ENSKÉ SMLOUVY TEORIE TEORIE SPOLEČENSK. Prvotní teoretické. Thomas Hobbes: Leviathan,, neboli o podstatě, rkevního a anského (1651).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENSKÉ SMLOUVY TEORIE TEORIE SPOLEČENSK. Prvotní teoretické. Thomas Hobbes: Leviathan,, neboli o podstatě, rkevního a anského (1651)."

Transkript

1

2 TEORIE TEORIE SPOLEČENSK ENSKÉ SMLOUVY Prvotní teoretické přístupy: Thomas Hobbes: Leviathan,, neboli o podstatě, zřízení a moci státu tu církevnc rkevního a občansk anského (1651).

3 TEORIE TEORIE SPOLEČENSK ENSKÉ SMLOUVY Prvotní teoretické přístupy: John Locke: Dvě pojednání o vládě (1690) Kdekoliv se nějaký n počet lidí spojí v jednu společnost, že e se každý zdá přirozeného práva a odstoupí je veřejnosti, ejnosti, zde a jedině zde vzniká politická čili občansk anská společnost nost.. A to se děje, d kde zatím m přirozenp irozeně jednající lid vstoupí do společnosti. Vytvoří jedno politické těleso pod svrchovanou vládou dou.. Z toho je zřejmé, že e absolutní monarchie je vskutku nesrovnatelná s občanskou společnost ností a tak nemůž ůže e být formou občansk anské vlády. Vlastnictví nemůž ůže e být napadeno z vůle v panovníka.

4 Stát t je politická instituce tvořena 3 atributy: 1. Obyvatelstvem (?) 2. Vymezeným územím (hranice) 3. Vládou schopnou prosadit suverenitu (anarchistický systém m MV)

5 Proč obyvatelstvem a ne národem? n Národy v současných státech tech (2002) 1 skupina s více v než 90% obyvatel 1 skupina s více v než 80 % obyvatel (do 90% obyvatel) 2 velké skupiny v rozsahu 20 až 80% obyvatel Státy ty s žádnou skupinou většív než 50% obyvatel Počet států cca 65 států Portugalsko, Polsko, ČR, Irsko, cca 45 států SR, Francie, RF, Bulharsko, Litva cca 35 států Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina, Španělsko cca 40 států Kazachstán, B+H, Írán,

6 Konstituce a vznik státu: tu: 1. Politický a civilizační předpoklad (Anglie, Francie, Portugalsko, Španělsko, Švédsko), 2. Kolonizace respektive dekolonizace (USA, Latinská Amerika, Afrika), 3. Sjednocením m několika n roztříš íštěných národů (Itálie, NěmeckoN mecko ), 4. Rozdělen lením, oddělen lením m mnohonárodn rodního státu tu (R-U U 1918, Jugoslávie, SSSR, ČR + Slovensko) 5. Umělá konstituce (Izrael, Kosovo ) 6. Zvláštní případ Libérie: 1847

7 Vznik moderního státu: tu: Vestfálský mír m r 1648: 1. Uznána na státn tní suverenita (jako mezinárodn rodního práva), (jako princip 2. Vnitřní princip (p (předpokládá, že e stát t je svrchovaným správcem svého území,, nevměšov ování), 3. Vnější princip (státy ty jsou si právn vně rovny), ( Politický a civilizační předpoklad vzniklo nově Nizozemí a Švýcarsko)

8 POSTUPNÝ PŘECHOD P FEUDÁLN LNÍHO STÁTU TU K MODERNÍMU MU USPOŘÁDÁNÍ: 1. SEKULARIZACE, 2. EKONOMICKÝ ASPEKT, 3. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI,

9 JEŠTĚ NE DEMOKRACIE!!! A SVOBODA???

10 SEKULARIZACE: Nástup racionality a osvícenstv cenství, Násilný i nenásilný přechod p církevnc rkevního majetku do rukou státu, tu, Přechod institucí pod správu státu: tu: nemocnice, školy, soudy, rušen ení řádů, Pozitivizmus, Darwin, Pokles vykonávání náboženské praxe (přij ijímání,, sňatky, s bohoslužby by ),

11 EKONOMICKÝ ASPEKT: Vědeckotechnická revoluce, Vznik buržoazie, Nová legitimní moc (pozemky-stroje), Vznik středn ední třídy a proletariátu, tu, Vznik odborů,, dělnických d spolků, politických stran.

12 RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI: Přesun obyvatelstva z vesnic do měst, m Urbanistické problémy, Infrastrukturní problémy, Nutnost racionáln lní vlády, Neosobnost průmyslov myslové výroby, Zábavní průmysl,

13 VZNIKAJÍ NOVÉ IDEJE A VÝZVY: NACIONALISMUS, TRADICIONALISMUS, SOCIALISMUS, KOMUNISMUS, Třídní boj, volební právo, lepší pracovní podmínky nky

14 MODERNÍ STÁT Dohled kontrola informací a sociální dohled, BYROKRACIE Národní kapitál NÁRODNÍ ARMÁDA NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

15 PREMODERNÍ STÁT Dohled Kontrola informací a sociální dohled (katolická církev + feudál) Merkantilismus, minimum oběživa Armáda panovníka či žoldnéřská Agrární hospodářství, půda v majetku církve či feudála

16 POSTMODERNÍ STÁT MLG Mezinárodní banky, licence, WB, IMF, ECB Kolektivní obrana NATO, ESDP Mezinárodní dělba práce FDIs, MNCs,

17 N TNÍ MOC John Locke ( ) 704), MOC ZÁKONODZ KONODÁRNÁ + MOC VÝKONNÁ (1690) Charles Montesquieu ( ), MOC SOUDNÍ (1748)

18 ROZDĚLEN LENÍ STÁTN TNÍ MOCI MOC výkonná MOC zákonodárná MOC soudní

19 ROZDĚLEN LENÍ STÁTN TNÍ MOCI ČR Organizace moci TVORBA LEGISLATIVY VLÁDA VEŘEJNÁ SPRÁVA JUSTICE

20 ORGANIZACE VEŘEJN EJNÉ SPRÁVY V ČR

21 PREZIDENT REPUBLIKY Je hlavou státu, tu, nositel a ústřední subjekt veřejn ejné správy, Je částečně nositelem moci výkonné, Zasahuje i v rámci r moci soudní Vrchním m velitelem ozbrojených sil,

22 ÚSTŘEDNÍ SPRÁVN VNÍ ÚŘADY Jsou to ty správn vní úřady, které taxativně vyjmenovává kompetenční zákon, dělíd se na: 1. Ministerstva (v čele stojí člen vlády zvolená osoba), 2. Ostatní ústřední správn vní úřady,, (jsou odpovědn dné vládě,, v čele stojí vládou jmenovaná osoba)

23 ÚSTŘEDNÍ SPRÁVN VNÍ ÚŘADY Český statistický úřad Český úřad zeměměř ěřický a katastráln lní Český báňský b úřad Úřad průmyslov myslového vlastnictví Úřad pro ochranu hospodářsk ské soutěž ěže Správa státn tních hmotných rezerv Státn tní úřad pro jadernou bezpečnost Národní bezpečnostn nostní úřad Energetický regulační úřad Úřad vlády České republiky Český telekomunikační úřad

24 Úřad průmyslov myslového vlastnictví Úřad průmyslov myslového vlastnictví je ústředním m orgánem státn tní správy České republiky na ochranu průmyslov myslového vlastnictví. V jeho čele je předseda jmenovaný vládou dou. rozhoduje v rámci r správn vního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslov myslové vzory, užitnu itné vzory, topografie polovodičových ových výrobků,, ochranné známky, zeměpisn pisná označen ení a označen ení původu výrobků a vede příslup slušné rejstříky o těchto t předmp edmětech průmyslových práv získává,, zpracovává a zpřístup stupňuje uje fond světov tové patentové literatury zabezpečuje plnění závazků z mezinárodn rodních smluv z oblasti průmyslov myslového vlastnictví,, jichž je Česká republika členem spolupracuje s mezinárodn rodními organizacemi a národnn rodními úřady jednotlivých států na poli průmyslov myslového vlastnictví

25 ORGÁNY STÁTN TNÍ SPR STÁT SPRÁVY S CELOREPUBLIKOVOU PŮSOBNOSTP SOBNOSTÍ (PODLÉHAJ HAJÍCÍ VLÁDĚ) Jsou součást stí ústředních správn vních úřadů, Jsou podřízeny konkrétn tnímu ústřednímu správn vnímu úřadu (tedy ministerstvu) Česká obchodní inspekce: ČOI orgánem státn tní správy, organizační složka státu, tu, kde ústředního ředitele jmenuje ministr průmyslu a obchodu. Člení se na ústřední inspektorát t a jemu podřízen zené inspektoráty ty se sídly s v krajských městech. m

26 ORGÁNY STÁTN TNÍ SPRÁVY S CELOREPUBLIKOVOU PŮSOBNOSTP SOBNOSTÍ (PODLÉHAJ HAJÍCÍ ZÁKONODÁRNÉMU SBORU) Nejsou součást stí ústředních správn vních úřadů, Nejsou podřízeny konkrétn tnímu ústřednímu správn vnímu úřadu (ministerstvu, vládě), ale zákonodárnému sboru: NKÚ Rada ČR R pro rozhlasové a televizní vysílání (PROČ?)

27 Územně dekoncentrované orgány státn tní správy Soustava státn tních orgánů,, které jsou součást stí Ústředních správn vních orgánů.. Slouží k územnímu mu zajištění a plnění úkolů. Soustava Finančních úřadů (MF), Soustava Úřadů práce (MPSV), Soustava Živnostenských úřadů (MPO),

28 ORGANIZACE VEŘEJN EJNÉ SPRÁVY VYKONÁVAN VANÁ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVOU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA V PODOBĚ OBCÍ A KRAJŮ: 1. Hranicemi vymezené území, 2. Obyvatelstvo s trvalým pobytem, 3. Právn vní subjektivita, 4. Oprávn vnění vydávat vat závaznz vazné normativní akty, 5. Samostatná a přenesenp enesená působnost,

29 Organizace veřejn ejné správy vykonávan vaná zájmovou samosprávou V zákonem z stanoveném m rozsahu je přenesena pravomoc na zájmovz jmové samosprávy, profesní komory + VŠV ČLK, ČSK, Notářsk ská komora, Česká advokátn tní komora, Komora daňových poradců, Česká lékárnická komora

30 Organizace veřejn STÁT ejné správy vykonávan vaná jinými osobami Zpravidla právnick vnické či i podnikající fyzické osoby, Zpravidla určeni k certifikaci věcív nebo k atestaci osob, Nerozhodují o právech či i povinnostech, avšak ak právo osvědčuj ují, STK, plyno-instalace, elektroinstalace

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2.

VLASTNICTVÍ. Recht bekommen dobrat se práva TEMATICKÝ OBSAH PROSADITELNOST PRÁV. Snímky slouží k orientaci posluchačů. verze 2. PRÁVO DUŠEVN EVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.1 (2008) Ivo Telec,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA

PRINCIPY PRÁVN LENÍ PŘÍKLAD 1: OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA PRINCIPY PRÁVN VNÍHO MYŠLEN LENÍ PŘIROZENÉ PRÁVO OSOBNOSTNÍ A JEHO STÁTN TNÍ OCHRANA Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice u ani cvičebnice.

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod Wagnerová / Šimíček Langášek / Pospíšil a kolektiv Listina základních práv a svobod Komentář Vzor citace: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod.

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více