TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 12 Roèník 2013 Praha 2. záøí 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 25. Opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se mìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika úèelového èlenìní nákladù a výnosù a jejich pøiøazování a urèuje se struktura vykazovaných informací, ve znìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , opatøení obecné povahy è. OOP/4/ a opatøení obecné povahy è. OOP/4/ A. Normativní èást 25. Opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se mìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika úèelového èlenìní nákladù a výnosù a jejich pøiøazování a urèuje se struktura vykazovaných informací, ve znìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , opatøení obecné povahy è. OOP/4/ a opatøení obecné povahy è. OOP/4/ (reprodukce pøílohy na str )

2 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 167 Praha 28. srpna 2013 j. TÚ / eský telekomunika ní ú ad (dále jen Ú ad ) jako p íslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ), na základ výsledk ve ejné konzultace uskute n né podle 130 zákona, rozhodnutí Rady Ú adu podle 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení 86 odst. 3 zákona vydává opat ení obecné povahy. OOP/4/ , kterým se m ní opat ení obecné povahy. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika ú elového len ní náklad a výnos a jejich p i azování a ur uje se struktura vykazovaných informací, ve zn ní opat ení obecné povahy. OOP/4/ , opat ení obecné povahy. OOP/4/ a opat ení obecné povahy. OOP/4/ lánek 1 Opat ení obecné povahy. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika ú elového len ní náklad a výnos a jejich p i azování a ur uje se struktura vykazovaných informací, ve zn ní opat ení obecné povahy. OOP/4/ , opat ení obecné povahy. OOP/4/ a opat ení obecné povahy. OOP/4/ , se m ní takto: 1. V lánku 4 písmena c) až e) v etn poznámek pod arou zn jí: c) velkoobchodního širokopásmového p ístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího maloobchodního trhu 3 ), d) velkoobchodního (fyzického) p ístupu k infrastruktu e sít (v etn sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst 3 ), e) zp ístupn ní prost edk a služeb nezbytných k poskytování služeb prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) 4 ).. 2. V lánku 6 se dopl uje odstavec 3, který zní: (3) Procento návratnosti vloženého kapitálu p ed zdan ním WACC pro službu p ístupu 12 ) na p ístupových sítích nové generace poskytovanou stanoveným podnikem iní 11,62 %.. 3. P ílohy. 2 a 3 zn jí: 3 ) Nákladový model velkoobchodního (fyzického) p ístupu k infrastruktu e sít (v etn sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst, velkoobchodního širokopásmového p ístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího maloobchodního trhu zve ejn n v elektronické podob na ú ední desce Ú adu. 4 ) Model LRIC pro služby zp ístupn ní prost edk a služeb nezbytných k poskytování služeb prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) zve ejn né v elektronické podob na elektronické ú ední desce Ú adu. 12 ) Vztahuje se na služby p ístupu k sítím NGA (FTTH) v souladu s p ílohou. 1 Doporu ení Komise ze dne 20 zá í 2010 o regulovaném p ístupu k p ístupovým sítím nové generace (NGA). 2010/572/EU. 1/19

3 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 168 P íloha. 2 k opat ení obecné povahy. OOP/4/ Struktura vstupních údaj dle lánku 4 písm. c) a d) I. len ní vstupních údaj podle struktury broadbandového modelu List Seznamy a íselníky 1. Ú etní životnost podle druhu daného aktiva (v letech) 2. Cenový trend po izovacích náklad podle druhu aktiva (v %) 3. Pr m rný as k vytvo ení daného druhu aktiva (v rozp tí 0 10 let) 4. Provozní náklady (podíl z po izovacích náklad v %) 5. Cenový trend provozních náklad (v %) vše ve struktu e na: - hlavní rozvad (HR) - kabel koncový rozvad - kabel sí ový rozvad - kabel tra ový rozvad - kabel ú astnický rozvad - kabel POPS - kabel SOPS - kabelovod koncový rozvad - kabelovod sí ový rozvad - kabelovod tra ový rozvad - kabelovod ú astnický rozvad - kabelovod POPS - kabelovod SOPS - koncový rozvad (KR) - sí ový rozvad (SR) - splitter - spojky koncový rozvad - spojky sí ový rozvad - spojky tra ový rozvad - spojky ú astnický rozvad - spojky POPS - spojky SOPS - tra ový rozvad (TR) - ú astnický rozvad (ÚR) - výkop koncový rozvad 2/19

4 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana výkop sí ový rozvad - výkop tra ový rozvad - výkop ú astnický rozvad - výkop POPS - výkop SOPS - za ízení pro spectrum management - DSLAM p ístupový - GW DSLAM - kabel optika PU AG - kabel optika AG TU - kabel optika TU-TU - kabelovod optika PU-AG - kabelovod optika AG-TU - kabelovod optika TU-TU - spojky optika PU-AG - spojky optika AG-TU - spojky optika TU-TU - výkop optika PU-AG - výkop optika AG-TU - výkop optika TU-TU - ethernet p epína e - BRAS - BRAS PE - X Connect - IP sm rova e - SDF - ODF List Vstupy provozní 6. Po et poskytnutí služby zp ístupn ní v jednotlivých letech 6.1. Z ízení služby pro OLO 6.2. Zm na služby pro OLO 6.3. Ukon ení služby pro OLO 6.4. Po et OLO stav ke konci roku 6.5. Objednávka PPV PROVIDE a MIGRACE z IE/CB na PPV z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ 3/19

5 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana z toho z ízení LLU na neaktivním vedení 6.6. Realizace objednávky z ízení u PPV-B Objednávka vrácení vedení PPV 6.8. Objednávka zm ny t ídy služby PPV CHANGE (CoS) z toho bez zm ny pozice na PR z toho se zm nou pozice na PR 6.9. Objednávka PPV TRANSFER v rámci PPV Odmítnutí objednávky PPV Zrušení objednávky PPV Storno objednávky PPV ABORT objednávky PPV Objednávka SPV PROVIDE a MIGRACE z IE/CB na SPV z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ Objednávka vrácení vedení SPV Objednávka SPV CONVERT z toho bez zm ny COS a pozice na PR z toho se zm nou COS a pozice na PR z toho na základ Convert Objednávka SPV TRANSFER v rámci SPV Odmítnutí objednávky SPV Zrušení objednávky SPV Storno objednávky SPV ABORT objednávky SPV Objednávka PPÚ PROVIDE z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ Objednávka vrácení vedení PPÚ Objednávka zm ny t ídy služby PPÚ CHANGE (CoS) z toho bez zm ny pozice na PR z toho se zm nou pozice na PR Objednávka PPÚ TRANSFER Odmítnutí objednávky PPÚ Zrušení objednávky PPÚ Storno objednávky PPÚ 4/19

6 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Objednávka SPÚ PROVIDE z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ Objednávka vrácení vedení SPÚ Objednávka SPÚ CONVERT z toho bez zm ny COS a pozice na PR z toho se zm nou COS a pozice na PR Objednávka SPÚ TRANSFER Odmítnutí objednávky SPÚ Zrušení objednávky SPÚ Storno objednávky SPÚ innosti v d sledku nesprávného hlášení poruchy z toho u PPV a PPÚ z toho u SPV a SPÚ MDF QUERY LQI LQM 7. Údaje o kapacit za ízení v p ístupové síti 7.1. Celková kapacita pár (celková možná kapacita pár na hlavních rozvad ích, tj. celková kapacita za R a pouze páry na hlavních rozvad ích, nikoliv prodloužení k pod ízeným rozvad m). Hodnoty jsou navázány na dimenza ní vstupy Kapacita aktivních pár (páry, které jsou obsazeny ur itým typem (jakýmkoliv) p enosu dat z pár obsažených (reportovaných) v p edchozím bod ) 7.3. FTTH (celková možná kapacita pár optického vedení v p ístupové síti) 7.4. Maximální kapacita pár (celková maximální kapacita pár na hlavních rozvad ích, kde by se dala z ídit služba, i když v sou asnosti nemusí být p ipojena k ú astníkovi. Jedná se o páry, které nejsou v mimoprovozním stavu, tzn. je zde možno z ídit službu anebo zde již služba je provozována.) 7.5. Optimální FTTH (optimální kapacita pár optického vedení v p ístupové síti s výhledem na let od po átku spušt ní služby) 8. Údaje o po tu ú astník 8.1. Po et ú astník ADSL (maloobchodních i velkoobchodních) 8.2. Po et ú astník VDSL (maloobchodních i velkoobchodních) 8.3. Po et ú astník SHDSL(maloobchodních i velkoobchodních) 8.4. Po et ú astník maloobchodní služby p ístupu k síti Internet 8.5. Po et ú astník IOL služby a služby IP Connect využívající DSLAM (nezahrnovat xdsl ú astníky) 8.6. Po et ú astník IPTV (jen ú astníci se službou IPTV, bez služby ADSL; nezahrnovat do po t zákazníky, kte í mají IPTV ke služb ADSL, ale pouze ú astníky s IPTV) 5/19

7 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Po et velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet s aktivní HTS/ISDN (dle rychlostního profilu a agregace podle aktuální nabídky) 10. Po et velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet bez aktivní HTS/ISDN (dle rychlostního profilu a agregace podle aktuální nabídky) 11. Po et z ízení velkoobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet s aktivní HTS/ISDN bez aktivní HTS/ISDN 12. Po ty dalších velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet (v len ní dle aktuální nabídky (nap. zm na p ístupové rychlosti, p eložení p ístupu, z ízení sdružené virtuální cesty, z ízení a zm na privátní cesty v rámci sdružené virtuální cesty apod.) 13. Po ty maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet Po ty z ízení maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet Poštovné a balné Prodané modemy Po ty maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet (v len ní dle aktuální nabídky) - s aktivní HTS/ISDN - bez aktivní HTS/ISDN 14. P epojování packet ro ní provoz (objem ro ního provozu dané služby v GB/TB) u služeb ADSL / VDSL / SHDSL u služeb IOL služby a služby IP Connect využívající stejnou páte ní sí jako xdsl služby u služby IPTV List Vstupy technické 15. Pr m rný po et spojek na propoj v p ístupové síti ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 16. Dimenzace hlavního rozvad e (po et pár ) - kapacita rozvodného pole - kapacita pásku sm rem k ú astník m - kapacita pásku sm rem k úst edn 17. Typická dimenzace ostatních typ rozvad (po et pár ) - svorkovnice - ukon ení ty ky 18. P ehled lokalit 6/19

8 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana po et agrega ních lokalit (okresní m sta) - po et tranzitních lokalit 19. Podíl rozvad podle zón (dle vzorku lokalit) ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 20. Podíl kabel v kabelovodech podle zón (dle vzorku lokalit) ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 21. Pr m rná délka na propojení rozvad v metrech podle zón ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 22. Koeficient stromu a sdílení výkopu metalickými páry v p ístupové síti 23. Zastoupení jednotlivých typ rozvad (maximální po et pár ) v len ní - 2 páry - po 10 párech až do hranice 100 pár - po 100 párech až do hranice 5000 pár - nad 5000 pár 24. Geografické len ní optiky v p ístupové síti (dle vzorku lokalit) Podíl optických splitter (SDF) podle zón Podíl optických kabel v kabelovodech podle zón Pr m rná délka na propoj SDF-ODF (POPS) podle zón Pr m rná délka na propoj ONT-SDF (SOPS) podle zón Pr m rný po et optických spojek na 1m POPS Pr m rný po et optických spojek na 1m SOPS Koeficient stromu a sdílení výkopu optickými kabely v p ístupové síti 25. Dimenzace p ístupových DSLAM Po et slot 7/19

9 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Po et port na kart ADSL Po et port na kart VDSL Po et port na kart SHDSL Po et van na stojan Koeficient rezervy DSLAM Po et sk íní (údaj u nejv tšího OLO) P edpokládané optimální využití sk íní pro OLO Životnost operátora v koloka ní místnosti (v letech) Životnost koncového zákazníka Pr m rná spot eba v kw p íkonu instalovaného DSLAM p i p edpokládaném využití sk ín 26. Dimenzace p ístupových GW DSLAM Po et slot Po et downlink na jeden slot Pr m rný po et osazených van (subrack ) na jeden GW DSLAM Koeficient stromu 27. Geografické len ní v páte ní síti (dle vzorku lokalit) Podíl kabel v kabelovodech podle zón Podíl délky optických kabel v jednotlivých zónách Koeficient sdílení výkopu optickými kabely v páte ní síti Pr m rná délka propoj mezi sousedními elementy v metrech Obsazenost optických vláken 28. Zastoupení optických kabel v len ní dle po tu vláken v % ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 29. Po et spojek optického kabelu podle po tu vláken na 1 km délky (v ks) ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 30. Po et vláken pro p ipojení DSLAM 31. Po ty Ethernet p epína ve struktu e rozd lení podle po tu slot (nap. 3, 4, 6, 9 slot ) 32. Ethernet p epína e porty (po et karet) v len ní podle kapacity a po tu port na kart (nap. 1G +SFP 24 port, 1G +SFP 48 port, 10G +Xenpack 4 porty, 10G +Xenpack 8 port ) 33. Po et vláken pro p ipojení Ethernet 34. Dimenzace za ízení BRAS a X-Connect Po et za ízení BRAS Po et za ízení BRAS-PE (v etn zálohy) Po et za ízení X-Connect 35. Po et IP sm rova podle po tu slot 8/19

10 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 175 v rozd lení podle po tu slot (nap. 6, 10, 16, 16 CRS) 36. Po et vláken pro propojení IP sm rova 37. Služba Carrier IP Access Po et p ístup Carrier IP Access 10Gbps Zálohovaný p ístup List Vstupy dimenza ní 38. P ístupové uzly RSU/HOST (kapacita pár celkem a aktivních pár dle jednotlivých p ístupových uzl ) List Vstupy ekonomické 39. P irážka režijních náklad (mark-up) 40. Po izovací ceny hlavního rozvad e v etn montáže a p íslušenství (v K ) P íprava místa Rozvodní pole na 3000 pár Pásek ú astník na 100 pár Pásek úst edna na 256 pár 41. Po izovací ceny ostatních rozvad mimo hl. rozvad v etn montáže a p íslušenství (v K ) Sk í a montáž Svorkovnice na 10 pár Ukon ení ty ky na 4 páry 42. Po izovací ceny optických rozvad v etn montáže a p íslušenství (v K ) ODF SDF 43. Po izovací ceny dalších sí ových prvk v p ístupové síti (v K ) Za ízení pro spectrum management Splitter na úst edn 44. Po izovací ceny uložení kabel (v K /m) Do výkopu Do kabelovodu 45. Po izovací ceny metalických kabel podle po tu pár (v K /m) v len ní - 2 páry - po 10 párech až do hranice 100 pár - po 100 párech až do hranice 5000 pár - nad 5000 pár 46. Po izovací ceny spojek metalických kabel (v K /ks) ve struktu e rozd lení na: 9/19

11 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 47. Po izovací ceny optických kabel podle po tu vláken (v K /m) ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 48. Po izovací cena spojky optického kabelu podle po tu vláken (v K /ks) ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 49. Náklady na billing (v K ) Jednotkové náklady na billing jednorázových služeb zp ístupn ní bez CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních služeb zp ístupn ní bez CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových velkoobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových velkoobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních velkoobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních velkoobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) bez CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) bez CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) CoC 50. Náklady na vybrané nákladové objekty (v K ) v aktuálním len ní ur eném pro controlling náklad spole nosti zahrnující innosti spojené s velkoprodejem a propojováním, administrací a dokumentací sít, pé í o zákazníky, informa ními systémy, ízením prací a poskytováním služeb, p ístupové sít Ro ní náklad p ipadající na nákladový objekt Po et hodin p ipadajících na daný nákladový objekt NBV vložený kapitál v daném nákladovém objektu 51. innosti externích dodavatel za aktivitu (v K ) (pr m rné ceny aktivit (nikoliv hodinové sazby), provád né externími partnery) M ení vedení na zásuvce u ú astníka Z ízení LLU na HR Zrušení ranžíru na HR druhá práce Práce na poruše 52. Jednotkové ceny DSLAM v etn montáže a p íslušenství (v K ) po izovací cena 10/19

12 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 177 (podle aktuáln nabízených typ za ízení pokrývající sí poskytovatele, nap. Alcatel ISAM 7302XD, Alcatel ISAM 7302FD, Huawei MA5600, Huawei MA5103, GW DSLAM atd.) P íprava místa (cena pro všechny racky v lokalit ) Vana, tj. subrack v základní variant (v etn napájení, kontrol. karet apod.) Kabelování 1. ú astnické karty Kabelování 2. a další ú astnické karty Ú astnická karta ADSL Ú astnická karta VDSL Ú astnická karta SHDSL Uplink karta v. SFP modulu Kabelování downlink karty Downlink karta v. SFP modulu 53. Ethernet p epína e šasi v etn montáže a p íslušenství podle slot (v K ) po izovací cena v etn montáže a p íslušenství ve struktu e rozd lení podle po tu slot (nap. 3, 4, 6, 9 slot ) 54. Ethernet p epína e po izovací cena p epínací karty (v K ) ve struktu e rozd lení podle po tu port (24x 1G, 48x 1G, 4x 10G, 8x 10G) 55. Ethernet p epína e optický modul na 1 port po izovací cena - SFP (1G) - Xenpack (10G) 56. Po izovací ceny BRASS a X-Connect (v K ) BRAS BRAS-PE X-Connect 57. IP sm rova e šasi v etn montáže a p íslušenství podle po tu slot (v K ) ve struktu e rozd lení podle po tu slot (nap. 6, 10, 16, 16 CRS) 58. IP sm rova e optický modul na 1 port (v K ) Xenpack (10G) 59. Služba Carrier IP Access (v K ) Cena za z ízení služby Carrier IP Access 10Gbps po izovací cena Pravidelná m sí ní cena za službu IP Access 10Gbps (konkrétní cena pro operátora za jedno vlákno se službou Carrier Access 10Gbps) 60. Náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management u velkoobchodních služeb (v K ) Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových služeb zp ístupn ní bez CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních služeb zp ístupn ní bez CoC 11/19

13 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet bez CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet bez CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet CoC 61. Další jednotkové náklady u maloobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet (v K ) Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u jednorázových maloobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u jednorázových maloobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u m sí ních maloobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u m sí ních maloobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na marketing a product management u m sí ních maloobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na marketing a product management u m sí ních maloobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na kontentové služby u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Mail,Web Hosting, antivirus apod.) bez CoC Jednotkové náklady na kontentové služby u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Mail,Web Hosting, antivirus apod.) CoC Jednotkové náklady na dodate nou infrastrukturu ISP u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Radius, routery apod.) bez CoC Jednotkové náklady na dodate nou infrastrukturu ISP u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Radius, routery apod.) CoC Jednotkové náklady na konektivitu do sít Internet u m sí ních maloobchodních služeb ADSL Podíl provize za nep ímý prodej na zákazníka maloobchodní služby ADSL Poštovné + krabice + balné u samoinstala ních balí k (dodavatelská cena) 62. Zisk / ztráta za ukon ený rok (v K ) Zisk / ztráta na modem poskytnutý u maloobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet 63. Pr m rný jednotkový výnos velkoobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet poskytované m sí n (souhrn za rok v K ) s aktivní HTS/ISDN 12/19

14 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana bez aktivní HTS/ISDN 64. Pr m rný jednotkový výnos maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet poskytované m sí n (souhrn za rok v K ) 65. Ceny za jednorázov poskytované velkoobchodní služby (nap. Carrier IP DSL CA, Carrier IP VPN; v len ní dle aktuální nabídky (nap. zm na p ístupové rychlosti, p eložení p ístupu, z ízení sdružené virtuální cesty, z ízení a zm na privátní cesty v rámci sdružené virtuální cesty apod.) 66. Ceny za m sí n poskytované velkoobchodní služby (s aktivní HTS/ISDN) podle aktuální nabídky poskytovatele (v len ní dle rychlostního profilu a agregace) 67. Ceny za m sí n poskytované velkoobchodní služby (bez aktivní HTS/ISDN podle aktuální nabídky poskytovatele (v len ní dle rychlostního profilu a agregace) 68. Ceny za datový p enos iniciovaný velkoobchodní službou (nap. p ístupem Carrier IP DSL CA v dané Virtuální privátní cest (v len ní dle rychlostního profilu a agregace) 69. Ceny za maloobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet podle aktuální nabídky poskytovatele Jednorázov poskytované služby M sí n poskytované služby List Jednorázové procesy_rt4 délka trvání jednotlivých aktiv podle odd lení, které aktivity provádí (rozd leno podle odd lení, které mohou tyto aktivity provád t: Velkoprodej a propojování; Administrace a dokumentace sít ; Pé e o zákazníky; Informa ní systémy; ízení prací a poskytování služeb; Provoz p ístupové sít apod.) II. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údaj. P íloha. 3 k opat ení obecné povahy. OOP/4/ Struktura vstupních údaj dle lánku 4 písm. e) I. Kolokace m sí ní ceny Po izovací ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, životnost, cenový trend, pravidelné provozní náklady, technologická rezerva, režie, náklady na billing, náklady na MDF u následujících prvk 1. Stín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na HR p id lený Poskytovateli 2. Nestín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na HR p id lený Poskytovateli 3. Stín ný vnit ní spojovací kabel, metalický 2 Mbit/s, v etn DR 4. Optický vnit ní spojovací kabel v etn OR 5. Poskytování napájení 48 V 6. UPS 7. Kabel sb rného okruhu optický 8. Kabel sb rného okruhu metalický 9. Vn jší spojovací kabel metalický pro vnit ní prost edí 13/19

15 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Vn jší spojovací kabel stín ný metalický pro vnit ní prost edí 11. Vn jší spojovací kabel metalický pro vn jší prost edí 12. Vn jší spojovací kabel stín ný metalický pro vn jší prost edí 13. Poskytování technologického napájení 230V 14. Kamerový systém 15. Investice do koloka ních místností 16. Spot eba energie 17. Pronájem koloka ního prostoru II. Kolokace jednorázové ceny 1. Po et služeb v jednotlivých letech 2. Náklady na jednotlivou službu 2.1. Po et odpracovaných hodin podle st edisek, které se na služb podílejí 2.2. Náklad na jednu hodinu práce jednotlivých st edisek Celkový po et hodin vykázaných u jednotlivých st edisek Celkové náklady st edisek (bez náklad vloženého kapitálu) Vložený kapitál st edisek 3. Náklady související se vstupem do koloka ní místnosti 4. Režie 4.1. Jednotková režie 4.2. Celková režie 5. Billing 5.1. Po et fakturovaných položek 5.2. Celkový ro ní náklad pro jednotlivé billingové systémy bez náklad vloženého kapitálu 5.3. Náklady vloženého kapitálu pro jednotlivé billingové systémy III. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údaj.. lánek 2 Ú innost Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem ode dne uve ejn ní v Telekomunika ním v stníku. 14/19

16 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 181 Od vodn ní Zm nu opat ení obecné povahy. OOP/4/ vydává Ú ad v návaznosti na implementaci Doporu ení Komise o regulovaném p ístupu k p ístupovým sítím nové generace (NGA) (2010/572/EU), (dále jen Doporu ení ). P ístupovými sít mi nové generace se rozumí kabelové p ístupové sít, které sestávají zcela nebo z ásti z optických prvk a které jsou schopné dodávat služby širokopásmového p ístupu s dokonalejšími vlastnostmi (nap. s vyšší propustností) ve srovnání se službami poskytovanými prost ednictvím stávajících sítí založených na kovovém vedení. Zavád ní FTTH (Fibre to the Home) je obvykle spojeno se zna nými riziky vzhledem k vysokým náklad m na jeho zavedení na domácnost a ke stále ješt omezenému po tu maloobchodních služeb vyžadujících dokonalejší vlastnosti (nap. vyšší propustnost), které je možné poskytnout pouze s využitím optických vláken. Investice do optických vláken závisí, pokud jde o jejich amortizaci, na zavád ní nových služeb poskytovaných prost ednictvím sítí NGA v krátkodobém a st edn dobém horizontu. Náklady na kapitál operátora s významnou tržní silou by m ly odrážet vyšší riziko investic v pom ru k investicím do stávajících sítí založených na kovovém vedení. Doporu ení ukládá vnitrostátním regula ním orgán m p i stanovování ceny za zp ístupn ní ú astnického vedení z optického vlákna a za p ístup k infrastruktu e FTTH zohlednit toto zvýšené riziko ve form rizikové prémie zahrnuté v nákladech kapitálu. Ú ad stanovil rizikovou prémii pro investice do sítí z optického vlákna pro systematická rizika ve výši 2,38 % (dále též RP syst ) a pro nesystematická rizika ve výši 2 % (dále též RP nesyst ). Tuto rizikovou prémii zohlednil p i výpo tu ukazatele WACC, který bude použit pro služby p ístupu do sítí NGA. Pro výpo et ukazatele WACC se používá následující vzorec: kde: E D WACC re rd D E D E r e náklady vlastního kapitálu, r d náklady cizího kapitálu, E objem vlastního kapitálu, D objem cizího kapitálu. Stanovena riziková prémie (za systematická a nesystematické rizika) je zohledn na v nákladech vlastního kapitálu, ur ených metodou CAPM, a to takto: r r e f *(r m r f RP syst ) RP nesyst kde: r e náklady vlastního kapitálu, r f bezriziková výnosová míra, koeficient Beta, (r m r f ) riziková prémie trhu, RP riziková p irážka za specifická rizika (systematická a nesystematická) Ostatní vstupní hodnoty ukazatele WACC stanoveného v lánku 1 odstavci 1 tohoto Opat ení obecné povahy jsou shodné se vstupními hodnotami ukazatele WACC stanoveném v lánku 6 odstavci 2 Opat ení obecné povahy. OOP/4/ /19

17 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 182 Rizikovou prémie Ú ad ur il ve spolupráci s poradenskou spole ností Grant Thornthon Advisory, s.r.o. (dále jen GTA ). Spole nost GTA zpracovala na toto téma studii, jejíž výsledky byly prezentovány zástupc m dot ených subjekt na workshopu dne Ú astníci workshopu m li možnost uplatnit v i postupu i výsledné hodnot p ipomínky. Cílem studie bylo vytvo it metodiku ur ení této rizikové prémie a ur it hodnotu rizikové prémie pro aktuální období. Metodika stanovení rizikové p irážky pro investice do optických sítí vychází z informací o zemích, které již hodnotu ukazatele WACC pro optický p ístup vyhlásily nebo se na vyhlášení této hodnoty p ipravovaly (Slovinsko, Polsko, N mecko a Holandsko). P i stanovení rizikové prémie byly zohledn ny tyto typy rizik: a) Systematická rizika spojená s rizikem celého trhu. Jedná na nap íklad o makroekonomické vlivy, politické a mezinárodní vlivy, rizika související s provozováním sítí r zných typ. b) Nesystematická rizika spojená s regulací, tj. s rozhodnutím regulátora ve vazb na investování do sítí NGA/NGN na trzích bezprost edn ovliv ujících vymezené relevantní trhy. Odhad velikosti systematických rizik vycházel jednak z publikované studie 13) s odhadem hodnoty pro Holandsko, jednak z odhadu možného navýšení WACC stanoveného pro sít kovového vedení, založeném na íselné korela ní analýze závislostí vybraných ekonomických ukazatel a p ír stku ukazatele WACC v zemích, které se stanovením rizikové prémie pro investování do sítí NGA již zabývaly (Slovinsko, Polsko a N mecko) a poskytly TÚ informace. Tento odhad se dále opíral o odhadované hodnoty získané statistickým zpracováním ohodnocení jednotlivých rizikových faktor tak, jak je ohodnotil tým vybraných expert složený ze zástupc provozovatel sítí elektronických komunikací 14 ), zástupc regulátora a poradenské spole nosti. Odhad velikosti nesystematických rizik vycházel z analýzy jednotlivých rizikových faktor. Jedná se tyto oblasti nejistot: - Nejistota, zda investice do NGA bude elit regulaci ve fázi vstupu, pokud ano, pak jakého typu a uplat ované v jakých asových okamžicích; jakým zp sobem/za jakých podmínek budou nabízeny velkoobchodní služby. - Regulace m že ovlivnit objem investovaných prost edk, a to p ímo, pokud jsou pro investice do sítí NGA stanoveny podmínky týkající se architektury. adí se sem i rizika spojená s povinností pokrýt mén hust osídlené regiony, venkovské oblasti apod. - Nejistota investora ohledn podmínek stanovených regulátorem ohledn infrastruktury. Problematika cenové regulace, je-li stanovena, se projeví u cen maloobchodních i velkoobchodních služeb a je ovlivn na metodikou stanovení náklad (historické/sou asné ceny, odpisová metoda, postup shora-dol nebo zdola-nahoru aj.). - Dalším rizikovým faktorem zp sobujícím nejistotu investora je režim regulace a zm ny v parametrech regula ních nástroj. Nemusí to být zm ny o ekávané a p edvídatelné spolu s vývojem ekonomických ukazatel, ale nap íklad jednorázové nebo ne ekané zm ny spojené s pozicí SMP operátora (operátor s významnou tržní silou). Riziková p irážka pro systematická rizika byla stanovena v intervalu 1,38 % 2,38 %, pro nesystematická rizika v intervalu 1,50 % 2 %. 13 ) Willimson, B.Black, D, Wilby,J.: Costing methodology and transition to next generation access. A report ETNO. Plum Consulting, UK: ) Byli osloveni provozovatelé, kte í v daném období vykazovali nejv tší investice do sítí FTTx. 16/19

18 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 183 Ú ad stanovil rizikovou p irážku na horní hranici navrženého intervalu, protože nejvyšší riziko nese stanovený podnik p i investici do optických sítí v sou asné dob, kdy jednak není dostate ná poptávka po produktech, které lze poskytovat pouze s využitím optických sítí, a jednak nejsou v dostate ném p edstihu známá rozhodnutí o regula ních opat eních na daném relevantním trhu. V návaznosti na implementaci Doporu ení Ú ad ve spolupráci s poradenskou spole ností vytvo il model pro kalkulaci cen služeb poskytovaných na relevantních trzích ) a ) a na souvisejícím maloobchodním trhu. Tento model Ú ad využije pro stanovení regulovaných cen v p ípad uložení povinnosti související s cenovou regulací a pro vyhodnocování pln ní dalších uložených nápravných opat ení (nap. povinnosti nediskriminace). V souladu se zásadou transparentnosti a p edvídatelnosti Ú ad zve ejnil model na internetových stránkách Ze stejného d vodu transparentnosti Ú ad zve ej uje seznam vstup, které jsou nezbytné pro výpo et cen p i použití zve ejn ného modelu. Pro zajišt ní pot ebných vstup do modelu je nutno, aby stanovený podnik na relevantním trhu m l povinnost lenit náklady ve svém nákladovém ú etnictví a evidovat p íslušné provozní a technické údaje tak, aby byl schopen naplnit model ve struktu e uvedené v nové p íloze. 2. Ú innost byla stanovena v souladu s 124 odst. 2 zákona. Ú ad zve ejnil dne 25. ervna 2013 návrh opat ení obecné povahy. OOP/4/XX.2013-Y v souladu s 130 odst. 1 zákona a podle l. 5 odst. 1 Pravidel eského telekomunika ního ú adu pro vedení konzultace na diskusním míst. Ve lh t 1 m síce stanovené pro ve ejnou diskusi obdržel Ú ad p ipomínky od spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica ), T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile ) a Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone ). Spole nost Telefonica ve svých p ipomínkách navrhla upravit navržený text lánku 4 tak, aby z stalo z d vodu p ehlednosti ponecháno zvláštní písmeno pro každou vyjmenovanou službu, pro kterou mají být zajišt ny vstupní údaje, a sou asn požadovala, aby byla v navrženém zn ní písm. c) vypušt na formulace související maloobchodní trh z d vodu nejasného vymezení. Ú ad vyhov l požadavku na zachování len ní služeb a každou jednotlivou službu, pro kterou mají být zajišt né vstupy do model, ozna il samostatným písmenem. Požadavku na vypušt ní souvisejícího maloobchodního trhu Ú ad nevyhov l. Model uvedený pod písmenem c) slouží i pro ov ení, zda nedochází ke stla ování marží na relevantním trhu. 5, pro které je nezbytné zajistit vstupy i na souvisejícím maloobchodním trhu. Jedná se o maloobchodní trh navazující na poskytování velkoobchodních broadbandových služeb na relevantním trhu. 5. Použití termínu související maloobchodní trh koresponduje i s 86 odst. 2 zákona. Dále spole nost Telefónica požadovala up esnit použití WACC ve výši 8,26 % tak, aby bylo jednozna né, že se použije mimo p ístupové sít nové generace. Ú ad upravil text k odstavci 3 lánku 6 opat ení tak, aby bylo jednozna n z ejmé, že WACC ve výši 11,62 % se použije pouze na služby p ístupu na p ístupových sítích nové generace, konkrétn u služeb p ístupu poskytované na sítích FTTH. Zavád ní FTTH je obvykle spojeno se zna nými riziky vzhledem k vysokým náklad m na jeho zavedení na domácnost a ke stále omezenému po tu maloobchodních služeb vyžadujících dokonalejší vlastnosti (nap. vyšší propustnost). U nahrazování kovového vedení optickým vláknem k mezilehlému distribu nímu bodu jsou 15 ) Velkoobchodní (fyzický) p ístup k infrastruktu e sít (v etn sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst. Vstupy pro výpo et cen služeb zp ístupn ní prost edk a služeb nezbytných k poskytování služeb prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) jsou sou ástí samostatného modelu 16 ) Velkoobchodní širokopásmový p ístup v sítích elektronických komunikací. 17/19

19 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 184 rizika považována za nižší než u FTTH. Investice do ostatních sítí FTTx tedy p edstavují áste nou modernizaci stávající p ístupové sít a mají obvykle nižší rizikový profil než investice do FTTH, zejména zde existuje menší míra nejistoty ohledn poptávky. Tento p ístup je v souladu s Doporu ením (viz P íloha I Doporu ení). Další p ipomínky spole nosti Telefonica sm ovaly ke zp ehledn ní a zjednodušení struktury vstup do modelu uvedeným v p íloze 2. Ú ad na základ t chto p ipomínek zjednodušil a zp ehlednil strukturu uvedených vstupních údaj a zavedl íslování vstup. Spole nost T-Mobile poukázala na p ipomínku podanou APMS v rámci ve ejné konzultace k návrhu opat ení obecné povahy. OOP/4/XX.2012-Y dne 7. listopadu Ve své p ipomínce upozor uje na neúm rné zvýšení administrativní zát že v d sledku toho, že je po ní požadováno dvojí vykazování údaj (odd lená evidence náklad a výnos a údaje pro model pure LRIC). T-Mobile rovn ž namítá, že vstupy do modelu pure LRIC, který se používá pro regulaci cen za terminaci, nemohou být považovány za odd lenou evidenci náklad. Navrhuje vypustit tabulky. 2, 3 a 7 z p ílohy. 4 opat ení. K této p ipomínce Ú ad uvádí, že trvá na svém stanovisku uvedeném v rámci vypo ádání p ipomínek k návrhu opat ení obecné povahy. OOP/4/XX.2012-Y, kde mimo jiné íká Ú ad je podle 86 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích povinen stanovit metodiku ú elového len ní náklad a výnos, což tímto iní. OOP neukládá povinnosti. Ty jsou ukládány na základ výsledk analýzy relevantního trhu podniku SMP rozhodnutím o uložení nápravných opat ení (REM) ve správním ízení nebo p ímo zákonem o elektronických komunikacích nap. poskytovateli univerzální služby. P ílohy se seznamy vstup do model pro výpo et regulovaných cen jsou sou ástí opat ení již od roku 2006 tak, aby byla zajišt na ur itá p edvídatelnost a transparentnost požadavk na kalkulaci cen regulovaných služeb. Vstupy do modelu pure LRIC nejsou sou ástí výstup odd lené evidence náklad a výnos podle P ílohy. 4 opat ení. Zve ejn ním p íloh se seznamy vstup do model postupuje Ú ad podstatn transparentn ji, než kdyby si v p edem neur ených termínech vyžádal sadu údaj, které by nebyly p edem definovány. P íloha. 4 opat ení není p edm tem návrhu zm ny a není tak sou ástí konzultace. Nadto Ú ad uvádí, že pot ebnost a využitelnost jednotlivých hodnot požadovaných v p íloze. 4 pr b žn vyhodnocuje. Ú ad využívá výsledky odd lené evidence jednotlivých operátor ve struktu e podle p ílohy. 4 nap íklad pro ást vstupních údaj do nákladového modelu (nap. pro odhad n kterých provozních náklad ). Dále p i posuzování k ížového financování Ú ad primárn vychází z výsledk odd lené evidence náklad a výnos, které musí vykázat za každou regulovanou službu podnik SMP, kterému byla povinnost vést odd lenou evidenci na daném relevantním trhu uložena. V p ípad, že Ú ad dojde k záv ru, že se požadavek na n která data stává nadbyte ným, budou požadavky odpovídajícím zp sobem upraveny. Spole nost Vodafone ve svých p ipomínkách navrhla úpravu textu k lánku 6 odst. 3 takto procento návratnosti vloženého kapitálu p ed zdan ním WACC v p ípad sítí nové generace nebo jejich prvk iní 11,62 %. Sv j návrh od vod uje jednak tím, že prémiový WACC by se m l uplatnit na všechny typy sítí NGA (princip sí ové neutrality), a dále tím, že prémiový WACC by se m l uplatnit pouze na ty sít ( ásti sít ), které lze ozna it za NGA, nikoliv na celý podnik poskytující p ístup na sítích NGA. Ú ad navrženou úpravu neakceptoval v ásti navrhující zobecn ní hodnoty WACC na všechny p ípady sítí NGA. Dopln ní opat ení o novou výši WACC pro služby p ístupu poskytovaných na p ístupových sítích nové generace vydává s cílem napln ní Doporu ení v souladu s 108 odst. 3 zákona. Ú ad nezpochyb uje, že i sít LTE jsou sít mi NGA. Podle názoru Ú adu, jak je uvedeno výše a v souladu s Doporu ením však lze prémii za vyšší riziko uplatnit pouze na specifický typ sít NGA, a to konkrétn na FTTH. Ú ad však vyhov l druhé ásti p ipomínky a zp esnil zn ní textu k odst. 3 lánku 6 tak, aby bylo z ejmé, že se vyšší hodnota WACC nevztahuje na celý podnik, který poskytuje p ístup na sítích NGA. 18/19

20 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 185 TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK publikaèní sbírka v oblasti elektronických komunikací ISSN X Evidenèní èíslo MK ÈR E Vydává: ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: , fax: , Odpovìdný redaktor: Ing. Jan Sedláèek, tel.: , GSM: , fax: , Poštovní adresa: Èeský telekomunikaèní úøad, poštovní pøihrádka 02, Praha 025 Vychází v elektronické verzi na portálu veøejné správy K dispozici souèasnì na internetových stránkách Èeského telekomunikaèního úøadu Copyright ÈTÚ 2013

Praha 28. srpna 2013 Čj. ČTÚ-55 663/2013-611

Praha 28. srpna 2013 Čj. ČTÚ-55 663/2013-611 Praha 28. srpna 2013 Čj. ČTÚ-55 663/2013-611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 17 Roèník 2014 Praha 12. záøí 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 62. Opatøení obecné povahy è. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví

Více

1.3 1 307,- 1.4 a 1 908,- 1.4 b 1 960,- 1.5 a 1 881,- zpřístupnění účastnického kovového vedení. 1.5 b 2 015,-

1.3 1 307,- 1.4 a 1 908,- 1.4 b 1 960,- 1.5 a 1 881,- zpřístupnění účastnického kovového vedení. 1.5 b 2 015,- 1.3 1.4 a 1.4 b 1.5 a 1.5 b 1.6 1.7 1.8 a 1.8 b 1.9 1.10 1.11 a změny pozice na PR) Změna třídy služby plný přístup k účastnickému kovovému vedení se změnou pozice na předávacím rozvodu (Změna třídy služby

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 5 Roèník 2012 Praha 13. dubna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 16. Opatøení obecné povahy è. OOP/1/04.2012-4, kterým se mìní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací

ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací ICT Unie Pracovní skupina pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací Budování sdílených sítí Obsah Důvody pro budování sdílených sítí Exkluzivní vs sdílené sítě Velkoprodej, bitstream nebo pronájem

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6

opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6 Praha 3. září 2014 Čj.: ČTÚ-33 415/2014-611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ístup k smart technologiím u nás, na Slovensku, v Evrop

ístup k smart technologiím u nás, na Slovensku, v Evrop ístup k smart technologiím u nás, na Slovensku, v Evrop PMAC Project Management And Consulting 04/2015 Ing. Martin Michek ístup k inteligentním technologiím v sítích EU Vyšší d raz na roli zákazníka Preference

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více