Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky. 1 ks ks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky. 1 ks 4 914 000 1 ks 4 914 000 982 800 5 896 800"

Transkript

1 ALLEXIS

2 KALKUKACE NABÍDKOVÉ CENY

3 P o ř. č. Předmět plnění veřejné zakázky Jednotka plnění Cena v Kč bez DPH za jednotku plnění veřejné zakázky Celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky Cena za celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky bez DPH Výše DPH v Kč za celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky Cena za celkový předpokládaný počet jednotek v rámci plnění veřejné zakázky v Kč s DPH 1. Návrh Systému projektového řízení včlenitelný do řídících struktur Zadavatele 1 ks ks Poradenství pro potřeby udržitelné implementace Systému projektového řízení hodina hodin Celková nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky

4 Koncepce řešení veřejné zakázky 1.1. Organizační struktura orgánů projektu Řídící výbor Řídící výbor (ŘV) je vrcholovým řídícím orgánem projektu. Definuje priority projetu, schvaluje rámec projektu, garantuje smluvní podmínky, je odpovědný za průběžné sledování průběhu projetu a vydává souhlas k akceptaci výstupů projetu v souladu se stanovenými cíli, rozsahem a harmonogramem projektu. V průběhu realizace projektu rozhoduje o konečném řešení změnového řízení, zásadně ovlivňujícím průběhem a rozsah projektu. V rámci eskalačního procesu je konečným arbitrem řešení problémů, které přesahují pravomoci PM za SUKL a PM za Allexis. Odpovídá především za: schvalování zásadních změn rozsahu a obsahu projektu, dodržování smluvních podmínek, schvalování a akceptaci výstupů z jednotlivých fází projektu, přijímání konečných řešení v případě sporů, jejichž řešení přesahuje pravomoci PM za SUKL a PM Allexis, kontrolu plnění cílů, rozpočtu, časového harmonogramu. Je oprávněn a povinen kontrolovat činnost projektového týmu tak, aby bylo dosaženo celkových cílů projektu. ŘV se skládá z předsedy ŘV a členů ŘV. Pro potřebu administrativní, organizační a technické podpory se zřizuje sekretariát ŘV. ŘV zasedá zpravidla 1x měsíčně v dohodnutých termínech, s délkou trvání maximálně 2 hodiny. Mimořádné zasedání svolává předseda ŘV na žádost členů ŘV a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o mimořádné zasedání řídícího výboru předsedovi ŘV. Všech zasedání ŘV se povinně účastní i projektoví manažeři za Dodavatele a Zadavatele. ŘV si může přizvat na zasedání další nezávislé experty. Řídící výbor svolává předseda ŘV na základě pozvánky zaslané elektronicky a poštou všem členům Řídícího výboru. Pozvánka musí obsahovat: datum, čas a místo konání zasedání ŘV, program zasedání ŘV, přílohy (dokumenty, které budou na zasedání projednávány). Projektový tým Projektový tým je odpovědný za realizaci projektu po odborné, obsahové a technické stránce, plní jednotlivé úkoly, milníky a výstupy v souladu s definovanými cíli projektu.

5 Složení projektového týmu určeného k realizaci projektu SUKL bude definováno souhrnně a uvedeno dle následující tabulky. Jméno Role / Organizační jednotka Tel. Kontakt Zástupce Tel. Kontakt Vzhledem k tomu, že projektový tým bude mít heterogenní složení, standardně se v manuálu používá názvosloví projektový tým, přičemž je považován za projektový tým Zadavatele a projektový tým Dodavatele současně. V případě potřeby, když je nevyhnutelné specifikovat, zda se jedná jedině o činnosti Zadavatele, nebo Dodavatele, může být použit i pojem Projektový tým za Zadavatele, příp. Projektový tým za Dodavatele. Vedení projektu V čele Projektového týmu jsou projektoví manažeři Dodavatele a Zadavatele, tvořící vedení projektu (VP), vrcholový výkonný orgán, zabezpečující řízení auditu, operativní kontrolu a koordinaci auditu po organizační stránce. Vedení projektu koordinuje a kontroluje činnost projektového týmu tak, aby bylo dosaženo celkových cílů projektu. Vedení projektu zasedá pravidelně 1x týdně. Mimořádné zasedaní Vedení projektu může svolat kterýkoliv člen vedení projektu podle potřeby. Projektový tým řídí činnost pracovních skupin, které provádějí předepsané činnosti směřující k naplnění cílů projektu. Složení pracovních skupin určuje PM za MO a PM Allexis. Jejich náplň práce stanovuje PM Allexis. Jednotlivé pozice v rámci struktury pracovních skupin je možné v průběhu plnění úkolů doplňovat, měnit a podle potřeby na základě rozhodnutí vedení projektu. Za organizaci práce a realizaci úkolů, stanovených pracovní skupině odpovídá konzultant Allexis, kterého jmenuje a odvolává PM Allexis. Jednotlivé výsledky práce pracovní skupiny předkládá konzultant Allexis projektovému manažerovi Allexis. Jednotlivé pracovní skupiny jsou povinny navzájem spolupracovat při plnění úkolů. Práva, povinnosti a odpovědnosti pracovníků projektového týmu Projektový manažer Allexis (PM Allexis) PM Allexis je zaměstnancem Dodavatele, který má následující práva a povinnosti: je oprávněn navrhnout složení a případné změny pracovních skupin, určuje vedoucího pracovní skupiny, který je vybrán z řad konzultantů Allexis, je povinen poskytovat zdroje pro realizaci projektu, je povinen v závěrečné části auditu hodnotit postup realizace projektu a míru dosažení stanovených cílů, je povinen určit termíny zasedání projektového týmu, je povinen účastnit se všech zasedání ŘV. je oprávněn svolat kontrolní den

6 Zodpovídá za návrh a úspěšnou realizaci auditu v požadované kvalitě a rozsahu ve smyslu uzavřené smlouvy a schváleného Manuálu v rámci daných časových a nákladových limitů. Je povinen vést reporting projektu a na požádání ŘV informovat o stavu realizace projektu. Je oprávněn specifikovat odborné požadavky na členy projektového týmu. V případě potřeby má právo požádat předsedu ŘV prostřednictvím zástupce Allexis v ŘV o svolání mimořádného zasedání ŘV. Je odpovědný především za: splnění cílů projektu, za komunikaci směrem k top managementu Zadavatele, za komunikaci s projektovým týmem Zadavatele, poskytuje podporu pro dosažení projektových cílů a řeší závažné problémy v průběhu realizace projektu, průběh prací v rámci schválených cílů a rozsahu smlouvy, dodržování termínů dle schváleného harmonogramu, schvalování požadavků na změny, které nemají zásadní vliv na cíle, rozsah, časový plán, rozpočet a kvalitu realizovaného projektu, zajištění provázanosti navržených řešení a realizovaných změn v celé struktuře projektu, projednávání a schvalování výstupů pracovních skupin, hledání a návrh řešení věcných problémů, přesahujících rámec činností pracovních skupin, realizaci administrativních, technických, kapacitních a organizačních opatření v průběhu realizace auditu, řešení běžných konfliktů a sporů ve strukturách projektu, dohled nad organizací, zabezpečením a realizací samotného auditu na straně Dodavatele, vypracování výstupů definovaných ve smlouvě, předložení závěrečných výstupů jednotlivých fází auditu ke akceptačnímu řízení Pro účely manuálu se za PM Allexis v plné míře považuje rovněž i Zástupce Projektového manažera Allexis. Projektový manažer za SUKL (PM za SUKL) PM za SUKL je zaměstnancem Zadavatele a má následující práva a povinnosti: je oprávněn navrhnout personální obsazení pracovních skupin za SUKL a jejich případnou změnu vedení projektu, je povinen spolupracovat na tvorbě a schválení harmonogramu za SUKL, je povinen poskytovat zdroje pro realizaci projektu, je povinen poskytovat podporu pro dosažení projektových cílů, je povinen na základě požadavků projektového manažera Allexis zabezpečovat operativně úkoly tak, aby nebyl narušen průběh projektu, je povinen v případě nejasností, popřípadě pokud nastanou závažné okolnosti, které naruší průběh projektu ze strany Zadavatele, ihned informovat projektového manažera Allexis o této skutečnosti a dát návrh řešení, je povinen v závěrečné části projektu hodnotit postup realizace projektu a míru dosažení stanovených cílů, je povinen účastnit se všech zasedání ŘV. je oprávněn svolat kontrolní den V případě potřeby má právo požádat předsedu ŘV o svolání mimořádného zasedání ŘV.

7 Odpovídá především za: komunikaci směrem k projektovému týmu Dodavatele, řešení závažných problémů v průběhu realizace projektu spolu s PM Allexis, přebírání výstupů od projektového manažera Allexis podle dohodnutého harmonogramu, zajištění požadované kvality a součinnosti ze strany SUKL v oblasti lidských a materiálních zdrojů a infrastruktury potřebné pro realizaci projektu, dodržování časového harmonogramu projektu za SUKL, řešení sporů mezi vedoucími (popřípadě členy) pracovních skupin za SUKL na vedení projektu, předkládání závěrečných výstupů projektu ke schválení Řídícímu výboru ve spolupráci s PM Allexis. Podpis akceptačních protokolů Konzultant Allexis Konzultant Allexis je zaměstnancem Dodavatele, který zodpovídá za realizaci jednotlivých částí projektu v rámci daných časových limitů. Je oprávněn zadávat úkoly podřízeným členům pracovní skupiny a kontrolovat jejich plnění. Odpovídá především za: efektivní realizace úkolů zadaných PM Allexis, předávání znalostí členům pracovních skupin, realizaci sběru a vyhodnocení dat v souladu s metodikou Dodavatele, navrhování případných změn řešení a vypracovávání podrobných podkladů pro rozhodnutí o těchto návrzích PM Allexis, provádění školení členů pracovních skupin, provádění reportingu činností pracovní skupiny pro potřeby PM Allexis, předkládání výstupů projektu PM Allexis, obsahovou a formální stránku výstupů z úkolů uložených PM Allexis, zpracování dílčích projektových dokumentů, které předkládá ke schválení PM Allexis, organizuje, zabezpečuje a realizuje samotný projekt v součinnosti a na základě úkolů uložených PM Allexis, zpracování návrhů dokumentovaných výstupů.

8 1.2. Harmonogram - plán realizace Projekt bude realizován v předpokládaném časovém harmonogramu s časovými milníky. Harmonogram projektu bude schválen na prvním úvodním zasednutí. Rozhodnutí o změně harmonogramu z pohledu definovaných termínů v rámci jednotlivých fází se schvaluje na zasedání řídícího výboru. Průběh jednotlivých fází projektu je řízen PM Allexis a monitorován ŘV. Součástí zasedání je kontrola plnění definovaných úkolů a stanovených milníků v jednotlivých fázích projektu. Operativní plán realizace auditu (OPRA) Před zahájením, v průběhu a po ukončení jednotlivých fází auditu se stanovuje bližší harmonogram tak, aby se sladily termíny. Stanovování bližšího harmonogramu se realizuje prostřednictvím operativních plánů realizace auditu (OPRA). Obsahem OPRA je zpracování přesného harmonogramu pracovních jednání na čtrnáct kalendářních dnů s výhledem na patnáctý až dvacátý první den. OPRA je dokument, jehož prostřednictvím je řízena činnost pracovních skupin, včetně požadované a odsouhlasené součinnosti všech pracovníků SUKL na určené období. OPRA je koncipován na 21 kalendářních dnů ode dne jeho schválení na Vedení projektového týmu, přičemž je pravidelně aktualizován s týdenní periodicitou na zasedání Vedení projektového týmu. Stav závaznosti, který je určen v jednotlivých týdnech plánu OPRA je znázorněn v následujícím schématu: První týden "fixní" Pevně stanovená a potvrzená pracovní jednání OPRA Druhý týden "plánovací" Stanovení časového rámce pracovních jednání s přiřazeným předpokládaným časem jeho konání (možnost částečné korekce po dohodě s PM Allexis) Třetí týden "výhledový" Rámcové stanovení organizačních složek s předpokládaným dnem realizace pracovního jednání (bližší specifikace při přesunu do druhého týdne, v následující OPRE)

9 Způsob sestavení OPRA Projektový tým Allexis vypracuje návrh OPRA na týden N, N+1 a N+2 (výhled do 21. kalendářního dne), N N+1 N+2 (výhled) Na zasedání vedení projektu PM Allexis předloží návrh OPRA PM za SUKL. Po projednání návrhu OPRA, PM Allexis distribuuje požadavky na součinnost spolu s potřebnými náležitostmi, všem členům projektového týmu. Konkrétním obsahem náležitostí pracovního jednání jsou: Definování podkladů potřebných pro pracovní jednání Místo obsahující konkrétní určení místnosti splňující podmínky pro pracovní jednání.(v návrhu OPRA je zpravidla určena některá z místností, kterou má projektový tým k dispozici) Čas Personální složení V případě souladu termínů a potřebných náležitostí definovaných v návrhu, pracovníci SUKL potvrdí dojednaný termín operativně telefonicky nebo em. Budou-li navržené termíny v plánovacím týdnu (N+1) nebo některé potřebné náležitosti nevyhovující, pracovníci SUKL navrhnou alternativní možnosti řešení nejpozději do středy týdnu N. Náhradní termín bude stanoven po dohodě s PM Allexis, nebo konzultantem Allexis. Dle sjednaných podmínek se následně dopracuje návrh OPRA a odešle PM za SUKL nejpozději v pátek 8.00 hod N týdne. Přepracovaný OPRA se stává závazným pro obě strany v pondělí N+1, kdy nabude účinnosti. Schéma schvalování a sestavování OPRA je uvedeno na následujícím obrázku:

10 Obsah dokumentu OPRA : pracovní skupiny Vedení projektu řídí činnost pracovních skupin, které provádějí předepsané činnosti směřující k naplnění cílů auditu. V OPRA jsou definovány pracovní skupiny v případě, jejich vzniku, změny a zániku. jednotlivé role v pracovní skupině - Složení pracovních skupin určuje PM za SUKL a PM Allexis a navrhují se tak, aby měli vyvážené složení, se zřetelem na jednotlivé účely jednání. V případě zřízení nové pracovní skupiny jednotlivé pozice v rámci struktury pracovních skupin je možné v průběhu plnění úkolů doplňovat a měnit na základě rozhodnutí vedení projektu. úkoly a cíle pracovní skupiny Za organizaci práce a realizaci úkolů, stanovených pracovní skupině odpovídá konzultant Allexis, kterého jmenuje a odvolává PM Allexis. harmonogram prací s uvedením kroků V každé OPRA jsou upřesňovány úkoly na stanovené období, dle definovaných pravidel. výstupy z pracovní skupiny Jsou definované při zřízení pracovní skupiny a jejich kontrola se realizuje. Kontrolní den V průběhu realizace auditu je možné na návrh: Předsedy a členů ŘV, PM za SUKL PM Allexis iniciovat svolání kontrolního dne, jehož obsahem je průběžné sledování naplňování cílů auditu. Součástí kontrolního dne může být také kontrola projektové dokumentace v projektové knihovně. Pro sumarizaci výsledků a zjištění z kontrolního dne se vypracovávají zápisy.

11 1.3. Vedení dokumentace projektu Řízení projektové dokumentace Projektový tým při realizaci projektu používá standardní postup, jehož součástí je formalizovaná dokumentace vedená v projektové knihovně. Řízení projektové dokumentace zahrnuje: zřízení projektové knihovny, definování řízených projektových dokumentů, označování řízené projektové dokumentace, oběh projektové dokumentace, uschovávání projektové dokumentace, zálohování projektové dokumentace, archivování projektové dokumentace. Účelem zřízené projektové knihovny je zajištění přístupu k dokumentaci projektu tak, aby byla přístupná, úplná a aktuální pro všechny zúčastněné podle přístupových práv dle jednotlivých rolí v projektu. Definování řízených projektových dokumentů V souvislosti s realizací projektu se používá následující řízenou projektovou dokumentaci v projektové knihovně ve složkách: zadávací dokumentace dokument, který definuje pro Dodavatele požadavky na realizaci projektu, smlouva o realizaci projektu základní právní dokument, který definuje rámec, cíle, výstupy a realizaci projektu (ve veřejně dostupné části), manuál projektu pro řízení projektu základní dokument určující metodiku projektu, osoby zodpovědné za jeho realizaci na straně Dodavatele a Zadavatele, časový rámec projektu s rozdělením na jednotlivé fáze projektu, smluvně dohodnuté výstupy projektu, způsoby a formy komunikace všech zainteresovaných účastníků projektu a postup schvalování jednotlivých dílčích i závěrečných výstupů auditu a řízení projektové dokumentace, knihovna vzorů dokumentů obsahuje základní formuláře projektových dokumentů využívané v průběhu realizace projektu, zápisy ŘV dokumenty zahrnující průběh, obsah a závěry z jednání ŘV, zápisy PT dokumenty zahrnující průběh, obsah a závěry z jednání PT, týdenní hlášení pravidelné zápisy vypracované PM Allexis pro vedení projektu, operační plán realizace projektu (OPRA) dokument obsahující časový harmonogram prací a definované úkoly na následujících 21 kalendářních dní. Specifikuje rozsah prací, požadavky na zdroje a organizaci projektu. pracovní dokumentace - obsahuje ostatní podklady, dokumenty a informace použité při realizaci projektu, připomínkové řízení konkrétní připomínky s přiřazeným stupněm důležitosti k předkládaným výstupům: o formulář připomínek, o vyhodnocení připomínek, zápisy z kontrolního dne sumarizující klíčové informace z kontrolního dne, požadavky na změnu oficiální dokumenty, který zachycují požadavky Zadavatele nebo projektového týmu na změnu, doplnění nebo rozšíření projektu jeho cílů, rozsahu, výstupů nebo termínů dodání, dokumentované výstupy dokumenty, data a modely, které jsou předmětem akceptace,

12 akceptační protokoly dokumenty potvrzující akceptaci jednotlivých dokumentovaných výstupů auditu. Označování řízené projektové dokumentace Vzhledem k charakteru projektu jsou všechny dokumenty neutajované. Označování řízené projektové dokumentace Projektovým týmem Allexis Pro jednoznačnou identifikaci jednotlivých dokumentů používá Dodavatel standardní názvosloví, které musí být vždy v názvu a má předepsanou strukturu: AA první 2 znaky označují typ dokumentu, xxxx následující 4 znaky označují interní kód projektu, interním kódem projektu je kód SUKLCR, yymsukld následujících 6 znaků je pro datum, případně jeho zkrácená verze. Datum je ve tvaru YYMSUKLD, kde YY znamená rok, MM měsíc, DD den, číslo verze ve tvaru XXX, čísluje se každá změna dokumentu od 001 po 999. Označování řízené projektové dokumentace Projektovým týmem za SUKL Označování dokumentace ze strany Zadavatele se řídí jeho interními pravidly. Kompetence při oběhu projektové dokumentace V následujících částech manuálu jsou v tabulkách uvedeny: kompetence při řízení oběhu projektových dokumentů, přístupové práva do projektové knihovny. Kompetence při řízení oběhu projektových dokumentů K - kontroluje V - vykonává/tvoří S - schvaluje I - je informován P - připomínkuje Manuál projektu pro řízení auditu Zápis z ŘV Zápis z PT Řídící výbor S S S I S I S S I S PM za MD P I S P I I S K/V/I V/I P S/V P S I PM Allexis V I S V I I S K/V/I I/V P S/V V S V KonzultantAllexis I V V V I V K/V/I V I I V V Prezentace Vyhodnocení školení Účastnické listy Operační plán realizace auditu (OPRA) Pracovní dokumentace Připomínkové řízení Zápis z kontrolního dne Požadavek na změnu Dokumentované výstupy - Záv. zpr. Přebírací protokol Akceptační protokol Přístupové práva do projektové knihovny

13 R - čtení A - administrator K - kontroluje Zadávací dok. a smlouva Manuál projektu pro řízení auditu Zápis z ŘV Zápis z PT Školící materiály Operační plán realizace auditu (OPRA) Pracovní dokumentace Připomínkové řízení Zápis z kontrolního dne Požadavky na změnu Dokumentované výstupy Závěrečná zpráva Přebírací protokol Akceptační protokol Řídící výbor R R R R R R R R R R R R R R PM MD R R R R R R R R R R R R R R PM Allexis R R R R R R R R R R R R R R Konzultanti Allexis R R R R R R R R R R R R R R

14 Zakládání projektové dokumentace Projektová dokumentace v písemné formě V průběhu projektu Dodavatel předává veškerou dokumentaci v písemné formě ve dvou výtiscích. Jeden výtisk založí v projektové knihovně Dodavatele, druhý výtisk předá k založení do projektové knihovny Zadavatele. Dokumentace se vede v samostatných složkách, uložených v vymezených prostorách. Jednotlivé složky jsou označeny ve smyslu projektové dokumentace. Projektová dokumentace v písemné formě je přístupná vedení projektu, projektovému týmu, sekretariátu ŘV a v případě potřeby k nahlédnutí nezávislým kontrolním orgánům za přítomnosti člena projektového týmu. Projektová dokumentace v elektronické formě Dokumenty zpracované a schválené v průběhu projektu předá Dodavatel pověřenému pracovníku Zadavatele v elektronické podobě. Zálohování projektové dokumentace Zálohování projektové dokumentace v elektronické formě probíhá standardním postupem 1x denně na serveru Zadavatele. Pro potřeby Dodavatele 1x týdně probíhá zálohování obsahu elektronické projektové knihovny na CD. Archivace projektové dokumentace Archivování projektové dokumentace je zabezpečováno v souladu s platnými normativními akty pro oblast archivování a v souladu s interními předpisy Dodavatele i Zadavatele. 1. Kompatibilita sdílených informačních prostředí Pro zabezpečení kompatibility sdílených informačních prostředí se Zadavatel i Dodavatel zavazují k používání jednotných softwarových aplikací (SW). Seznam dohodnutých SW je uveden v následující tabulce: Softwarová aplikace verze Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office Access 2007

15 Microsoft Office Excel 2007 V případě jiných SW se vedení projektu dohodne na jejich použití. 2. Podklady vyžadované od Zadavatele Podklady vyžadované od Zadavatele tvoří všechny dokumenty, které nepodléhají režimu utajení a jsou dostupné členům projektového týmu Allexis. Potřebné dokumenty identifikované v průběhu realizace projektu, které nejsou dostupné, budou definovány v OPRA. Lhůta pro dodání těchto dokumentům od vyžádaní je stanovená nejpozději do tří pracovních dnů. Rámcovou strukturu dokumentů tvoří následné typy: nadresortní normy (zákony, nařízení, vyhlášky a pod.), zmocňující nadresortní normy (zákony), resortní normy (předpisy, služební pomůcky, odborné pokyny a pod.), statistické přehledy, výkazy, plány, koncepce, strategie Řízení změn Projektový manažer zadavatele je oprávněn v průběhu provádění projetu předložit projektovému manažeru dodavatele návrh na změnu způsobu provádění projetu, který je uveden v odsouhlaseném Manuálu projektu pro řízení projetu. Stejné oprávnění má i projektový manažer dodavatele za předpokladu, že v průběhu provádění projetu nastane nutnost korekce původně plánovaných postupů a činností. Projektový manažer dodavatele je povinen vést evidenci doručených návrhů změn a je povinen zabezpečit posouzení těchto návrhů ze strany dodavatele spolu s předložením návrhu změny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí návrhu na změnu. Do rozhodnutí o změně platí původní harmonogram a úkoly, pokud jejich zastavení není požadováno z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. vzniku škody. Výsledkem posouzení návrhu předloženého ze strany zadavatele je stanovisko projektového manažera dodavatele k vhodnosti, potřebnosti a realizovatelnosti navrhovaných úprav, spolu s jejich případným finančním oceněním a časovým odhadem. V předloženém stanovisku je Dodavatel povinen uvést následující klasifikaci změn: a) změnu je možné realizovat bez dopadu na náklady nebo harmonogram plnění, b) změnu je možné realizovat, ale s dopadem na náklady nebo harmonogram plnění (povinnost doložit specifikace dopadů), c) změnu se nedoporučuje realizovat, d) změnu není možné realizovat (povinnost uvést důvody). Zadavatel neakceptuje provedení takových změn, které by měly mít dle stanoviska dodavatele dopad na změnu předmětu smlouvy, doby plnění dle článku III. této smlouvy nebo na cenu dle článku IV. smlouvy Komunikační pravidla Komunikace účastníků projetu je zaměřená na zajištění efektivní realizace projetu s cílem formalizovat postupy řízení, rozhodování a kontroly, tj. zaznamenání všech rozhodnutí,

16 informací a komunikace účastníků auditu v písemné nebo elektronické formě a zajištění distribuce informací potřebných pro realizaci auditu účastníkům auditu. Základní úroveň komunikace účastníků auditu představuje úroveň projektových manažerů za Dodavatele a Zadavatele. Tato úroveň je zároveň základní úrovní rozhodování a výkonnou úrovní řízení projetu. Pokud projektoví manažeři za Dodavatele a Zadavatele nedokážou při řízení a rozhodování o některé z věcných oblastí řízení auditu zaujmout společné stanovisko, požádají o svolání Řídící výboru. Uvedený postup, tj. eskalace rozhodování ve věcných oblastech řízení auditu, je součástí každého rozhodovacího postupu při řízení auditu. Komunikace mezi projektovým týmem Dodavatele a Zadavatele probíhá podle následujících pravidel: X - komunikace Dodavatele směrem ke Zadavateli PM za MD Výkonný ředitel projektu Ostatní pracovníci MD Člen projektového týmu za MD PM Allexis X X X X Konzultant Allexis X X X - komunikace Zadavatele směrem k Dodavateli PM Allexis Konzultant Allexis PM za MD Výkonný ředitel projektu Ostatní pracovníci MD X X X Člen projektového týmu za MD x X

17 Oficiální elektronická komunikace v rámci projektového týmu se řídí následujícími pravidly: zpráva obsahuje jednoznačné identifikační údaje odesílatele (jméno, příjmení, funkci, organizační útvar, telefonní kontakt), zpráva obsahuje možnost dosledovat datum doručení a potvrzení o přečtení zprávy, zpráva je v kopii odeslána zástupci organizačního útvaru SUKL v projektovém týmu. Akceptační řízení Podmínkou převzetí výstupů ze strany zadavatele specifikovaných v předmětu smlouvy je jejich podrobeni Akceptačnímu řízení, jehož se účastní obě smluvní strany. Toto akceptační řízení probíhá na úrovni Projektového týmu zadavatele a po jeho doporučení je uzavřeno na úrovni Řídícího výboru. Dodavatel je povinen předávat jednotlivé výstupy dle této smlouvy v rozsahu a kvalitě. Zadavatel převezme jednotlivé výstupy dle této smlouvy, jestliže odpovídají rozsahu a kvalitě uvedené smlouvě. Konečné předání a převzetí výstupů musí být uskutečněno formou dílčích akceptačních protokolů, podepsaných oprávněnými osobami dodavatele a zadavatele po vyslovení souhlasu Řídícím výborem. Pouze za splnění tohoto předpokladu jsou smluvní strany oprávněny považovat jednotlivá akceptační řízení za ukončená. V případě, kdy předané výstupy neodpovídají rozsahu a kvalitě dle smlouvy, je Projektový tým zadavatele povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli do 10 pracovních dnů od obdržení jednotlivých výstupů předmětu, a to formou písemných připomínek. Dodavatel je povinen odstranit nedostatky uvedené v písemných připomínkách zadavatele do 5 pracovních dnů od doručení oznámení těchto připomínek dodavateli. Akceptační kritéria Dodavatel s ohledem na smluvní podmínky a na základě obecných znalostí vymezí pro výstupy auditu akceptační kritéria, zaměřená na rozsah a kvalitu výstupů, dodržení termínu dodání výstupů a dodržení jejích obsahové náplně. Měření výsledků auditu Měření výsledků projektu zahrnuje posouzení jednotlivých faktorů a jeho oblasti jsou zobrazeny na následujícím schématu:

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Registrační číslo projektu: PŘÍLOHA Č. 2 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU POSTUP ŘÍZENÍ JEDNODUCHÉHO PROJEKTU Městský úřad Moravská Třebová 1 Registrační číslo

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo: PPR-18956-11/ČJ-2012-990656, resp. č.j.: MVCR.11.01.S.11

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo: PPR-18956-11/ČJ-2012-990656, resp. č.j.: MVCR.11.01.S.11 Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo: PPR-18956-11/ČJ-2012-990656, resp. č.j.: MVCR.11.01.S.11 Počet listů: 9 Řízení projektu Metodika Pro projektové řízení veškerých činností spojených s realizací projektu

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

3. výzva Ministerstva životního prostředí

3. výzva Ministerstva životního prostředí 3. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ AGENDU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ AGENDU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SPRAVUJÍCÍ FINANČNÍ AGENDU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ Název projektu : Místo plnění : Zadavatel projektu : Realizace projektu

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Pravidla oponentních řízení MPSV

Pravidla oponentních řízení MPSV MPSV Datum: 28. 1. 2015 Informace o dokumentu Název projektu: Pravidla oponentních řízení Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 3. 7. 2013 I. Kolebaba, M. Čanda Finální

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. PROJEKT Propagace a publicita Zprostředkujícího subjektu 1. část

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

4. výzva Ministerstva životního prostředí

4. výzva Ministerstva životního prostředí 4. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Organizační řád Astronomické olympiády

Organizační řád Astronomické olympiády Č.j.: MŠMT 14 896/2012-51 dne 16. dubna 2012 Organizační řád Astronomické olympiády Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Organizační řád Centra pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Čl. I Úvodní

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Výběr poskytovatele SW aplikace umožňující kvantitativní hodnocení výkonnosti procesů integrovaného systému

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany

Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Blšany Tento projekt je spolufinancován z programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2015 Město Blšany vyhlašuje uzavřené poptávkové řízení na akci Rekonstrukce

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Česká republika Ministerstvo zemědělství

Česká republika Ministerstvo zemědělství Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Č.j.: 7437/2014-MZE-17011 S T A T U T ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji, udělované Ministerstvem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více