TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad"

Transkript

1 TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 12 Roèník 2013 Praha 2. záøí 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 25. Opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se mìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika úèelového èlenìní nákladù a výnosù a jejich pøiøazování a urèuje se struktura vykazovaných informací, ve znìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , opatøení obecné povahy è. OOP/4/ a opatøení obecné povahy è. OOP/4/ A. Normativní èást 25. Opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se mìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika úèelového èlenìní nákladù a výnosù a jejich pøiøazování a urèuje se struktura vykazovaných informací, ve znìní opatøení obecné povahy è. OOP/4/ , opatøení obecné povahy è. OOP/4/ a opatøení obecné povahy è. OOP/4/ (reprodukce pøílohy na str )

2 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 167 Praha 28. srpna 2013 j. TÚ / eský telekomunika ní ú ad (dále jen Ú ad ) jako p íslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ), na základ výsledk ve ejné konzultace uskute n né podle 130 zákona, rozhodnutí Rady Ú adu podle 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení 86 odst. 3 zákona vydává opat ení obecné povahy. OOP/4/ , kterým se m ní opat ení obecné povahy. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika ú elového len ní náklad a výnos a jejich p i azování a ur uje se struktura vykazovaných informací, ve zn ní opat ení obecné povahy. OOP/4/ , opat ení obecné povahy. OOP/4/ a opat ení obecné povahy. OOP/4/ lánek 1 Opat ení obecné povahy. OOP/4/ , kterým se stanoví metodika ú elového len ní náklad a výnos a jejich p i azování a ur uje se struktura vykazovaných informací, ve zn ní opat ení obecné povahy. OOP/4/ , opat ení obecné povahy. OOP/4/ a opat ení obecné povahy. OOP/4/ , se m ní takto: 1. V lánku 4 písmena c) až e) v etn poznámek pod arou zn jí: c) velkoobchodního širokopásmového p ístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího maloobchodního trhu 3 ), d) velkoobchodního (fyzického) p ístupu k infrastruktu e sít (v etn sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst 3 ), e) zp ístupn ní prost edk a služeb nezbytných k poskytování služeb prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) 4 ).. 2. V lánku 6 se dopl uje odstavec 3, který zní: (3) Procento návratnosti vloženého kapitálu p ed zdan ním WACC pro službu p ístupu 12 ) na p ístupových sítích nové generace poskytovanou stanoveným podnikem iní 11,62 %.. 3. P ílohy. 2 a 3 zn jí: 3 ) Nákladový model velkoobchodního (fyzického) p ístupu k infrastruktu e sít (v etn sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst, velkoobchodního širokopásmového p ístupu v sítích elektronických komunikací a souvisejícího maloobchodního trhu zve ejn n v elektronické podob na ú ední desce Ú adu. 4 ) Model LRIC pro služby zp ístupn ní prost edk a služeb nezbytných k poskytování služeb prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) zve ejn né v elektronické podob na elektronické ú ední desce Ú adu. 12 ) Vztahuje se na služby p ístupu k sítím NGA (FTTH) v souladu s p ílohou. 1 Doporu ení Komise ze dne 20 zá í 2010 o regulovaném p ístupu k p ístupovým sítím nové generace (NGA). 2010/572/EU. 1/19

3 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 168 P íloha. 2 k opat ení obecné povahy. OOP/4/ Struktura vstupních údaj dle lánku 4 písm. c) a d) I. len ní vstupních údaj podle struktury broadbandového modelu List Seznamy a íselníky 1. Ú etní životnost podle druhu daného aktiva (v letech) 2. Cenový trend po izovacích náklad podle druhu aktiva (v %) 3. Pr m rný as k vytvo ení daného druhu aktiva (v rozp tí 0 10 let) 4. Provozní náklady (podíl z po izovacích náklad v %) 5. Cenový trend provozních náklad (v %) vše ve struktu e na: - hlavní rozvad (HR) - kabel koncový rozvad - kabel sí ový rozvad - kabel tra ový rozvad - kabel ú astnický rozvad - kabel POPS - kabel SOPS - kabelovod koncový rozvad - kabelovod sí ový rozvad - kabelovod tra ový rozvad - kabelovod ú astnický rozvad - kabelovod POPS - kabelovod SOPS - koncový rozvad (KR) - sí ový rozvad (SR) - splitter - spojky koncový rozvad - spojky sí ový rozvad - spojky tra ový rozvad - spojky ú astnický rozvad - spojky POPS - spojky SOPS - tra ový rozvad (TR) - ú astnický rozvad (ÚR) - výkop koncový rozvad 2/19

4 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana výkop sí ový rozvad - výkop tra ový rozvad - výkop ú astnický rozvad - výkop POPS - výkop SOPS - za ízení pro spectrum management - DSLAM p ístupový - GW DSLAM - kabel optika PU AG - kabel optika AG TU - kabel optika TU-TU - kabelovod optika PU-AG - kabelovod optika AG-TU - kabelovod optika TU-TU - spojky optika PU-AG - spojky optika AG-TU - spojky optika TU-TU - výkop optika PU-AG - výkop optika AG-TU - výkop optika TU-TU - ethernet p epína e - BRAS - BRAS PE - X Connect - IP sm rova e - SDF - ODF List Vstupy provozní 6. Po et poskytnutí služby zp ístupn ní v jednotlivých letech 6.1. Z ízení služby pro OLO 6.2. Zm na služby pro OLO 6.3. Ukon ení služby pro OLO 6.4. Po et OLO stav ke konci roku 6.5. Objednávka PPV PROVIDE a MIGRACE z IE/CB na PPV z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ 3/19

5 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana z toho z ízení LLU na neaktivním vedení 6.6. Realizace objednávky z ízení u PPV-B Objednávka vrácení vedení PPV 6.8. Objednávka zm ny t ídy služby PPV CHANGE (CoS) z toho bez zm ny pozice na PR z toho se zm nou pozice na PR 6.9. Objednávka PPV TRANSFER v rámci PPV Odmítnutí objednávky PPV Zrušení objednávky PPV Storno objednávky PPV ABORT objednávky PPV Objednávka SPV PROVIDE a MIGRACE z IE/CB na SPV z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ Objednávka vrácení vedení SPV Objednávka SPV CONVERT z toho bez zm ny COS a pozice na PR z toho se zm nou COS a pozice na PR z toho na základ Convert Objednávka SPV TRANSFER v rámci SPV Odmítnutí objednávky SPV Zrušení objednávky SPV Storno objednávky SPV ABORT objednávky SPV Objednávka PPÚ PROVIDE z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ Objednávka vrácení vedení PPÚ Objednávka zm ny t ídy služby PPÚ CHANGE (CoS) z toho bez zm ny pozice na PR z toho se zm nou pozice na PR Objednávka PPÚ TRANSFER Odmítnutí objednávky PPÚ Zrušení objednávky PPÚ Storno objednávky PPÚ 4/19

6 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Objednávka SPÚ PROVIDE z toho bez rekonfigurace z toho s rekonfigurací z toho bez rekonfigurace s MIGRACÍ Objednávka vrácení vedení SPÚ Objednávka SPÚ CONVERT z toho bez zm ny COS a pozice na PR z toho se zm nou COS a pozice na PR Objednávka SPÚ TRANSFER Odmítnutí objednávky SPÚ Zrušení objednávky SPÚ Storno objednávky SPÚ innosti v d sledku nesprávného hlášení poruchy z toho u PPV a PPÚ z toho u SPV a SPÚ MDF QUERY LQI LQM 7. Údaje o kapacit za ízení v p ístupové síti 7.1. Celková kapacita pár (celková možná kapacita pár na hlavních rozvad ích, tj. celková kapacita za R a pouze páry na hlavních rozvad ích, nikoliv prodloužení k pod ízeným rozvad m). Hodnoty jsou navázány na dimenza ní vstupy Kapacita aktivních pár (páry, které jsou obsazeny ur itým typem (jakýmkoliv) p enosu dat z pár obsažených (reportovaných) v p edchozím bod ) 7.3. FTTH (celková možná kapacita pár optického vedení v p ístupové síti) 7.4. Maximální kapacita pár (celková maximální kapacita pár na hlavních rozvad ích, kde by se dala z ídit služba, i když v sou asnosti nemusí být p ipojena k ú astníkovi. Jedná se o páry, které nejsou v mimoprovozním stavu, tzn. je zde možno z ídit službu anebo zde již služba je provozována.) 7.5. Optimální FTTH (optimální kapacita pár optického vedení v p ístupové síti s výhledem na let od po átku spušt ní služby) 8. Údaje o po tu ú astník 8.1. Po et ú astník ADSL (maloobchodních i velkoobchodních) 8.2. Po et ú astník VDSL (maloobchodních i velkoobchodních) 8.3. Po et ú astník SHDSL(maloobchodních i velkoobchodních) 8.4. Po et ú astník maloobchodní služby p ístupu k síti Internet 8.5. Po et ú astník IOL služby a služby IP Connect využívající DSLAM (nezahrnovat xdsl ú astníky) 8.6. Po et ú astník IPTV (jen ú astníci se službou IPTV, bez služby ADSL; nezahrnovat do po t zákazníky, kte í mají IPTV ke služb ADSL, ale pouze ú astníky s IPTV) 5/19

7 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Po et velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet s aktivní HTS/ISDN (dle rychlostního profilu a agregace podle aktuální nabídky) 10. Po et velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet bez aktivní HTS/ISDN (dle rychlostního profilu a agregace podle aktuální nabídky) 11. Po et z ízení velkoobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet s aktivní HTS/ISDN bez aktivní HTS/ISDN 12. Po ty dalších velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet (v len ní dle aktuální nabídky (nap. zm na p ístupové rychlosti, p eložení p ístupu, z ízení sdružené virtuální cesty, z ízení a zm na privátní cesty v rámci sdružené virtuální cesty apod.) 13. Po ty maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet Po ty z ízení maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet Poštovné a balné Prodané modemy Po ty maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet (v len ní dle aktuální nabídky) - s aktivní HTS/ISDN - bez aktivní HTS/ISDN 14. P epojování packet ro ní provoz (objem ro ního provozu dané služby v GB/TB) u služeb ADSL / VDSL / SHDSL u služeb IOL služby a služby IP Connect využívající stejnou páte ní sí jako xdsl služby u služby IPTV List Vstupy technické 15. Pr m rný po et spojek na propoj v p ístupové síti ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 16. Dimenzace hlavního rozvad e (po et pár ) - kapacita rozvodného pole - kapacita pásku sm rem k ú astník m - kapacita pásku sm rem k úst edn 17. Typická dimenzace ostatních typ rozvad (po et pár ) - svorkovnice - ukon ení ty ky 18. P ehled lokalit 6/19

8 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana po et agrega ních lokalit (okresní m sta) - po et tranzitních lokalit 19. Podíl rozvad podle zón (dle vzorku lokalit) ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 20. Podíl kabel v kabelovodech podle zón (dle vzorku lokalit) ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 21. Pr m rná délka na propojení rozvad v metrech podle zón ve struktu e rozd lení na: - koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 22. Koeficient stromu a sdílení výkopu metalickými páry v p ístupové síti 23. Zastoupení jednotlivých typ rozvad (maximální po et pár ) v len ní - 2 páry - po 10 párech až do hranice 100 pár - po 100 párech až do hranice 5000 pár - nad 5000 pár 24. Geografické len ní optiky v p ístupové síti (dle vzorku lokalit) Podíl optických splitter (SDF) podle zón Podíl optických kabel v kabelovodech podle zón Pr m rná délka na propoj SDF-ODF (POPS) podle zón Pr m rná délka na propoj ONT-SDF (SOPS) podle zón Pr m rný po et optických spojek na 1m POPS Pr m rný po et optických spojek na 1m SOPS Koeficient stromu a sdílení výkopu optickými kabely v p ístupové síti 25. Dimenzace p ístupových DSLAM Po et slot 7/19

9 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Po et port na kart ADSL Po et port na kart VDSL Po et port na kart SHDSL Po et van na stojan Koeficient rezervy DSLAM Po et sk íní (údaj u nejv tšího OLO) P edpokládané optimální využití sk íní pro OLO Životnost operátora v koloka ní místnosti (v letech) Životnost koncového zákazníka Pr m rná spot eba v kw p íkonu instalovaného DSLAM p i p edpokládaném využití sk ín 26. Dimenzace p ístupových GW DSLAM Po et slot Po et downlink na jeden slot Pr m rný po et osazených van (subrack ) na jeden GW DSLAM Koeficient stromu 27. Geografické len ní v páte ní síti (dle vzorku lokalit) Podíl kabel v kabelovodech podle zón Podíl délky optických kabel v jednotlivých zónách Koeficient sdílení výkopu optickými kabely v páte ní síti Pr m rná délka propoj mezi sousedními elementy v metrech Obsazenost optických vláken 28. Zastoupení optických kabel v len ní dle po tu vláken v % ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 29. Po et spojek optického kabelu podle po tu vláken na 1 km délky (v ks) ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 30. Po et vláken pro p ipojení DSLAM 31. Po ty Ethernet p epína ve struktu e rozd lení podle po tu slot (nap. 3, 4, 6, 9 slot ) 32. Ethernet p epína e porty (po et karet) v len ní podle kapacity a po tu port na kart (nap. 1G +SFP 24 port, 1G +SFP 48 port, 10G +Xenpack 4 porty, 10G +Xenpack 8 port ) 33. Po et vláken pro p ipojení Ethernet 34. Dimenzace za ízení BRAS a X-Connect Po et za ízení BRAS Po et za ízení BRAS-PE (v etn zálohy) Po et za ízení X-Connect 35. Po et IP sm rova podle po tu slot 8/19

10 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 175 v rozd lení podle po tu slot (nap. 6, 10, 16, 16 CRS) 36. Po et vláken pro propojení IP sm rova 37. Služba Carrier IP Access Po et p ístup Carrier IP Access 10Gbps Zálohovaný p ístup List Vstupy dimenza ní 38. P ístupové uzly RSU/HOST (kapacita pár celkem a aktivních pár dle jednotlivých p ístupových uzl ) List Vstupy ekonomické 39. P irážka režijních náklad (mark-up) 40. Po izovací ceny hlavního rozvad e v etn montáže a p íslušenství (v K ) P íprava místa Rozvodní pole na 3000 pár Pásek ú astník na 100 pár Pásek úst edna na 256 pár 41. Po izovací ceny ostatních rozvad mimo hl. rozvad v etn montáže a p íslušenství (v K ) Sk í a montáž Svorkovnice na 10 pár Ukon ení ty ky na 4 páry 42. Po izovací ceny optických rozvad v etn montáže a p íslušenství (v K ) ODF SDF 43. Po izovací ceny dalších sí ových prvk v p ístupové síti (v K ) Za ízení pro spectrum management Splitter na úst edn 44. Po izovací ceny uložení kabel (v K /m) Do výkopu Do kabelovodu 45. Po izovací ceny metalických kabel podle po tu pár (v K /m) v len ní - 2 páry - po 10 párech až do hranice 100 pár - po 100 párech až do hranice 5000 pár - nad 5000 pár 46. Po izovací ceny spojek metalických kabel (v K /ks) ve struktu e rozd lení na: 9/19

11 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana koncový rozvad (KR) - ú astnický rozvad (ÚR) - sí ový rozvad (SR) - tra ový rozvad (TR) 47. Po izovací ceny optických kabel podle po tu vláken (v K /m) ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 48. Po izovací cena spojky optického kabelu podle po tu vláken (v K /ks) ve struktu e rozd lení podle po tu vláken (nap. 12, 24, 48, 72, 96 a 144) 49. Náklady na billing (v K ) Jednotkové náklady na billing jednorázových služeb zp ístupn ní bez CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních služeb zp ístupn ní bez CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových velkoobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových velkoobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních velkoobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních velkoobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) bez CoC Jednotkové náklady na billing jednorázových maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) bez CoC Jednotkové náklady na billing m sí ních maloobchodních služeb ADSL (bez velkoobchodních systém ) CoC 50. Náklady na vybrané nákladové objekty (v K ) v aktuálním len ní ur eném pro controlling náklad spole nosti zahrnující innosti spojené s velkoprodejem a propojováním, administrací a dokumentací sít, pé í o zákazníky, informa ními systémy, ízením prací a poskytováním služeb, p ístupové sít Ro ní náklad p ipadající na nákladový objekt Po et hodin p ipadajících na daný nákladový objekt NBV vložený kapitál v daném nákladovém objektu 51. innosti externích dodavatel za aktivitu (v K ) (pr m rné ceny aktivit (nikoliv hodinové sazby), provád né externími partnery) M ení vedení na zásuvce u ú astníka Z ízení LLU na HR Zrušení ranžíru na HR druhá práce Práce na poruše 52. Jednotkové ceny DSLAM v etn montáže a p íslušenství (v K ) po izovací cena 10/19

12 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 177 (podle aktuáln nabízených typ za ízení pokrývající sí poskytovatele, nap. Alcatel ISAM 7302XD, Alcatel ISAM 7302FD, Huawei MA5600, Huawei MA5103, GW DSLAM atd.) P íprava místa (cena pro všechny racky v lokalit ) Vana, tj. subrack v základní variant (v etn napájení, kontrol. karet apod.) Kabelování 1. ú astnické karty Kabelování 2. a další ú astnické karty Ú astnická karta ADSL Ú astnická karta VDSL Ú astnická karta SHDSL Uplink karta v. SFP modulu Kabelování downlink karty Downlink karta v. SFP modulu 53. Ethernet p epína e šasi v etn montáže a p íslušenství podle slot (v K ) po izovací cena v etn montáže a p íslušenství ve struktu e rozd lení podle po tu slot (nap. 3, 4, 6, 9 slot ) 54. Ethernet p epína e po izovací cena p epínací karty (v K ) ve struktu e rozd lení podle po tu port (24x 1G, 48x 1G, 4x 10G, 8x 10G) 55. Ethernet p epína e optický modul na 1 port po izovací cena - SFP (1G) - Xenpack (10G) 56. Po izovací ceny BRASS a X-Connect (v K ) BRAS BRAS-PE X-Connect 57. IP sm rova e šasi v etn montáže a p íslušenství podle po tu slot (v K ) ve struktu e rozd lení podle po tu slot (nap. 6, 10, 16, 16 CRS) 58. IP sm rova e optický modul na 1 port (v K ) Xenpack (10G) 59. Služba Carrier IP Access (v K ) Cena za z ízení služby Carrier IP Access 10Gbps po izovací cena Pravidelná m sí ní cena za službu IP Access 10Gbps (konkrétní cena pro operátora za jedno vlákno se službou Carrier Access 10Gbps) 60. Náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management u velkoobchodních služeb (v K ) Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových služeb zp ístupn ní bez CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních služeb zp ístupn ní bez CoC 11/19

13 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních služeb zp ístupn ní CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet bez CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management jednorázových velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet bez CoC Jednotkové náklady na prodej, pé i o zákazníka a product management m sí ních velkoobchodních služeb širokopásmového p ístupu k síti Internet CoC 61. Další jednotkové náklady u maloobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet (v K ) Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u jednorázových maloobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u jednorázových maloobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u m sí ních maloobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na prodej a pé i o zákazníka u m sí ních maloobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na marketing a product management u m sí ních maloobchodních služeb ADSL bez CoC Jednotkové náklady na marketing a product management u m sí ních maloobchodních služeb ADSL CoC Jednotkové náklady na kontentové služby u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Mail,Web Hosting, antivirus apod.) bez CoC Jednotkové náklady na kontentové služby u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Mail,Web Hosting, antivirus apod.) CoC Jednotkové náklady na dodate nou infrastrukturu ISP u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Radius, routery apod.) bez CoC Jednotkové náklady na dodate nou infrastrukturu ISP u m sí ních maloobchodních služeb ADSL (Radius, routery apod.) CoC Jednotkové náklady na konektivitu do sít Internet u m sí ních maloobchodních služeb ADSL Podíl provize za nep ímý prodej na zákazníka maloobchodní služby ADSL Poštovné + krabice + balné u samoinstala ních balí k (dodavatelská cena) 62. Zisk / ztráta za ukon ený rok (v K ) Zisk / ztráta na modem poskytnutý u maloobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet 63. Pr m rný jednotkový výnos velkoobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet poskytované m sí n (souhrn za rok v K ) s aktivní HTS/ISDN 12/19

14 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana bez aktivní HTS/ISDN 64. Pr m rný jednotkový výnos maloobchodní služby širokopásmový p ístup k síti Internet poskytované m sí n (souhrn za rok v K ) 65. Ceny za jednorázov poskytované velkoobchodní služby (nap. Carrier IP DSL CA, Carrier IP VPN; v len ní dle aktuální nabídky (nap. zm na p ístupové rychlosti, p eložení p ístupu, z ízení sdružené virtuální cesty, z ízení a zm na privátní cesty v rámci sdružené virtuální cesty apod.) 66. Ceny za m sí n poskytované velkoobchodní služby (s aktivní HTS/ISDN) podle aktuální nabídky poskytovatele (v len ní dle rychlostního profilu a agregace) 67. Ceny za m sí n poskytované velkoobchodní služby (bez aktivní HTS/ISDN podle aktuální nabídky poskytovatele (v len ní dle rychlostního profilu a agregace) 68. Ceny za datový p enos iniciovaný velkoobchodní službou (nap. p ístupem Carrier IP DSL CA v dané Virtuální privátní cest (v len ní dle rychlostního profilu a agregace) 69. Ceny za maloobchodní služby širokopásmového p ístupu k síti Internet podle aktuální nabídky poskytovatele Jednorázov poskytované služby M sí n poskytované služby List Jednorázové procesy_rt4 délka trvání jednotlivých aktiv podle odd lení, které aktivity provádí (rozd leno podle odd lení, které mohou tyto aktivity provád t: Velkoprodej a propojování; Administrace a dokumentace sít ; Pé e o zákazníky; Informa ní systémy; ízení prací a poskytování služeb; Provoz p ístupové sít apod.) II. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údaj. P íloha. 3 k opat ení obecné povahy. OOP/4/ Struktura vstupních údaj dle lánku 4 písm. e) I. Kolokace m sí ní ceny Po izovací ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, životnost, cenový trend, pravidelné provozní náklady, technologická rezerva, režie, náklady na billing, náklady na MDF u následujících prvk 1. Stín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na HR p id lený Poskytovateli 2. Nestín ný vnit ní spojovací kabel a pásek na HR p id lený Poskytovateli 3. Stín ný vnit ní spojovací kabel, metalický 2 Mbit/s, v etn DR 4. Optický vnit ní spojovací kabel v etn OR 5. Poskytování napájení 48 V 6. UPS 7. Kabel sb rného okruhu optický 8. Kabel sb rného okruhu metalický 9. Vn jší spojovací kabel metalický pro vnit ní prost edí 13/19

15 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana Vn jší spojovací kabel stín ný metalický pro vnit ní prost edí 11. Vn jší spojovací kabel metalický pro vn jší prost edí 12. Vn jší spojovací kabel stín ný metalický pro vn jší prost edí 13. Poskytování technologického napájení 230V 14. Kamerový systém 15. Investice do koloka ních místností 16. Spot eba energie 17. Pronájem koloka ního prostoru II. Kolokace jednorázové ceny 1. Po et služeb v jednotlivých letech 2. Náklady na jednotlivou službu 2.1. Po et odpracovaných hodin podle st edisek, které se na služb podílejí 2.2. Náklad na jednu hodinu práce jednotlivých st edisek Celkový po et hodin vykázaných u jednotlivých st edisek Celkové náklady st edisek (bez náklad vloženého kapitálu) Vložený kapitál st edisek 3. Náklady související se vstupem do koloka ní místnosti 4. Režie 4.1. Jednotková režie 4.2. Celková režie 5. Billing 5.1. Po et fakturovaných položek 5.2. Celkový ro ní náklad pro jednotlivé billingové systémy bez náklad vloženého kapitálu 5.3. Náklady vloženého kapitálu pro jednotlivé billingové systémy III. Podklady, které dokládají správnost výše uvedených údaj.. lánek 2 Ú innost Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem ode dne uve ejn ní v Telekomunika ním v stníku. 14/19

16 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 181 Od vodn ní Zm nu opat ení obecné povahy. OOP/4/ vydává Ú ad v návaznosti na implementaci Doporu ení Komise o regulovaném p ístupu k p ístupovým sítím nové generace (NGA) (2010/572/EU), (dále jen Doporu ení ). P ístupovými sít mi nové generace se rozumí kabelové p ístupové sít, které sestávají zcela nebo z ásti z optických prvk a které jsou schopné dodávat služby širokopásmového p ístupu s dokonalejšími vlastnostmi (nap. s vyšší propustností) ve srovnání se službami poskytovanými prost ednictvím stávajících sítí založených na kovovém vedení. Zavád ní FTTH (Fibre to the Home) je obvykle spojeno se zna nými riziky vzhledem k vysokým náklad m na jeho zavedení na domácnost a ke stále ješt omezenému po tu maloobchodních služeb vyžadujících dokonalejší vlastnosti (nap. vyšší propustnost), které je možné poskytnout pouze s využitím optických vláken. Investice do optických vláken závisí, pokud jde o jejich amortizaci, na zavád ní nových služeb poskytovaných prost ednictvím sítí NGA v krátkodobém a st edn dobém horizontu. Náklady na kapitál operátora s významnou tržní silou by m ly odrážet vyšší riziko investic v pom ru k investicím do stávajících sítí založených na kovovém vedení. Doporu ení ukládá vnitrostátním regula ním orgán m p i stanovování ceny za zp ístupn ní ú astnického vedení z optického vlákna a za p ístup k infrastruktu e FTTH zohlednit toto zvýšené riziko ve form rizikové prémie zahrnuté v nákladech kapitálu. Ú ad stanovil rizikovou prémii pro investice do sítí z optického vlákna pro systematická rizika ve výši 2,38 % (dále též RP syst ) a pro nesystematická rizika ve výši 2 % (dále též RP nesyst ). Tuto rizikovou prémii zohlednil p i výpo tu ukazatele WACC, který bude použit pro služby p ístupu do sítí NGA. Pro výpo et ukazatele WACC se používá následující vzorec: kde: E D WACC re rd D E D E r e náklady vlastního kapitálu, r d náklady cizího kapitálu, E objem vlastního kapitálu, D objem cizího kapitálu. Stanovena riziková prémie (za systematická a nesystematické rizika) je zohledn na v nákladech vlastního kapitálu, ur ených metodou CAPM, a to takto: r r e f *(r m r f RP syst ) RP nesyst kde: r e náklady vlastního kapitálu, r f bezriziková výnosová míra, koeficient Beta, (r m r f ) riziková prémie trhu, RP riziková p irážka za specifická rizika (systematická a nesystematická) Ostatní vstupní hodnoty ukazatele WACC stanoveného v lánku 1 odstavci 1 tohoto Opat ení obecné povahy jsou shodné se vstupními hodnotami ukazatele WACC stanoveném v lánku 6 odstavci 2 Opat ení obecné povahy. OOP/4/ /19

17 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 182 Rizikovou prémie Ú ad ur il ve spolupráci s poradenskou spole ností Grant Thornthon Advisory, s.r.o. (dále jen GTA ). Spole nost GTA zpracovala na toto téma studii, jejíž výsledky byly prezentovány zástupc m dot ených subjekt na workshopu dne Ú astníci workshopu m li možnost uplatnit v i postupu i výsledné hodnot p ipomínky. Cílem studie bylo vytvo it metodiku ur ení této rizikové prémie a ur it hodnotu rizikové prémie pro aktuální období. Metodika stanovení rizikové p irážky pro investice do optických sítí vychází z informací o zemích, které již hodnotu ukazatele WACC pro optický p ístup vyhlásily nebo se na vyhlášení této hodnoty p ipravovaly (Slovinsko, Polsko, N mecko a Holandsko). P i stanovení rizikové prémie byly zohledn ny tyto typy rizik: a) Systematická rizika spojená s rizikem celého trhu. Jedná na nap íklad o makroekonomické vlivy, politické a mezinárodní vlivy, rizika související s provozováním sítí r zných typ. b) Nesystematická rizika spojená s regulací, tj. s rozhodnutím regulátora ve vazb na investování do sítí NGA/NGN na trzích bezprost edn ovliv ujících vymezené relevantní trhy. Odhad velikosti systematických rizik vycházel jednak z publikované studie 13) s odhadem hodnoty pro Holandsko, jednak z odhadu možného navýšení WACC stanoveného pro sít kovového vedení, založeném na íselné korela ní analýze závislostí vybraných ekonomických ukazatel a p ír stku ukazatele WACC v zemích, které se stanovením rizikové prémie pro investování do sítí NGA již zabývaly (Slovinsko, Polsko a N mecko) a poskytly TÚ informace. Tento odhad se dále opíral o odhadované hodnoty získané statistickým zpracováním ohodnocení jednotlivých rizikových faktor tak, jak je ohodnotil tým vybraných expert složený ze zástupc provozovatel sítí elektronických komunikací 14 ), zástupc regulátora a poradenské spole nosti. Odhad velikosti nesystematických rizik vycházel z analýzy jednotlivých rizikových faktor. Jedná se tyto oblasti nejistot: - Nejistota, zda investice do NGA bude elit regulaci ve fázi vstupu, pokud ano, pak jakého typu a uplat ované v jakých asových okamžicích; jakým zp sobem/za jakých podmínek budou nabízeny velkoobchodní služby. - Regulace m že ovlivnit objem investovaných prost edk, a to p ímo, pokud jsou pro investice do sítí NGA stanoveny podmínky týkající se architektury. adí se sem i rizika spojená s povinností pokrýt mén hust osídlené regiony, venkovské oblasti apod. - Nejistota investora ohledn podmínek stanovených regulátorem ohledn infrastruktury. Problematika cenové regulace, je-li stanovena, se projeví u cen maloobchodních i velkoobchodních služeb a je ovlivn na metodikou stanovení náklad (historické/sou asné ceny, odpisová metoda, postup shora-dol nebo zdola-nahoru aj.). - Dalším rizikovým faktorem zp sobujícím nejistotu investora je režim regulace a zm ny v parametrech regula ních nástroj. Nemusí to být zm ny o ekávané a p edvídatelné spolu s vývojem ekonomických ukazatel, ale nap íklad jednorázové nebo ne ekané zm ny spojené s pozicí SMP operátora (operátor s významnou tržní silou). Riziková p irážka pro systematická rizika byla stanovena v intervalu 1,38 % 2,38 %, pro nesystematická rizika v intervalu 1,50 % 2 %. 13 ) Willimson, B.Black, D, Wilby,J.: Costing methodology and transition to next generation access. A report ETNO. Plum Consulting, UK: ) Byli osloveni provozovatelé, kte í v daném období vykazovali nejv tší investice do sítí FTTx. 16/19

18 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 183 Ú ad stanovil rizikovou p irážku na horní hranici navrženého intervalu, protože nejvyšší riziko nese stanovený podnik p i investici do optických sítí v sou asné dob, kdy jednak není dostate ná poptávka po produktech, které lze poskytovat pouze s využitím optických sítí, a jednak nejsou v dostate ném p edstihu známá rozhodnutí o regula ních opat eních na daném relevantním trhu. V návaznosti na implementaci Doporu ení Ú ad ve spolupráci s poradenskou spole ností vytvo il model pro kalkulaci cen služeb poskytovaných na relevantních trzích ) a ) a na souvisejícím maloobchodním trhu. Tento model Ú ad využije pro stanovení regulovaných cen v p ípad uložení povinnosti související s cenovou regulací a pro vyhodnocování pln ní dalších uložených nápravných opat ení (nap. povinnosti nediskriminace). V souladu se zásadou transparentnosti a p edvídatelnosti Ú ad zve ejnil model na internetových stránkách Ze stejného d vodu transparentnosti Ú ad zve ej uje seznam vstup, které jsou nezbytné pro výpo et cen p i použití zve ejn ného modelu. Pro zajišt ní pot ebných vstup do modelu je nutno, aby stanovený podnik na relevantním trhu m l povinnost lenit náklady ve svém nákladovém ú etnictví a evidovat p íslušné provozní a technické údaje tak, aby byl schopen naplnit model ve struktu e uvedené v nové p íloze. 2. Ú innost byla stanovena v souladu s 124 odst. 2 zákona. Ú ad zve ejnil dne 25. ervna 2013 návrh opat ení obecné povahy. OOP/4/XX.2013-Y v souladu s 130 odst. 1 zákona a podle l. 5 odst. 1 Pravidel eského telekomunika ního ú adu pro vedení konzultace na diskusním míst. Ve lh t 1 m síce stanovené pro ve ejnou diskusi obdržel Ú ad p ipomínky od spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica ), T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile ) a Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone ). Spole nost Telefonica ve svých p ipomínkách navrhla upravit navržený text lánku 4 tak, aby z stalo z d vodu p ehlednosti ponecháno zvláštní písmeno pro každou vyjmenovanou službu, pro kterou mají být zajišt ny vstupní údaje, a sou asn požadovala, aby byla v navrženém zn ní písm. c) vypušt na formulace související maloobchodní trh z d vodu nejasného vymezení. Ú ad vyhov l požadavku na zachování len ní služeb a každou jednotlivou službu, pro kterou mají být zajišt né vstupy do model, ozna il samostatným písmenem. Požadavku na vypušt ní souvisejícího maloobchodního trhu Ú ad nevyhov l. Model uvedený pod písmenem c) slouží i pro ov ení, zda nedochází ke stla ování marží na relevantním trhu. 5, pro které je nezbytné zajistit vstupy i na souvisejícím maloobchodním trhu. Jedná se o maloobchodní trh navazující na poskytování velkoobchodních broadbandových služeb na relevantním trhu. 5. Použití termínu související maloobchodní trh koresponduje i s 86 odst. 2 zákona. Dále spole nost Telefónica požadovala up esnit použití WACC ve výši 8,26 % tak, aby bylo jednozna né, že se použije mimo p ístupové sít nové generace. Ú ad upravil text k odstavci 3 lánku 6 opat ení tak, aby bylo jednozna n z ejmé, že WACC ve výši 11,62 % se použije pouze na služby p ístupu na p ístupových sítích nové generace, konkrétn u služeb p ístupu poskytované na sítích FTTH. Zavád ní FTTH je obvykle spojeno se zna nými riziky vzhledem k vysokým náklad m na jeho zavedení na domácnost a ke stále omezenému po tu maloobchodních služeb vyžadujících dokonalejší vlastnosti (nap. vyšší propustnost). U nahrazování kovového vedení optickým vláknem k mezilehlému distribu nímu bodu jsou 15 ) Velkoobchodní (fyzický) p ístup k infrastruktu e sít (v etn sdíleného nebo plného zp ístupn ní ú astnického vedení) v pevném míst. Vstupy pro výpo et cen služeb zp ístupn ní prost edk a služeb nezbytných k poskytování služeb prost ednictvím ú astnického vedení (kolokace) jsou sou ástí samostatného modelu 16 ) Velkoobchodní širokopásmový p ístup v sítích elektronických komunikací. 17/19

19 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 184 rizika považována za nižší než u FTTH. Investice do ostatních sítí FTTx tedy p edstavují áste nou modernizaci stávající p ístupové sít a mají obvykle nižší rizikový profil než investice do FTTH, zejména zde existuje menší míra nejistoty ohledn poptávky. Tento p ístup je v souladu s Doporu ením (viz P íloha I Doporu ení). Další p ipomínky spole nosti Telefonica sm ovaly ke zp ehledn ní a zjednodušení struktury vstup do modelu uvedeným v p íloze 2. Ú ad na základ t chto p ipomínek zjednodušil a zp ehlednil strukturu uvedených vstupních údaj a zavedl íslování vstup. Spole nost T-Mobile poukázala na p ipomínku podanou APMS v rámci ve ejné konzultace k návrhu opat ení obecné povahy. OOP/4/XX.2012-Y dne 7. listopadu Ve své p ipomínce upozor uje na neúm rné zvýšení administrativní zát že v d sledku toho, že je po ní požadováno dvojí vykazování údaj (odd lená evidence náklad a výnos a údaje pro model pure LRIC). T-Mobile rovn ž namítá, že vstupy do modelu pure LRIC, který se používá pro regulaci cen za terminaci, nemohou být považovány za odd lenou evidenci náklad. Navrhuje vypustit tabulky. 2, 3 a 7 z p ílohy. 4 opat ení. K této p ipomínce Ú ad uvádí, že trvá na svém stanovisku uvedeném v rámci vypo ádání p ipomínek k návrhu opat ení obecné povahy. OOP/4/XX.2012-Y, kde mimo jiné íká Ú ad je podle 86 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích povinen stanovit metodiku ú elového len ní náklad a výnos, což tímto iní. OOP neukládá povinnosti. Ty jsou ukládány na základ výsledk analýzy relevantního trhu podniku SMP rozhodnutím o uložení nápravných opat ení (REM) ve správním ízení nebo p ímo zákonem o elektronických komunikacích nap. poskytovateli univerzální služby. P ílohy se seznamy vstup do model pro výpo et regulovaných cen jsou sou ástí opat ení již od roku 2006 tak, aby byla zajišt na ur itá p edvídatelnost a transparentnost požadavk na kalkulaci cen regulovaných služeb. Vstupy do modelu pure LRIC nejsou sou ástí výstup odd lené evidence náklad a výnos podle P ílohy. 4 opat ení. Zve ejn ním p íloh se seznamy vstup do model postupuje Ú ad podstatn transparentn ji, než kdyby si v p edem neur ených termínech vyžádal sadu údaj, které by nebyly p edem definovány. P íloha. 4 opat ení není p edm tem návrhu zm ny a není tak sou ástí konzultace. Nadto Ú ad uvádí, že pot ebnost a využitelnost jednotlivých hodnot požadovaných v p íloze. 4 pr b žn vyhodnocuje. Ú ad využívá výsledky odd lené evidence jednotlivých operátor ve struktu e podle p ílohy. 4 nap íklad pro ást vstupních údaj do nákladového modelu (nap. pro odhad n kterých provozních náklad ). Dále p i posuzování k ížového financování Ú ad primárn vychází z výsledk odd lené evidence náklad a výnos, které musí vykázat za každou regulovanou službu podnik SMP, kterému byla povinnost vést odd lenou evidenci na daném relevantním trhu uložena. V p ípad, že Ú ad dojde k záv ru, že se požadavek na n která data stává nadbyte ným, budou požadavky odpovídajícím zp sobem upraveny. Spole nost Vodafone ve svých p ipomínkách navrhla úpravu textu k lánku 6 odst. 3 takto procento návratnosti vloženého kapitálu p ed zdan ním WACC v p ípad sítí nové generace nebo jejich prvk iní 11,62 %. Sv j návrh od vod uje jednak tím, že prémiový WACC by se m l uplatnit na všechny typy sítí NGA (princip sí ové neutrality), a dále tím, že prémiový WACC by se m l uplatnit pouze na ty sít ( ásti sít ), které lze ozna it za NGA, nikoliv na celý podnik poskytující p ístup na sítích NGA. Ú ad navrženou úpravu neakceptoval v ásti navrhující zobecn ní hodnoty WACC na všechny p ípady sítí NGA. Dopln ní opat ení o novou výši WACC pro služby p ístupu poskytovaných na p ístupových sítích nové generace vydává s cílem napln ní Doporu ení v souladu s 108 odst. 3 zákona. Ú ad nezpochyb uje, že i sít LTE jsou sít mi NGA. Podle názoru Ú adu, jak je uvedeno výše a v souladu s Doporu ením však lze prémii za vyšší riziko uplatnit pouze na specifický typ sít NGA, a to konkrétn na FTTH. Ú ad však vyhov l druhé ásti p ipomínky a zp esnil zn ní textu k odst. 3 lánku 6 tak, aby bylo z ejmé, že se vyšší hodnota WACC nevztahuje na celý podnik, který poskytuje p ístup na sítích NGA. 18/19

20 èástka 12/2013 Telekomunikaèní vìstník strana 185 TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK publikaèní sbírka v oblasti elektronických komunikací ISSN X Evidenèní èíslo MK ÈR E Vydává: ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: , fax: , Odpovìdný redaktor: Ing. Jan Sedláèek, tel.: , GSM: , fax: , Poštovní adresa: Èeský telekomunikaèní úøad, poštovní pøihrádka 02, Praha 025 Vychází v elektronické verzi na portálu veøejné správy K dispozici souèasnì na internetových stránkách Èeského telekomunikaèního úøadu Copyright ÈTÚ 2013

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Peter Ondr ka ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Abstract: The subject of this paper is the effectiveness of selecting the securities portfolio

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 22 Roèník 2014 Praha 31. øíjna 2014 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 80. Opatøení obecné povahy Analýza trhu è. A/5/10.2014-9, trh

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

(2) Náklady a výnosy se vykazují ve struktuře stanovené v příloze č. 4 tohoto opatření obecné povahy.

(2) Náklady a výnosy se vykazují ve struktuře stanovené v příloze č. 4 tohoto opatření obecné povahy. f) ostatními náklady finanční a mimořádné náklady a náklady uvedené v článku 5 odst. 11, které nelze přímo ani nepřímo přiřadit jednotlivým prvkům sítě, činnostem nebo poskytovaným službám; tyto náklady

Více

Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. P íloha: Fotodokumentace Odhadci a znalci CZ, s.r.o. PĜíloha: Fotodokumentace

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Firemní webová prezentace: zásady tvorby firemního webu Jaroslav Nulí ek Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více