IS IMES - Úvodní slovo...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IS IMES - Úvodní slovo..."

Transkript

1 IS IMES - Úvodní slovo... Software OK Příbra s.r.o. - více jak 20 let na trhu Jse ryze česká softwarová společnost se sídle v Příbrai a partnerskou sítí po celé ČR. Na trhu s ekonoickýi inforačníi systéy působíe přes 20 let a naší jedinou aktivitou je vývoj a následná ipleentace podnikových inforačních systéů IMES a ProfES v prostředí cílového zákazníka dle jeho specifických potřeb. Kvalitní služby předevší software jako služba - nabízíe ožnost pořízení IS bez počáteční investice do licence kladee velký důraz na služby poskytované zákazníkovi. Vedle klasické návštěvy konzultanta, hotline a hotail nabízíe servis poocí vzdálené správy. Šetříe tí finančn?n?klady, ale také čas nabízíe libovolné individuální úpravy přío autory systéu a dlouhodobý rozvoj systéu dle individuálních přání zákazníka. Využíváe zázeí zavedené SW společnosti pravidelně pořádáe školení, seináře a další společné aktivity IMES - ERP řešení na íru Hledáte účetní nebo inforační systé do Vaší firy a nevyhovují Vá krabicové systéy? Potřebujete individuální přístup a služby? Hodilo by se Vá rovněž propojení tohoto systéu na e-shop? Máe pro Vás ideální řešení. Podnikový inforační systé IMES je oderní systé typu klient-server postavený na databázové serveru Microsoft SQL Server. Inforační systé IMES pokrývá potřeby fire všech velikostí a obsahuje specializovaná oborová řešení pro oblasti stavebnictví, dopravy, zeědělství, vodárenství a obchodu. Nabízí bohatou nabídku odulů, ožnost libovolných zakázkových úprav a dokonalou přizpůsobivost systéu vše firení procesů. Modulárnost systéu IS IMES je koplexní inforační systé, v současné době se skládá z cca 50 odulů, které dále rozvíjíe a doplňujee. Konkrétní ipleentace u cílového zákazníka uožňuje využití pouze těch odulů, které pokryjí aktuální zákazníkovy požadavky s ožností postupného rozšířeného využívání v návaznosti na koncepci rozvoje IS Reference Inforační systé IMES v současné době aktivně využívá přes 200 společností různé velikosti i zaěření. Není ožné všechny na toto ístě jenovat, každéu však věnujee stejnou axiální pozornost a individuální služby. (více na Vyzkoušejte prezentaci Zajíají vás detaily našeho inforačního systéu? Potřebujete odpovědi na zvídavé otázky? Napište ná e-ail a dohodněte si prezentaci systéu právě pro Vás. A cena? Cena systéu se řídí rozsahe využití skupin odulů a počte stanic. Základní kobinace jsou uvedeny ve firení ceníku. Pro ostatní kobinace Vá rádi připravíe individuální kalkulaci podle skutečně využívaného rozsahu systéu. Software OK Příbra s.r.o. třída Kpt.Olesinského Příbra Tel.: E-ail: web:

2 IS IMES - základní vlastnosti Vlastnosti systéu Koplexní inforační systé. V současné době se skládá ze 48 odulů, které dále rozvíjíe a doplňujee o další řešení Otevřený systé z hlediska ipleentace uživatelských požadavků i z hlediska integrace nástrojů třetích stran Racionální pořízení dat a ožnost jedinečného zadání inforace Jednoduché opravy v ráci pořízení, následně po uložení dokladu i v dalších obdobích Aktuální výstupní inforace v každé okažiku, včetně saldokonta a aktuálních stavů skladu Přístupnost dat inulých období (v celé rozsahu) Široké ožnosti individualizace systéu (šablony pořízení, číselníků, forulářů, prohlížečů, tisků..) Autoatické vazby ezi doklady a objekty (z faktury vystavené saldo, převodní příkaz, BV, pokladní doklad, kopenzace, objednávka, dodací list.) Propracovaný systé evidence vnitropodnikového členění inforací (střediska, kalkulační činnosti, zakázky, stroje, provozy, osoby, pozeky, regiony, ) Jednotný systé nastavení, pořízení a navazujícího zpracování inforací napříč celý systée Bezpečný a efektivní přístup k systéu řídí kobinace uživatelských práv na úrovni serveru s uživatelskýi právy k odulů, tabulká, osobá, událoste a číselný řadá dokladů Integrace se standardníi klientskýi aplikacei (Excel, Word, OpenOffice, E-ail, ) Pohled na data forou inteligentních prohlížečů Elektronická kounikace se státní správou, elektronické bankovnictví, elektronická pošta, Integrované rozbory a analýzy jako hlavní analytický nástroj systéu Podpora obilních zařízení (čtečky čárových kódů, obilní a docházkové terinály, ) Bezpečné uložení dat, autoatické zálohování Vzdálená správa systéu, autoatická instalace oprav Podpora internetového obchodu (v inforační systéu probíhá kopletní správa produktů, cenotvorby, objednávek i partnerů/zákazníků) Software OK Příbra s.r.o.

3 IMES jako služba - SaaS Inforačn í systé IMES jako služba - SaaS - vlastní serverovna je inulostí S provoze IT jsou spojeny nealé výdaje. A to jak investiční, tak provozní. Nabízíe provoz inforačního systéu IMES jako službu bez starosti o hardware a instalace softwaru. Se systée IMES je ožné pracovat odkudkoliv, podínkou je pouze připojení k Internetu. IMES je nainstalován v datové centru a uživatel k systéu přistupuje poocí vzdáleného připojení. Práce s prograe je přito naprosto shodná, jako kdyby byl systé nainstalován přío na počítači uživatele. ERP jako služba představuje vhodnou alternativu pro všechny velkosti a typy společností, které chtějí zjednodušit přístup k IT. Pro větší společnosti ůže představovat řešení pro jednotlivé pobočky. ERP jako služba je ideální také pro alé společnosti. U nich často hraje roli ožnost provozu bez velkých počátečních investic. Přito získají službu na veli vysoké úrovni, kterou si dříve neohli dovolit. Neusíte se bát ani o bezpečnost. Naše servery leží ve špičkové data centru společnosti IGNUM, které zajišťuje fyzickou i virtuální bezpečnost na nohe lepší úrovni, než si běžná společnost ůže dovolit. Výhody systéu IMES - SaaS IMES jako služba - SaaS - Vysoká dostupnost kdykoliv a odkudkoliv, kde áte připojení k internetu - Úspora finančních prostředků - získáváte inforační systé Ies bez poč?tečn?ch investic do licencí a hardwaru, eliinujete další nutné provozní náklady na energie, provoz a údržbu - platí se jen za to co se používá - Jednoduchá a přehledná fora účtování - Odpovědnost za provoz systéu je přenesena z vlastních zaěstnanců na nás, sluvně garantujee podínky poskytování služby - Bezpečnost - data se nacházejí v profesionální datové centru s vysoký stupně ochrany - Jednoduché zahájení a zkrácení instalace - veškerou instalaci, konfiguraci a údržbu provádíe y - Možnost objednat obje služeb, které se aktuálně potřebuje Cena za neoezený přístup již od 750 Kč/ ěsíc/osoba Co je součástí ceny: - virtuální server dostupný odkudkoli - zřízení a konfigurace - licence Microsoft Windows - licence Terinal Server - licence Microsoft SQL server - licence IS IMES - servisní zásahy přes internet - přístup k podpoře systéu IMES - aktuální verze včetně legislativních úprav - energie - dohled 24/7, dostupnost in % Software OK Příbra s.r.o. třída Kpt.Olesinského Příbra

4

5 Finance a Úèetnictví Modul Kniha faktur zápis faktur pøío nebo odvození ze skladového dokladu (vystavená faktura z dodacího listu i pøijatá fa z pøíjeky) faktury, stvrzenky se vystavují ihned po poøízení dat souèasnì s vystavení dodacího listu, dávkovì z pøede vystavených dodacích listù nebo nabídkou dat z pøijatých objednávek zápis sluvních plateb (stálé platby) s rozpise dle platebního kalendáøe zápis do saldokonta ihned pøi uložení faktury (saldo úèetní i neúèetní) práce i ve 2 cizích ìnách (ceníková ìna rozdílná od ìny k úhradì) s pøepoète do úèetní ìny prodejní nožství v jiné MJ než je základní MJ pro evidenci skladu rùzné druhy tisku faktur (i se složenkou a pøevodní pøíkaze), tisk až 3 adres Modul Pokladna úèetní i neúèetní pokladna i prodejní kasa, libovolný poèet pokladen libovolný poèet paragonù na jedno dokladu vystavení paragonu tržeb na stejných principech jako je faktura (doplnìní ceny z ceníku, zápis do Finance a úèetnictví skladové evidence apod.), z vystaveného paragonu lze volitelnì tisknout paragon, stvrzenku nebo Fa obchodní kasa - pro aloobchody a superarkety zaúètování je ožné podle paragonù i za celý doklad (bez ohledu paragonù) Modul Obecné úètování pøi bìžné podnikové zpracování jde o odul urèený pro zpracování interních dokladù u úèetních fire plnì nahradí ostatní knihy již jednou vedené pøío v úèetní jednotce - uožòuje rozpis dokladù do evidence DPH, úhrady faktur výbìre ze salda, autoatický zápis odložených plateb, zápis úhrady nové zálohy, odeèty záloh atd.. souèástí odulu je i zaúètování haléøových rozdílù, kurzových rozdílù bìžných i roèních, zúètování penalizací, pøeúètování bìžných úètù DPH, úètování penalizací, úètování kopenzací vzorové doklady - již jednou vystavené doklady lze kopírovat (i do nových období) Software OK Pøíbra s.r.o.

6 Finance a Úèetnictví Finance a úèetnictví Saldokonto v každé okažiku aktuální korunové i valutové saldokonto úèetní i neúèetní pohledávky a závazky forou prohlížení i sestav zápisy jsou podklade pro zpracování pøevodních pøíkazù, pro zápis úhrad v bance, pokladnì a OU, pro kopenzace, upoínky, penalizace, zpracování haléøových rozdílù export pohledávek pro potøeby bank a faktoringových spoleèností operativa salda - kopenzace, upoínky, penalizace, haléøové a kurzové rozdíly Bankovní výpisy a pøevodní pøíkazy odeslání a pøíje elektronicky s autoatický párování (vedle rùzných forátù bank i poštovní poukázky SIPO) nebo klasický zpracování podporujee všechny banky a bankovní foráty v ÈR jednodenní i vícedenní výpisy ožnost rozpisu jedné platby podle jednotlivých fa autoatické uložení neznáých plateb do odložených plateb a dále jejich párování Výkazy podnikové výkazy odpovídající legislativní norá, napø. pøiznání DPH vèetnì elektronického odeslání, Rozvaha v plné i zkrácené rozsahu, Výkaz ziskù a ztrát v plné i zkrácené rozsahu, Výkaz Cash Flow, zpracované výkazy lze editovat Rozbory jednoduché, univerzální a pøehledné vnitropodnikové rozbory ožnost definice vlastních datových skladù a propojení na vlastní datové zdroje v systéu export do Excelu nebo Internetového prohlížeèe široké ožnosti filtrování a anipulace dat (skupinování, tøídìní, filtry, variabilní zobrazení, ) rozsáhlé kobinace vnitro hledisek (støediska, zakázky, výkony, období, partneøi, úèty, položky, sklady, osoby, ) ožnost analýz nad uživatelskýi skupinai hledisek ožnost definice vlastních sestav a grafù Software OK Pøíbra s.r.o.

7 Zeědělství IS IMES - zeědělství Fira Software OK Příbra s.r.o. s e na trhu podnikových systéů pro zeědělství pohybuj e již 20 let. Vznikla v roce 1991 oddělení z firy Agrodat, kořeny v okresních aplikačních skupinách Inforační systé IMES pokrývá všechny sp ecifické potřeby v oblasti ze ědělství. Zároveň, ale poskytuje výhody koplexního inforačního systéu a tí dovoluje centralizovat zeědělské i nezeědělsk é evidence (obchod, doprav a, provoz...). Zeědělství Software OK Příbra s.r.o.

8 Živočišná výroba Zvířata skladová účetní evidence zvíř at (ks, kg, Kč ), evidence hotn é odpovědnosti - inventury zúčt ování účetních i daňových odpisů všechny pohyby (nar ození, nákupy, prodeje, převody,...) se eviduj í podl e kategori í, stájí a jednotlivých druhů zěn, nejen dl e zootechnických potřeb, ale i v náva znosti na účtování, rozbory, statistiku... u základníh o stáda je ožné nastavit vlastní odpisový plán účetní ch i daňových odpisů dl e požadavků uživatele v plné návaznosti na platnou legislativu saozřejo u součástí jsou autoatizované výpočty krných dnů, vzrůstových přírůstků i zálohové zúčtování hotnostníc h přírůstků, inventur y v ks i kg (včetně autoatizovanéh o vypořádání hotnostních přírůstků na skutečnost) výr obní ceny se doplňuj í autoaticky z ceníků, průě rné ceny vyřazení a převodů p rogra počítá lze vést i pastevn í deník s návazností na nitrátovou sěrnici Ústředn í evidence a zootechnická evidence - certifikát na skot a prasata io povinných údajů Ústřední evidence lze vés t i provozn í zootechnickou agendu ostatn í, Ústřední evidence není povinná ladá zvířata lz e evidovat jen podle stájí bez inventárních čísel Výstupy a přednosti řešen í výstu py ve forě prohlí žečů, sestav i rozborových tabulek s rozsáhlou ožností filtrování a třídění zá pisy prvotníc h dokladů vstupují do podnikových rozborů spotřeba kriv na jednotk u produkce i krný den, kopletní kalkulace výrobních nákl adů, návaznos t na legislativ u, koplexnost a integrovanost v celé systé u, racionální zpracování dokladů ožnost zpětných zápis ů ( s dopočte K D, vzrůstových přírůstků a odpisů) jednoduché opravy prvotních doklad ů, kontrolní echanisy správnosti dat a tí i všech výs tupů Specifika ŽV Zeědělství Mzdy rozvrh společných oděn za stáj podle odpracovaných hodin a sěn Přijaté a vystavené faktury pracování v ks i kg podle kategorií a stájí v návaznosti na evidenci zvířat Zásoby - výroba kopletní podpora výroby krných sěsí (současně s výrobou i výdej surovin dle stanovené receptury) Kalkulace - rozbory podrobné rozbory zpeněžování prodejů zvířat, podpora kontroly tržeb na prodej (v kg a ks) kalkulace na jednotku produkce i krný den, výsledovky a kopletní ekonoické výsledky i dle stájí Význaní uživatelé P ROAGRO Nyburk, ZD Mořina, Hřebčín Napajedla, Kukburg Capital, AGRO Jesenice u Prahy, AGRO Jevišovice, AGP Znojo, ZEMSPOL Studénka, Zeský hřebčinec Tluačov, ZD Úonín, Zeědělská společnost Koorno, ZAS Bečv?ry, TOPAGRI, Rostěnice, Příbraská uzenina, PIAS Suchdol, PATRIA Kobylí, KVERNELAND GROUP CZECH, Výzkuný ústav Si.Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, AGRO Blatná, Vinařství WALDBERG,... Software OK Příbra s.r.o.

9 Rostlinná výroba Modul POZEMKY je určen předevší pro agronoy a to pro následující účely: k evidenci aplikace hnojiv, herbicidů a jiných ochranných prostředků podle pozeků, účelu aplikace, dávky/ha, šarže přípravku, osoby aplikátora, datuu a druhu aplikace. Vstupy přío ze skladové evidence (autoatické výdeje ze skladu) nebo neskladově io ekonoickou část IS. Saozřejou součástí je napojení na základní registry LPIS, povolené prostředky a ochranné látky hnojení s výstupy do nitrátové sěrnice i pro vlastní agronoické evidence (včetně obsahu živin v půdě) k přehledů ostatních prací na pozecích dle datuů sledování dodržování agrotechnických lhůt (vstupy přío z výkazů práce nebo jen evidence agronoů nezávislá na ekonoické části IS) součástí je i osevní plán a výstup do účetnictví pro předpis nájů Zeědělství Zelená nafta zdroje dat jsou pracovní výkazy nebo skladové doklady, případně lze data i pořídit přío (s autoatizovaný výstupe do skladové evidence) rozpis PHM v návaznosti na platné legislativní pravidla zelené nafty na katastry a práce součástí je i autoatizovaný rozvrh skutečně zadané denní či ěsíční spotřeby daného stroje rozvrhe na pozeek (příp. katastry) podle vykonané práce obsahe jsou vedle výstupů navazujících na legislativu zelené nafty i výstupy provozní (např. porovnání norované spotřeby na skutečnost, spotřeba PHM na jednotku výkonu stroje,...) Nedokončená rostlinná výroba zúčtování rozpracované výroby do výnosů se dosáhne vyrovnání dočasné účetní ztráty plodin výpočet a zúčtování nedokončené výroby je v systéu plně autoatizován s axiální ožností její výši regulovat uživatele (nastavení číselníků) úloha provede zúčtování rozpracované výroby na výkonech polních plodin ve výši nákladů s ožností úpravy koeficiente vzorovou nastavení si uživatelé upravují podle svých vnitropodnikových pravidel výpočet probíhá vždy od prvního období účetního roku NV není nutné zpracovávat každý ěsíc a naopak je ožné ji zpracovávat v ěsíci opakovaně součástí je autoatizovaný přenos nákladů NV ezi účetníi roky s transforací výkonů příštích období na výkony běžného roku NV na jednotlivých výkonech se ukončuje autoaticky buď při převýšení hodnoty produkce nad náklady nebo vždy v zadané období ukončení Software OK Příbra s.r.o.

10 Provoz-doprava, vnitrofakturace Modul Provoz - doprava odul Provoz-doprava (vedle Zásob a fakturace a specifických odulů ŽV, RV) obsáhne veškerou potřebnou evidenci vedenou přío v provozních podínkách. Slouží pro vystavení prvotních dokladů, které vznikají v provozech jde předevší o pracovní výkazy všech fore, stazky nákladní autodopravy a těžké echanizace, zakázkové listy, specifické zápisy pro sledování provozu strojů (STK, opravy,...),... stazky, pracovní výkazy a zakázkové listy (služby i výroba) slouží pro příé zúčtování vnitrofakturace, poskytují inforace pracovníků provozů ve forě přehledů a sestav a jejich data jsou využívána základníi agendai IS IMES pro autoatickou tvorbu denní docházky osob, dokladů hrubých ezd, vystavení externích faktur za práce a služby i k vystavení výdejek spotřeby ze skladu Výhody využívání odulu provoz - doprava jsou následující: pracovníci provozů pořizují prvotní doklady do systéu aniž ají přístup do zdové agendy a jiných základních ekonoických agend (např. fakturace) detailní rozpis prací dle strojů a osob pro vnitrofakturaci, externí fakturaci, spotřebu PHM (evidence pro zelenou nafty) se provádí v pracovních výkazech io zdy, do hrubých ezd se přenáší již data suární upravená do fory pro vyúčtování zdových nákladů do pracovních výkazů, stazek a zakázkových listů je ožné zahrnout veškeré provozní inforace (včetně těch, které nesouvisejí s vnitropodnikovýi pravidly či legislativou) Zeědělství Vnitropodniková fakturace účele vnitropodnikové fakturace je vytvořit předpoklady pro zainteresovanost jednotlivých středisek na hospodaření podniku a doplnění podkladů pro cenové kalkulace výrobků a služeb (práce pro jiný kalkulační výkon než je výkon atriční stroje či osoby - a to i v ráci střediska) vnitropodnikové zúčtování výnosů a nákladů se vytváří na pozadí prvotních dokladů (stazek, pracovních výkazů, zakázkových listů a skladových dokladů) autoaticky dle nastavení číselníků v plné návaznosti na ceníky a vnitropodniková pravidla uživatele předpoklade správnosti výsledků je rozpis práce osob a strojů podle jednotlivých vnitropodnikových nákladových hledisek. Ostatní již obstará progra autoaticky nastavení je pro uživatele axiálně jednoduché - jde jen o výběr z přednastavených ožností. S vyúčtování vnitropodnikové sazby strojů a ručních prací souvisí i sěrování zdových nákladů vedle výše uvedeného autoatického účtování je ožné využít i ruční zápis (přede připravených podkladů) vnitropodnikových nákladových a výnosových účtů a to v odulu Vnitrofakturace. V praxi se tento způsob využívá pokud se poocné činnosti rozvrhují na výkony RV a ŽV přes úlohu režie a práce pro jiná střediska je výjiečná. Software OK Příbra s.r.o.

11 Vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, režie,... Vnitropodnikové účetnictví zeědělských podniků jeho zpracování lze nastavit tak, aby zcela kopírovalo potřeby a pravidla účetní jednotky systé uožňuje třídění inforací v ráci účetní jednotky na divize, střediska, provozy - stáje, výrobky a činnosti (kalkulační výkony), zakázky, osoby, stroje, pozeky a regiony. Za všechna výše uvedená hlediska i jejich skupiny lze zpracovat kopletní výsledovku, jakýkoliv rozbor nebo jen výběr z uložených dat a lze na ně rozvrhnout režie do hlavní knihy lze přenos vybraných hledisek zablokovat (využívá se předevší u pozeků, regionů, osob, v některých případech i u zakázek) vzorově je v deoverzi nastaveno využívání třídících hledisek až podle účtů a to na střediska a výkony u všech výsledkových účtů. Při aplikaci se doplňuje nastavení dle přání uživatele u vybraných účtů podle dalších výše uvedených třídících hledisek Kalkulace vlastních nákladů výrobků ŽV a RV, služeb poocných a jiných činností - kalkulace na 1 l léka - kalkulace na 1kg výroby vepřového asa - kalkulace na 1q výroby obilovin - kalkulace 1 hod práce jednotlivých typů traktorů a jiných saohybných strojů popř. až pro jeden konkrétní stroj - kalkulace na 1 k dopravy - kalkulace na výrobu 1q krné sěsi určitého druhu - kalkulace na výrobu 1 q kukuřičné siláže... Zeědělství Modul Režie účele úlohy je doplnit zpracování podkladů pro cenové kalkulace výrobků a služeb o režijní a jiné nepříé náklady (odpisy společné echanizace, výkon hnojení,...). Rozvrhovat lze i hodnoty plánu Princip zpracování režijní či jiný nepříý náklad se rozvrhuje prostřednictví rozvrhové základny režie se rozvrhují na volitelnou úroveň vnitropodnikových hledisek (středisko, výkon, stáj, stroj, zakázka) definice režií i základen jsou zadané v číselnících, stejně jako přiřazení základen k jednotlivý režií hodnoty režie i rozvrhových základen jsou identifikovány středisky, výkony a účty rozvrhovou základnou ůže být i neúčetní hodnota (v ŽV - počet krných dnů, dobytčích jednotek, v RV počet ha jednotlivých plodin,...), která je pro úlohu k dispozici na tzv. naturálních účtech napočtené hodnoty rozvrhové základy lze upravit koeficienty (např. pro váhu pracovní náročnosti) běžně se pro zpracování režií využívají účty vnitropodnikové (na režijní výkon a středisko jako výnos, náklad na vnitropodniková hlediska rozvrhové základny) uživatelé často využívají tzv. druhový rozvrh režií, kdy se nerozvrhuje režijní náklad jako celek, ale odděleně uživatele stanovené skupin účtů - např. režijní: zdy, odpisy, ateriálové a ostatní náklady. Využití druhového rozvrhu režií získají kalkulace vlastních nákladů výrobků a služeb nohe vyšší vypovídací hodnotu Software OK Příbra s.r.o.

12

13 Zásoby Zásoby plnohodnotná práce ve více obdobích současně (souběh období) karta skladové položky volitelný cenový reži (průěrná cena, FIFO, LIFO) neoezený počet skladů, evidence i podle uístění ve skladu (i více uístění u jedné skladové položky) reži průěrné ceny s nastavení výdeje pod nulový stav ošetřen na dodatečné správné doplnění průěrné ceny do výdejů stavy zásob lze vést ve dvou základních MJ - např. ks, kg sledování stavů a pohybů je ožné nejen podle skladů, uístění a položek, ale i dle výrobních čísel, šarží, zakázek, partnerů dodavatelů, záruční doby atd. aktuální stavy na skladě ihned po uložení pohybu v řádku (ještě před uložení dokladu) podpora obilních terinálů při zaevidování skladových pohybů lze využít z celé škály ožností autoatického generování dokladů a řádků dokladů: - příjy z eziskladových a položkých převodů pořizují se jen řádky výdej - řádky příjeek z nákupu z vystavených objednávek - řádky převodek z vnitropodnikových objednávek - řádky dodacích listů ze zapsaných přijatých objednávek - výdej výrobních surovin dle zadaných receptur - příje z výroby současně s pořízení prodejů - řádky inventurních rozdílů v úloze Inventury - z příju na sklad ihned výdej (průběžka) - generovaný doklad příjeky současně se zápise fa nebo pokladního dokladu - hroadné generovaní DL na základě přede vystavené faktury a naopak - interaktivní zařazení DHM a ochranných poůcek do operativní evidence současně s výdeje ze zásob Zásoby Software OK Příbra s.r.o.

14

15 Obchodní pøípady Zásoby, výroba, obchod Obsahe je kopletnì zpracovaná obchodní probleatika: zpracování prvotních dokladù, provozních pøehledù a výsledných rozborù. Systé je axiálnì pøizpùsoben pro všechny profese od obchodních anažerù, pøes koneènou obsluhu vystavující prvotní doklady, až po anageent. Cyklus poøízení prvotních a navazujících dokladù a tisky partnerských dokuentù: - Pøijatá poptávka tisk cenové nabídky - Pøijatá objednávka - Vystavená objednávka o autoatické zpracování na základì zapsané pøijaté objednávky o ruèní poøízení v pøípadì nákupu na sklad - Pøíjeka skladová o nabídkou dat vystavené objednávky (dle dodacích listù) o ožnost pøíju na sklad v rozpisu hlavní stroj a pøíslušenství podle objednávky nebo s volitelný suování øádkù pøíslušenství na hlavní stroj - Faktura pøijatá se souèasnou likvidací skladových pøíjeek - Faktura vystavená s autoatický vyskladnìní ze skladu nabídkou dat z pøijaté objednávky o volitelnì na partnera prodejce nebo koneèného odbìratele (pøi zachování rozborù dle prodejcù) o s ožností využití všech druhù slev a rùzných zpùsobù jejich tisku Reklaace øeší reklaované fakturované služby nebo vratky výrobkù èi zboží z dùvodù reklaace - obsahuje napø. tyto ožnosti: oprava faktury, náhrada pùvodní reklaované fakturované položky novou,.. Využívané obecné vlastnosti systéu v oblasti nákupu a prodeje práce v cizích ìnách a tisku dokladù v cizích jazycích propracované ceníky nákupních a prodejních cen (rùzné hladiny cen a slev dle skupin položek a cenových skupin partnerù) s jejich autoatickou tvorbou pøíje od dodavatelù autoatizované zpracování prvotních dokladù na základì dat z jiných dokladù široké ožnosti filtrování a skupinování v pøehledech uživatelské seskupení všech potøebných výstupù pro konkrétní obsluhu (anažera) do odulu Manažer Slevy pøirážky a náklady poøízení vícestupòový systé slev, napø. sleva z ceny + rabat pro prodejce, výpoèet obchodní arže výpoèet a rozvrh slev popø. nákladù na poøízení a jejich pøíé proítnutí do fakturaèních položek Obalové konto autoatické generování výdeje obalù a to i více druhù autoatické sledování obalového konta dle zákazníka s tiske na faktuøe Výstupy forou pøehledù, rozborù a sestav pøíklady: Pøehled životního cyklu zakázky V jedno pøehledu je kopletní inforace souhrnná i detailní od inforací z objednávek až po všechny typy prvotních úèetních dokladù (pøíjeky, dodací listy, faktury pøijaté, vystavené), stav pohledávek a závazkù i koplexní suární inforace o výsledné ziskovosti Pøehled tržeb a arží podle partnerù (a jejich skupin) a položek (a jejich skupin) Sestavy nákupy-prodeje od detailních až po suáøe za skupiny prodejcù a položek Rozbory tržeb a prodejù v èasových øadách, doplnìné grafy Vazby do dalších agend Objednávky Zásoby Fakturace Manažer Význaní uživatelé Kverneland GROUP CZECH TOPAGRI Hoòka Software OK Pøíbra s.r.o.

16

17 Zakázky Zásoby, výroba, obchod Øízení zakázek poocí systéu IMES Systé dùslednì podporuje zpracování externích i vnitropodnikových zakázek i všechny druhy zakázek z pohledu zaìøení: - prodejní zakázky (nákup a prodej zboží, tj. pøijaté a vystavené objednávky) - provozní zakázky (služba vèetnì rozpisu spotøeby ateriálu) - výrobní zakázky s další èlenìní na - zakázkovou výrobu (výroba dle pøijatých objednávek) - sériovou výrobu (výroba na sklad v rozsahu plánu výroby) Provozní doklad zakázky a základní provozní tisky prvotní doklad zakázky je univerzální - zakázkový list, objednávka, výrobní zakázka v øádcích dokladu obsluha rozepisuje objednané zboží, spotøebovaný ateriál a práce podle osob a hodin s autoatický doplnìní cen z ceníku (externích èi vnitropodnikových) foruláø dokladu je pøizpùsoben provozní obsluze (istøi provozu) z dùvodu kopletnosti nákladù systé podporuje i rozpis práce cizích osob na zakázku (následná faktura se už v úèetnictví na zakázku neusí rozepisovat) je zdroje dat pro autoatizované zpracování dalších prvotních dokladù (denní docházky, hrubých ezd, faktur a skladových dokladù) i øady tiskových fore dokladù, napø. : o Zakázkový list o Pøíkaz k výrobì o Podklad pro skladový výdej na zakázku o Pracovní výkaz zaìstnance provozní výstupe je i kopletní pøehled životního cyklu zakázky vedle základní inforace ze všech prvotních dokladù podnikového IS (fa pøijaté a vystavené, skladové a zdové doklady) obsahuje inforaci i o pohledávkách a závazcích a suární inforaci o nákladech a výnosech Software OK Pøíbra s.r.o.

18 Zakázky Dlouhodobé zakázky ožnost pøenosu nákladù a výnosù zakázky do nového úèetního roku postupná fakturace (splátkový kalendáø) zpracování a zúètování nedokonèené výroby Nedokonèená výroba, rozvrh režijních nákladù a vnitrofakturace zpracování a zúètování nedokonèené výroby (i ìsíènì), pøenos ezi úèetníi roky) i její autoatizované odúètování pøi uzavøení zakázky pro sledování ziskovosti zakázky i pro zúètování nedokonèené výroby jsou nutné správné hodnoty nákladù a výnosù zakázky k touto úèelu se využívá dùsledný systé vnitrofakturace i rozvrh režijních nákladù až na jednotlivé zakázky Zásoby, výroba, obchod Karta zakázky a uzavøení zakázky k arta zakázky se autoaticky zakládá souèasnì s vyvoøení hlavièky prvotního dokladu (objednávka, zakázkový list ) s ožností následné aktualizace nebo ji lze založit nezávisle na prvotní dokladu v hlavièce karty zakázky lze sledovat øadu inforací, napø. partner u externí zakázky, støedisko a výkon nákladové, rozpoèet, slouva, sluvní cena, popis a volný text, zápise datuu uzavøení do karty je zakázka uzavøená a nelze ji pak v prvotních dokladech dále používat ožnost autoatizovaného hroadného vyúètování vnitropodnikových zakázek (autoaticky zúètuje výnos na zakázku a náklad na odbìratelská vnitrohlediska, pøípadnì u investièních zakázek na aktivaci a poøízení investic) Rozborové výstupy zakázek, zajištìní jejich koplexnosti Pøíklad druhù rozborových výstupù: - pøehledy životního cyklu zakázky (v rùzných forách) - foruláø Karta zakázky - sestavy rozborù nákladù a výnosù zakázek (v deailní i tabulkové úpravì) - rozbory zakázek vhodné pøedevší pro vyhodnocení zakázek dlouhodobých, finanènì rozsáhlých a opakujících se zakázek Výše uvedené výstupy obsahují vstupy ze všech odulù IS IMES z øádkù prvotních dokladù o vstupu rozhoduje vyplnìný sloupec zakázka Vazby do dalších agend Úèetnictví Objednávky Výroba Manažer Význaní uživatelé Balto Kverneland Group Czech VAPAS AGStav Tøebíè Software OK Pøíbra s.r.o.

19 Mobilní øešení IMES Data obilních terinálù ají v inforaèní systéu IMES následující využití: Mobilní øízení skladu prograe v terinálu lze vytváøet, prohlížet, doplòovat a editovat skladové doklady pøedává stavy skladu k inventurníu dni úloze Inventura pøíje a výdej dle objednávky zprostøedkovanì z odulu Výroba lze vytvoøit doklad pøíju na sklad z výroby pøi poslední výrobní operaci výbìr položek probíhá efektivnì sníání èárových kódù a zadávání poètu kusù. Progra na terinálu používá sezna uživatelù, skladù, partnerù, položek, šarží. saozøejostí je práce s více sklady a s více rozpracovanýi doklady jednotlivých èinností najednou, používání rùzných funkcí pro šarže a sériová èísla, volitelných polí k vkládání dalších potøebných údajù (vlastnosti výrobkù, uístìní apod.), funkce zobrazení inforací o skl.kartì apod. Mobilní øešení IMES Nasazení èárových kódù ve skladì pøináší následující výhody: zaezení chybovosti poocí identifikace zboží èárovýi kódy rychlá a pohodlná práce s pøenosný ruèní terinále výrazné zvýšení efektivity práce skladníka Výroba jistota správného prùchodu výrobkù ezi výrobníi operacei zpìtná sledovatelnost pracovních postupù ezioperaèní kontrola a zaezení neshod zpracování doklady rozpracovanosti výroby Inventury ajetku pøedává stavy k inventurníu dni úloze Inventura Software OK Pøíbra s.r.o.

20 Mobilní øešení IMES Dva zpùsoby øešení kounikace s obilní terinále: on line - IMES s terinále kounikuje poocí WIFI sítì a terinálového pøipojení (vzdálené plochy). Toto technické øešení á hlavnì tyto výhody: v jednoduchosti - na terinál se nic neinstaluje, nenahrává - data jsou vždy aktuální v hardwarové univerzálnosti funguje na vìtšinì terinálù založených na Windows CE a Mobile odolnost proti výpadku sítì pøi znovu zapojení se uživatel pøipojí do stejného bodu, kdy došlo k rozpojení off line - IMES kounikuje s aplikací obilní skladník. Výhodou tohoto øešení jsou nižší poøizovací náklady (není nutné wifi pokrytí skladu). Pøíklady podporovaných èteèek: platfora DOS Unitech Ht630 platfora Windows Mobile napø. Unitech PA600 platfora Windows CE napø. Unitech HT680, PA962 Mobilní øešení IMES Vlastnosti výše uvedených obilních terinálù: obsahují barevnou dotykovou obrazovku a alfanuerickou klávesnici jsou navrženy pro obilní práci ve skladech, v alo a velkoobchodech, dopravì a logistických provozech ají robustní design s prùyslový krytí bránící prùniku prachu a vody provozní teplota od -10 C až do 50 C sníání 1D i 2D kódù volitené pøíslušenství Software OK Pøíbra s.r.o.

Zemědělství. www.softok.cz. Software OK Příbram s.r.o.

Zemědělství. www.softok.cz. Software OK Příbram s.r.o. IS IMES - zemědělství Firma s e na trhu podnikových systémů pro zemědělství pohybuj e již 20 let. Vznikla v roce 1991 oddělení m z firmy Agrodat, kořeny v okresních aplikačních skupinách Informační systém

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Problematika ekonomických agend

Problematika ekonomických agend Problematika ekonomických agend ve zdravotnických zařízeních Prezentace pro Krajský úřad Kraje Vysočina Doba trvání cca 40 min Osnova Časový odhad: 40 min Finanční účetnictví, Analytika účtování Evidence,

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Novinky v oblasti prodeje nových a ojetých vozů. Hana Dolejšová, 12. 11. 2015

Novinky v oblasti prodeje nových a ojetých vozů. Hana Dolejšová, 12. 11. 2015 Novinky v oblasti prodeje nových a ojetých vozů Hana Dolejšová, 12. 11. 2015 Podíl prodejce Podíl prodejce Podíl prodejce je určen ke sledování ekonomiky obchodního případu prodeje nového i ojetého vozu

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.72 V Přerově, 21. srpna 2012 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy Celkem před slevou Přehled prodeje za doklad Editační pole pro práci zadávání informací o prodeji Numerická klávesnice libovolné informace na skladové kartě - Artikl, EAN, MATCH, Cena, Název, Značka SW

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Mít přehled o nákladech

Mít přehled o nákladech Přednosti: Mít přehled o nákladech srovnání předměžné a konečné kalkulace výpočet ukazatelů, např. reprodukční náklady na 1 okno, čistá tržba atd. Cesta ke zvyšování rentability Abychom mohli účinně kontrolovat

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

Evidence výstrojního materiálu v prostředí IS SAP. Jíří Jezdinský / Miloslav Šulc 10. 06. 2010

Evidence výstrojního materiálu v prostředí IS SAP. Jíří Jezdinský / Miloslav Šulc 10. 06. 2010 Evidence výstrojního materiálu v prostředí IS SAP Jíří Jezdinský / Miloslav Šulc 10. 06. 2010 Evidence výstrojního materiálu MěPo Brno Městská policie Brno je zřízena v rámci samostatné působnosti Statutárního

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Konfigurační soubor *** IES.CFG

Konfigurační soubor *** IES.CFG Konfigurační soubor *** IES.CFG ÚČETNICTVÍ U.01 Import ÚD s koeficientem formát: UCTO_IMPORT_UD_KOEFICIENT=ANO Výstupy. Import účetních dokladů Implicitní vstupní menu: Vstupní menu po nastavení parametru:

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více