TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 12 Roèník 2013 Praha 2. záøí 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 25. Opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se mìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika úèelového èlenìní nákladù a výnosù a jejich pøiøazování a urèuje se struktura vykazovaných informací, ve znìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , opatøení obecné povahy è. OOP/4/ a opatøení obecné povahy è. OOP/4/ A. Normativní èást 25. Opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se mìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika úèelového èlenìní nákladù a výnosù a jejich pøiøazování a urèuje se struktura vykazovaných informací, ve znìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , opatøení obecné povahy è. OOP/4/ a opatøení obecné povahy è. OOP/4/ (reprodukce pøílohy na str )

2 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 167 Praha 28. srpna 2013 j. TÚ / eský telekomunika ní ú ad (dále jen Ú ad ) jako p íslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ), na základ výsledk ve ejné konzultace uskute n né podle 130 zákona, rozhodnutí Rady Ú adu podle 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení 86 odst. 3 zákona vydává opat ení obecné povahy. OOP/4/ , kterým se m ní opat ení obecné povahy. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika ú elového len ní náklad a výnos a jejich p i azování a ur uje se struktura vykazovaných informací, ve zn ní opat ení obecné povahy. OOP/4/ , opat ení obecné povahy. OOP/4/ a opat ení obecné povahy. OOP/4/ lánek 1 Opat ení obecné povahy. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika ú elového len ní náklad a výnos a jejich p i azování a ur uje se struktura vykazovaných informací, ve zn ní opat ení obecné povahy. OOP/4/ , opat ení obecné povahy. OOP/4/ a opat ení obecné povahy. OOP/4/ , se m ní takto: 1. V lánku 4 písmena c) až e) v etn poznámek pod arou zn jí: c) velkoobchodního širokopásmového p ístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího maloobchodního trhu 3 ), d) velkoobchodního (fyzického) p ístupu k infrastruktu e sít (v etn sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst 3 ), e) zp ístupn ní prost edk a služeb nezbytných k poskytování služeb prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) 4 ).. 2. V lánku 6 se dopl uje odstavec 3, který zní: (3) Procento návratnosti vloženého kapitálu p ed zdan ním WACC pro službu p ístupu 12 ) na p ístupových sítích nové generace poskytovanou stanoveným podnikem iní 11,62 %.. 3. P ílohy. 2 a 3 zn jí: 3 ) Nákladový model velkoobchodního (fyzického) p ístupu k infrastruktu e sít (v etn sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst, velkoobchodního širokopásmového p ístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího maloobchodního trhu zve ejn n v elektronické podob na ú ední desce Ú adu. 4 ) Model LRIC pro služby zp ístupn ní prost edk a služeb nezbytných k poskytování služeb prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) zve ejn né v elektronické podob na elektronické ú ední desce Ú adu. 12 ) Vztahuje se na služby p ístupu k sítím NGA (FTTH) v souladu s p ílohou. 1 Doporu ení Komise ze dne 20 zá í 2010 o regulovaném p ístupu k p ístupovým sítím nové generace (NGA). 2010/572/EU. 1/19

3 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 168 P íloha. 2 k opat ení obecné povahy. OOP/4/ Struktura vstupních údaj dle lánku 4 písm. c) a d) I. len ní vstupních údaj podle struktury broadbandového modelu List Seznamy a íselníky 1. Ú etní životnost podle druhu daného aktiva (v letech) 2. Cenový trend po izovacích náklad podle druhu aktiva (v %) 3. Pr m rný as k vytvo ení daného druhu aktiva (v rozp tí 0 10 let) 4. Provozní náklady (podíl z po izovacích náklad v %) 5. Cenový trend provozních náklad (v %) vše ve struktu e na: - hlavní rozvad (HR) - kabel koncový rozvad - kabel sí ový rozvad - kabel tra ový rozvad - kabel ú astnický rozvad - kabel POPS - kabel SOPS - kabelovod koncový rozvad - kabelovod sí ový rozvad - kabelovod tra ový rozvad - kabelovod ú astnický rozvad - kabelovod POPS - kabelovod SOPS - koncový rozvad (KR) - sí ový rozvad (SR) - splitter - spojky koncový rozvad - spojky sí ový rozvad - spojky tra ový rozvad - spojky ú astnický rozvad - spojky POPS - spojky SOPS - tra ový rozvad (TR) - ú astnický rozvad (ÚR) - výkop koncový rozvad 2/19

4 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana výkop sí ový rozvad - výkop tra ový rozvad - výkop ú astnický rozvad - výkop POPS - výkop SOPS - za ízení pro spectrum management - DSLAM p ístupový - GW DSLAM - kabel optika PU AG - kabel optika AG TU - kabel optika TU-TU - kabelovod optika PU-AG - kabelovod optika AG-TU - kabelovod optika TU-TU - spojky optika PU-AG - spojky optika AG-TU - spojky optika TU-TU - výkop optika PU-AG - výkop optika AG-TU - výkop optika TU-TU - ethernet p epína e - BRAS - BRAS PE - X Connect - IP sm rova e - SDF - ODF List Vstupy provozní 6. Po et poskytnutí služby zp ístupn ní v jednotlivých letech 6.1. Z ízení služby pro OLO 6.2. Zm na služby pro OLO 6.3. Ukon ení služby pro OLO 6.4. Po et OLO stav ke konci roku 6.5. Objednávka PPV PROVIDE a MIGRACE z IE/CB na PPV z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ 3/19

5 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana z toho z ízení LLU na neaktivním vedení 6.6. Realizace objednávky z ízení u PPV-B Objednávka vrácení vedení PPV 6.8. Objednávka zm ny t ídy služby PPV CHANGE (CoS) z toho bez zm ny pozice na PR z toho se zm nou pozice na PR 6.9. Objednávka PPV TRANSFER v rámci PPV Odmítnutí objednávky PPV Zrušení objednávky PPV Storno objednávky PPV ABORT objednávky PPV Objednávka SPV PROVIDE a MIGRACE z IE/CB na SPV z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ Objednávka vrácení vedení SPV Objednávka SPV CONVERT z toho bez zm ny COS a pozice na PR z toho se zm nou COS a pozice na PR z toho na základ Convert Objednávka SPV TRANSFER v rámci SPV Odmítnutí objednávky SPV Zrušení objednávky SPV Storno objednávky SPV ABORT objednávky SPV Objednávka PPÚ PROVIDE z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ Objednávka vrácení vedení PPÚ Objednávka zm ny t ídy služby PPÚ CHANGE (CoS) z toho bez zm ny pozice na PR z toho se zm nou pozice na PR Objednávka PPÚ TRANSFER Odmítnutí objednávky PPÚ Zrušení objednávky PPÚ Storno objednávky PPÚ 4/19

6 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Objednávka SPÚ PROVIDE z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ Objednávka vrácení vedení SPÚ Objednávka SPÚ CONVERT z toho bez zm ny COS a pozice na PR z toho se zm nou COS a pozice na PR Objednávka SPÚ TRANSFER Odmítnutí objednávky SPÚ Zrušení objednávky SPÚ Storno objednávky SPÚ innosti v d sledku nesprávného hlášení poruchy z toho u PPV a PPÚ z toho u SPV a SPÚ MDF QUERY LQI LQM 7. Údaje o kapacit za ízení v p ístupové síti 7.1. Celková kapacita pár (celková možná kapacita pár na hlavních rozvad ích, tj. celková kapacita za R a pouze páry na hlavních rozvad ích, nikoliv prodloužení k pod ízeným rozvad m). Hodnoty jsou navázány na dimenza ní vstupy Kapacita aktivních pár (páry, které jsou obsazeny ur itým typem (jakýmkoliv) p enosu dat z pár obsažených (reportovaných) v p edchozím bod ) 7.3. FTTH (celková možná kapacita pár optického vedení v p ístupové síti) 7.4. Maximální kapacita pár (celková maximální kapacita pár na hlavních rozvad ích, kde by se dala z ídit služba, i když v sou asnosti nemusí být p ipojena k ú astníkovi. Jedná se o páry, které nejsou v mimoprovozním stavu, tzn. je zde možno z ídit službu anebo zde již služba je provozována.) 7.5. Optimální FTTH (optimální kapacita pár optického vedení v p ístupové síti s výhledem na let od po átku spušt ní služby) 8. Údaje o po tu ú astník 8.1. Po et ú astník ADSL (maloobchodních i velkoobchodních) 8.2. Po et ú astník VDSL (maloobchodních i velkoobchodních) 8.3. Po et ú astník SHDSL(maloobchodních i velkoobchodních) 8.4. Po et ú astník maloobchodní služby p ístupu k síti Internet 8.5. Po et ú astník IOL služby a služby IP Connect využívající DSLAM (nezahrnovat xdsl ú astníky) 8.6. Po et ú astník IPTV (jen ú astníci se službou IPTV, bez služby ADSL; nezahrnovat do po t zákazníky, kte í mají IPTV ke služb ADSL, ale pouze ú astníky s IPTV) 5/19

7 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Po et velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet s aktivní HTS/ISDN (dle rychlostního profilu a agregace podle aktuální nabídky) 10. Po et velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet bez aktivní HTS/ISDN (dle rychlostního profilu a agregace podle aktuální nabídky) 11. Po et z ízení velkoobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet s aktivní HTS/ISDN bez aktivní HTS/ISDN 12. Po ty dalších velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet (v len ní dle aktuální nabídky (nap. zm na p ístupové rychlosti, p eložení p ístupu, z ízení sdružené virtuální cesty, z ízení a zm na privátní cesty v rámci sdružené virtuální cesty apod.) 13. Po ty maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet Po ty z ízení maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet Poštovné a balné Prodané modemy Po ty maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet (v len ní dle aktuální nabídky) - s aktivní HTS/ISDN - bez aktivní HTS/ISDN 14. P epojování packet ro ní provoz (objem ro ního provozu dané služby v GB/TB) u služeb ADSL / VDSL / SHDSL u služeb IOL služby a služby IP Connect využívající stejnou páte ní sí jako xdsl služby u služby IPTV List Vstupy technické 15. Pr m rný po et spojek na propoj v p ístupové síti ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 16. Dimenzace hlavního rozvad e (po et pár ) - kapacita rozvodného pole - kapacita pásku sm rem k ú astník m - kapacita pásku sm rem k úst edn 17. Typická dimenzace ostatních typ rozvad (po et pár ) - svorkovnice - ukon ení ty ky 18. P ehled lokalit 6/19

8 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana po et agrega ních lokalit (okresní m sta) - po et tranzitních lokalit 19. Podíl rozvad podle zón (dle vzorku lokalit) ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 20. Podíl kabel v kabelovodech podle zón (dle vzorku lokalit) ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 21. Pr m rná délka na propojení rozvad v metrech podle zón ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 22. Koeficient stromu a sdílení výkopu metalickými páry v p ístupové síti 23. Zastoupení jednotlivých typ rozvad (maximální po et pár ) v len ní - 2 páry - po 10 párech až do hranice 100 pár - po 100 párech až do hranice 5000 pár - nad 5000 pár 24. Geografické len ní optiky v p ístupové síti (dle vzorku lokalit) Podíl optických splitter (SDF) podle zón Podíl optických kabel v kabelovodech podle zón Pr m rná délka na propoj SDF-ODF (POPS) podle zón Pr m rná délka na propoj ONT-SDF (SOPS) podle zón Pr m rný po et optických spojek na 1m POPS Pr m rný po et optických spojek na 1m SOPS Koeficient stromu a sdílení výkopu optickými kabely v p ístupové síti 25. Dimenzace p ístupových DSLAM Po et slot 7/19

9 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Po et port na kart ADSL Po et port na kart VDSL Po et port na kart SHDSL Po et van na stojan Koeficient rezervy DSLAM Po et sk íní (údaj u nejv tšího OLO) P edpokládané optimální využití sk íní pro OLO Životnost operátora v koloka ní místnosti (v letech) Životnost koncového zákazníka Pr m rná spot eba v kw p íkonu instalovaného DSLAM p i p edpokládaném využití sk ín 26. Dimenzace p ístupových GW DSLAM Po et slot Po et downlink na jeden slot Pr m rný po et osazených van (subrack ) na jeden GW DSLAM Koeficient stromu 27. Geografické len ní v páte ní síti (dle vzorku lokalit) Podíl kabel v kabelovodech podle zón Podíl délky optických kabel v jednotlivých zónách Koeficient sdílení výkopu optickými kabely v páte ní síti Pr m rná délka propoj mezi sousedními elementy v metrech Obsazenost optických vláken 28. Zastoupení optických kabel v len ní dle po tu vláken v % ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 29. Po et spojek optického kabelu podle po tu vláken na 1 km délky (v ks) ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 30. Po et vláken pro p ipojení DSLAM 31. Po ty Ethernet p epína ve struktu e rozd lení podle po tu slot (nap. 3, 4, 6, 9 slot ) 32. Ethernet p epína e porty (po et karet) v len ní podle kapacity a po tu port na kart (nap. 1G +SFP 24 port, 1G +SFP 48 port, 10G +Xenpack 4 porty, 10G +Xenpack 8 port ) 33. Po et vláken pro p ipojení Ethernet 34. Dimenzace za ízení BRAS a X-Connect Po et za ízení BRAS Po et za ízení BRAS-PE (v etn zálohy) Po et za ízení X-Connect 35. Po et IP sm rova podle po tu slot 8/19

10 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 175 v rozd lení podle po tu slot (nap. 6, 10, 16, 16 CRS) 36. Po et vláken pro propojení IP sm rova 37. Služba Carrier IP Access Po et p ístup Carrier IP Access 10Gbps Zálohovaný p ístup List Vstupy dimenza ní 38. P ístupové uzly RSU/HOST (kapacita pár celkem a aktivních pár dle jednotlivých p ístupových uzl ) List Vstupy ekonomické 39. P irážka režijních náklad (mark-up) 40. Po izovací ceny hlavního rozvad e v etn montáže a p íslušenství (v K ) P íprava místa Rozvodní pole na 3000 pár Pásek ú astník na 100 pár Pásek úst edna na 256 pár 41. Po izovací ceny ostatních rozvad mimo hl. rozvad v etn montáže a p íslušenství (v K ) Sk í a montáž Svorkovnice na 10 pár Ukon ení ty ky na 4 páry 42. Po izovací ceny optických rozvad v etn montáže a p íslušenství (v K ) ODF SDF 43. Po izovací ceny dalších sí ových prvk v p ístupové síti (v K ) Za ízení pro spectrum management Splitter na úst edn 44. Po izovací ceny uložení kabel (v K /m) Do výkopu Do kabelovodu 45. Po izovací ceny metalických kabel podle po tu pár (v K /m) v len ní - 2 páry - po 10 párech až do hranice 100 pár - po 100 párech až do hranice 5000 pár - nad 5000 pár 46. Po izovací ceny spojek metalických kabel (v K /ks) ve struktu e rozd lení na: 9/19

11 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 47. Po izovací ceny optických kabel podle po tu vláken (v K /m) ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 48. Po izovací cena spojky optického kabelu podle po tu vláken (v K /ks) ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 49. Náklady na billing (v K ) Jednotkové náklady na billing jednorázových služeb zp ístupn ní bez CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních služeb zp ístupn ní bez CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových velkoobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových velkoobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních velkoobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních velkoobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) bez CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) bez CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) CoC 50. Náklady na vybrané nákladové objekty (v K ) v aktuálním len ní ur eném pro controlling náklad spole nosti zahrnující innosti spojené s velkoprodejem a propojováním, administrací a dokumentací sít, pé í o zákazníky, informa ními systémy, ízením prací a poskytováním služeb, p ístupové sít Ro ní náklad p ipadající na nákladový objekt Po et hodin p ipadajících na daný nákladový objekt NBV vložený kapitál v daném nákladovém objektu 51. innosti externích dodavatel za aktivitu (v K ) (pr m rné ceny aktivit (nikoliv hodinové sazby), provád né externími partnery) M ení vedení na zásuvce u ú astníka Z ízení LLU na HR Zrušení ranžíru na HR druhá práce Práce na poruše 52. Jednotkové ceny DSLAM v etn montáže a p íslušenství (v K ) po izovací cena 10/19

12 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 177 (podle aktuáln nabízených typ za ízení pokrývající sí poskytovatele, nap. Alcatel ISAM 7302XD, Alcatel ISAM 7302FD, Huawei MA5600, Huawei MA5103, GW DSLAM atd.) P íprava místa (cena pro všechny racky v lokalit ) Vana, tj. subrack v základní variant (v etn napájení, kontrol. karet apod.) Kabelování 1. ú astnické karty Kabelování 2. a další ú astnické karty Ú astnická karta ADSL Ú astnická karta VDSL Ú astnická karta SHDSL Uplink karta v. SFP modulu Kabelování downlink karty Downlink karta v. SFP modulu 53. Ethernet p epína e šasi v etn montáže a p íslušenství podle slot (v K ) po izovací cena v etn montáže a p íslušenství ve struktu e rozd lení podle po tu slot (nap. 3, 4, 6, 9 slot ) 54. Ethernet p epína e po izovací cena p epínací karty (v K ) ve struktu e rozd lení podle po tu port (24x 1G, 48x 1G, 4x 10G, 8x 10G) 55. Ethernet p epína e optický modul na 1 port po izovací cena - SFP (1G) - Xenpack (10G) 56. Po izovací ceny BRASS a X-Connect (v K ) BRAS BRAS-PE X-Connect 57. IP sm rova e šasi v etn montáže a p íslušenství podle po tu slot (v K ) ve struktu e rozd lení podle po tu slot (nap. 6, 10, 16, 16 CRS) 58. IP sm rova e optický modul na 1 port (v K ) Xenpack (10G) 59. Služba Carrier IP Access (v K ) Cena za z ízení služby Carrier IP Access 10Gbps po izovací cena Pravidelná m sí ní cena za službu IP Access 10Gbps (konkrétní cena pro operátora za jedno vlákno se službou Carrier Access 10Gbps) 60. Náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management u velkoobchodních služeb (v K ) Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových služeb zp ístupn ní bez CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních služeb zp ístupn ní bez CoC 11/19

13 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet bez CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet bez CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet CoC 61. Další jednotkové náklady u maloobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet (v K ) Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u jednorázových maloobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u jednorázových maloobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u m sí ních maloobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u m sí ních maloobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na marketing a product management u m sí ních maloobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na marketing a product management u m sí ních maloobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na kontentové služby u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Mail,Web Hosting, antivirus apod.) bez CoC Jednotkové náklady na kontentové služby u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Mail,Web Hosting, antivirus apod.) CoC Jednotkové náklady na dodate nou infrastrukturu ISP u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Radius, routery apod.) bez CoC Jednotkové náklady na dodate nou infrastrukturu ISP u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Radius, routery apod.) CoC Jednotkové náklady na konektivitu do sít Internet u m sí ních maloobchodních služeb ADSL Podíl provize za nep ímý prodej na zákazníka maloobchodní služby ADSL Poštovné + krabice + balné u samoinstala ních balí k (dodavatelská cena) 62. Zisk / ztráta za ukon ený rok (v K ) Zisk / ztráta na modem poskytnutý u maloobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet 63. Pr m rný jednotkový výnos velkoobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet poskytované m sí n (souhrn za rok v K ) s aktivní HTS/ISDN 12/19

14 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana bez aktivní HTS/ISDN 64. Pr m rný jednotkový výnos maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet poskytované m sí n (souhrn za rok v K ) 65. Ceny za jednorázov poskytované velkoobchodní služby (nap. Carrier IP DSL CA, Carrier IP VPN; v len ní dle aktuální nabídky (nap. zm na p ístupové rychlosti, p eložení p ístupu, z ízení sdružené virtuální cesty, z ízení a zm na privátní cesty v rámci sdružené virtuální cesty apod.) 66. Ceny za m sí n poskytované velkoobchodní služby (s aktivní HTS/ISDN) podle aktuální nabídky poskytovatele (v len ní dle rychlostního profilu a agregace) 67. Ceny za m sí n poskytované velkoobchodní služby (bez aktivní HTS/ISDN podle aktuální nabídky poskytovatele (v len ní dle rychlostního profilu a agregace) 68. Ceny za datový p enos iniciovaný velkoobchodní službou (nap. p ístupem Carrier IP DSL CA v dané Virtuální privátní cest (v len ní dle rychlostního profilu a agregace) 69. Ceny za maloobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet podle aktuální nabídky poskytovatele Jednorázov poskytované služby M sí n poskytované služby List Jednorázové procesy_rt4 délka trvání jednotlivých aktiv podle odd lení, které aktivity provádí (rozd leno podle odd lení, které mohou tyto aktivity provád t: Velkoprodej a propojování; Administrace a dokumentace sít ; Pé e o zákazníky; Informa ní systémy; ízení prací a poskytování služeb; Provoz p ístupové sít apod.) II. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údaj. P íloha. 3 k opat ení obecné povahy. OOP/4/ Struktura vstupních údaj dle lánku 4 písm. e) I. Kolokace m sí ní ceny Po izovací ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, životnost, cenový trend, pravidelné provozní náklady, technologická rezerva, režie, náklady na billing, náklady na MDF u následujících prvk 1. Stín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na HR p id lený Poskytovateli 2. Nestín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na HR p id lený Poskytovateli 3. Stín ný vnit ní spojovací kabel, metalický 2 Mbit/s, v etn DR 4. Optický vnit ní spojovací kabel v etn OR 5. Poskytování napájení 48 V 6. UPS 7. Kabel sb rného okruhu optický 8. Kabel sb rného okruhu metalický 9. Vn jší spojovací kabel metalický pro vnit ní prost edí 13/19

15 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Vn jší spojovací kabel stín ný metalický pro vnit ní prost edí 11. Vn jší spojovací kabel metalický pro vn jší prost edí 12. Vn jší spojovací kabel stín ný metalický pro vn jší prost edí 13. Poskytování technologického napájení 230V 14. Kamerový systém 15. Investice do koloka ních místností 16. Spot eba energie 17. Pronájem koloka ního prostoru II. Kolokace jednorázové ceny 1. Po et služeb v jednotlivých letech 2. Náklady na jednotlivou službu 2.1. Po et odpracovaných hodin podle st edisek, které se na služb podílejí 2.2. Náklad na jednu hodinu práce jednotlivých st edisek Celkový po et hodin vykázaných u jednotlivých st edisek Celkové náklady st edisek (bez náklad vloženého kapitálu) Vložený kapitál st edisek 3. Náklady související se vstupem do koloka ní místnosti 4. Režie 4.1. Jednotková režie 4.2. Celková režie 5. Billing 5.1. Po et fakturovaných položek 5.2. Celkový ro ní náklad pro jednotlivé billingové systémy bez náklad vloženého kapitálu 5.3. Náklady vloženého kapitálu pro jednotlivé billingové systémy III. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údaj.. lánek 2 Ú innost Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem ode dne uve ejn ní v Telekomunika ním v stníku. 14/19

16 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 181 Od vodn ní Zm nu opat ení obecné povahy. OOP/4/ vydává Ú ad v návaznosti na implementaci Doporu ení Komise o regulovaném p ístupu k p ístupovým sítím nové generace (NGA) (2010/572/EU), (dále jen Doporu ení ). P ístupovými sít mi nové generace se rozumí kabelové p ístupové sít, které sestávají zcela nebo z ásti z optických prvk a které jsou schopné dodávat služby širokopásmového p ístupu s dokonalejšími vlastnostmi (nap. s vyšší propustností) ve srovnání se službami poskytovanými prost ednictvím stávajících sítí založených na kovovém vedení. Zavád ní FTTH (Fibre to the Home) je obvykle spojeno se zna nými riziky vzhledem k vysokým náklad m na jeho zavedení na domácnost a ke stále ješt omezenému po tu maloobchodních služeb vyžadujících dokonalejší vlastnosti (nap. vyšší propustnost), které je možné poskytnout pouze s využitím optických vláken. Investice do optických vláken závisí, pokud jde o jejich amortizaci, na zavád ní nových služeb poskytovaných prost ednictvím sítí NGA v krátkodobém a st edn dobém horizontu. Náklady na kapitál operátora s významnou tržní silou by m ly odrážet vyšší riziko investic v pom ru k investicím do stávajících sítí založených na kovovém vedení. Doporu ení ukládá vnitrostátním regula ním orgán m p i stanovování ceny za zp ístupn ní ú astnického vedení z optického vlákna a za p ístup k infrastruktu e FTTH zohlednit toto zvýšené riziko ve form rizikové prémie zahrnuté v nákladech kapitálu. Ú ad stanovil rizikovou prémii pro investice do sítí z optického vlákna pro systematická rizika ve výši 2,38 % (dále též RP syst ) a pro nesystematická rizika ve výši 2 % (dále též RP nesyst ). Tuto rizikovou prémii zohlednil p i výpo tu ukazatele WACC, který bude použit pro služby p ístupu do sítí NGA. Pro výpo et ukazatele WACC se používá následující vzorec: kde: E D WACC re rd D E D E r e náklady vlastního kapitálu, r d náklady cizího kapitálu, E objem vlastního kapitálu, D objem cizího kapitálu. Stanovena riziková prémie (za systematická a nesystematické rizika) je zohledn na v nákladech vlastního kapitálu, ur ených metodou CAPM, a to takto: r r e f *(r m r f RP syst ) RP nesyst kde: r e náklady vlastního kapitálu, r f bezriziková výnosová míra, koeficient Beta, (r m r f ) riziková prémie trhu, RP riziková p irážka za specifická rizika (systematická a nesystematická) Ostatní vstupní hodnoty ukazatele WACC stanoveného v lánku 1 odstavci 1 tohoto Opat ení obecné povahy jsou shodné se vstupními hodnotami ukazatele WACC stanoveném v lánku 6 odstavci 2 Opat ení obecné povahy. OOP/4/ /19

17 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 182 Rizikovou prémie Ú ad ur il ve spolupráci s poradenskou spole ností Grant Thornthon Advisory, s.r.o. (dále jen GTA ). Spole nost GTA zpracovala na toto téma studii, jejíž výsledky byly prezentovány zástupc m dot ených subjekt na workshopu dne Ú astníci workshopu m li možnost uplatnit v i postupu i výsledné hodnot p ipomínky. Cílem studie bylo vytvo it metodiku ur ení této rizikové prémie a ur it hodnotu rizikové prémie pro aktuální období. Metodika stanovení rizikové p irážky pro investice do optických sítí vychází z informací o zemích, které již hodnotu ukazatele WACC pro optický p ístup vyhlásily nebo se na vyhlášení této hodnoty p ipravovaly (Slovinsko, Polsko, N mecko a Holandsko). P i stanovení rizikové prémie byly zohledn ny tyto typy rizik: a) Systematická rizika spojená s rizikem celého trhu. Jedná na nap íklad o makroekonomické vlivy, politické a mezinárodní vlivy, rizika související s provozováním sítí r zných typ. b) Nesystematická rizika spojená s regulací, tj. s rozhodnutím regulátora ve vazb na investování do sítí NGA/NGN na trzích bezprost edn ovliv ujících vymezené relevantní trhy. Odhad velikosti systematických rizik vycházel jednak z publikované studie 13) s odhadem hodnoty pro Holandsko, jednak z odhadu možného navýšení WACC stanoveného pro sít kovového vedení, založeném na íselné korela ní analýze závislostí vybraných ekonomických ukazatel a p ír stku ukazatele WACC v zemích, které se stanovením rizikové prémie pro investování do sítí NGA již zabývaly (Slovinsko, Polsko a N mecko) a poskytly TÚ informace. Tento odhad se dále opíral o odhadované hodnoty získané statistickým zpracováním ohodnocení jednotlivých rizikových faktor tak, jak je ohodnotil tým vybraných expert složený ze zástupc provozovatel sítí elektronických komunikací 14 ), zástupc regulátora a poradenské spole nosti. Odhad velikosti nesystematických rizik vycházel z analýzy jednotlivých rizikových faktor. Jedná se tyto oblasti nejistot: - Nejistota, zda investice do NGA bude elit regulaci ve fázi vstupu, pokud ano, pak jakého typu a uplat ované v jakých asových okamžicích; jakým zp sobem/za jakých podmínek budou nabízeny velkoobchodní služby. - Regulace m že ovlivnit objem investovaných prost edk, a to p ímo, pokud jsou pro investice do sítí NGA stanoveny podmínky týkající se architektury. adí se sem i rizika spojená s povinností pokrýt mén hust osídlené regiony, venkovské oblasti apod. - Nejistota investora ohledn podmínek stanovených regulátorem ohledn infrastruktury. Problematika cenové regulace, je-li stanovena, se projeví u cen maloobchodních i velkoobchodních služeb a je ovlivn na metodikou stanovení náklad (historické/sou asné ceny, odpisová metoda, postup shora-dol nebo zdola-nahoru aj.). - Dalším rizikovým faktorem zp sobujícím nejistotu investora je režim regulace a zm ny v parametrech regula ních nástroj. Nemusí to být zm ny o ekávané a p edvídatelné spolu s vývojem ekonomických ukazatel, ale nap íklad jednorázové nebo ne ekané zm ny spojené s pozicí SMP operátora (operátor s významnou tržní silou). Riziková p irážka pro systematická rizika byla stanovena v intervalu 1,38 % 2,38 %, pro nesystematická rizika v intervalu 1,50 % 2 %. 13 ) Willimson, B.Black, D, Wilby,J.: Costing methodology and transition to next generation access. A report ETNO. Plum Consulting, UK: ) Byli osloveni provozovatelé, kte í v daném období vykazovali nejv tší investice do sítí FTTx. 16/19

18 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 183 Ú ad stanovil rizikovou p irážku na horní hranici navrženého intervalu, protože nejvyšší riziko nese stanovený podnik p i investici do optických sítí v sou asné dob, kdy jednak není dostate ná poptávka po produktech, které lze poskytovat pouze s využitím optických sítí, a jednak nejsou v dostate ném p edstihu známá rozhodnutí o regula ních opat eních na daném relevantním trhu. V návaznosti na implementaci Doporu ení Ú ad ve spolupráci s poradenskou spole ností vytvo il model pro kalkulaci cen služeb poskytovaných na relevantních trzích ) a ) a na souvisejícím maloobchodním trhu. Tento model Ú ad využije pro stanovení regulovaných cen v p ípad uložení povinnosti související s cenovou regulací a pro vyhodnocování pln ní dalších uložených nápravných opat ení (nap. povinnosti nediskriminace). V souladu se zásadou transparentnosti a p edvídatelnosti Ú ad zve ejnil model na internetových stránkách Ze stejného d vodu transparentnosti Ú ad zve ej uje seznam vstup, které jsou nezbytné pro výpo et cen p i použití zve ejn ného modelu. Pro zajišt ní pot ebných vstup do modelu je nutno, aby stanovený podnik na relevantním trhu m l povinnost lenit náklady ve svém nákladovém ú etnictví a evidovat p íslušné provozní a technické údaje tak, aby byl schopen naplnit model ve struktu e uvedené v nové p íloze. 2. Ú innost byla stanovena v souladu s 124 odst. 2 zákona. Ú ad zve ejnil dne 25. ervna 2013 návrh opat ení obecné povahy. OOP/4/XX.2013-Y v souladu s 130 odst. 1 zákona a podle l. 5 odst. 1 Pravidel eského telekomunika ního ú adu pro vedení konzultace na diskusním míst. Ve lh t 1 m síce stanovené pro ve ejnou diskusi obdržel Ú ad p ipomínky od spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica ), T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile ) a Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone ). Spole nost Telefonica ve svých p ipomínkách navrhla upravit navržený text lánku 4 tak, aby z stalo z d vodu p ehlednosti ponecháno zvláštní písmeno pro každou vyjmenovanou službu, pro kterou mají být zajišt ny vstupní údaje, a sou asn požadovala, aby byla v navrženém zn ní písm. c) vypušt na formulace související maloobchodní trh z d vodu nejasného vymezení. Ú ad vyhov l požadavku na zachování len ní služeb a každou jednotlivou službu, pro kterou mají být zajišt né vstupy do model, ozna il samostatným písmenem. Požadavku na vypušt ní souvisejícího maloobchodního trhu Ú ad nevyhov l. Model uvedený pod písmenem c) slouží i pro ov ení, zda nedochází ke stla ování marží na relevantním trhu. 5, pro které je nezbytné zajistit vstupy i na souvisejícím maloobchodním trhu. Jedná se o maloobchodní trh navazující na poskytování velkoobchodních broadbandových služeb na relevantním trhu. 5. Použití termínu související maloobchodní trh koresponduje i s 86 odst. 2 zákona. Dále spole nost Telefónica požadovala up esnit použití WACC ve výši 8,26 % tak, aby bylo jednozna né, že se použije mimo p ístupové sít nové generace. Ú ad upravil text k odstavci 3 lánku 6 opat ení tak, aby bylo jednozna n z ejmé, že WACC ve výši 11,62 % se použije pouze na služby p ístupu na p ístupových sítích nové generace, konkrétn u služeb p ístupu poskytované na sítích FTTH. Zavád ní FTTH je obvykle spojeno se zna nými riziky vzhledem k vysokým náklad m na jeho zavedení na domácnost a ke stále omezenému po tu maloobchodních služeb vyžadujících dokonalejší vlastnosti (nap. vyšší propustnost). U nahrazování kovového vedení optickým vláknem k mezilehlému distribu nímu bodu jsou 15 ) Velkoobchodní (fyzický) p ístup k infrastruktu e sít (v etn sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst. Vstupy pro výpo et cen služeb zp ístupn ní prost edk a služeb nezbytných k poskytování služeb prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) jsou sou ástí samostatného modelu 16 ) Velkoobchodní širokopásmový p ístup v sítích elektronických komunikací. 17/19

19 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 184 rizika považována za nižší než u FTTH. Investice do ostatních sítí FTTx tedy p edstavují áste nou modernizaci stávající p ístupové sít a mají obvykle nižší rizikový profil než investice do FTTH, zejména zde existuje menší míra nejistoty ohledn poptávky. Tento p ístup je v souladu s Doporu ením (viz P íloha I Doporu ení). Další p ipomínky spole nosti Telefonica sm ovaly ke zp ehledn ní a zjednodušení struktury vstup do modelu uvedeným v p íloze 2. Ú ad na základ t chto p ipomínek zjednodušil a zp ehlednil strukturu uvedených vstupních údaj a zavedl íslování vstup. Spole nost T-Mobile poukázala na p ipomínku podanou APMS v rámci ve ejné konzultace k návrhu opat ení obecné povahy. OOP/4/XX.2012-Y dne 7. listopadu Ve své p ipomínce upozor uje na neúm rné zvýšení administrativní zát že v d sledku toho, že je po ní požadováno dvojí vykazování údaj (odd lená evidence náklad a výnos a údaje pro model pure LRIC). T-Mobile rovn ž namítá, že vstupy do modelu pure LRIC, který se používá pro regulaci cen za terminaci, nemohou být považovány za odd lenou evidenci náklad. Navrhuje vypustit tabulky. 2, 3 a 7 z p ílohy. 4 opat ení. K této p ipomínce Ú ad uvádí, že trvá na svém stanovisku uvedeném v rámci vypo ádání p ipomínek k návrhu opat ení obecné povahy. OOP/4/XX.2012-Y, kde mimo jiné íká Ú ad je podle 86 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích povinen stanovit metodiku ú elového len ní náklad a výnos, což tímto iní. OOP neukládá povinnosti. Ty jsou ukládány na základ výsledk analýzy relevantního trhu podniku SMP rozhodnutím o uložení nápravných opat ení (REM) ve správním ízení nebo p ímo zákonem o elektronických komunikacích nap. poskytovateli univerzální služby. P ílohy se seznamy vstup do model pro výpo et regulovaných cen jsou sou ástí opat ení již od roku 2006 tak, aby byla zajišt na ur itá p edvídatelnost a transparentnost požadavk na kalkulaci cen regulovaných služeb. Vstupy do modelu pure LRIC nejsou sou ástí výstup odd lené evidence náklad a výnos podle P ílohy. 4 opat ení. Zve ejn ním p íloh se seznamy vstup do model postupuje Ú ad podstatn transparentn ji, než kdyby si v p edem neur ených termínech vyžádal sadu údaj, které by nebyly p edem definovány. P íloha. 4 opat ení není p edm tem návrhu zm ny a není tak sou ástí konzultace. Nadto Ú ad uvádí, že pot ebnost a využitelnost jednotlivých hodnot požadovaných v p íloze. 4 pr b žn vyhodnocuje. Ú ad využívá výsledky odd lené evidence jednotlivých operátor ve struktu e podle p ílohy. 4 nap íklad pro ást vstupních údaj do nákladového modelu (nap. pro odhad n kterých provozních náklad ). Dále p i posuzování k ížového financování Ú ad primárn vychází z výsledk odd lené evidence náklad a výnos, které musí vykázat za každou regulovanou službu podnik SMP, kterému byla povinnost vést odd lenou evidenci na daném relevantním trhu uložena. V p ípad, že Ú ad dojde k záv ru, že se požadavek na n která data stává nadbyte ným, budou požadavky odpovídajícím zp sobem upraveny. Spole nost Vodafone ve svých p ipomínkách navrhla úpravu textu k lánku 6 odst. 3 takto procento návratnosti vloženého kapitálu p ed zdan ním WACC v p ípad sítí nové generace nebo jejich prvk iní 11,62 %. Sv j návrh od vod uje jednak tím, že prémiový WACC by se m l uplatnit na všechny typy sítí NGA (princip sí ové neutrality), a dále tím, že prémiový WACC by se m l uplatnit pouze na ty sít ( ásti sít ), které lze ozna it za NGA, nikoliv na celý podnik poskytující p ístup na sítích NGA. Ú ad navrženou úpravu neakceptoval v ásti navrhující zobecn ní hodnoty WACC na všechny p ípady sítí NGA. Dopln ní opat ení o novou výši WACC pro služby p ístupu poskytovaných na p ístupových sítích nové generace vydává s cílem napln ní Doporu ení v souladu s 108 odst. 3 zákona. Ú ad nezpochyb uje, že i sít LTE jsou sít mi NGA. Podle názoru Ú adu, jak je uvedeno výše a v souladu s Doporu ením však lze prémii za vyšší riziko uplatnit pouze na specifický typ sít NGA, a to konkrétn na FTTH. Ú ad však vyhov l druhé ásti p ipomínky a zp esnil zn ní textu k odst. 3 lánku 6 tak, aby bylo z ejmé, že se vyšší hodnota WACC nevztahuje na celý podnik, který poskytuje p ístup na sítích NGA. 18/19

20 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 185 TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK publikaèní sbírka v oblasti elektronických komunikací ISSN X Evidenèní èíslo MK ÈR E Vydává: ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: , fax: , Odpovìdný redaktor: Ing. Jan Sedláèek, tel.: , GSM: , fax: , Poštovní adresa: Èeský telekomunikaèní úøad, poštovní pøihrádka 02, Praha 025 Vychází v elektronické verzi na portálu veøejné správy K dispozici souèasnì na internetových stránkách Èeského telekomunikaèního úøadu Copyright ÈTÚ 2013

Praha 28. srpna 2013 Čj. ČTÚ-55 663/2013-611

Praha 28. srpna 2013 Čj. ČTÚ-55 663/2013-611 Praha 28. srpna 2013 Čj. ČTÚ-55 663/2013-611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

rozhodnutí o ceně CEN/11/12.2008-13:

rozhodnutí o ceně CEN/11/12.2008-13: Praha 16. prosince 2008 Čj. 83 592/2008-611 Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle 107 odst.

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 17 Roèník 2014 Praha 12. záøí 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 62. Opatøení obecné povahy è. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 7 Roèník 2013 Praha 21. èervna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 17. Rozhodnutí o cenì è. CEN/4/06.2013-3 ve vìci zmìny povinnosti

Více

Návrh. opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2015-Y,

Návrh. opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2015-Y, 1 Návrh 2 3 Praha XX. XXXX 2015 Čj.: ČTÚ-43 424 /2015-611 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005

Více

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI: Návrh rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140

Více

PŘÍLOHA 1.3 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM

PŘÍLOHA 1.3 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM PŘÍLOHA 1.3 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍSTUP K ŠIROKOPÁSMOVÝM SLUŽBÁM Obsah 1 Přehled Služeb...3 2 Služba Internet CA...5 3 Upgrade Služby Internet CA...8 4 Služba Multimedia

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

1.3 1 307,- 1.4 a 1 908,- 1.4 b 1 960,- 1.5 a 1 881,- zpřístupnění účastnického kovového vedení. 1.5 b 2 015,-

1.3 1 307,- 1.4 a 1 908,- 1.4 b 1 960,- 1.5 a 1 881,- zpřístupnění účastnického kovového vedení. 1.5 b 2 015,- 1.3 1.4 a 1.4 b 1.5 a 1.5 b 1.6 1.7 1.8 a 1.8 b 1.9 1.10 1.11 a změny pozice na PR) Změna třídy služby plný přístup k účastnickému kovovému vedení se změnou pozice na předávacím rozvodu (Změna třídy služby

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 16 Roèník 2012 Praha 5. øíjna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy B. Informativní èást 45. Sdìlení o zveøejnìní návrhu opatøení obecné povahy, kterým

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 4 Roèník 2013 Praha 29. bøezna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 8. Opatøení obecné povahy è. OOP/6/03.2013-1, kterým se zrušuje

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 15 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OHLÁŠENÍ ODSTRAN NÍ podle ustanovení 128 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 13. Sítě WAN Studijní cíl Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Rozlehlé sítě WAN Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Rozlehlé sítě umožňují komunikaci (přenos dat,

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 2 Roèník 2014 Praha 24. ledna 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást. Opatøení obecné povahy èást plánu využití rádiového spektra è.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

RÁMCOVÝ PROGRAM PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB RÁMCOVÝ PROGRAM PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Usnesení vlády č. 217 ze dne 12. března 2007 (účinnost Rámcového programu od 18. dubna 2007) Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

VZOR vyplnění je možné pouze v eaccountu

VZOR vyplnění je možné pouze v eaccountu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s CzechInvest 1. Základní údaje o Registrační žádosti Název projektu: Název programu / podprogramu: Rozvoj - Výzva II Platnost výzvy od: 15.04.2009 Platnost

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Akční plán Metodické pokyny k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace III.

Akční plán Metodické pokyny k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace III. Akční plán Metodické pokyny k provádění Národního plánu rozvoje sítí nové generace III. Obsah: 1. Časový harmonogram dalších kroků k zajištění schválení a notifikace Národního plánu rozvoje sítí nové generace

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel

Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel Popis systému DATmoCONTROL - systém dálkového přepínání odbočky předřadníku svítidel Společnost DATmoLUX s.r.o. vyvinula systém regulace výkonu jednotlivých světelných bodů veřejného osvětlení, který je

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI I.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI I. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI I. Zajištění telekomunikačních služeb pro město Lovosice ZADAVATEL: Město Lovosice sídlem: ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice IČ: 002 63 991 osoba oprávněná za

Více

Nabídka na snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Chrastavy - výstavba kogenera ní jednotky skupinou EZ 25.10.2012

Nabídka na snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Chrastavy - výstavba kogenera ní jednotky skupinou EZ 25.10.2012 Nabídka na snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Chrastavy - výstavba kogenera ní jednotky skupinou EZ 25.10.2012 EZ Energo - provozovatel kogenera ních jednotek EZ Energo, s. r. o., vznikl za átkem

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/XX.2009-Y, trh č. 7

Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/XX.2009-Y, trh č. 7 Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/XX.2009-Y, trh č. 7 ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích Čl., odst., písm.,

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Odbor městských organizací a školství Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 21. 06. 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

~ :O~~I :~~~.~.t~~.~;'~~~;:~~~~

~ :O~~I :~~~.~.t~~.~;'~~~;:~~~~ Cesky telekomunikacni se sidlem Sokolovska 219, Praha 9 postovni prihradka 02, 225 02 Praha 025 ~ :O~~I :~~~.~.t~~.~;'~~~;:~~~~ ~i Cesky telekomunikifnl urad Odbor ekonomicke regulace ~ Dne fl. (;. '2

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov ř a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecni ú d V a l d l k o v Došlodne. ~r2--,:f:-:;-.~2-r:" _~_'k_._ C.). t/.ť//i ( Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 8685/2014 KO Zpráva

Více

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny

Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Veřejné připomínky k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny Kategorie připomínky Rezervovaná kapacita výrobců první kategorie Subjekt Připomínka Vyhodnocení

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Č. j.: 2R 35/02 Hr V Brně dne 29. října 2002

Č. j.: 2R 35/02 Hr V Brně dne 29. října 2002 Č. j.: 2R 35/02 Hr V Brně dne 29. října 2002 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.7.2002 podaném společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, a. s., se sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 Hostivař,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon)

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon) Národní 981/ 17, Praha 1 Staré M sto, 110 08 tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro FU v Jablonci nad Nisou Da ové identi ka ní íslo C Z Identi ka ní íslo Da ové p iznání ) ádné ===== opravné ======

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@muznojmo.cz Znojmo

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více