VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice obsahuje /viz Zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 15/2005, v platném znění/: a) základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, j) základní údaje o hospodaření školy, k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení, m) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Další uvedené údaje /dle pokynů a poţadavků příslušných odborů Magistrátu hl. města Prahy/: 1) seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), které zřizují ZŠ, 2) počet ZŠ a jejich přesné názvy k (podle posledního rozhodnutí), 3) změny v síti škol (počet a důvody, např. sloučení), 4) zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 5) jazykové vzdělávání a jeho podpora: učitelé (počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících, z celkového počtu učitelů cizích jazyků uvést počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách) a dále ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět, volitelný předmět nebo nepovinný předmět, 6) pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost), 7) věková struktura pedagogických pracovníků, 8) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání, 2

3 9) počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/11, 10) hodnocení činnosti školních druţin a klubů, 11) poradenské sluţby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty), 12) spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, 13) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 14) zkušenosti s péčí o nadané ţáky, 15) přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ, 16) vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ, 17) environmentální výchova, 18) multikulturní výchova, 19) prevence rizikového chování, 20) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 21) další údaje o ZŠ, které povaţujete za důleţité (naplňování cílů a priorit apod.), 22) závěr a/ Základní údaje o škole:xxx XX XXX.XXXXXXX X Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. Název školy: Základní škola Praha Petrovice. Sídlo školy /organizace/: Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice... Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem /IČO/ Základní škola Praha Petrovice je vedena v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, pod číslem IZO: , identifikátor právnické osoby /organizace/ je v tomto rejstříku Místa poskytovaného vzdělávání a školských sluţeb: 1. pracoviště Edisonova 40, Praha 10 Petrovice 2. pracoviště Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice Charakteristika školy:xxxxxxxxxx XXX XXXXXXXXX iiiiiiiii 3

4 Naše Základní škola Praha Petrovice má dvě pracoviště ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdálené asi 300 metrů. Jsou umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova /dříve ulice Bellova/ 351 obě Praha 10 Petrovice. Škola vznikla sloučením dvou původně samostatných subjektů Základní školy, Praha 10, Bellova 351, a Základní školy, Praha Petrovice, Edisonova 40. Sloučení proběhlo ke dni 1. srpna V budově Edisonova 40 /malá budova/ je umístěna část tříd prvního stupně, třídy 1.M, 2.M, 3.M, 4.M a 5.M. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu ţáků v obou budovách naší školy budou v následujícím školním roce 2010/2011 a velmi pravděpodobně i v dalších letech obě třídy pátého ročníku umístěny ve velké budově školy Dopplerova 351. V malé budově Edisonova 40 budou umístěny třídy 1.M, 1.E, 2.M, 3.M, 4.M. Malý počet tříd i ţáků v této budově školy, ale také to, ţe zde není školní jídelna a tělocvičny, přispívá ke klidné, rodinné atmosféře. Toto klidné, rodinné klima povaţujeme za hlavní přednost této budovy školy. V budově školy Edisonova 40, mají ţáci k dispozici 6 učeben - 5 kmenových a jednu menší učebnu vyuţívanou převáţně na výuku angličtiny. Učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem, ţákovskými stolky, trojdílnými černými tabulemi, v kaţdé učebně jsou 1-2 počítače. V této budově školy není tělocvična, tělesná výchova probíhá v dobře vybavených tělocvičnách v druhé školní budově Dopplerova 351, na školním hřišti u budovy Edisonova nebo na hřištích školního sportovního areálu u budovy Dopplerova. K tělovýchovným chvilkám během vyučování, k relaxaci o přestávkách i pro pobyt dětí ve školní druţině a jak uţ bylo řečeno i k výuce tělesné výchovy lze vyuţívat školní zahradu a školní hřiště s umělým povrchem. Budova školy Edisonova 40 je v oblasti zástavby vilek a rodinných domů několik set metrů od Hostivařské přehrady a lesoparku. Okolí je ideální pro rekreační sport - turistiku, vycházky, běh v přírodě, cyklistiku atd. - i pro některé hodiny tělesné výchovy. Budova školy Edisonova 40 existuje a slouţí školským účelům prokazatelně uţ od roku 1888, přestoţe budova školy i její okolí od té doby samozřejmě zaznamenaly mnoho změn, stále si udrţuje svůj v dobrém slova smyslu venkovský charakter. Budova i učebny a další prostory ve škole jsou dobře udrţovány, po rekonstrukci učeben a dalších prostor v přízemí bylo zrekonstruováno i první podlaţí budovy /podlahy, omítky atd. /. Byla zprovozněna šatna pro ţáky školy částečně byla dostavěna a částečně získána přestavbou bývalé garáţe a skladu, dále bylo postaveno 4

5 poţární únikové venkovní schodiště /forma ocelové samonosné venkovní konstrukce doplněno o bezpečnostní a protipoţární dveře ve všech třech podlaţích budovy /. V současné době probíhá rekonstrukce střechy, půdních prostor a celého třetího podlaţí budovy, včetně výměny oken, zlepšení tepelné izolace, instalace ţaluzií, opravy sociálního zařízení, doplnění a částečné výměny ţákovského nábytku atd. Pracoviště naší základní školy v budově Dopplerova 351 je rozsáhlý areál, jehoţ hlavní vstup vede do ulice Dopplerova, ale nejdelší část areálu přiléhá k ulici Bellova, budova je prostornější a podstatně modernější, školským účelům slouţí od svého otevření v roce Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě samostatná křídla a střední část. Levé křídlo této budovy vyuţívá naše základní škola, v přízemí a prvním poschodí jsou umístěny kmenové třídy a odborné pracovny pro ţáky 2. stupně, v samostatném 2. poschodí jsou učebny pro ţáky 1. stupně. Celkem je zde k dispozici 10 učeben, které jsou vyuţívány jako kmenové třídy, dále pak odborné pracovny pracovna fyziky a chemie, laboratoř, keramická dílna, ţákovská kuchyňka, pracovna hudební výchovy, odborná učebna informatiky, herna pro školní druţinu, učebna pro výuku angličtiny. Jsou zde i kabinety a další prostory slouţící pedagogickým pracovníkům k přípravě na výuku a uskladnění pomůcek. Ve střední části budovy Dopplerova 351 jsou kanceláře ředitele školy a jeho zástupkyň pro 1. a pro 2. stupeň, kancelář hospodářek sloučené školy a centrum výchovného poradenství sloučené školy kancelář výchovných poradkyň pro ţáky z obou budov naší školy a pro pracovnice Pedagogicko psychologické poradny, Praha 10, ulice Jabloňová 30. Dále je v této střední části budovy Dopplerova školní knihovna, jejíţ prostory jsou mimo jiné vyuţívány pro různé školní akce a pro slavnostní a významné akce /pěvecká a hudební vystoupení ţáků naší školy, výstavy výtvarných prací, promítání filmů, kulturní akce, které naše škola pořádá společně s Kulturní komisí MČ Praha Petrovice, koncerty a podobně/. Při zápisu do prvého ročníku poskytujeme rodičům a ţákům moţnost výběru mezi třídou umístěnou v menší budově poskytující atmosféru malé rodinné školy a mezi třídou v moderním areálu s odbornými učebnami, tělocvičnami i jídelnou přímo v 5

6 budově, kde je vše dosaţitelné bez přecházení jinam. I nadále budeme respektovat výběr a přání rodičů a ţáků při této volbě. Prostupnost v rámci ročníku, jehoţ třídy jsou v obou budovách je samozřejmostí, případný přestup ţáka ze třídy umístěné v budově Edisonova do třídy v budově Dopplerova nebo naopak je na přání rodičů bez problémů moţný. Vzhledem k dostatku učeben i dalších prostor vyuţívá pravé křídlo budovy Dopplerova 351 Soukromé gymnázium Altis, adresa ředitelství: K Libuši 57/30, Praha 4 Kunratice, a nabízí zájemcům z naší základní školy i zájemcům z okolních základních škol moţnost studia v 8-letém, 6-letém i 4-letém studijním programu. Ţáci naší základní školy mohou vyuţívat a vyuţívají také nabídky Základní umělecké školy, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 Hostivař, která má v budově Dopplerova jedno ze svých pracovišť a nabízí ţákům naší školy i dalším zájemcům výuku hry na vybraný hudební nástroj. Zájmové krouţky a širokou škálu volnočasových aktivit /florbal, keramiku, turistiku, letní tábory,../ nabízí ţákům naší školy Dům Um, Praha 10 Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 623/23, který má podobně jako základní umělecká škola také jedno ze svých pracovišť zde v budově Dopplerova 351. Sport a další zájmové aktivity nabízí v naší škole také občanské sdruţení Klub přátel dětí a mládeţe Petrovice a Klub Sport JUDO Petrovice. Školní druţina je umístěna v obou budovách školy, v budově Edisonova i v budově Dopplerova tak, aby ţáci ze tříd 1. stupně měli svá oddělení školní druţiny v budově, kde se učí. Všechna oddělení školní druţiny umístěná v budově Edisonova i oddělení školní druţiny umístěná v budově Dopplerova /Bellova/ pracují ve skromnějších podmínkách /například mají pouze jedinou samostatnou hernu školní druţiny - ostatní činnost se odehrává v kmenových učebnách prvního stupně/, ale všechna oddělení jsou rodiči, veřejností i ţáky velmi kladně hodnocena. 6

7 Školní jídelna je pouze v budově Dopplerova a stravují se zde ţáci z obou budov. Tělocvičny /jedna malá a jedna velká/ jsou v budově Dopplerova a budovu ze tří stran oklopuje sportovní a rekreační areál s hřišti, travnatými a sportovními plochami. Je vyuţíván ţáky prvního stupně z obou pracovišť naší školy a ţáky druhého stupně. 7

8 Areál je vyuţíván nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovním a odpočinkovým činnostem školní druţiny i k akcím pro děti, mládeţ a petrovickou veřejnost /Den dětí, pálení čarodějnic, závody a sportovní soutěţe/. Z budovy Dopplerova je podobně jako z budovy Edisonova velmi blízko k Hostivařské přehradě, do lesoparku, k turistickým a cykloturistickým trasám vedoucím kolem potoka Botiče ve směru na Průhonice a do Hostivaře. Do hlavní nabídky naší základní školy patřilo a patří zejména: - "Škola nanečisto"- cyklus akcí pro předškoláky a besedy odborníků na pedagogiku a psychologii s rodiči předškoláků, - výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny ţáky naší školy, rozšířené vyučování angličtiny formou přidaných hodin k povinnému základu, volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce, krouţky angličtiny s rodilými mluvčími, volitelný předmět Německý jazyk /od 6. ročníku/, - vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny ţáky bez profilace, bez rozdělování na skupiny či třídy podle výsledků hodnocení vzdělávání ţáků, 8

9 - rozvoj individuálních zájmů kaţdého ţáka v rámci nabídky volitelných předmětů: Literární seminář, Dramatická výchova, Německý jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z matematiky, Uţité výtvarné činnosti, Sportovní hry, Domácnost - přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích /osmiletých, šestiletých a čtyřletých/, - nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, škol v přírodě, sportovních soutěţí, olympiád, - nabídka zábavných akcí a pořadů, např. divadelní představení, diskotéky, výstavy dětské výtvarné tvorby, přenocování ve škole, pálení čarodějnic, zajímavé projektové vyučování, celoškolní projekty předávání vysvědčení v divadle v rámci vystoupení punkových hudebníků a zejména punkových bubeníků, akcí tohoto typu, které jsou pro ţáky atraktivní a lákavé bylo opravdu velké mnoţství a k jejich pořádání přispělo velké pracovní nasazení a nadšení i obětavost všech pedagogických pracovníků naší školy, 9

10 - zájmové krouţky, které škola pořádá a nabízí, například krouţek bojového umění, počítačové krouţky od 2. ročníku, další získávání základů počítačové gramotnosti pokračuje od 5. ročníku ve vyučovacím předmětu Informační technologie, turistický krouţek, klub mladých diváků, klub mladých čtenářů, krouţek moderního tance, činnosti v rámci školní druţiny například florbal, krouţky angličtiny a podobně, - zájmové krouţky, které škola nabízí ve spolupráci s dalšími partnery a jejichţ činnost probíhá ve školní budově Dopplerova - keramika, výtvarné krouţky, klub ZVONEČEK, klub CHALOUPKA, florbal, řada sportovních krouţků, víkendové a prázdninové aktivity, - v budově školy Dopplerova je umístěno dislokované pracoviště hudebního oboru základní umělecké školy, je vyučována hra na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu. Významnou součástí činnosti školy byla aktivní účast na veřejném ţivotě naší obce - městské části Praha - Petrovice. Škola pomáhala při organizaci kulturních akcí pro občany Petrovic jako jsou koncerty a hudební vystoupení v petrovickém kostele nebo v kulturním sále Domu občanské vybavenosti, pomáhala Městské části Praha - Petrovice při organizaci kulturních akcí pro seniory, spolupracovala na akcích pro děti organizovaných Městskou částí Praha - Petrovice /Den dětí, Hurá do školy, vítání petrovických občánků.../, pravidelně uveřejňovala své příspěvky v měsíčníku 10

11 Petrovický zpravodaj, pro občany a veřejnost vydávala Školní zpravodaj, organizovala víkendové akce pro děti - pěší turistické výlety v okolí Prahy, návštěvy známých praţských i mimopraţských kulturních památek a podobně. Pořádala vzdělávací akce a kulturně - společenské akce pro občany Petrovic, rodiče ţáků a veřejnost - například vzdělávací cyklus nazvaný Škola nanečisto, koncerty, vánoční trhy, akademie a vystoupení ţáků pro rodiče a veřejnost, nejrozsáhlejší akcí v roce 2009 byl celoškolní projekt s názvem Ţijeme v Praze a prezentace výsledků tohoto celoškolního projektu. 11

12 12

13 Ve všech uvedených aktivitách hodláme samozřejmě pokračovat i v dalším školním roce tak, aby se naše základní škola podílela na kulturním i veřejném ţivotě městské části Praha - Petrovice a dělala naší městské části dobré jméno. 13

14 Zřizovatel školy:xxxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X X XX XX Městská část Praha Petrovice, dříve se sídlem Morseova 251, nyní se sídlem Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice IČO: Údaje o vedení školy:xxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXX X X X. Ředitel školy: Mgr. Petr Zeman Jmenován do funkce ředitele Základní školy, Praha - Petrovice, Edisonova 40, ke dni Od jmenován ředitelem sloučené Základní školy Praha Petrovice. Předchozí pracovní místo: předtím pracoval ve funkci ředitele školy v Základní škole, Vrané nad Vltavou. Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích /dnes Jihočeská univerzita/ a školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Dana Němcová. Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: PaedDr. Iva Paloučková. Adresa pro dálkový přístup:xxxxxxxxxxxxx X.XXXXXXXXX Základní škola Praha Petrovice Dopplerova Praha 10 - Petrovice Ředitel školy - telefony: , , Budova školy v ulici Edisonova 40 telefon: Budova školy v ulici Dopplerova /Bellova/ 351, ústředna, telefon, fax: Centrum výchovného poradenství pro ţáky z obou budov školy a jejich rodiče, tj. kancelář výchovných poradkyň a pracovnic Pedagogicko - psychologické poradny, Praha 10, ul. Jabloňová 30.: Školní jídelna telefon: Údaje o školské radě:xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXX 14

15 Školská rada má dvanáct členů a v tomto školním roce /stejně jako v předchozím školním roce/ významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek pro existenci naší školy. Zejména díky svému sloţení, tj. díky členům školské rady - osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiţ v očích veřejnosti a rodičů ţáků. Školská rada se zabývala koncepcí školy, hospodařením školy, vnitřní legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich řešením, pozitivy ale i problémy, které se objevily v souvislosti s financováním provozu budov, zřizovací listinou školy a jejím doplněním, školním vzdělávacím programem, pomocí škole při organizaci větších školních akcí, dalšími aktuálními provozními záleţitostmi, které škola řešila v obou svých budovách. b/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: V uplynulém školním roce 2009/2010 jsme v naší škole vyučovali ţáky 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ţáky v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola, MŠMT čj /96-2. c/ Rámcový popis personálního zabezpečení školy: XXXXXXXXXXXX XX Základní škola Praha - Petrovice měla v uplynulém školní roce 2009/2010 celkem 26 pedagogických pracovníků z toho 3 pedagogičtí pracovníci tvořili vedení školy /ředitel a dvě zástupkyně ředitele školy/. Na 1. stupni vyučovalo 12 pedagogických pracovníků, na 2. stupni 9 pedagogických pracovníků, ve školní druţině pracovalo 5 vychovatelek. Dále ve škole pracovalo 8 správních a hospodářských pracovníků. Ve školní jídelně pracovalo 7 zaměstnanců. Škola měla celkem 41 zaměstnanců /fyzických osob/. V přepočtu na pracovní úvazky měla škola celkem 40,5 zaměstnanců. Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 44 let. Z 26 pedagogických pracovníků byli 3 muţi a ostatní ţeny. Z 26 pedagogických pracovníků dva nemají ukončené poţadované vzdělání, z těchto dvou jeden studuje na vysoké škole pedagogického směru, jeden zahajuje studium na vysoké škole pedagogického směru v září 2010, ostatní pedagogičtí pracovníci mají pro svoje pracovní zařazení poţadované vzdělání. 15

16 d/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy:bb bbb Zápis do 1. ročníku Základní školy Praha - Petrovice proběhl ve dnech 21. a 22. ledna Zapsáno bylo 77 dětí, v září 2010 nastoupí do prvního ročníku 69 ţáků a budou rozděleni do tří prvních tříd v budově Dopplerova bude třída 1.A, v budově Edisonova budou třídy 1.E a 1.M. U osmi dětí je nástup do prvního ročníku základní školy na ţádost rodičů odloţen o jeden školní rok. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků - školní rok 2008/2009: Údaje o počtu ţáků jsou k ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 31 /z toho dívek: 13/ neprospěli: 0 prospěli: 0 /z toho dívek: 0/ prospěli s vyznamenáním: 31 /z toho dívek: 13/ celkový průměr: 1,00 2. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 40 /z toho dívek: 18/ neprospěli: 0 prospěli: 2 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 38 /z toho dívek: 17/ celkový průměr: 1,06 3. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 35 /z toho dívek: 18/ neprospěli: 0 prospěli: 5 /z toho dívek: 0/ prospěli s vyznamenáním: 30 /z toho dívek: 18/ celkový průměr: 1,24 4. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 45 /z toho dívek: 19/ neprospěli: 0 prospěli: 6 /z toho dívek: 5/ prospěli s vyznamenáním: 39 /z toho dívek: 14/ celkový průměr: 1,36 16

17 5. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 37 /z toho dívek: 14/ neprospěli: 0 prospěli: 11 /z toho dívek: 3/ prospěli s vyznamenáním: 26 /z toho dívek: 11/ celkový průměr: 1,43 ţáci přijatí ke studiu na 8-letá gymnázia: 13 ţáků z toho na státní gymnázia: 12 ţáků Celkem ročník počet tříd: 10 počet ţáků: 188 /z toho dívek: 82/ neprospěli: 0 prospěli: 24 /z toho dívek: 9/ prospěli s vyznamenáním: 164 /z toho dívek: 73/ celkový průměr: 1,22 6. ročník jedna třída počet ţáků: 25 /z toho dívek: 12/ neprospěli: 0 prospěli: 11 /z toho dívek: 7/ prospěli s vyznamenáním: 14 /z toho dívek: 5/ celkový průměr: 1,47 7. ročník dvě třídy počet ţáků: 36 /z toho dívek: 16/ neprospěli: 1 prospěli: 27 /z toho dívek: 9/ prospěli s vyznamenáním: 8 /z toho dívek: 7/ celkový průměr: 1,75 ţáci přijatí ke studiu na 6-letá gymnázia: 6 z toho na státní gymnázia: 6 8. ročník - jedna třída počet ţáků: 20 /z toho dívek: 8/ neprospěli: 1 prospěli: 11 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 8 /z toho dívek: 6/ celkový průměr: 1,64 9. ročník - jedna třída počet ţáků: 22 /z toho dívek: 8/ 17

18 neprospěli: 0 prospěli: 16 /z toho dívek: 5/ prospěli s vyznamenáním: 6 /z toho dívek: 3/ celkový průměr: 1,76 ţáci přijatí ke studiu na gymnázia: 8, z toho na státní gymnázia: 8 na střední školy obchodního zaměření: 3, z toho na soukromé: 0 na střed. školy zaměřené na gastronomii nebo hotelnictví: 2, z toho na soukromé: 0 na střední průmyslové a technické školy: 6, z toho na soukromé: 0 na střed. školy zdravotnické a se sociálním zaměřením: 0, z toho na soukromé: 0 na střední školy s uměleckým zaměřením: 0, z toho na soukromé: 0 na střední školy pedagogické: 0 na učební obory: 2 /oba SOU gastronomie/ Celkem ročník počet tříd: 5 počet ţáků: 103/z toho dívek: 44/ neprospěli: 2 prospěli: 65/z toho dívek: 22/ prospěli s vyznamenáním: 36/z toho dívek: 21/ celkový průměr: 1,65 CELKEM ROČNÍK POČET TŘÍD: 15 POČET ŢÁKŮ: 291 /Z TOHO DÍVEK: 126/ NEPROSPĚLI: 2 PROSPĚLI: 89 /Z TOHO DÍVEK: 31/ PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM: 200 /Z TOHO DÍVEK: 94/ CELKOVÝ PRŮMĚR: 1,43 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... Prevence sociálně patologických jevů je obsaţena ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Praha Petrovice. V ročníku je prevence sociálně patologických jevů obsaţena zejména ve vyučovacích předmětech prvouka a přírodověda /viz dále následující výpisy ze Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha - Petrovice/. Prvky prevence sociálně patologických jevů jsou také ve vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. 18

19 PRVOUKA 1. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:... uplatňuje základní hygienické návyky a dovednosti zvládá primární zásady zdravého ţivotního stylu pečuje vědomě o své zdraví pojmenuje části lidského těla orientuje se v elementárních znalostech o lidském těle dodrţuje základní pravidla bezpečného chování, i v dopravě poradí si ve výjimečné situaci, poţádá o pomoc prakticky nacvičí při modelových situacích chování při setkání s cizí osobou a při situaci ohroţení Učivo Člověk a jeho zdraví péče o zdraví, zdravá výţiva lidské tělo osobní bezpečí návykové látky PRVOUKA 2. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:.... chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, učí se vyhodnotit nebezpečí a závaţnost situace seznamuje se s modelovými situacemi při styku s neznámou osobou Učivo osobní bezpečí návykové látky a zdraví PRVOUKA 3. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:.. obhájí při konkrétní činnosti své názory přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální zneuţívání) učí se dbát na vlastní bezpečí, zná, případně vyhledá čísla linky důvěry osvojuje si modelových situacích odmítání návykových látek vyuţívá poznatků z medií a nacvičuje chování při modelových situacích Učivo návykové látky a zdraví 19

20 PŘÍRODOVĚDA 4. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:... uvědomuje si význam zázemí v rodině / bezpečí, důvěra, úcta/ respektuje základní práva a povinnosti členů rodiny chápe uspořádání partnerských vztahů v rodině učí se vhodně argumentovat, chovat se asertivně, být empatický účastní se modelových situací zaměřených na nácvik dovedností, jak odmítat různé návykové látky učí se rozpoznávat moţná nebezpečí, seznamuje se s asertivním řešením, dokáţe říci jednoznačně ne rozpozná moţná nebezpečí ohroţující zdraví zná svá práva, ví, na koho se můţe obrátit v krizové situaci (kontaktní osoby a důleţitá čísla ) Učivo PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák: uvědomuje si škodlivost kouření, uţívání drog a alkoholu, gamblerství úměrně k svému věku se orientuje v bezpečných způsobech sexuálního chování zná svoje základní práva a povinnosti týrání, zneuţívání, šikana dokáţe zjistit a pouţít telefonní číslo linky důvěry, krizového centra řídí se pravidly telefonování na tyto instituce zná význam pojmu terorismus a rasismus zná zásady bezpečného chování v různém prostředí škola, domov, styk s cizími osobami Učivo Péče o zdraví, zdravá výţiva, návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Přehled jednotlivých preventivních akcí 1. i 2. stupně v roce 2009 (školní rok 2008/2009) a 2010 (školní rok 2009/2010): Preventivní programy Městské policie - V týdnu od do proběhly preventivní programy (drogy, šikana) a programy zaměřené na dopravní a zdravotní výchovu. Programů se zúčastnil celý 1. stupeň. Preventivní programy Městské policie Praha pokračovaly preventivní programy Městské policie Praha Malý kriminalista a Bezpečný kontakt se psy. Těchto programů se účastnili ţáci ročníků. 20

21 Preventivní programy Městské policie Praha se ţáci 4. tříd seznámili s prací Městské policie v programu Malý kriminalista. 21

22 Antifetfest dva ţáci z 9.A, se přihlásili do soutěţe Antifetfest vyhlášené Magistrátem hl. m. Prahy pro amatérské filmaře z řad ţáků a studentů základních a středních škol. Jejich soutěţní snímek byl vyhodnocen mezi 15 nejlepšími z celkem 52 přihlášených. 17. června se konalo v kině Světozor slavnostní vyhlášení výsledků a promítání všech 15 oceněných filmů. Akce, kterou moderoval Jan Musil. Obsahem tohoto studentského filmu je nebezpečí drog. Jejich film viděli postupně všichni ţáci našeho druhého stupně. Besedy o drogách Ţáci 8.A a 9.A se v rámci protidrogové prevence zúčastnili besedy s paní Jarmilou Honsovou a panem Pavlem Gregorem, kteří pracují jako terapeuti v Psychiatrické léčebně v Praze- Bohnicích. Po seznámení a úvodní hře ţáci vyslechli ţivotní příběh pana Gregora a měli moţnost ptát se na věci, které je v souvislosti s drogovou tematikou zajímají. Podobný program připravujeme na květen také pro ţáky 6. a 7. ročníku. Přednášky Městské policie Praha a V těchto dnech navštívili naši školu příslušníci Městské policie Praha, aby v rámci programu prevence sociálně-patologických jevů pomohli připravit děti na rizikové situace, do kterých se mohou dostat. Všechny třídy 2. stupně absolvovaly Základy první pomoci přednášku spojenou s praktickým nácvikem základních technik. Dále měli příslušníci policie pro jednotlivé ročníky připravené přednášky na uvedená témata: 6. ročník: Šikana, 7. ročník: Kriminalita, 8. ročník: Drogy, 9. ročník: Právní vědomí Jak si nenechat ublíţit a V těchto dnech navštívili naši školu příslušníci Městské policie. Na 2. stupni besedovali s ţáci 6.A, 6.M a 7.A o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích. Povídání bylo doplněno krátkými filmy o šikaně, znásilnění, únosu a manipulaci s výbušninami. Přetisk článku z Petrovického zpravodaje článek vznikl proto, aby i veřejnost byla informována o prevenci sociálně patologických jevů v Základní škole Praha Petrovice, autorka článku - výchovná poradkyně Základní školy Praha Petrovice: Preventivní program v naší škole V současné době se často skloňují téměř ve všech pádech slova drogy, šikana, kriminalita, závislosti, prevence atd. Kaţdá základní škola musí vypracovat svůj preventivní program a ani naše škola není výjimkou. Minimální preventivní program ZŠ Praha-Petrovice vychází 22

23 z platné legislativy, především z metodických pokynů a vyhlášek MŠMT, ze zákonů, z aktuální situace a potřeb školy. Naše škola nabízí svým ţákům různé preventivní programy a akce, které přímo, či nepřímo vedou k prevenci těchto jevů. Velmi se nám osvědčily programy Městské policie hl. m. Prahy zaměřené na různá témata s přihlédnutím k věku dětí. V lednu ţáci absolvovali tyto přednášky: Bezpečný kontakt se psy tento program děti nadchl, pozorně poslouchaly a odnesly si důleţité poznatky a vědomosti týkající se kontaktu se svými psími mazlíčky i toulavými psy. Na 2. stupni besedovali ţáci 6.A, 6.M a 7.A o tom, jak se měli chovat v nebezpečných situacích. Povídání bylo doplněno krátkými filmy o šikaně, znásilnění, únosu a manipulaci s výbušninami. Obdobné přednášky jsou připraveny pro všechny třídy naší školy. Pedagogové kaţdoročně absolvují řadu školení zaměřených na prevenci. Při řešení případných problémů spolupracujeme i s dalšími institucemi, jako je Pedagogicko-psychologická poradna v Jabloňové ulici (psycholog, speciální pedagog, preventista), oddělení OSPOD při MČ Praha 15 atd. Myslím, ţe můţeme říci, ţe tato spolupráce je na velmi dobré úrovni. Ráda bych zmínila jeden z aktuálních problémů, kouření dětí, coţ se týká jak našich ţáků 2. stupně, tak studentů blízkých středních škol. Opatřením, kterým bychom rádi zamezili kouření nejen dětí, ale i dospělých před základní školou, je ţluté vyznačení prostoru, v němţ je zakázáno kouřit, stejný zákaz platí i pro nejbliţší okolí školy, školní zahradu a hřiště. I ze strany ţáků můţeme zaznamenávat snahy o řešení výše zmíněné problematiky. V tomto roce se dva ţáci 9. ročníku (Pavel Kasal a Karel Novák) přihlásili do soutěţe Antifetfest, kterou vyhlašuje Magistrát hl. m. Prahy. Antifetfest je soutěţí amatérských snímků (filmů) zabývajících se problematikou drog, rasismu, šikany apod. Přejeme oběma chlapcům hodně úspěchů při reprezentaci školy. Rodičům i dětem nabízíme pomoc kdykoli. Jsme jim k dispozici nejen v konzultačních hodinách, ale i podle aktuálních potřeb. Petrovický zpravodaj, číslo 2, duben 2009, ročník XVIII. 1. stupeň: Beseda s Městskou policií nazvaná Bezpečný kontakt se psy. Dozvěděli jsme se přitaţlivou a zajímavou formou, jak se máme chovat, setkáme-li se s cizím psem nebo člověkem. ( ) 1. stupeň: Beseda s Městskou policií Praha Bezpečné chování ( ) 1. stupeň: Akce Malý kriminalista. Ţáci se pokusili o sestavení portrétu zločince, naučili se dělat otisky prstů a prakticky si vyzkoušeli moţnosti 23

Minimální preventivní program /prevence sociálně patologických jevů - rizikového chování žáků/

Minimální preventivní program /prevence sociálně patologických jevů - rizikového chování žáků/ 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice bo plánu: Minimální preventivní program /prevence sociálně patologických jevů - rizikového chování žáků/ Označení dokumentu, číslo jednací: MPP17/27/2009

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE. ADRESA ŘEDITELSTVÍ: Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE. ADRESA ŘEDITELSTVÍ: Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE ADRESA ŘEDITELSTVÍ: Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice obsahuje

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324. Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice. Identifikátor: 600 009 360

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324. Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice. Identifikátor: 600 009 360 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice Identifikátor: 600 009 360 Termín konání inspekce: 15. 18. května 2007

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více