VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice obsahuje /viz Zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 15/2005, v platném znění/: a) základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, j) základní údaje o hospodaření školy, k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení, m) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Další uvedené údaje /dle pokynů a poţadavků příslušných odborů Magistrátu hl. města Prahy/: 1) seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), které zřizují ZŠ, 2) počet ZŠ a jejich přesné názvy k (podle posledního rozhodnutí), 3) změny v síti škol (počet a důvody, např. sloučení), 4) zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 5) jazykové vzdělávání a jeho podpora: učitelé (počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících, z celkového počtu učitelů cizích jazyků uvést počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách) a dále ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět, volitelný předmět nebo nepovinný předmět, 6) pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost), 7) věková struktura pedagogických pracovníků, 8) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání, 2

3 9) počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/11, 10) hodnocení činnosti školních druţin a klubů, 11) poradenské sluţby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty), 12) spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, 13) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 14) zkušenosti s péčí o nadané ţáky, 15) přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ, 16) vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ, 17) environmentální výchova, 18) multikulturní výchova, 19) prevence rizikového chování, 20) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 21) další údaje o ZŠ, které povaţujete za důleţité (naplňování cílů a priorit apod.), 22) závěr a/ Základní údaje o škole:xxx XX XXX.XXXXXXX X Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. Název školy: Základní škola Praha Petrovice. Sídlo školy /organizace/: Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice... Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem /IČO/ Základní škola Praha Petrovice je vedena v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, pod číslem IZO: , identifikátor právnické osoby /organizace/ je v tomto rejstříku Místa poskytovaného vzdělávání a školských sluţeb: 1. pracoviště Edisonova 40, Praha 10 Petrovice 2. pracoviště Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice Charakteristika školy:xxxxxxxxxx XXX XXXXXXXXX iiiiiiiii 3

4 Naše Základní škola Praha Petrovice má dvě pracoviště ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdálené asi 300 metrů. Jsou umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova /dříve ulice Bellova/ 351 obě Praha 10 Petrovice. Škola vznikla sloučením dvou původně samostatných subjektů Základní školy, Praha 10, Bellova 351, a Základní školy, Praha Petrovice, Edisonova 40. Sloučení proběhlo ke dni 1. srpna V budově Edisonova 40 /malá budova/ je umístěna část tříd prvního stupně, třídy 1.M, 2.M, 3.M, 4.M a 5.M. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu ţáků v obou budovách naší školy budou v následujícím školním roce 2010/2011 a velmi pravděpodobně i v dalších letech obě třídy pátého ročníku umístěny ve velké budově školy Dopplerova 351. V malé budově Edisonova 40 budou umístěny třídy 1.M, 1.E, 2.M, 3.M, 4.M. Malý počet tříd i ţáků v této budově školy, ale také to, ţe zde není školní jídelna a tělocvičny, přispívá ke klidné, rodinné atmosféře. Toto klidné, rodinné klima povaţujeme za hlavní přednost této budovy školy. V budově školy Edisonova 40, mají ţáci k dispozici 6 učeben - 5 kmenových a jednu menší učebnu vyuţívanou převáţně na výuku angličtiny. Učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem, ţákovskými stolky, trojdílnými černými tabulemi, v kaţdé učebně jsou 1-2 počítače. V této budově školy není tělocvična, tělesná výchova probíhá v dobře vybavených tělocvičnách v druhé školní budově Dopplerova 351, na školním hřišti u budovy Edisonova nebo na hřištích školního sportovního areálu u budovy Dopplerova. K tělovýchovným chvilkám během vyučování, k relaxaci o přestávkách i pro pobyt dětí ve školní druţině a jak uţ bylo řečeno i k výuce tělesné výchovy lze vyuţívat školní zahradu a školní hřiště s umělým povrchem. Budova školy Edisonova 40 je v oblasti zástavby vilek a rodinných domů několik set metrů od Hostivařské přehrady a lesoparku. Okolí je ideální pro rekreační sport - turistiku, vycházky, běh v přírodě, cyklistiku atd. - i pro některé hodiny tělesné výchovy. Budova školy Edisonova 40 existuje a slouţí školským účelům prokazatelně uţ od roku 1888, přestoţe budova školy i její okolí od té doby samozřejmě zaznamenaly mnoho změn, stále si udrţuje svůj v dobrém slova smyslu venkovský charakter. Budova i učebny a další prostory ve škole jsou dobře udrţovány, po rekonstrukci učeben a dalších prostor v přízemí bylo zrekonstruováno i první podlaţí budovy /podlahy, omítky atd. /. Byla zprovozněna šatna pro ţáky školy částečně byla dostavěna a částečně získána přestavbou bývalé garáţe a skladu, dále bylo postaveno 4

5 poţární únikové venkovní schodiště /forma ocelové samonosné venkovní konstrukce doplněno o bezpečnostní a protipoţární dveře ve všech třech podlaţích budovy /. V současné době probíhá rekonstrukce střechy, půdních prostor a celého třetího podlaţí budovy, včetně výměny oken, zlepšení tepelné izolace, instalace ţaluzií, opravy sociálního zařízení, doplnění a částečné výměny ţákovského nábytku atd. Pracoviště naší základní školy v budově Dopplerova 351 je rozsáhlý areál, jehoţ hlavní vstup vede do ulice Dopplerova, ale nejdelší část areálu přiléhá k ulici Bellova, budova je prostornější a podstatně modernější, školským účelům slouţí od svého otevření v roce Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě samostatná křídla a střední část. Levé křídlo této budovy vyuţívá naše základní škola, v přízemí a prvním poschodí jsou umístěny kmenové třídy a odborné pracovny pro ţáky 2. stupně, v samostatném 2. poschodí jsou učebny pro ţáky 1. stupně. Celkem je zde k dispozici 10 učeben, které jsou vyuţívány jako kmenové třídy, dále pak odborné pracovny pracovna fyziky a chemie, laboratoř, keramická dílna, ţákovská kuchyňka, pracovna hudební výchovy, odborná učebna informatiky, herna pro školní druţinu, učebna pro výuku angličtiny. Jsou zde i kabinety a další prostory slouţící pedagogickým pracovníkům k přípravě na výuku a uskladnění pomůcek. Ve střední části budovy Dopplerova 351 jsou kanceláře ředitele školy a jeho zástupkyň pro 1. a pro 2. stupeň, kancelář hospodářek sloučené školy a centrum výchovného poradenství sloučené školy kancelář výchovných poradkyň pro ţáky z obou budov naší školy a pro pracovnice Pedagogicko psychologické poradny, Praha 10, ulice Jabloňová 30. Dále je v této střední části budovy Dopplerova školní knihovna, jejíţ prostory jsou mimo jiné vyuţívány pro různé školní akce a pro slavnostní a významné akce /pěvecká a hudební vystoupení ţáků naší školy, výstavy výtvarných prací, promítání filmů, kulturní akce, které naše škola pořádá společně s Kulturní komisí MČ Praha Petrovice, koncerty a podobně/. Při zápisu do prvého ročníku poskytujeme rodičům a ţákům moţnost výběru mezi třídou umístěnou v menší budově poskytující atmosféru malé rodinné školy a mezi třídou v moderním areálu s odbornými učebnami, tělocvičnami i jídelnou přímo v 5

6 budově, kde je vše dosaţitelné bez přecházení jinam. I nadále budeme respektovat výběr a přání rodičů a ţáků při této volbě. Prostupnost v rámci ročníku, jehoţ třídy jsou v obou budovách je samozřejmostí, případný přestup ţáka ze třídy umístěné v budově Edisonova do třídy v budově Dopplerova nebo naopak je na přání rodičů bez problémů moţný. Vzhledem k dostatku učeben i dalších prostor vyuţívá pravé křídlo budovy Dopplerova 351 Soukromé gymnázium Altis, adresa ředitelství: K Libuši 57/30, Praha 4 Kunratice, a nabízí zájemcům z naší základní školy i zájemcům z okolních základních škol moţnost studia v 8-letém, 6-letém i 4-letém studijním programu. Ţáci naší základní školy mohou vyuţívat a vyuţívají také nabídky Základní umělecké školy, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 Hostivař, která má v budově Dopplerova jedno ze svých pracovišť a nabízí ţákům naší školy i dalším zájemcům výuku hry na vybraný hudební nástroj. Zájmové krouţky a širokou škálu volnočasových aktivit /florbal, keramiku, turistiku, letní tábory,../ nabízí ţákům naší školy Dům Um, Praha 10 Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 623/23, který má podobně jako základní umělecká škola také jedno ze svých pracovišť zde v budově Dopplerova 351. Sport a další zájmové aktivity nabízí v naší škole také občanské sdruţení Klub přátel dětí a mládeţe Petrovice a Klub Sport JUDO Petrovice. Školní druţina je umístěna v obou budovách školy, v budově Edisonova i v budově Dopplerova tak, aby ţáci ze tříd 1. stupně měli svá oddělení školní druţiny v budově, kde se učí. Všechna oddělení školní druţiny umístěná v budově Edisonova i oddělení školní druţiny umístěná v budově Dopplerova /Bellova/ pracují ve skromnějších podmínkách /například mají pouze jedinou samostatnou hernu školní druţiny - ostatní činnost se odehrává v kmenových učebnách prvního stupně/, ale všechna oddělení jsou rodiči, veřejností i ţáky velmi kladně hodnocena. 6

7 Školní jídelna je pouze v budově Dopplerova a stravují se zde ţáci z obou budov. Tělocvičny /jedna malá a jedna velká/ jsou v budově Dopplerova a budovu ze tří stran oklopuje sportovní a rekreační areál s hřišti, travnatými a sportovními plochami. Je vyuţíván ţáky prvního stupně z obou pracovišť naší školy a ţáky druhého stupně. 7

8 Areál je vyuţíván nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovním a odpočinkovým činnostem školní druţiny i k akcím pro děti, mládeţ a petrovickou veřejnost /Den dětí, pálení čarodějnic, závody a sportovní soutěţe/. Z budovy Dopplerova je podobně jako z budovy Edisonova velmi blízko k Hostivařské přehradě, do lesoparku, k turistickým a cykloturistickým trasám vedoucím kolem potoka Botiče ve směru na Průhonice a do Hostivaře. Do hlavní nabídky naší základní školy patřilo a patří zejména: - "Škola nanečisto"- cyklus akcí pro předškoláky a besedy odborníků na pedagogiku a psychologii s rodiči předškoláků, - výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny ţáky naší školy, rozšířené vyučování angličtiny formou přidaných hodin k povinnému základu, volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce, krouţky angličtiny s rodilými mluvčími, volitelný předmět Německý jazyk /od 6. ročníku/, - vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny ţáky bez profilace, bez rozdělování na skupiny či třídy podle výsledků hodnocení vzdělávání ţáků, 8

9 - rozvoj individuálních zájmů kaţdého ţáka v rámci nabídky volitelných předmětů: Literární seminář, Dramatická výchova, Německý jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z matematiky, Uţité výtvarné činnosti, Sportovní hry, Domácnost - přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích /osmiletých, šestiletých a čtyřletých/, - nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, škol v přírodě, sportovních soutěţí, olympiád, - nabídka zábavných akcí a pořadů, např. divadelní představení, diskotéky, výstavy dětské výtvarné tvorby, přenocování ve škole, pálení čarodějnic, zajímavé projektové vyučování, celoškolní projekty předávání vysvědčení v divadle v rámci vystoupení punkových hudebníků a zejména punkových bubeníků, akcí tohoto typu, které jsou pro ţáky atraktivní a lákavé bylo opravdu velké mnoţství a k jejich pořádání přispělo velké pracovní nasazení a nadšení i obětavost všech pedagogických pracovníků naší školy, 9

10 - zájmové krouţky, které škola pořádá a nabízí, například krouţek bojového umění, počítačové krouţky od 2. ročníku, další získávání základů počítačové gramotnosti pokračuje od 5. ročníku ve vyučovacím předmětu Informační technologie, turistický krouţek, klub mladých diváků, klub mladých čtenářů, krouţek moderního tance, činnosti v rámci školní druţiny například florbal, krouţky angličtiny a podobně, - zájmové krouţky, které škola nabízí ve spolupráci s dalšími partnery a jejichţ činnost probíhá ve školní budově Dopplerova - keramika, výtvarné krouţky, klub ZVONEČEK, klub CHALOUPKA, florbal, řada sportovních krouţků, víkendové a prázdninové aktivity, - v budově školy Dopplerova je umístěno dislokované pracoviště hudebního oboru základní umělecké školy, je vyučována hra na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu. Významnou součástí činnosti školy byla aktivní účast na veřejném ţivotě naší obce - městské části Praha - Petrovice. Škola pomáhala při organizaci kulturních akcí pro občany Petrovic jako jsou koncerty a hudební vystoupení v petrovickém kostele nebo v kulturním sále Domu občanské vybavenosti, pomáhala Městské části Praha - Petrovice při organizaci kulturních akcí pro seniory, spolupracovala na akcích pro děti organizovaných Městskou částí Praha - Petrovice /Den dětí, Hurá do školy, vítání petrovických občánků.../, pravidelně uveřejňovala své příspěvky v měsíčníku 10

11 Petrovický zpravodaj, pro občany a veřejnost vydávala Školní zpravodaj, organizovala víkendové akce pro děti - pěší turistické výlety v okolí Prahy, návštěvy známých praţských i mimopraţských kulturních památek a podobně. Pořádala vzdělávací akce a kulturně - společenské akce pro občany Petrovic, rodiče ţáků a veřejnost - například vzdělávací cyklus nazvaný Škola nanečisto, koncerty, vánoční trhy, akademie a vystoupení ţáků pro rodiče a veřejnost, nejrozsáhlejší akcí v roce 2009 byl celoškolní projekt s názvem Ţijeme v Praze a prezentace výsledků tohoto celoškolního projektu. 11

12 12

13 Ve všech uvedených aktivitách hodláme samozřejmě pokračovat i v dalším školním roce tak, aby se naše základní škola podílela na kulturním i veřejném ţivotě městské části Praha - Petrovice a dělala naší městské části dobré jméno. 13

14 Zřizovatel školy:xxxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X X XX XX Městská část Praha Petrovice, dříve se sídlem Morseova 251, nyní se sídlem Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice IČO: Údaje o vedení školy:xxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXX X X X. Ředitel školy: Mgr. Petr Zeman Jmenován do funkce ředitele Základní školy, Praha - Petrovice, Edisonova 40, ke dni Od jmenován ředitelem sloučené Základní školy Praha Petrovice. Předchozí pracovní místo: předtím pracoval ve funkci ředitele školy v Základní škole, Vrané nad Vltavou. Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích /dnes Jihočeská univerzita/ a školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Dana Němcová. Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: PaedDr. Iva Paloučková. Adresa pro dálkový přístup:xxxxxxxxxxxxx X.XXXXXXXXX Základní škola Praha Petrovice Dopplerova Praha 10 - Petrovice Ředitel školy - telefony: , , Budova školy v ulici Edisonova 40 telefon: Budova školy v ulici Dopplerova /Bellova/ 351, ústředna, telefon, fax: Centrum výchovného poradenství pro ţáky z obou budov školy a jejich rodiče, tj. kancelář výchovných poradkyň a pracovnic Pedagogicko - psychologické poradny, Praha 10, ul. Jabloňová 30.: Školní jídelna telefon: Údaje o školské radě:xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXX 14

15 Školská rada má dvanáct členů a v tomto školním roce /stejně jako v předchozím školním roce/ významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek pro existenci naší školy. Zejména díky svému sloţení, tj. díky členům školské rady - osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiţ v očích veřejnosti a rodičů ţáků. Školská rada se zabývala koncepcí školy, hospodařením školy, vnitřní legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich řešením, pozitivy ale i problémy, které se objevily v souvislosti s financováním provozu budov, zřizovací listinou školy a jejím doplněním, školním vzdělávacím programem, pomocí škole při organizaci větších školních akcí, dalšími aktuálními provozními záleţitostmi, které škola řešila v obou svých budovách. b/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: V uplynulém školním roce 2009/2010 jsme v naší škole vyučovali ţáky 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ţáky v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola, MŠMT čj /96-2. c/ Rámcový popis personálního zabezpečení školy: XXXXXXXXXXXX XX Základní škola Praha - Petrovice měla v uplynulém školní roce 2009/2010 celkem 26 pedagogických pracovníků z toho 3 pedagogičtí pracovníci tvořili vedení školy /ředitel a dvě zástupkyně ředitele školy/. Na 1. stupni vyučovalo 12 pedagogických pracovníků, na 2. stupni 9 pedagogických pracovníků, ve školní druţině pracovalo 5 vychovatelek. Dále ve škole pracovalo 8 správních a hospodářských pracovníků. Ve školní jídelně pracovalo 7 zaměstnanců. Škola měla celkem 41 zaměstnanců /fyzických osob/. V přepočtu na pracovní úvazky měla škola celkem 40,5 zaměstnanců. Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 44 let. Z 26 pedagogických pracovníků byli 3 muţi a ostatní ţeny. Z 26 pedagogických pracovníků dva nemají ukončené poţadované vzdělání, z těchto dvou jeden studuje na vysoké škole pedagogického směru, jeden zahajuje studium na vysoké škole pedagogického směru v září 2010, ostatní pedagogičtí pracovníci mají pro svoje pracovní zařazení poţadované vzdělání. 15

16 d/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy:bb bbb Zápis do 1. ročníku Základní školy Praha - Petrovice proběhl ve dnech 21. a 22. ledna Zapsáno bylo 77 dětí, v září 2010 nastoupí do prvního ročníku 69 ţáků a budou rozděleni do tří prvních tříd v budově Dopplerova bude třída 1.A, v budově Edisonova budou třídy 1.E a 1.M. U osmi dětí je nástup do prvního ročníku základní školy na ţádost rodičů odloţen o jeden školní rok. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků - školní rok 2008/2009: Údaje o počtu ţáků jsou k ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 31 /z toho dívek: 13/ neprospěli: 0 prospěli: 0 /z toho dívek: 0/ prospěli s vyznamenáním: 31 /z toho dívek: 13/ celkový průměr: 1,00 2. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 40 /z toho dívek: 18/ neprospěli: 0 prospěli: 2 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 38 /z toho dívek: 17/ celkový průměr: 1,06 3. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 35 /z toho dívek: 18/ neprospěli: 0 prospěli: 5 /z toho dívek: 0/ prospěli s vyznamenáním: 30 /z toho dívek: 18/ celkový průměr: 1,24 4. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 45 /z toho dívek: 19/ neprospěli: 0 prospěli: 6 /z toho dívek: 5/ prospěli s vyznamenáním: 39 /z toho dívek: 14/ celkový průměr: 1,36 16

17 5. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 37 /z toho dívek: 14/ neprospěli: 0 prospěli: 11 /z toho dívek: 3/ prospěli s vyznamenáním: 26 /z toho dívek: 11/ celkový průměr: 1,43 ţáci přijatí ke studiu na 8-letá gymnázia: 13 ţáků z toho na státní gymnázia: 12 ţáků Celkem ročník počet tříd: 10 počet ţáků: 188 /z toho dívek: 82/ neprospěli: 0 prospěli: 24 /z toho dívek: 9/ prospěli s vyznamenáním: 164 /z toho dívek: 73/ celkový průměr: 1,22 6. ročník jedna třída počet ţáků: 25 /z toho dívek: 12/ neprospěli: 0 prospěli: 11 /z toho dívek: 7/ prospěli s vyznamenáním: 14 /z toho dívek: 5/ celkový průměr: 1,47 7. ročník dvě třídy počet ţáků: 36 /z toho dívek: 16/ neprospěli: 1 prospěli: 27 /z toho dívek: 9/ prospěli s vyznamenáním: 8 /z toho dívek: 7/ celkový průměr: 1,75 ţáci přijatí ke studiu na 6-letá gymnázia: 6 z toho na státní gymnázia: 6 8. ročník - jedna třída počet ţáků: 20 /z toho dívek: 8/ neprospěli: 1 prospěli: 11 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 8 /z toho dívek: 6/ celkový průměr: 1,64 9. ročník - jedna třída počet ţáků: 22 /z toho dívek: 8/ 17

18 neprospěli: 0 prospěli: 16 /z toho dívek: 5/ prospěli s vyznamenáním: 6 /z toho dívek: 3/ celkový průměr: 1,76 ţáci přijatí ke studiu na gymnázia: 8, z toho na státní gymnázia: 8 na střední školy obchodního zaměření: 3, z toho na soukromé: 0 na střed. školy zaměřené na gastronomii nebo hotelnictví: 2, z toho na soukromé: 0 na střední průmyslové a technické školy: 6, z toho na soukromé: 0 na střed. školy zdravotnické a se sociálním zaměřením: 0, z toho na soukromé: 0 na střední školy s uměleckým zaměřením: 0, z toho na soukromé: 0 na střední školy pedagogické: 0 na učební obory: 2 /oba SOU gastronomie/ Celkem ročník počet tříd: 5 počet ţáků: 103/z toho dívek: 44/ neprospěli: 2 prospěli: 65/z toho dívek: 22/ prospěli s vyznamenáním: 36/z toho dívek: 21/ celkový průměr: 1,65 CELKEM ROČNÍK POČET TŘÍD: 15 POČET ŢÁKŮ: 291 /Z TOHO DÍVEK: 126/ NEPROSPĚLI: 2 PROSPĚLI: 89 /Z TOHO DÍVEK: 31/ PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM: 200 /Z TOHO DÍVEK: 94/ CELKOVÝ PRŮMĚR: 1,43 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... Prevence sociálně patologických jevů je obsaţena ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Praha Petrovice. V ročníku je prevence sociálně patologických jevů obsaţena zejména ve vyučovacích předmětech prvouka a přírodověda /viz dále následující výpisy ze Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha - Petrovice/. Prvky prevence sociálně patologických jevů jsou také ve vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. 18

19 PRVOUKA 1. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:... uplatňuje základní hygienické návyky a dovednosti zvládá primární zásady zdravého ţivotního stylu pečuje vědomě o své zdraví pojmenuje části lidského těla orientuje se v elementárních znalostech o lidském těle dodrţuje základní pravidla bezpečného chování, i v dopravě poradí si ve výjimečné situaci, poţádá o pomoc prakticky nacvičí při modelových situacích chování při setkání s cizí osobou a při situaci ohroţení Učivo Člověk a jeho zdraví péče o zdraví, zdravá výţiva lidské tělo osobní bezpečí návykové látky PRVOUKA 2. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:.... chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, učí se vyhodnotit nebezpečí a závaţnost situace seznamuje se s modelovými situacemi při styku s neznámou osobou Učivo osobní bezpečí návykové látky a zdraví PRVOUKA 3. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:.. obhájí při konkrétní činnosti své názory přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální zneuţívání) učí se dbát na vlastní bezpečí, zná, případně vyhledá čísla linky důvěry osvojuje si modelových situacích odmítání návykových látek vyuţívá poznatků z medií a nacvičuje chování při modelových situacích Učivo návykové látky a zdraví 19

20 PŘÍRODOVĚDA 4. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:... uvědomuje si význam zázemí v rodině / bezpečí, důvěra, úcta/ respektuje základní práva a povinnosti členů rodiny chápe uspořádání partnerských vztahů v rodině učí se vhodně argumentovat, chovat se asertivně, být empatický účastní se modelových situací zaměřených na nácvik dovedností, jak odmítat různé návykové látky učí se rozpoznávat moţná nebezpečí, seznamuje se s asertivním řešením, dokáţe říci jednoznačně ne rozpozná moţná nebezpečí ohroţující zdraví zná svá práva, ví, na koho se můţe obrátit v krizové situaci (kontaktní osoby a důleţitá čísla ) Učivo PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák: uvědomuje si škodlivost kouření, uţívání drog a alkoholu, gamblerství úměrně k svému věku se orientuje v bezpečných způsobech sexuálního chování zná svoje základní práva a povinnosti týrání, zneuţívání, šikana dokáţe zjistit a pouţít telefonní číslo linky důvěry, krizového centra řídí se pravidly telefonování na tyto instituce zná význam pojmu terorismus a rasismus zná zásady bezpečného chování v různém prostředí škola, domov, styk s cizími osobami Učivo Péče o zdraví, zdravá výţiva, návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Přehled jednotlivých preventivních akcí 1. i 2. stupně v roce 2009 (školní rok 2008/2009) a 2010 (školní rok 2009/2010): Preventivní programy Městské policie - V týdnu od do proběhly preventivní programy (drogy, šikana) a programy zaměřené na dopravní a zdravotní výchovu. Programů se zúčastnil celý 1. stupeň. Preventivní programy Městské policie Praha pokračovaly preventivní programy Městské policie Praha Malý kriminalista a Bezpečný kontakt se psy. Těchto programů se účastnili ţáci ročníků. 20

21 Preventivní programy Městské policie Praha se ţáci 4. tříd seznámili s prací Městské policie v programu Malý kriminalista. 21

22 Antifetfest dva ţáci z 9.A, se přihlásili do soutěţe Antifetfest vyhlášené Magistrátem hl. m. Prahy pro amatérské filmaře z řad ţáků a studentů základních a středních škol. Jejich soutěţní snímek byl vyhodnocen mezi 15 nejlepšími z celkem 52 přihlášených. 17. června se konalo v kině Světozor slavnostní vyhlášení výsledků a promítání všech 15 oceněných filmů. Akce, kterou moderoval Jan Musil. Obsahem tohoto studentského filmu je nebezpečí drog. Jejich film viděli postupně všichni ţáci našeho druhého stupně. Besedy o drogách Ţáci 8.A a 9.A se v rámci protidrogové prevence zúčastnili besedy s paní Jarmilou Honsovou a panem Pavlem Gregorem, kteří pracují jako terapeuti v Psychiatrické léčebně v Praze- Bohnicích. Po seznámení a úvodní hře ţáci vyslechli ţivotní příběh pana Gregora a měli moţnost ptát se na věci, které je v souvislosti s drogovou tematikou zajímají. Podobný program připravujeme na květen také pro ţáky 6. a 7. ročníku. Přednášky Městské policie Praha a V těchto dnech navštívili naši školu příslušníci Městské policie Praha, aby v rámci programu prevence sociálně-patologických jevů pomohli připravit děti na rizikové situace, do kterých se mohou dostat. Všechny třídy 2. stupně absolvovaly Základy první pomoci přednášku spojenou s praktickým nácvikem základních technik. Dále měli příslušníci policie pro jednotlivé ročníky připravené přednášky na uvedená témata: 6. ročník: Šikana, 7. ročník: Kriminalita, 8. ročník: Drogy, 9. ročník: Právní vědomí Jak si nenechat ublíţit a V těchto dnech navštívili naši školu příslušníci Městské policie. Na 2. stupni besedovali s ţáci 6.A, 6.M a 7.A o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích. Povídání bylo doplněno krátkými filmy o šikaně, znásilnění, únosu a manipulaci s výbušninami. Přetisk článku z Petrovického zpravodaje článek vznikl proto, aby i veřejnost byla informována o prevenci sociálně patologických jevů v Základní škole Praha Petrovice, autorka článku - výchovná poradkyně Základní školy Praha Petrovice: Preventivní program v naší škole V současné době se často skloňují téměř ve všech pádech slova drogy, šikana, kriminalita, závislosti, prevence atd. Kaţdá základní škola musí vypracovat svůj preventivní program a ani naše škola není výjimkou. Minimální preventivní program ZŠ Praha-Petrovice vychází 22

23 z platné legislativy, především z metodických pokynů a vyhlášek MŠMT, ze zákonů, z aktuální situace a potřeb školy. Naše škola nabízí svým ţákům různé preventivní programy a akce, které přímo, či nepřímo vedou k prevenci těchto jevů. Velmi se nám osvědčily programy Městské policie hl. m. Prahy zaměřené na různá témata s přihlédnutím k věku dětí. V lednu ţáci absolvovali tyto přednášky: Bezpečný kontakt se psy tento program děti nadchl, pozorně poslouchaly a odnesly si důleţité poznatky a vědomosti týkající se kontaktu se svými psími mazlíčky i toulavými psy. Na 2. stupni besedovali ţáci 6.A, 6.M a 7.A o tom, jak se měli chovat v nebezpečných situacích. Povídání bylo doplněno krátkými filmy o šikaně, znásilnění, únosu a manipulaci s výbušninami. Obdobné přednášky jsou připraveny pro všechny třídy naší školy. Pedagogové kaţdoročně absolvují řadu školení zaměřených na prevenci. Při řešení případných problémů spolupracujeme i s dalšími institucemi, jako je Pedagogicko-psychologická poradna v Jabloňové ulici (psycholog, speciální pedagog, preventista), oddělení OSPOD při MČ Praha 15 atd. Myslím, ţe můţeme říci, ţe tato spolupráce je na velmi dobré úrovni. Ráda bych zmínila jeden z aktuálních problémů, kouření dětí, coţ se týká jak našich ţáků 2. stupně, tak studentů blízkých středních škol. Opatřením, kterým bychom rádi zamezili kouření nejen dětí, ale i dospělých před základní školou, je ţluté vyznačení prostoru, v němţ je zakázáno kouřit, stejný zákaz platí i pro nejbliţší okolí školy, školní zahradu a hřiště. I ze strany ţáků můţeme zaznamenávat snahy o řešení výše zmíněné problematiky. V tomto roce se dva ţáci 9. ročníku (Pavel Kasal a Karel Novák) přihlásili do soutěţe Antifetfest, kterou vyhlašuje Magistrát hl. m. Prahy. Antifetfest je soutěţí amatérských snímků (filmů) zabývajících se problematikou drog, rasismu, šikany apod. Přejeme oběma chlapcům hodně úspěchů při reprezentaci školy. Rodičům i dětem nabízíme pomoc kdykoli. Jsme jim k dispozici nejen v konzultačních hodinách, ale i podle aktuálních potřeb. Petrovický zpravodaj, číslo 2, duben 2009, ročník XVIII. 1. stupeň: Beseda s Městskou policií nazvaná Bezpečný kontakt se psy. Dozvěděli jsme se přitaţlivou a zajímavou formou, jak se máme chovat, setkáme-li se s cizím psem nebo člověkem. ( ) 1. stupeň: Beseda s Městskou policií Praha Bezpečné chování ( ) 1. stupeň: Akce Malý kriminalista. Ţáci se pokusili o sestavení portrétu zločince, naučili se dělat otisky prstů a prakticky si vyzkoušeli moţnosti 23

www.zsprahapetrovice.c z

www.zsprahapetrovice.c z Vlastní hodnocení školy - období 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Základní škola Praha Petrovice www.zsprahapetrovice.c z Škola má dvě pracoviště v budovách Dopplerova 351 a Edisonova 40, obě Praha 10 -

Více

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Označení dokumentu, číslo jednací: KONCEPCE17/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ OD 1.9. 2013 DO 30.6.2014 1 Základní

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Název materiálu: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 za období školního roku 2010-2011 Zpracovala: PaedDr. Věra Kozohorská

Více

školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3

školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 je úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem. Je fakultní školou

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010 Obsah Obsah... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 PODMÍNKY PRO VÝUKU... 3 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 4 POČTY ŢÁKŮ VE ŠKOLE... 4 POČTY DĚTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více