Řízení projektu a rozdělení zodpovědností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení projektu a rozdělení zodpovědností"

Transkript

1 Příloha č. 3 Smlouvy o dílo Řízení projektu a rozdělení zodpovědností Část P1_3

2 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA ŘÍZENÍ PROJEKTU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ŘÍDÍCÍ VÝBOR PROJEKTU TÝM VEDENÍ PROJEKTU REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY PROJEKTU 7 3 POŽADAVKY ZADAVATELE NA SOUČINNOST SOUČINNOST A KLÍČOVÉ POVINNOSTI SUBJEKTŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA REALIZACI MS SOUČINNOST A KLÍČOVÉ POVINNOSTI SUBJEKTŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PROVOZU MS SOUČINNOST S NEZÁVISLOU, ODBORNĚ ERUDOVANOU TŘETÍ OSOBOU PRO ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ GARANCE NA STRANĚ ZADAVATELE 13 4 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI 14 P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 2/14

3 2 Požadavky zadavatele na řízení projektu Zadavatel požaduje návrh kompletní metodiky projektového řízení, dle které bude projekt řízen. Metodiku Dodavatel připraví ve formě řídícího dokumentu Manuál řízení projektu, který bude zpracován ve Fázi A1 Etapa I v souladu s požadavky stanovenými v Návrhu Smlouvy o dílo (příloha P1 této ZD a dále v její příloze č. P1_1 Fáze realizace, dále v souladu s přílohami P1_2_0 až P1_2_6 (Základní požadavky na Aplikaci MS2014+)) a dále v souladu s požadavky vymezenými v tomto dokumentu Organizační struktura projektu Zadavatel stanovuje povinný minimální rámec pro organizační strukturu následovně: a. Řídící výbor projektu b. Tým vedení projektu c. Realizační tým i. Projektové týmy ii. Průřezové pracovní skupiny Celková organizace a vzájemné vazby jsou uvedeny v následujícím schématu. P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 3/14

4 Obrázek 1 Organizační struktura projektu realizace Aplikace MS2014+ Řídící výbor projektu Sponzor projektu Ředitel projektu Sponzoři jednotlivých procesů Tým vedení projektu Hlavní architekt PS Architektura Garant architektury za Projektový vedoucí Zástupce projektového vedoucího Projektový vedoucí Zástupce projektového vedoucího Odborný dozor a projektová kancelář Garant metodiky za PS Metodika Hlavní metodik Dílčí projektové týmy Průřezové pracovní skupiny Projektový tým 1 Vedoucí týmu Projektový tým 2 Vedoucí týmu Projektový tým 3 tým n Vedoucí týmu PS SW Infrastruktura Vedoucí PS SW infrastruktury PS HW Infrastruktura Vedoucí PS HW ifrastruktury PS Bezpečnost Bezpečnost ní dohled PS Provoz Vedoucí PS provoz Garant za Garant za Garant za Garant SW infra. za Garant HW infra. za Specialista bezpečnosti Garant archit. za Tým Tým Tým Členové PS Členové PS Členové PS Členové PS Tým Tým Tým Legenda: Strana Strana Třetí strana P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 4/14

5 Řídící výbor projektu Řídící výbor projektu rozhoduje o základních aspektech projektu na strategické úrovni, stanovuje jeho rozsah a priority, akceptuje klíčové výstupy projektu a řeší problémy zásadního charakteru vzniklé v průběhu projektu, jejichž řešení přesahuje kompetence vedení projektu. Řídící výbor se schází v pravidelných intervalech dle stanoveného harmonogramu nebo dle potřeby v případě eskalace z úrovně Týmu vedení projektu. Složení Řídícího výboru: Role v projektu Obsazení Účast Sponzor projektu Zadavatel Pravidelná Ředitel projektu Dodavatel Pravidelná Vedoucí odborného dozoru a projektové kanceláře Třetí strana Pravidelná Projektový vedoucí Dodavatel Pravidelná Projektový vedoucí Zadavatel Pravidelná Sponzoři jednotlivých procesů (a další vrcholoví zástupci ) Zadavatel Na pozvání Řídící výbor v rámci projektových aktivit vykonává zejména následující: Určuje hlavní priority projektu. Schvaluje významné výstupy projektu. Verifikuje organizační strukturu projektu a v případě potřeby navrhuje změny. Schvaluje rozsah a harmonogram projektu na vrcholové úrovni (členění projektu do etap a fází a jejich věcnou náplň). Sleduje postup projektu na vrcholové úrovni (plnění ke klíčovým milníkům projektu). Řízení klíčových změn projektu majících vliv na stanovené zdroje, harmonogram a věcné plnění. Řízení a dohled nad jakostí projektu. Řízení významných rizik projektu. Řešení nestandardních situací, které spadají do kompetence řídícího výboru nebo těch, kde nebylo nalezeno řešení v jiných orgánech projektu. Řeší problémy eskalované z úrovně týmu vedení projektu Tým vedení projektu Vedení projektu je odpovědné za dosažení cílů projektu realizací předmětu smlouvy a za řízení projektu. Disponuje pro projekt přidělenými zdroji, ze kterých ustavuje realizační tým projektu odpovědný v průběhu projektu za realizaci výstupů ve svěřené oblasti. Pro řešení dílčích úkolů ustavuje vedení projektu dílčí projektové týmy s časově vymezeným trváním, které spoluvytváří realizační tým projektu a Průřezové pracovní skupiny. Vedení projektu zajišťuje vazbu mezi řídícím výborem a realizačním týmem. Odpovídá za průběžnou informovanost řídícího výboru projektu o stavu projektu a o vzniklých problémech, které by mohly ohrozit termíny nebo rozpočet projektu. Tým vedení projektu se schází v pravidelných intervalech dle stanoveného harmonogramu k projednání dalšího postupu na operativní úrovni. P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 5/14

6 Složení Týmu vedení projektu: Role v projektu Obsazení Účast Projektový vedoucí Zadavatel Pravidelná Projektový vedoucí Dodavatel Pravidelná Odborný dozor a projektová kancelář Třetí strana Pravidelná Zástupce projektového vedoucího Dodavatel Pravidelná Zástupce projektového vedoucího Zadavatel Pravidelná Hlavní architekt Dodavatel Na pozvání Garant architekta za Zadavatel Na pozvání Garant metodiky za Zadavatel Na pozvání Hlavní metodik Dodavatel Na pozvání Zástupce projektového týmu Zadavatel Na pozvání Zástupce průřezové pracovní skupiny Zadavatel Na pozvání Tým vedení projektu v rámci projektových aktivit vykonává zejména následující: Definice standardů projektu. Sestavení a průběžná aktualizace plnění harmonogramu projektu. Stanovení Realizačních týmů i Průřezových pracovních skupin a jejich obsazení. Zadání a koordinace práce Realizačních týmů a Průřezových pracovních skupin. Sledování postupu prací, kontrola dosažených výsledků, zejména plnění cílů, kvality, harmonogramu a rozpočtu projektu na operativní úrovni a řízení rizik projektu. Kontrola vedení projektové dokumentace. Kontrola dodržování dohodnuté metodologie a standardů. Evidence otevřených otázek a problémů vzniklých v průběhu projektu a jejich řešení. Příprava podkladů pro jednání řídícího výboru. Eskalace problémů přesahujících kompetence Týmu vedení projektu na úroveň Řídícího výboru. Řešení eskalací z úrovně Realizačního týmu nebo Průřezových pracovních skupin Realizační tým projektu Realizační tým provádí činnosti vedoucí ke splnění definovaných požadavků projektu. Tyto činnosti provádí dle harmonogramu projektu, specifikovaném v dokumentu Manuál řízení projektu, v kapitole Rozsah a plán projektu. Realizační tým projektu je řízen/koordinován týmem vedení projektu. Pro řešení definovaných dílčích oblastí jsou vedením projektu ustaveny dílčí projektové týmy a průřezové pracovní skupiny, které mají určeného vedoucího z řad členů realizačního týmu. V rámci ustanovení dílčího projektového týmu bude v rámci požadovaného výstupu návrh kompletní metodiky projektového řízení dále rozpracován minimálně detailní způsob ustanovení pracovních týmů, včetně vymezení jejich náplně, doby působnosti, způsobu komunikace, reportingu, administrace, vedení dokumentace, rozsahu aktivit a zodpovědností. Členem dílčího projektového týmu může být přizvaný odborník, který není zároveň členem realizačního týmu. Vzhledem k rozsahu a obsahu plnění projektu jsou dílčí projektové týmy a pracovní skupiny tvořeny malým počtem odborných pracovníků v následující struktuře: Vedoucí týmu za Garant za Pracovní tým P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 6/14

7 Pracovní tým Průřezové pracovní skupiny (dále jen PS) jsou ustanoveny pro řešení průřezových oblastí a jejich účelem je zajištění provázanosti metodických, funkčních a technických rovin projektu. Členy Průřezových pracovních skupin mohou být také zástupci dílčích projektových týmů. Organizační struktura průřezových pracovních skupin: PS SW infrastruktura PS HW Infrastruktura PS bezpečnost PS Provoz V průřezové pracovní skupině jsou zastoupeny tyto role: Vedoucí PS Garant za Členové PS V případě potřeby mohou být ve fázi A.1 Etapa I v rámci požadovaného výstupu Manuál řízení projektu upraveny průřezové pracovní skupiny. V rámci tohoto výstupu bude dále rozpracován minimálně počet a pracovní náplň jednotlivých průřezových pracovních skupin, způsobu komunikace, reportingu, administrace, vedení dokumentace, rozsahu aktivit a zodpovědností. Dílčí projektové týmy a Průřezové pracovní skupiny v rámci projektových aktivit vykonávají zejména následující: Naplnění cílů a priorit projektu v dané oblasti. Řešení úkolů stanovených příslušným Vedoucím pracovní skupiny. Spolupráce s ostatními pracovními skupinami a projektovými týmy. Zpracování výstupů projektu ve své oblasti ve stanoveném termínu a kvalitě. Předávání pravidelných zpráv o postupu realizace své oblasti a zpracování doporučení týmu vedení projektu. Součinnost při tvorbě projektové dokumentace. Analýzu rizik projektu ve své oblasti a návrh opatření k jejich minimalizaci. Eskalace problémů přesahujících kompetence projektového týmu nebo Pracovní skupiny na úroveň Týmu vedení projektu. Poskytování odborných názorů. Tvorba projektové dokumentace Řídící dokumenty projektu Zastřešujícím řídícím dokumentem projektu bude Manuál řízení projektu, který bude zpracován ve Fázi A.1 - Etapa I a doplněn ve Fázi A.4 Etapa I o detailní časový harmonogram dílčích prototypových řešení Etapy I v souladu s definovaným výstupem A.4.1 přílohy č. P1_1 Fáze realizace a ve fázi A.7 - Etapa II o detailní časový harmonogram prototypových řešení Etapy II v souladu s definovaným výstupem A.7.1 přílohy č. P1_1 Fáze realizace. Manuál řízení projektu bude zpracován v souladu s požadavky stanovenými v Návrhu Smlouvy o dílo (příloha P1 této ZD a dále v její příloze č. P1_1 Fáze realizace, v příloze P1_2_0 až P1_2_6 (Základní požadavky na Aplikaci MS2014+) a dále v souladu s požadavky vymezenými v tomto dokumentu. Dokument bude předán v papírové i elektronické podobě dle pravidel uvedených v bodě 3 Manuálu řízení projektu. P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 7/14

8 Manuál řízení projektu musí vycházet z některé ze všeobecně uznávaných metodik projektového řízení (např. Prince2, PMI nebo IPMA). Dílčí řídící dokumentace projektu bude zajištěna formou standardizovaných formulářů, které budou součástí Manuálu řízení projektu. Manuál řízení projektu bude zpracován minimálně v následující osnově: 1. Obsah dokumentu. 2. Účel dokumentu, úvodní informace (terminologie, zkratky, vazba na další dokumenty). 3. Řízení projektových dokumentů (pravidla verzování, distribuce, úložiště), včetně Manuálu řízení projektu. 4. Detailní Organizační struktura projektu v souladu s kapitolou 2.1, a kapitolou 3 tohoto dokumentu. 5. Řízení projektu (s využitím standardních metodik řízení projektu) a. Projektové postupy i. Řízení a monitorování stavu projektu ii. Řízení změn iii. Řízení rizik a metodika řešení problémů iv. Předání a akceptace výstupů (v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy) v. Eskalační procedury vi. Řízení jakosti vii. Interní projektová komunikační strategie b. Standardy a nástroje pro řízení projektu a pro řízení dokumentace c. Formuláře řídící dokumentace projektu (ve vazbě na bod 5b) d. Seznam kontaktů 6. Rozsah a plán projektu a. Cíl projektu a detailní rozsah projektu b. Detailní harmonogram v členění dle fází vymezených v Příloze P1_1 Fáze realizace, včetně detailního strukturovaného popisu odpovídajících výstupů, včetně dokumentace a popisu testovacích a akceptačních procedur a definice požadavků na součinnost Objednatele v jednotlivých projektových fázích. Manuál řízení projektu musí obsahovat detailní popis klíčových projektových procesů (viz bod 5a) výše uvedené osnovy) a souvisejících odpovědností minimálně v následujícím rozsahu: 1. Řízení a monitorování stavu projektu - Cílem monitorování stavu projektu je zabezpečit pravidelné a standardizované získávání, analyzování a vykazování informací o aktuálním stavu projektu. Zejména se jedná o: 1.1. Sledování projektu a vytváření stavových výkazů, 1.2. Porady Řídícího výboru, 1.3. Pravidelné projektové schůzky Vedení projektu. 2. Řízení změn - Cílem řízení změn je standardizovaným způsobem zaručit flexibilitu projektu v závislosti na měnících se podmínkách okolí, na měnících se požadavcích a na informacích zjištěných v průběhu realizace projektu. Popsaný způsob změnového řízení je jediný způsob, kterým se schvalují změny, které mohou ovlivnit rozpočet, rozsah, náplň a délku trvání projektu. Změnové řízení se týká zejména změn, které mohou mít vliv na podmínky stanovené ve P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 8/14

9 Smlouvě tj. harmonogram projektu, celková cena za realizaci projektu a definice rolí, funkcí a zodpovědností jednotlivých účastníků projektu. Zejména se jedná o: 2.1. Hlášení požadavku na změnu, 2.2. Analýza požadavku na změnu, 2.3. Uzavření požadavku na změnu, 2.4. Projednání požadavku na změnu Řídícím výborem projektu, 2.5. Realizace změny. 3. Řízení rizik a metodika řešení problémů - Cílem řízení rizik a metodikou řízení problémů je definovat metodický postup, který se bude používat k řízení, monitorování, komunikaci a řešení rizik, nevyjasněných záležitostí a problémů, které vzniknou v průběhu realizace projektu. Záměrem je nastavit postupy používané při řízení projektu tak, aby existující problémy, nevyjasněné záležitosti a rizika projektu byly včas a definovaným postupem řešeny a aby činnost projektového týmu byla řízena i z hlediska řešení problémů, nevyjasněných záležitostí a také se zřetelem na minimalizaci rizik. Zejména se jedná o: 3.1. Hlášení problémů, nevyjasněných záležitostí a rizik, 3.2. Monitorování a analýza problémů, nevyjasněných záležitostí a rizik, 3.3. Doporučení přístupu k jednotlivým problémům, nevyjasněným záležitostem a rizikům, 3.4. Řešení eskalovaných problémů, nevyjasněných záležitostí a rizik. 4. Předání a akceptace výstupů zpracovat a rozvést v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy. 5. Eskalační procedury - Cílem procedury je řešení eskalovaných problémů nevyjasněných záležitostí a rizik na vrcholové úrovni řízení projektu v rámci Řídícího výboru projektu. 6. Řízení jakosti Cílem řízení jakosti je ověřovat metodický postup při realizaci projektu, hlavně: 6.1. Ověřuje správnost předložených výstupů, 6.2. Vyžaduje si od Vedoucího projektu dodatečné informace, 6.3. Poskytuje svůj odborný názor na předkládaná fakta, tak jak bylo stanoveno v projektovém plánu, 6.4. Zabezpečuje neustálé zlepšování kvality průběhu vlastních prací a zejména výsledků projektu. 7. Interní projektová komunikační strategie cílem je ošetření komunikačních rizik při realizaci projektu a akceptaci jeho výsledků. Detailní specifikace organizační struktury projektu a zpracování řídící dokumentace projektu v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této kapitole bude provedena Uchazečem ve Fázi A.1 - Etapa I, bude podléhat akceptačnímu řízení ze strany zadavatele. P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 9/14

10 3 Požadavky zadavatele na součinnost 3.1. Součinnost a klíčové povinnosti subjektů podílejících se na realizaci MS2014+ Vzhledem k tomu, že se na celkovém řešení realizace MS2014+ popsaném v kapitole 3.3 Veřejná zakázka na pořízení, provoz a rozvoj Aplikace MS2014+ jako součást realizace komplexního projektu MS2014+ ZD bude podílet celá řada subjektů, následující přehled definuje jednotlivé subjekty a klíčové kompetence a zodpovědnosti. Součinnost a klíčové povinnosti subjektů podílejících se na realizaci MS2014+ Oblast Zodpovědnosti Aplikace MS2014+ Zodpovědnosti dalších dodavatelů Zodpovědnosti MMR v roli (OSMS) Organizace řízení projektu a zpřesnění funkčních požadavků (Fáze A.1 - Etapa I) Je Součástí Řídícího výboru a týmu vedení projektu Vede Realizační tým (Projektové týmy) Sestavuje Základní projektový dokument, strategii projektu a harmonogram. Definuje projekt Vede Řídící výbor Vede Tým vedení projektu Je součástí Realizačního týmu (Projektové týmy) Schvaluje výstupy Monitoruje postup prací Vypracování základní koncepce architektury Aplikace MS2014+ (Fáze A.2 - Etapa I) Vypracuje koncepci Aplikace MS2014+ a Service Desk Schvaluje koncepci Příprava souvisejících ZD (Fáze A.3 - Etapa I) Vypracuje podklady pro ZD na HW platformu Vypracuje podklady pro ZD na Infrastrukturu serverovny Vypisuje ZD na HW platformu Vypisuje ZD na Infrastrukturu serverovny P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 10/14

11 Oblast Zodpovědnosti Aplikace MS2014+ Zodpovědnosti dalších dodavatelů Zodpovědnosti MMR v roli (OSMS) Detailní design a vývoj MS2014+ (Fáze A.4 - Etapa I) Vypracuje Detailed Design Aplikace MS2014+ a Service Desk Provede vývoj Aplikace MS2014+ Provede dílčí testování Připraví rozhraní na externí systémy Připraví proces implementace (Systémová integrace) Provede implementaci Aplikace MS2014+ Provede integrační testy včetně externích systémů Spolupracuje při zátěžových testech Konzultuje / spolupracuje na přípravě implementace Vypracování bezpečnostních směrnic pro provoz Spolupracuje při implementaci Provádí testovací backup a restore Provede bezpečnostní testy Provede nastavení a kontrolu Firewall, Směrovačů, Bezpečnostního perimetru a přístupů Řeší Threat Management Připomínkuje / schvaluje Detailed Design Kontroluje postupy vývoje a programování Spolupracuje při vývoji aplikace Kontroluje testování Zpřístupní seznam requirementů pro testování Provede kvalifikační testy Spolupracuje na zátěžových testech Provede akceptaci pro pilot Odstraňuje závady Spustí Online knihovnu dokumentů Dodávka HW a komunikací Provede nastavení základních práv Dodá, instaluje, zahořuje a otestuje veškeré komponenty HW a komunikací Převezme dodávky HW a komunikací Pilotní provoz a akceptační testy (Fáze A.5 - Etapa I) Poskytuje zesílenou podpora v přípravě a průběhu pilotního provozu Odstraňuje nalezené závad Provede ladění aplikace Poskytuje podporu přípravy a průběhu pilotního provozu Provede ladění výkonu systému Provede ladění výkonu infrastruktury Zajistí a vyhodnotí pilotní provoz Provede akceptaci pro provoz Vykonává bezpečnostní dohled Školení uživatelů - Etapa I Školení uživatelů (Fáze A.6 - Etapa I) Připraví veškerá školení Realizuje školení Připraví náplně případných Speciálních školení Detailní design a vývoj MS2014+ (Fáze A.7 - Etapa II) Provede vývoj Aplikace MS2014+ (Etapa II) Provede dílčí testování Přípraví rozhraní na Konzultuje / spolupracuje na přípravě implementace Vypracování Připomínkuje / schvaluje Detailed Design Kontroluje postupy P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 11/14

12 Oblast Akceptační testy (Fáze A.8 - Etapa II) Školení uživatelů (Fáze A.9 - Etapa II) Zodpovědnosti Aplikace MS2014+ externí systémy Připraví proces implementace (Systémová integrace) Provede implementaci Aplikace MS2014+ (Etapa II) Provede integrační testy včetně externích systémů Spolupracuje při zátěžových testech Odstraňuje závady Odstraňuje nalezené závad Provede ladění aplikace Připraví veškerá školení Realizuje školení Zodpovědnosti dalších dodavatelů bezpečnostních směrnic pro provoz Spolupracuje při implementaci Provádí testovací backup a restore Provede bezpečnostní testy Provede ladění výkonu systému Provede ladění výkonu infrastruktury Vykonává bezpečnostní dohled Zodpovědnosti MMR v roli (OSMS) vývoje a programování Spolupracuje při vývoji aplikace Kontroluje testování Zpřístupní seznam requirementů pro testování Provede kvalifikační testy Spolupracuje na zátěžových testech Provede akceptaci pro pilot Provede akceptaci pro provoz Připraví náplně případných Speciálních školení 3.2. Součinnost a klíčové povinnosti subjektů podílejících se na provozu MS2014+ Provoz aplikace MS2014+ budou zajišťovat tyto nezávislé subjekty: Pořadí Subjekt Gesce v oblasti 1 Dodavatel aplikace MS2014+ gesce za provoz aplikace 2 Dodavatel / Poskytovatel gesce za provoz HW platformy HW platformy 3 Dodavatel / Poskytovatel gesce za provoz Infrastruktury serverovny a komunikace Infrastruktury serverovny 4 Poskytovatel Bezpečnostního dohledu gesce za bezpečnostní dohled provozu MS MMR Odbor správy gesce za vymezené oblasti provozu systému, monitoring monitorovacího systému Kromě jasného vymezení gescí bude vykonávat dodavatel aplikace MS2014+ i částečně úlohu systémového integrátora v definovaných oblastech, např. v procesu implementace aplikace do provozního prostřed, zajištění provozu jednotného Service desku. P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 12/14

13 Dále bude MMR zajišťovat částečně roli systémového integrátora zejména zapojením do činnosti Service Desk a monitorováním činnosti výše uvedených subjektů, dále nastavením smluvních podmínek pro integraci činností pro dodavatele / poskytovatele 2,3,4 (viz tabulka) Součinnost s nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění odborné garance na straně zadavatele Zadavatel bude mít k dispozici třetí subjekt pro zajištění odborné garance na straně. Tato třetí osoba se bude dle pokynů spolupodílet především na následujících činnostech: 1. Dohled nad kvalitou řízení projektu; 2. Spolupráce při technickém vyhodnocení nabídek k veřejným zakázkám, souvisejícím s projektem a další související požadované aktivity ; 3. Posouzení návrhů řešení předložených ze strany Uchazeče, jejich analýza a účast na oponentních řízeních na straně ; 4. Posouzení návrhů na sestavení projektových týmů (z hlediska obsazenosti všech potřebných rolí) na straně a posouzení složení týmu Uchazeče, rozdělení kompetencí a určení pravidel (postupů); 5. Revize detailních harmonogramů realizace, plánu aktivit a kontrolních bodů a aktivní zapojení do projektového týmu; 6. Spolupráce a následná kontrola technické a věcné úplnosti údajů předávaných Uchazeči; 7. Kontrola plnění harmonogramů a jednotlivých fází Uchazečem, řízení rizik a jejich dopadů s návrhem dalšího postupu ve variantách; 8. Posuzování kvality předávaných děl z hlediska veškerých požadovaných sledovaných parametrů (zejména funkčnost, úplnost, časové odezvy systému), a to jak u děl k testování, tak u děl finálních; 9. Posuzování testovacích scénářů a vyhodnocování testování technických parametrů dodávek v průběhu realizace; 10. Posuzování ekonomické náročnosti, soulad s účtovanými pracemi; 11. Posuzování vykazovaných prací Uchazeče se skutečnými dodávkami; 12. Posouzení optimálnosti instalace produktů nasazovaných u Uchazeče, posouzení implementace, posuzování úplnosti dokumentací dodaných Uchazečem včetně metodiky pro rutinní provoz a jejich připomínkování v souladu s příslušnými právními předpisy; P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 13/14

14 4 Všeobecné podmínky pro poskytování součinnosti Pro zamezení veškerých pochybností stanovil následující všeobecné podmínky pro stanovení součinnosti, kterou je připraven poskytnout Dodavateli: Zadavatel poskytne jen takovou součinnost, která se bezprostředně týká předmětu VZ. Součinnost, která má povahu informace, bude uchazeči poskytnuta výhradně v českém jazyce. V odůvodněných případech muže Zadavatel poskytnout informací i v původním jazyce, ve kterém byla informace vytvořena. Zadavatel poskytne součinnost Dodavateli pouze na základě oprávněného požadavku, tzn. požadavku zadaného oprávněnou osobou dodavatele směrovaným na zodpovědnou osobu zadavatele v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a procesně organizačními pravidly projektu, jež budou definovány ve výstupu Fáze A.1 Etapa I Organizace řízení projektu a zpřesnění funkčních požadavků. Rozsah poskytnuté součinnosti bude odpovídat charakteru a povaze plnění. Za nesplnění podmínek bude považován takový požadavek na součinnost, který nesouvisí s předmětem plnění, není nezbytně nutný a spadá do činností, které předmět vymezuje jako činnosti, jež musí sám Dodavatel vykonat při realizaci. Veškeré plnění, které je nezbytné pro naplnění předmětu veřejné zakázky a není postiženo v součinnosti vymezené touto přílohou a dalšími částmi zadávacích podmínek nebo není předmětem navazujících zadávacích řízení (Dodávka komponent pro HW platformu, Zajištění služeb Infrastruktury serverovny, Zajištění služby Bezpečnostního dohledu) musí dodavatel zahrnout do své nabídky a náklady na toto plnění musí zahrnout do nabídkové ceny. P1_3_Řízení projektu a rozdělení zodpovědností 14/14

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO. mezi. 1. CENIA, česká informační agentura životního prostředí. INISOFT, s.r.o.

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO. mezi. 1. CENIA, česká informační agentura životního prostředí. INISOFT, s.r.o. ELPNO DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO mezi CENIA, česká informační agentura životního prostředí a INISOFT, s.r.o. 1. CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem: Praha 10, Vršovice, Vršovická

Více

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice je stanovení jednotného postupu při přípravě, realizaci, řízení a financování projektů realizovaných společností

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Č.j.: 3/12/51924/Moos PŘÍKAZ REKTORA č. 1/2012 Pravidla pro kompetence a odpovědnosti při správě informačního systému ČVUT Pravidla pro kompetence a odpovědnosti při

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed INFORMAČNÍ KONCEPCE

Statutární město Brno, městská část Brno-střed INFORMAČNÍ KONCEPCE Statutární město Brno, městská část Brno-střed INFORMAČNÍ KONCEPCE Pokyn tajemníka č.: 12 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 1 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 16.07.2018 Vydal/schválil: Bc.

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Registrační číslo projektu: PŘÍLOHA Č. 2 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU POSTUP ŘÍZENÍ JEDNODUCHÉHO PROJEKTU Městský úřad Moravská Třebová 1 Registrační číslo

Více

ČŠIG-S-457/12-G21 1/5

ČŠIG-S-457/12-G21 1/5 název zakázky: Vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení ŠVP, implementaci metodik hodnocení a platformy pro vzdělávání číslo zakázky: 46/12/51 ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek:

Více

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci Označení dokumentu: S/18/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.09. 2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 9/1 MĚSTO

Více

Veřejná zakázka Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

Veřejná zakázka Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 86 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb. Veřejná zakázka Zavedení jednotného

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

komplexní podpora zvyšování výkonnosti strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice

komplexní podpora zvyšování výkonnosti strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice strana 1 Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace Město Hořovice 19.3.2018 Zpracoval: Roman Fišer, strana 2 1. ÚVOD... 3 2. POPIS REFERENČNÍHO MODELU INTEGROVANÉHO

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Směrnice MAS 21 č. 4/2015 SMĚRNICE PRO MONITORING A EVALUACI SCLLD. Verze 1

Směrnice MAS 21 č. 4/2015 SMĚRNICE PRO MONITORING A EVALUACI SCLLD. Verze 1 Směrnice MAS 21 č. 4/2015 SMĚRNICE PRO MONITORING A EVALUACI SCLLD Verze 1 Vypracoval: Blašková Datum vypracování: 26. 10. 2015 Datum schválení: 19. 11. 2015 1 Obsah Úvod... 3 1. Sledování realizace SCLLD...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ORGANIZAČNÍ ŘÁD GRANTOVÉHO PROJEKTU ŠKOLA PRO MĚ 2 Spisový/ skartační znak Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 10. 2012 A.1/A10 Mgr. Michaela Hanyšová,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015

Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Strategie a Perspektivy ČP OZ ICT Služby 2015 Jan Přerovský Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby 9. 9. 2014 1 Mikulov 09.09. 2014 Obsah Obsah Cíle strategie předpoklady úspěchu strategie přehled

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Vnitřní směrnice MAS. pro monitoring a evaluaci SCLLD

Vnitřní směrnice MAS. pro monitoring a evaluaci SCLLD Vnitřní směrnice MAS pro monitoring a evaluaci SCLLD Tato směrnice upravuje postupy pro monitorování a vyhodnocování realizace projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 344 datum: 20. 12. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T TECHNICKÁ A T E C H N OLO GICKÁ ŘEŠENÍ

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T TECHNICKÁ A T E C H N OLO GICKÁ ŘEŠENÍ P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIO N Á L N Í C H ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T TECHNICKÁ A T E C H N OLO GICKÁ ŘEŠENÍ Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo zemědělství se sídlem: Těšnov

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor sociálních služeb vyhlašuje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Směrnice II. 4 Projektové řízení

Směrnice II. 4 Projektové řízení Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČO 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: Přílohu VIII OŘ- krycí list projektu ze dne 12.3.2007 Autor/správce TAJ Schvaluje: Rada města

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze: 01 Zpracovala: Bc. Petra Podzimková, Výkonná manažerka projektu Schválila: Řídící skupina Rozvojového plánování sociálních služeb České

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Směrnice MAS 21 č. 4/2015 SMĚRNICE PRO MONITORING A EVALUACI SCLLD. Verze 3

Směrnice MAS 21 č. 4/2015 SMĚRNICE PRO MONITORING A EVALUACI SCLLD. Verze 3 Směrnice MAS 21 č. 4/2015 SMĚRNICE PRO MONITORING A EVALUACI SCLLD Verze 3 Vypracoval: Blašková Datum vypracování: 25. 8. 2017 Datum schválení: 19. 9. 2017 Obsah Úvod... 3 1. Seznam zkratek... 4 2. Sledování

Více

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 Zadavatel: Operátor ICT, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 IČO: 027 95 281 Veřejná zakázka: Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu Evidenční

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ E. REALIZAČNÍ ČÁST. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, Ústí nad Labem. Zadavatel:

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ E. REALIZAČNÍ ČÁST. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, Ústí nad Labem. Zadavatel: ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ E. REALIZAČNÍ ČÁST Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: květen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Směrnice upravující postup při vytváření a schvalování standardů Českého systému certifikace lesů (CFCS)

Směrnice upravující postup při vytváření a schvalování standardů Českého systému certifikace lesů (CFCS) Směrnice upravující postup při vytváření a schvalování standardů Českého systému certifikace lesů (CFCS) 1. CÍL PEFC Česká republika 26. 2. 2010 Cílem je vytvořit přesné postupy v procesu tvorby, revize

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Implementační plán aktivit

Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Č. j. SVS/2014/104879-G veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Časová náročnost realizace aktivity v měsících

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Příloha 1 k Implementačnímu plánu pro strategický cíl : Revize a optimalizace výkonu veřejné v území (SC.1) Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity 1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 12

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 12 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY MZE AGRIBUS Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele.

zákonem, váže k subjektu (dodavateli, příp. subdodavateli) nikoliv k osobám u něj zaměstnaným, a slouží k prokázání zkušeností dodavatele. Č.j.: 1921/2014-RSL Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na služby Zpracování e-learningu a webového portálu, Evidenční číslo ve VVZ: 485319 Zadavatel obdržel dne 16.

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT 3. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2016-2019 Obsah Úvod... 3 1 Realizační plán... 3 1.1 Obecná pravidla... 3 1.2 Monitoring a hodnocení...

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Popis projektu Individuální projekt Libereckého kraje Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen projekt)

Více

Časová náročnost realizace aktivity v měsících

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Příloha 1 k Implementačnímu plánu pro strategický cíl : Revize a optimalizace výkonu veřejné v území (SC 1) Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity 1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Příloha č. 8. Akceptační řízení. Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Příloha č. 8. Akceptační řízení. Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě Příloha č. 8 Akceptační řízení předmětu veřejné zakázky Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě Akceptační řízení u plnění prověří, zda dodané řešení splňuje všechny funkční

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T I N F R AS TRUKTUR A A S E RV E R OVÁ Ř E Š E NÍ

P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T I N F R AS TRUKTUR A A S E RV E R OVÁ Ř E Š E NÍ P R OVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIO N Á L N Í C H ODBORNÝCH SLUŽEB ICT ( OPOS) Č Á S T I N F R AS TRUKTUR A A S E RV E R OVÁ Ř E Š E NÍ Smluvní strany: Česká republika Ministerstvo zemědělství se

Více

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění:

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění: Evaluační plán REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok 2014 Datum zveřejnění: 19. 11. 2013 Příloha č. 1, bod 43-10/2013 ~ 1 ~ Úvod Roční evaluační plán ROP Severovýchod pro rok 2014 vychází

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Ing. Štěpánka Cvejnová vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra

Více

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99)

Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017

ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 ROZHODNUTÍ GŘ č. 4/2017 Věc: Určení zaměstnanců pro zajištění systému managementu hospodaření s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Pověřenec pro ochranu osobních údajů NIPEZ: 79100000-5 Právní služby Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: Název zadavatele: Veřejná zakázka malého

Více

Šablony projektové dokumentace 1

Šablony projektové dokumentace 1 Šablony 1 příloha Metodické příručky řízení projektů realizovaných MF MINISTERSTVO FINANCÍ Šablony projektové dokumentace 1 Word šablony Česáková Jana Ing. 22.8.2016 Word šablony projektové dokumentace

Více

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis

1. Příloha č.1. Specifikace požadovaných služeb Obecný popis 1. Příloha č.1 Specifikace požadovaných služeb 1.1. Obecný popis Zadavatel požaduje, aby dodavatel prováděl služby v oblasti správy stávajícího zařízení v součinnosti se zadavatelem a dalšími subjekty,

Více

OBECNÉ POŽADAVKY NA SLUŽBY

OBECNÉ POŽADAVKY NA SLUŽBY Příloha č. 5 zadávací dokumentace OBECNÉ POŽADAVKY NA SLUŽBY k veřejné zakázce Poskytování služeb systémové integrace Ev.č.: 515363 zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o

Více

Krajská digitální spisovna jako sdílená služba

Krajská digitální spisovna jako sdílená služba Zkušenosti z implementace KDS v prostředí kraje Krajská digitální spisovna jako sdílená služba Roman Kratochvíl, ICZ a. s. 8. dubna 2013 Konference ISSS 2013 1 Agenda Rámec projektů krajských digitálních

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, Praha 10 Strašnice, IČO:

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, Praha 10 Strašnice, IČO: Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Veřejná zakázka: Nákup školících služeb pro ICT zadávaná v otevřeném řízení dle

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky podllee ussttaanoveeníí 156 zzáákonaa Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

e-sbírka a e-legislativa Obchodní podmínky Ministerstvo vnitra odbor koncepce, architektury a projektů IKT

e-sbírka a e-legislativa Obchodní podmínky Ministerstvo vnitra odbor koncepce, architektury a projektů IKT e-sbírka a e-legislativa Obchodní podmínky Ministerstvo vnitra odbor koncepce, architektury a projektů IKT e-sbírka a e-legislativa veřejné zakázky I. Vybudování systému e-sbírka a e-legislativa II. Verifikace

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM Pojišťovna provede vyhodnocení nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (ŘKS), jeho adekvátnost

Více

5.4.1 Vrcholový zástupce MMR v Řídícím výboru Zástupce MMR v Řídícím výboru... 20

5.4.1 Vrcholový zástupce MMR v Řídícím výboru Zástupce MMR v Řídícím výboru... 20 Obsah 1 Přehled provedených změn... 4 2 Účel dokumentu... 6 3 Rozsah a plán projektu... 6 3.1 Cíle projektu a vymezení rozsahu projektu... 6 3.2 Harmonogram projektu... 6 4 Řízení projektových dokumentů...

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více