Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen."

Transkript

1 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní činností podniku hotové výrobky, nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby. Materiálové zásoby - základní materiál a suroviny /tvoří podstatu výrobků/ - pomocný materiál /dodává výrobkům určité vlastnosti či kvalitativní rysy/ - obslužné a provozovací látky /vytvářející a udržující podmínky pro výrobu/ - náhradní díly - obaly. Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.) Zásoby vytvořené vlastní činností zahrnují výrobky, polotovary vlastní výroby, nedokončenou výrobu a zvířata. Pro evidenci zásob je ve směrné účtové osnově vymezena 1. třída a skupiny: 11 - materiál 12 - zásoby vlastní výroby 13 - zboží 19 - opravné položky k zásobám

2 2 Oceňování zásob - důležitým prvkem účtování účetnictví převádí různorodé prvky na peněžní vyjádření, cena a ocenění nástrojem tohoto převodu Různá doba, kdy o ocenění uvažuje: - při nákupu - při skladování - při výdeji Podle současných předpisů se zásoby oceňují takto: 1/ pořizovací cenou - nakupované zásoby v okamžiku pořízení, zahrnuje: cenu stanovenou dodavatelem + vedlejší náklady pořízení 2/ částkou vlastních nákladů výroby - zásoby vytvořené vlastní činností, zahrnují přímé náklady (materiál a osobní náklady) a podíl společných výrobních (režijních) nákladů 3/ odborným odhadem jejich hodnoty - zvláštní případy pořízení, především při bezúplatném nabytí (ocenění závisí na způsobu nabytí) Příklad výpočtu pořizovací ceny materiálu: a) kupní cena fakturovaná dodavatelem ,- Kč b) dopravné za dopravu vlastním autem ,- Kč c) vyúčtovaná provize za zprostředkování 700,- Kč Řešení: Pořizovací cena materiálu ,- Pro účtování zásob nastávají různé situace, jejichž účetní zachycení bude předmětem výkladu : - Pořízení různé způsoby - operace na konci roku - výdej do spotřeby - prodej - inventarizační rozdíly - reklamace

3 3 Pořízení materiálu nákupem - kalkulační účet Pořízení materiálu Zatím jsme účtovali zkráceně: Dodavatelé Materiál na skladě Přijata faktura a materiál Ale:- jiný okamžik operací - dva doklady - nutno sdružit více položek pořizovací ceny - proto je zaveden průběžný účet, kalkulační - účet Pořízení materiálu - podobný jako je využíván při pořízení jiných aktiv dlouhodobý majetek - má jiný charakter není účtem rozvahovým, nemá počáteční zůstatek a nemůže mít ani konečný zůstatek, zůstatek se na konci období převádí na rozvahové účty, které jsou k tomu určeny MD Pořízení materiálu D Složky po- Předání na řizovací ceny sklad (různé doklady) (doklad: příjemka) Účtování pořízení materiálu: 321 Dodavatelé Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě přijatá faktura od dodavatele doklad = faktura přijatá faktura za přepravu 221 Běžný účet / 211 Pokladna / výpis z běžného účtu / výdajový pokladní doklad / o úhradě pojistného převzetí materiálu na sklad (přejímka) doklad=příjemka

4 4 Nevyfakturované dodávky, materiál na cestě Na konci účetního období může dojít k tomu, že účetní jednotka nemá pro některý z nákupů oba potřebné doklady, tj. fakturu a příjemku, ale pouze jeden z nich 1) Má-li pouze fakturu a chybí příjemka účet Pořízení materiálu vykazuje zůstatek na MD 2) Má-li pouze příjemku a chybí faktura účet Pořízení materiálu vykazuje zůstatek na D Účet Pořízení není účtem rozvahovým a nemůže tento zůstatek dovést do rozvahy. Proto je třeba zůstatek tohoto účtu převést na účet jiný, rozvahový, který by zajistil jeho uvedení v rozvaze. Mohou nastat dva případy: 1. dodávka nebyla převzata na sklad - zůstatek (zápis) účtu Pořízení materiálu (MD) je nutné převést na účet Materiál na cestě (119): Materiál dosud nepřevzatý na sklad se na konci účetního období převede zvláštním zápisem na účet 119: MD 119-Mat na cestě / D 111-Pořízení materiálu V příštím období, v okamžiku převzetí dodávky do skladu bude příjemka účtována: MD 112-Materiál na skladě / D 119 Materiál na cestě (tedy ne jako ve standardní situaci : 112/111) 321-Závazky u dod. 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě Přijatá faktura 119 Materiál na cestě Převod na konci roku příjemka (vnitřní účetní doklad) - v dalším období

5 5 2. k dodávce převzaté na sklad nedošla faktura : - zůstatek (zápis) účtu Pořízení materiálu (D) je nutné převést na účet Dohadné položky pasivní (389). - převzatá dodávka, k níž nedošla do konce období faktura, se na konci účetního období převede ve výši předpokládané fakturované ceny (bez DPH!) na účet : MD 111-Pořízení mat. / D 389-Dohadné položky pasivní - V příštím období, až dojde faktura k této dodávce, bude zúčtována ve výši nákupní ceny takto: MD 389-Dohadné položky pasivní / D 321-Dodavatelé 321-Závazky u dod. 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě Faktura nedošla Převzetí materiálu na sklad(příjemka) 389 Dohadné pol.pasivní Faktura došla Převod na konci roku (vnitřní účetní doklad) -v dalším období Příklad: 1 Došla faktura za materiál, materiál do konce období převzat na sklad nebyl, dodávka došla až po začátku nového účetního období. Č. Text Částka MD D 1. Došla faktura , cena pořízení - DPH /20%/ , , Do konce období dodávka nedošla zúčtování materiálu na cestě , Převedení na konečný účet rozvažný , Nové účetní období 4. Převedení zůstatku úč. 119 z poč.účtu rozvažného , Převzetí materiálu na sklad - příjemka ,

6 6 Příklad 2 Dodávka materiálu před koncem roku převzata na sklad, do konce účetního období nedošla faktura, očekává se, že přijde po začátku nového účetního období. Cena je podle smlouvy známá, předpokládá se její dodržení. Č. Text Částka MD D 1. Dodávka materiálu převzata na sklad - příjemka , Do konce období nedošla faktura k této dodávce , Převedení na konečný účet rozvažný , Nové účetní období 4. Převedení zůstatku účtu 389 z poč. účtu rozvažného , Došla faktura , cena pořízení - DPH , , Úhrada faktury z běžného účtu , Výdej materiálu do spotřeby 112-Materiál na skladě 501-Spotřeba materiálu Výdej materiálu do spotřeby (doklad=výdejka materiálu) vrácení nespotřebovaného materiálu _ Snížení dříve zaúčtovaných N - používá se strana MD

7 7 Účtování DPH (Daň z přidané hodnoty) Přidaná hodnota - obsah přidané hodnoty - je hodnota, kterou konkrétní podnik přidává k té hodnotě, která existovala před zahájením jeho činnosti, hodnota, kterou nakoupil od jiných podniků - zahrnuje: mzdy, opotřebení dlouhodobého majetku a částku zisku Příklad Podnik k materiálu v hodnotě 100,- přidal práci svých zaměstnanců v hodnotě 200,- a opotřebil své zařízení v hodnotě 50,- a dosáhl průměrného zisku ve výši 10,-, pak konečný produkt bude mít hodnotu 100, ,- + 50,- + 10,- = 360,-. V ní 100,- odpovídá hodnotě nakoupené od předcházejících výrobních článků a 260,- představuje nově vytvořenou hodnotu, hodnotu přidanou zpracováním v daném výrobním podniku. Z této částky, tj. z přidané hodnoty, by tedy měl podnik zaplatit daň. Účelem daně - tak jako u jiných daní - je přispět na úhradu těch společenských nákladů, které nejsou bezprostředně v podniku zachycovány, jejichž úhrada však zajišťuje v nejširším slova smyslu obnovu výrobních podmínek např. náklady na infrastrukturu (na silnice, železnice, resp. její opotřebení), náklady na přípravu pracovních sil apod. Výpočet výše daně z přidané hodnoty zjištěné přímo: podnik Nákup 100,- podnik Prodej 360 Kon.spotřebitel (= přidaná hodnota) = prodejní cena Výše daňové povinnosti z přidané hodnoty (sazba daně 19%) : 260 x 0,19 = 49,40 = daňová povinnost - výpočet proveden přímo ze zjištěné výše přidané hodnoty

8 8 V praxi je zjištění této částky a její přiřazení konkrétním výkonům v konkrétním období, obtížné, a proto se daňová povinnost zjišťuje nepřímo: - nákupy i prodeje se uskutečňují s částkou DPH a - výše daňové povinnosti se zjišťuje jako rozdíl mezi daní, kterou podnik zaplatil při nákupu výkonů (nákup s DPH), a daní, kterou získal při prodeji svých výkonů (prodej s DPH). Výpočet výše daně z přidané hodnoty nepřímo: podnik Nákup Prodej 100,-+19,-=119,- podnik 360,-+68,40 = 428, (= přidaná hodnota) Zúčtování DPH DPH DPH zaplacená přijatá při nákupu při prodeji 19,- 68,40 Kon.spotřebitel daňová povinnost se zjišťuje jako rozdíl: 68,40 19,- = 49,40 Výše daňové povinnosti je v obou případech stejná, tj. 49,40 Daň z přidané hodnoty platí plátci DPH při nákupu od jiných plátců DPH a kterou naopak přijímají při prodeji svých výkonů. Do SR odvádějí rozdíl mezi DPH přijatou a DPH zaplacenou. Účtování DPH -pro evidenci daně z přidané hodnoty je určen účet 343 Daň z přidané hodnoty. 343 Daň z přidané hodnoty DPH zaplacená při nákupu /na vstupu/ DPH přijatá při prodeji /na výstupu/ KZ /je-li DPH na KZ /je-li DPH na vstupu větší než vstupu nižší než výstupu/ na výstupu/ = pohledávka za FÚ = závazek vůči FÚ - Zůstatek účtu 343 Daň z přidané hodnoty může být a) aktivní, v rozvaze na straně aktiv (DPH zaplacená je vyšší než přijatá) b) pasivní, v rozvaze na straně pasiv (DPH přijatá je vyšší než zaplacená).

9 9 Další operace v účtování zásob materiálu: - Prodej materiálu = 2 operace: 1) prodej (tržby) 2) úbytek prodaného materiálu ze skladu (náklad na dosažení tržeb) Celé účtování shrnuje následující schéma: 343 Daň z přidané hodnoty DPH přijatá 642-Tržby z prodeje materiálu /335-Pohledávky za zam/ /221-Běžný účet/ / 211-Pokladna / 311-Odběratelé Smluvní (prodejní) cena prodej Mat.na skladě 542 Prodaný materiál úbytek materiálu /v pořizovací ceně/ Rozdíl mezi smluvní (prodejní) cenou a cenou pořizovací je součást hospodářského výsledku, je zjišťován až po skončení účetního období. Vedlejší náklady spojené s prodejem materiálu (např. přepravné) se účtují do nákladů. Příklad : Účetní jednotka, plátce DPH, prodala nepotřebný materiál odběrateli, prodejní cena bez DPH 2000,-, skladní cena 2 500,-. Č. Text Částka MD D 1. Vydaná faktura na prodej materiálu - prodejní cena bez DPH DPH 19 % Výdejka na prodaný materiál v pořizovací ceně Externímu dopravci zaplaceno v hotovosti Jiná varianta zaúčtování 1. op. 1a Vydaná faktura na prodej materiálu - fakturovaná částka prodejní cena bez DPH DPH 19 %

10 10 Škody na zásobách materiálu V případě škody na zásobách materiálu (např. požár ve skladu, zatopení, zničení části zásob) je vzniklý úbytek materiálu považován za mimořádný náklad a zaúčtován na stranu MD účtu 582-Škody. Souvztažně s tím se eviduje snížení stavu materiálu na skladě na straně D účtu Mat.na skladě 582 Škody Škoda = úbytek materiálu /v pořizovací ceně/ Přijatá náhrada škody od odpovědných osob, popř. od pojišťovny, je účtována jako mimořádný výnos na účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy. 221 Běžný účet 682 Mimořádné výnosy 211 Pokladna (popř.335) Přijetí náhrady škody Pracovníkům, kteří nesou odpovědnost za vznik škody, může být škoda předepsána k úhradě vznikne tak pohledávka za zaměstnancem evidovaná na účtu 335-Pohledávky za zaměstnanci (vzniká tak mimořádný výnos). Poté bude prováděna její úhrada přímo, v hotovosti nebo na běžný účet, nebo nepřímo, srážkou ze mzdy. Schéma účtování: 331- Závazky k zam. 221 Běžný účet 682 Mimořádné výnosy 335 Pohledávky za zam. 211 Pokladna Předpis škody k úhradě Přijetí náhrady škody (v hot.,na B.Ú.,srážkou) V případě, že účetní jednotka je pojištěna, proběhne tzv. likvidace škody pracovníkem pojišťovny, účetní jednotka má doklad o přiznání náhrady škody, do doby přijetí úhrady bude nárok evidovat jako pohledávku za pojišťovnou na účtu 378-Jiné pohledávky. Jestliže v období mezi likvidací škody a přijetím dokladu o přiznání náhrady je uzavíráno účetní období, pak předpokládanou výši přiznané náhrady škody zaúčtuje účetní jednotka jako dohadnou položku aktivní na účtě 388-Dohadné položky aktivní. V příštím účetním, po přijetí dokladu o přiznání náhrady, převede odhadovanou položku z účtu 388 na účet 378 (případný rozdíl promítne na výsledkové účty běžného účetního období).

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů

Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7550 7557 NÁKLADY KAPITOLA 7 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7.1 Daňové a nedaňové náklady 7550 24 odst. 1 ZDP Daňově uznatelnými náklady (výdaji) pro zjištění základu daně z příjmů jsou náklady

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Evidence, oceňování a účtování zásob Petra Vrtalová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Accounting and implication of inventory valuation in selected accounting

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více