VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1

2 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice obsahuje /viz Zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 15/2005, v platném znění/: a) základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e) údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, j) základní údaje o hospodaření školy, k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení, m) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Další uvedené údaje /dle pokynů a poţadavků příslušných odborů Magistrátu hl. města Prahy/: 1) seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), které zřizují ZŠ, 2) počet ZŠ a jejich přesné názvy k (podle posledního rozhodnutí), 3) změny v síti škol (počet a důvody, např. sloučení), 4) zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 5) jazykové vzdělávání a jeho podpora: učitelé (počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících, z celkového počtu učitelů cizích jazyků uvést počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách) a dále ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět, volitelný předmět nebo nepovinný předmět, 6) pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost), 7) věková struktura pedagogických pracovníků, 8) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání, 2

3 9) počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/11, 10) hodnocení činnosti školních druţin a klubů, 11) poradenské sluţby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty), 12) spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, 13) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 14) zkušenosti s péčí o nadané ţáky, 15) přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ, 16) vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ, 17) environmentální výchova, 18) multikulturní výchova, 19) prevence rizikového chování, 20) účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 21) další údaje o ZŠ, které povaţujete za důleţité (naplňování cílů a priorit apod.), 22) závěr a/ Základní údaje o škole:xxx XX XXX.XXXXXXX X Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě. Název školy: Základní škola Praha Petrovice. Sídlo školy /organizace/: Dopplerova 351, Praha 10 Petrovice... Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem /IČO/ Základní škola Praha Petrovice je vedena v rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, pod číslem IZO: , identifikátor právnické osoby /organizace/ je v tomto rejstříku Místa poskytovaného vzdělávání a školských sluţeb: 1. pracoviště Edisonova 40, Praha 10 Petrovice 2. pracoviště Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice Charakteristika školy:xxxxxxxxxx XXX XXXXXXXXX iiiiiiiii 3

4 Naše Základní škola Praha Petrovice má dvě pracoviště ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdálené asi 300 metrů. Jsou umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova /dříve ulice Bellova/ 351 obě Praha 10 Petrovice. Škola vznikla sloučením dvou původně samostatných subjektů Základní školy, Praha 10, Bellova 351, a Základní školy, Praha Petrovice, Edisonova 40. Sloučení proběhlo ke dni 1. srpna V budově Edisonova 40 /malá budova/ je umístěna část tříd prvního stupně, třídy 1.M, 2.M, 3.M, 4.M a 5.M. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu ţáků v obou budovách naší školy budou v následujícím školním roce 2010/2011 a velmi pravděpodobně i v dalších letech obě třídy pátého ročníku umístěny ve velké budově školy Dopplerova 351. V malé budově Edisonova 40 budou umístěny třídy 1.M, 1.E, 2.M, 3.M, 4.M. Malý počet tříd i ţáků v této budově školy, ale také to, ţe zde není školní jídelna a tělocvičny, přispívá ke klidné, rodinné atmosféře. Toto klidné, rodinné klima povaţujeme za hlavní přednost této budovy školy. V budově školy Edisonova 40, mají ţáci k dispozici 6 učeben - 5 kmenových a jednu menší učebnu vyuţívanou převáţně na výuku angličtiny. Učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem, ţákovskými stolky, trojdílnými černými tabulemi, v kaţdé učebně jsou 1-2 počítače. V této budově školy není tělocvična, tělesná výchova probíhá v dobře vybavených tělocvičnách v druhé školní budově Dopplerova 351, na školním hřišti u budovy Edisonova nebo na hřištích školního sportovního areálu u budovy Dopplerova. K tělovýchovným chvilkám během vyučování, k relaxaci o přestávkách i pro pobyt dětí ve školní druţině a jak uţ bylo řečeno i k výuce tělesné výchovy lze vyuţívat školní zahradu a školní hřiště s umělým povrchem. Budova školy Edisonova 40 je v oblasti zástavby vilek a rodinných domů několik set metrů od Hostivařské přehrady a lesoparku. Okolí je ideální pro rekreační sport - turistiku, vycházky, běh v přírodě, cyklistiku atd. - i pro některé hodiny tělesné výchovy. Budova školy Edisonova 40 existuje a slouţí školským účelům prokazatelně uţ od roku 1888, přestoţe budova školy i její okolí od té doby samozřejmě zaznamenaly mnoho změn, stále si udrţuje svůj v dobrém slova smyslu venkovský charakter. Budova i učebny a další prostory ve škole jsou dobře udrţovány, po rekonstrukci učeben a dalších prostor v přízemí bylo zrekonstruováno i první podlaţí budovy /podlahy, omítky atd. /. Byla zprovozněna šatna pro ţáky školy částečně byla dostavěna a částečně získána přestavbou bývalé garáţe a skladu, dále bylo postaveno 4

5 poţární únikové venkovní schodiště /forma ocelové samonosné venkovní konstrukce doplněno o bezpečnostní a protipoţární dveře ve všech třech podlaţích budovy /. V současné době probíhá rekonstrukce střechy, půdních prostor a celého třetího podlaţí budovy, včetně výměny oken, zlepšení tepelné izolace, instalace ţaluzií, opravy sociálního zařízení, doplnění a částečné výměny ţákovského nábytku atd. Pracoviště naší základní školy v budově Dopplerova 351 je rozsáhlý areál, jehoţ hlavní vstup vede do ulice Dopplerova, ale nejdelší část areálu přiléhá k ulici Bellova, budova je prostornější a podstatně modernější, školským účelům slouţí od svého otevření v roce Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě samostatná křídla a střední část. Levé křídlo této budovy vyuţívá naše základní škola, v přízemí a prvním poschodí jsou umístěny kmenové třídy a odborné pracovny pro ţáky 2. stupně, v samostatném 2. poschodí jsou učebny pro ţáky 1. stupně. Celkem je zde k dispozici 10 učeben, které jsou vyuţívány jako kmenové třídy, dále pak odborné pracovny pracovna fyziky a chemie, laboratoř, keramická dílna, ţákovská kuchyňka, pracovna hudební výchovy, odborná učebna informatiky, herna pro školní druţinu, učebna pro výuku angličtiny. Jsou zde i kabinety a další prostory slouţící pedagogickým pracovníkům k přípravě na výuku a uskladnění pomůcek. Ve střední části budovy Dopplerova 351 jsou kanceláře ředitele školy a jeho zástupkyň pro 1. a pro 2. stupeň, kancelář hospodářek sloučené školy a centrum výchovného poradenství sloučené školy kancelář výchovných poradkyň pro ţáky z obou budov naší školy a pro pracovnice Pedagogicko psychologické poradny, Praha 10, ulice Jabloňová 30. Dále je v této střední části budovy Dopplerova školní knihovna, jejíţ prostory jsou mimo jiné vyuţívány pro různé školní akce a pro slavnostní a významné akce /pěvecká a hudební vystoupení ţáků naší školy, výstavy výtvarných prací, promítání filmů, kulturní akce, které naše škola pořádá společně s Kulturní komisí MČ Praha Petrovice, koncerty a podobně/. Při zápisu do prvého ročníku poskytujeme rodičům a ţákům moţnost výběru mezi třídou umístěnou v menší budově poskytující atmosféru malé rodinné školy a mezi třídou v moderním areálu s odbornými učebnami, tělocvičnami i jídelnou přímo v 5

6 budově, kde je vše dosaţitelné bez přecházení jinam. I nadále budeme respektovat výběr a přání rodičů a ţáků při této volbě. Prostupnost v rámci ročníku, jehoţ třídy jsou v obou budovách je samozřejmostí, případný přestup ţáka ze třídy umístěné v budově Edisonova do třídy v budově Dopplerova nebo naopak je na přání rodičů bez problémů moţný. Vzhledem k dostatku učeben i dalších prostor vyuţívá pravé křídlo budovy Dopplerova 351 Soukromé gymnázium Altis, adresa ředitelství: K Libuši 57/30, Praha 4 Kunratice, a nabízí zájemcům z naší základní školy i zájemcům z okolních základních škol moţnost studia v 8-letém, 6-letém i 4-letém studijním programu. Ţáci naší základní školy mohou vyuţívat a vyuţívají také nabídky Základní umělecké školy, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 Hostivař, která má v budově Dopplerova jedno ze svých pracovišť a nabízí ţákům naší školy i dalším zájemcům výuku hry na vybraný hudební nástroj. Zájmové krouţky a širokou škálu volnočasových aktivit /florbal, keramiku, turistiku, letní tábory,../ nabízí ţákům naší školy Dům Um, Praha 10 Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 623/23, který má podobně jako základní umělecká škola také jedno ze svých pracovišť zde v budově Dopplerova 351. Sport a další zájmové aktivity nabízí v naší škole také občanské sdruţení Klub přátel dětí a mládeţe Petrovice a Klub Sport JUDO Petrovice. Školní druţina je umístěna v obou budovách školy, v budově Edisonova i v budově Dopplerova tak, aby ţáci ze tříd 1. stupně měli svá oddělení školní druţiny v budově, kde se učí. Všechna oddělení školní druţiny umístěná v budově Edisonova i oddělení školní druţiny umístěná v budově Dopplerova /Bellova/ pracují ve skromnějších podmínkách /například mají pouze jedinou samostatnou hernu školní druţiny - ostatní činnost se odehrává v kmenových učebnách prvního stupně/, ale všechna oddělení jsou rodiči, veřejností i ţáky velmi kladně hodnocena. 6

7 Školní jídelna je pouze v budově Dopplerova a stravují se zde ţáci z obou budov. Tělocvičny /jedna malá a jedna velká/ jsou v budově Dopplerova a budovu ze tří stran oklopuje sportovní a rekreační areál s hřišti, travnatými a sportovními plochami. Je vyuţíván ţáky prvního stupně z obou pracovišť naší školy a ţáky druhého stupně. 7

8 Areál je vyuţíván nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovním a odpočinkovým činnostem školní druţiny i k akcím pro děti, mládeţ a petrovickou veřejnost /Den dětí, pálení čarodějnic, závody a sportovní soutěţe/. Z budovy Dopplerova je podobně jako z budovy Edisonova velmi blízko k Hostivařské přehradě, do lesoparku, k turistickým a cykloturistickým trasám vedoucím kolem potoka Botiče ve směru na Průhonice a do Hostivaře. Do hlavní nabídky naší základní školy patřilo a patří zejména: - "Škola nanečisto"- cyklus akcí pro předškoláky a besedy odborníků na pedagogiku a psychologii s rodiči předškoláků, - výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny ţáky naší školy, rozšířené vyučování angličtiny formou přidaných hodin k povinnému základu, volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce, krouţky angličtiny s rodilými mluvčími, volitelný předmět Německý jazyk /od 6. ročníku/, - vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny ţáky bez profilace, bez rozdělování na skupiny či třídy podle výsledků hodnocení vzdělávání ţáků, 8

9 - rozvoj individuálních zájmů kaţdého ţáka v rámci nabídky volitelných předmětů: Literární seminář, Dramatická výchova, Německý jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Cvičení z matematiky, Uţité výtvarné činnosti, Sportovní hry, Domácnost - přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích /osmiletých, šestiletých a čtyřletých/, - nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, škol v přírodě, sportovních soutěţí, olympiád, - nabídka zábavných akcí a pořadů, např. divadelní představení, diskotéky, výstavy dětské výtvarné tvorby, přenocování ve škole, pálení čarodějnic, zajímavé projektové vyučování, celoškolní projekty předávání vysvědčení v divadle v rámci vystoupení punkových hudebníků a zejména punkových bubeníků, akcí tohoto typu, které jsou pro ţáky atraktivní a lákavé bylo opravdu velké mnoţství a k jejich pořádání přispělo velké pracovní nasazení a nadšení i obětavost všech pedagogických pracovníků naší školy, 9

10 - zájmové krouţky, které škola pořádá a nabízí, například krouţek bojového umění, počítačové krouţky od 2. ročníku, další získávání základů počítačové gramotnosti pokračuje od 5. ročníku ve vyučovacím předmětu Informační technologie, turistický krouţek, klub mladých diváků, klub mladých čtenářů, krouţek moderního tance, činnosti v rámci školní druţiny například florbal, krouţky angličtiny a podobně, - zájmové krouţky, které škola nabízí ve spolupráci s dalšími partnery a jejichţ činnost probíhá ve školní budově Dopplerova - keramika, výtvarné krouţky, klub ZVONEČEK, klub CHALOUPKA, florbal, řada sportovních krouţků, víkendové a prázdninové aktivity, - v budově školy Dopplerova je umístěno dislokované pracoviště hudebního oboru základní umělecké školy, je vyučována hra na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu. Významnou součástí činnosti školy byla aktivní účast na veřejném ţivotě naší obce - městské části Praha - Petrovice. Škola pomáhala při organizaci kulturních akcí pro občany Petrovic jako jsou koncerty a hudební vystoupení v petrovickém kostele nebo v kulturním sále Domu občanské vybavenosti, pomáhala Městské části Praha - Petrovice při organizaci kulturních akcí pro seniory, spolupracovala na akcích pro děti organizovaných Městskou částí Praha - Petrovice /Den dětí, Hurá do školy, vítání petrovických občánků.../, pravidelně uveřejňovala své příspěvky v měsíčníku 10

11 Petrovický zpravodaj, pro občany a veřejnost vydávala Školní zpravodaj, organizovala víkendové akce pro děti - pěší turistické výlety v okolí Prahy, návštěvy známých praţských i mimopraţských kulturních památek a podobně. Pořádala vzdělávací akce a kulturně - společenské akce pro občany Petrovic, rodiče ţáků a veřejnost - například vzdělávací cyklus nazvaný Škola nanečisto, koncerty, vánoční trhy, akademie a vystoupení ţáků pro rodiče a veřejnost, nejrozsáhlejší akcí v roce 2009 byl celoškolní projekt s názvem Ţijeme v Praze a prezentace výsledků tohoto celoškolního projektu. 11

12 12

13 Ve všech uvedených aktivitách hodláme samozřejmě pokračovat i v dalším školním roce tak, aby se naše základní škola podílela na kulturním i veřejném ţivotě městské části Praha - Petrovice a dělala naší městské části dobré jméno. 13

14 Zřizovatel školy:xxxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X X XX XX Městská část Praha Petrovice, dříve se sídlem Morseova 251, nyní se sídlem Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice IČO: Údaje o vedení školy:xxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXX X X X. Ředitel školy: Mgr. Petr Zeman Jmenován do funkce ředitele Základní školy, Praha - Petrovice, Edisonova 40, ke dni Od jmenován ředitelem sloučené Základní školy Praha Petrovice. Předchozí pracovní místo: předtím pracoval ve funkci ředitele školy v Základní škole, Vrané nad Vltavou. Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích /dnes Jihočeská univerzita/ a školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Dana Němcová. Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: PaedDr. Iva Paloučková. Adresa pro dálkový přístup:xxxxxxxxxxxxx X.XXXXXXXXX Základní škola Praha Petrovice Dopplerova Praha 10 - Petrovice Ředitel školy - telefony: , , Budova školy v ulici Edisonova 40 telefon: Budova školy v ulici Dopplerova /Bellova/ 351, ústředna, telefon, fax: Centrum výchovného poradenství pro ţáky z obou budov školy a jejich rodiče, tj. kancelář výchovných poradkyň a pracovnic Pedagogicko - psychologické poradny, Praha 10, ul. Jabloňová 30.: Školní jídelna telefon: Údaje o školské radě:xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXX 14

15 Školská rada má dvanáct členů a v tomto školním roce /stejně jako v předchozím školním roce/ významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek pro existenci naší školy. Zejména díky svému sloţení, tj. díky členům školské rady - osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiţ v očích veřejnosti a rodičů ţáků. Školská rada se zabývala koncepcí školy, hospodařením školy, vnitřní legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich řešením, pozitivy ale i problémy, které se objevily v souvislosti s financováním provozu budov, zřizovací listinou školy a jejím doplněním, školním vzdělávacím programem, pomocí škole při organizaci větších školních akcí, dalšími aktuálními provozními záleţitostmi, které škola řešila v obou svých budovách. b/ Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: V uplynulém školním roce 2009/2010 jsme v naší škole vyučovali ţáky 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ţáky v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola, MŠMT čj /96-2. c/ Rámcový popis personálního zabezpečení školy: XXXXXXXXXXXX XX Základní škola Praha - Petrovice měla v uplynulém školní roce 2009/2010 celkem 26 pedagogických pracovníků z toho 3 pedagogičtí pracovníci tvořili vedení školy /ředitel a dvě zástupkyně ředitele školy/. Na 1. stupni vyučovalo 12 pedagogických pracovníků, na 2. stupni 9 pedagogických pracovníků, ve školní druţině pracovalo 5 vychovatelek. Dále ve škole pracovalo 8 správních a hospodářských pracovníků. Ve školní jídelně pracovalo 7 zaměstnanců. Škola měla celkem 41 zaměstnanců /fyzických osob/. V přepočtu na pracovní úvazky měla škola celkem 40,5 zaměstnanců. Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 44 let. Z 26 pedagogických pracovníků byli 3 muţi a ostatní ţeny. Z 26 pedagogických pracovníků dva nemají ukončené poţadované vzdělání, z těchto dvou jeden studuje na vysoké škole pedagogického směru, jeden zahajuje studium na vysoké škole pedagogického směru v září 2010, ostatní pedagogičtí pracovníci mají pro svoje pracovní zařazení poţadované vzdělání. 15

16 d/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy:bb bbb Zápis do 1. ročníku Základní školy Praha - Petrovice proběhl ve dnech 21. a 22. ledna Zapsáno bylo 77 dětí, v září 2010 nastoupí do prvního ročníku 69 ţáků a budou rozděleni do tří prvních tříd v budově Dopplerova bude třída 1.A, v budově Edisonova budou třídy 1.E a 1.M. U osmi dětí je nástup do prvního ročníku základní školy na ţádost rodičů odloţen o jeden školní rok. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků - školní rok 2008/2009: Údaje o počtu ţáků jsou k ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 31 /z toho dívek: 13/ neprospěli: 0 prospěli: 0 /z toho dívek: 0/ prospěli s vyznamenáním: 31 /z toho dívek: 13/ celkový průměr: 1,00 2. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 40 /z toho dívek: 18/ neprospěli: 0 prospěli: 2 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 38 /z toho dívek: 17/ celkový průměr: 1,06 3. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 35 /z toho dívek: 18/ neprospěli: 0 prospěli: 5 /z toho dívek: 0/ prospěli s vyznamenáním: 30 /z toho dívek: 18/ celkový průměr: 1,24 4. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 45 /z toho dívek: 19/ neprospěli: 0 prospěli: 6 /z toho dívek: 5/ prospěli s vyznamenáním: 39 /z toho dívek: 14/ celkový průměr: 1,36 16

17 5. ročník - dvě třídy počet ţáků v obou třídách: 37 /z toho dívek: 14/ neprospěli: 0 prospěli: 11 /z toho dívek: 3/ prospěli s vyznamenáním: 26 /z toho dívek: 11/ celkový průměr: 1,43 ţáci přijatí ke studiu na 8-letá gymnázia: 13 ţáků z toho na státní gymnázia: 12 ţáků Celkem ročník počet tříd: 10 počet ţáků: 188 /z toho dívek: 82/ neprospěli: 0 prospěli: 24 /z toho dívek: 9/ prospěli s vyznamenáním: 164 /z toho dívek: 73/ celkový průměr: 1,22 6. ročník jedna třída počet ţáků: 25 /z toho dívek: 12/ neprospěli: 0 prospěli: 11 /z toho dívek: 7/ prospěli s vyznamenáním: 14 /z toho dívek: 5/ celkový průměr: 1,47 7. ročník dvě třídy počet ţáků: 36 /z toho dívek: 16/ neprospěli: 1 prospěli: 27 /z toho dívek: 9/ prospěli s vyznamenáním: 8 /z toho dívek: 7/ celkový průměr: 1,75 ţáci přijatí ke studiu na 6-letá gymnázia: 6 z toho na státní gymnázia: 6 8. ročník - jedna třída počet ţáků: 20 /z toho dívek: 8/ neprospěli: 1 prospěli: 11 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 8 /z toho dívek: 6/ celkový průměr: 1,64 9. ročník - jedna třída počet ţáků: 22 /z toho dívek: 8/ 17

18 neprospěli: 0 prospěli: 16 /z toho dívek: 5/ prospěli s vyznamenáním: 6 /z toho dívek: 3/ celkový průměr: 1,76 ţáci přijatí ke studiu na gymnázia: 8, z toho na státní gymnázia: 8 na střední školy obchodního zaměření: 3, z toho na soukromé: 0 na střed. školy zaměřené na gastronomii nebo hotelnictví: 2, z toho na soukromé: 0 na střední průmyslové a technické školy: 6, z toho na soukromé: 0 na střed. školy zdravotnické a se sociálním zaměřením: 0, z toho na soukromé: 0 na střední školy s uměleckým zaměřením: 0, z toho na soukromé: 0 na střední školy pedagogické: 0 na učební obory: 2 /oba SOU gastronomie/ Celkem ročník počet tříd: 5 počet ţáků: 103/z toho dívek: 44/ neprospěli: 2 prospěli: 65/z toho dívek: 22/ prospěli s vyznamenáním: 36/z toho dívek: 21/ celkový průměr: 1,65 CELKEM ROČNÍK POČET TŘÍD: 15 POČET ŢÁKŮ: 291 /Z TOHO DÍVEK: 126/ NEPROSPĚLI: 2 PROSPĚLI: 89 /Z TOHO DÍVEK: 31/ PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM: 200 /Z TOHO DÍVEK: 94/ CELKOVÝ PRŮMĚR: 1,43 f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... Prevence sociálně patologických jevů je obsaţena ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Praha Petrovice. V ročníku je prevence sociálně patologických jevů obsaţena zejména ve vyučovacích předmětech prvouka a přírodověda /viz dále následující výpisy ze Školního vzdělávacího programu Základní školy Praha - Petrovice/. Prvky prevence sociálně patologických jevů jsou také ve vyučovacích předmětech český jazyk a literatura, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. 18

19 PRVOUKA 1. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:... uplatňuje základní hygienické návyky a dovednosti zvládá primární zásady zdravého ţivotního stylu pečuje vědomě o své zdraví pojmenuje části lidského těla orientuje se v elementárních znalostech o lidském těle dodrţuje základní pravidla bezpečného chování, i v dopravě poradí si ve výjimečné situaci, poţádá o pomoc prakticky nacvičí při modelových situacích chování při setkání s cizí osobou a při situaci ohroţení Učivo Člověk a jeho zdraví péče o zdraví, zdravá výţiva lidské tělo osobní bezpečí návykové látky PRVOUKA 2. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:.... chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, učí se vyhodnotit nebezpečí a závaţnost situace seznamuje se s modelovými situacemi při styku s neznámou osobou Učivo osobní bezpečí návykové látky a zdraví PRVOUKA 3. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:.. obhájí při konkrétní činnosti své názory přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální zneuţívání) učí se dbát na vlastní bezpečí, zná, případně vyhledá čísla linky důvěry osvojuje si modelových situacích odmítání návykových látek vyuţívá poznatků z medií a nacvičuje chování při modelových situacích Učivo návykové látky a zdraví 19

20 PŘÍRODOVĚDA 4. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák:... uvědomuje si význam zázemí v rodině / bezpečí, důvěra, úcta/ respektuje základní práva a povinnosti členů rodiny chápe uspořádání partnerských vztahů v rodině učí se vhodně argumentovat, chovat se asertivně, být empatický účastní se modelových situací zaměřených na nácvik dovedností, jak odmítat různé návykové látky učí se rozpoznávat moţná nebezpečí, seznamuje se s asertivním řešením, dokáţe říci jednoznačně ne rozpozná moţná nebezpečí ohroţující zdraví zná svá práva, ví, na koho se můţe obrátit v krizové situaci (kontaktní osoby a důleţitá čísla ) Učivo PŘÍRODOVĚDA 5. ROČNÍK - Školní výstupy /tj. co ţák umí/ Ţák: uvědomuje si škodlivost kouření, uţívání drog a alkoholu, gamblerství úměrně k svému věku se orientuje v bezpečných způsobech sexuálního chování zná svoje základní práva a povinnosti týrání, zneuţívání, šikana dokáţe zjistit a pouţít telefonní číslo linky důvěry, krizového centra řídí se pravidly telefonování na tyto instituce zná význam pojmu terorismus a rasismus zná zásady bezpečného chování v různém prostředí škola, domov, styk s cizími osobami Učivo Péče o zdraví, zdravá výţiva, návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Přehled jednotlivých preventivních akcí 1. i 2. stupně v roce 2009 (školní rok 2008/2009) a 2010 (školní rok 2009/2010): Preventivní programy Městské policie - V týdnu od do proběhly preventivní programy (drogy, šikana) a programy zaměřené na dopravní a zdravotní výchovu. Programů se zúčastnil celý 1. stupeň. Preventivní programy Městské policie Praha pokračovaly preventivní programy Městské policie Praha Malý kriminalista a Bezpečný kontakt se psy. Těchto programů se účastnili ţáci ročníků. 20

21 Preventivní programy Městské policie Praha se ţáci 4. tříd seznámili s prací Městské policie v programu Malý kriminalista. 21

22 Antifetfest dva ţáci z 9.A, se přihlásili do soutěţe Antifetfest vyhlášené Magistrátem hl. m. Prahy pro amatérské filmaře z řad ţáků a studentů základních a středních škol. Jejich soutěţní snímek byl vyhodnocen mezi 15 nejlepšími z celkem 52 přihlášených. 17. června se konalo v kině Světozor slavnostní vyhlášení výsledků a promítání všech 15 oceněných filmů. Akce, kterou moderoval Jan Musil. Obsahem tohoto studentského filmu je nebezpečí drog. Jejich film viděli postupně všichni ţáci našeho druhého stupně. Besedy o drogách Ţáci 8.A a 9.A se v rámci protidrogové prevence zúčastnili besedy s paní Jarmilou Honsovou a panem Pavlem Gregorem, kteří pracují jako terapeuti v Psychiatrické léčebně v Praze- Bohnicích. Po seznámení a úvodní hře ţáci vyslechli ţivotní příběh pana Gregora a měli moţnost ptát se na věci, které je v souvislosti s drogovou tematikou zajímají. Podobný program připravujeme na květen také pro ţáky 6. a 7. ročníku. Přednášky Městské policie Praha a V těchto dnech navštívili naši školu příslušníci Městské policie Praha, aby v rámci programu prevence sociálně-patologických jevů pomohli připravit děti na rizikové situace, do kterých se mohou dostat. Všechny třídy 2. stupně absolvovaly Základy první pomoci přednášku spojenou s praktickým nácvikem základních technik. Dále měli příslušníci policie pro jednotlivé ročníky připravené přednášky na uvedená témata: 6. ročník: Šikana, 7. ročník: Kriminalita, 8. ročník: Drogy, 9. ročník: Právní vědomí Jak si nenechat ublíţit a V těchto dnech navštívili naši školu příslušníci Městské policie. Na 2. stupni besedovali s ţáci 6.A, 6.M a 7.A o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích. Povídání bylo doplněno krátkými filmy o šikaně, znásilnění, únosu a manipulaci s výbušninami. Přetisk článku z Petrovického zpravodaje článek vznikl proto, aby i veřejnost byla informována o prevenci sociálně patologických jevů v Základní škole Praha Petrovice, autorka článku - výchovná poradkyně Základní školy Praha Petrovice: Preventivní program v naší škole V současné době se často skloňují téměř ve všech pádech slova drogy, šikana, kriminalita, závislosti, prevence atd. Kaţdá základní škola musí vypracovat svůj preventivní program a ani naše škola není výjimkou. Minimální preventivní program ZŠ Praha-Petrovice vychází 22

23 z platné legislativy, především z metodických pokynů a vyhlášek MŠMT, ze zákonů, z aktuální situace a potřeb školy. Naše škola nabízí svým ţákům různé preventivní programy a akce, které přímo, či nepřímo vedou k prevenci těchto jevů. Velmi se nám osvědčily programy Městské policie hl. m. Prahy zaměřené na různá témata s přihlédnutím k věku dětí. V lednu ţáci absolvovali tyto přednášky: Bezpečný kontakt se psy tento program děti nadchl, pozorně poslouchaly a odnesly si důleţité poznatky a vědomosti týkající se kontaktu se svými psími mazlíčky i toulavými psy. Na 2. stupni besedovali ţáci 6.A, 6.M a 7.A o tom, jak se měli chovat v nebezpečných situacích. Povídání bylo doplněno krátkými filmy o šikaně, znásilnění, únosu a manipulaci s výbušninami. Obdobné přednášky jsou připraveny pro všechny třídy naší školy. Pedagogové kaţdoročně absolvují řadu školení zaměřených na prevenci. Při řešení případných problémů spolupracujeme i s dalšími institucemi, jako je Pedagogicko-psychologická poradna v Jabloňové ulici (psycholog, speciální pedagog, preventista), oddělení OSPOD při MČ Praha 15 atd. Myslím, ţe můţeme říci, ţe tato spolupráce je na velmi dobré úrovni. Ráda bych zmínila jeden z aktuálních problémů, kouření dětí, coţ se týká jak našich ţáků 2. stupně, tak studentů blízkých středních škol. Opatřením, kterým bychom rádi zamezili kouření nejen dětí, ale i dospělých před základní školou, je ţluté vyznačení prostoru, v němţ je zakázáno kouřit, stejný zákaz platí i pro nejbliţší okolí školy, školní zahradu a hřiště. I ze strany ţáků můţeme zaznamenávat snahy o řešení výše zmíněné problematiky. V tomto roce se dva ţáci 9. ročníku (Pavel Kasal a Karel Novák) přihlásili do soutěţe Antifetfest, kterou vyhlašuje Magistrát hl. m. Prahy. Antifetfest je soutěţí amatérských snímků (filmů) zabývajících se problematikou drog, rasismu, šikany apod. Přejeme oběma chlapcům hodně úspěchů při reprezentaci školy. Rodičům i dětem nabízíme pomoc kdykoli. Jsme jim k dispozici nejen v konzultačních hodinách, ale i podle aktuálních potřeb. Petrovický zpravodaj, číslo 2, duben 2009, ročník XVIII. 1. stupeň: Beseda s Městskou policií nazvaná Bezpečný kontakt se psy. Dozvěděli jsme se přitaţlivou a zajímavou formou, jak se máme chovat, setkáme-li se s cizím psem nebo člověkem. ( ) 1. stupeň: Beseda s Městskou policií Praha Bezpečné chování ( ) 1. stupeň: Akce Malý kriminalista. Ţáci se pokusili o sestavení portrétu zločince, naučili se dělat otisky prstů a prakticky si vyzkoušeli moţnosti 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE. ADRESA ŘEDITELSTVÍ: Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE. ADRESA ŘEDITELSTVÍ: Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE ADRESA ŘEDITELSTVÍ: Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice obsahuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-679/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-679/07-R14 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více