Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky. 1 ks ks

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky. 1 ks 4 914 000 1 ks 4 914 000 982 800 5 896 800"

Transkript

1 ALLEXIS

2 KALKUKACE NABÍDKOVÉ CENY

3 P o ř. č. Předmět plnění veřejné zakázky Jednotka plnění Cena v Kč bez DPH za jednotku plnění veřejné zakázky Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky Cena za celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky bez DPH Výše DPH v Kč za celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky Cena za celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky v Kč s DPH 1. Návrh Systému projektového řízení včlenitelný do řídících struktur Zadavatele 1 ks ks Poradenství pro potřeby udržitelné implementace Systému projektového řízení hodina hodin Celková nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky

4 Koncepce řešení veřejné zakázky 1.1. Organizační struktura orgánů projektu Řídící výbor Řídící výbor (ŘV) je vrcholovým řídícím orgánem projektu. Definuje priority projetu, schvaluje rámec projektu, garantuje smluvní podmínky, je odpovědný za průběžné sledování průběhu projetu a vydává souhlas k akceptaci výstupů projetu v souladu se stanovenými cíli, rozsahem a harmonogramem projektu. V průběhu realizace projektu rozhoduje o konečném řešení změnového řízení, zásadně ovlivňujícím průběhem a rozsah projektu. V rámci eskalačního procesu je konečným arbitrem řešení problémů, které přesahují pravomoci PM za SUKL a PM za Allexis. Odpovídá především za: schvalování zásadních změn rozsahu a obsahu projektu, dodržování smluvních podmínek, schvalování a akceptaci výstupů z jednotlivých fází projektu, přijímání konečných řešení v případě sporů, jejichž řešení přesahuje pravomoci PM za SUKL a PM Allexis, kontrolu plnění cílů, rozpočtu, časového harmonogramu. Je oprávněn a povinen kontrolovat činnost projektového týmu tak, aby bylo dosaženo celkových cílů projektu. ŘV se skládá z předsedy ŘV a členů ŘV. Pro potřebu administrativní, organizační a technické podpory se zřizuje sekretariát ŘV. ŘV zasedá zpravidla 1x měsíčně v dohodnutých termínech, s délkou trvání maximálně 2 hodiny. Mimořádné zasedání svolává předseda ŘV na žádost členů ŘV a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o mimořádné zasedání řídícího výboru předsedovi ŘV. Všech zasedání ŘV se povinně účastní i projektoví manažeři za Dodavatele a Zadavatele. ŘV si může přizvat na zasedání další nezávislé experty. Řídící výbor svolává předseda ŘV na základě pozvánky zaslané elektronicky a poštou všem členům Řídícího výboru. Pozvánka musí obsahovat: datum, čas a místo konání zasedání ŘV, program zasedání ŘV, přílohy (dokumenty, které budou na zasedání projednávány). Projektový tým Projektový tým je odpovědný za realizaci projektu po odborné, obsahové a technické stránce, plní jednotlivé úkoly, milníky a výstupy v souladu s definovanými cíli projektu.

5 Složení projektového týmu určeného k realizaci projektu SUKL bude definováno souhrnně a uvedeno dle následující tabulky. Jméno Role / Organizační jednotka Tel. Kontakt Zástupce Tel. Kontakt Vzhledem k tomu, že projektový tým bude mít heterogenní složení, standardně se v manuálu používá názvosloví projektový tým, přičemž je považován za projektový tým Zadavatele a projektový tým Dodavatele současně. V případě potřeby, když je nevyhnutelné specifikovat, zda se jedná jedině o činnosti Zadavatele, nebo Dodavatele, může být použit i pojem Projektový tým za Zadavatele, příp. Projektový tým za Dodavatele. Vedení projektu V čele Projektového týmu jsou projektoví manažeři Dodavatele a Zadavatele, tvořící vedení projektu (VP), vrcholový výkonný orgán, zabezpečující řízení auditu, operativní kontrolu a koordinaci auditu po organizační stránce. Vedení projektu koordinuje a kontroluje činnost projektového týmu tak, aby bylo dosaženo celkových cílů projektu. Vedení projektu zasedá pravidelně 1x týdně. Mimořádné zasedaní Vedení projektu může svolat kterýkoliv člen vedení projektu podle potřeby. Projektový tým řídí činnost pracovních skupin, které provádějí předepsané činnosti směřující k naplnění cílů projektu. Složení pracovních skupin určuje PM za MO a PM Allexis. Jejich náplň práce stanovuje PM Allexis. Jednotlivé pozice v rámci struktury pracovních skupin je možné v průběhu plnění úkolů doplňovat, měnit a podle potřeby na základě rozhodnutí vedení projektu. Za organizaci práce a realizaci úkolů, stanovených pracovní skupině odpovídá konzultant Allexis, kterého jmenuje a odvolává PM Allexis. Jednotlivé výsledky práce pracovní skupiny předkládá konzultant Allexis projektovému manažerovi Allexis. Jednotlivé pracovní skupiny jsou povinny navzájem spolupracovat při plnění úkolů. Práva, povinnosti a odpovědnosti pracovníků projektového týmu Projektový manažer Allexis (PM Allexis) PM Allexis je zaměstnancem Dodavatele, který má následující práva a povinnosti: je oprávněn navrhnout složení a případné změny pracovních skupin, určuje vedoucího pracovní skupiny, který je vybrán z řad konzultantů Allexis, je povinen poskytovat zdroje pro realizaci projektu, je povinen v závěrečné části auditu hodnotit postup realizace projektu a míru dosažení stanovených cílů, je povinen určit termíny zasedání projektového týmu, je povinen účastnit se všech zasedání ŘV. je oprávněn svolat kontrolní den

6 Zodpovídá za návrh a úspěšnou realizaci auditu v požadované kvalitě a rozsahu ve smyslu uzavřené smlouvy a schváleného Manuálu v rámci daných časových a nákladových limitů. Je povinen vést reporting projektu a na požádání ŘV informovat o stavu realizace projektu. Je oprávněn specifikovat odborné požadavky na členy projektového týmu. V případě potřeby má právo požádat předsedu ŘV prostřednictvím zástupce Allexis v ŘV o svolání mimořádného zasedání ŘV. Je odpovědný především za: splnění cílů projektu, za komunikaci směrem k top managementu Zadavatele, za komunikaci s projektovým týmem Zadavatele, poskytuje podporu pro dosažení projektových cílů a řeší závažné problémy v průběhu realizace projektu, průběh prací v rámci schválených cílů a rozsahu smlouvy, dodržování termínů dle schváleného harmonogramu, schvalování požadavků na změny, které nemají zásadní vliv na cíle, rozsah, časový plán, rozpočet a kvalitu realizovaného projektu, zajištění provázanosti navržených řešení a realizovaných změn v celé struktuře projektu, projednávání a schvalování výstupů pracovních skupin, hledání a návrh řešení věcných problémů, přesahujících rámec činností pracovních skupin, realizaci administrativních, technických, kapacitních a organizačních opatření v průběhu realizace auditu, řešení běžných konfliktů a sporů ve strukturách projektu, dohled nad organizací, zabezpečením a realizací samotného auditu na straně Dodavatele, vypracování výstupů definovaných ve smlouvě, předložení závěrečných výstupů jednotlivých fází auditu ke akceptačnímu řízení Pro účely manuálu se za PM Allexis v plné míře považuje rovněž i Zástupce Projektového manažera Allexis. Projektový manažer za SUKL (PM za SUKL) PM za SUKL je zaměstnancem Zadavatele a má následující práva a povinnosti: je oprávněn navrhnout personální obsazení pracovních skupin za SUKL a jejich případnou změnu vedení projektu, je povinen spolupracovat na tvorbě a schválení harmonogramu za SUKL, je povinen poskytovat zdroje pro realizaci projektu, je povinen poskytovat podporu pro dosažení projektových cílů, je povinen na základě požadavků projektového manažera Allexis zabezpečovat operativně úkoly tak, aby nebyl narušen průběh projektu, je povinen v případě nejasností, popřípadě pokud nastanou závažné okolnosti, které naruší průběh projektu ze strany Zadavatele, ihned informovat projektového manažera Allexis o této skutečnosti a dát návrh řešení, je povinen v závěrečné části projektu hodnotit postup realizace projektu a míru dosažení stanovených cílů, je povinen účastnit se všech zasedání ŘV. je oprávněn svolat kontrolní den V případě potřeby má právo požádat předsedu ŘV o svolání mimořádného zasedání ŘV.

7 Odpovídá především za: komunikaci směrem k projektovému týmu Dodavatele, řešení závažných problémů v průběhu realizace projektu spolu s PM Allexis, přebírání výstupů od projektového manažera Allexis podle dohodnutého harmonogramu, zajištění požadované kvality a součinnosti ze strany SUKL v oblasti lidských a materiálních zdrojů a infrastruktury potřebné pro realizaci projektu, dodržování časového harmonogramu projektu za SUKL, řešení sporů mezi vedoucími (popřípadě členy) pracovních skupin za SUKL na vedení projektu, předkládání závěrečných výstupů projektu ke schválení Řídícímu výboru ve spolupráci s PM Allexis. Podpis akceptačních protokolů Konzultant Allexis Konzultant Allexis je zaměstnancem Dodavatele, který zodpovídá za realizaci jednotlivých částí projektu v rámci daných časových limitů. Je oprávněn zadávat úkoly podřízeným členům pracovní skupiny a kontrolovat jejich plnění. Odpovídá především za: efektivní realizace úkolů zadaných PM Allexis, předávání znalostí členům pracovních skupin, realizaci sběru a vyhodnocení dat v souladu s metodikou Dodavatele, navrhování případných změn řešení a vypracovávání podrobných podkladů pro rozhodnutí o těchto návrzích PM Allexis, provádění školení členů pracovních skupin, provádění reportingu činností pracovní skupiny pro potřeby PM Allexis, předkládání výstupů projektu PM Allexis, obsahovou a formální stránku výstupů z úkolů uložených PM Allexis, zpracování dílčích projektových dokumentů, které předkládá ke schválení PM Allexis, organizuje, zabezpečuje a realizuje samotný projekt v součinnosti a na základě úkolů uložených PM Allexis, zpracování návrhů dokumentovaných výstupů.

8 1.2. Harmonogram - plán realizace Projekt bude realizován v předpokládaném časovém harmonogramu s časovými milníky. Harmonogram projektu bude schválen na prvním úvodním zasednutí. Rozhodnutí o změně harmonogramu z pohledu definovaných termínů v rámci jednotlivých fází se schvaluje na zasedání řídícího výboru. Průběh jednotlivých fází projektu je řízen PM Allexis a monitorován ŘV. Součástí zasedání je kontrola plnění definovaných úkolů a stanovených milníků v jednotlivých fázích projektu. Operativní plán realizace auditu (OPRA) Před zahájením, v průběhu a po ukončení jednotlivých fází auditu se stanovuje bližší harmonogram tak, aby se sladily termíny. Stanovování bližšího harmonogramu se realizuje prostřednictvím operativních plánů realizace auditu (OPRA). Obsahem OPRA je zpracování přesného harmonogramu pracovních jednání na čtrnáct kalendářních dnů s výhledem na patnáctý až dvacátý první den. OPRA je dokument, jehož prostřednictvím je řízena činnost pracovních skupin, včetně požadované a odsouhlasené součinnosti všech pracovníků SUKL na určené období. OPRA je koncipován na 21 kalendářních dnů ode dne jeho schválení na Vedení projektového týmu, přičemž je pravidelně aktualizován s týdenní periodicitou na zasedání Vedení projektového týmu. Stav závaznosti, který je určen v jednotlivých týdnech plánu OPRA je znázorněn v následujícím schématu: První týden "fixní" Pevně stanovená a potvrzená pracovní jednání OPRA Druhý týden "plánovací" Stanovení časového rámce pracovních jednání s přiřazeným předpokládaným časem jeho konání (možnost částečné korekce po dohodě s PM Allexis) Třetí týden "výhledový" Rámcové stanovení organizačních složek s předpokládaným dnem realizace pracovního jednání (bližší specifikace při přesunu do druhého týdne, v následující OPRE)

9 Způsob sestavení OPRA Projektový tým Allexis vypracuje návrh OPRA na týden N, N+1 a N+2 (výhled do 21. kalendářního dne), N N+1 N+2 (výhled) Na zasedání vedení projektu PM Allexis předloží návrh OPRA PM za SUKL. Po projednání návrhu OPRA, PM Allexis distribuuje požadavky na součinnost spolu s potřebnými náležitostmi, všem členům projektového týmu. Konkrétním obsahem náležitostí pracovního jednání jsou: Definování podkladů potřebných pro pracovní jednání Místo obsahující konkrétní určení místnosti splňující podmínky pro pracovní jednání.(v návrhu OPRA je zpravidla určena některá z místností, kterou má projektový tým k dispozici) Čas Personální složení V případě souladu termínů a potřebných náležitostí definovaných v návrhu, pracovníci SUKL potvrdí dojednaný termín operativně telefonicky nebo em. Budou-li navržené termíny v plánovacím týdnu (N+1) nebo některé potřebné náležitosti nevyhovující, pracovníci SUKL navrhnou alternativní možnosti řešení nejpozději do středy týdnu N. Náhradní termín bude stanoven po dohodě s PM Allexis, nebo konzultantem Allexis. Dle sjednaných podmínek se následně dopracuje návrh OPRA a odešle PM za SUKL nejpozději v pátek 8.00 hod N týdne. Přepracovaný OPRA se stává závazným pro obě strany v pondělí N+1, kdy nabude účinnosti. Schéma schvalování a sestavování OPRA je uvedeno na následujícím obrázku:

10 Obsah dokumentu OPRA : pracovní skupiny Vedení projektu řídí činnost pracovních skupin, které provádějí předepsané činnosti směřující k naplnění cílů auditu. V OPRA jsou definovány pracovní skupiny v případě, jejich vzniku, změny a zániku. jednotlivé role v pracovní skupině - Složení pracovních skupin určuje PM za SUKL a PM Allexis a navrhují se tak, aby měli vyvážené složení, se zřetelem na jednotlivé účely jednání. V případě zřízení nové pracovní skupiny jednotlivé pozice v rámci struktury pracovních skupin je možné v průběhu plnění úkolů doplňovat a měnit na základě rozhodnutí vedení projektu. úkoly a cíle pracovní skupiny Za organizaci práce a realizaci úkolů, stanovených pracovní skupině odpovídá konzultant Allexis, kterého jmenuje a odvolává PM Allexis. harmonogram prací s uvedením kroků V každé OPRA jsou upřesňovány úkoly na stanovené období, dle definovaných pravidel. výstupy z pracovní skupiny Jsou definované při zřízení pracovní skupiny a jejich kontrola se realizuje. Kontrolní den V průběhu realizace auditu je možné na návrh: Předsedy a členů ŘV, PM za SUKL PM Allexis iniciovat svolání kontrolního dne, jehož obsahem je průběžné sledování naplňování cílů auditu. Součástí kontrolního dne může být také kontrola projektové dokumentace v projektové knihovně. Pro sumarizaci výsledků a zjištění z kontrolního dne se vypracovávají zápisy.

11 1.3. Vedení dokumentace projektu Řízení projektové dokumentace Projektový tým při realizaci projektu používá standardní postup, jehož součástí je formalizovaná dokumentace vedená v projektové knihovně. Řízení projektové dokumentace zahrnuje: zřízení projektové knihovny, definování řízených projektových dokumentů, označování řízené projektové dokumentace, oběh projektové dokumentace, uschovávání projektové dokumentace, zálohování projektové dokumentace, archivování projektové dokumentace. Účelem zřízené projektové knihovny je zajištění přístupu k dokumentaci projektu tak, aby byla přístupná, úplná a aktuální pro všechny zúčastněné podle přístupových práv dle jednotlivých rolí v projektu. Definování řízených projektových dokumentů V souvislosti s realizací projektu se používá následující řízenou projektovou dokumentaci v projektové knihovně ve složkách: zadávací dokumentace dokument, který definuje pro Dodavatele požadavky na realizaci projektu, smlouva o realizaci projektu základní právní dokument, který definuje rámec, cíle, výstupy a realizaci projektu (ve veřejně dostupné části), manuál projektu pro řízení projektu základní dokument určující metodiku projektu, osoby zodpovědné za jeho realizaci na straně Dodavatele a Zadavatele, časový rámec projektu s rozdělením na jednotlivé fáze projektu, smluvně dohodnuté výstupy projektu, způsoby a formy komunikace všech zainteresovaných účastníků projektu a postup schvalování jednotlivých dílčích i závěrečných výstupů auditu a řízení projektové dokumentace, knihovna vzorů dokumentů obsahuje základní formuláře projektových dokumentů využívané v průběhu realizace projektu, zápisy ŘV dokumenty zahrnující průběh, obsah a závěry z jednání ŘV, zápisy PT dokumenty zahrnující průběh, obsah a závěry z jednání PT, týdenní hlášení pravidelné zápisy vypracované PM Allexis pro vedení projektu, operační plán realizace projektu (OPRA) dokument obsahující časový harmonogram prací a definované úkoly na následujících 21 kalendářních dní. Specifikuje rozsah prací, požadavky na zdroje a organizaci projektu. pracovní dokumentace - obsahuje ostatní podklady, dokumenty a informace použité při realizaci projektu, připomínkové řízení konkrétní připomínky s přiřazeným stupněm důležitosti k předkládaným výstupům: o formulář připomínek, o vyhodnocení připomínek, zápisy z kontrolního dne sumarizující klíčové informace z kontrolního dne, požadavky na změnu oficiální dokumenty, který zachycují požadavky Zadavatele nebo projektového týmu na změnu, doplnění nebo rozšíření projektu jeho cílů, rozsahu, výstupů nebo termínů dodání, dokumentované výstupy dokumenty, data a modely, které jsou předmětem akceptace,

12 akceptační protokoly dokumenty potvrzující akceptaci jednotlivých dokumentovaných výstupů auditu. Označování řízené projektové dokumentace Vzhledem k charakteru projektu jsou všechny dokumenty neutajované. Označování řízené projektové dokumentace Projektovým týmem Allexis Pro jednoznačnou identifikaci jednotlivých dokumentů používá Dodavatel standardní názvosloví, které musí být vždy v názvu a má předepsanou strukturu: AA první 2 znaky označují typ dokumentu, xxxx následující 4 znaky označují interní kód projektu, interním kódem projektu je kód SUKLCR, yymsukld následujících 6 znaků je pro datum, případně jeho zkrácená verze. Datum je ve tvaru YYMSUKLD, kde YY znamená rok, MM měsíc, DD den, číslo verze ve tvaru XXX, čísluje se každá změna dokumentu od 001 po 999. Označování řízené projektové dokumentace Projektovým týmem za SUKL Označování dokumentace ze strany Zadavatele se řídí jeho interními pravidly. Kompetence při oběhu projektové dokumentace V následujících částech manuálu jsou v tabulkách uvedeny: kompetence při řízení oběhu projektových dokumentů, přístupové práva do projektové knihovny. Kompetence při řízení oběhu projektových dokumentů K - kontroluje V - vykonává/tvoří S - schvaluje I - je informován P - připomínkuje Manuál projektu pro řízení auditu Zápis z ŘV Zápis z PT Řídící výbor S S S I S I S S I S PM za MD P I S P I I S K/V/I V/I P S/V P S I PM Allexis V I S V I I S K/V/I I/V P S/V V S V KonzultantAllexis I V V V I V K/V/I V I I V V Prezentace Vyhodnocení školení Účastnické listy Operační plán realizace auditu (OPRA) Pracovní dokumentace Připomínkové řízení Zápis z kontrolního dne Požadavek na změnu Dokumentované výstupy - Záv. zpr. Přebírací protokol Akceptační protokol Přístupové práva do projektové knihovny

13 R - čtení A - administrator K - kontroluje Zadávací dok. a smlouva Manuál projektu pro řízení auditu Zápis z ŘV Zápis z PT Školící materiály Operační plán realizace auditu (OPRA) Pracovní dokumentace Připomínkové řízení Zápis z kontrolního dne Požadavky na změnu Dokumentované výstupy Závěrečná zpráva Přebírací protokol Akceptační protokol Řídící výbor R R R R R R R R R R R R R R PM MD R R R R R R R R R R R R R R PM Allexis R R R R R R R R R R R R R R Konzultanti Allexis R R R R R R R R R R R R R R

14 Zakládání projektové dokumentace Projektová dokumentace v písemné formě V průběhu projektu Dodavatel předává veškerou dokumentaci v písemné formě ve dvou výtiscích. Jeden výtisk založí v projektové knihovně Dodavatele, druhý výtisk předá k založení do projektové knihovny Zadavatele. Dokumentace se vede v samostatných složkách, uložených v vymezených prostorách. Jednotlivé složky jsou označeny ve smyslu projektové dokumentace. Projektová dokumentace v písemné formě je přístupná vedení projektu, projektovému týmu, sekretariátu ŘV a v případě potřeby k nahlédnutí nezávislým kontrolním orgánům za přítomnosti člena projektového týmu. Projektová dokumentace v elektronické formě Dokumenty zpracované a schválené v průběhu projektu předá Dodavatel pověřenému pracovníku Zadavatele v elektronické podobě. Zálohování projektové dokumentace Zálohování projektové dokumentace v elektronické formě probíhá standardním postupem 1x denně na serveru Zadavatele. Pro potřeby Dodavatele 1x týdně probíhá zálohování obsahu elektronické projektové knihovny na CD. Archivace projektové dokumentace Archivování projektové dokumentace je zabezpečováno v souladu s platnými normativními akty pro oblast archivování a v souladu s interními předpisy Dodavatele i Zadavatele. 1. Kompatibilita sdílených informačních prostředí Pro zabezpečení kompatibility sdílených informačních prostředí se Zadavatel i Dodavatel zavazují k používání jednotných softwarových aplikací (SW). Seznam dohodnutých SW je uveden v následující tabulce: Softwarová aplikace verze Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office Access 2007

15 Microsoft Office Excel 2007 V případě jiných SW se vedení projektu dohodne na jejich použití. 2. Podklady vyžadované od Zadavatele Podklady vyžadované od Zadavatele tvoří všechny dokumenty, které nepodléhají režimu utajení a jsou dostupné členům projektového týmu Allexis. Potřebné dokumenty identifikované v průběhu realizace projektu, které nejsou dostupné, budou definovány v OPRA. Lhůta pro dodání těchto dokumentům od vyžádaní je stanovená nejpozději do tří pracovních dnů. Rámcovou strukturu dokumentů tvoří následné typy: nadresortní normy (zákony, nařízení, vyhlášky a pod.), zmocňující nadresortní normy (zákony), resortní normy (předpisy, služební pomůcky, odborné pokyny a pod.), statistické přehledy, výkazy, plány, koncepce, strategie Řízení změn Projektový manažer zadavatele je oprávněn v průběhu provádění projetu předložit projektovému manažeru dodavatele návrh na změnu způsobu provádění projetu, který je uveden v odsouhlaseném Manuálu projektu pro řízení projetu. Stejné oprávnění má i projektový manažer dodavatele za předpokladu, že v průběhu provádění projetu nastane nutnost korekce původně plánovaných postupů a činností. Projektový manažer dodavatele je povinen vést evidenci doručených návrhů změn a je povinen zabezpečit posouzení těchto návrhů ze strany dodavatele spolu s předložením návrhu změny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí návrhu na změnu. Do rozhodnutí o změně platí původní harmonogram a úkoly, pokud jejich zastavení není požadováno z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. vzniku škody. Výsledkem posouzení návrhu předloženého ze strany zadavatele je stanovisko projektového manažera dodavatele k vhodnosti, potřebnosti a realizovatelnosti navrhovaných úprav, spolu s jejich případným finančním oceněním a časovým odhadem. V předloženém stanovisku je Dodavatel povinen uvést následující klasifikaci změn: a) změnu je možné realizovat bez dopadu na náklady nebo harmonogram plnění, b) změnu je možné realizovat, ale s dopadem na náklady nebo harmonogram plnění (povinnost doložit specifikace dopadů), c) změnu se nedoporučuje realizovat, d) změnu není možné realizovat (povinnost uvést důvody). Zadavatel neakceptuje provedení takových změn, které by měly mít dle stanoviska dodavatele dopad na změnu předmětu smlouvy, doby plnění dle článku III. této smlouvy nebo na cenu dle článku IV. smlouvy Komunikační pravidla Komunikace účastníků projetu je zaměřená na zajištění efektivní realizace projetu s cílem formalizovat postupy řízení, rozhodování a kontroly, tj. zaznamenání všech rozhodnutí,

16 informací a komunikace účastníků auditu v písemné nebo elektronické formě a zajištění distribuce informací potřebných pro realizaci auditu účastníkům auditu. Základní úroveň komunikace účastníků auditu představuje úroveň projektových manažerů za Dodavatele a Zadavatele. Tato úroveň je zároveň základní úrovní rozhodování a výkonnou úrovní řízení projetu. Pokud projektoví manažeři za Dodavatele a Zadavatele nedokážou při řízení a rozhodování o některé z věcných oblastí řízení auditu zaujmout společné stanovisko, požádají o svolání Řídící výboru. Uvedený postup, tj. eskalace rozhodování ve věcných oblastech řízení auditu, je součástí každého rozhodovacího postupu při řízení auditu. Komunikace mezi projektovým týmem Dodavatele a Zadavatele probíhá podle následujících pravidel: X - komunikace Dodavatele směrem ke Zadavateli PM za MD Výkonný ředitel projektu Ostatní pracovníci MD Člen projektového týmu za MD PM Allexis X X X X Konzultant Allexis X X X - komunikace Zadavatele směrem k Dodavateli PM Allexis Konzultant Allexis PM za MD Výkonný ředitel projektu Ostatní pracovníci MD X X X Člen projektového týmu za MD x X

17 Oficiální elektronická komunikace v rámci projektového týmu se řídí následujícími pravidly: zpráva obsahuje jednoznačné identifikační údaje odesílatele (jméno, příjmení, funkci, organizační útvar, telefonní kontakt), zpráva obsahuje možnost dosledovat datum doručení a potvrzení o přečtení zprávy, zpráva je v kopii odeslána zástupci organizačního útvaru SUKL v projektovém týmu. Akceptační řízení Podmínkou převzetí výstupů ze strany zadavatele specifikovaných v předmětu smlouvy je jejich podrobeni Akceptačnímu řízení, jehož se účastní obě smluvní strany. Toto akceptační řízení probíhá na úrovni Projektového týmu zadavatele a po jeho doporučení je uzavřeno na úrovni Řídícího výboru. Dodavatel je povinen předávat jednotlivé výstupy dle této smlouvy v rozsahu a kvalitě. Zadavatel převezme jednotlivé výstupy dle této smlouvy, jestliže odpovídají rozsahu a kvalitě uvedené smlouvě. Konečné předání a převzetí výstupů musí být uskutečněno formou dílčích akceptačních protokolů, podepsaných oprávněnými osobami dodavatele a zadavatele po vyslovení souhlasu Řídícím výborem. Pouze za splnění tohoto předpokladu jsou smluvní strany oprávněny považovat jednotlivá akceptační řízení za ukončená. V případě, kdy předané výstupy neodpovídají rozsahu a kvalitě dle smlouvy, je Projektový tým zadavatele povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli do 10 pracovních dnů od obdržení jednotlivých výstupů předmětu, a to formou písemných připomínek. Dodavatel je povinen odstranit nedostatky uvedené v písemných připomínkách zadavatele do 5 pracovních dnů od doručení oznámení těchto připomínek dodavateli. Akceptační kritéria Dodavatel s ohledem na smluvní podmínky a na základě obecných znalostí vymezí pro výstupy auditu akceptační kritéria, zaměřená na rozsah a kvalitu výstupů, dodržení termínu dodání výstupů a dodržení jejích obsahové náplně. Měření výsledků auditu Měření výsledků projektu zahrnuje posouzení jednotlivých faktorů a jeho oblasti jsou zobrazeny na následujícím schématu:

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Registrační číslo projektu: PŘÍLOHA Č. 2 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU POSTUP ŘÍZENÍ JEDNODUCHÉHO PROJEKTU Městský úřad Moravská Třebová 1 Registrační číslo

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice)

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) III. Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) Hlava I Úvodní ustanovení 1. Dne 6. 3. 2008 byla mezi Ministerstvem financí

Více

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 ČÁST 1 Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a č. 3 k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 23. června 2014č 23 Jednací řád Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád (dále jen Jednací řád )

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

Šablony projektové dokumentace 1

Šablony projektové dokumentace 1 Šablony 1 příloha Metodické příručky řízení projektů realizovaných MF MINISTERSTVO FINANCÍ Šablony projektové dokumentace 1 Word šablony Česáková Jana Ing. 22.8.2016 Word šablony projektové dokumentace

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov Článek 1 Základní ustanovení 1. Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Sudkov 2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise 3. Komise je v době povodně povodňovým

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Úvodní ustanovení Článek I.. Tento Statut a Jednací řád upravuje podobu a jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP ORP Sokolov 2. Řídící

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Poděbrady (dále jen "zastupitelstvo") zřizuje jako svůj iniciativní a kontrolní

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Řízení projektu a rozdělení zodpovědností

Řízení projektu a rozdělení zodpovědností Příloha č. 3 Smlouvy o dílo Řízení projektu a rozdělení zodpovědností Část P1_3 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA ŘÍZENÍ PROJEKTU 3 2.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU 3 2.1.1. ŘÍDÍCÍ VÝBOR PROJEKTU

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II.

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet listů: 5 Specifikace TSDI přesná specifikace předmětu plnění, všech souvisejících úkonů a dílčích plnění TSDI podlimitní veřejné zakázky Pavilon Farmacie II - TSDI

Více

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo: PPR-18956-11/ČJ-2012-990656, resp. č.j.: MVCR.11.01.S.11

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo: PPR-18956-11/ČJ-2012-990656, resp. č.j.: MVCR.11.01.S.11 Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo: PPR-18956-11/ČJ-2012-990656, resp. č.j.: MVCR.11.01.S.11 Počet listů: 9 Řízení projektu Metodika Pro projektové řízení veškerých činností spojených s realizací projektu

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru

MĚSTO Uničov. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Právní postavení výboru MĚSTO Uničov Statut výborů Zastupitelstva města Uničova Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Uničova (dále jen "výborů") upravuje pravidla pro přípravu, jednání, způsob usnášení

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Organizační řád Centra pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Čl. I Úvodní

Více

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád I. Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti projektového řízení v resortu MV Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti řízení v resortu MV Centrální podpora řízení projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s. 26. 9. 2012 1 Řízení.orx Řízení

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Olomoucký kraj Krajská rada Junáka

Olomoucký kraj Krajská rada Junáka 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Jednací vyhláška Krajské rady Junáka č.2/2014 1. Úvodní ustanovení (1.1) Tato vyhláška upravuje způsob svolávání, předkládání materiálů, jednání a pořizování zápisů Krajské

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Statut a organizační a jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích. I. Základní ustanovení

Statut a organizační a jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích. I. Základní ustanovení Statut a organizační a jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích I. Základní ustanovení 1. Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Realizace projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim

Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení a základní pojmy Článek 2 Odpovědnost za schvalování Článek 3 -

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1 Účel Jednacího řádu RHSD V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Jednací řád rady města Kašperské Hory

Jednací řád rady města Kašperské Hory Jednací řád rady města Kašperské Hory Rada města Kašperské Hory (dále jen rada ) se usnesla podle 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), (dále jen zákon ) na tomto svém jednacím řádu,

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Pravidla oponentních řízení MPSV

Pravidla oponentních řízení MPSV MPSV Datum: 28. 1. 2015 Informace o dokumentu Název projektu: Pravidla oponentních řízení Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 3. 7. 2013 I. Kolebaba, M. Čanda Finální

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-29-005-14 ze dne 22.4.2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky městské části Praha 12 29. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více