejové pravidlo (norma obsažená v pr. obyčeji, jako pramenu práva). Právo: 1)objektivní - státem vynutitelné - soubor pravidel chování uznaných státem => jsou závazná 2)subjektivní - v oblasti lidských práv - čím více se blíží konkrétní osobě -> právo přechází v oprávnění (oprávnění - vyplývá z určitého pr. předpisu x nárok - konkrétní realizace oprávnění) 8. PRÁVNÍ NORMA - POJEM, STRUKTURA, DRUHY. PRÁVNÍ NORMA - elementární jednotka spoluvytvářející právní řád státu či mezinárodní právo veřejné. Právní norma (Soubor) vyjadřuje určité právo. Právní norma - obecně závazné pravidlo chování (rozumí se jak aktivní činnost, tak zdržení se činností), stanovené (uznané) státem ve formě pramenů práva - jeho zachování je zajištěno státní mocí (SANKCIONIZOVANOST) Právní normy patří mezi pravidla chování (SOCIÁLNÍ NORMY). Sem zahrnujeme i jiné společenské normy: politické normy, mravní normy, interní normy organizací, zvyklosti a tradice. STRUKTURA PRÁVNÍ NORMY - vnitřní forma, v níž je obsah právní normy určitým způsobem organizován Klasická struktura je tvořena těmito prvky: 1) HYPOTÉZA = předpoklad - kriterium, podle něhož se určí, zda se norma vztahuje či nevztahuje na konkrétní situaci - taxativní nebo demonstrativní výčet 2) DISPOZICE - stanoví, komu a jaká vznikají oprávnění či povinnosti, nastanou-li podmínky uvedené v hypotéze

16 - vlastní pravidlo chování 3) SANKČNÍ HYPOTÉZA - stanovuje podmínky podmiňující uplatnění sankce - určuje kdy může být sankce použita - často je součástí sankce 4) SANKCE - důsledky porušení právní povinnosti z dispozice, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené sankční hypotézou. Hypotézy a dispozice: - RELATIVNĚ KONKRÉTNÍ - př. "dovolená učitelů... činí 8 kalendářních týdnů" - RELATIVNĚ ABSTRAKTNÍ - př. "vážně rozvráceno manželství", "zájmy nezletilých dětí" Sankce: - URČENÉ - "zaplatit 10% z ceny jako penále" - RELATIVNĚ URČENÉ - sazby trestů odnětí svobody NORMA DEROGAČNÍ - ruší jiné právní normy DRUHY PRÁVNÍCH NOREM: 1) z hlediska struktury : - BLANKETOVÉ - odkazují na jinou normu, ale ne jmenovitě určenou, nýbrž obecně (i na jiné normy než právní) - ODKAZUJÍCÍ - odkazuje na jinou, jmenovitě určenou právní normu - KOLIZNÍ - u mezinárodního právao soukromého - odkazují na určitý právní řád a jeho příslušnou práv ní normu 2) podle míry vázanosti: - DISPOZITIVNÍ - je možno si upravit povinnosti a oprávnění - je pružnější - mají alternativně stanovenou dispozici: 1. možnost vlastní úpravy 2. určení povinností a oprávnění-> neplatí-li první alternativa - KOGENTNÍ - nepřipouštějí alternativní určení oprávnění a povin ností adresátů a jejich projevy vůle. - nepřipouští odchylky

17 3) z hlediska jazykového vyjádření dispozice: - OPRAVŇUJÍCÍ - PŘIKAZUJÍCÍ - ZAKAZUJÍCÍ Jelikož norma vždy stanoví povinnosti určitých adresátů, patří sem i oprávnění jiných adresátů. NORMY - ZÁKONNÉ - zákony - PRIMÁRNÍ - PODZÁKONNÉ - ostatní - SEKUNDÁRNÍ NORMA - PŮVODNÍ - ODVOZENÉ - odvozují se z původních Pr. normy jsou obecně závazné -> zavazují kohokoli (x interní normy) Pr. chování - je regulátorem chování adresátů - je měřítkem hodnocení chování adresátů - charakteristickým rysem je jeho obecnost Taxativní výčet (vyčerpávající) x demonstrativní výčet (příkladný, umožňuje vztáhnout pr. normy i na jiné než uvedené případy) 9. PLATNOST A PŮSOBNOST PRÁVNÍ NORMY. PLATNOST PRÁVNÍ N. - znamená, že z hlediska právního řádu byly splněny všechny podmínky pro utvoření právní normy - byly splněny podmínky pro utvoření pramene práva, ve kterém je tato norma obsažena. (např. schválení příslušným orgánem, publikování normy...) Právní n. je platná od okamžiku, kdy byla splněna poslední podmínka nutná pro utvoření pramene práva, až do okamžiku, kdy je zrušena normou stejného nebo vyššího stupně právní síly. Jednou z podmínek platnosti práv. n. je v ČR její PUBLIKACE, popř. registrace v úřední sbírce - "Sbírce zákonů". Obecně závazné vyhlášky obce se publikují na "úřední desce" obecního úřadu a dále se způsobem v obci obvyklým zveřejní. PŮSOBNOST PRÁVNÍ NORMY - stanovení rozsahu, v jakém se PN použije na konkrétní případ a to zejména: 1) PŮSOBNOST ČASOVÁ - ÚČINNOST: (nejdůležitější), od kdy ji lze pou žít (15 dní ode dne

18 rozeslání Sbírky, není-li stanoveno jinak) - bývá většinou období, kdy je PN platná, sle ještě nanabyla účinnosti tzn. že není pro adresáta závazná - zánikem platnosti PN zaniká i její účinnost - zánikem pouze účinnosti nezaniká úplně význam PN, okolnosti se posuzují podle právní úpravy, která byla v době jejich výskytu účinná - PN mohou mít vyjímečně zpětnou účinnost (dekrety pr. Beneše z r. 1945) 2) PŮSOBNOST TERITORIÁLNÍ - je daná orgánem, který formu vydal - celostátní, lokální (obecní), podnikové - nejsou ve vztahu vyšší a nižší normy!!! V určitých případech mají PN působnost mimo úzení státu (občan ČR může být i v zahraničí stíhán podle našich zákonů). 3) OSOBNÍ PŮSOBNOST - v prvních paragrafech - na které subjekty se vztahuje 4) VĚCNÁ PŮSOBNOST - určení předmětu úpravy právní normy. Vztah normy k právnímu řádu: 1) je-li norma platná, spoluvytváří právní řád 2) norma je platná v daném pr. řádu 3) vydávané normy nižšího stupně pr. síly musí být v souladu s normami vyššího stupně pr. síly Platnost je podmínkou působnosti právní normy. Kritéria platnosti: pr. norma musí být vydána pr. orgánem, který je k tomu kompetentní, musí být uveřejněna ve Sbírce zákonů a musí být součástí platného pr. řádu. 10. VÝKLAD PRÁVA A JEHO DRUHY. VÝKLAD PRÁVA (INTERPRETACE PRÁVA) - postup vedoucí k objasnění smyslu a obsahu právních norem vyjádřených v pramenech práva za účelem jejich použití na konkrétní případ v souladu s principy zákonnosti. Výklad práva musí být objektivní - nemůže dávat textu jiný smysl (subjektivní výklad), než jaký mu dal zákonodárce.

19 DRUHY VÝKLADU PRÁVA: 1) podle subjektu, který výklad podává: a) LEGÁLNÍ - podává orgán, který je k tomu ústavou nebo zákonem zmocněn. Je obecně závazný pro všechny orgány, organizace i obča ny. b) AUTENTICKÝ - podává orgán, který sám normativní akt vydal c) OFICIÁLNÍ - podává státní orgán pro podřízené orgány, organi zace, pracovníky. Pro ně je závazný jako interní instrukce. Nemá však obecnou závaznost. d) ORGÁNŮ APLIKUJÍCÍCH PRÁVO - podávají orgány (soudy, OSS), kte ré řeší individuální případy. Výklad je závazný pouze pro konkrét ní řešený případ. e) DOKTRINÁLNÍ - je založen na vědeckém zkoumání platných práv ních norem. Není právně závazný, avšak ve značné míře ovlivňuje praxi. (učebnice, komentář k zákonům...) 2) podle metody a způsobu výkladu: a) JAZYKOVÝ VÝKLAD - zkoumá smysl slovního vyjádření právní normy podle sémantických a lexických poznatků (použití určitých pojmů pro určité věci) a podle gramatických, morfologických a syntetic kých pravidel (spojky, slovesné časy...) b) LOGICKÝ - smysl PN podle pravidel formální logiky - důkaz vyloučením - ELIMINAČNÍ METODA (v příp. taxativ. výčtů) - důkaz vztahu užšího k širšímu pojmu (je-li zakázáno neúmyslné jednání, je zakázáno i úmyslné) - důkaz vztahu širšího k užšímu pojmu (ustanovení o právní subjek tivitě organizací platí i pro organizační jednotky organizací) - důkaz o opaku (právo subjektu prokázat, že škodu nezavinil) c) SYSTEMATICKÝ - vychází ze zařazení PN do systému dalších PN - norma speciální má přednost před formou obecnou - nelze-li pochopit normu, je srovnána s normami podobnými d) HISTORICKÝ - určuje smysl PN z hlediska cílů a podmínek v do bě, za nichž se stala platnou - zkoumá, jak daná pr. norma vznikla 3) podle poměru smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření: a) DOSLOVNÝ (adekvátní) - smysl PN a smysl jejích slovního vyjád ření jsou identické b) ZUŽUJÍCÍ (restriktivní) - smysl PN je užší, než její slovní vyjádření c) ROZŠIŘUJÍCÍ (extenzivní) - smysl PN je širší, než její slovní vyjádření ad b) a c) - požívá se vyjímečně

20 4) podle dosahu výkladu: a) OBECNÝ - vztahuje se na celou oblast působnosti PN (např. výk lad pojmu:"nevyužití kvalifikace pracovníků") b) KASUISTICKÝ - vztahuje se na určitý druh případů upravených PN (např. nevyužití kvalifikace pracovníka, který má více kvalifikací) c) INDIVIDUÁLNÍ - vztahuje se k individuálnímu případu (např. ne využití kvalifikace konkrétního pracovníka) SYSTÉM PRÁVA - roztřídění PN do právních odvětví PRÁVO VEŘEJNÉ - státu je zakázáno vše, co mu není dovoleno - pro užitek společnosti, SUBORDINACE (nižší < vyšší) PRÁVO SOUKROMÉ - pro užitek jednotlivce, KOORDINACE (subjekty mají stejnou pozici) - jednotlivci je dovoleno vše, co mu není zakázáno U nás: ÚSTAVNÍ PRÁVO - výkonné právo (vláda, president, Parlament) - volební právo - práva a povinnosti občanů PRÁVO SPRÁVNÍ - vztahy mezi OSS a fyz. a práv. osobou nebo OSS PRÁVO VEŘEJNÉ - vztah mezi občanem a státem - trestní právo - finanční právo - rozpočtové právo - devizové právo - celní právo - občanské právo - vydělilo se OBCHODNÍ právo (pro pod nikání), řadí se sem i právo družstevní - rodinné právo - pozemkové právo PRACOVNÍ PRÁVO - vztahy vznikající v pracovním procesu a v souvislosti s ním PRÁVO SOC. ZABEZPEČENÍ (navazuje na prac. právo) - vztahy mezi státní mi orgány či pojišťovnami a občany. Výklad práva slouží k dotváření práva 11. ANALOGIE PRÁVA A JEHO DRUHY.

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Správní akty Pojem správního aktu V české nauce pojem správní akt chápán dvěma způsoby 1) v širším slova smyslu: : označení pro veškeré mocenské právně závazné akty vydávané na základě zákona orgány veřejné

Více

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

Stát právo vytváří na základě společenských vztahů právo tyto vztahy upevňuje

Stát právo vytváří na základě společenských vztahů právo tyto vztahy upevňuje Otázka: Právní řád a právní ochrana Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Bambuca - pojem práva, prameny práva, právní normy, právní předpisy, systém práva - uspořádání právního řádu ČR - soustava

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Asociace restaurátorů, 1992 Návrh zákona je bez jakýchkoli změn uveden v podobě, která vzešla z projednávání zásad a paragrafovaného znění ve vládě

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

3. PRÁVNÍ NORMA POJEM,

3. PRÁVNÍ NORMA POJEM, TEORIE PRÁVA 3. PRÁVNÍ NORMA POJEM, STRUKTURA, KLASIFIKACE A VLASTNOSTI Mgr. Martin Kornel PRÁVNÍ NORMA Obecně závazné pravidlo chování, jehož dodržování je zabezpečeno státem (státním donucením) Představuje

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

TEORIE PRÁVA Aplikace práva

TEORIE PRÁVA Aplikace práva TEORIE PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Realizace práva = výkon práva (jednání způsobem, které objektivní právo umožňuje) kvalifikovaná forma realizace práva, při níž orgány veřejné

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Schválené dne 16. 3. 2014 I. Všeobecná ustanovení 1 Název, sídlo a trvání spolku 1.1. Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je spolkem dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ÚSTAVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více