METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE"

Transkript

1 METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE Pavel Němeček 1 1. Anotace Speech understandability in passanger car cabin. The contribution describes the method and fundamental result of subdequent phase of speech understandability in passanger car cabin. The measurement was done by means of Articulation index as well as RASTI method. Detailed measurement results show the meaning and mutual dependance of both methods. The methodology is applied on ŠKODA Octavia Combi car. 2. Význam zkoumání srozumitelnosti řeči Srozumitelnost řeči v kabině osobního nebo nákladního automobilu je jedním z méně užívaných kritérií pro popis akustické kvality. Metodika vznikla původně pro stavební akustiku, kde nalézá širší uplatnění. Její aplikace pro interiér automobilu naráží na určité problémy, ale pro specifické vlastnosti při šíření hluku v takto malém prostoru ji lze použít. Srozumitelnost řeči se stanovuje dvěma nezávislými metodami: a) Metodou artikulačního indexu b) Metodou RASTI Obě metody byly podrobněji popsány v předchozích pracích 1, 2. Je třeba pouze zdůraznit, že se jedná o objektivní popis subjektivně vnímané vlastnosti. Na srozumitelnosti řeči, tedy schopnost prostoru přenést řečový signál bez zkreslení a ovlivnění hlukem pozadí od řečníka k posluchači má v interiéru osobního automobilu vliv několik okolností: I. Hluk pozadí způsobený zdroji na vozidle II. Pohltivost a odrazivost ploch ohraničujících interiér III. Poloha řečníků (zdrojů řečového signálu) a posluchačů Hluk pozadí je dán především hlukem motoru a při vyšších rychlostech hlukem aerodynamickým a hlukem pneumatik. Nevýhodou je nízkofrekvenční charakter hluku motoru, který je ohraničen maximální frekvencí 200 Hz. Tato frekvence je při vlnové délce cca 1,7 m prakticky neodstranitelná protihlukovou izolací. Aerodynamický hluk je sice širokopásmový, ale proniká do vozidla především přes okna o střechu, které jsou slabými izolátory. Z těchto důvodů je hluk pozadí nejsilnějším vlivem, který snižuje srozumitelnosti ve vozidle. Výhodu interiéru je jeho vysoká pohltivost daná vlákennou a porézní strukturou materiálů výplně dveří a 1 doc. Dr. Ing. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní - katedra strojů průmyslové dopravy Hálkova Liberec 1

2 stropu, matriálem sedadel a především velikostí pohltivé plochy ve vztahu k odrazivé ploše oken. Srozumitelnost řeči je důležitá především ve vztahu k poloze hlavy řidiče. K tomuto vztažnému bodu je také nejčastěji zkoumána. Důvody jsou především bezpečnostní, tedy usnadnit spolupráci při řízení vozidla a snížit psychickou zátěž řidiče. Další důvody plynou z pohodlí jízdy, což je dáno především kvalitou poslechu rozhlasového přijímače a kvalitou komunikace přes hands-free sestavu mobilního telefonu. 3. Vlastnosti použitých metodik Použité metody mají za cíl totéž, bezrozměrným číslem od 0 do 1 (0 až 100 %) popsat subjektivní vjem srozumitelnosti. Za určitých zjednodušení lze pod tímto číslem vidět procento porozuměných náhodně generovaných slabik. Při skutečně přenášené řeči si pak musí mozek neporozuměnou část nebo celé slovo doplnit nebo musí požádat o zopakování informace. Obě metody mají však základní rozdíl: a) metoda Artikulačního indexu vyhodnocuje srozumitelnost pouze ze změřeného hluku pozadí. Vlastnosti řečového signálu jsou obsaženy ve vyhodnocovacím řetězci. Metoda tedy nerespektuje vzájemnou polohu řečníka a posluchače. b) metoda RASTI vychází ze speciálního měřicího systému, který zajišťuje vyslání řečového signálu z místa řečníka a jeho přijetí v místě posluchače. Výhodou je cílené zkoumání pro danou přenosovou cestu. Srovnáním výsledků obou metodik lze získat informace, které nelze určit z jejich jednotlivého užití. Výsledky měření podle obou metodik budou uvedeny v následujícím textu s praktickou aplikací na vozidlo ŠKODA Octavia 1,9 TDi Combi. V předchozích pracích 1, 2 byly uvedeny výsledky zkoumání pro úvodní měření, která byla provedena s cílem porovnat osobní a nákladní automobil a ověřit použitelnost obou metod. V současné době byla za pomocí studentů katedry strojů průmyslové dopravy provedena podrobná měření na vozidle, jejichž nejdůležitější výsledky budou stručně presentovány. 4. Měření na vozidle Pro určení srozumitelnosti řeči je vhodné: využít obou nezávislých metodik, provést měření za jízdy a klidu vozidla (především z důvodu oddělení zdrojů souvisejících s jízdou), přiblížit se reálným podmínkám provozu vozidla. Měření artikulačního indexu probíhá vždy v podmínkách venkovního prostoru. Vytýčí se málo frekventovaná asfaltová (nebo betonová) vozovka, na které se provede jak měření na místě, tak i jízdní zkouška. V případě jízdní zkoušky se provede měření v celém rozsahu pro jednotlivé rychlostní stupně (v rámci možností) a potom při optimální jízdě. To znamená, že řidič řadí tak, jak by odpovídalo daná rychlosti a zatížení. Tento stav nejlépe odpovídá skutečným podmínkám pro přenos řeči v kabině. Ve vozidle je přítomen řidič a operátor, který provádí a zaznamenává výsledky měření. Měřicí mikrofon je při obou metodách umístěn v přílbovém držáku ve vzdálenosti 50 mm od ucha posluchače blíže ke dveřím.

3 5. Získané výsledky Ve vozidla ŠKODA Octavia 1,9 TDi Combi bylo provedeno měření artikulačního indexu oběma metodami současně. Výsledky jsou graficky znázorněny na obr. 1 až obr. 4. Jednotlivé křivky jsou stanoveny pro místo posluchače (LP sedalo levé přední, PP sedadlo pravé přední, LZ sedadlo levé zadní, PZ sedadlo pravé zadní). U metody RASTI byl řečník vždy v místě spolujezdce (PP) s výjimkou měření na místě spolujezdce (zde byl řečník na místě řidiče). Pro snazší orientaci mezi metodami je pro RASTI zvolena stupnice 0 až 1 a pro Artikulační index stupnice 0% až 100%. Na obrázcích 1 a 2 jsou uvedeny výsledky měření srozumitelnosti řeči oběma metodami pro vozidlo za klidu. Vozidlo stálo na vozovce a řidič měnil otáčky motoru. Toto měření se využívá k tomu, aby byl ohodnocen vliv motoru. Z průběhů jsou zřejmé následující závěry. Měření na místě: 1) Metoda RASTI oceňuje prostor indexy od 0,6 a ž po 0,95, artikulační index vychází příznivěji v rozmezí 80% až 97% (srovnatelně s RASTI 0,8 až 0,97). 2) Metodou RASTI jsou výsledky více závislé na otáčkách, v pásmu do 200 min -1 je situace v kabině homogenní (pouze PZ sedadlo má horší výsledek). Při vyšších otáčkách je situace ve vozidle výrazně závislá na místě posluchače. PZ sedadlo je od řidiče nejvíce vzdáleno, nižší frekvence hluku pozadí vytváří ve vozidle homogenní zvukové pole. Se stoupající budící frekvencí se pole začíná měnit, což se projeví i na přenosových vlastnostech. Pro vysoké otáčky je nejhorší poloha LZ (za řidičem) a nejlepší poloha PP (spolujezdec na předním sedadle). 3) Z předchozího lze usoudit, že hluk pozadí (hluk motoru) maskuje řečový signál závisle na otáčkách. Se stoupajícími otáčkami závisí na nepřerušenosti cesty signálu od řečníka k posluchači. Sedadlo LZ je stíněno sedadlem řidiče a jeho tělem. 4) Artikulační index dává výsledky homogennější. Pokud se nebere v úvahu poloha řečníka a posluchače (což je vlastnost artikulačního indexu) vše závisí na spektru hluk pozadí na jednotlivých místech. 5) Artikulačním indexem vychází nejhůř přední sedadla, což je vysvětlitelné blízkostí motoru. Měření při jízdě: 6) Jízdou se situace pro přenos řeči výrazně zhoršuje. Oběma metodami poklesne srozumitelnost až na 0,5 (50%). 7) Homogenita výsledků metodou RASTI je nízká, metodou Artikulačního indexu však došlo k vyrovnání hodnot ve vozidle. 8) Metodou RASTI jsou srovnatelné zadní sedačky navzájem a přední sedačky navzájem. Tedy problém je při přenosu řeči ze předních sedadel na zadní. Vozidlo se za jízdy stává prostorem se dvěma zdánlivě oddělenými prostory. 9) Vysoké rychlosti (nad 90 km.h -1 ) ukazují na výrazné změny v průběhu srozumitelnosti. Lze to přisoudit zvyšujícímu se hluku pneumatik a aerodynamickému hluku, která může být proměnlivý vzhledem k relativní poloze vektorů rychlosti vozidla a vektoru rychlosti větru. Navíc zde zřejmě hraje roli i náhodný vliv nerovností, které při vyšších rychlostech vytváří větší hluk.

4 10) Vzhledem k tomu, že otáčky motoru jsou úměrné rychlosti vozu a zařazenému převodovému stupni, lze vliv motoru přičíst též zvlnění křivek indexu RASTI. 11) Vliv zařazeného rychlostního stupně ve vztahu k hluku pneumatik a aerodynamickému hluku je zřejmě příčinou náhlého poklesu hodnoty Artikulačního indexu při rychlosti 95 km.h ) Do rychlosti 80 km.h -1 jsou křivky Artikulačního indexu prakticky shodné, pro vyšší rychlosti dochází k výrazným změnám a nejhorší situace nastává na sedadle za řidičem. Celkový pohled: 13) Obě metody ukazují na zhoršování srozumitelnosti řeči se zvyšujícími se otáčkami motoru a zvyšující se rychlostí vozidla. Situace se v nejhorších případech blíží stavu NEVYHOVUJÍCÍ. 14) Index RASTI je blíže skutečným podmínkám protože respektuje cestu řečového signálu. Je zřejmé, že metodiku by bylo vhodné použít pro nalezení optimální polohy prvků hands-free a pro rozmístění reproduktorů rozhlasového přijímače. Metoda je však nepoměrně složitější na provedení a nákladnější vzhledem k potřebné speciální měřicí technice. 15) Artikulační index je velmi jednoduchý, neboť se vypočítává z třetinooktávového spektra hluku pozadí v místech posluchačů. Nerespektuje však přenosovou cestu řečového signálu. 16) Artikulační index je vhodnou veličinou pro porovnání jednotlivých vozidel nebo jako nástroj pro porovnávání jednotlivých kroků řešení akustiky kabin. Literatura 1 Havliš, J.: Srozumitelnost řeči v kabině osobního automobilu. Bakalářská práce. TU v Liberci Němeček, P.: Srozumitelnost řeči v kabině automobilu. In.: XXXII. Mezinárodní konference KOKA VA v Brně Planý, J.: Hodnocení akustické kvality. Diplomová práce. TU v Liberci 1995 Příspěvek vznikl v rámci projektu MŠMT LN 00B073 Lektoroval : doc. Ing. Josef Laurin, CSc.

5 1,00 RASTI - stojící automobil 0,95 0,90 0,85 RASTI 0,80 0,75 0,70 0,65 0, otáčky motoru [min -1 ] LP PP LZ PZ Obr. 1. Index RASTI v kabině vozidla v závislosti na otáčkách motoru 100 AI - stojící automobil AI [%] otáčky motoru [min -1 ] LZ LP PZ PP Obr. 2. Artikulační index v kabině vozidla v závislosti na otáčkách motoru

6 1 RASTI - vozidlo v pohybu 0,9 0,8 RASTI 0,7 0,6 0,5 0, LP PP LZ PZ rychlost [km.h -1 ] Obr. 3. Index RASTI v kabině vozidla za jízdy 100 AI - vozidlo v pohybu AI [%] LP PP LZ PZ rychlost [km.h -1 ] Obr. 4. Artikulační index v kabině vozidla za jízdy

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Lenka Zengová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program:veřejné zdravotnictví B5347 Lenka Zengová Studijní obor:

Více

Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah

Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah .6.4 ETR9.doc Elektrická trakce 9 Řízení vozidel Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 9. ŘÍZENÍ VOZIDEL Obsah 1 Úvod...3 Přenos informací na vozidlo...7.1 Liniový vlakový zabezpečovač LS

Více

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL SIMULACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V PODVOZCÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL J. Kalivoda * České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Abstrakt Výhody aktivních prvků ve vypružení dopravních prostředků jsou všeobecně

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011

bytové domy u komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Akustický posudek STAVBA Č. 0092 TV ZLIČÍN ETAPA 0011 Bytové domy v severovýchodní části komunikace Hrozenkovská-Strojírenská Hluková studie budoucího stavu Zpracoval: listopad 2007 Centrum protihlukové

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T001 DIPLOMOVÁ PRÁCE Koncept ochrany chodců v oblasti front-end modulů osobních vozů Autor:

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 15, číslo 1 březen 2009 Obsah Usnesení Valné hromady České akustické společnosti 3 Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni proti hluku na Zelený čtvrtek

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla.

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla. Úvod Účelem této práce je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství o vybraných výrobách v odvětvích našeho průmyslu s nejčastěji se vyskytujícími

Více

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF WEIGEL TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I GE04_M01 MĚŘICKÉ CHYBY TCHVP Měřické chyby Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Za jazykovou

Více

PŘEVOD NOT JEDNOHLASÉ MELODIE ZE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU DO PROTOKOLU MIDI

PŘEVOD NOT JEDNOHLASÉ MELODIE ZE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU DO PROTOKOLU MIDI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

SIMULACE AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SIMULACE AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL SIMULACE AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň, milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace Příspěvek je stručným přehledem řady řešených CFD simulací vnější

Více

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR Materiály z 50. semináře odborné skupiny pro spolehlivost Praha. únor 2013 OBSAH Identifikace

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Měření hluku hlukoměry

Více

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí Diplomová práce Plánování cesty robota ve spojitém prostředí vypracoval: Michal Šíma vedoucí práce: RNDr. Jiří Dvořák, CSc. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Strana

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Disertační práce Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů Technika prostředí Obor Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Školitel Prof. Dr. Ir.

Více