Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky. 1 ks ks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky. 1 ks 4 914 000 1 ks 4 914 000 982 800 5 896 800"

Transkript

1 ALLEXIS

2 KALKUKACE NABÍDKOVÉ CENY

3 P o ř. č. Předmět plnění veřejné zakázky Jednotka plnění Cena v Kč bez DPH za jednotku plnění veřejné zakázky Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky Cena za celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky bez DPH Výše DPH v Kč za celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky Cena za celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky v Kč s DPH 1. Návrh Systému projektového řízení včlenitelný do řídících struktur Zadavatele 1 ks ks Poradenství pro potřeby udržitelné implementace Systému projektového řízení hodina hodin Celková nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky

4 Koncepce řešení veřejné zakázky 1.1. Organizační struktura orgánů projektu Řídící výbor Řídící výbor (ŘV) je vrcholovým řídícím orgánem projektu. Definuje priority projetu, schvaluje rámec projektu, garantuje smluvní podmínky, je odpovědný za průběžné sledování průběhu projetu a vydává souhlas k akceptaci výstupů projetu v souladu se stanovenými cíli, rozsahem a harmonogramem projektu. V průběhu realizace projektu rozhoduje o konečném řešení změnového řízení, zásadně ovlivňujícím průběhem a rozsah projektu. V rámci eskalačního procesu je konečným arbitrem řešení problémů, které přesahují pravomoci PM za SUKL a PM za Allexis. Odpovídá především za: schvalování zásadních změn rozsahu a obsahu projektu, dodržování smluvních podmínek, schvalování a akceptaci výstupů z jednotlivých fází projektu, přijímání konečných řešení v případě sporů, jejichž řešení přesahuje pravomoci PM za SUKL a PM Allexis, kontrolu plnění cílů, rozpočtu, časového harmonogramu. Je oprávněn a povinen kontrolovat činnost projektového týmu tak, aby bylo dosaženo celkových cílů projektu. ŘV se skládá z předsedy ŘV a členů ŘV. Pro potřebu administrativní, organizační a technické podpory se zřizuje sekretariát ŘV. ŘV zasedá zpravidla 1x měsíčně v dohodnutých termínech, s délkou trvání maximálně 2 hodiny. Mimořádné zasedání svolává předseda ŘV na žádost členů ŘV a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o mimořádné zasedání řídícího výboru předsedovi ŘV. Všech zasedání ŘV se povinně účastní i projektoví manažeři za Dodavatele a Zadavatele. ŘV si může přizvat na zasedání další nezávislé experty. Řídící výbor svolává předseda ŘV na základě pozvánky zaslané elektronicky a poštou všem členům Řídícího výboru. Pozvánka musí obsahovat: datum, čas a místo konání zasedání ŘV, program zasedání ŘV, přílohy (dokumenty, které budou na zasedání projednávány). Projektový tým Projektový tým je odpovědný za realizaci projektu po odborné, obsahové a technické stránce, plní jednotlivé úkoly, milníky a výstupy v souladu s definovanými cíli projektu.

5 Složení projektového týmu určeného k realizaci projektu SUKL bude definováno souhrnně a uvedeno dle následující tabulky. Jméno Role / Organizační jednotka Tel. Kontakt Zástupce Tel. Kontakt Vzhledem k tomu, že projektový tým bude mít heterogenní složení, standardně se v manuálu používá názvosloví projektový tým, přičemž je považován za projektový tým Zadavatele a projektový tým Dodavatele současně. V případě potřeby, když je nevyhnutelné specifikovat, zda se jedná jedině o činnosti Zadavatele, nebo Dodavatele, může být použit i pojem Projektový tým za Zadavatele, příp. Projektový tým za Dodavatele. Vedení projektu V čele Projektového týmu jsou projektoví manažeři Dodavatele a Zadavatele, tvořící vedení projektu (VP), vrcholový výkonný orgán, zabezpečující řízení auditu, operativní kontrolu a koordinaci auditu po organizační stránce. Vedení projektu koordinuje a kontroluje činnost projektového týmu tak, aby bylo dosaženo celkových cílů projektu. Vedení projektu zasedá pravidelně 1x týdně. Mimořádné zasedaní Vedení projektu může svolat kterýkoliv člen vedení projektu podle potřeby. Projektový tým řídí činnost pracovních skupin, které provádějí předepsané činnosti směřující k naplnění cílů projektu. Složení pracovních skupin určuje PM za MO a PM Allexis. Jejich náplň práce stanovuje PM Allexis. Jednotlivé pozice v rámci struktury pracovních skupin je možné v průběhu plnění úkolů doplňovat, měnit a podle potřeby na základě rozhodnutí vedení projektu. Za organizaci práce a realizaci úkolů, stanovených pracovní skupině odpovídá konzultant Allexis, kterého jmenuje a odvolává PM Allexis. Jednotlivé výsledky práce pracovní skupiny předkládá konzultant Allexis projektovému manažerovi Allexis. Jednotlivé pracovní skupiny jsou povinny navzájem spolupracovat při plnění úkolů. Práva, povinnosti a odpovědnosti pracovníků projektového týmu Projektový manažer Allexis (PM Allexis) PM Allexis je zaměstnancem Dodavatele, který má následující práva a povinnosti: je oprávněn navrhnout složení a případné změny pracovních skupin, určuje vedoucího pracovní skupiny, který je vybrán z řad konzultantů Allexis, je povinen poskytovat zdroje pro realizaci projektu, je povinen v závěrečné části auditu hodnotit postup realizace projektu a míru dosažení stanovených cílů, je povinen určit termíny zasedání projektového týmu, je povinen účastnit se všech zasedání ŘV. je oprávněn svolat kontrolní den

6 Zodpovídá za návrh a úspěšnou realizaci auditu v požadované kvalitě a rozsahu ve smyslu uzavřené smlouvy a schváleného Manuálu v rámci daných časových a nákladových limitů. Je povinen vést reporting projektu a na požádání ŘV informovat o stavu realizace projektu. Je oprávněn specifikovat odborné požadavky na členy projektového týmu. V případě potřeby má právo požádat předsedu ŘV prostřednictvím zástupce Allexis v ŘV o svolání mimořádného zasedání ŘV. Je odpovědný především za: splnění cílů projektu, za komunikaci směrem k top managementu Zadavatele, za komunikaci s projektovým týmem Zadavatele, poskytuje podporu pro dosažení projektových cílů a řeší závažné problémy v průběhu realizace projektu, průběh prací v rámci schválených cílů a rozsahu smlouvy, dodržování termínů dle schváleného harmonogramu, schvalování požadavků na změny, které nemají zásadní vliv na cíle, rozsah, časový plán, rozpočet a kvalitu realizovaného projektu, zajištění provázanosti navržených řešení a realizovaných změn v celé struktuře projektu, projednávání a schvalování výstupů pracovních skupin, hledání a návrh řešení věcných problémů, přesahujících rámec činností pracovních skupin, realizaci administrativních, technických, kapacitních a organizačních opatření v průběhu realizace auditu, řešení běžných konfliktů a sporů ve strukturách projektu, dohled nad organizací, zabezpečením a realizací samotného auditu na straně Dodavatele, vypracování výstupů definovaných ve smlouvě, předložení závěrečných výstupů jednotlivých fází auditu ke akceptačnímu řízení Pro účely manuálu se za PM Allexis v plné míře považuje rovněž i Zástupce Projektového manažera Allexis. Projektový manažer za SUKL (PM za SUKL) PM za SUKL je zaměstnancem Zadavatele a má následující práva a povinnosti: je oprávněn navrhnout personální obsazení pracovních skupin za SUKL a jejich případnou změnu vedení projektu, je povinen spolupracovat na tvorbě a schválení harmonogramu za SUKL, je povinen poskytovat zdroje pro realizaci projektu, je povinen poskytovat podporu pro dosažení projektových cílů, je povinen na základě požadavků projektového manažera Allexis zabezpečovat operativně úkoly tak, aby nebyl narušen průběh projektu, je povinen v případě nejasností, popřípadě pokud nastanou závažné okolnosti, které naruší průběh projektu ze strany Zadavatele, ihned informovat projektového manažera Allexis o této skutečnosti a dát návrh řešení, je povinen v závěrečné části projektu hodnotit postup realizace projektu a míru dosažení stanovených cílů, je povinen účastnit se všech zasedání ŘV. je oprávněn svolat kontrolní den V případě potřeby má právo požádat předsedu ŘV o svolání mimořádného zasedání ŘV.

7 Odpovídá především za: komunikaci směrem k projektovému týmu Dodavatele, řešení závažných problémů v průběhu realizace projektu spolu s PM Allexis, přebírání výstupů od projektového manažera Allexis podle dohodnutého harmonogramu, zajištění požadované kvality a součinnosti ze strany SUKL v oblasti lidských a materiálních zdrojů a infrastruktury potřebné pro realizaci projektu, dodržování časového harmonogramu projektu za SUKL, řešení sporů mezi vedoucími (popřípadě členy) pracovních skupin za SUKL na vedení projektu, předkládání závěrečných výstupů projektu ke schválení Řídícímu výboru ve spolupráci s PM Allexis. Podpis akceptačních protokolů Konzultant Allexis Konzultant Allexis je zaměstnancem Dodavatele, který zodpovídá za realizaci jednotlivých částí projektu v rámci daných časových limitů. Je oprávněn zadávat úkoly podřízeným členům pracovní skupiny a kontrolovat jejich plnění. Odpovídá především za: efektivní realizace úkolů zadaných PM Allexis, předávání znalostí členům pracovních skupin, realizaci sběru a vyhodnocení dat v souladu s metodikou Dodavatele, navrhování případných změn řešení a vypracovávání podrobných podkladů pro rozhodnutí o těchto návrzích PM Allexis, provádění školení členů pracovních skupin, provádění reportingu činností pracovní skupiny pro potřeby PM Allexis, předkládání výstupů projektu PM Allexis, obsahovou a formální stránku výstupů z úkolů uložených PM Allexis, zpracování dílčích projektových dokumentů, které předkládá ke schválení PM Allexis, organizuje, zabezpečuje a realizuje samotný projekt v součinnosti a na základě úkolů uložených PM Allexis, zpracování návrhů dokumentovaných výstupů.

8 1.2. Harmonogram - plán realizace Projekt bude realizován v předpokládaném časovém harmonogramu s časovými milníky. Harmonogram projektu bude schválen na prvním úvodním zasednutí. Rozhodnutí o změně harmonogramu z pohledu definovaných termínů v rámci jednotlivých fází se schvaluje na zasedání řídícího výboru. Průběh jednotlivých fází projektu je řízen PM Allexis a monitorován ŘV. Součástí zasedání je kontrola plnění definovaných úkolů a stanovených milníků v jednotlivých fázích projektu. Operativní plán realizace auditu (OPRA) Před zahájením, v průběhu a po ukončení jednotlivých fází auditu se stanovuje bližší harmonogram tak, aby se sladily termíny. Stanovování bližšího harmonogramu se realizuje prostřednictvím operativních plánů realizace auditu (OPRA). Obsahem OPRA je zpracování přesného harmonogramu pracovních jednání na čtrnáct kalendářních dnů s výhledem na patnáctý až dvacátý první den. OPRA je dokument, jehož prostřednictvím je řízena činnost pracovních skupin, včetně požadované a odsouhlasené součinnosti všech pracovníků SUKL na určené období. OPRA je koncipován na 21 kalendářních dnů ode dne jeho schválení na Vedení projektového týmu, přičemž je pravidelně aktualizován s týdenní periodicitou na zasedání Vedení projektového týmu. Stav závaznosti, který je určen v jednotlivých týdnech plánu OPRA je znázorněn v následujícím schématu: První týden "fixní" Pevně stanovená a potvrzená pracovní jednání OPRA Druhý týden "plánovací" Stanovení časového rámce pracovních jednání s přiřazeným předpokládaným časem jeho konání (možnost částečné korekce po dohodě s PM Allexis) Třetí týden "výhledový" Rámcové stanovení organizačních složek s předpokládaným dnem realizace pracovního jednání (bližší specifikace při přesunu do druhého týdne, v následující OPRE)

9 Způsob sestavení OPRA Projektový tým Allexis vypracuje návrh OPRA na týden N, N+1 a N+2 (výhled do 21. kalendářního dne), N N+1 N+2 (výhled) Na zasedání vedení projektu PM Allexis předloží návrh OPRA PM za SUKL. Po projednání návrhu OPRA, PM Allexis distribuuje požadavky na součinnost spolu s potřebnými náležitostmi, všem členům projektového týmu. Konkrétním obsahem náležitostí pracovního jednání jsou: Definování podkladů potřebných pro pracovní jednání Místo obsahující konkrétní určení místnosti splňující podmínky pro pracovní jednání.(v návrhu OPRA je zpravidla určena některá z místností, kterou má projektový tým k dispozici) Čas Personální složení V případě souladu termínů a potřebných náležitostí definovaných v návrhu, pracovníci SUKL potvrdí dojednaný termín operativně telefonicky nebo em. Budou-li navržené termíny v plánovacím týdnu (N+1) nebo některé potřebné náležitosti nevyhovující, pracovníci SUKL navrhnou alternativní možnosti řešení nejpozději do středy týdnu N. Náhradní termín bude stanoven po dohodě s PM Allexis, nebo konzultantem Allexis. Dle sjednaných podmínek se následně dopracuje návrh OPRA a odešle PM za SUKL nejpozději v pátek 8.00 hod N týdne. Přepracovaný OPRA se stává závazným pro obě strany v pondělí N+1, kdy nabude účinnosti. Schéma schvalování a sestavování OPRA je uvedeno na následujícím obrázku:

10 Obsah dokumentu OPRA : pracovní skupiny Vedení projektu řídí činnost pracovních skupin, které provádějí předepsané činnosti směřující k naplnění cílů auditu. V OPRA jsou definovány pracovní skupiny v případě, jejich vzniku, změny a zániku. jednotlivé role v pracovní skupině - Složení pracovních skupin určuje PM za SUKL a PM Allexis a navrhují se tak, aby měli vyvážené složení, se zřetelem na jednotlivé účely jednání. V případě zřízení nové pracovní skupiny jednotlivé pozice v rámci struktury pracovních skupin je možné v průběhu plnění úkolů doplňovat a měnit na základě rozhodnutí vedení projektu. úkoly a cíle pracovní skupiny Za organizaci práce a realizaci úkolů, stanovených pracovní skupině odpovídá konzultant Allexis, kterého jmenuje a odvolává PM Allexis. harmonogram prací s uvedením kroků V každé OPRA jsou upřesňovány úkoly na stanovené období, dle definovaných pravidel. výstupy z pracovní skupiny Jsou definované při zřízení pracovní skupiny a jejich kontrola se realizuje. Kontrolní den V průběhu realizace auditu je možné na návrh: Předsedy a členů ŘV, PM za SUKL PM Allexis iniciovat svolání kontrolního dne, jehož obsahem je průběžné sledování naplňování cílů auditu. Součástí kontrolního dne může být také kontrola projektové dokumentace v projektové knihovně. Pro sumarizaci výsledků a zjištění z kontrolního dne se vypracovávají zápisy.

11 1.3. Vedení dokumentace projektu Řízení projektové dokumentace Projektový tým při realizaci projektu používá standardní postup, jehož součástí je formalizovaná dokumentace vedená v projektové knihovně. Řízení projektové dokumentace zahrnuje: zřízení projektové knihovny, definování řízených projektových dokumentů, označování řízené projektové dokumentace, oběh projektové dokumentace, uschovávání projektové dokumentace, zálohování projektové dokumentace, archivování projektové dokumentace. Účelem zřízené projektové knihovny je zajištění přístupu k dokumentaci projektu tak, aby byla přístupná, úplná a aktuální pro všechny zúčastněné podle přístupových práv dle jednotlivých rolí v projektu. Definování řízených projektových dokumentů V souvislosti s realizací projektu se používá následující řízenou projektovou dokumentaci v projektové knihovně ve složkách: zadávací dokumentace dokument, který definuje pro Dodavatele požadavky na realizaci projektu, smlouva o realizaci projektu základní právní dokument, který definuje rámec, cíle, výstupy a realizaci projektu (ve veřejně dostupné části), manuál projektu pro řízení projektu základní dokument určující metodiku projektu, osoby zodpovědné za jeho realizaci na straně Dodavatele a Zadavatele, časový rámec projektu s rozdělením na jednotlivé fáze projektu, smluvně dohodnuté výstupy projektu, způsoby a formy komunikace všech zainteresovaných účastníků projektu a postup schvalování jednotlivých dílčích i závěrečných výstupů auditu a řízení projektové dokumentace, knihovna vzorů dokumentů obsahuje základní formuláře projektových dokumentů využívané v průběhu realizace projektu, zápisy ŘV dokumenty zahrnující průběh, obsah a závěry z jednání ŘV, zápisy PT dokumenty zahrnující průběh, obsah a závěry z jednání PT, týdenní hlášení pravidelné zápisy vypracované PM Allexis pro vedení projektu, operační plán realizace projektu (OPRA) dokument obsahující časový harmonogram prací a definované úkoly na následujících 21 kalendářních dní. Specifikuje rozsah prací, požadavky na zdroje a organizaci projektu. pracovní dokumentace - obsahuje ostatní podklady, dokumenty a informace použité při realizaci projektu, připomínkové řízení konkrétní připomínky s přiřazeným stupněm důležitosti k předkládaným výstupům: o formulář připomínek, o vyhodnocení připomínek, zápisy z kontrolního dne sumarizující klíčové informace z kontrolního dne, požadavky na změnu oficiální dokumenty, který zachycují požadavky Zadavatele nebo projektového týmu na změnu, doplnění nebo rozšíření projektu jeho cílů, rozsahu, výstupů nebo termínů dodání, dokumentované výstupy dokumenty, data a modely, které jsou předmětem akceptace,

12 akceptační protokoly dokumenty potvrzující akceptaci jednotlivých dokumentovaných výstupů auditu. Označování řízené projektové dokumentace Vzhledem k charakteru projektu jsou všechny dokumenty neutajované. Označování řízené projektové dokumentace Projektovým týmem Allexis Pro jednoznačnou identifikaci jednotlivých dokumentů používá Dodavatel standardní názvosloví, které musí být vždy v názvu a má předepsanou strukturu: AA první 2 znaky označují typ dokumentu, xxxx následující 4 znaky označují interní kód projektu, interním kódem projektu je kód SUKLCR, yymsukld následujících 6 znaků je pro datum, případně jeho zkrácená verze. Datum je ve tvaru YYMSUKLD, kde YY znamená rok, MM měsíc, DD den, číslo verze ve tvaru XXX, čísluje se každá změna dokumentu od 001 po 999. Označování řízené projektové dokumentace Projektovým týmem za SUKL Označování dokumentace ze strany Zadavatele se řídí jeho interními pravidly. Kompetence při oběhu projektové dokumentace V následujících částech manuálu jsou v tabulkách uvedeny: kompetence při řízení oběhu projektových dokumentů, přístupové práva do projektové knihovny. Kompetence při řízení oběhu projektových dokumentů K - kontroluje V - vykonává/tvoří S - schvaluje I - je informován P - připomínkuje Manuál projektu pro řízení auditu Zápis z ŘV Zápis z PT Řídící výbor S S S I S I S S I S PM za MD P I S P I I S K/V/I V/I P S/V P S I PM Allexis V I S V I I S K/V/I I/V P S/V V S V KonzultantAllexis I V V V I V K/V/I V I I V V Prezentace Vyhodnocení školení Účastnické listy Operační plán realizace auditu (OPRA) Pracovní dokumentace Připomínkové řízení Zápis z kontrolního dne Požadavek na změnu Dokumentované výstupy - Záv. zpr. Přebírací protokol Akceptační protokol Přístupové práva do projektové knihovny

13 R - čtení A - administrator K - kontroluje Zadávací dok. a smlouva Manuál projektu pro řízení auditu Zápis z ŘV Zápis z PT Školící materiály Operační plán realizace auditu (OPRA) Pracovní dokumentace Připomínkové řízení Zápis z kontrolního dne Požadavky na změnu Dokumentované výstupy Závěrečná zpráva Přebírací protokol Akceptační protokol Řídící výbor R R R R R R R R R R R R R R PM MD R R R R R R R R R R R R R R PM Allexis R R R R R R R R R R R R R R Konzultanti Allexis R R R R R R R R R R R R R R

14 Zakládání projektové dokumentace Projektová dokumentace v písemné formě V průběhu projektu Dodavatel předává veškerou dokumentaci v písemné formě ve dvou výtiscích. Jeden výtisk založí v projektové knihovně Dodavatele, druhý výtisk předá k založení do projektové knihovny Zadavatele. Dokumentace se vede v samostatných složkách, uložených v vymezených prostorách. Jednotlivé složky jsou označeny ve smyslu projektové dokumentace. Projektová dokumentace v písemné formě je přístupná vedení projektu, projektovému týmu, sekretariátu ŘV a v případě potřeby k nahlédnutí nezávislým kontrolním orgánům za přítomnosti člena projektového týmu. Projektová dokumentace v elektronické formě Dokumenty zpracované a schválené v průběhu projektu předá Dodavatel pověřenému pracovníku Zadavatele v elektronické podobě. Zálohování projektové dokumentace Zálohování projektové dokumentace v elektronické formě probíhá standardním postupem 1x denně na serveru Zadavatele. Pro potřeby Dodavatele 1x týdně probíhá zálohování obsahu elektronické projektové knihovny na CD. Archivace projektové dokumentace Archivování projektové dokumentace je zabezpečováno v souladu s platnými normativními akty pro oblast archivování a v souladu s interními předpisy Dodavatele i Zadavatele. 1. Kompatibilita sdílených informačních prostředí Pro zabezpečení kompatibility sdílených informačních prostředí se Zadavatel i Dodavatel zavazují k používání jednotných softwarových aplikací (SW). Seznam dohodnutých SW je uveden v následující tabulce: Softwarová aplikace verze Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office Access 2007

15 Microsoft Office Excel 2007 V případě jiných SW se vedení projektu dohodne na jejich použití. 2. Podklady vyžadované od Zadavatele Podklady vyžadované od Zadavatele tvoří všechny dokumenty, které nepodléhají režimu utajení a jsou dostupné členům projektového týmu Allexis. Potřebné dokumenty identifikované v průběhu realizace projektu, které nejsou dostupné, budou definovány v OPRA. Lhůta pro dodání těchto dokumentům od vyžádaní je stanovená nejpozději do tří pracovních dnů. Rámcovou strukturu dokumentů tvoří následné typy: nadresortní normy (zákony, nařízení, vyhlášky a pod.), zmocňující nadresortní normy (zákony), resortní normy (předpisy, služební pomůcky, odborné pokyny a pod.), statistické přehledy, výkazy, plány, koncepce, strategie Řízení změn Projektový manažer zadavatele je oprávněn v průběhu provádění projetu předložit projektovému manažeru dodavatele návrh na změnu způsobu provádění projetu, který je uveden v odsouhlaseném Manuálu projektu pro řízení projetu. Stejné oprávnění má i projektový manažer dodavatele za předpokladu, že v průběhu provádění projetu nastane nutnost korekce původně plánovaných postupů a činností. Projektový manažer dodavatele je povinen vést evidenci doručených návrhů změn a je povinen zabezpečit posouzení těchto návrhů ze strany dodavatele spolu s předložením návrhu změny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí návrhu na změnu. Do rozhodnutí o změně platí původní harmonogram a úkoly, pokud jejich zastavení není požadováno z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. vzniku škody. Výsledkem posouzení návrhu předloženého ze strany zadavatele je stanovisko projektového manažera dodavatele k vhodnosti, potřebnosti a realizovatelnosti navrhovaných úprav, spolu s jejich případným finančním oceněním a časovým odhadem. V předloženém stanovisku je Dodavatel povinen uvést následující klasifikaci změn: a) změnu je možné realizovat bez dopadu na náklady nebo harmonogram plnění, b) změnu je možné realizovat, ale s dopadem na náklady nebo harmonogram plnění (povinnost doložit specifikace dopadů), c) změnu se nedoporučuje realizovat, d) změnu není možné realizovat (povinnost uvést důvody). Zadavatel neakceptuje provedení takových změn, které by měly mít dle stanoviska dodavatele dopad na změnu předmětu smlouvy, doby plnění dle článku III. této smlouvy nebo na cenu dle článku IV. smlouvy Komunikační pravidla Komunikace účastníků projetu je zaměřená na zajištění efektivní realizace projetu s cílem formalizovat postupy řízení, rozhodování a kontroly, tj. zaznamenání všech rozhodnutí,

16 informací a komunikace účastníků auditu v písemné nebo elektronické formě a zajištění distribuce informací potřebných pro realizaci auditu účastníkům auditu. Základní úroveň komunikace účastníků auditu představuje úroveň projektových manažerů za Dodavatele a Zadavatele. Tato úroveň je zároveň základní úrovní rozhodování a výkonnou úrovní řízení projetu. Pokud projektoví manažeři za Dodavatele a Zadavatele nedokážou při řízení a rozhodování o některé z věcných oblastí řízení auditu zaujmout společné stanovisko, požádají o svolání Řídící výboru. Uvedený postup, tj. eskalace rozhodování ve věcných oblastech řízení auditu, je součástí každého rozhodovacího postupu při řízení auditu. Komunikace mezi projektovým týmem Dodavatele a Zadavatele probíhá podle následujících pravidel: X - komunikace Dodavatele směrem ke Zadavateli PM za MD Výkonný ředitel projektu Ostatní pracovníci MD Člen projektového týmu za MD PM Allexis X X X X Konzultant Allexis X X X - komunikace Zadavatele směrem k Dodavateli PM Allexis Konzultant Allexis PM za MD Výkonný ředitel projektu Ostatní pracovníci MD X X X Člen projektového týmu za MD x X

17 Oficiální elektronická komunikace v rámci projektového týmu se řídí následujícími pravidly: zpráva obsahuje jednoznačné identifikační údaje odesílatele (jméno, příjmení, funkci, organizační útvar, telefonní kontakt), zpráva obsahuje možnost dosledovat datum doručení a potvrzení o přečtení zprávy, zpráva je v kopii odeslána zástupci organizačního útvaru SUKL v projektovém týmu. Akceptační řízení Podmínkou převzetí výstupů ze strany zadavatele specifikovaných v předmětu smlouvy je jejich podrobeni Akceptačnímu řízení, jehož se účastní obě smluvní strany. Toto akceptační řízení probíhá na úrovni Projektového týmu zadavatele a po jeho doporučení je uzavřeno na úrovni Řídícího výboru. Dodavatel je povinen předávat jednotlivé výstupy dle této smlouvy v rozsahu a kvalitě. Zadavatel převezme jednotlivé výstupy dle této smlouvy, jestliže odpovídají rozsahu a kvalitě uvedené smlouvě. Konečné předání a převzetí výstupů musí být uskutečněno formou dílčích akceptačních protokolů, podepsaných oprávněnými osobami dodavatele a zadavatele po vyslovení souhlasu Řídícím výborem. Pouze za splnění tohoto předpokladu jsou smluvní strany oprávněny považovat jednotlivá akceptační řízení za ukončená. V případě, kdy předané výstupy neodpovídají rozsahu a kvalitě dle smlouvy, je Projektový tým zadavatele povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli do 10 pracovních dnů od obdržení jednotlivých výstupů předmětu, a to formou písemných připomínek. Dodavatel je povinen odstranit nedostatky uvedené v písemných připomínkách zadavatele do 5 pracovních dnů od doručení oznámení těchto připomínek dodavateli. Akceptační kritéria Dodavatel s ohledem na smluvní podmínky a na základě obecných znalostí vymezí pro výstupy auditu akceptační kritéria, zaměřená na rozsah a kvalitu výstupů, dodržení termínu dodání výstupů a dodržení jejích obsahové náplně. Měření výsledků auditu Měření výsledků projektu zahrnuje posouzení jednotlivých faktorů a jeho oblasti jsou zobrazeny na následujícím schématu:

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Pravidla oponentních řízení MPSV

Pravidla oponentních řízení MPSV MPSV Datum: 28. 1. 2015 Informace o dokumentu Název projektu: Pravidla oponentních řízení Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 3. 7. 2013 I. Kolebaba, M. Čanda Finální

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ AGENDU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ AGENDU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ AGENDU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ Název projektu : Místo plnění : Zadavatel projektu : Realizace projektu

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Stanovy Sdružení pro bankovní karty

Stanovy Sdružení pro bankovní karty Stanovy Sdružení pro bankovní karty 1. Preambule Sdružení pro bankovní karty, vzniklé z Mezibankovního sdružení pro platební karty, je zájmovým sdružením právnických osob - bank, peněžních ústavů příp.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více