IS IMES - Úvodní slovo...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IS IMES - Úvodní slovo..."

Transkript

1 IS IMES - Úvodní slovo... Software OK Příbra s.r.o. - více jak 20 let na trhu Jse ryze česká softwarová společnost se sídle v Příbrai a partnerskou sítí po celé ČR. Na trhu s ekonoickýi inforačníi systéy působíe přes 20 let a naší jedinou aktivitou je vývoj a následná ipleentace podnikových inforačních systéů IMES a ProfES v prostředí cílového zákazníka dle jeho specifických potřeb. Kvalitní služby předevší software jako služba - nabízíe ožnost pořízení IS bez počáteční investice do licence kladee velký důraz na služby poskytované zákazníkovi. Vedle klasické návštěvy konzultanta, hotline a hotail nabízíe servis poocí vzdálené správy. Šetříe tí finančn?n?klady, ale také čas nabízíe libovolné individuální úpravy přío autory systéu a dlouhodobý rozvoj systéu dle individuálních přání zákazníka. Využíváe zázeí zavedené SW společnosti pravidelně pořádáe školení, seináře a další společné aktivity IMES - ERP řešení na íru Hledáte účetní nebo inforační systé do Vaší firy a nevyhovují Vá krabicové systéy? Potřebujete individuální přístup a služby? Hodilo by se Vá rovněž propojení tohoto systéu na e-shop? Máe pro Vás ideální řešení. Podnikový inforační systé IMES je oderní systé typu klient-server postavený na databázové serveru Microsoft SQL Server. Inforační systé IMES pokrývá potřeby fire všech velikostí a obsahuje specializovaná oborová řešení pro oblasti stavebnictví, dopravy, zeědělství, vodárenství a obchodu. Nabízí bohatou nabídku odulů, ožnost libovolných zakázkových úprav a dokonalou přizpůsobivost systéu vše firení procesů. Modulárnost systéu IS IMES je koplexní inforační systé, v současné době se skládá z cca 50 odulů, které dále rozvíjíe a doplňujee. Konkrétní ipleentace u cílového zákazníka uožňuje využití pouze těch odulů, které pokryjí aktuální zákazníkovy požadavky s ožností postupného rozšířeného využívání v návaznosti na koncepci rozvoje IS Reference Inforační systé IMES v současné době aktivně využívá přes 200 společností různé velikosti i zaěření. Není ožné všechny na toto ístě jenovat, každéu však věnujee stejnou axiální pozornost a individuální služby. (více na Vyzkoušejte prezentaci Zajíají vás detaily našeho inforačního systéu? Potřebujete odpovědi na zvídavé otázky? Napište ná e-ail a dohodněte si prezentaci systéu právě pro Vás. A cena? Cena systéu se řídí rozsahe využití skupin odulů a počte stanic. Základní kobinace jsou uvedeny ve firení ceníku. Pro ostatní kobinace Vá rádi připravíe individuální kalkulaci podle skutečně využívaného rozsahu systéu. Software OK Příbra s.r.o. třída Kpt.Olesinského Příbra Tel.: E-ail: web:

2 IS IMES - základní vlastnosti Vlastnosti systéu Koplexní inforační systé. V současné době se skládá ze 48 odulů, které dále rozvíjíe a doplňujee o další řešení Otevřený systé z hlediska ipleentace uživatelských požadavků i z hlediska integrace nástrojů třetích stran Racionální pořízení dat a ožnost jedinečného zadání inforace Jednoduché opravy v ráci pořízení, následně po uložení dokladu i v dalších obdobích Aktuální výstupní inforace v každé okažiku, včetně saldokonta a aktuálních stavů skladu Přístupnost dat inulých období (v celé rozsahu) Široké ožnosti individualizace systéu (šablony pořízení, číselníků, forulářů, prohlížečů, tisků..) Autoatické vazby ezi doklady a objekty (z faktury vystavené saldo, převodní příkaz, BV, pokladní doklad, kopenzace, objednávka, dodací list.) Propracovaný systé evidence vnitropodnikového členění inforací (střediska, kalkulační činnosti, zakázky, stroje, provozy, osoby, pozeky, regiony, ) Jednotný systé nastavení, pořízení a navazujícího zpracování inforací napříč celý systée Bezpečný a efektivní přístup k systéu řídí kobinace uživatelských práv na úrovni serveru s uživatelskýi právy k odulů, tabulká, osobá, událoste a číselný řadá dokladů Integrace se standardníi klientskýi aplikacei (Excel, Word, OpenOffice, E-ail, ) Pohled na data forou inteligentních prohlížečů Elektronická kounikace se státní správou, elektronické bankovnictví, elektronická pošta, Integrované rozbory a analýzy jako hlavní analytický nástroj systéu Podpora obilních zařízení (čtečky čárových kódů, obilní a docházkové terinály, ) Bezpečné uložení dat, autoatické zálohování Vzdálená správa systéu, autoatická instalace oprav Podpora internetového obchodu (v inforační systéu probíhá kopletní správa produktů, cenotvorby, objednávek i partnerů/zákazníků) Software OK Příbra s.r.o.

3 IMES jako služba - SaaS Inforačn í systé IMES jako služba - SaaS - vlastní serverovna je inulostí S provoze IT jsou spojeny nealé výdaje. A to jak investiční, tak provozní. Nabízíe provoz inforačního systéu IMES jako službu bez starosti o hardware a instalace softwaru. Se systée IMES je ožné pracovat odkudkoliv, podínkou je pouze připojení k Internetu. IMES je nainstalován v datové centru a uživatel k systéu přistupuje poocí vzdáleného připojení. Práce s prograe je přito naprosto shodná, jako kdyby byl systé nainstalován přío na počítači uživatele. ERP jako služba představuje vhodnou alternativu pro všechny velkosti a typy společností, které chtějí zjednodušit přístup k IT. Pro větší společnosti ůže představovat řešení pro jednotlivé pobočky. ERP jako služba je ideální také pro alé společnosti. U nich často hraje roli ožnost provozu bez velkých počátečních investic. Přito získají službu na veli vysoké úrovni, kterou si dříve neohli dovolit. Neusíte se bát ani o bezpečnost. Naše servery leží ve špičkové data centru společnosti IGNUM, které zajišťuje fyzickou i virtuální bezpečnost na nohe lepší úrovni, než si běžná společnost ůže dovolit. Výhody systéu IMES - SaaS IMES jako služba - SaaS - Vysoká dostupnost kdykoliv a odkudkoliv, kde áte připojení k internetu - Úspora finančních prostředků - získáváte inforační systé Ies bez poč?tečn?ch investic do licencí a hardwaru, eliinujete další nutné provozní náklady na energie, provoz a údržbu - platí se jen za to co se používá - Jednoduchá a přehledná fora účtování - Odpovědnost za provoz systéu je přenesena z vlastních zaěstnanců na nás, sluvně garantujee podínky poskytování služby - Bezpečnost - data se nacházejí v profesionální datové centru s vysoký stupně ochrany - Jednoduché zahájení a zkrácení instalace - veškerou instalaci, konfiguraci a údržbu provádíe y - Možnost objednat obje služeb, které se aktuálně potřebuje Cena za neoezený přístup již od 750 Kč/ ěsíc/osoba Co je součástí ceny: - virtuální server dostupný odkudkoli - zřízení a konfigurace - licence Microsoft Windows - licence Terinal Server - licence Microsoft SQL server - licence IS IMES - servisní zásahy přes internet - přístup k podpoře systéu IMES - aktuální verze včetně legislativních úprav - energie - dohled 24/7, dostupnost in % Software OK Příbra s.r.o. třída Kpt.Olesinského Příbra

4

5 Finance a Úèetnictví Modul Kniha faktur zápis faktur pøío nebo odvození ze skladového dokladu (vystavená faktura z dodacího listu i pøijatá fa z pøíjeky) faktury, stvrzenky se vystavují ihned po poøízení dat souèasnì s vystavení dodacího listu, dávkovì z pøede vystavených dodacích listù nebo nabídkou dat z pøijatých objednávek zápis sluvních plateb (stálé platby) s rozpise dle platebního kalendáøe zápis do saldokonta ihned pøi uložení faktury (saldo úèetní i neúèetní) práce i ve 2 cizích ìnách (ceníková ìna rozdílná od ìny k úhradì) s pøepoète do úèetní ìny prodejní nožství v jiné MJ než je základní MJ pro evidenci skladu rùzné druhy tisku faktur (i se složenkou a pøevodní pøíkaze), tisk až 3 adres Modul Pokladna úèetní i neúèetní pokladna i prodejní kasa, libovolný poèet pokladen libovolný poèet paragonù na jedno dokladu vystavení paragonu tržeb na stejných principech jako je faktura (doplnìní ceny z ceníku, zápis do Finance a úèetnictví skladové evidence apod.), z vystaveného paragonu lze volitelnì tisknout paragon, stvrzenku nebo Fa obchodní kasa - pro aloobchody a superarkety zaúètování je ožné podle paragonù i za celý doklad (bez ohledu paragonù) Modul Obecné úètování pøi bìžné podnikové zpracování jde o odul urèený pro zpracování interních dokladù u úèetních fire plnì nahradí ostatní knihy již jednou vedené pøío v úèetní jednotce - uožòuje rozpis dokladù do evidence DPH, úhrady faktur výbìre ze salda, autoatický zápis odložených plateb, zápis úhrady nové zálohy, odeèty záloh atd.. souèástí odulu je i zaúètování haléøových rozdílù, kurzových rozdílù bìžných i roèních, zúètování penalizací, pøeúètování bìžných úètù DPH, úètování penalizací, úètování kopenzací vzorové doklady - již jednou vystavené doklady lze kopírovat (i do nových období) Software OK Pøíbra s.r.o.

6 Finance a Úèetnictví Finance a úèetnictví Saldokonto v každé okažiku aktuální korunové i valutové saldokonto úèetní i neúèetní pohledávky a závazky forou prohlížení i sestav zápisy jsou podklade pro zpracování pøevodních pøíkazù, pro zápis úhrad v bance, pokladnì a OU, pro kopenzace, upoínky, penalizace, zpracování haléøových rozdílù export pohledávek pro potøeby bank a faktoringových spoleèností operativa salda - kopenzace, upoínky, penalizace, haléøové a kurzové rozdíly Bankovní výpisy a pøevodní pøíkazy odeslání a pøíje elektronicky s autoatický párování (vedle rùzných forátù bank i poštovní poukázky SIPO) nebo klasický zpracování podporujee všechny banky a bankovní foráty v ÈR jednodenní i vícedenní výpisy ožnost rozpisu jedné platby podle jednotlivých fa autoatické uložení neznáých plateb do odložených plateb a dále jejich párování Výkazy podnikové výkazy odpovídající legislativní norá, napø. pøiznání DPH vèetnì elektronického odeslání, Rozvaha v plné i zkrácené rozsahu, Výkaz ziskù a ztrát v plné i zkrácené rozsahu, Výkaz Cash Flow, zpracované výkazy lze editovat Rozbory jednoduché, univerzální a pøehledné vnitropodnikové rozbory ožnost definice vlastních datových skladù a propojení na vlastní datové zdroje v systéu export do Excelu nebo Internetového prohlížeèe široké ožnosti filtrování a anipulace dat (skupinování, tøídìní, filtry, variabilní zobrazení, ) rozsáhlé kobinace vnitro hledisek (støediska, zakázky, výkony, období, partneøi, úèty, položky, sklady, osoby, ) ožnost analýz nad uživatelskýi skupinai hledisek ožnost definice vlastních sestav a grafù Software OK Pøíbra s.r.o.

7 Zeědělství IS IMES - zeědělství Fira Software OK Příbra s.r.o. s e na trhu podnikových systéů pro zeědělství pohybuj e již 20 let. Vznikla v roce 1991 oddělení z firy Agrodat, kořeny v okresních aplikačních skupinách Inforační systé IMES pokrývá všechny sp ecifické potřeby v oblasti ze ědělství. Zároveň, ale poskytuje výhody koplexního inforačního systéu a tí dovoluje centralizovat zeědělské i nezeědělsk é evidence (obchod, doprav a, provoz...). Zeědělství Software OK Příbra s.r.o.

8 Živočišná výroba Zvířata skladová účetní evidence zvíř at (ks, kg, Kč ), evidence hotn é odpovědnosti - inventury zúčt ování účetních i daňových odpisů všechny pohyby (nar ození, nákupy, prodeje, převody,...) se eviduj í podl e kategori í, stájí a jednotlivých druhů zěn, nejen dl e zootechnických potřeb, ale i v náva znosti na účtování, rozbory, statistiku... u základníh o stáda je ožné nastavit vlastní odpisový plán účetní ch i daňových odpisů dl e požadavků uživatele v plné návaznosti na platnou legislativu saozřejo u součástí jsou autoatizované výpočty krných dnů, vzrůstových přírůstků i zálohové zúčtování hotnostníc h přírůstků, inventur y v ks i kg (včetně autoatizovanéh o vypořádání hotnostních přírůstků na skutečnost) výr obní ceny se doplňuj í autoaticky z ceníků, průě rné ceny vyřazení a převodů p rogra počítá lze vést i pastevn í deník s návazností na nitrátovou sěrnici Ústředn í evidence a zootechnická evidence - certifikát na skot a prasata io povinných údajů Ústřední evidence lze vés t i provozn í zootechnickou agendu ostatn í, Ústřední evidence není povinná ladá zvířata lz e evidovat jen podle stájí bez inventárních čísel Výstupy a přednosti řešen í výstu py ve forě prohlí žečů, sestav i rozborových tabulek s rozsáhlou ožností filtrování a třídění zá pisy prvotníc h dokladů vstupují do podnikových rozborů spotřeba kriv na jednotk u produkce i krný den, kopletní kalkulace výrobních nákl adů, návaznos t na legislativ u, koplexnost a integrovanost v celé systé u, racionální zpracování dokladů ožnost zpětných zápis ů ( s dopočte K D, vzrůstových přírůstků a odpisů) jednoduché opravy prvotních doklad ů, kontrolní echanisy správnosti dat a tí i všech výs tupů Specifika ŽV Zeědělství Mzdy rozvrh společných oděn za stáj podle odpracovaných hodin a sěn Přijaté a vystavené faktury pracování v ks i kg podle kategorií a stájí v návaznosti na evidenci zvířat Zásoby - výroba kopletní podpora výroby krných sěsí (současně s výrobou i výdej surovin dle stanovené receptury) Kalkulace - rozbory podrobné rozbory zpeněžování prodejů zvířat, podpora kontroly tržeb na prodej (v kg a ks) kalkulace na jednotku produkce i krný den, výsledovky a kopletní ekonoické výsledky i dle stájí Význaní uživatelé P ROAGRO Nyburk, ZD Mořina, Hřebčín Napajedla, Kukburg Capital, AGRO Jesenice u Prahy, AGRO Jevišovice, AGP Znojo, ZEMSPOL Studénka, Zeský hřebčinec Tluačov, ZD Úonín, Zeědělská společnost Koorno, ZAS Bečv?ry, TOPAGRI, Rostěnice, Příbraská uzenina, PIAS Suchdol, PATRIA Kobylí, KVERNELAND GROUP CZECH, Výzkuný ústav Si.Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, AGRO Blatná, Vinařství WALDBERG,... Software OK Příbra s.r.o.

9 Rostlinná výroba Modul POZEMKY je určen předevší pro agronoy a to pro následující účely: k evidenci aplikace hnojiv, herbicidů a jiných ochranných prostředků podle pozeků, účelu aplikace, dávky/ha, šarže přípravku, osoby aplikátora, datuu a druhu aplikace. Vstupy přío ze skladové evidence (autoatické výdeje ze skladu) nebo neskladově io ekonoickou část IS. Saozřejou součástí je napojení na základní registry LPIS, povolené prostředky a ochranné látky hnojení s výstupy do nitrátové sěrnice i pro vlastní agronoické evidence (včetně obsahu živin v půdě) k přehledů ostatních prací na pozecích dle datuů sledování dodržování agrotechnických lhůt (vstupy přío z výkazů práce nebo jen evidence agronoů nezávislá na ekonoické části IS) součástí je i osevní plán a výstup do účetnictví pro předpis nájů Zeědělství Zelená nafta zdroje dat jsou pracovní výkazy nebo skladové doklady, případně lze data i pořídit přío (s autoatizovaný výstupe do skladové evidence) rozpis PHM v návaznosti na platné legislativní pravidla zelené nafty na katastry a práce součástí je i autoatizovaný rozvrh skutečně zadané denní či ěsíční spotřeby daného stroje rozvrhe na pozeek (příp. katastry) podle vykonané práce obsahe jsou vedle výstupů navazujících na legislativu zelené nafty i výstupy provozní (např. porovnání norované spotřeby na skutečnost, spotřeba PHM na jednotku výkonu stroje,...) Nedokončená rostlinná výroba zúčtování rozpracované výroby do výnosů se dosáhne vyrovnání dočasné účetní ztráty plodin výpočet a zúčtování nedokončené výroby je v systéu plně autoatizován s axiální ožností její výši regulovat uživatele (nastavení číselníků) úloha provede zúčtování rozpracované výroby na výkonech polních plodin ve výši nákladů s ožností úpravy koeficiente vzorovou nastavení si uživatelé upravují podle svých vnitropodnikových pravidel výpočet probíhá vždy od prvního období účetního roku NV není nutné zpracovávat každý ěsíc a naopak je ožné ji zpracovávat v ěsíci opakovaně součástí je autoatizovaný přenos nákladů NV ezi účetníi roky s transforací výkonů příštích období na výkony běžného roku NV na jednotlivých výkonech se ukončuje autoaticky buď při převýšení hodnoty produkce nad náklady nebo vždy v zadané období ukončení Software OK Příbra s.r.o.

10 Provoz-doprava, vnitrofakturace Modul Provoz - doprava odul Provoz-doprava (vedle Zásob a fakturace a specifických odulů ŽV, RV) obsáhne veškerou potřebnou evidenci vedenou přío v provozních podínkách. Slouží pro vystavení prvotních dokladů, které vznikají v provozech jde předevší o pracovní výkazy všech fore, stazky nákladní autodopravy a těžké echanizace, zakázkové listy, specifické zápisy pro sledování provozu strojů (STK, opravy,...),... stazky, pracovní výkazy a zakázkové listy (služby i výroba) slouží pro příé zúčtování vnitrofakturace, poskytují inforace pracovníků provozů ve forě přehledů a sestav a jejich data jsou využívána základníi agendai IS IMES pro autoatickou tvorbu denní docházky osob, dokladů hrubých ezd, vystavení externích faktur za práce a služby i k vystavení výdejek spotřeby ze skladu Výhody využívání odulu provoz - doprava jsou následující: pracovníci provozů pořizují prvotní doklady do systéu aniž ají přístup do zdové agendy a jiných základních ekonoických agend (např. fakturace) detailní rozpis prací dle strojů a osob pro vnitrofakturaci, externí fakturaci, spotřebu PHM (evidence pro zelenou nafty) se provádí v pracovních výkazech io zdy, do hrubých ezd se přenáší již data suární upravená do fory pro vyúčtování zdových nákladů do pracovních výkazů, stazek a zakázkových listů je ožné zahrnout veškeré provozní inforace (včetně těch, které nesouvisejí s vnitropodnikovýi pravidly či legislativou) Zeědělství Vnitropodniková fakturace účele vnitropodnikové fakturace je vytvořit předpoklady pro zainteresovanost jednotlivých středisek na hospodaření podniku a doplnění podkladů pro cenové kalkulace výrobků a služeb (práce pro jiný kalkulační výkon než je výkon atriční stroje či osoby - a to i v ráci střediska) vnitropodnikové zúčtování výnosů a nákladů se vytváří na pozadí prvotních dokladů (stazek, pracovních výkazů, zakázkových listů a skladových dokladů) autoaticky dle nastavení číselníků v plné návaznosti na ceníky a vnitropodniková pravidla uživatele předpoklade správnosti výsledků je rozpis práce osob a strojů podle jednotlivých vnitropodnikových nákladových hledisek. Ostatní již obstará progra autoaticky nastavení je pro uživatele axiálně jednoduché - jde jen o výběr z přednastavených ožností. S vyúčtování vnitropodnikové sazby strojů a ručních prací souvisí i sěrování zdových nákladů vedle výše uvedeného autoatického účtování je ožné využít i ruční zápis (přede připravených podkladů) vnitropodnikových nákladových a výnosových účtů a to v odulu Vnitrofakturace. V praxi se tento způsob využívá pokud se poocné činnosti rozvrhují na výkony RV a ŽV přes úlohu režie a práce pro jiná střediska je výjiečná. Software OK Příbra s.r.o.

11 Vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, režie,... Vnitropodnikové účetnictví zeědělských podniků jeho zpracování lze nastavit tak, aby zcela kopírovalo potřeby a pravidla účetní jednotky systé uožňuje třídění inforací v ráci účetní jednotky na divize, střediska, provozy - stáje, výrobky a činnosti (kalkulační výkony), zakázky, osoby, stroje, pozeky a regiony. Za všechna výše uvedená hlediska i jejich skupiny lze zpracovat kopletní výsledovku, jakýkoliv rozbor nebo jen výběr z uložených dat a lze na ně rozvrhnout režie do hlavní knihy lze přenos vybraných hledisek zablokovat (využívá se předevší u pozeků, regionů, osob, v některých případech i u zakázek) vzorově je v deoverzi nastaveno využívání třídících hledisek až podle účtů a to na střediska a výkony u všech výsledkových účtů. Při aplikaci se doplňuje nastavení dle přání uživatele u vybraných účtů podle dalších výše uvedených třídících hledisek Kalkulace vlastních nákladů výrobků ŽV a RV, služeb poocných a jiných činností - kalkulace na 1 l léka - kalkulace na 1kg výroby vepřového asa - kalkulace na 1q výroby obilovin - kalkulace 1 hod práce jednotlivých typů traktorů a jiných saohybných strojů popř. až pro jeden konkrétní stroj - kalkulace na 1 k dopravy - kalkulace na výrobu 1q krné sěsi určitého druhu - kalkulace na výrobu 1 q kukuřičné siláže... Zeědělství Modul Režie účele úlohy je doplnit zpracování podkladů pro cenové kalkulace výrobků a služeb o režijní a jiné nepříé náklady (odpisy společné echanizace, výkon hnojení,...). Rozvrhovat lze i hodnoty plánu Princip zpracování režijní či jiný nepříý náklad se rozvrhuje prostřednictví rozvrhové základny režie se rozvrhují na volitelnou úroveň vnitropodnikových hledisek (středisko, výkon, stáj, stroj, zakázka) definice režií i základen jsou zadané v číselnících, stejně jako přiřazení základen k jednotlivý režií hodnoty režie i rozvrhových základen jsou identifikovány středisky, výkony a účty rozvrhovou základnou ůže být i neúčetní hodnota (v ŽV - počet krných dnů, dobytčích jednotek, v RV počet ha jednotlivých plodin,...), která je pro úlohu k dispozici na tzv. naturálních účtech napočtené hodnoty rozvrhové základy lze upravit koeficienty (např. pro váhu pracovní náročnosti) běžně se pro zpracování režií využívají účty vnitropodnikové (na režijní výkon a středisko jako výnos, náklad na vnitropodniková hlediska rozvrhové základny) uživatelé často využívají tzv. druhový rozvrh režií, kdy se nerozvrhuje režijní náklad jako celek, ale odděleně uživatele stanovené skupin účtů - např. režijní: zdy, odpisy, ateriálové a ostatní náklady. Využití druhového rozvrhu režií získají kalkulace vlastních nákladů výrobků a služeb nohe vyšší vypovídací hodnotu Software OK Příbra s.r.o.

12

13 Zásoby Zásoby plnohodnotná práce ve více obdobích současně (souběh období) karta skladové položky volitelný cenový reži (průěrná cena, FIFO, LIFO) neoezený počet skladů, evidence i podle uístění ve skladu (i více uístění u jedné skladové položky) reži průěrné ceny s nastavení výdeje pod nulový stav ošetřen na dodatečné správné doplnění průěrné ceny do výdejů stavy zásob lze vést ve dvou základních MJ - např. ks, kg sledování stavů a pohybů je ožné nejen podle skladů, uístění a položek, ale i dle výrobních čísel, šarží, zakázek, partnerů dodavatelů, záruční doby atd. aktuální stavy na skladě ihned po uložení pohybu v řádku (ještě před uložení dokladu) podpora obilních terinálů při zaevidování skladových pohybů lze využít z celé škály ožností autoatického generování dokladů a řádků dokladů: - příjy z eziskladových a položkých převodů pořizují se jen řádky výdej - řádky příjeek z nákupu z vystavených objednávek - řádky převodek z vnitropodnikových objednávek - řádky dodacích listů ze zapsaných přijatých objednávek - výdej výrobních surovin dle zadaných receptur - příje z výroby současně s pořízení prodejů - řádky inventurních rozdílů v úloze Inventury - z příju na sklad ihned výdej (průběžka) - generovaný doklad příjeky současně se zápise fa nebo pokladního dokladu - hroadné generovaní DL na základě přede vystavené faktury a naopak - interaktivní zařazení DHM a ochranných poůcek do operativní evidence současně s výdeje ze zásob Zásoby Software OK Příbra s.r.o.

14

15 Obchodní pøípady Zásoby, výroba, obchod Obsahe je kopletnì zpracovaná obchodní probleatika: zpracování prvotních dokladù, provozních pøehledù a výsledných rozborù. Systé je axiálnì pøizpùsoben pro všechny profese od obchodních anažerù, pøes koneènou obsluhu vystavující prvotní doklady, až po anageent. Cyklus poøízení prvotních a navazujících dokladù a tisky partnerských dokuentù: - Pøijatá poptávka tisk cenové nabídky - Pøijatá objednávka - Vystavená objednávka o autoatické zpracování na základì zapsané pøijaté objednávky o ruèní poøízení v pøípadì nákupu na sklad - Pøíjeka skladová o nabídkou dat vystavené objednávky (dle dodacích listù) o ožnost pøíju na sklad v rozpisu hlavní stroj a pøíslušenství podle objednávky nebo s volitelný suování øádkù pøíslušenství na hlavní stroj - Faktura pøijatá se souèasnou likvidací skladových pøíjeek - Faktura vystavená s autoatický vyskladnìní ze skladu nabídkou dat z pøijaté objednávky o volitelnì na partnera prodejce nebo koneèného odbìratele (pøi zachování rozborù dle prodejcù) o s ožností využití všech druhù slev a rùzných zpùsobù jejich tisku Reklaace øeší reklaované fakturované služby nebo vratky výrobkù èi zboží z dùvodù reklaace - obsahuje napø. tyto ožnosti: oprava faktury, náhrada pùvodní reklaované fakturované položky novou,.. Využívané obecné vlastnosti systéu v oblasti nákupu a prodeje práce v cizích ìnách a tisku dokladù v cizích jazycích propracované ceníky nákupních a prodejních cen (rùzné hladiny cen a slev dle skupin položek a cenových skupin partnerù) s jejich autoatickou tvorbou pøíje od dodavatelù autoatizované zpracování prvotních dokladù na základì dat z jiných dokladù široké ožnosti filtrování a skupinování v pøehledech uživatelské seskupení všech potøebných výstupù pro konkrétní obsluhu (anažera) do odulu Manažer Slevy pøirážky a náklady poøízení vícestupòový systé slev, napø. sleva z ceny + rabat pro prodejce, výpoèet obchodní arže výpoèet a rozvrh slev popø. nákladù na poøízení a jejich pøíé proítnutí do fakturaèních položek Obalové konto autoatické generování výdeje obalù a to i více druhù autoatické sledování obalového konta dle zákazníka s tiske na faktuøe Výstupy forou pøehledù, rozborù a sestav pøíklady: Pøehled životního cyklu zakázky V jedno pøehledu je kopletní inforace souhrnná i detailní od inforací z objednávek až po všechny typy prvotních úèetních dokladù (pøíjeky, dodací listy, faktury pøijaté, vystavené), stav pohledávek a závazkù i koplexní suární inforace o výsledné ziskovosti Pøehled tržeb a arží podle partnerù (a jejich skupin) a položek (a jejich skupin) Sestavy nákupy-prodeje od detailních až po suáøe za skupiny prodejcù a položek Rozbory tržeb a prodejù v èasových øadách, doplnìné grafy Vazby do dalších agend Objednávky Zásoby Fakturace Manažer Význaní uživatelé Kverneland GROUP CZECH TOPAGRI Hoòka Software OK Pøíbra s.r.o.

16

17 Zakázky Zásoby, výroba, obchod Øízení zakázek poocí systéu IMES Systé dùslednì podporuje zpracování externích i vnitropodnikových zakázek i všechny druhy zakázek z pohledu zaìøení: - prodejní zakázky (nákup a prodej zboží, tj. pøijaté a vystavené objednávky) - provozní zakázky (služba vèetnì rozpisu spotøeby ateriálu) - výrobní zakázky s další èlenìní na - zakázkovou výrobu (výroba dle pøijatých objednávek) - sériovou výrobu (výroba na sklad v rozsahu plánu výroby) Provozní doklad zakázky a základní provozní tisky prvotní doklad zakázky je univerzální - zakázkový list, objednávka, výrobní zakázka v øádcích dokladu obsluha rozepisuje objednané zboží, spotøebovaný ateriál a práce podle osob a hodin s autoatický doplnìní cen z ceníku (externích èi vnitropodnikových) foruláø dokladu je pøizpùsoben provozní obsluze (istøi provozu) z dùvodu kopletnosti nákladù systé podporuje i rozpis práce cizích osob na zakázku (následná faktura se už v úèetnictví na zakázku neusí rozepisovat) je zdroje dat pro autoatizované zpracování dalších prvotních dokladù (denní docházky, hrubých ezd, faktur a skladových dokladù) i øady tiskových fore dokladù, napø. : o Zakázkový list o Pøíkaz k výrobì o Podklad pro skladový výdej na zakázku o Pracovní výkaz zaìstnance provozní výstupe je i kopletní pøehled životního cyklu zakázky vedle základní inforace ze všech prvotních dokladù podnikového IS (fa pøijaté a vystavené, skladové a zdové doklady) obsahuje inforaci i o pohledávkách a závazcích a suární inforaci o nákladech a výnosech Software OK Pøíbra s.r.o.

18 Zakázky Dlouhodobé zakázky ožnost pøenosu nákladù a výnosù zakázky do nového úèetního roku postupná fakturace (splátkový kalendáø) zpracování a zúètování nedokonèené výroby Nedokonèená výroba, rozvrh režijních nákladù a vnitrofakturace zpracování a zúètování nedokonèené výroby (i ìsíènì), pøenos ezi úèetníi roky) i její autoatizované odúètování pøi uzavøení zakázky pro sledování ziskovosti zakázky i pro zúètování nedokonèené výroby jsou nutné správné hodnoty nákladù a výnosù zakázky k touto úèelu se využívá dùsledný systé vnitrofakturace i rozvrh režijních nákladù až na jednotlivé zakázky Zásoby, výroba, obchod Karta zakázky a uzavøení zakázky k arta zakázky se autoaticky zakládá souèasnì s vyvoøení hlavièky prvotního dokladu (objednávka, zakázkový list ) s ožností následné aktualizace nebo ji lze založit nezávisle na prvotní dokladu v hlavièce karty zakázky lze sledovat øadu inforací, napø. partner u externí zakázky, støedisko a výkon nákladové, rozpoèet, slouva, sluvní cena, popis a volný text, zápise datuu uzavøení do karty je zakázka uzavøená a nelze ji pak v prvotních dokladech dále používat ožnost autoatizovaného hroadného vyúètování vnitropodnikových zakázek (autoaticky zúètuje výnos na zakázku a náklad na odbìratelská vnitrohlediska, pøípadnì u investièních zakázek na aktivaci a poøízení investic) Rozborové výstupy zakázek, zajištìní jejich koplexnosti Pøíklad druhù rozborových výstupù: - pøehledy životního cyklu zakázky (v rùzných forách) - foruláø Karta zakázky - sestavy rozborù nákladù a výnosù zakázek (v deailní i tabulkové úpravì) - rozbory zakázek vhodné pøedevší pro vyhodnocení zakázek dlouhodobých, finanènì rozsáhlých a opakujících se zakázek Výše uvedené výstupy obsahují vstupy ze všech odulù IS IMES z øádkù prvotních dokladù o vstupu rozhoduje vyplnìný sloupec zakázka Vazby do dalších agend Úèetnictví Objednávky Výroba Manažer Význaní uživatelé Balto Kverneland Group Czech VAPAS AGStav Tøebíè Software OK Pøíbra s.r.o.

19 Mobilní øešení IMES Data obilních terinálù ají v inforaèní systéu IMES následující využití: Mobilní øízení skladu prograe v terinálu lze vytváøet, prohlížet, doplòovat a editovat skladové doklady pøedává stavy skladu k inventurníu dni úloze Inventura pøíje a výdej dle objednávky zprostøedkovanì z odulu Výroba lze vytvoøit doklad pøíju na sklad z výroby pøi poslední výrobní operaci výbìr položek probíhá efektivnì sníání èárových kódù a zadávání poètu kusù. Progra na terinálu používá sezna uživatelù, skladù, partnerù, položek, šarží. saozøejostí je práce s více sklady a s více rozpracovanýi doklady jednotlivých èinností najednou, používání rùzných funkcí pro šarže a sériová èísla, volitelných polí k vkládání dalších potøebných údajù (vlastnosti výrobkù, uístìní apod.), funkce zobrazení inforací o skl.kartì apod. Mobilní øešení IMES Nasazení èárových kódù ve skladì pøináší následující výhody: zaezení chybovosti poocí identifikace zboží èárovýi kódy rychlá a pohodlná práce s pøenosný ruèní terinále výrazné zvýšení efektivity práce skladníka Výroba jistota správného prùchodu výrobkù ezi výrobníi operacei zpìtná sledovatelnost pracovních postupù ezioperaèní kontrola a zaezení neshod zpracování doklady rozpracovanosti výroby Inventury ajetku pøedává stavy k inventurníu dni úloze Inventura Software OK Pøíbra s.r.o.

Zemědělství. www.softok.cz. Software OK Příbram s.r.o.

Zemědělství. www.softok.cz. Software OK Příbram s.r.o. IS IMES - zemědělství Firma s e na trhu podnikových systémů pro zemědělství pohybuj e již 20 let. Vznikla v roce 1991 oddělení m z firmy Agrodat, kořeny v okresních aplikačních skupinách Informační systém

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

www.duna.cz Vážení zákazníci,

www.duna.cz Vážení zákazníci, magazín uživatelů a přátel 31 2009 Vážení zákazníci, v dalším, 31. čísle našeho občasníku MUP Vás seznámíme s novinkami v našich softwarových produktech, které již jsou dokončené a stručně i s některými

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Novinky v modulech Banka a Pokladna

Novinky v modulech Banka a Pokladna Novinky v modulech Banka a Pokladna MONITOROVÁNÍ ULOŽENÝCH DAT NAPOJENÍ NA DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY JEDNODUCHÁ PRÁCE S POZASTÁVKAMI Vážení přátelé, na sklonku roku 2012 jsme pro Vás připravili již 34. číslo

Více

petrklíč odemyká jaro...

petrklíč odemyká jaro... Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 8. dubna 2008 MRP - svět účetních systémů MRP působí na českém trhu již od roku 1990 a eviduje více než 100 tisíc instalací svých účetních systémů.

Více