6.1. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.1. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 65 1. VSTUPNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY..."

Transkript

1 OBSAH 1. VSTUPNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Správní rada ZPŠ Dozorčí rada ZPŠ Rozhodčí orgán ZPŠ Vedení ZPŠ ČINNOST ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANECKÉ POJIŠŤOVNY ŠKODA INFORMAČNÍ SYSTÉM Představa IS/IT Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Infrastruktura informačního systému Aplikační programové vybavení Externí informační vztahy MIS Manažerský informační systém EIS systém pro podporu strategického rozhodování KONTROLA A KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní revize Regresy Kontroly plátců pojistného Vyhodnocení způsobu zpracování přehledů dle 25 zákona č. 592/1992 Sb Odpis nevymahatelných pohledávek Kontrola vyúčtování výdajů na zdravotní péči ZDRAVOTNÍ POLITIKA Používané mechanismy úhrad zdravotní péče Regulační mechanismy Realizace výsledků výběrových řízení na začleňování lůžkových zařízení do sítě smluvních zařízení Zdravotní politika Léková politika SMLUVNÍ POLITIKA Přehled smluvních zdravotnických zařízení (tabulka MT16/99) DALŠÍ SLUŽBY Zdravotní preventivní programy a akce Pojištění léčebných výloh v zahraničí ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ZP HMOTNÝM INVESTIČNÍM MAJETKEM POJIŠTĚNCI ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNY A JEJICH POHYB V ROCE POJIŠTĚNCI Přehled o pojištěncích ( tabulka MT/1/99 Zuk) Věková struktura pojištěnců (tabulka MT/12/99) Přehled o pojištěncích, za které je plátcem pojistného stát (tabulka MT/11/99) POHYB POJIŠTĚNCŮ Vývoj počtu pojištěnců mezi a (tabulka MT/13/99) TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ strana 1 z 91

2 Tabulka MT/2/ Struktura nákladů na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů (tabulka MT/14/99) Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle jednotlivých segmentů (tabulka MT15/99) Celkové náklady na zdravotní péči v členění dle věkové struktury (tabulka MT/17/99) Průměrné náklady na zdravotní péči v členění dle věkové struktury (tabulka MT/18/99) PROVOZNÍ FOND ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY SOCIÁLNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠŤOVNY REZERVNÍ FOND ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY FOND PREVENCE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY OSTATNÍ ZDAŇOVANÉ ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ZAJIŠŤOVACÍ FOND SOUHRNNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ O ČINNOSTI ZP ZÁVĚRY ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZAMĚSTNANECKÉ POJIŠŤOVNY ŠKODA ZA ROK 1999 VČETNĚ PŘÍLOHY ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZAMĚSTNANECKÉ POJIŠŤOVNY ŠKODA ZA ROK ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZAMĚSTNANECKÉ POJIŠŤOVNY ŠKODA ZA ROK strana 2 z 91

3 1. Vstupní údaje Obchodní název Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) Sídlo Husova ul. č Mladá Boleslav Telefon: Fax: Statutární zástupce Ing. Darina Ulmanová, ředitelka Den zápisu do obchodního rejstříku o obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem D v Praze, a to oddíl A, vložka 7541, byla Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zapsána dne Předmět činnosti Poskytování veřejného zdravotního pojištění pojištěncům, kteří jsou u ní zaregistrováni. Poskytování dalšího smluvního zdravotního pojištění a připojištění výloh zdravotní péče, přesahující rámec zdravotní péče plně nebo částečně hrazené veřejným zdravotním pojištěním pro okruh pojištěnců předem určený ve zdravotně pojistném plánu. Výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru. Kontrola využívání a poskytování péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním v jejím objemu a kvalitě, včetně dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců. Zprostředkování úhrad nákladů péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním, která byla poskytnuta zdravotnickými zařízeními. Zprostředkování úhrad za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstnancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči. strana 3 z 91

4 Půjčování prostředků zdravotnické techniky pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře v souladu se Seznamem léčiv a prostředků zdravotnické techniky, včetně vedení příslušné evidence. Hospodaření s vlastním majetkem a výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným v souladu s ustanovením 11 zákona č. 280/1992 Sb., v platném znění. Svěřený majetek může být využíván pouze k účelu, pro který je určen platnými právními předpisy. Tento svěřený majetek nesmí být předmětem podnikání a nesmí být k podnikání využíván. strana 4 z 91

5 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny V roce 1999 byly zdravotní pojišťovny i nadále zatěžovány variantními způsoby úhrady zdravotní péče. Institut dohodovacího řízení nenaplnil smysl, který mu byl názvem předurčen a namísto dohody vznikaly nedohody či dohody pouze dílčí. Obecně lze konstatovat, že se financování zdravotní péče v souvislosti s rozhodnutími Vlády ČR již v roce 1998 značně zneprůhlednilo a tato tendence pokračovala i v roce Tato neprůhlednost, různorodost a proměnlivost financování zdravotní péče klade zvýšené nároky na zdravotní pojišťovny i zdravotnická zařízení a znamená značné administrativní zatížení pojišťovny při komunikaci s jednotlivými smluvními partnery. Nebyl vytvořen dostatečný časový prostor na přípravu dodatků smluv pro financování dalšího čtvrtletí či pololetí. Tento náročný akt znamenal přitom nejen hledat v rámci vládou vydaného návrhu financování možnosti, které umožní zachovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči, ale i provést v poměrně krátkém časovém úseku nezbytné ekonomické analýzy. Nutné bylo rovněž upravit informační systém pojišťovny tak, aby byla včas připravena konkrétní data pro dodatky smluv. Z dravotnická zařízení se díky trvalé finanční stabilitě Zaměstnanecké pojišťovny Škoda nesetkávala ani v roce 1999 v případě péče o její pojištěnce s opožděnou úhradou za oprávněně poskytnuté zdravotní výkony, naopak v případě nárůstu ošetřených pojištěnců byl jejich finanční limit úměrně navýšen. Rovněž tak spolupráce s nejvýznamnějším smluvním partnerem s Klaudiánovou nemocnicí probíhala na osvědčených principech. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda byla i v roce 1999 pro své klienty spolehlivým partnerem. I v roce 1999 bylo jedním z důležitých cílů Zaměstnanecké pojišťovny Škoda přesvědčit představitele zákonodárné a výkonné moci o smyslu a úloze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, o nezbytnosti zachování plurality v systému, a to prezentací výsledků naší dosavadní činnosti. Byla vedena řada jednání s poslanci a senátory i za účasti předsedy Správní rady, předsedy Dozorčí rady a zástupců pojištěnců ve Správní radě. Oporou v tomto byla pro pojišťovnu i firma ŠKODA AUTO a.s. V globálním pohledu na činnost zdravotní pojišťovny je zřejmé, že v současném legislativním prostředí existují omezené možnosti v zajištění konkurenceschopnosti. V podstatě jedinou možností je neustálé posilování dobrého jména v očích našich klientů osobním a vstřícným přístupem k řešení jejich problémů. V roce 1999, tedy jako strana 5 z 91

6 po celou dobu činnosti Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, naší hlavní snahou bylo udržet kredit solidního partnera a dosáhnout maximální spokojenosti všech svých klientů. Naplnit toto krédo v současném systému financování zdravotní péče nepatří právě k nejsnazším úkolům. Jsme však přesvědčeni, že právě realizace vlastních modifikovaných systémů úhrad zdravotní péče přinese nejen stabilizaci systému, ale především zaručí našim pojištěncům v poslední době tolik diskutovanou, ale i ohroženou, dostupnost a kvalitu poskytované péče. V lastními analytickými a programátorskými kapacitami vyvinutý systém financování praktických lékařů se ujal a zaujal všechny zainteresované v systému veřejného zdravotního pojištění. Zúročily se tak stovky hodin strávené při přípravě tohoto systému a především při jeho prezentacích všem, kteří ovlivňují veřejné zdravotní pojištění, tedy od poslanců po Ministerstvo zdravotnictví či Českou lékařskou komoru. Byly podepsány smlouvy o poskytnutí práv na využívání našeho projektu s dalšími zdravotními pojišťovnami a kromě ZPŠ byl v roce 1999 realizován v Hutnické zdravotní pojišťovně, v Revírní bratrské pokladně a v pojišťovně Metal Aliance. Smlouvy byly podepsány se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra a s Vojenskou zdravotní pojišťovnou s termínem realizace v roce Do systému financování praktických lékařů bylo v roce 1999 zapojeno více než 660 tisíc pojištěnců. O úspěšnosti naší práce svědčí i fakt, že se nám v uplynulém roce podařilo zvýšit počet pojištěnců o více než 12 % a překonat tak k hranici 110 tisíc. Jsme přesvědčeni, že přírůstek počtu pojištěnců je výrazem důvěry jak široké veřejnosti, tak i zdravotnických zařízení ve stabilitu a perspektivnost naší pojišťovny. N a závěr jistě stojí za zmínku skutečnost, že za poslední dva roky stoupl počet našich pojištěnců o 29%. Samozřejmě je s tímto nárůstem spojen i nárůst veškerých administrativních činností, které s péčí o klienta souvisí, a to od zavedení do registru po zajištění činností souvisejících s platbou pojistného až po péči o jeho zdraví. Veškeré tyto činnosti zvládáme bez dalšího nároku na pracovní síly zejména díky kontinuální racionalizaci organizačních postupů a podpoře informačním systémem. strana 6 z 91

7 3. Orgány zdravotní pojišťovny 3.1. Správní rada ZPŠ právní rada Zaměstnanecké pojišťovny Škoda zasedala v roce S 1999 celkem šestkrát. Na svých zasedáních projednávala pravidelně zprávu o činnosti ZPŠ, finanční zprávu a zprávu o vývoji počtu pojištěnců. Dále se zabývala schvalováním systémů financování zdravotní péče v jednotlivých pololetích roku 1999, schvalováním zdravotních programů a jejich vyhodnocením za uplynulé období. Předmětem jednání bylo dále zajištění informačního systému pro přechod do roku 2000, vyhodnocení přínosu systému financování praktických lékařů a analýza nákladovosti pojištěnců. V personálním složení Správní rady došlo v roce 1999 ke změnám u zástupců státu, kdy k byly na místo MUDr. Bořka Beneše a MUDr. Pavla Budinského jmenovány Květuše Maříková a Monika Horká. K byla na místo dosavadního místopředsedy MUDr. Petra Struka jmenována Zdeňka Vlčanová a na zasedání Správní rady č. 4/99 dne byla novou místopředsedkyní zvolena Květuše Maříková. Složení Správní rady ZPŠ k tedy bylo následující: Funkce Jméno Zástupce Předseda JUDr. Pavel Nováček zaměstnavatele Místopředseda Květuše Maříková státu Členové Ing. Vladimír Cichy zaměstnavatele Mgr. Jiří Hašek pojištěnců Monika Horká státu Hana Chládková pojištěnců JUDr. Hedvika Chudárková zaměstnavatele Zdeněk Rosenberg pojištěnců Zdeňka Vlčanová státu 3.2. Dozorčí rada ZPŠ ozorčí rada Zaměstnanecké pojišťovny D Škoda se v roce 1999 sešla rovněž šestkrát a na svých zasedáních se zabývala přípravou stanovisek ke zprávám předládaným k projednání ve Správní radě a zejména jejím hospodařením. Personální složení Dozorčí rady ZPŠ bylo v roce 1999 stabilizované a rada pracovala v následujícím složení: Funkce Jméno Zástupce Předseda Ing. Jan Miller pojištěnců Místopředseda Ing. Bohdan Wojnar zaměstnavatele Člen Ing. Vladimíra Chobotová státu strana 7 z 91

8 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ R ozhodčí orgán zasedal v roce 1999 pětkrát a projednal celkem 38 odvolání proti vyměřenému penále za prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo žádostí o odstranění tvrdosti zákona. Rozhodčí orgán konstatoval, že ve všech případech postupovala Zaměstnanecká pojišťovna Škoda při vyměření penále v souladu se zákonem, v 23 případech však Rozhodčí orgán zohlednil námitky odvolatelů a plně nebo částečně prominul vyměřené penále. P ersonální složení Rozhodčího orgánu bylo v roce 1999 stabilizované a RO zasedal v následujícím složení: Funkce Jméno Zástupce Předseda JUDr. Hedvika Chudárková SR ZPŠ Místopředseda Ing. Marie Nikoličová MZ ČR Členové Pavla Spustová MPSV ČR Ing. Květuše Srnová MF ČR Ing. Jan Miller DR ZPŠ JUDr. Vlasta Vávrová ZPŠ 3.4. Vedení ZPŠ souladu se Statutem a Organizačním V řádem Zaměstnanecké pojišťovny Škoda je statutárním zástupcem ředitelka, Ing. Darina Ulmanová, která je jmenována Správní radou ZPŠ. Její pravomoci jsou vymezeny rovněž ve výše uvedených dokumentech a specifikovány Správní radou. Vedoucí jednotlivých odborných útvarů jsou jmenováni ředitelkou, přičemž struktura a náplň odborných útvarů je dána Organizačním řádem ZPŠ. V roce 1999 nedošlo ve vedení Zaměstnanecké pojišťovny Škoda k žádným změnám a pracovalo v následujícím složení: Funkce Jméno Ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová Vedoucí odboru pojistného Ing. Jana Fronková Vedoucí odboru organizace a informačního systému Ing. Zdeněk Vitásek Vedoucí odboru právního a správního JUDr. Vlasta Vávrová Vedoucí odboru ekonomického Ing. Hana Rydvalová Vedoucí odboru zdravotního Ing. Eliška Zajícová strana 8 z 91

9 4. Činnost zdravotní pojišťovny 4.1. Organizační struktura Zaměstnanecké pojišťovny Škoda O rganizační struktura Zaměstnanecké pojišťovny Škoda je dána jejím Organizačním řádem schváleným Správní radou ZPŠ a obsahuje 68 funkčních míst. Ředitel Organizace a inform.systém Odbory ZPŠ - průběhy činností - průběhy pracov. postupů - metodika pořiz. dat - datová rozhraní - syst. integrace - systémový rozvoj - analýza systému - provoz hardware - práva a vývoj aplikačního SW - správa systému Právní a správní - smluvní vztahy - registr smluv. a nesmluv. partnerů - právní porady - regresy - vymáhání pohledávek - zastupování před soudními, správními a dalšími státními orgány - správa Obr.1: Organizační schéma ZPŠ Ekonomický - rozpočet příjmů a výdajů - vyúčtování výkonů - účetnictví - statistika a rozbory - sekretariát - vnitřní revize - public relations Pojistný - registr pojištěnců - registr zaměstnavatelů - kontrola a záležitosti pojistného - spolupráce se zaměstnavateli - péče o pojištěnce v Mladé Boleslavi - péče o pojištěnce v Kvasinách - péče o pojištěnce ve Vrchlabí - péče o pojištěnce v Praze - personalistika a mzdy Zdravotní - revizní činnost - metodická činnost - analytická a rozborová činnost - poradenství revizních lékařů - lázeňská péče - propagace strana 9 z 91

10 4.2. Informační systém Představa IS/IT Zaměstnanecké pojišťovny Škoda UNIX WINDOWS RIS - účetnictví příkazy k platbě výpisy - provozní KLIENT homebanking zdravotní faktury provozní faktury předpisy pojistného platby pojistného AVA - příjmová část - výdajová část - smlouvy - registry - výkony zúčtování, zdravotní faktury, výkony, registry, recepty Podateln registr pojištěnců Poradenství složenky - pojistné datové soubory centrálních registrů registr plátců a plateb pojistného smlouvy, dopisy, graf. analýzy dat revize zdravotních výkonů ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY ZPŠ Pojistné VEMA - mzdová agenda Crypta - šifrovací program České Pošty Microsoft Office - Word - Excel - Outlook - Powerpoint Ostatní programy - InfoMapa - SPSS - Borland Delphi - Frontpage - ASPI - AISLP - BEPR - Corel Draw Revizní lékaři komunikace s okolím Obr. 2: Základní charakteristika informačního systému ZPŠ INTERNET strana 10 z 91

11 Infrastruktura informačního systému Z ákladním požadavkem na infrastrukturu informačního systému v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda Mladá Boleslav je sdílení dvou prostředí, která podporují aplikační programové vybavení. Pro zajištění administrativních činností je to platforma Windows NT, která umožňuje našim uživatelům využívat základní informační služby jako sdílení dat, tisků a práce s elektronickou poštou ze všech lokalit ZPŠ a tím výrazným způsobem podpořit kvalitu a efektivitu skupinové práce mezi zaměstnanci ZPŠ. Koncepce sítě je navržena s ohledem na zachování současných informačních potřeb zaměstnanců, spojených zejména s používáním informačního systému na druhé, v naší organizaci používané platformě, a to SINIX. Na ní je realizována dominantní část aplikačního programového vybavení zajišťující zpracování informací v prostředí veřejného zdravotního pojištění a účetnictví. Obr. 3: Schéma datové sítě ZPŠ S plnění cílů zde vytýčených je realizováno nasazením produktů z rodiny Microsoft BackOffice a technologií úzce svázaných s těmito systémy. Z toho, že ZPŠ je začleněna do koncernové sítě SKONET, vyplývá hlavně důraz na bezpečnost dat. V době, kdy se masivním způsobem rozšiřuje Internet a většina pro firmu životně důležitých dat je uchovávána a zpracovávána pomocí složitých informačních systémů, je nanejvýš nutné toto zabezpečit již na úrovni platformy. Síť SKONET je založena na používání standardů, což determinuje i přes značnou nezávislost obou firem naše řešení. Z hlediska nasazení Windows NT je nejdůležitějším pohledem na stávající síťovou infrastrukturu pohled na chování sítě v úrovni síťového protokolu, v našem případě protokolu TCP/IP. Pohled strana 11 z 91

12 z hlediska nižší, tedy linkové vrstvy, kde můžeme LAN síť charakterizovat jako token-ringový okruh začleněný do SKONET pomocí WAN. K romě hlavní produkční sítě je prostředí datové sítě tvořeno ještě čtyřmi dislokovanými pracovišti, a to poradenstvím ve ŠKODA AUTO, a.s., pobočkami ve Vrchlabí, v Kvasinách a v Praze. Všechna pracoviště jsou online napojena prostřednictvím pevných linek. S ystém tiskových služeb je v rámci administrativní sítě ZPŠ řešen následujícím způsobem: Řešení tiskových služeb na centrální lokalitě ZPŠ - na serveru ZPS11 jsou vytvořeny tiskové fronty pro jednotlivé tiskárny v centrální lokalitě. Tyto tiskárny jsou sdíleny pomocí serveru ZPS11 mezi uživateli centrální lokality. Řešení tiskových služeb na dislokovaných pracovištích v rámci dislokovaných pracovišť administrativní sítě ZPŠ jsou tiskové služby řešeny vždy lokálně. Příslušná tiskárna je vždy připojena lokálně ke stanici s operačním systémem Windows 98 a z této stanice je poskytnuta ke sdílení ostatním uživatelům příslušné lokality. S ystém MS Windows NT Server obsahuje jako implicitní službu Remote Access Service (RAS), která umožňuje Windows NT Server provozovat jako přístupový server pro vzdálené uživatele. Tím je umožněno - až současně čtyřem spolupracovníkům na základě protokolového přístupu plnohodnotné využívání administrativní sítě ZPŠ. J ádrem administrativní sítě je značkový počítač Hewllet Packard, model LD pro s procesorem Intel Pentium pro (RAM 64 MB EDO RAM, 2x CD ROM, 3 ½ FDD, 2x HDD 4GB, 4mm DAT páska pro lokální zálohování, UPS 10 minut, on-line). Jádrem unixové platformy je počítačový server RM , operační systém SINIX 5.42, databázové prostředí INFORMIX verze Server spolupracuje s diskovým polem o kapacitě 48 GB. V tomto prostředí pracují aplikační programy AVA a RIS. strana 12 z 91

13 Aplikační programové vybavení Aplikační programové vybavení můžeme členit do tří bloků: TPS Transaction Processing System OIS Office Information System KWS Knowledge Work Systems T PS tvoří programové vybavení AVA pro automatizované zpracování standardních činností zdravotní pojišťovny, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů. Na tento systém navazuje systém RIS pro zpracování účetnictví. Oba jsou budovány na platformě SINIX INFORMIX, terminálový přístup je zajištěn multilicencí Arctel Pro. Na platformě Windows je doplňuje systém VEMA, který slouží k vedení mzdové agendy. S ystém AVA je modulární systém, který je postaven na dialogovém přístupu k uživateli. Jeho základními moduly jsou : správa kmenových dat oblast zprávy pojistných dob zpracování hlášení plateb plátců pojistného zpracování účtů za poskytnutou zdravotní péči rešerše systémové funkce O IS je tvořeno balíkem programů MS OFFICE 97. Na jednotlivých pracovních stanicích mohou uživatelé při práci s firemními dokumenty využívat spektra kancelářských programů (Word, Excel, PowerPoint). MS OutLook zajišťuje přístup ke službám elektronické pošty a službám skupinové práce s informacemi. Pro MS OutLook je na každé uživatelské stanici nastaven profil, který obsahuje osobní adresář uložený na lokálním disku, osobní složky uložené na lokálním disku a mailbox uživatele uložený na Exchange Server. Internet Explorer zajišťuje přístup k informačním službám firemního Intranetu a přístup k informačním službám sítě Internet. MS IE je nastaven tak, že pro lokální počítače používá přímý přístup a pro přístup do Internetu používá MS Proxy server ve ŠKODA AUTO a.s. O blast KWS reprezentuje právnický systém ASPI. Jedná se o čtvrtletně aktualizovanou databázi právních norem, která je stejně jako AISLP (Automatizovaný informační systém léčivých přípravků) dodávána a provozována na CD ROM. Znalost bezpečnostních předpisů při vymáhání regresů podporuje informační systém BEPR. Výčet uzavírá INFOMAPA, která stejně jako všechny ostatní produkty pracuje pod systémem WINDOWS. strana 13 z 91

14 Externí informační vztahy V elká a důležitá součást administrativní sítě Zaměstnanecké pojišťovny Škoda je realizace systému elektronické pošty. Ta zajišťuje homogenní doručování elektronických zpráv v rámci celé sítě. Zvolené řešení navíc přispělo k zajištění efektivního využití prostředků pro týmovou práci. Samozřejmou součástí realizované koncepce je i doručování zpráv mimo ZPŠ a naopak. V současné době je elektronická komunikace využívána zejména ke komunikaci s partnery mimo oblast předmětu veřejného zdravotního pojištění (úřady státní správy, zdravotní pojišťovny, Svaz zdravotních pojišťoven, zahraniční instituce zdravotního pojištění, dodavatelské firmy, apod.). Mezi ZPŠ a VZP je používán kryptovaný přenos zajištěný programem Crypta. S ystematicky se využívají zprovozněné agendy plně automatizovaného bankovního styku. To umožnilo zasílání jak bankovních příkazů bance, tak i bankovních výpisů z banky. Na základě smlouvy s Českou poštou bylo koncem roku 1999 zahájeno zasílání složenek typu A-V v datovém rozhraní elektronickou cestou em. Zaměstnanecká pojišťovny Škoda je samostatná v emisi těchto složenek svým klientům. V oblasti komunikace Zaměstnanecké pojišťovny Škoda s partnery v oblasti předmětu veřejného zdravotního pojištění dochází zatím v menší míře k elektronické komunikaci na příjmové straně, kdy nám někteří zaměstnavatelé zasílali elektronickou formou hlášení platby pojistného za příslušné kalendářní období. Na výdajové straně je situace determinována informační vyspělostí tisíců účtovatelů zdravotní péče, kdy by bylo technicky velmi jednoduché zpracovávat em obdržené podklady pro zúčtování. Již dnes majoritní část zdravotnických zařízení účtuje nepapírovou formou, předáním dat na disketě v dohodnutém datovém rozhraní, ale technická připravenost zdravotnických zařízení to zatím neumožňuje. Stejně tak by ZPŠ profitovala z realizace elektronického zasílání tzv. zúčtovacích zpráv jako protokolů o provedeném zúčtování, kde jsou uvedeny korekce revizních lékařů do zúčtování smluvních partnerů a další informace. P ro naše partnery jsme v roce 1999 zpřístupnili internetovskou stránku. Ta je členěna na novinky, kde se mohou pojištěnci seznámit s aktualitami pojišťovny. Dále informace, zde je možné se dozvědět např. o kontaktních místech našeho subjektu. Pak zde je nabídka pojištěnec, kde se veřejnost může dozvědět vše, co potřebuje vědět o pojištění ze strany pojištěnce. Další položkou menu jsou strana 14 z 91

15 zdravotnická zařízení, kde se mohou smluvní partneři seznámit např. s financováním zdravotní péče včetně uplatňovaných regulačních mechanismů. V menu plátce se pojištěnci a v neposlední řadě i zaměstnavatelé mohou dozvědět výši pojistného a termíny plateb. Výčet uzavírá listárna, kde mohou pojištěnci a nejen oni psát různé připomínky nebo dotazy, na které dostávají obratem odpovědi. Obr. 4: Titulní stránka MIS Manažerský informační systém S ystém AVA je využíván ve standardní nabídce funkcí. Vlastními programátorskými a analytickými kapacitami vybudoval OOIS nadstavbu, která plní především funkci dohledu nad zpracováním faktur za poskytnutou zdravotní péči. Pro optimalizaci průběhu zpracování byl v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda definován harmonogram, jehož dodržování garantuje jednak participujícím stranám, které se účastní na zpracování, dostatečný prostor pro provedení speciálních činností, na straně druhé zajišťuje ZPŠ, že faktury za poskytnutou zdravotní péči budou v termínu zúčtovány. Denně se sledují odchylky stavu zpracování jednotlivých faktur od harmonogramu a o eventuelních disproporcích jsou prostřednictvím elektronické pošty na platformě SINIXU informováni kompetentní pracovníci ZPŠ koordinátoři a vedoucí odborů. Sledování je realizováno diferencovaně dle statusu prověřovaných faktur. strana 15 z 91

16 EIS systém pro podporu strategického rozhodování Z PŠ řeší potřebu úloh orientovaných na podporu strategického řízení dvěma směry. Pro kontinuální sledování základních ekonomických parametrů výdajové strany pojišťovny byl vlastními analytickými a programátorskými kapacitami vyvinut nástroj, který pracuje s agregovanými aktuálními daty finančního účetnictví avšak mimo transakční režim. Princip spočívá v modifikaci kontingenční tabulky. P ro veřejné zdravotní pojištění je příznačná dynamika změn, která ho od počátku provází. Z tohoto důvodu se měnily a mění i nároky na výstupy z informačního systému, potřebné pro strategické rozhodování. Druhým směrem, kterým se odvíjí práce OOIS, je tedy zpracovávání analýz a rozborů dle požadavku uživatele a charakteru řešeného problému. Informační systém tak poskytuje celou paletu výstupů, které se ať již pravidelně v dohodnutých periodách, či na vyžádání sestavují. Jelikož se jedná o časově náročné záležitosti, je jejich zpracování posunuto do nočních hodin, či období konce týdne. Zároveň tím není vázána výkonová kapacita výpočetního zařízení. Ke zpracování výstupů z IS lze využít i analyticko statistický nástroj SPSS, který ZPŠ koncem roku 1999 pořídila. Obr.5: Ukázka výstupů ze zpracování speciálních analýz strana 16 z 91

17 4.3. Kontrola a kontrolní systém Vnitřní revize oordinátor vnitřní revize se v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda K zaměřuje především na kontrolu dodržování vnitřních organizačních norem metodických pokynů, příkazů a opatření ředitelky. V roce 1999 se kromě pravidelných kontrol podle plánu činnosti vnitřní revize zaměřila na koordinaci a administrativní zajištění projektu Y2K a na prověření ochrany informačního systému pro případ živelné katastrofy. V závěru každého kontrolního zjištění jsou uváděny návrhy na opatření a do plánu revizní činnosti na další rok je zahrnuta kontrola jejich plnění. P ředmětem vnitřní kontrolní činnosti je i kontrola vyřizování stížností. Pro vyřizování stížností platí v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda Opatření ředitele č. 8/95 Vyřizování a evidence stížností došlých do ZPŠ. Podle tohoto opatření jsou stížnosti oprávněny vyřizovat a prošetřovat odbory ZPŠ, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží, případně koordinátor vnitřní revize. Je současně nepřípustné postupovat stížnost k vyřízení pracovníkům, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byly do ZPŠ doručeny. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom písemně vyrozuměn. K e stížnostem na poskytnutou zdravotní péči bylo zpracováno zvláštní Opatření ředitele č. 14/99 Vyřizování stížností pojištěnců na zdravotnická zařízení, ve kterém je pregnantně definován postup v těchto specifických případech. V roce 1999 bylo Zaměstnanecké pojišťovně Škoda doručeno 8 stížností na zdravotnická zařízení. Revizní lékaři zdravotní pojišťovny však nejsou oprávněni posuzovat odborný postup při léčbě. Pojištěnec má možnost podle zákona č. 48/1997 Sb. 11 odst. (2), část b) obrátit se na Českou lékařskou komoru, týká-li se předmět stížnosti nedostatků odborného nebo etického postupu lékaře. Stížnosti tohoto typu byly v roce 1999 z výše uvedeného počtu tři a po odsouhlasení stěžovatelem byly předány k vyřízení kompetentnímu orgánu. Stížnosti jiného druhu se v roce 1999 v Zaměstnanecké pojišťovně Škoda nevyskytly. strana 17 z 91

18 Regresy souladu s ustanovením 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném V zdravotním pojištění v platném znění, vymáhá Zaměstnanecká pojišťovna Škoda náhrady škod vůči třetím osobám, pokud byla nucena vynaložit finanční náklady na úhradu zdravotní péče plně nebo částečně hrazené veřejným zdravotním pojištěním v důsledku jejich zaviněného protiprávního jednání vůči osobám účastným tohoto veřejného zdravotního pojištění. V ymáhání regresních náhrad je součástí činnosti ZPŠ od data jejího vzniku. Touto svou činností vrátila do systému veřejného zdravotního pojištění pro pojišťovnu nezanedbatelné finanční prostředky. V rámci řízení o náhradách škod bylo v roce 1999 povinnými osobami zaplaceno na účet ZPŠ tis. Kč Kontroly plátců pojistného aměstnanecká pojišťovna Škoda dbala od Z počátku své činnosti na efektivní hospodaření se svěřenými prostředky. Ve strategii ZPŠ, která byla schválena na zasedáních Dozorčí a Správní rady již v červnu 1994 byla jako hlavní strategický cíl definována dlouhodobá prosperita. ZPŠ se po celou dobu daří tento cíl naplňovat, o čemž svědčí její trvale přebytkové hospodaření. Důsledná opatření k naplnění tohoto cíle byla realizována jak na straně výdajů pojišťovny - soustavná kontrolní činnost revizních lékařů a implementace vlastních kontrolních systémů, tak i na straně příjmů pojišťovny - kontrolní činnost na úseku výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění. O významu, který byl této činnosti přikládán, svědčí i fakt, že se výběrem pojistného a kontrolou výběru pojistného od zřízení ZPŠ zabývá samostatné pracoviště v rámci pojistného odboru. Personálně je tato činnost zajištěna 7 pracovnicemi. Organizační a pracovní postupy v rámci této činnosti se řídí interním metodickým pokynem. Modul "Platby pojistného" V souladu s tímto pokynem jsou předpisy plateb i platby pojistného evidovány informačním systémem AVA, a to rovněž od počátku činnosti ZPŠ. Postupně byl modul Platby pojistného zdokonalován a přizpůsobován potřebám racionalizace kontrolního systému, zároveň akceptoval zákonné změny týkající se této oblasti. V současné době tedy umožňuje: evidenci pohledávek (dle zadávaných předpisů plateb) evidenci došlých plateb předpisy penále a pokut evidenci přijatých penále a pokut strana 18 z 91

19 automatické stanovení předpisů pohledávek při přechodu na nový měsíc fyzickým osobám, jejichž předpisy se mají opakovat roční vyúčtování OSVČ ve vazbě na zaplacené zálohy na pojistné a evidenci pojištěnce v pojistných dobách přehled OSVČ, které nepodaly dosud vyúčtování pojistného za předchozí kalendářní rok individuální zadání vratek pojistného fyzickým i právnickým osobám, které jsou následně hromadně zpracovány vedení knihy plateb pojistného zadání a evidenci hlášení přehledu plateb pojistného (povinnost daná zaměstnavatelům zákonem č. 127/98 Sb. od ) sledování vývoje plateb od zaměstnavatele, resp. možnost vyhledat ty zaměstnavatele, jejichž průměrná platba na zaměstnance klesla pod stanovenou hranici (např. pod minimální pojistné) či nebyla poukázána vůbec. V šechny předpisy pohledávek i jejich úhrady jsou odděleně sledovány pro zaměstnavatele, OSVČ a osoby bez zdanitelných příjmů (rozlišení druhem platby pojistného). Ke sledování v podrobném členění podle typů pohledávek slouží obsáhlé spektrum cca šedesáti identifikátorů záznamu. K výše popsaným a využívaným funkcím IS AVA připojili pracovníci OOIS další sestavy a funkce zvyšující uživatelský komfort pracovnic výběru pojistného. Jedná se zejména o různé kontrolní sestavy, eliminující možnost chybného nebo neúplného zadání plateb ve dni či měsíci, nabídka rychlého výpočtu dlužného pojistného pro fyzické osoby, možnost rychlého výpočtu penále z opožděných plateb, atd. P latby pojistného jsou zpracovávány z bankovních výpisů, které docházejí elektronickou cestou. Je využívána možnost automatického přiřazení plateb těm plátcům, kteří jsou jednoznačně identifikovatelní, tj. správně uvedou variabilní symbol a nahlásí pojišťovně číslo účtu, z kterého hradí pojistné. Ostatní platby zůstávají na přiřazení kompetentním pracovníkem. V průběhu roku 1999 připravil OOIS systém automatického přiřazování složenek, které bylo nutno dosud ručně typovat. V této souvislosti byly završeny přípravy k automatizovanému tisku adresných složenek konkrétním plátcům. P racovnice odboru pojistného se věnují nejen udržování dat v informačním systému, ale zejména kontrolám správnosti výběru pojistného. Tuto činnost lze rozdělit na provádění vnitřních a vnějších kontrol. strana 19 z 91

20 Vnitřní kontroly Kontroly zaměstnavatelů informačním systému AVA jsou evidovány nejen předpisy V pohledávek, ale i došlé platby. Zaměstnavatelé, kteří mají nesoulad mezi hlášenkami a platbami, event. neposlali hlášenku vůbec, jsou upomínáni. P ravidelně jsou sledovány platby zaměstnavatelů z pohledu průměrné platby na zaměstnance pojištěného u ZPŠ. Přehled je možné vytvořit dle interního programu ZPŠ jak dle velikosti zaměstnavatele, tj. počtu zaměstnanců pojištěných u ZPŠ, tak dle zjištěné průměrné platby. Všem zaměstnavatelům, kteří mají pojištěno více než 10 pracovníků a nezaslali pojistné, je zasílána upomínka. Nereaguje-li zaměstnavatel na upomínku, je provedena kontrola u plátce pojistného (viz bod vnější kontroly). Kontroly osob samostatně výdělečně činných ontroly plateb OSVČ jsou prováděny při K příležitosti předání přehledu o příjmech a výdajích, tedy při konečném vyúčtování předchozího kalendářního roku. Kontrolovány jsou došlé zálohy, jejich včasnost i případný doplatek pojistného za předminulý kalendářní rok. OSVČ obdrží doklad o provedeném vyúčtování, kde je vyznačen nedoplatek, event. přeplatek na pojistném, nová záloha a je vyčísleno penále z pozdních nebo neprovedených úhrad. Většina zúčtování je prováděna na počkání za osobní přítomnosti podnikatele, pouze pojištěnci ze vzdálenějších míst volí cestu korespondenční. Vyúčtování za rok 1998 v průběhu roku 1999 podalo 7,5 tisíce osob, 960 pojištěncům, kteří za rok 1998 nepodali vyúčtování, byla zaslána upomínka. Při pozdním podání vyúčtování je využíván systém pokut, kdy podle doby opoždění je vyměřováno Kč pokuty. Kontroly osob bez zdanitelných příjmů yto kontroly probíhají v IS AVA, kde je rovněž sledováno saldo T pojistného osob zařazených, byť po přechodnou dobu, v této kategorii. Pravidelně je za spolupráce pracovníků OOIS kontrolováno, zda zjištěné saldo odpovídá skutečnosti, resp. aktuálním záznamům v pojistných dobách v relaci k záznamům v hlášení plateb pojistného. Tato následná kontrola je nezbytná zejména z toho důvodu, že osoby bez zdanitelných příjmů patří k nejméně disciplinované skupině plátců pojistného, doklady opravňující je k zařazení do jiné kategorie doručují se zpožděním a mohlo by dojít k nepřesnostem v evidenci pohledávek. strana 20 z 91

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

ÚVODNÍ SLOVO... 3 1. VSTUPNÍ ÚDAJE...

ÚVODNÍ SLOVO... 3 1. VSTUPNÍ ÚDAJE... ÚVODNÍ SLOVO... 3 1. VSTUPNÍ ÚDAJE... 4 Obchodní název... 4 Sídlo, IČO, bankovní spojení... 4 Představitelé orgánů zdravotní pojišťovny a její statutární zástupce... 4 Zřizovatel/zakladatel zdravotní pojišťovny,

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: 0326-818018, fax: 0326-818088, e-mail zpsmb@zps.skoda-auto.cz, http://www.zpskoda.cz strana 2 z 86

ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: 0326-818018, fax: 0326-818088, e-mail zpsmb@zps.skoda-auto.cz, http://www.zpskoda.cz strana 2 z 86 10. 8. 2002 po ověření správnosti Výroční zprávy na MZ a MF v červenci 2002 ÚVODNÍ SLOVO...4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE...6 Obchodní název...6 Sídlo, IČ, bankovní spojení...6 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, datum

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. ze dne... (dále jen Smlouva ) (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní péče dohoda a vzdělávání) uzavřené mezi smluvními

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007)

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) Výchozí předpoklady: Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (pracovní verze 20.8.2007) nárůst zdrojů o 5 % (bude upřesněno najednání analytické komise

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních

Částka 142. f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních Strana 5266 Sbírka zákonů č.396 / 2010 396 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2005. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotně pojistný plán na rok 2005. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotně pojistný plán na rok 2005 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. ÚVODNÍ SLOVO... 4 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNĚ POJISTNÉHO PLÁNU... 5 1.3. ZDROJE ČERPÁNÍ PODKLADŮ...

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 50 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami

Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 16 Upravené znění na základě výsledků projednání se zástupci zdravotních

Více

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2007 (v tis. Kč) PŘÍLOHA č. 1 1. 5. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2007 1. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU Lhůta splatnosti pohledávek byla vnitřní směrnicí pro odběratele stanovena 15-ti denní, u pohledávek v zahraničí

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora 2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora OBSAH Audit účetní závěrky ZP Přístup k auditu Rizikové oblasti 1 Audit účetní závěrky ZP Cíl

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1

Obsah. Výroční zpráva Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za rok 2005 1 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005...5 3. Orgány zdravotní pojišťovny...7 3.1 Správní rada ZPŠ...7

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8

3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 7 3.3. Rozhodčí orgán ZPŠ 8 Výroční zpráva za rok 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2003 5 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 7 3.1. Správní rada ZPŠ 7 3.2.

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016.

Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. Návrh VZP ČR pro segment AS pro jednání DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad v roce 2016. A) Hodnota bodu a výše úhrad 1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 PŘEDKLÁDÁ PŘEDKLÁDÁ RNDR. JIŘÍ HYNEK RNDR.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Jednací řád smírčího jednání.

Jednací řád smírčího jednání. Jednací řád smírčího jednání V souladu s vyhláškou č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, se vydává Jednací řád smírčího jednání. Článek I. Předmět smírčího jednání 1. Předmětem smírčího

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více